Покана за представяне на кандидатури за избор на членове на Надзорния съвет на Европейската консултативна група по финансовата отчетност с опит в политиката в публичната сфера -(2009/C 74/04)

Обн. C ОВ. бр.74 от 28 Март 2009г.

Европейската консултативна група по финансовата отчетност (ЕКГФО) бе създадена през 2001 г., за да съветва Комисията при одобряването на счетоводните стандарти. Като допълнение към консултативната си функция ЕКГФО има и задачата активно да осигурява правилното и ясно отразяване на европейските възгледи относно развитието на финансовата отчетност в процеса на установяване на международните стандарти. За да може ЕКГФО да изпълнява по-добре втората си функция, се наложи управлението й да бъде реформирано. През декември 2008 г. ЕКГФО публикува последния си доклад относно усъвършенстването на управлението. Тази усъвършенствана управленска структура е в процес на въвеждане.


Главните отговорности на Надзорния съвет на ЕКГФО след извършеното усъвършенстване на структурата включват одобряване на цялостната стратегия на ЕКГФО, назначаване на членовете на Техническата експертна група (ТЕГ) и на Комитета по ресурсите и планирането (КРП), работа по свързани с бюджета и финансирането въпроси, поддържане на връзки с европейските институции и с управителите на Фондацията на Комитета по международни счетоводни стандарти.


Надзорният съвет ще се състои от високопоставени личности с интереси в сферата на световното развитие на финансовата отчетност и с добре балансиран професионален опит, включително ползватели, лица, изготвящи счетоводни отчети, и счетоводители. Всички членове на Надзорния съвет трябва лично да изпълняват функциите си и официално да поемат задължението да работят в името на европейските обществени интереси, независимо от професията си или от сектора, в който са работили преди. Надзорният съвет ще се състои от 17 членове, включително четирима членове, чийто професионален опит е главно от сферата на публичната политика на национално или европейско равнище.


В тази връзка Комисията отправя покана за представяне на кандидатури, за да се състави списък на кандидатите за назначаване на четиримата членове на Надзорния съвет с опит в политиката в публичната сфера.


При оценяването на кандидатурите Комисията ще отчита следните критерии:


— професионален опит в политиката в публичната сфера на европейско или международно равнище, поемане на задължение за работа в името на европейските обществени интереси,


— професионален опит в публичен орган, публична организация или висше учебно заведение,


— добра репутация и почтеност,


— добро владеене на английски език,


— познанията в областта на счетоводството ще бъдат считани за предимство,


— необходимостта от балансиран състав на Надзорния съвет по отношение на географския произход, пола и професионалния опит.


Подписаните заявления на кандидатите трябва да бъдат получени от службите на Комисията най-късно до 30 април 2009 г. Комисията може да разглежда заявленията, подадени след крайния срок, само в случай на смяна или заместване.


Заявленията трябва да се изпращат, както следва:

— с препоръчано писмо или по куриер на следния адрес: European Commission

Directorate-General Internal Market

Attention of Mr Pierre Delsaux, Director

Rue de Spa 2, 03/205

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE


— или по електронната поща на адрес: @####67108864#mailto:MARKT-F3@ec.europa.eu#MARKT-F3@ec.europa.eu@


като в полето за предмета на писмото се отбелязва: „EFRAG Public Policy Supervisory Board Members“.


Всяко заявление трябва да бъде изготвено на един от официалните езици на Европейския съюз, да съдържа ясна информация за националността на кандидата и да включва необходимите документи. Заявленията трябва да съдържат всички подробни данни, които биха били от полза за оценяването им; те могат да включват авто- биография с посочен професионален опит и ниво на експертните познания на кандидата и кратко писмо, в което се описва мотивацията за кандидатурата. Трябва да се включи и следната информация:


— За кой орган/организация е работил кандидатът? Колко време?


— Какви са конкретните му/й области на компетентност?


— Конкретно по какви проекти и/или задачи е работил/работила?


— Къде е придобил/придобила опит на равнището на ЕС и/или на международно равнище?


— Има ли кандидатът интереси, които могат да се отразят на независимостта му/й?


Избраните лица се назначават в лично качество и действат независимо от всякакво външно влияние. Те не могат да бъдат представлявани от заместници. Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на ЕКГФО за срок от три години, който може да бъде подновяван. Членовете могат да изпълняват функциите си за срок от най-много 6 години.


Списъкът с избраните членове на Надзорния съвет се публикува на интернет сайта на ЕКГФО и на сайта на Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“. Данните с имената на членовете ще бъдат събрани, обработени и публикувани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/20011.


За всякаква допълнителна информация се обръщайте към г-н Pierre DELSAUX, телефон +32 22965472, електронен адрес: Pier@####67108864#mailto:Delsaux@ec.europa.eu#re.Delsaux@ec.europa.eu;@ г-н Jeroen HOOIJER, телефон +32 22955885, електронен адрес: @####67108864#mailto:Hooijer@ec.europa.eu#Jeroen.Hooijer@ec.europa.eu.@


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


2009-C74-04


Untitled Page