РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 884/2006 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2006 година

Обн. L ОВ. бр.171 от 23 Юни 2006г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


>M1 Регламент (ЕО) № 721/2007 на Комисията от 25 юни 2007 година

>M2 Регламент (ЕО) № 720/2009 на Комисията от 6 август 2009 година

>M3 Регламент (ЕС) № 157/2011 на комисията от 21 февруари 2011 година за изменение на регламент (ЕО) № 884/2006 за установяване на подробни правила за прилагането на регламент (ЕО) № 1290/2005 на съвета по отношение на финансирането на разходите, направени във връзка с операции по публично съхранение


относно подробните правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите-членки


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1883/78 на Съвета от 2 август 1978 г. за общи правила за финансиране на интервенции от страна на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция "Гарантиране"1 и по-специално член 9 от него,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на общата селскостопанска политика2, и по-специално член 42 от него,


като има предвид, че :


(1) Интервенционните мерки за регулиране на селскостопански пазари по член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 се финансират от Общността по условията на законодателството на селскостопанския отрасъл. Що се отнася до интервенционни мерки под формата на публично съхранение по член 4 на Регламент (ЕИО) № 1883/78 сумата на финансирането от Общността се определя според годишните отчети, съставени от разплащателните агенции. Този регламент също предвиди правилата и условията, ръководещи тези отчети. След създаването с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), който заменя Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция "Гарантиране", следва да се определят съответните правила за прилагане.

(2) Интервенционни мерки под формата на публично съхранение могат да се финансират, само ако свързаните с тях разходи се извършват от разплащателните агенции, определени от държавите-членки в съответствие с член 10 на Регламент (ЕО) № 1290/2005. Все пак, изпълнението на задачи, отнасящи се по-специално до назначаването и преустновяването на интервенционни мерки, с изключение на плащането на помощ, може да се делегира в съответствие с втора алинея на член 6, параграф 1 от този регламент. Следва да има възможност няколко разплащателни агенции да изпълняват тези задачи. Следва също да се разпореди управлението на някои мерки за публично съхранение да може да се повери на трети страни, били те публични или частни органи, под отговорността на разплащателната агенция. Вследствие на това уместно е да се уточни обхватът на отговорността на разплащателните агенции в този контекст, да се уточнят техните задължения и да се определи при какви условия и според кои правила управлението на дадени мерки на публично съхранение може да се повери на трети страни, били те публични или частни органи. В този случай следва да се разпореди, че заинтересованите органи трябва да действат по договор, основаващ се на дефинираните в настоящия регламент общи задължения и принципи.

(3) Разходите за интервенционни мерки под формата на публично съхранение могат да варират значително. Поради това е необходимо за всяка категория операции точно да се определи кой разход подлежи на финансиране от Общността, и по-специално, при какви условия може да се покрие този разход, чрез формулиране на условията за приемливост и начините за изчисляване на приемливи разходи. В тази връзка следва да се посочи кога такъв разход трябва да се осчетоводи на базата на действително записаните от разплащателните агенции елементи или на базата на стандартни суми, установени от Комисията.

(4) Така че, за да могат държавите-членки извън еврозоната да консолидират съгласувано разходите и разноските си в националната си валута и в евро, следва да се специфицират условията, при които операциите на публично съхранение се документират в отчетите им и приложимия обменен курс.

(5) С оглед на силно различаващите се видове въпросни мерки и отсъствието на хомогенни оперативни събития за целите на определяне на сумата на финансирането от Общността на разходи за публично съхранение, следва да се установи едно оперативно събитие въз основа на отчетите, съставяни и водени от разплащателните агенции, към които различните пера на разходи и приходи, документирани от разплащателните агенции, се дебитират и кредитират.

(6) Съгласно член 6 на Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. предвиждането на подробни правила за прилагането на Регламент № 1290/2005 на Съвета (ЕО)относно воденето на отчети от разплащателните агенции, декларации за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по ЕФГЗ и ФЕОГА3, за да им се възстановят разходите за публично съхранение, от разплащателните агенции се изисква да включат в декларациите си за разходи стойностите и сумите, заведени в счетоводните книжа през месеца, следващ месеца, към който се отнасят операциите на публично съхранение. За да се гарантира гладкото протичане на тази процедура, необходимо е да се специфицира как необходимата информация за калкулиране на разноските и разходите се съобщава на Комисията.

(7) Счетоводството на публичния интервенционен запас трябва да дава възможност за определяне на сумата на финансиране от Общността и едновременно с това на положението с интервенционните запаси. За тази цел от разплащателните агенции следва да се изисква да водят отделни отчети на запасите и финансови отчети, съдържащи елементи, необходими за наблюдение на запасите и осигуряване на финансово управление на разходите и приходите, натрупани от интервенционни мерки на публично съхранение.

(8) От разплащателните агенции се изисква да вписват в отчетите елементи, отнасящи се до количествата, стойностите и някои средни величини. Все пак някои операции и разходи не следва да се вписват в отчетите поради известни обстоятелства, или пък следва да се вписват в съответствие със специфични правила. За да се избегне различната обработка и да се защитят финансовите интереси на Общността, следва да се специфицират подобни случаи и обстоятелства, както и реда за вписването им в отчетите.

(9) Датата, на която различните елементи на разходи и приходи в резултат на интервенционни мерки за публично съхранение трябва да се впишат в отчетите, зависи от типа операция и може да се определи по действащото законодателство на селскостопанския отрасъл. В този контекст е необходимо общо правило, което да разпорежда различните елементи да се вписват в отчетите на датата, на която се извършва операцията, резултат от интервенционни мерки, и уточнява специалните случаи, които трябва да се вземат предвид..

(10) По силата на общата им отговорност разплащателните агенции трябва редовно и периодично да проверяват запаса от продукти на интервенционно съхранение. За да се гарантира изпълнението на това задължение от всички разплащателни агенции по един и същи начин, следва да се разпоредят интервалите на извършване на проверките и приложимите към проверките общи принципи, както и инвентаризационните операции.

(11) Остойностяването на операции на публично съхранение също зависи от типа операции и може да се определи според действащото законодателство на селскостопанския отрасъл. Следователно трябва да се установи общо правило, с което се гарантира, че стойността на закупените и продадени количества трябва да е равно на сбора на плащанията и вземания, които се извършват или предстоят да се извършат за физически операции, заедно със специфични правила и специални случаи, които трябва да се вземат предвид.

(12) Следва да се установи формата и съдържанието на документите, които се предават за целите на интервенционни мерки, свързани с публично съхранение, както и условията и реда, приложими за предаването и воденето на тези документи от държавите-членки. За да се осигури съответствие с правилата, разпоредени в други области, засегнати от финансирането на общата селскостопанска политика, предвидените в настоящия регламент нотификации и обмен на информация се извършват в съответствие с член 18 на Регламент (ЕО) № 883/2006.

(13) Мерките в настоящия регламент заменят разпоредените мерки в Регламент (ЕИО) № 411/88 на Комисията от 12 февруари 1988 г. относно начина и лихвения процент, които следва да се използват за калкулиране на разходите за финансиране на интервенционни мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент4, Регламент (ЕИО) № 1643/89 на Комисията от 12 юни 1989 г. за определяне стандартните суми за финансиране на материални операции, възникващи във връзка с публично съхранение на селскостопански продукти5, и Регламент (ЕИО) № 2734/89 на Комисията от 8 септември 1989 г. относно факторите, които трябва да се вземат под внимание за определяне на разходите по силата на член 37, параграф 2 на Регламент (ЕИО) № 822/87, които се финансират от ФЕОГА, секция "Гарантиране"6, Регламент (ЕИО) № 3492/90 на Съвета от 27 ноември 1990 г. за предвиждане факторите, които следва да се вземат предвид в годишните отчети за финансирането на интервенционни мерки под формата на публично съхранение от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция "Гарантиране"7, Регламент (ЕИО) на Комисията № 3597/90 от 12 декември 1990 г. относно счетоводните правила за интервенционни мерки, състоящи се в закупуването, съхранение и продажбата на селскостопански продукти чрез интервенционни агенции8 и Регламент (ЕИО) на Комисията № 147/91 от 22 януари 1991 г. за определяне и фиксиране отклоненията за количествени загуби на селскостопански продукти на публично интервенционно съхранение9, и Регламент (EО) № 2148/96 на Комисията от 8 ноември 1996 г. за предвиждане правилата за остойностяване и наблюдение на публичните интервенционни запаси от селскостопански продукти10.

(14) Вследствие на което Регламенти (ЕИО) № 411/88, (ЕИО) № 1643/89, (ЕИО) № 2734/89, (EEC) № 3492/90, (ЕИО) № 3597/90, (ЕИО)№ 147/91 и (EО) № 2148/96 следва да се отменят.

(15) Мерките, предвидени в настоящия регламент са в съответствие със становището на Комитета по селскостопански фондове,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ :

ГЛАВА 1


ИНТЕРВЕНЦИОННИ МЕРКИ, ПРИЕМАЩИ ФОРМАТА НА ОПРЕАЦИИ НА ПУБЛИЧНО СЪХРАНЕНИЕ


Член 1


Предмет

Настоящия регламент определя условията и правилата, отнасящи се до финансирането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), на разходите за интервенционни мерки, свързани с публично съхранение, с управлението и контрола на съответните операции от разплащателните агенции, споменати в член 6 на Регламент (ЕО) № 1290/2005, с осчетоводяването на съответните разходи и приходи на ЕФГЗ и със съобщаването на Комисията на съответната информация и документи.


Член 2

Отговорност и задължения на разплащателната агенция


Разплащателните агенции управляват и осигуряват контрол над операциите по интервенционни мерки, отнасящи се до публично съхранение, за които те носят отговорност при условията, дадени в приложение I, а когато е необходимо, в законодателството на селскостопанския отрасъл, по-конкретно въз основа на минималната честота на проверки, определена в това приложение.

Те могат да делегират правомощията си в тази връзка на интервенционни агенции, които отговарят на условията за одобрение, изложени в точка 1.В на приложение I към Регламент на Комисията (ЕО) № 885/200611, или действат чрез други разплащателни агенции.

2. Разплащателните агенции или интервенционните агенции без да накърняват общата си отговорност в сферата на публично съхранение могат:

а) да поверят управлението на някои мерки за публично съхранение на физически или юридически лица, съхраняващи закупени селскостопански продукти, оттук нататък наричани "оператори на хранилища". В такива случаи, подобно управление се извършва по договори за съхранение въз основа на задълженията и общите принципи, изложени в приложение II;

б) да възложи за определено време на физически или юридически лица да извършват определени специфични задачи, разпоредени от отрасловото законодателство.

3. Задълженията на разплащателни агенции по отношение публично съхранение са по-специално както следва :

а) да водят стокови отчети и финансови отчети за всеки продукт, обхванат от интервенционна мярка на публично съхранение, на базата на операциите, които се провеждат от 1 октомври на дадена година до 30 септември на следващата година, като този период оттук нататък се нарича "отчетна година";

б) да водят актуален списък на операторите на хранилища, с които те са сключили договори за публично съхранение. Този списък съдържа референции, позволяващи точно идентифициране на всички пунктове на съхранение, капацитетът им, броят на складове, хладилни складове и силози, както и чертежи и схеми за тях;

в) да предоставят на Комисията стандартните договори, използвани за публично съхранение, разпоредените правила за приемане на продукти, съхранението им и изтеглянето им от складовете на операторите на хранилища, както и правилата за юридическата отговорност на оператори на хранилища;

г) да водят централизирани, компютъризирани стокови отчети на всички запаси, като се обхващат всички места за съхранение, всички продукти и всички количествата и качества на различните продукти, като във всеки случай се специфицира теглото (нето и бруто, където е уместно) или обемът;

д) да извършват всички операции по съхранението, запазването, транспорта или прехвърлянето на интервенционни продукти в съответствие със законодателството на Общността и националното законодателство без да се накърнява отговорността на купувачите, другите разплащателни агенции, ангажирани в операцията, и всички други лица, действащи по указания в тази връзка;

е) да извършват целогодишно проверки на местата, където се съхраняват инвентаризационните запаси. Тези проверки се извършват през редовни интервали и без предварително предупреждение. Все пак, при условие че контролът не се излага на риск, може да се даде предварително уведомление, строго ограничено до необходимия срок време. Подобно уведомление не превишава 24 часа, с изключение на надлежно обосновани случаи;

ж) да извършва годишна инвентаризация в съответствие с член 8.

Когато в една държава-членка управлението на отчетите за публично съхранение на един или повече продукти се извършва от повече от една разплащателна агенция, стоковите отчети и финансовите отчети, посочени в точки а) и г), се консолидират на ниво държава-членка преди съответната информация да се съобщи на Комисията.

4. Разплащателните агенции предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират:

а) че продуктите, засегнати от интервенционни мерки на Общността, се запазват както трябва. Те проверяват качеството на съхраняваните продукти поне веднъж годишно;

б) целостта на интервенционните запаси.

5. Разплащателните агенции незабавно информират Комисията:

а) за случаите, когато продължаването на срока на съхранение на продукт има вероятност да доведе до развалянето му;

б) количествените загуби или развалянето на продукта се дължат на природни бедствия.

Когато ситуациите, споменати в букви а) и б) на първа алинея, се представят на вниманието на Комисията, взема се подходящото решение :

а) по отношение на ситуациите, споменати в буква а) на първа алинея, в съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1784/200312 на Съвета, или, в зависимост от случая, в съответствие с процедурата, предвидена в съответния член на други регламенти относно общата организация на селскостопанските пазари;

б) по отношение на ситуациите, споменати в б) на първа алинея, в съответствие с процедурата, посочена в член 41, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1290/2005.

6. Разплащателните агенции носят всички финансови последици от лошото запазване на продукти, обект на интервенционни мерки на Общността, по-конкретно тези в резултат на неподходящи методи на съхранение. Без да се накърнява правото за иск за парично обезщетение срещу оператора на хранилище, те носят финансова отговорност, ако не изпълнят ангажиментите или задълженията си.

