78-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 12-13 ФЕВРУАРИ 2008 Г. Становище на Комитета на регионите относно "дипломация на градовете"

Обн. C ОВ. бр.120 от 28 Май 2009г.

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

- признава ключовата и нарастваща роля на дипломацията на градовете, която в общ смисъл се определя като инструмента, с който разполагат местните и регионалните власти и техните органи за насърчаване на социалното сближаване на световно равнище, поощряване на устойчива околна среда, предотвратяване на кризи, разрешаване на конфликти и последваща реконструкция и възстановяване с цел да се създаде сигурна среда, в която гражданите биха могли да съжителстват мирно в условия на демокрация, напредък и благоденствие;

- признава, че съвременната дипломация вече не се изразява и не се осъществява единствено чрез националните правителства и предвид необходимостта от диалог, сътрудничество и координация за постигане на мир, демокрация и зачитане на правата на човека на всички равнища, по-тясното сътрудничество между националните правителства и местните и регионалните власти е естественият и необходим път към по-ефективни процедури и стратегии на различни равнища. Малките и големите градове играят важна роля в международното сътрудничество, тъй като те работят съвместно с други общини в международни мрежи;

- преценява, че в рамките на трансграничното сътрудничество в по-широк смисъл, както и в контекста на европейската политика за съседство и особено на европейския инструмент за съседство и партньорство, има възможност да се насърчи сътрудничеството с Европейската комисия, за да се вземат предвид въпроси, политики и действия, произтичащи от дипломацията на градовете;

- приветства съживяването на евро-средиземноморското сътрудничество и подчертава, че е важно то да бъде обогатено с развитието на диалога между местните и регионалните власти на държавите-членки на ЕС и партньорите от европейската политика на съседство в средиземноморския басейн, а също и от Източна Европа;

- подчертава определящото значение на опита на ЕС в трансфера на умения към всички области, където дипломацията на градовете би могла да бъде използвана, като се започне от добра администрация, насърчаване на прозрачността и борба с корупцията и се стигне до сектори като развитие на местно равнище, инфраструктури, здравеопазване, образование и обучение, борба с трафика на хора, младежта, равенството между половете и междукултурния диалог.

Докладчик: Eleni Loucaides (Кипър/ЕНП), общински съветник в Никозия


ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

В качеството си на европейска институция, представляваща местните и регионалните власти на държавите-членки и въз основа на Договора за Европейския съюз,

1. признава ключовата и нарастваща роля на дипломацията на градовете, която в общ смисъл се определя като инструмента, с който разполагат местните и регионални власти и техните органи за насърчаване на социалното сближаване на световно равнище, поощряване на устойчива околна среда, предотвратяване на кризи, разрешаване на конфликти и последваща реконструкция и възстановяване с цел да се създаде сигурна среда, в която гражданите биха могли да съжителстват мирно в условия на демокрация, напредък и благоденствие;

2. съзнава, че тази роля е призната на международно равнище и че много градове, местни и регионални власти и други обществени органи на държавите-членки на ЕС практикуват от дълги години дипломацията на градовете и благодарение на задълбочените си познания в тази област имат ключова роля и спомагат ефективно за създаване на съюзи за улесняване на диалога и предотвратяване на конфликтите, за насърчаване разрешаването на конфликтите, за последваща реконструкция и възстановяване, а също и за развитието на трети страни както на европейския континент, по-конкретно на Балканите, така и в Близкия изток, Латинска Америка, Африка и останалия свят;

3. признава, че светът е все по-урбанизиран и сложен, а че градовете и техните местни власти постоянно са на предната линия в една мултикултурна среда, като работят за защита правата на гражданите, за намаляване на напреженията, разрешаване на кризите, социална и икономическа интеграция, териториално сближаване, насърчаване на диалога между културите и религиите, между държавите и народите, както и за поощряване на мира и стабилността;

