ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/05/09 - Програма „Младежта в действие“ - Действие 3.2 — „Младежта в света“: Сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз - (2009/C 78/02)

Обн. C ОВ. бр.78 от 1 Април 2009г.

1. ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ


С действие 3.2 от програмата „Младежта в действие“ Европейската комисия чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура има за цел да подпомогне проекти, които насърчават сътрудничеството в младежкия сектор между страните по програмата и страните партньорки, различни от съседните страни на Европейския съюз.


Целите на поканата за представяне на предложения са:


— да се увеличи мобилността на младите хора и лицата, занимаващи се с въпросите на младежта,


— да се насърчи предоставянето на правомощия на представителите на младежта и тяхното активно участие,


— да се способства за укрепване на капацитета на младежките организации и структури с цел да се допринесе за развитието на гражданското общество,


— да се насърчат сътрудничеството и обмяната на опит и добри практики в областта на младежта и неформалното образование,


— да се допринесе за развитието на политиките за младежта, работата с младежта и доброволческия сектор,


— да се развият партньорства и устойчиви мрежи между младежките организации.


Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват приоритетите на програмата „Младежта в действие“, а именно:


— участие на млади хора,


— културно разнообразие,


— европейско гражданство,


— включване на млади хора с по-малко възможности,


и като конкретен приоритет за 2009 г.:


— мобилизиране и повишаване на осведомеността на младите хора по отношение на глобални въпроси, например устойчиво развитие, миграция и промяна на климата.


Освен това проектите трябва да бъдат на една от следните теми:


1. Укрепване на гражданското общество (вкл. младежките структури), активното гражданство и демокрацията


2. Борба с расизма и ксенофобията


3. Междукултурен, междуетнически и междурелигиозен диалог


4. Постконфликтно разрешение, възстановяване и реабилитация


5. Активната роля на жената в обществото


6. Права на малцинствата


7. Младежкият принос за постигането на Целите на хилядолетието за развитие (MDGs)1.


Адресати на това сътрудничество са лицата, работещи в младежкия сектор, лицата, занимаващи се с въпросите на младежта и с други дейности, самите млади, както и други, участващи в дейността на младежките организации и структури и проявяващи интерес към осъществяването на проекти, насърчаващи сътрудниче- ството в тази област.


Географски обхват


Независимо от географския обхват на настоящата покана за представяне на предложения съгласно раздел 5.2 от насоките за кандидатите, като се има предвид цялостната рамка на Съвместната стратегия ЕС-Африка2, както и резултатите и по-нататъшната дейност във връзка с първата младежка среща Европа-Африка, ще бъде отделено внимание на проекти, насочени към укрепване на евро-африканския диалог, обмена и сътрудничеството в областта на младежта.


2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ


Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Такива организации могат да бъдат:


— неправителствени организации (НПО),


или


— местни и регионални обществени организации.


Същото се отнася и до организациите партньори.


Кандидатите трябва да бъдат — към датата, на която подават предложение — юридически регистрирани от най-малко 2 години в една от страните по програмата. Страните по програмата са следните:


— държавите-членки на Европейския съюз3: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство,


— страните от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия),


— страните кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и с общите условия и клаузи, установени в рамковите споразумения с тези страни предвид участието им в програмите на Общността (Турция).


В проектите трябва да участват партньори от поне четири различни страни (вкл. кандидатстващата организация), включващи най-малко две страни по програмата, от които едната е държава-членка на Европейския съюз, и две страни партньори.


3. ДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ


Проектите трябва да бъдат изготвени, така че да включват дейности с нестопанска цел и да попадат в областта на младежта и неформалното образование.


Допустимите дейности могат да включват, но без да се ограничават до това, следното:


— развитие на партньорства и мрежи,


— семинари и конференции,


— обучения на лица, занимаващи се с въпросите на младежта, и мултипликатори,


— разработване на инструменти за обучение,


— информационни и разяснителни кампании в услуга на младите хора,


— предаване на професионален опит на лица, занимаващи се с въпросите на младежта,


— посещения за установяване на осъществимостта и за проучвания,


— срещи за оценяване,


— обмен между младежки организации.


Проектите трябва да започнат между 1 ноември 2009 г. и 31 декември 2009 г. Продължителността им трябва да бъде най-малко 6 месеца и най-много 12 месеца.


4. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ


Допустимите кандидатури ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:


Критерии за качество


Критериите за качество ще представляват 75 % от наличните точки в рамките на процедурата по оценяване (коефициент 3).


— Приложимост на проекта по отношение на целите и приоритетите на програмата (25 %)


В този смисъл ще бъдат оценявани следните аспекти:


а) проектът отговаря на общите цели на програма „Младежта в действие“;


б) проектът отговаря на целите, приоритетите (включително на географската насоченост) и темите на настоящата покана за представяне на предложения.


— Качество на проекта и на методите на работа, които включва (50 %)


В този смисъл ще бъдат оценявани следните аспекти:


а) проектът има значителен мултиплициращ ефект и ще окаже дълготрайно въздействие;


б) качеството на партньорството, по-специално яснотата на задачите, на описанието на конкретната роля на партньорите в сътрудничеството, както и опита и мотивацията на партньорите да създадат проекта/сътрудничеството;


в) проектът предвижда подходящи мерки, насочени към гарантиране на разпространението и използването на неговите резултати;


г) активното включване на младежите в проекта;


д) работната програма е ясна, последователна и с високо качество;


е) бюджетът съответства на планираните в работната програма дейности.


Количествени критерии


Количествените критерии ще представляват 25 % от наличните точки в рамките на процедурата по оценяване (коефициент 1).


— Профил и брой на участниците и на организаторите, ангажирани в проекта (25 %)


а) балансът на партньорството, което трябва да е двустранно: проектите трябва да включват сходен брой организации, намиращи се в държавите по програмата и в държавите на партньорите, и да гарантира справедливо представяне на национални групи;


б) броят на партньорите, ангажирани в проекта, и броят на държавите, които партньорството обхваща;


в) броят на младежите и хората, работещи с младежи, които са пряко ангажирани в проекта.


5. БЮДЖЕТ


Предвидената обща сума за съфинансиране на проекти по настоящата покана е около 2 600 000 EUR.


Финансовата помощ от Агенцията не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите за възстановяване разходи. Максималната субсидия ще бъде 100 000 EUR.


Агенцията си запазва правото да не разпредели всички предвидени за това средства.


6. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ


Заявленията за кандидатстване трябва да се изпратят не по-късно от 1 юни 2009 г. на следния адрес:


Education, Audiovisual and Culture Executive Agency


‘Youth in Action’ Programme – EACEA/05/09


BOUR, 4/029


Avenue du Bourget, 1


BE-1140 BRUSSELS


— по пощата с дата, видна от пощенското клеймо,


— с фирма за експресни куриерски услуги, като за дата на изпращане се приема датата, на която пратката е приета от куриерската фирма (моля, приложете копие от разписката за приемане на пратката).


Приемат се само заявления, попълнени изцяло и правилно на необходимия формуляр и с посочена дата, включващи балансов бюджет (с приходи и разходи) и изпратени в един-единствен екземпляр (оригинал).


Те трябва да бъдат подписани от лицето, упълномощено да встъпва в правни взаимоотношения от името на кандидатстващата организация.


Заявления, изпратени по факс или електронна поща, не се приемат.


7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Подробни насоки за кандидатите и формулярите за подаване на кандидатури са достъпни в интернет на следния адрес:


http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_3_2_en.php


Заявленията за получаване на субсидии се попълват във формуляра за кандидатстване, изготвен специално за целта и съдържащ всички приложения и цялата необходима информация.


_________________________

1 Повече информация може да намерите на адрес: http://www.undp.org/mdg/basics.shtml

2 Повече информация може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/development/geographical/regionscountries/euafrica_en.cfm

3 Индивидуални участници от отвъдморски страни и територии (ОСТ), и където има подходящи обществени или частни организации или институции в ОСТ, ще бъдат допускани до участие в Програмата „Младежта в действие“, съгласно правилата на Програмата и приложимите споразумения със страните членки, с които те са свързани. Отвъдморските страни и територии са изброени в Приложение 1А на Решението на Съвета от 27 ноември 2001 година за асоции- рането на ОСТ с Европейската общност (2001/822/EC), Официален вестник L 314 от 30 ноември 2001 г.


2009-C78-02


Untitled Page