7. Разплащателните агенции постоянно предоставят отчетите за публично съхранение и всички документи, договори и папки, съставени или получени по смисъла на интервенционни операции, на представители на Комисията или на лица, упълномощени от Комисията, или по електронен път или на територията на разплащателните агенции.

8. Разплащателните агенции предават:

а) по искане на Комисията документите и информацията, посочени в параграф 7 и допълнителните административни разпоредби, приети за прилагане и управление на интервенционни мерки;

б) през интервалите, предвидени в член 4, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 883/2006, информацията за публично съхранение въз основа на моделите в приложение III към настоящия регламент.


Член 3

Интервенционни мерки под формата на публично съхранение


Интервенционни мерки под формата на публично съхранение могат да се състоят в закупуване, съхранение, транспорт и прехвърляне на запаси, както и продажбата или пласиране чрез други средства на селскостопански продукти при условията, предвидени в действащото законодателство на селскостопанския отрасъл и от настоящия регламент.


Член 4

Финансиране на разходи за интервенция, направени във връзка с операции на публично съхранение


1. В контекста на операциите на публично съхранение, посочени в член 3, ЕФГЗ финансира следните разходи под перото интервенция, при условие че съответните разходи не се уреждат по действащото законодателство на селскостопанския отрасъл:

а) разходите за финансиране за фондове, набрани от държавите-членки за закупуване на продукти в съответствие с методите на калкулация, изложени в приложение IV;

б) разходи за физически операции, свързани със закупуване, продажба или други форми на прехвърляне на продукти (внасяне, съхранение и изнасяне на продукти в схеми на публично съхранение), както са дадени в приложение V, на базата на еднакви стандартни суми за Общността, пресметнати в съответствие с методите, дадени в приложение VI;

в) разходи за физически операции, несвързани задължително със закупуване, продажба или други форми на прехвърляне на продукти, на базата на стандартни или нестандартни суми в съответствие с разпоредбите, предвидени Комисията по законодателство на селскостопанския отрасъл, отнасящо се до въпросните продукти и приложение VII;

>M3

ва) Разходите за превоз във или извън територията на държавата-членка, както и за износ, въз основа на стандартни или нестандартни суми, като тези разходи подлежат на одобрение в съответствие с процедурата, предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

г) амортизация на съхранявани продукти в съответствие с методите на калкулация, дадени в приложение VIII;

д) разликите (печалби и загуби) между счетоводната стойност и цената на пласиране на продуктите, или разликите, резултат от други фактори.

2. За държави-членки извън еврозоната без да се накърняват специфичните правила и оперативните събития, предвидени в приложенията към настоящия регламент или в законодателството за селското стопанство, по-конкретно член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2808/98 на Комисията 13, посочените в параграф 1, букви б) и в) на настоящия член разходи, пресметнати на базата на сумите фиксирани в евро и разходите или приходите, направени в национална валута по настоящия регламент се конвертират, в зависимост от случая, в национална валута или в евро на базата на последния обменен курс, установен от Европейската централна банка преди отчетната година, през която са документирани операциите в отчетите на разплащателната агенция. Този обменен курс се прилага също за осчетоводявания, свързани с различните специфични случаи, дадени в член 7, параграф 1 на настоящия регламент.

Все пак, за отчетната 2007 година държавите-членки, споменати във втора алинея на член 2, параграф 2 на Регламент (EC) № 883/2006, прилагат обменните курсове, посочени в член 13 на настоящия регламент.


ГЛАВА 2

СЧЕТОВДНО ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО ПУБЛИЧНО СЪХРАНЕНИЕ


Член 5

Съдържание на счетоводните отчети за публично съхранение които се водят от разплащателните агенции


1. Стоковите отчети, предвидени в член 2, параграф 3, буква а) съдържат следните категории елементи, показвани отделно:

а) количествата продукти, документирани при влизане в и излизане от склада, с или без физическо придвижване;

б) количествата, използвани за раздаване на най-онеправданите лица по Регламент (EИО) № 3730/8714 на Съвета и отчетени по член 5 от Регламент (EИО) № 3149/9215 на Комисията, разграничавайки тези, които са обект на прехвърляне към друга държава-членка;

в) количества, взети като проби, разграничавайки взети от купувачи проби;

г) количества, които след проверка чрез визуален оглед при годишната инвентаризация или по време на инспекция след приемане за интервенция, не могат вече да се препакетират и подлежат на директни продажби;

д) липсващи количества по обясними или необясними причини, в това число съответстващите на законовите граници на отклонение;

е) количества, които са с влошено качество;

ж) количества в излишък;

з) липсващи количества, превишаващи граници на отклонение;

и) количества, влезли за съхранение и за които е установено, че не отговарят на изискванията и за които е отказано приемане;

й) нето количества на съхранение в края на всеки месец или отчетна година, пренесени в следващия месец или отчетна година.

2. Финансовите отчети, предвидени в член 2, параграф 3, буква а) съдържат:

а) стойността на количествата, споменати в параграф 1, буква а) на настоящия член, показващи отделно стойността на закупените количества и на продадените количества;

б) счетоводната стойност на използваните количествата или взетите предвид по договорките за безплатно раздаване, споменати в параграф 1, буква б) на настоящия член;

в) разходите за финансиране, споменати в член 4, параграф 1, буква а);

г) разходи за физически операции, споменати в член 4, параграф 1, букви б) и в);

д) суми, резултат от амортизация, споменати в член 4, параграф 1, буква г);

е) сумите, събрани или възстановени от продавачи, купувачи и оператори на хранилища, различни от посочените в член 11, параграф 2;

ж) сумата от директни продажби, извършени след годишната инвентаризация или след проверки след приемането на продукти на интервенционно съхранение;

з) загуби печалби от изнасяне на продукти, като се вземе предвид амортизацията, посочена в буква д) на настоящия параграф;

и) други дебити и кредити, по-конкретно съответстващите на количествата, посочени в параграф 1, букви в) до ж) на настоящия член;

й) средната счетоводна стойност, изразена на тон или хектолитър, в зависимост от случая.


Член 6

Отчитане


1. Елементите, дадени в член 5 се осчетоводяват за количествата, стойностите, сумите и средните величини, реално документирани от разплащателните агенции или стойностите и сумите, калкулирани на базата на стандартните суми, установени от Комисията.

2. Документите и калкулациите, посочени в параграф 1,са обект на прилагането на следните правила:

а) разходите за изнасяне, свързани с количества, за които са документирани количествени загуби или влошаване на качеството в съответствие с правилата, предвидени в приложения X и XII, се внасят в отчетите само за реално продадени и изтеглени от съхранение продукти;

б) количества, документирани като липсващи при прехвърляне между държави-членки, не се считат за влезли на съхранение в държавата-членка на местоназначение и не се покриват от стандартните входни разходи;

в) стандартните входни и изходни разходи, фиксирани за транспорт и прехвърляне се нанасят в отчетите, ако тези разходи не са предвидени по правилата на Общността като неразделна част от транспортните разходи;

г) освен ако специфични правила на Общността не разпореждат нещо друго, суми, натрупани от продажби на продукти, чието качество се е влошило, и всички други суми, получени в този контекст, не се вписват в отчетите на ЕФГЗ;

д) всички документирани количества в повече се вписват в отчетите като отрицателна сума в липсващите количества в статуса на запаса и движенията. Тези количества се включват, когато се определят превишаващите границата на отклонение количества;

е) проби, различни от тези взети от купувачи , се вписват в отчетите в съответствие с точка 2, буква а) на приложение XII.

3. Корекциите, направени от Комисията във връзка с елементите, посочени в член 5 за текущата отчетна година, се съобщават на Комитета по селскостопански фондове.

Те могат да се съобщят на държавите-членки при вземане на решение за месечно плащане или, ако не успеят тогава, когато се взема решението за разплащане на отчетите. Те се вписват в отчетите от разплащателните агенции при условията на това решение.


Член 7


Дати за вписване в отчетите на разходи и приходи и движения на продукти


1. Различните пера на разходи и приходи се вписват в отчетите на датата, на която се извършва физическата операция по интервенционната мярка.

Все пак, следните дати са валидни в дадените по-долу случаи:

а) датата, на която договорът за съхранение, посочен в член 9, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1262/200116 на Комисията влиза в сила, в случай на бяла захар или сурова захар, за количества, приети по договор за съхранение между даващата офертата страна и разплащателната агенция, подписан преди прехвърляне на запасите;

б) датата на получаване в случаите на получени или възстановени суми, посочени в член 5, параграф 2, букви е) и ж);

в) датата на реалното плащане на разходи за физически операции, когато тези разходи не са покрити от стандартни суми.

2. Различните елементи, свързани с физическото движение на продукти и управлението на запаси се вписват в отчетите на датата, на която се извършва физическата операция по интервенционната мярка. Все пак, валидни са следните дати в изложените по-долу случаи:

а) датата на приемане на продукти от разплащателната агенция, в съответствие с регламента за общата организация на пазара на въпросния продукт, за количества, влизащи в публично съхранение без промяна на мястото на съхранение;

б) датата на констатацията на факти в случай на липсващи или развалени и количества в повече;

в) датата на реалното изтегляне от съхранение в случай на директни продажби на оставащи на съхранение продукти, които вече не могат да се препакетират след визуален оглед в контекста на годишната инвентаризация или по време на инспекцията след приемане за интервенция ,

г) в края на отчетната година за всички загуби, превишаващи границата на отклонение.


Член 8

Инвентаризация


1. През всяка отчетна година разплащателните агенции извършват инвентаризация на всеки продукт, който е бил обект на интервенция от Общността. Те сравняват резултатите от инвентаризацията със счетоводните данни. Всички установени разлики в количествата и сумите, резултат от разлики в качеството, установени по време на проверки се отчитат в съответствие с член 9, параграф 1, букви б) и в).


2. Липсващи количества в резултат на нормални операции на съхранение се включват в границите на отклонение, дадени в приложение XI и са равни на разликата между теоретичния запас, установен от инвентаризацията на отчетите, от една страна, и реалния физически запас, установен въз основата на инвентаризацията, предвидена в параграф 1 или запасът, установен като оставащ в книжата след изчерпване на физическия запас на дадено хранилище от друга страна.


ГЛАВА 3

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ОТЧЕТИ


Член 9

Остойностяване на операции на публично съхранение


1. Стойността на закупените и продадените количества е равна на сумата от извършените плащания и вземания или предстои да бъдат извършени за физически операции, с изключение на специфични разпоредби, дадени в настоящия член и обект на :

а) Приложение IX, за дестилационни продукти (смесен алкохол),

б) Приложение X, за липсващи количества ,

в) Приложение XII, развалени или разрушени продукти,

г) Приложение XIII, за продукти, влезли за съхранение, но им е отказано приемане.


2. Стойността на закупените количествата се определя за количествата продукти, влизащи за съхранение, на базата на интервенционната цена, като се вземат предвид увеличения, премии, намаления, проценти и коефициенти, приложими към интервенционната цена в момента на закупуване в съответствие с критериите, дадени в законодателство на селскостопанския отрасъл.

Все пак, в случаите и ситуациите, посочени в приложение X и точка 2, букви а) и в) на приложение XII, увеличения, премии, намаления, проценти и коефициенти не се вземат предвид.

3. Платените или начислени разходи при закупуването на продукти за физическите операции, посочени в член 4, параграф 1, буква в) в съответствие с правилата на Общността, се вписват в отчетите като разходи или приходи, свързани с технически разходи, отделно от покупната цена.

4. Във финансовите отчети, посочени в член 5, параграф 2, количества на съхранение в края на отчетната година и които следва да се пренесат в следващата отчетна година следва да се остойностят на по средната им счетоводна стойност (стойност на пренасяне), така както е определена по месечния отчет на последния месец на отчетната година.

5. Количества, влизащи за съхранение, за които е установено, че не отговарят на условията за съхранение, се вписват като продажба в отчетите в момента на изтеглянето им от съхранение на цената, на която са били купени. Все пак, ако в момента на действителното им изтегляне от съхранение условията за прилагане на буква б) от приложение X са изпълнени, провеждат се консултации с Комисията преди изтеглянето на стоките.

6. Когато един отчет показва положително салдо, то се приспада от разходите за текущата отчетна година.

7. Когато има промяна в стандартните суми, определеното време за плащане, лихвените проценти или други елементи на калкулацията след първия ден на даден месец, новите елементи се прилагат за физически операции със сила от следващия месец.


ГЛАВА 4

ФИНАНСИРАНИ СУМИ И ДЕКЛАРАЦИИ НА РАЗХОДИ и НА ПРИХОДИ


Член 10

Финансирана сума


1. Сумата, която се финансира по интервенционните мерки, посочени в член 3, се определя на базата на съставените и поддържаните от разплащателните агенции отчет в съответствие с член 2, параграф 3, буква а), и към които различните пера на посочените в член 5 разходи и приходи съответно се дебитират и кредитират, като се вземат предвид, когато е необходимо, суми на разходи, фиксирани по законодателството на селскостопанския отрасъл.

2. Разплащателните агенции предават на Комисията всеки месец и всяка година по електронен път необходимата информация за финансиране на разходи за публично съхранение и отчетите, доказващи разходи и приходи, свързани с публично съхранение под формата на таблици (таблици e-FAUDIT), чиито образци са дадени в приложение III към настоящия регламент, в сроковете, посочени в член 4, параграф 1, буква в) на Регламент (ЕО) № 883/2006 и в член 7, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 883/2006.


Член 11

Декларации за разходи и приходи


1. Финансирането от ЕФГЗ е равно на разходите, пресметнати на базата на информацията, съобщена от разплащателната агенция след приспадането на натрупани от интервенционните мерки приходи, валидирани от изградената от Комисията компютъризирана система, и включени от разплащателната агенция в декларация й за разходи, съставена в съответствие с член 6 на Регламент (ЕО) № 883/2006.

2. Възстановени суми след възникването на грешка или пропуск, споменати член 32, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 1290/2005, и суми, получени или възстановяеми от продавачи, купувачи и оператори на хранилища, отговарящи на критериите, изложени в член 12 на Регламент (ЕО) № 883/2006, се декларират пред бюджета на ЕФГЗ при посочените в член 4, параграф 2, буква на този регламент.


