Покана за изразяване на интерес за външни експерти с цел сформиране на работна група от научни експерти към Европейския орган за безопасност на храните (Parma, Italy) - (2009/C 95/06)

Обн. C ОВ. бр.95 от 24 Април 2009г.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е ключовият елемент за оценка от Европейския съюз (ЕС) на риска за безопасността на храните и фуражите. ЕОБХ предоставя независими научни консултации и съобщава за съществуващи и възникващи рискове в тясно сътрудничество с националните органи и чрез открити консултации със своите партньори.


ЕОБХ започна процедура за подбор, която има за цел да изготви списък с резерви от:


ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ, ЧИИТО КАНДИДАТУРИ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ЗА ЧЛЕНСТВО В РАБОТНА ГРУПА ОТ НАУЧНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ВЪНШНА ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНИТЕ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


Реф. № EFSA/E/2009/001


Органът планира да разполага с научна работна група, която да оценява качеството на научните продукти1 в областите, обхванати от научните дирекции на ЕОБХ и от Научния комитет и Консултативния форум.


Външните научни експерти се приканват да подадат своите заявления, за да бъдат разгледани кандидатурите им за членство в горепосочената работна група.


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


ЕОБХ е централният елемент в системата на ЕС за оценка на риска по отношение на безопасността на храните и фуражите; неговите научни консултации относно съществуващи и възникващи рискове са в основата на политиките и решенията на управляващите риска лица в европейските институции и държавите-членки на ЕС. Най-важната роля на Органа е да предоставя прозрачни и независими научни съвети и ясни съобщения, основаващи се на най-актуалните налични научни методологии и данни.


ЕОБХ обединява най-добрите европейски експерти по оценка на риска в сферата на безопасността на храните и фуражите. Те работят в качеството си на независими лица за Органа — автономна, самоуправляваща се организация, която предоставя на европейските институции и на държавите-членки научни съвети, отговарящи на най-високите стандарти.


Органът се ангажира да поддържа основните стандарти на качество на научната работа, откритост, прозрачност, независимост и готовност за реагиране. С независимата си, открита и прозрачна работа ЕОБХ предоставя възможно най-добрите научни съвети и по този начин допринася за укрепването на европейската система за безопасност на храните и фуражите.


Подробно представяне на групите от научни експерти на ЕОБХ и на работния процес за изготвяне на научни становища може да намерите на уебсайта на ЕОБХ.


Групи от научни експерти:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_ScientificPanels.htm


Работен процес за изготвяне на научни становища: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/HowWeWork/efsa_locale-1178620753812_WorkflowForScientificOpinions.htm


За повече информация относно вътрешните правила на ЕОБХ:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_managementdocuments.htm


Ролята на външните оценители за научните продукти на ЕОБХ


По предложение на Научния комитет за система, състояща се от три части, за проверка на качеството на научните дейности на ЕОБХ2, през първата половина на 2008 г. Органът въведе първите два компонента — самопроверка и вътрешна проверка. Понастоящем той е в процес на въвеждане на третата част — външната проверка.


Външната проверка ще включва оценка на извадка от вече приети и публикувани научни продукти на ЕОБХ3 с цел да се оцени дали:


— са спазени най-добрите практики за оценка при разработването на продукта по отношение на събиране, описание, оценка и тълкуване на научните данни,


— заключенията и препоръките са подкрепени с подходящо описание на обосновката, съставляваща основата на тълкуването на научните данни, с надлежно отчитане на предположенията и несигурните елементи,


— елементите на техническото задание са отразени правилно в заключенията.


За да се гарантира изпълнението на горепосоченото, външните оценители ще получат въпросник, подобен на използвания при вътрешното оценяване, който се попълва по време на проверката с акцент върху:


— спазване на техническото задание,


— определяне на целите,


— граници между оценката на риска и управлението на риска,


— приложени статистически и други методи за анализи,


— баланс между основни и второстепенни констатации,


— посочване на евентуална необходимост от допълнителни изследвания или информация,


— съгласуваност между заключенията и основното съдържание на становището/доклада,


— изразяване и докладване на становищата на малцинството,


— съгласуваност между резюмето, контекста на въпроса и съдържанието на становището,


— яснота на резюмето за лицата, управляващи риска.


