Покана за представяне на кандидатури 2009 г. - Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) - (текст от значение за ЕИП) - (2009/C 80/05)

Обн. C ОВ. бр.80 от 3 Април 2009г.

Актуализираните текстове на поканата за представяне на предложения за оперативни безвъзмездни средства, поканата за представяне на предложения за проекти и поканата за представяне на предложения за документи за съвместни действия по поканата за представяне на кандидатури „Здраве — 2009 г.“, в рамката на Втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.)1, са публикувани на уебсайта на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, на следния адрес:


http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html


_________________________

1 Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за създаване на Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.), ОВ L 301, 20.11.2007 г., стр. 3—13.


2009-C80-05


Untitled Page