ГЛАВА 5

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ


Член 12


Компютърни системи


Използват се компютърни системи, позволяващи сигурен електронен обмен на данни при условията и в съответствие с реда, предвидени в член 18 на Регламент (ЕО) № 883/2006, осъществяване на нотификациите и обмена на информация, предвидени в настоящия регламент и за съставяне на документите, чиито образци са дадени в приложение III.


ГЛАВА 6


ПРЕХОДНИ МЕРКИ И ЗАКЛЮЧИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 13

Преход


1. За държавите-членки извън еврозоната стойността на нето количествата, пренесени от 2006 в 2007 отчетна година минус втората амортизация в края на 2006 отчетна година, се пренасят в евро на базата на последния обменен курс, установен от Европейската централна банка преди отчетната 2007 година.

2. Когато една държава-членка извън еврозоната продължава да води отчетите си в национална валута през отчетната 2007 година в съответствие с втора алинея на член 2, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 883/2006, обменните курсове, прилагани през и в края на тази година са както следва:

а) последният обменен курс, установен от Европейската централна банка преди отчетната 2007 година за конвертирането в национална валута на :

- стандартните суми, отнасящи се до посочените в член 4, параграф 1, букви б) и в) на настоящия регламент разходи;

- стойността на липсващите количества, превишаващи границите на отклонение за съхранение и преработка, дадени в буква а) на приложение X към настоящия регламент ,

- стойността на продукти, които са се развалили и са разрушени в резултат на инцидентите, посочени в точка 2, буква а) на приложение XII към настоящия регламент,

- стойността на проби, различни от взетите проби от купувачи, посочени в член 6, параграф 2, буква е) на настоящия регламент,

- стандартните суми за количества, на които е отказано приемане, както е споменато в точка 1, букви а) и б) на приложение XIII към настоящия регламент;

б) последният обменен курс, установен от Европейската централна банка преди първия ден на всяко тримесечие на отчетната 2007 година, , започвайки от 1 октомври 2006 г. за конвертирането в национална валута на:

- стойността на липсващите количества поради кражба или други обясними причини, както са дадени в буква а) на приложение X към настоящия регламент ,

- стойността на липсващите количества след прехвърляне или транспорт, както са дадени в буква в) на приложение X към настоящия регламент ,

- стойността на продукти, които са се развалили или са разрушени в резултат на лоши условия на запазване, както са дадени в точка 2, буква в) на приложение XII към настоящия регламент ;

в) последният обменен курс, установен от Европейската централна банка преди отчетната 2008 година за конвертирането в евро на нето количествата, които ще се пренесат от отчетната 2007 година в отчетната 2008 година, минус втората амортизация в края на отчетната 2007 година.


Член 14

Отмяна


Регламенти (ЕИО) № 411/88, (ЕИО) № 1643/89, (ЕИО)№ 2734/89, (ЕИО) № 3492/90, (ЕИО) № 3597/90, (ЕИО) № 147/91 и (ЕО) № 2148/96 се отменят със сила от 1 октомври 2006 г.

Позоваванията към отменените регламенти се тълкуват като позовавания към настоящия регламент и се четат в съответствие с корелационните таблици, дадени в приложение XVI.


Член 15

Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден от публикуването му в Официален вестни на Европейския съюз.

Прилага се от 1 октомври 2006 година.

Настоящия регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 21 юни 2006 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

ЧленСПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА


ПРИЛОЖЕНИЕ I ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ И ПРОЦЕДУРИ НА ФИЗИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ (член 2, параграф 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ II ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ОПЕРАТОРИ НА ХРАНИЛИЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОГОВОРИ СЪХРАНЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ МЕЖДУ РАЗПЛАЩАТЕЛНИ АГЕНЦИИ И ОПЕРАТОРИ НА ХРАНИЛИЩА (член 2 , параграф 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ III ИНФОРМАЦИЯ , КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБЩАВА ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ с член 10, параграф 2 чрез компютърната система, спомената в член 12 (e-FAUDIT таблици)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV КАЛКУЛИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ (член 4, параграф 1, буква а)) + ПРИЛОЖЕНИЕ за референтните лихвени проценти

ПРИЛОЖЕНИЕ V ФИЗИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ, ПОКРИВАНИ ОТ СТАНДАРТНИТЕ СУМИ, ПОСОЧЕНИ в член 4, параграф 1, буква б)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI СТАНДАРТНИ СУМИ ЗА ОБЩНОСТТА (член 4, параграф 1, буква б))

ПРИЛОЖЕНИЕ VII СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЗА РАЗХОДИ И ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ПРОДУКТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII АМОРТИЗАЦИЯ НА СЪХРАНЯВАНИТЕ ПРОДУКТИ, по член 4, параграф 1, буква г)

ПРИЛОЖЕНИЕ IX ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ДЕСТИЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ (СМЕСЕН АЛКОХОЛ)

ПРИЛОЖЕНИЕ X ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ЛИПСВАЩИ КОЛИЧЕСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ XI ГРАНИЦИ НА ОТКЛОНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XII ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ПРОДУКТИ, КОИТО СА СЕ РАЗВАЛИЛИ ИЛИ СА РАЗРУШЕНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII СЧЕТОВОДНИ ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРОДУКТИ, ПОСТЪПИЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, НО НА КОИТО Е ОТКАЗАНО ПРИЕМАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV ОБРАЗЕЦ НА МЕСЕЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОПЕРАТОР НА ХРАНИЛИЩЕ КЪМ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ XV ОБРАЗЕЦ НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОПЕРАТОР НА ХРАНИЛИЩЕ КЪМ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТАПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ И ПРОЦЕДУРИ НА ФИЗИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ

(член 2, параграф 3)


A. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ


I. Проверки

1. Честота и представителност

Всеки пункт на съхранение се инспектира поне веднъж всяка година в съответствие с правилата, изложени в точка Б, за да се удостовери по-конкретно:

- процедурата за събиране на информация относно публично съхранение;

- дали отчетните данни, които се водят на място от оператора на хранилище, съответстват на изпращаната на разплащателната агенция информация;

- физическата наличност в хранилището на количествата, които са посочени в отчетните документи на оператора на хранилището и са послужили за база на неговата подадена последна месечна декларация, преценено визуално, или, в случай на съмнение или спор, чрез претегляне или измерване;

- качеството на съхраняваните продукти - здрави, свежи и с добър пазарен вид.

Физическата наличност се установява чрез достатъчно представителен физическа инспекция, обхващащ най-малко посочения в точка Б процент, като се осигурява възможността да се заключи, че всичките посочени в стоковите отчети количества са реално налични,

Качеството се проверява чрез визуален оглед, изследване на мирис и/или органолептично изследване, а, когато има някакви съмнения чрез задълбочени анализи.

2. Допълнителни проверки

Ако по време на физическата инспекция се открие аномалия, изследва се допълнителни количества на интервенционно съхранение като се използва същия метод. Ако е необходимо, инспекцията може да се разшири чрез претегляне на всички продукти в проверяваната партидата или хранилище.


II. Доклади за инспекцията

1. Вътрешният инспекционен орган на разплащателната агенция или упълномощеният от нея орган съставя доклад за всяка извършена проверка или физическа инспекция.

2. Докладът съдържа минимум следната информация:

а) името на оператора на хранилището, адреса на посетеното хранилище и описание на инспектираните партиди;

б) датата и часа на началото и края на инспекцията;

в) мястото на извършване на инспекцията и описание на условията на съхранение, опаковка и степен на достъп;

г) пълната идентичност на лицата, провеждащи инспекцията, статуса и пълномощията им;

д) предприетите инспекционни мерки и използвани процедури за установяване на обем, като методи на измерване, изчисления, междинни и крайни резултати, както и направените заключения;

е) за всяка съхранявана партида или качество, количеството в счетоводните книжа на разплащателната агенция, количеството в счетоводните книжа на хранилището и несъответствия между двата комплекта книжа;

ж) за всяка физически инспектирана партида или качество, посочената в буква е) информация и провереното на място количеството, както и несъответствия, номера на партидата или качеството, палетите, кутиите, силозите, бъчвите или други използвани приемни съдове и теглото (както нето, така бруто, ако е уместно) или обема;

з) изявленията на оператора на хранилището, когато има несъответствия или разлики;

и) мястото, датата и подписът на лицето, съставящо доклада, и на оператора на хранилището или представителя;

й) всяка разширена инспекция, проведена в случай на аномалии, като се посочва процентът на съхраняваните количества, обхванати от разширената инспекция, установени несъответствия и дадени обяснения.

3. Докладът се изпраща незабавно на началника на отдела, отговарящ за воденето на отчетите на разплащателната агенция. Веднага след получаването на доклада отчетите на разплащателната агенция се коригират в светлината на откритите несъответствия и разлики.

4. Докладите се съхраняват в главния офис на разплащателната агенция и са на разположение на персонала на Комисията и упълномощените от Комисията лица.

5. Документ-резюме се съставя от разплащателна агенция, съдържащо:

- извършените проверки, като ясно се посочва кои са физическите инспекции (инвентаризационни проверки),

- проверените количества ,

- констатираните аномалии във връзка с месечните и годишни декларации и причините за тези аномалии.

Проверените количества и констатираните аномалии се посочват за всеки засегнат продукт по тегло или обем и като процент от общо съхраняваните количества.

В това резюме отделно се изброяват проверките за удостоверяване качеството на съхраняваните продукти. То се изпраща на Комисията едновременно с годишните отчети, посочени в член 8, параграф 1, буква в), точка iii) на Регламент (ЕО) № 1290/2005.

Резюмето се съставя и съобщава на Комисията за първи път за отчетната 2006 година.


Б. ПРОЦЕДУРА НА ФИЗИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ ПО СЕКТОРИ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ В ТОЧКА А ПРОВЕРКИ


I. Масло

1. Пробата от партидите, които ще се проверяват, представлява най-малко 5 % от общото количества на публично съхранение. Партидите, които ще се проверяват, се избират преди посещението в хранилището на базата на счетоводните данни на разплащателната агенция, но операторът на хранилището не се уведомява.

2. Наличието на избраните партиди и съставът им се проверяват на място чрез :

- идентифициране на контролните номера на партидите и кутиите въз основа на бележките за покупка или постъпване,

- претегляне на палетите (една на 10) и кутиите (една на палета),

- визуално оглед на съдържанието на кутия (една на пет палети),

- проверяване състоянието на опаковката.

3. В доклада за инспекцията се включва описание на физически инспектираните партиди и забелязани недостатъци.

II. Обезмаслено мляко на прах

1. Пробата от партидите, които ще се проверяват, представлява най-малко 5 % от общото количество на публично съхранение. Партидите, които ще се проверяват, се избират преди посещението в хранилището на базата на счетоводните данни на разплащателната агенция, но операторът на хранилището не се уведомява.

2. Наличието на избраните партиди и съставът им се проверяват на място чрез :

- идентифициране на контролните номера на партидите и чувалите въз основа на бележките за покупка или постъпване,

- претегляне на палетите (една на 10) и чувалите (един на палета),

- визуално оглед на съдържанието на чувал (един на пет палети),

- проверяване състоянието на опаковката.

3. В доклада за инспекцията се включва описание на физически инспектираните партиди и забелязани недостатъци.


III. Зърнени храни


1. Процедура на физическа инспекция

а) Избор на бункери или хранилища, които ще се проверяват, представляващи най-малко 5 % от общото количество зърнени храни или ориз на публично съхранение. Изборът се базира на стоковите регистрационни документи на разплащателната агенция , но операторът на хранилището не се уведомява.

б) Физическа инспекция:

- проверка на наличието на зърнени храни или ориз в избраните бункери или хранилища,

- идентификация на зърнените храни или ориз,

- инспекция на условията на съхранение и проверка на качеството на съхраняваните продуктите в условията, предвидени в член 10, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 824/200017 на Комисията относно зърнени храни и в член 11 на Регламент (ЕО) № 708/199818 на Комисията по-специално за ориз - сравнение на мястото на съхранение и идентичността на зърнените храни или ориза с документите на хранилището - оценка на съхраняваните количества по предварително одобрен от разплащателната агенция метод, чието описание се депозира в главния й офис.

в) План на склада и размерите на всеки силоз или хранилище да са налични във всеки пункт на съхранение.

Зърнените храни или оризът се съхраняват по такъв начин, че да може да се провери обемът им.

2. Процедура, когато се установяват несъответствия

Допуска се известно отклонение, когато се проверява обемът.

>M2

Правилата, предвидени в приложение II, точка II, се прилагат, когато теглото на съхраняваните продукти, така както е записано по време на физическата проверка, се различава от счетоводното тегло с 5 % или повече за зърнени храни и за ориз, когато се съхраняват в силози или на пода.


Когато зърнени храни или ориз се съхраняват в склад, количествата претеглени при постъпване за съхранение, могат да се запишат вместо оценката на обема им, ако тя не дава адекватна степен на точност и при условие, че разликата между двете цифри не е твърде голяма.

Разплащателната агенция може да се възползва от тази възможност, когато е обусловена от обстоятелствата, за всеки случай поотделно и на собствена отговорност. Тя посочва, че е направила това, в доклада си за инспекцията въз основа на следния образец:

(Примерен образец)


ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ИНСПЕКЦИЯ НА ЗАПАСА


Продукт Оператор на Дата
  хранилище:  
  Хранилище,  
  силоз:  
  № на  
  клетката :  
Партида Количество,
  посочено в
  стоковите отчети

А. Запаси в силозиОбщо(А):...

Б.Запаси, съхранявани на подаIV. Алкохол

1. Пробата от проверяваните бъчви представлява най-малко 5 % от общото количество на публично съхранение. Бъчвите за проверка се избират преди посещението в хранилището на базата на счетоводните данни на разплащателната агенция, но операторът на хранилището не се уведомява.

2. Инспекция на митническите печати, ако подобни печати се предвиждат от националните правила.

3. Наличието на бъчвите и съдържанието им се проверяват на място чрез:

- идентифициране на бъчвите по брой и вид алкохол,

- сравняване на идентичността на бъчвите със стоковите документи на склада и счетоводните книжа на разплащателната агенция,

- провеждане на органолептично изследване на наличието, вида и количеството алкохол в бъчвите,

- инспекция на условията на съхранение чрез визуална проверка на другите бъчви.