4. признава, че съвременната дипломация вече не се изразява и не се осъществява единствено чрез националните правителства и предвид необходимостта от диалог, сътрудничество и координация за постигане на мир, демокрация и зачитане на правата на човека на всички равнища, по-тясното сътрудничество между националните правителства и местните и регионалните власти е естественият и необходим път към по-ефективни процедури и стратегии на различни равнища;

5. признава, че малките и големите градове играят важна роля в международното сътрудничество, тъй като те работят съвместно с други общини в международни мрежи. Въпреки това е важно да се отбележи, че малките и големите градове изпълняват такива функции по своя собствена инициатива;

6. признава същевременно, че дипломацията на градовете и децентрализираното сътрудничество в по-широк смисъл са допълващи механизми в услуга на мира и разбирателството между народите, че местните и регионалните власти разширяват инициативите, насочени към съвместното съществуване и сближаването между държавите и народите, и че техните действия се вписват в международната правна рамка за правата на човека и принципите и ценностите на Европейския съюз;

7. загрижен от новите предизвикателства пред човечеството като изменението на климата, природните бедствия, липсата на достъп до питейна вода и други природни богатства, риска от епидемии, глада, бедността и непрестанното увеличаване на миграцията, които водят до нарастване на екстремизма в обществото, нетърпимост и напрежение между общностите с различни култури, етнически произход, религия и традиции, което често става причина за вътрешни и външни конфликти, и счита, че е наложително да се приеме общ подход и да се предвидят възможности за колективни действия;

8. поел задължение да насърчава устойчивото развитие на градовете и териториите с по-справедлив и последователен подход, при спазване на основните права и равенството между мъжете и жените от всички раси, култури и религии, признава необходимостта да се осигури достъп до образование и до пазара на труда, с цел да се насърчават демократичните процедури и местното самоуправление, които са основни фактори за изграждане на по-обединен и мирен свят;

9. признава, че конфликтите измениха същността си и налагат постоянно на местните и регионалните власти задължението да гарантират благополучието на своите граждани и че засиленият диалог и сътрудничеството между местните и регионалните власти на международно равнище биха могли да допринесат за взаимно разбиране, напредък към общите цели и разрешаване на конфликтите, без значение какво ги предизвиква;

10. признава, че жителите и местните общности са засегнати от неспособността на централните правителства да започнат диалог за разрешаване на проблемите по конструктивен начин и за възвръщане на спокойствието и стабилността;

11. признава също, че местните и регионалните власти са най-близо до гражданите и са наясно с техните нужди, следователно са най-добре поставени, за да определят тези нужди и да намерят отговор по време на криза или конфликт, но също и да действат превантивно;

12. счита, че местните и регионалните власти са длъжни да работят за свободата, демокрацията и прогреса и следователно да допринасят за международното развитие и постигането на мир;

13 признава, че ЕС и политиките, които провежда - например европейската политика на съседство - ще срещат големи трудности за реализиране на целия си потенциал, ако не бъдат разрешени конфликтите, които изключително затрудняват регионалното сътрудничество, дори го правят невъзможно;

14. има предвид, че нарасналата популярност и влияние на дипломацията на градовете наскоро бяха признати в рамките на първата Световна конференция по дипломацията на градовете и ролята на местните и регионалните власти в предотвратяването на конфликти, изграждането на мир, реконструкция и възстановяване след конфликти, организирана в Хага от 11 до 13 юни 2008 г., на която присъстваха представители на Комитета на регионите;

15. признава, че много отговорна и новаторска работа е свършена и продължава да се върши от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, Съвета на европейските общини и региони, Комитета за дипломация на градовете, укрепване на мира и правата на човека на "Обединени градове и местни власти", от Обединението на местните власти за демокрация, международното движение "Кметове за мир", компетентните агенции на ООН, организацията Glocal Forum и други институции и НПО;

16. приканва местните и регионалните власти да обмислят своите задължения в областта на опазването на мира и правосъдието и да насърчават зачитането на правата на човека за всички, като изграждат добре организирани градове за добре организиран свят;

17. припомня необходимостта да се разработят по-ефикасни и по-прозрачни механизми за подпомагане на международно равнище, да се опростят процедурите и най-вече да се включат местните и регионалните власти в създаването на необходимите за това инструменти;

