AКТ НА СЪВЕТА от 26 май 1997 година за съставяне на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз на Конвенция за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз - (97/С/ 195/01)

Обн. C ОВ. бр.195 от 25 Юни 1997г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член К.3, параграф 2, буква в) от него,


като има предвид, че за държавите-членки подобряването на сътрудничеството в съдебната сфера е въпрос от общ интерес в рамките на предвиденото в дял VI от Договора,


като има предвид необходимостта от изготвяне на Конвенция за борба с корупцията, в която са замесени длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз; в светлината на разпоредбите на протокола към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности1;


РЕШИ да състави конвенцията, чийто текст е приложен и подписан днес от представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз;


ПРЕПОРЪЧВА тя да бъде приета от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания.


Съставено в Брюксел на 26 май 1997 година.


За Съвета

Председател

W. SORGDRAGER


_________________________

1 ОВ C 313, 23.10.1996 г., стр. 2.


31997F0625(01)


Untitled Page