4. В доклада за инспекцията се включва описание на физически инспектираните бъчви и на забелязани недостатъци.

V. Говеждо и телешко месо

1. Пробата от партидите, които ще се проверяват, представлява най-малко 5 % от общото количество на публично съхранение. Партидите, които ще се проверяват, се избират преди посещението в хранилището на базата на счетоводните данни на разплащателната агенция, но операторът на хранилището не се уведомява.

2. В случай на обезкостено месоналичието на избраните партиди и съдържанието им се проверяват на място чрез:

- идентифициране на партидите и палетите и проверка на броя кутии,

- проверка на теглото на 10 % от палетите или контейнерите,

- проверка на теглото на 10 % от кутиите от всяка претеглена палета,

- визуална проверка на съдържанието на кутиите и състоянието на опаковката на всяка кутия.

Палетите се избират като се имат предвид различните разфасовки на склад.

3. В доклада за инспекцията се включва описание на физически инспектираните партиди и на забелязани недостатъци.

VI. Насипна захар19

1. Процедурата на физическа инспекция на публични запаси от захар от търговска година 2006/2007 след това:

а) Избор на силозите, бункерите или складовите помещения, представляващ най-малко 5 % от общото количество насипна захар на публично съхранение.

Изборът се базира на счетоводните данни на разплащателната агенция, но операторът на хранилището не се уведомява.

б) Физическа инспекция:

- проверка наличието на насипната захар избраните силози, бункери или складови помещения,

- сверяване на документите на началника на склада с тези на разплащателната агенция,

- идентификация на насипната захар,

- наблюдение на условията на съхранение и сравнение на пункта на съхранение и на идентичността на насипната захар с документите на хранилището ,

- оценка на съхраняваните количествата чрез предварително одобрен от разплащателната агенция метод, чието описание се депозира в главния й офис.

в) План на склада и размерите на всеки силоз или хранилище да са налични във всеки пункт на съхранение.

Насипната захар трябва да се съхранява по такъв начин, че да може да се провери обемът й.

2. Процедура на физическа инспекция за публични запаси на захар от 2004/05 и 2005/06 търговски години:

а) Ако описаните в точка 1 по-горе проверочни процедури не могат да се следват, разплащателната агенция официално запечатва всички точки на достъп или входа към силоза/хранилището. Разплащателна агенция проверява целостта на печатите ежемесечно, за да е сигурна че те остават непокътнати. Тези проверки се описват подробно в доклад. Не се разрешава достъп до запасите без присъствието на инспектор на разплащателната агенция. Държавите-членки предприемат мерки, за да са сигурни, че процедурата на запечатване гарантира непокътнатостта на съхраняваните интервенционни продукти.

б) Най-малко веднъж годишно трябва също да се извършва инспекция за контрол на условията на съхранение и доброто запазване на продукта.

3. Процедура, когато се установяват несъответствия

Допуска се известно отклонение, когато се проверява обемът. приложение II се прилага, когато теглото на съхраняваните продукти, така както е записано по време на физическата проверка (измерване на обема), се различава от счетоводното тегло с 5 % или повече за насипна захар, когато се съхранява в силози или на пода. Когато насипна захар се съхранява в силоз/склад, могат да се запишат претеглените количествата при постъпване за съхранение вместо количествата, резултат от оценка на обема, ако последната не осигурява считана за адекватна степен на точност и разликата между двете цифри не е твърде голяма. Разплащателната агенция може да се възползва от предвидената в третия параграф възможност, когато е обусловена от обстоятелства, за всеки случай поотделно и на собствена отговорност. Тя посочва в доклада си, че е направила това.

VII. Пакетирана захар20

1. Процедура на физическа инспекция на публични запаси на захар от 2006/07 търговска година нататък

а) Избор на партидите, представляващи най-малко 5 % от общото количествo на публично съхранение. Партидите, които ще се проверяват, се избират преди посещението в хранилището на базата на счетоводните данни на разплащателната агенция, но операторът на хранилището не се уведомява.

б) Проверка на място на наличието на избраните партиди и на състава им:

- идентифициране на контролните номера на партидите и чувалите въз основа на бележките за покупка или постъпване,

- сверяване на документите на началника на склада с тези на разплащателната агенция,

- състояние на опаковката.

По отношение на захар, пакетирана в чували по 50 kg :

- претегляне на палетите (една от 20) и чувалите (един на претеглена палета),

- визуална проверка на съдържанието на един чувал на десет претеглени палети.

По отношение на захар, пакетирана в "големи чували":

- претегляне на един чувал от 20,

- визуална проверка на съдържанието на един чувал на 20 претеглени "големи чували".

в) Описание в доклада от проверката на физически инспектираните партиди на забелязаните несъответствия.

2. Процедура на физическа инспекция на публични запаси на захар от търговски години 2004/05 и 2005/06:

а) Ако описаните в точка 1 по-горе проверочни процедури не могат да се следват, разплащателната агенция официално запечатва всички точки на достъп или входа към силоза/хранилището. Разплащателна агенция проверява целостта на печатите ежемесечно, за да е сигурна че те остават непокътнати. Тези проверки се описват подробно в доклад. Не се разрешава достъп до запасите без присъствието на инспектор на разплащателната агенция. Държавите-членки предприемат мерки, за да са сигурни, че процедурата на запечатване гарантира непокътнатостта на съхраняваните интервенционни продукти.

б) Най-малко веднъж годишно трябва също да се извършва инспекция за контрол на условията на съхранение и доброто запазване на продукта.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ОПЕРАТОРИ НА ХРАНИЛИЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОГОВОРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ МЕЖДУ РАЗПЛАЩАТЕЛНИ АГЕНЦИИ И ОПЕРАТОРИ НА ХРАНИЛИЩА

(член 2, параграф 2)


Операторите на хранилища отговарят за предприемането на действия, за да гарантират правилното запазване на продуктите, обхванати от интервенционни мерки на Общността. Те понасят финансовите последици от несправянето с тази задача.


I. Качество на продуктите

Когато качеството на интервенционните продукти на склад се влоши в резултат на лоши или неподходящи условия на съхранение, загубите се понасят от оператора на хранилището и се вписват в отчетите на публичното съхранение като загуба, дължаща се на разваляне на продукта поради условия на съхранение (ред 900.001 в Таблица 53).

II. Липсващи количества

1. Операторът на хранилището отговаря за всички несъответствия между количествата на склад и посочените детайли в стоковите декларации, изпращани до разплащателната агенция.

2. Когато липсващите количества превишават разрешените от съответната граница(и) на отклонение в съответствие с член 8, параграф 2, приложение I , точка Б. III, параграф 2 и приложение XI, или според законодателството на селскостопанския отрасъл, цялата сума се начислява на оператора на хранилището като необяснима загуба. Операторите на хранилища оспорващи липсващите количества могат да изискват претегляне или измерване на продукта, като в този случай поемат разходите за тази операция, освен ако не се установи, че декларираните количествата са реално налични или че разликата не съответната граница(и) на отклонение в, в който случай разходите за претегляне или измерване се начисляват на разплащателната агенция. Границите на отклонение, предвидени в приложение I, точки Б. III, параграф 2 и Б.VI, параграф 3 се прилагат без да се накърняват другите отклонения, споменати в първа алинея.

III. Подкрепящи документи и месечни и годишни декларации

1. Подкрепящи документи и месечни и годишни декларации

а) Отнасящите се до постъпването, съхранението и изтеглянето на продукти документи, използвани за съставянето на годишни отчети, трябва да са във владение на оператора на хранилището и да съдържат минимум следната информация:

- място на съхранение (с идентификация на бункера или бъчвата, където е уместно),

- количество, пренесено от предишния месец,

- постъпили и изтеглени количества по партиди,

- запас в края на периода.

Тези документи позволяват точно идентифициране на количествата на склад по всяко време и вземат под внимание покупките и продажбите, които са договорени, но за които все още не е извършено постъпване или изтегляне на запаси.

б) Документите, отнасящи се до постъпването, съхранението и изтеглянето на продукти се изпращат от оператора на хранилището до разплащателната агенция поне веднъж месечно като допълнение към резюмиращата месечна стокова декларация. Те са във владение на разплащателната агенция преди десетия ден на месеца, следващ месеца, за който се отнася стоковата декларация.

в) Образец на резюмиращата месечна стокова декларация е даден в приложение XIV. Тя се дава в електронна форма на операторите на хранилища от разплащателните агенции.


2. Годишна декларация

а) Операторът на хранилище изготвя годишна стокова декларация на базата на месечните стокови декларации, описани в точка 1. Тя се изпраща на разплащателната агенция не по-късно 15 октомври след приключване на отчетната година.

б) Годишната стокова декларация дава резюме на количествата на склад, разпределени по продукти и места на съхранение, и за всеки продукт посочва количествата склад, партидните номера (с изключение на зърнените храни), годината на постъпването им на склад (с изключение на алкохол) и обяснение на констатираните аномалии.

в) Образец на резюмиращата годишна стокова декларация е даден в приложение XV. Тя се дава в електронна форма на операторите на хранилища от разплащателните агенции

IV. Компютъризирани стокови отчети и наличност на информация

Договорите за публично съхранение, сключени между разплащателната агенция и оператора на хранилище съдържат разпоредби, даващи възможност да се гарантира съответствие със законодателството на Общността.

Те изискват следното:

- да водят компютъризирани отчети на интервенционния запас,

- директна, незабавна наличност на постоянна инвентаризация,

- наличност по всяко време на всички документи, отнасящи се до постъпването, съхранението и изтеглянето на запас и счетоводните документи и архиви, съставени по настоящия регламент и водени от оператора на хранилището,

- постоянен достъп до тези документи за персонала на разплащателната агенция и Комисията и за всяко надлежно упълномощено от тях.

V. Форма и съдържание на документите, изпращани на разплащателната агенция

Формата и съдържанието на документите, посочени в точки 1 и 2 на приложение III установяват в съответствие с член 18 на Регламент (ЕО) № 883/2006.

VI. Съхраняване на документи

Подкрепящи документи, отнасящи се до всички операции на публично съхранение се съхраняват се съхраняват от оператора на хранилището за пълния период, изискван по член 9 на Регламент (ЕО) № 885/2006 без да се накърняват съответните национални разпоредби.ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНФОРМАЦИЯ , КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБЩАВА ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 2 ЧРЕЗ КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА, СПОМЕНАТА В ЧЛЕН 12

Таблици по информационната програма за приложение e-FAUDIT21

(член 2, параграф 8, буква б), член 10, параграф 2 и член 12)


1 Месечни и годишни изчисления на загуби от продажби и на амортизация

2 Ценови разлики и други пера

3 Изчисление на технически разходи

4 Изчисление на разходи по финансиране

8 Позиции и движения на публичния запас

9 Изчисление на загуби от обезкостяване (говеждо месо), превишаващи допустимата граница на отклонение

13 Възстановяване, резултат от отказване прием на стоки (технически разходи) - Р. (ЕО) №.../2006 (Приложение XIII 1a и 1б)

14 Възстановяване, резултат от отказване прием на стоки (финансови разходи) - Р. (ЕО) №.../2006 (Приложение XIII 1в и член 9, параграф 5)

28 Причини за прехвърляния от други държави-членки

52 Таблица-резюме на изчисление на месечни суми за осчетоводяване

53 Детайл на продажби

54 Месечно изчисление на загубите, възникващи от доставката на храна на най-онеправданите хора в Общността (Р.(ЕИО) № 3730/87) - продукти, различни от говеждо месо

55 Говеждо месо - Месечна калкулация на загубите, възникващи от доставката на храна на най-онеправданите хора в Общността (Р.(ЕИО) № 3730/87)

56 Месечно изчисление на загубите, възникващи от доставката на храна на

99 Изчисление на стойността за пренасяне в началото на финансовата година

Таблица 1


Месечно и годишно изчисление на загубите от продажби и на амортизацията

Евро-Тонове

Таблица 2


Ценови разлики и други пера

Ред № Метод на Описание Количества Единична Лихва Коефициент Стойности
  изчисление     цена   или %  
  или            
  препратки            
  към други            
  таблици            
Колона а б в г д е ж
    ДЕБИТ          
001 Таб. 001- Пренесени 0,000 - - - -
  Ред 9 количества ,          
    закупени или          
    прехвърлени          
002 Таб. 001- Стойност на - - - - 0,00
  Ред 10 пренесени          
    количества ,          
    закупени или          
    прехвърлени          
003 - Други дебитни - - - -  
    пера          
004 - ОБЩО ДЕБИТ - - - - 0,00
    КРЕДИТ - - - -  
005 Т53/993 Изтеглени 0,000 - - - 0,00
    количества и          
    тяхната стойност          
    , в т.ч. инциденти          
    и загуби по          
    обясними          
    причини          
006 =1в-5в-9в Загуби, които не 0,000 - - - -
    се дължат на          
    обясними          
    причини          
007 =1в х Граница на 0,000 - - 0,050 -
  %лимит отклонение          
008 =6в-7в Количества над 0,000 0,000 1,000000 1,050 0,00
    границата на          
    отклонение и          
    стойността им          
009 Таб. 001- Количества за 0,000 - - - 0,00
  Редове 025 пренасяне и          
  и 034 стойността им          
010 - Възстановени - - - - -
    суми и изгубени          
    обезпечения          
011 Таб. 016, Възстановяване - - - - -
  017 на разходи и          
    глоби          
012 Таб. 028 - Стойност на - - - - 0,00
  Ред 990 количествата,          
    получени чрез          
    прехвърляне          
013 Таб. 053 или Документирани - - - - 0,00
  007 - Ред загуби при          
  998 прехвърляне към          
    други          
    държави-членки          
014 Таб. 009 - Загуби, - - - - 0,00
  Ред 600 превишаващи          
    максималната          
    граница за          
    преработка          
015 - Други кредитни - - - -  
    пера          
016 - ОБЩО КРЕДИТ - - - - 0,00
017 = 4ж-16ж САЛДО - - - - 0,00
    ДЕБИТ/КРЕДИТ          