18. приветства Съобщението от 8 октомври 2008 г., в което Европейската комисия изразява подкрепа за необходимостта от това местните и регионалните власти да заемат по-важна роля в създаването и прилагането на практика на дейностите на ЕС в полза на развитието и провеждането на структуриран диалог между местните и регионалните власти и Комисията, под егидата на Комитета на регионите;

19. приветства също така факта, че посоченото по-горе съобщение препраща към създаването на платформа за обмен на информация между местните и регионалните власти в ЕС, по начина по който това бе предложено от Комитета на регионите;

20. подчертава, че ЕС има пряк интерес от намиране на решения на регионалните конфликти и проблеми, които засягат сигурността на Европа, от предотвратяване на неконтролираните миграционни потоци, от регулиране на енергийните доставки и като цяло от установяване на мир в света;

21. отново изразява убеждението си, че съседските отношения могат да бъдат сигурни и да се развиват само чрез ефикасно сътрудничество на местно и регионално равнище;

22. счита, че местните и регионалните власти са най-добре поставени, за да установяват и удовлетворяват нуждите на гражданите, като действат превантивно или за преодоляване на последиците от конфликти;

23. преценява, че в рамките на трансграничното сътрудничество в по-широк смисъл, както и в контекста на европейската политика на съседство и особено на европейския инструмент за съседство и партньорство, има възможност да се насърчи сътрудничеството с Европейската комисия, за да се вземат предвид въпроси, политики и действия, произтичащи от дипломацията на градовете;

24. приветства съживяването на евро-средиземноморското сътрудничество и подчертава, че е важно то да бъде обогатено с развитието на диалога между местните и регионалните власти на държавите-членки на ЕС и партньорите от европейската политика на съседство в средиземноморския басейн, а също и от Източна Европа и Кавказ, където, трябва да се отбележи, след възникване на конфликтите ЕС играе съществена роля в насърчаване на мирния процес и предоставянето на хуманитарна помощ;

25. потвърждава намерението си да работи за създаване на Евро-средиземноморска асамблея на регионалните и местните власти за осъществяване на Барселонския процес и на Съюза за Средиземноморието, за които Европейският съвет взе решение на 13 юли в Париж, за да се насърчава, наред с останалите, и целта за развитие на дипломацията на градовете;

26. приветства заключителната декларация от Министерската конференция на Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието, която беше проведена на 3 и 4 ноември 2008 г. в Марсилия и която прие по същество предложението, изготвено от Форума на местните и регионалните власти, състоял се на 22 и 23 юни в Марсилия, и потвърдено в становището на КР от 8 октомври; също така се ангажира да присъедини Евро-средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM) към Съюза за Средиземноморието, след като тя бъде учредена;

27. като признава, че въпреки натрупания опит от всички заинтересовани страни и тяхната конструктивна и значима роля, няма утвърдени процедурни правила за дипломацията на градовете;

28. отбелязва, че остава трудно да се посочат с точност основните фактори, които определят успеха или неуспеха на действията на дипломацията на градовете; счита, че по тази причина трябва да се подхожда гъвкаво, според ситуацията и в съответствие с бързо променящата се среда;

29. изразява убеждението си, че всички, които участват в дипломацията на градовете, трябва да разберат, че тя е сложен процес и винаги допълва други усилия, че трябва добре да познават специфичните характеристики на зоната на конфликта, както и историческия контекст на противоречието и да осигурят съгласието на местните и регионалните власти за всяка инициатива или действия, които възнамеряват да предприемат;

30. счита, че опитът и сътрудничеството на институциите на ЕС в тази област са определящи и повтаря, че е необходима по- голяма политическа и техническа подкрепа, за да се гарантира постоянното трансгранично сътрудничество между съседните държави-членки на ЕС на равнище местни и регионални власти; призовава държавите-членки и участващите страни да използват пълноценно инструменти като програмата TAIEX и други съществуващи механизми за туининг, както и програми като "Европа за гражданите" (2007 - 2013 г.), за да се положат основите за изграждане на подход, основан на дипломацията на градовете;