За всяка от седемте области на дейност4 в рамките на работната група ще се сформират подгрупи за външна проверка (ПВП), състоящи се от трима експерти, т.е. председател и двама докладчици.


Планира се 24-та експерти от ПВП да се срещат за един ден на пленарно заседание в ЕОБХ. След това ПВП ще проверяват научните продукти извън помещенията на ЕОБХ и ще срещат отново в ЕОБХ за 2—3 дни, за да изготвят и одобрят оценката, да предоставят обратна информация за процедурата и извършената работа в този процес. Експертите ще се подпомагат от Научния комитет и от Консултативния форум.


Външното оценяване на всички области на дейност следва да приключи до края на октомври 2009 г.


Възстановяване на разходи


Външните експерти ще получават компенсация от 300 EUR за всеки пълен присъствен ден от заседанието за покриване на други разходи, направени във връзка с техния принос и участие в работата на подгрупата за външна проверка. За възстановяване на разходите, направени при подготвителната работа за заседанията, председателят на всяка подгрупа за външна проверка ще получава допълнителна еднодневна компенсация за всяко заседание. Всеки докладчик получава 600 EUR за покриване на разходите, свързани с координацията на подготвителната работа за изготвяне на доклада от оценката.


Пътните и дневните разходи, направени от външните експерти във връзка със заседанията на подгрупата за външна проверка, могат да бъдат възстановени съгласно условията, предвидени за възстановяване на пътни и дневни разходи, направени от членове или външни експерти във връзка със заседания на Научния комитет или групата от експерти.


Кандидатури


За да бъде разгледана кандидатурата за членство в работната група за проверка на качеството на научните продукти на ЕОБХ, експертите се приканват да попълнят онлайн заявлението и да посочат предпочитанията си за максимум 3 от 7-те области на дейност. Тези области включват:


— Оценка на риска от химични вещества и свързани области5,


— Хранене и нови храни,


— Оценка на биологичния риск и събиране на данни за зоонози,


— Здраве на животните и хуманно отношение към тях,


— Фитосанитарни въпроси,


— Генетично модифицирани организми,


— Методологии за оценка на риска и възникващи рискове.


Изисквания


За да бъде разгледана кандидатурата за членство в работната група за проверка на качеството на научните продукти на ЕОБХ, се изискват следната квалификация и професионален опит6:


А. Критерии за допустимост:


i) университетска образователна степен в области, включващи токсикология, екотоксикология, науки за околната среда, химия, биохимия, технология на храните, фармакология, ветеринарна медицина, хуманна медицина, фармацевтика, биология, наука за живата природа, агрономия/селскостопанска наука, микробиология на храните, епидемиология, трудова медицина, обществено здравеопазване или в области, свързани с общественото здравеопазване, магистърска или по-висока степен;


ii) най-малко десет (10) години професионален опит, свързан с обхвата на предпочитаната област на дейност на равнището на изискваната по-горе квалификация;


iii) добро владеене на английски език;


iv) кандидатите трябва да спазват политиката на ЕОБХ относно декларацията за интереси и да попълнят формуляра на декларацията за интереси, включен в заявлението, подробно, достоверно и изцяло. Обърнете внимание, че ако тази част от формуляра не бъде попълнена изцяло, това ще доведе до отхвърляне на заявлението;


За повече информация относно декларациите за интереси:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_DeclarationsInterest.htm


v) кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейските общности, на страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и на страните в процес на присъединяване към ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от държави извън Европейския съюз, но техните кандидатури ще бъдат разглеждани само ако сред европейските експерти няма специалист с необходимото равнище на експертни познания.


vi) кандидатите не трябва да са имали активен принос към научните продукти на ЕОБХ през последните 2 години, т.е. след 15 юни 2007 г.