Евро-ТоновеДържава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ отклонение  
  ДО Без  
    граница на  
    отклонение  
Таблица 3


Изчисляване на техническите разходи

Евро-Тонове

Ред № Описание От До Количества Лихва на Лихва Стойност
    (дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)   единица    
          в евро    
а б в г д е ж з=д х е х
              ж
  А. Стандартни суми            
010 Разходи за постъпване, - - - - - -
  когато има физическо            
  придвижване(Т08/в+з)            
010.001 - - -   0,00 1,0000000 0,00
030 Разходи за постъпване, - -        
  когато няма физическо            
  придвижване (Т08/г)            
030.001 - - -   0,00 1,0000000 0,00
050 Разходи за изтегляне, - -        
  когато има физическо            
  придвижване(Т08/д)            
050.001 - - -   0,00 1,0000000 0,00
070 Разходи за изтегляне, - -        
  когато няма физическо            
  придвижване(Т08/е)            
070.001 - - -   0,00 1,0000000 0,00
090 Складови разходи - -        
  (Т08-пренесен среден            
  резерв)            
090.001 - - -   0,00 1,0000000 0,00
130 Разходи за - -        
  денатуриране или            
  оцветяване (само            
  допълнителна такса)            
130.001 - - -     1,0000000 0,00
160 Стойност на - -        
  етикетирането и            
  маркировката (само            
  допълнителна такса)            
160.001 - - -   0,00 1,0000000 0,00
180 Стойност на изтегляне от - -        
  и връщане в склада            
180.001 - - -   0,00 1,0000000 0,00
500 Транспортни разходи при - -        
  стандартна ставка            
560 Възстановяване на - -       0,00
  технически разходи за            
  неприети            
  количества(Т13/100)х(-1)            
  Б. Разходи, непокрити от            
  стандартна сума            
600.1 Реални първични - -        
  транспортни разходи при            
  закупуване-положителни            
600.2 Реални първични - -        
  транспортни разходи при            
  закупуване-отрицателни            
а б в г д е ж з=д
              х е х
              ж
600.1 Транспортни разходи - - - - - - -
  изтегляне - положителни            
601.2 Транспортни разходи - - - - - - -
  изтегляне - отрицатели            
602.1 Транспортни - - - - - -
  разходи-прехвърляния към            
  държави-членки-положителни            
602.2 Транспортни - - - - - -
  разходи-прехвърляния към            
  държави-членки -отрицателни            
603.1 Транспортни разходи след - - - - - -
  интервенция - положителни            
603.2 Транспортни разходи след - - - - - -
  интервенция - отрицателни            
610.1 Разходи за преработка - - - - - - -
  положителни            
610.2 Разходи за преработка - - - - - - -
  отрицателни            
620.1 Други разходи - положителни - - - - - -
620.2 Други разходи - положителни - - - - - -
999 ОБЩО ТЕХНИЧЕСКИ - - - - - 0,00
  РАЗХОДИ(Т52/030б)            
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ отклонение  
  ДО Без  
    граница на  
    отклонение  
Таблица 4


Изчисляване на разходи за финансиране

Евро-Тонове

Ред № Период Общо Общо Среден Закупуване Удръжка Среден Среден Средна Лихвен Разходи за
  От До запас в запас запас за периода за предшестващ запас за счетоводна процент финанси-ране
  (дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг) началото в края     закъснели отрицателен изчисление стойност    
      на всеки на     плащания запас        
      месец всеки                
        месец                
Колона а1 а2 б в г д е ж з и й к
001.001     0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,00 2,300 0,00
100 МЕЖДИНЕН СБОР НА РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 0,00
105 Приспадане поради неприемане (Т14/050) 0,00
110 Приспадане поради срокове за изтегляне след плащане за продадени количества 0,000
  (Приложение IV (III) §1)  
120 Увеличение поради срокове за плащане на продадени количества  
  (Приложение IV (III) §2)  
                         
                           
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ отклонение  
  ДО Без  
    граница на  
    отклонение  Таблица 8


Позиции и движения на публичния запас

Тонове

Ред № Месец Запас в Постъпления Изтегляния Прехвърляния Запас в края на Запас в края на
  Година началото Постъпление с Постъпление Изтегляне с Изтегляне без Липсващи по периоди всеки месец всеки месец без
  (мм/гггг) на всеки физическо без физическо физическо количества, получени включително прехвърляния
    месец придвижване физическо придвижване придвижване независимо количества прехвърляния  
        придвижване     дали са по      
              обясними      
              причини(кражби      
              инциденти и      
              т.н.)+изтегляния      
              след известни      
              срокове за      
              зърнени храни и      
              ориз      
Колона а б в г д е ж з и=б+в+г-д-е-ж+з й=б+в+г-д-е-ж-з
1               0,000 0,000 0,000
2   0,000           0,000 0,000 0,000
3   0,000           0,000 0,000 0,000
4   0,000           0,000 0,000 0,000
5   0,000           0,000 0,000 0,000
6   0,000           0,000 0,000 0,000
7   0,000           0,000 0,000 0,000
8   0,000           0,000 0,000 0,000
9   0,000           0,000 0,000 0,000
10   0,000           0,000 0,000 0,000
11   0,000           0,000 0,000 0,000
12   0,000           0,000 0,000 0,000
99 Общо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ отклонение  
  ДО Без  
    граница на  
    отклонение  


Таблица 9


Изчисляване на загубите от обезкостяване (говеждо месо), превишаващи допустимата граница на отклонение

Евро-Тонове

Ред № Периоди Количества Произведени Коефициент Интервенционна Лихва Сума която
    въведени количества или % цена   да се
    за (реално тегло)       кредитира
    преработка (1)       ЕФГЗ
    (реално          
    тегло) (1)          
Колона а б в г д е ж
100 Количества ,чиято преработка е - - - - - -
  започнала през предишната            
  финансова година и приключила            
  през настоящата финансова            
  година            
200 Количества , чиято преработка е - - - - - -
  започнала и завършила през            
  настоящата финансова година            
300 Общо количества, въведени за 0,000 0,000 - - - -
  преработка и произведени = 100            
  + 200            
400 Минимално заложен добив - 0,000 1,00 - - -
  =300 кол.(б) х {1- 400 кол. (г)}            
500 Загуби превишаващи минималния - 0,000 - - - -
  добив            
  =300-400            
600 Сума, която да се кредитира към - - 1,00 0,00 1,000000 0,00
  ЕФГЗ            
  =Т009/500/в (ако е отрицателно)            
  хТ009/600/г*Т009/600д*Т009/600е            
700 Количества ,чиято преработка е - - - - - -
  започнала, но не е завършена до            
  края на финансовата година (за            
  ОБЕЗКОСТЕНО ГОВЕЖДО)            
(1) Количествата се изразяват в тонове до три десетични пункта
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ отклонение  
  ДО Без  
    граница на  
    отклонение  


Таблица 13


Възстановяване за неприети стоки (технически разходи) (Приложение ХIII 1а и 1б)


Евро-Тонове

А. РАЗХОДИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ
Ред № Месец Неприети Кодове Сбор на Лихва, Стойности
  година на количества 1 или 2 стандартните валидна за  
  изтегляне , t или 3 суми валидна стандартната  
  (мм/гггг)   или 4 (*) за месеца на сума  
        изтегляне    
        EURO/T    
Колона а б в г д е=б х г х д
001.001     - - 1,000000 0,00
050 - 0,000 - - - 0,00
Междинна            
сума            
(*) Код:
1=Постъпване с ФП и Изтегляне с ФП
2= Постъпване без ФП и Изтегляне без ФП
3= Постъпване с ФП и Изтегляне без ФП
4= Постъпване без ФП и Изтегляне с ФП
(ФП: Физическо придвижване)
Б. РАЗХОДИ ЗА СКЛАДИРАНЕ
Ред № Месец Брой месеци Неприети Стандартна Ставка Стойности
  година на на количества сума валидна за  
  изтегляне съхранение , t валидна за стандартната  
  (мм/гггг)     месеца на сума  
        изтегляне    
        EURO/T    
051.001       0,00 1,000000 0,00
099 - - 0,000 - - 0,00
Междинна            
сума            
100 ОБЩО (= Т03/560) 0,00
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ отклонение  
  ДО Без  
    граница на  
    отклонение  


Таблица 14


Възстановяване за неприети стоки (финансови разходи) (Приложение ХIII 1в и Член 9 параграф 5)

Евро-Тонове

1. РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Ред № Месец Неприети Брой месеци Брой Брой Средна Лихва за Стойности
  година на количества на месеци на месеци, счетоводна изчисляване  
  изтегляне , t съхранение плащане които се стойност на на разходите  
  (мм/гггг)     при взимат за пренесените за  
        постъпване изчисление количества финансиране  
Колона а б в г д=в-г е ж з=б х д х
                е(ж/12)
001.001       0 0   0,00  
050 Междинна сума   (= Т04/105) 0,00
2. СТОЙНОСТ НА    
ЗАКУПЕНИТЕ    
КОЛИЧЕСТВА(преди    
приспадане на    
амортизацията в    
момента на    
закупуване)    
Ред № Неприети   Обща стойност
  количества    
  , t    
051.001     0,00
200 0,000 (= 0,00
Междинна   Т53/950)  
сума      
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ ДО отклонение  
    Без  
    граница на  
    отклонение  


Таблица 28


Причини за прехвърляния от други държави-членки

Евро-Тонове

Ред № Месец Страна на Регламент Количества, Цена Курс на Стойности
  и произход (ЕИО) приети в   конвертиране  
  година     края на      
        периода      
        (t или hl)      
Колона а б в г д е ж
- ПРЕХВЪРЛЯНИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ НА ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА
  ГОДИНА
001.001       0,00 1,000000 0,00
- ПРЕХВЪРЛЯНИЯ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА
002.001       0,00 1,000000 0.00
- ПРЕХВЪРЛЯНИЯ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД
003.001         0,00 1,000000 0,00
910 - - (=Т01/006) 0,00 - (=Т01/008) 0,00
Общо              
без              
текущия              
период              
990 - - (=Т02/012) 0,00 - (=Т52/040) 0,00
Общо              
без 001              
За последния месец на финансовата година количествата и стойностите се пренасят в
Таблица 28 за следващата финансова година
N.B. Тази таблица не се попълва когато има безплатно раздаване.
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ ДО отклонение  
    Без  
    граница на  
    отклонение  


Таблица 52


Таблица-резюме за изчисляване на месечните суми за осчетоводяване

Евро-Тонове

Ред № ОПИСАНИЕ Технически Финансови Други  
    разходи разходи разходи  
Колона а б в г д
020 Корекционен член 6 0 0 0 0
  §3 - решение на        
  ...........        
030 Разходи за 0,00 0,00 0,00 0,00
  физически        
  операции от ........ до        
  .........        
052 Стойности на - - - -
  количествата,        
  получени чрез        
  прехвърляне        
  -безплатно        
  раздаване        
  (Т54,55/390е)        
053 Отрицателна - - 0,00  
  стойност на        
  пренесени        
  количества (Т99/065)        
400 Общи стойности за 0,00 0,00 0,00 0,00
  осчетоводяване.......        
410 Суми, осчетоводени        
  до края на        
  предишния месец        
420 Суми за 0,00 0,00 0,00 0,00
  осчетоводяване        
  в.......        
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ ДО отклонение  
    Без  
    граница на  
    отклонение  


Таблица 53


Подробности за продажби

Евро-Тонове

Ред №   Дата Необходима Страна на Страна на Продадени Коефициент Интервенционна Лихва Стойност на
    (мм/гггг) допълнителна произход местоназначение количества   цена   продадените
      информация             количества
Колона а б в г д е ж з и  
001.001 Нормално - - - - - - - - -
  разпореждане                  
201.001 Специални мерки - - - - - - - - -
400 Помощ храни - - - - - - - - -
500 Проби, взети от - - - - - - - - -
  съдебни                  
  изпълнители                  
501.001 Проби (други) - - - - - 0,00 0,00 1,000000 0,00
502 Продажба чрез - - - - - - - - -
  частни договори                  
  след годишна                  
  инвентаризация                  
  (чл.5 (2ж) и 7(2в)                  
851 Безплатно - - - - - - - - -
  раздаване                  
  (Т54,55/400                  
  планове 1,2)                  
860 Резюме на - - - - - - - - -
  аварийни                  
  операции(Т56/400                  
  планове 1,2                  
900.001 Влошаване на - - - - - 0,00 0,00 1,000000 0,00
  качеството                  
  поради условия                  
  на съхранение                  
910.001 Влошаване на - - - - - - - - -
  качеството                  
  поради твърде                  
  дълъг период на                  
  съхранение                  
920.001 Природни - - - - - - - - -
  бедствия                  
930.001 Загуби, които не - - - - - 0,00 0,00 1,000000 0,00
  могат да се                  
  обяснят                  
940.001 Инциденти - - - - - 0,00 0,00 1,000000 0,00
950 Количества, - - - - 0,000 - - - 0,00
  върнати след                  
  качествен контрол                  
  (Т14/200)                  
991.001 Прехвърляния към - - - - - 0 0 - 0,00
  други държави-                  
  членки за                  
  безплатно                  
  раздаване                  
992.001 Прехвърляния към - - - - - 0 0 - 0,00
  други държави-                  
  членки: други                  
  прехвърляния                  
993 Общо 001 до 992 - - - - 0,000 - - - 0,00
  (=Т02/005в,д)                  
996.001 Загуби по - - - - - 0,00 0,00 1,000000 0,00
  необясними                  
  причини                  
997 Общо 993+996 (в - - - - 0,000 - - -  
  количества)                  
998.001 Загуби при - - - - - 0,00 0,00 1,000000 0,00
  прехвърляния                  
  (безплатно                  
  раздаване или                  
  между                  
  държави-членки)                  
  Т02/013                  
999 ОБЩО - - - - - - - - 0,00
  (= Т01/021д) (само                  
  стойност)                  
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ ДО отклонение  
    Без  
    граница на  
    отклонение  