31. отбелязва, че е възможно да се организира обмен на служители на местните и регионалните власти между държавите-членки на ЕС, за да се насърчава измерението на дипломацията на градовете, а също и по-тясно сътрудничество и координация между тях, с цел обмен на опит и създаване на мрежи за действие;

32. подчертава определящото значение на опита на ЕС в трансфера на умения към всички области, където дипломацията на градовете би могла да бъде използвана, като се започне от добра администрация, насърчаване на прозрачността и борба с корупцията и се стигне до сектори като развитие на местно равнище, инфраструктури, здравеопазване, образование и обучение, борба с трафика на хора, младежта, равенството между половете и междукултурния диалог;

33. припомня, че Европейската комисия и държавите-членки трябва да продължат сътрудничеството с местните и регионалните власти и гражданското общество за насърчаване на правата на човека и по-специално правата на всички групи в необлагодетелствано положение, живеещи в общините, и приканва конкретно държавите партньорки от евро-средиземноморското сътрудничество да се отворят в по-голяма степен за приноса на гражданското общество, на местните и регионалните власти и в по-широк смисъл, на дипломацията на градовете;

34. счита, че макар да е необходимо дипломацията на градовете да бъде ефективно подкрепяна на международно ниво и дейността й да бъде улеснявана, трябва да се признае, че нова структура може да се създава, само ако е абсолютно необходима и ако отговаря на специфични нужди;

35. уточнява, че комисията по външни отношения и децентрализирано сътрудничество следи отблизо развитието на нещата в тази област и насърчава общуването между заинтересованите лица, неправителствените организации, европейските и международните мрежи и че при необходимост определя региони, където може да се осъществява дипломация на градовете и където Комитетът на регионите е в състояние да играе ролята на катализатор;

36. предлага КР да информира ЕС за нуждите на местните и регионалните власти в регионите, раздирани от конфликти, и го приканва да участва по-активно в разрешаването на конфликтите, като подкрепя дипломацията на градовете и дейностите, предприети в тази връзка;

37. приканва също ЕС да включи дипломацията на градовете в дневния ред на срещите с компетентните международни органи;

38. призовава Европейската комисия да насърчава регионалните програми, чиято цел е да привлекат местните и регионални власти и техните колективни органи към дипломацията на градовете за постигане на общите цели и принципи;

39. приветства инициативата на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа да се изготви европейска харта за дипломацията на градовете, както и плана за създаване на фонд в нейна подкрепа; приканва ЕС да разгледа възможността за създаване на финансов инструмент за подкрепа на дейностите на дипломацията на градовете и за насърчаването й като цяло;

40. предвид широкия отзвук на ежегодните Дни на отворените врати - Европейска седмица на градовете и регионите, предлага да се подготви специален информационен семинар за дипломацията на градовете, който да бъде включен в програмата на издание 2009 г.

41. насочва вниманието на държавите-членки към дипломацията на градовете, като подчертава, че държи на ценностите на демокрацията, правовата държава и правата на човека и ги приканва да подкрепят инициативите на дипломацията на градовете на двустранно и многостранно равнище, тъй като тя е обещаващ механизъм за подпомагане на диалога между местните и регионалните общности на международно равнище и в рамките на външната политика на държавите-членки, като по този начин те подкрепят инициативите на гражданското общество за дълготраен мир;

42. ще информира председателя на Европейската комисия, върховния представител на ЕС за общата външна политика и политика за сигурност, комисаря по външните отношения, комисаря по въпросите на развитието и хуманитарната помощ и председателя на Европейския парламент за съдържанието на настоящото становище, подчертавайки ролята си в дипломацията на градовете и ползите за ЕС в укрепване на неговата външна политика и постигане на неговите цели - мир, сигурност и стабилност.


Брюксел, 12 февруари 2009 г.

Председател

на Комитета на регионите

Luc VAN DEN BRANDE


2009-C120-01


Untitled Page