Б. Критерии за подбор:


— опит в извършването на научно обоснована оценка на риска и/или научно обосновани препоръки в области, свързани с безопасността на храните и фуражите по принцип, и по-специално в една или повече от областите на дейност, обхванати от Научния комитет или групите от научни експерти,


— доказани научни постижения в една, или за предпочитане в няколко области, обхванати от Научния комитет или групите от научни експерти,


— опит в партньорска оценка на научен труд или публикации, за предпочитане в областите, обхванати от Научния комитет или групите от научни експерти,


— професионален опит в извършването на одити на качеството на научен труд и добрите практики за оценка на риска.


Независимост и декларации за ангажираност и интереси


Външните експерти се назначават индивидуално. От кандидатите се изисква да включат декларация, че се задължават да работят независимо от всякакво външно въздействие и декларация за интереси, за които е възможно да се счете, че влияят на тяхната независимост.


Равни възможности


ЕОБХ полага сериозни усилия за прилагане на принципите на равностойно третиране в своите процедури.


База данни на ЕОБХ с външни научни експерти


Обърнете внимание, че кандидатстването за включване в базата данни с външни експерти се извършва чрез отделна процедура, вж.


http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm


Кандидати, които понастоящем сa включени в базата данни с външни експерти, не се изключват от участие във връзка с настоящата покана, ако не са имали активен принос за научните продукти на ЕОБХ през последните 2 години.


Обработка на лични данни в контекста на настоящата покана за изразяване на интерес


Цялата лична информация за кандидатите ще бъде обработвана от ЕОБХ съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.


Контролът над обработката на лични данни, свързана с процедурата за подбор въз основа на настоящата покана за изразяване на интерес, се извършва от изпълнителния директор на ЕОБХ.


Целта на обработката е да се организира избор на оценители за външна проверка на дейностите на ЕОБХ и всички лични данни ще бъдат обработвани единствено за тази цел.


Кандидатите имат право на достъп до своите данни, както и да актуализират или коригират своите данни за идентифициране. От друга страна данните, които демонстрират съответствие с критериите за допустимост и критериите за подбор не могат да бъдат актуализирани или коригирани след крайния срок на настоящата покана за изразяване на интерес.


Кандидатите имат право да се обърнат по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните.


Подаване на заявления


Кандидатите се приканват любезно да подават онлайн своите заявления заедно с декларацията за интереси и да попълнят формуляра на английски език с цел улесняване на процедурата за подбор.


Всички кандидати, изпратили заявление във връзка с настоящата покана за изразяване на интерес, ще бъдат уведомени с писмо за резултата от процеса на подбор.


Кандидатурите трябва да бъдат подадени не по-късно от 15 юни 2009 г. в полунощ (местно време, GMT + 1). За изпратените с препоръчана поща заявления като доказателство ще служи датата на пощенското клеймо.


_________________________

1 Научните продукти на ЕОБХ могат да бъдат класифицирани в две общи категории: 1) Научни становища на групата от научни експерти/Научния комитет, т.е. становище, изложение или насоки на Научния комитет/групата от научни експерти, и 2) Други научни продукти на ЕОБХ, т.е. изложение на ЕОБХ, насоки на ЕОБХ, заключение от партньорска оценка на пестициди, обосновано становище или научен или технически доклад.

2 http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178628825410.htm (3 август 2007 г.).

3 т.е. 2 продукта от всяко звено, от които един е преминал вътрешна проверка, плюс всички чувствителни продукти.

4 Оценка на риска от химични вещества и доклади в свързани области (разделят се на две групи за проверка), група 1: Хранене и нови храни, Оценка на биологичния риск и събиране на данни за зоонози; група 2: Здраве на животните и хуманно отношение към тях; Фитосанитарни въпроси, ГМО, Методологии за оценка на риска и възникващи рискове.

5 Включват се ANS, CEF, CONTAM, DATEX, FEEDAP, PRAPER и PPR.

6 ЕОБХ си запазва правото да се консултира с трети страни във връзка с професионалния опит на кандидатите в контекста на тяхната кандидатура.


2009-C95-06


Untitled Page