Таблица 54


Месечно изчисление на загуби дължащи се на доставянето на храна на най-онеправданите в Общността (Р.(ЕИО) № 3730/87)

продукти, различни от говеждо месо

Евро-Тонове

Oт собствения ви запас: План на годината

Ред № Описание Дата Продажба, Интервенционна Обменен Стойност на
      t цена курс продадените
            количества
Колона А б в г д Е= в х г х д
002 -корекции по - - - - -
  член 6§3          
  решение на          
030.001 - - - - - 0,00
300 Общо (030): - - - - 0,00
310 Други дебитни - - - - -
  пера          
  (положителни)          
320 Други - - - - -
  кредитни пера          
  (отрицателни -          
  използвайте          
  знака "-")          
330 Изгубени - - - - -
  обезщетения          
390 Общо (300 - - - - 0,00
  +310 +320 +          
  330)          
400 Общо - - - - 0,00
  продажби и          
  сума за          
  пренасяне          
  до.....          
  (001+002+390)          
410 Сума, - - - - 0,00
  осчетоводена          
  до края на          
  предишния          
  месец (......)          
420 (400-410) Суми - - - - 0,00
  за пренасяне в          
  ......          
-

Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ ДО отклонение  
    Без  
    граница на  
    отклонение  


Таблица 55

Говеждо месо

Месечно изчисление на загуби, дължащи се на доставянето на храна на най-онеправданите в Общността (Р.(ЕИО) № 3730/87)


Евро-Тонове

Oт собствения ви запас: План на годината

Ред № Описание Дата Продажба, Коефициент Интервенционна Лихва Стойност на
      t   цена   продадените
              количества
Колона а б в г д е ж=в х г х д х
              е
002 -корекции по - - - - - -
  член 6§3            
  решение на            
030.010 Плешки - - - - - -
- - - - 0,35 0,00 1,000000 0,00
030.020 Бутове - -     - -
- - - - 0,50 0,00 1,000000 0,00
300 Общо (030): - 0,000 - - - 0,00
Ред № Описание Дата..../ Продажба, t Интервенционна Обменен Стойност на
    до......   цена курс продажбата
Колона а б в г д е
310 Други дебитни - - - - -
  пера          
  (положителни)          
320 Други - - - - -
  кредитни пера          
  (отрицателни -          
  използвайте          
  знака "-")          
330 Изгубени - - - - -
  обезщетения          
390 Общо (300 - - - - 0,00
  +310 +320 +          
  330)          
400 Общо - 0,000 - - 0,00
  продажби и          
  сума за          
  пренасяне          
  до.....          
  (001+002+390)          
410 Сума, - - - - 0,00
  осчетоводена          
  до края на          
  предишния          
  месец (......)          
420 (400-410) Суми - - - - 0,00
  за пренасяне в          
  ......          
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ ДО отклонение  
    Без  
    граница на  
    отклонение  


Таблица 56


Месечно изчисление на загуби, дължащи се на доставянето на храна на

Евро-Тонове

Местоназначение Регламент:

Oт собствения ви запас: План на годината

Ред № Описание Дата Продажба, Интервенционна Лихва Стойност на
      t цена   продадените
            количества
Колона а б в г д е=2 х г х д
2 -корекции по - - - - -
  член 6§3          
  решение на          
030.001 -     0,00 1,000000 0,00
300 Общо 30 до - 0,000 - - 0,00
  200          
Ред № Описание Дата..../ Продажба, Интервенционна Лихва Стойност на
    до...... t цена   продадените
            количества
Колона а б в г д е
310 Други дебитни - - - - -
  пера          
  (положителни)          
320 Други - - - - -
  кредитни пера          
  (отрицателни -          
  използвайте          
  знака "-")          
330 Изгубени - - - - -
  обезщетения          
390 Общо (300 - - - - 0,00
  +310 +320 +          
  330)          
400 Общо - 0,00 - - 0,00
  продажби и          
  сума за          
  пренасяне          
  до.....          
  (001+002+390)          
410 Сума, - - - - 0,00
  осчетоводена          
  до края на          
  предишния          
  месец (......)          
420 (400-410) Суми - - - - 0,00
  за пренасяне в          
  ......          
Държава Финансова година С граница  
-членка НАЧАЛО НА ОПЕРАЦИИТЕ на  
Продукт ОТ ДО отклонение  
    Без  
    граница на  
    отклонение  


Таблица 99

Изчисляване на стойността за пренасяне в началото на отчетната година

Евро-Тонове

Ред № Метод за Описание Количества Стойности
  изчисляване   (t или hl)  
  или      
  препратка      
  към други      
  таблици      
Колона а б в г
010 Т01/025в Количества на склад 0,00 -
  Предишна в края на    
  финансова предишната    
  година финансова година    
    (=Т01/001)    
020 Т01/031г Средна счетоводна - -
  Предишна стойност(декларация    
  финансова от 10 ноември -    
  година предишната    
    финансова година, в    
    Евро)    
030 010в х 020г Теоретична стойност на 0,00
    количествата, пренесени в  
    текущата финансова година (в  
    Евро)  
040 - Допълнителна амортизация, 0,00
    приложение VIII, параграфи 3 и 4  
050 - Стойност на количествата, 0,00
    пренесени в текущата финансова  
    година (в Евро)  
055 - Стойност на количествата, 0,00
    пренесени в текущата финансова  
    година (в Евро) =Т01/001  
057 - Средна счетоводна стойност на -
    предишната финансова година(в  
    Евро) =Т14/001е  
060 - Отрицателна стойност на на 0,00
    количествата, пренесени в  
    текущата финансова година (в  
    Евро)  
065 - Отрицателна стойност на на 0,00
    количествата, пренесени в  
    текущата финансова година (в  
    Евро)  


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

(член 4, параграф 1, буква а))

I. Приложими лихвен проценти

1. За целите на изчисляването на разходите за финансиране, поемани от ЕФГЗ за пуснатите в обръщение средства от държава-членка за закупуване на продукти, Комисията фиксира единен лихвен процент в цялата Общност в началото на всяка отчетна година. >M2 Единният лихвен процент съответства на средната стойност на срочните проценти Еврибор за три и дванадесет месеца, регистрирани през шестмесечен референтен период, който ще бъде определен от Комисията, с тегло съответно една трета и две трети. <

2. >M2 За да се определят лихвените проценти, валидни за дадена отчетна година, държавите-членки нотифицират Комисията по нейно искане за средния лихвен процент, реално платим от тях през референтния период, посочен в параграф 1, не по-късно от крайния срок, посочен в искането. Нотификацията се прави, като се използва формуляра, предоставен на държавите-членки от Комисията. < Ако съобщеният от държава-членка лихвен процент е по-висок от единния лихвен процент, фиксиран за Общността през референтния период, прилага се единният лихвен процент. Ако съобщеният от държава-членка лихвен процент е по-нисък от единния лихвен процент, фиксиран за Общността през референтния период, лихвеният процент за тази държава-членка се фиксира на нивото на нотифицирания процент.>M2

При липса на нотификация от държава-членка, във вида и в срока, посочени в първа алинея, се смята, че платимият лихвен процент за тази държава-членка е 0 %. Когато дадена държава-членка декларира, че не е имала никакви лихвени разходи, тъй като не е имала селскостопански продукти в публични складове през референтния период, в тази държава-членка се прилага единният лихвен процент, определен от Комисията.

>B

>M2 __________ < >M2 Ако Комисията обаче констатира, че нивото на лихвените проценти за дадена държава-членка е по-ниско от единния процент, тя фиксира лихвения процент за тази държава-членка на по-ниското ниво. < Комисията прави тази констатация на базата на средна стойност от референтните лихвени проценти от притурката към настоящето приложение през референтния период, посочен в първа точка, плюс един процентен пункт. Ако референтните лихвени проценти не са налични за целия референтен период, използват се наличните за този период проценти.

II. Изчисляване на разходите за финансиране

1. Калкулацията на разходите за финансиране се подразделя съгласно периодите на валидност на лихвените проценти, фиксирани от Комисията в съответствие с правилата, предвидени в точка I.

2. Споменатите в член 4, параграф 1, буква а) разходи за финансиране се изчисляват чрез прилагане на лихвения процент на държавата-членка към средната стойност за тон закупен продукт и след това така полученият продукт се умножава по средния запас за отчетната година.

3. За целите на прилагането на параграф 2 са валидни следните дефиниции:

- средната стойност на тон продукт се изчислява като се раздели сумата от стойностите на продуктите на склад на първия ден на отчетната година и на закупените през тази година продукти със сумата от количествата продукти на склад на първия ден на отчетната година и закупените през отчетната година продукти.

- средният запас за отчетната година се изчислява като се раздели сумата от запаса в началото на всеки месец и запаса в края на всеки месец с число, равно на два пъти броя на месеци в отчетната година.

4. Когато се фиксира амортизационен коефициент за даден продукт в съответствие с приложение VIII, параграф 1, стойността на закупените през отчетната година продукти се изчислява чрез приспадане от покупната цена на амортизационна сума, получена чрез прилагане на този коефициент.

5. В случай на продукти, за които е фиксирана втора амортизация по силата на втора алинея на приложение VIII, параграф 3, изчисляването на средните запаси се прави преди фактическата дата на всяка амортизация, взета под внимание за целите на средната стойност.

6. Когато ръководещите организациите на общия пазар правила разпореждат, че плащане на закупен от разплащателна агенция продукт може да не се извършва докато не изтече поне един месец от датата на приемане, изчисленият среден запас може да се намали с количество, получено от следната сметка:

Q х N

12

където

Q = количества, закупени през отчетната година,

N = брой месеци на минимален период преди плащане.

За целите на това изчисление минималният период, посочен в правилата се взема като периода за плащане. Счита се, че един месец се състои от 30 дни. Всяка част от месец, по-дълъг от 15 дни, се счита за цял месец; всяка част от месец, равна на или по-малка от 15 дни, не се взема предвид в това изчисление.

Когато изчислението на средния запас в края на отчетната година дава отрицателен резултат след като е направено посоченото в първа алинея намаляване, тази сума се приспада от средния запас, пресметнат за следващата отчетна година.


III. Специални правила, отговорност на разплащателните агенции

1. Когато за продажбата на продукти от разплащателни агенции ръководещите организациите на общия пазар правила или публикуването на покани за търг дават на купувача на подобни продукти период, в който да ги изтеглят след извършване на плащане, и когато подобен период надхвърля 30 дни, изчислените в съответствие с точка II разходи за финансиране се намаляват в отчетите на разплащателните агенции със сумата, получена по следната сметка:

V х J х i
365

където

V = сумата, платена от купувача,

J = броят на дните между постъпването на плащането и изтеглянето на продукта, минус 30 дни,

i = лихвеният процент, валиден за отчетната година.


2. В случай на продажби на селскостопански продукти от разплащателни агенции въз основа на специфични регламенти на Общността, когато реалният период за плащане след изтегляне на подобни продукти надхвърля 30 дни, изчислените в съответствие с точка II разходи за финансиране се увеличават в отчетите на разплащателните агенции със сумата, получена по следната сметка :

M х D х i
365


където

M = сумата, която следва да се плати на купувача ,

D = броят на дните между изтеглянето на продукта и постъпването на плащането минус 30 дни,

i = лихвеният процент, валиден за отчетната година.

3. В края на отчетната година, споменатите в параграфи 1 и 2 разходи за финансиране се внасят в отчетите за тази финансова година за броя дни, които се считат до тази дата, а остатъкът се вписва за следващата отчетна година.>M1


ДОПЪЛНЕНИЕ


Референтни лихвени проценти, посочени в приложение IV


1. България

Sofia interbank borrowing offered rate (SOFIBOR) за три месеца

2. Чешка република

Prague interbank borrowing offered rate (PRIBOR) за три месеца

3. Дания

Copenhagen interbank borrowing offered rate (CIBOR) за три месеца

4. Естония

Tallinn interbank borrowing offered rate (TALIBOR) за три месеца

5. Кипър

Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR) за три месеца

6. Латвия

Riga interbank borrowing offered rate (RIGIBOR) за три месеца

7. Литва

Vilnius interbank borrowing offered rate (VILIBOR) за три месеца

8. Унгария

Budapest interbank borrowing offered rate (BUBOR) за три месеца

9. Малта

Malta interbank borrowing offered rate (MIBOR) за три месеца

10. Полша

Warsaw interbank borrowing offered rate (WIBOR) за три месеца

11. Румъния

Bucharest interbank borrowing offered rate (BUBOR) за три месеца

12. Словения

Slovenian Interbank borrowing offered rate (SITIBOR) за три месеца

13. Словакия

Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR) за три месеца

14. Швеция

Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR) за три месеца

15. Обединено кралство

London interbank borrowing offered rate (LIBOR) за три месеца

16. За другите държави-членки

Euro interbank borrowing offered rate (EURIBOR) за три месеца
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ФИЗИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ, ПОКРИВАНИ ОТ СТАНДАРТНИТЕ СУМИ,

посочени в член 4, параграф 1, буква б)

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ОРИЗ


I. СТАНДАРТНА СУМА ЗА ВЛАГАНЕ НА СКЛАД

а) физическо придвижване на зърнени храни от транспортно средство до складова клетка (силоз или отделение на хранилище) - първо прехвърляне;

б) претегляне;

в) вземане на проби/анализ/установяване на качество.

II. СТАНДАРТНА СУМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ

а) наемане на помещенията по договорна цена;

б) застрахователни разходи (освен ако не са включени в а));

в) мерки за контрол вредители (освен ако не са включени в а));

г) годишна инвентаризация (освен ако не е включена в а));

д) вентилация, ако има (освен ако не е включена в а)).

III. СТАНДАРТНА СУМА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

а) претегляне на зърнени храни;

б) ) вземане на проби/анализ (ако се начисляват на интервенцията);

в) физическо изкарване и натоварване на зърнени храни на първото транспортно средство.


ЗАХАР

I. СТАНДАРТНА СУМА ЗА ВЛАГАНЕ НА СКЛАД

а) физическо придвижване на захар от транспортно средство до складова клетка (силоз или отделение на хранилище) - първо прехвърляне;

б) претегляне;

в) вземане на проби/анализ/установяване на качество

г) опаковане на захар в чували (когато е приложимо).

II. СТАНДАРТНА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУМА ЗА ТРАНСПОРТ

а) навло по категории разстояние.

III. СТАНДАРТНА СУМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ

а) наемане на помещенията по договорна цена;

б) застрахователни разходи (освен ако не са включени в а));

в) мерки за контрол вредители (освен ако не са включени в а));

г) годишна инвентаризация (освен ако не е включена в а));

д) вентилация, ако има (освен ако не е включена в а)).

IV. СТАНДАРТНА СУМА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

а) претегляне;

б) вземане на проби/анализ (ако се начисляват на интервенцията);

в) физическо изкарване и натоварване на захар на първото транспортно средство.


ГОВЕЖДО/ТЕЛЕШКО МЕСО

I. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКА, ОБЕЗКОСТЯВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ НА СКЛАД (ОБЕЗКОСТЕНО МЕСО)

а) качествен контрол на месо с кости;

б) претегляне на месо с кости;

в) механична обработка;

г) договорна стойност на обезкостяване, в т. ч. :

- първоначално охлаждане,

- транспорт от интервенционния център до предприятията за разфасоване (освен ако продавачът не доставя стоката до предприятията за разфасоване),

- обезкостяване, обрязване, претегляне, пакетиране и бързо замразяване,

- временно съхранение на разфасованото месо; натоварване, транспорт и повторно постъпване в хладилния склад на интервенционния център,

- стойност на опаковъчните материали : полиетиленови торби, картонени кутии, мрежички,

- стойност костите, парчета сланина и други обрезки, оставени в предприятията за разфасоване (вземанията се приспадат от разходите).

II. СЪХРАНЕНИЕ

а) наемане на помещенията по договорна цена;

б) застрахователни разходи (освен ако не са включени в а));

в) контрол на температурата (освен ако не е включен в а));;

г) годишна инвентаризация (освен ако не е включена в а)).

III. ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

а) претегляне;

б) проверка на качеството (ако е отговорност на интервенционните власти );

в) прехвърляне на месото от хладилния склад до товарния отсек на хранилището.


МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ: МАСЛО


I. ПРИЕМАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ХРАНИЛИЩЕ

а) придвижване на масло от транспортно средство до складова клетка;

б) претегляне и идентифициране на пакети;

в) вземане на проби/ проверка на качеството;

г) постъпване в хладилния склад и замразяване;

д) второ вземане на проби/ проверка на качеството в края на изпитателния период.

II. СЪХРАНЕНИЕ

а) наемане на помещенията по договорна цена;

б) застрахователни разходи (освен ако не са включени в а));

в) контрол на температурата (освен ако не е включен в а));;

г) годишна инвентаризация (освен ако не е включена в а).

III. ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

а) претегляне и идентифициране на пакети;

б) придвижване на маслото от хладилния склад до товарния отсек на хранилището, ако транспортното средство е контейнер, или се товари при товарния отсек, ако транспортното средство е камион или ж.п. вагон.

IV. СПЕЦИФИЧНО ЕТИКЕТИРАНЕ ИЛИ МАРКИРОВКА

Ако подобно етикетиране е задължително по регламент на ЕО относно депониране.


МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ: ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ


I. I. ПРИЕМАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ХРАНИЛИЩЕ

а) придвижване на обезмасленото мляко на прах от транспортно средство до складова камера;

б) претегляне;

в) вземане на проби/проверка на качеството;

г) проверка на маркировката и опаковката.

II. СЪХРАНЕНИЕ

а) наемане на помещенията по договорна цена;

б) застрахователни разходи (освен ако не са включени в а));

в) контрол на температурата (освен ако не е включен в а));;

г) годишна инвентаризация (освен ако не е включена в а).

III. ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

а) претегляне;

б) вземане на проби/инспекция на стоката (ако е отговорност на интервенционните власти);

в) придвижване на обезмасленото мляко на прах до товарния отсек на хранилището и натоварване, изключвайки подреждане, в транспортно средство, ако е камион или ж.п. вагон, придвижване на обезмасленото мляко на прах до товарния отсек на хранилището, ако транспортното средство е друг вид, напр. контейнер.

IV. СПЕЦИФИЧНА МАРКИРОВКА

Специфична маркировка на чувалите, в които се пакетира обезмасленото мляко на прах, ако се продава на търг за специфична употреба.


АЛКОХОЛ (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1493/1999)

I. . ПРИЕМАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ХРАНИЛИЩЕ

а) количествена проверка/контрол;

б) вземане на проби/ проверка на качеството;

в) поставяне в резервоари (освен ако не е купен без да се изисква преместване).

II. СЪХРАНЕНИЕ

а) цена по договор или наемане на резервоари;

б) застрахователни разходи (освен ако не са включени в а));

в) контрол на температурата (освен ако не е включен в а));;

г) годишна инвентаризация (освен ако не е включена в а)).

III. ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СЪХРАНЕНИЕ

а) контрол на количеството;

б) вземане на проби/ анализ на качеството(ако е отговорност на интервенционните власти);

в) натоварване на превозно средство или в резервоар на купувача.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СТАНДАРТНИ СУМИ ЗА ОБЩНОСТТА

(член 4, параграф 1, буква б))

I. Приложими стандартни суми

>M1

1. Установяват се стандартните суми, които ще се прилагат в цялата Общност по продукти, на базата на най-ниските реални разходи, регистрирани през референтен период, започващ на 1 октомври на година n и завършващ на 30 април следващата година. За бюджетната 2008 г. референтният период за България и Румъния започва на 1 януари 2007 г. и завършва на 30 април 2007 г.

2. "Регистрирани реални разходи" означава реалните разходи за посочените в приложение V физически операции, които са се състояли през референтния период въз основа на отделните фактури за тези операции или договор, подписан за покриването им. Ако съществува запас от даден продукт през референтния период без да има постъпления или изтегляния, могат също да се използват референтните разходи в договорите за съхранение на този продукт.

3. Държавите-членки уведомяват Комисията преди 10 май за реалните разходи, отнасящи се до посочените в приложение V операции, направени през референтния период. Посочените в параграф 1 стандартни суми се установяват в евро на базата на претеглената средна стойност на реалните разходи, регистрирани през референтния период най-малко в четири държави-членки с най-ниските реални разходи за дадена физическа операция, ако последните съответстват на минимум 33 % от средната стойност на общо съхраняваните количества на въпросния продукт през референтния период. В противен случай, реалните разходи на други държави-членки се включват в претеглянето докато процентът не достигне 33% от съхраняваните количества.

4. Ако по-малко от четири държави-членки поставят даден продукт на публично съхранение, стандартните суми за този продукт се установяват на базата на реалните, разходи регистрирани във въпросните държави-членки.

5. Ако реалните разходи за продукт на съхранение, декларирани от държава-членка и използвани в посочената в параграф 3 калкулация, са два пъти по-високи от средната аритметична стойност на реалните разходи, декларирани от другите държави-членки, тогава разходите се намаляват до нивото на средната аритметична стойност.

6. Реалните разходи, използвани в посочената в параграфи 3 и 4 калкулация се претегля на базата на съхраняваните от избраните държави-членки количества.

7. Реалните разходи, декларирани от държави-членки извън еврозоната, се конвертират в евро на базата на средния курс на конвертиране за тяхната валута през посочения в параграф 1 референтен период.

II. Специални разпоредби

1. Стандартните суми могат да се увеличат със стойността на изтегляне от съхранение при условие, че държавата-членка представи декларация, обхващаща цялата въпросна отчетна година и целия запас от въпросния продукт, за това че няма да се възползва от отклонението, споменато в член 8, параграф 2 и че ще изпълни гаранция за количеството.

Тази декларация се адресира до Комисията и достига до нея преди получаването на първата месечна декларация за въпросната отчетна година, или, ако въпросният продукт не е на интервенционно съхранение в началото на отчетната година, не по-късно от месеца, следващ месеца, през който продуктът постъпва за първи път на склад. >M2 Предвиденото в първа алинея увеличение се изчислява чрез умножаване на референтната цена, посочена в член 8 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (1) на съответния продукт по отклонението за този продукт, предвидено в член 8, параграф 2 от настоящия pегламент. <

2. Стандартните суми, установени за стойността на постъпване в и изтегляне от хранилища на всички съхранявани продукти, с изключение на говеждо/телешко месо, се намаляват, ако въпросните количествата не се преместват физически. Подобни намаления се изчисляват от Комисията пропорционално на намаленията на стандартните суми, определени в решението, взето от Комисията за предишната отчетна година.

3. Комисията може да пренасочва стандартните суми, фиксирани предварително за даден продукт, когато не е имало публично съхранение или няма да има публично съхранение за текущата отчетна година.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII


СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЗА РАЗХОДИ И ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ПРОДУКТИ


I. ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Сушене

Допълнителните разходи за сушене, предназначено за намаляване съдържанието на влага под фиксираното за стандартното качество, се вписват в отчетите като операция, така както е дадена в член 4, параграф 1, буква в) при условие, че тази операция се е оказала необходима в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1784/2003.

Дължащи се на сушене количествените загуби не се включват, когато се калкулира отклонението за запазване.

II. ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ ОТ ВИНЕН ПРОИЗХОД

1. Стойност на закупените количества

За целите на първа алинея на член 9, параграф 2 що се отнася до закупен алкохол, сума, равна на помощта за дестилатора, се приспада от цената на закупуване на алкохола от интервенционни агенции и се вписва в отчетите по бюджетното перо за дестилиране. Стойността на закупения алкохол след приспадане на помощта, се осчетоводява под перото за приемане на алкохол (Ред 004 на Таблица 1). Помощта за приспадане е тази, приложима за качеството на доставения алкохол.

2. За целите на приложение X и приложение XII, параграф 2, букви а) и в), цена, която следва да се използва, е цената, платима на дестилатора след приспадане на посочената в параграф 1 помощ вместо интервенционната цена.

M2

III. ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО

За целите на приложение X и приложение XII, точка 2, букви а) и в) базисната цена, която следва да се използва за обезкостено говеждо, е референтната цена, посочена в член 8 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, умножена по коефициент 1,47.ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

АМОРТИЗАЦИЯ НА СЪХРАНЯВАНИТЕ ПРОДУКТИ

(член 4, параграф 1, буква г)


1. Ако за даден продукт приблизително изчислената продажна цена за продукти на публично интервенционно съхранение е по-ниска от цената на закупуване, прилага се амортизационен процент, наричан "k коефициент", в момента на закупуване. Той се фиксира за всеки продукт в началото на всяка отчетна година.

2. Амортизационният процент не превишава разликата между цената на закупуване и приблизително изчислената цена на депониране на всеки засегнат продукт.

3. В момента на закупуване Комисията може да ограничи амортизцията до част от процента, изчислен в съответствие с параграф 2. Тази част не може да бъде по-малко от 70 % от амортизацията, решена в съответствие с параграф 1. В такъв случай, Комисията не прави втора амортизация в края на всяка отчетна година в съответствие с метода, даден в параграф 5.

4. В случай на амортизациите, дадени във втора алинея на параграф 3, Комисията фиксира общи суми за амортизация по продукти и по държави-членки преди началото на следващата отчетна година. За тази цел приблизително изчислената продажна цена за продукти на съхранение се сравнява с приблизително изчислената стойност на пренасяне по продукти и по държави-членки. Общите суми за амортизация по засегнати продукти и по държави-членки се получават чрез умножаване на разликите между приблизително изчислените стойности на пренасяне и приблизително изчислените продажни цени по приблизително изчислените количества на склад в края на отчетната година.

5. Приблизително изчислените количества на публично съхранение и стойностите на пренасяне по продукти и по държави-членки по смисъла на член 6, параграф 1 се базират на нотификация от държавите-членки, изпращана на Комисията преди 7 септември на година n+1 относно продукти на склад на 30 септември в тази година, включително следните данни:

- количествата, закупени през периода от 1 октомври на година n до 31 август в година n+1;

- количествата на склад на 31 август в година n+1;

- стойността в евро на продуктите на склад на 31 август в година n+1;

- приблизително изчислените количества на склад на 30 септември в година n+1;

- приблизително изчислените количества, закупени между 1 и 30 септември в година n+1;

- приблизително изчислената стойност в евро на количествата, закупени между 1 и 30 септември в година n+1.

6. С оглед изчисляването на амортизацията в края на отчетната година, стойностите в национална валута, нотифицирани от държавите-членки извън еврозоната, се конвертират в евро, като се използват курсовете, валидни в момента на калкулиране на общите суми за амортизация за края на отчетната година.

7. Комисията съобщава общите суми за амортизация по продукти на всяка от заинтересованите държави-членки, за да могат те да ги включат в окончателната си месечна декларация на разходите до ЕФГЗ за въпросната отчетната година.ПРИЛОЖЕНИЕ IX


ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ДЕСТИЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ

(СМЕСЕН АЛКОХОЛ)


Разходите за разпореждане с продуктите от дестилация, така както са дадени в членове 35 и 36 на Регламент (ЕИО) № 822/87 и които следва да се вземат предвид от ЕФГЗ, са равни на цената на закупуване на въпросния алкохол минус:

а) приходи от продажбата на алкохола;

б) стойността на количествените загуби, превишаващи границата на отклонение;

в) стойността на липсващите количества в резултат на кражба или други обясними загуби;

г) стойността на количествата, които са се развалили в резултат от условията на съхранение;

д) стойността на количествата, загубени при инциденти;

е) изгубени обезпечения по правила на Общността;

ж) всякакви други приходи.ПРИЛОЖЕНИЕ X

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ЛИПСВАЩИ КОЛИЧЕСТВА


Съгласно разпоредените в приложение VII правила, стойността на липсващите количества се изчислява както следва:

а) >M2 Когато границите на отклонение за съхранението или прера- ботката на продукти се превишат или когато се установят липсващи количества поради кражба или други обясними причини, стойността на липсващите количества се изчислява, като се умножат тези количества по референтната цена, посочена в член 8 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, валидна за стандартното качество на всеки продукт на първия ден на текущата отчетна година, увеличена с 5 %. <

В случай на алкохол интервенционната цена се заменя с цена, платена на дестилатора след приспадане на сума, равна на платената за дестилация помощ.

б) >M2 Ако в деня, в който се установят липсващи количествата, средната пазарна цена за стандартното качество в държавата-членка, където се извършва съхранението, е по-висока от 105 % от базисната референтна цена, посочена в член 8 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, договарящите се страни възстановяват на интервенционните агенции регистрираната от държава-членка пазарна цена, увеличена с 5 %. < Средната пазарна цена се определя от държавата-членка въз основа на информацията в редовните ? нотификации до Комисията.

>M2 Разликите между събраните от прилагането на пазарната цена суми и сумите, осчетоводени към ЕФГЗ чрез референтната цена, посочена в член 8 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се кредитират към ЕФГЗ в края на отчетната година измежду другите елементи на кредит.

в) Когато се установи, че липсват количества след прехвърляне или транспортиране на продукти от определен от разплащателната агенция интервенционен център или място на съхранение до друго място, и когато не е фиксирана специфична стойност по релевантното законодателство на Общността, стойността на тези липсващи количества се определят в съответствие с буква а).


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ГРАНИЦИ НА ОТКЛОНЕНИЕ


1. Границите на отклонение за количествени загуби, резултат от нормални операции на съхранение, провеждани в съответствие с определените с настоящето правила за всеки селскостопански продукт, който е обект на мярка на публично съхранение, са както следва:

- зърнени храни 0,2 %
- неолющен ориз, царевица, сорго 0,4 %
- захар 0,1 %
- алкохол 0,6 %
- обезмаслено мляко на прах 0,0 %
- масло 0,0 %
- говеждо и телешко месо 0,6 %.


2. Процентът на допустимите загуби при обезкостяване на говеждо е 32. Този процент е валиден за всички обезкостени през отчетната година количества.

3. Границата на отклонение за загуби от количества, на приети на съхранение продукти от дестилационни операции, както са дадени в членове 35 и 36 на Регламент (ЕИО) № 822/87, е предвидената за продуктите от операциите, посочени в член 39 на горния Регламент.

4. Границите на отклонение, посочени в параграф 1 се фиксират като процент от реалното тегло, без опаковката, за количествата, постъпващи и приети на съхранение през въпросната отчетната година, плюс количествата на склад в началото на тази година.

Тези отклонения са валидни по време на физическите инспекции на стоките. Те се изчисляват за всеки продукт въз основа на всички съхранявани от разплащателна агенция количествата.

Реалното тегло при закупуване и изтегляне е регистрираното тегло минус теглото на стандартна опаковка, както е заложено в условията за закупуване, или когато няма подобни условия - минус средното тегло на опаковката, използвано от агенцията.

5. Отклонението не покрива загуби от гледна точка на брой пакети или брой регистрирани единици.

6. Загуби, дължащи е на кражба или други обясними загуби не се включват в калкулацията на границите на отклонение, предвидени параграфи 1 и 2.

7. Границите на отклонение, посочени в параграфи 1 и 2, се фиксират от Комисията.ПРИЛОЖЕНИЕ XII


ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ПРОДУКТИ, КОИТО СА СЕ РАЗВАЛИЛИ ИЛИ РАЗРУШИЛИ


1. Освен ако правила на Общността не предвиждат нещо друго, един продукт се счита за развален, ако вече не отговаря на изискванията за качество, в сила при закупуването му.

2. Стойността на продукти, които за се развалили или разрушили се изчислява според типа причина, както следва:

>M2 а) инциденти, освен ако специалните разпореди в приложение VII не предвиждат нещо друго: стойността на продуктите се изчислява като се умножат засегнатите количествата по базисната референтна цена, посочена в член 8 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, в сила за стандартното качество в първия ден на текущата отчетна година, намалена с 5 %;

б) природни бедствия: стойността на засегнатите количествата се определя със специфично решение на Комисията, взето в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1784/2003 или съответния член на други регламенти относно общата организация на селскостопанските пазари, в зависимост от случая;

в) лоши условия на запазване, дължащи се по-конкретно на неподходящи методи на съхранение: стойността на продукта се отчита в съответствие с приложение X, букви а) и б);

г) твърде дълъг период на съхранение: счетоводната стойност на продукта се определя на базата на продажната цена в момента на продажба на продукта в съответствие с предвидената в 25, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1784/2003 или съответния член на други регламенти, установяващи общите организации на селскостопанските пазари, в зависимост от случая. Решението за продажба на продукта се взема в съответствие със селскостопанското законодателство, приложимо за въпросния продукт. Вземанията от продажбите се вземат предвид за месеца, през който е извършено изтеглянето.

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

СЧЕТОВОДНИ ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРОДУКТИ, ПОСТЪПИЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, НО НА КОИТО Е ОТКАЗАНО ПРИЕМАНЕ


1. Освен ако специфични правила на Общността не предвиждат нещо друго, разходите за постъпване, изтегляне, съхранение и финансиране, вече вписани в отчетите за всяко неприето количество, се приспадат и се отчитат отделно, както следва:

а) разходите за постъпване и изтегляне, които ще се приспадат, се изчисляват чрез умножаване на неприетите количества по сбора на съответните стандартни суми през месеца на изтегляне;

б) разходите за съхранение, които ще се приспадат, се изчисляват чрез умножаване на неприетите количества по броя месеци, които изтичат между постъпването и изтеглянето, и по стандартната сума за месеца на изтегляне;

в) разходи за финансиране, които ще се приспадат, се изчисляват чрез умножаване на неприетите количества по броя месеци, които изтичат между постъпването и изтеглянето, след приспадане на броя месеци на закъснение на плащането, което е валидно за момента на постъпване, по лихвения процент за финансиране , валиден за месеца на изтегляне, разделен на 12 и на средната счетоводна стойност на запасите, пренесена в началото на отчетната година, или по първия месец на деклариране, ако няма средна счетоводна стойност на пренесените запаси.

2. Посочените в параграф 1 разходи се осчетоводяват под перото на физически операции за месеца на изтегляне.


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV


ОБРАЗЕЦ НА МЕСЕЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕ ДО РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

(Примерен модел)


МЕСЕЧНА СТОКОВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Продукти: Оператор на хранилище: Месец
     
  Хранилище:  
   
  Адрес:  
Партида Описание Количество( kg, t, hl, кутии, Дата Забележки
    бройки, и др.)    
    Постъпване Изтегляне    
  Пренесено        
  количество        
  Количество      
  за      
  пренасяне      


(Подпис и печат)


Място и дата:


Име:


ПРИЛОЖЕНИЕ XV


ОБРАЗЕЦ НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕ ДО РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

(Примерен модел)


ГОДИШНА СТОКОВА ДЕКЛАРАЦИЯПродукти Оператор на хранилище: Година:
     
  Хранилище:  
   
  Адрес:  
Партида Описание    
    Осчетоводено количество и/или тегло Забележки
       


(Подпис и печат)


Място и дата:


Име:ПРИЛОЖЕНИЕ XVI


ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА


  Настоящият
  регламент
  Член 1
   
Регламент Настоящият
(ЕИО) № регламент
411/88  
Член 1 Приложение
  IV, точка II,
  параграфи 2
  и 3
Член 2, Приложение
параграф 1 IV, точка II,
  параграф 4
Член 2, Приложение
параграф 1 IV, точка II,
  параграф 5
Член 2, Приложение
параграф 2 IV, точка II,
  параграф 6
Член 2, Приложение
параграф 3 IV, точка III,
  параграф 1
Член 2, Приложение
параграф 4 IV, точка III,
  параграф 2
Член 3 Приложение
  IV, точка I,
  параграф 1
Член 4 Приложение
  IV, точка I,
  параграф 2
Член 5 -
Член 6 -
Приложение Допълнение
  към
  приложение
  IV
   
   
Регламент Настоящият
(ЕИО) № регламент
1643/89  
Член 1 Приложение
  VI, точка I,
  параграф 1
Член 1а Член 4,
  параграф 2
Член 2 Приложение
  VI, точка I,
  параграфи
  1,2,3,4,5 и 6
Член 3 Член 2,
  параграф 3,
  буква в)
Приложение Приложение
  V
   
   
Регламент Настоящият
(ЕИО) № регламент
2743/89  
Член 1 Приложение
  IX
Член 2 Член 9,
  параграф 1
Член 3 Приложение
  XI, параграф
  3
Член 4 -
Регламент Настоящият
(ЕИО) № регламент
3492/90  
Член 1 Член 5
Член 2, Член 2,
параграф 1 параграф 4
Член 2, Член 2,
параграф 2 параграф 8
Член 3 Член 8,
  параграф 1
Член 4, Член 8,
параграф 1 параграф 2
Член 4, Приложение
параграф 2 XI, параграф
  2
Член 4, Приложение
параграф 3 XI, параграф
  6
Член 4, Приложение
параграф 4 XI, параграф
  7
Член 5, Член 7,
параграф 1 параграф 2,
  буква б)
Член 5, -
параграф 2  
Член 5, Член 6,
параграф 3 параграф 2,
  буква г)
Член 5, Приложение
параграф 4 XII,
  параграф 1
Член 5, Член 2,
параграф 5 параграф 5
Член 6 Член 5,
  параграф 2,
  буква е)
Член 7 Член 9,
  параграф 1,
  буква а)
Член 8 -
Член 9 -
Член 10 -
Приложение, Член 4
точка А  
Приложение, Член 9,
първо тире от параграф 1
точка Б  
Приложение, Член 5,
второ тире от параграф 2,
точка Б буква е)
   
Регламент Настоящият
(ЕИО) № регламент
3597/90  
Член 1, Член 7,
параграфи 1, параграф 1
2 и 3  
Член 1, Приложение
параграф 4 IV, точка III ,
  параграф 3
Член 1, Приложение
параграф 4, IV, точка II ,
втора алинея параграф 1
Член 2, Приложение
параграфи 1 Х
и 2  
Член 2, Приложение
параграф 3 XII
Член 2, Член 2,
параграф 4 параграф 5
Член 2, Член 9,
параграф 5, параграф 2
първо тире втора алинея
Член 2, Член 4,
параграф 5, параграф 2
второ и трето  
тире  
Член 3, Член 6,
параграф 1 параграф 2,
  буква а)
Член 3, Член 6,
параграф 2 параграф 2,
  буква б)
Член 3, Член 6,
параграф 3 параграф 2,
  буква в)
Член 4 Приложение
  VI, точка II,
  параграф 1
Член 5 Член 9,
  параграф 3
Член 6, Член 6,
параграф 1 параграф 2,
  буква е)
Член 6, Член 7,
параграф 2 параграф 2,
  буква в)
Член 7, Член 9,
параграф 1 параграф 5
Член 7, Приложение
параграф 2 и XIII
3  
Член 7, Член 4,
параграф 4 параграф 2
Член 8 Член 9,
  параграф 7
Член 9 Член 9,
  параграф 1
Член 10 Член 6,
  параграф 2,
  буква д)
Член 11 Член 2,
  параграф 3,
  буква а)
Член 12 -
Приложение Приложение
  VII
Регламент Настоящият
(ЕИО) № регламент
147/91  
Член 1 Приложение
  XI,,
  параграфи 4
  и 5
Член 2 Приложение
  XI,
  параграфи 1
  и 2
Член 3 Член 7,
  параграф 2,
  буква г)
Член 4 -
Член 5 -
Член 6 -
   
   
Регламент Настоящият
(ЕИО) № регламент
2148/96  
Член 1 Член 2,
  параграфи 2
  и 3 букви а)
  и б)
Член 2 Приложение
  II, точка III,
  параграф 1
Член 3 Приложение
  II, точка II,
  параграф 2
Член 4 Приложение
  I, точка А.I
Член 5 Приложение
  I, точка A.II
Член 6 Приложение
  II, точка II
Член 7, Член 2,
параграф 1 параграф 3,
  буква г)
Член 7, Член 2,
параграф 2 параграф 7
Член 8 Приложение
  II, точка IV
Член 9 Член 2,
  параграф 8
Член 10 -
Член 11 -
Приложение Приложение
I XIV
Приложение Приложение
II XV
Приложение Приложение
III I, точка Б


_________________________

1 ОВ L 216, 5.8.1978 г., стр. 1. Регламент,, последно изменен с Регламент (ЕО) № 695/2005 (ОВ L 114, 4.5.2005 г., стр. 1).

2 ОВ L 209, 11.8.2005, стр. 1. Регламент,, последно изменен сРегламент (ЕО) № 320/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42).

3 Вж. стр. 1 на настоящия Официален вестник.

4 ОВ L 40, 13.2.1988 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 956/2005 (ОВ L 164, 24.6.2005 г., стр. 8).

5 (ОВ L 162, 13.6.1989, стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 269/91 (ОВ L 28, 2.2.1991 г., стр. 22).

6 ОВ L 263, 9.9.1989 г. , стр. 16.

7 ОВ L 337, 4.12.1990 г., стр. 3.

8 ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 43. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1392/97 (ОВ L 190, 19.7.1997 г., стр. 22).

9 ОВ L 17, 23.1.1991 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 652/92 (ОВ L 70, 17.3.1992, стр. 5).

10 ОВ L 288, 9.11.1996 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 808/1999 (ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 70).

11 Вж. стр. 90 на настоящия Официален вестник.

12 ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78.

13 ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 36

14 ) ОВ L 352, 15.12.1987 г., стр. 1.

15 ) ОВ L 313, 30.10.1992 г. , стр. 50.

16 ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 48.

17 ОВ L 100, 20.4.2000 г. , стр. 31. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1068/2005 на Комисията (ОВ L 174, 7.7.2005 г., стр. 65).

18 ОВ L 98, 31.3.1998 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1107/2004 на Комисията (ОВ L 211, 12.6.2004 г., стр. 14).

19 Инвентаризацията се извърша на запаси, които са предмет на договор за съхранение.

20 Извършва се проверка на запаси, които са предмет на договор за съхранение.

21 Някои детайли на формата и съдържанието на основните таблици, показани в настоящето приложение могат да варират в програмното приложение e-FAUDIT в зависимост от съответния продукт и период.


Untitled Page