78-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 12-13 ФЕВРУАРИ 2008 Г. - Становище на Комитета на регионите относно "постигане на по-екологосъобразен транспорт"

Обн. C ОВ. бр.120 от 28 Май 2009г.

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

- приветства, че за първи път в предложение за нова директива е предвиден принципът за интернализация на външните разходи и че предложението за промяна на директивата за таксите върху тежкотоварните автомобили е предхождано от пространни проучвания, в които проблематиката е била задълбочено разгледана;

- припомня, че в Бялата книга за транспорта установяването на балансирано съотношение между видовете транспорт, таксуването в съответствие с общи принципи, независещи от вида транспорт, за да се постигне по-добро възстановяване на разходите на транспорта, равенството на възможностите между видовете транспорт, насърчаването на пълната интернализация на социалните и екологичните разходи, включването на инфраструктурните разходи и на външните разходи, свързани със злополуки, замърсяване на въздуха, шумово замърсяване и задръствания в разходите за ползване на инфраструктурата следва да включват валидността на тези принципи за всички видове транспорт и за всички категории ползватели като цели на европейската транспортна политика;

- отбелязва, че една от най-важните цели на европейската транспортна политика се състои в прехвърлянето на международния превоз на товари - и особено на международния превоз на тежки товари

- от автомобилния към железопътния транспорт и че ЕС следва да осигури постигането на тази цел чрез подходящи мерки, когато бъде налице достатъчно свободен капацитет за това;

- е убеден, че възстановяването на външни разходи за участъци от TEN не следва да бъде предоставено изцяло на усмотрението на държавите-членки, По-скоро е необходимо да има прозрачна система със съответни критерии, а държавите-членки трябва да бъдат насърчавани чрез различни мерки да възстановяват външните разходи и да използват по предназначение получените при това приходи;

Докладчик: г-н Herwig van Staa (AT/ЕНП) Председател на парламента на провинция Тирол


Отправни документи:

Съобщение на Комисията "Постигане на по-екологосъобразен транспорт" COM(2008) 433 окончателен Съобщение на Комисията "Стратегия за прилагане на интернализация на външните разходи" COM(2008) 435 окончателен Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури


COM(2008) 436 окончателен

Съобщение на Комисията "Мерки за намаляване на шума по отношение съществуващия железопътен парк"

COM(2008) 432 окончателен


ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ


Въведение

1. припомня, че що се отнася до целта за прозрачност на разходите, Европейската комисия в своята Бяла книга "Европейска транспортна политика до 2010 г.: време за вземане на решения" от 12 септември 2001 г., СOM (2001)370, се позовава на Европейския съвет от Гьотеборг и подкрепя насърчаването на пълната интернализация на външните разходи за социални цели и за околната среда чрез устойчива транспортна политика;

2. отбелязва, че Европейската комисия подчертава необходимостта от мерки за ясно отделяне на нарастването на обема на транспорта от нарастването на БВП чрез прехвърляне на автомобилни превози към железопътния, водния и обществения транспорт. Европейската комисия допълва, че данъчното облагане следва да се извършва по общи принципи, независещи от вида транспорт, за да се постигне по-добро възстановяване на разходите на транспорта, а оттам и равенство на възможностите между видовете транспорт и уточнява, че разходите за ползване на инфраструктурата следва да включват както инфраструктурните разходи, така и външните разходи във връзка със злополуки, замърсяване на въздуха, шумово замърсяване и задръствания;

3. изразява съжаление, че в Средносрочния преглед на Бялата книга за транспорта на Европейската комисия (Съобщение на Комисията от 22.6.2006 r., COM(2006)314) всъщност се съдържат съвсем малко на брой нови инициативи за създаване на яснота относно действителните разходи в транспорта. Единствено в глава "Интелигентно таксуване" се предвижда нов инструмент във връзка със събирането на пътни такси за финансиране на инфраструктурата, както и за оптимизиране на транспорта, които могат да бъдат степенувани, за да се вземат предвид въздействията върху околната среда или рисковете от задръствания, особено в градовете, както и в чувствителни в екологично отношение области, където биха могли да се използват и други форми за разпределяне на капацитета, като например пазарната размяна на права на транзит;

4. отбелязва, че с вече представения пакет за по-екологосъобразен транспорт (Greening Transport Package) и със съдържащото се в него предложение за преразглеждане на директивата за таксите върху тежкотоварните автомобили, Комисията изпълнява задължението си в съответствие с член 11 от Директива 2006/38/ЕО да представя общоприложим, прозрачен и понятен модел за оценка на всички външни разходи, който да служи като база за бъдещи калкулации на инфраструктурните такси. Този модел трябва да се придружава от анализ на влиянието от поемането на външните разходи за всички видове транспорт и стратегия за поетапно въвеждане на модел за всички видове транспорт;

5. Припомня, че интернализацията на транспортните разходи е необходима стъпка, но трябва да се съпътства от други мерки, за да стане транспортното предлагане по-привлекателно както за предприятията, така и за частните лица, които да трябва да могат да разполагат с достатъчна инфраструктура за удовлетворяване на техните изисквания. Във връзка с това е необходимо да се работи, в рамките на предложения пакет, в посока на създаване на железопътни мрежи за превоз на стоки, като преди всичко се дава приоритет на трансевропейските транспортни мрежи и възможно най-добре да се развиват системи за оперативна съвместимост на железопътния транспорт, като бързо да се намери рещение на проблемите, които се появяват вследствие на различното междурелсово разстояние. Директива за таксите върху тежкотоварните автомобили

6. приветства, че за първи път в предложение за нова директива е предвиден принципът за интернализация на външните разходи и че предложението за промяна на директивата за таксите върху тежкотоварните автомобили е предхождано от пространни проучвания, в които проблематиката е била задълбочено разгледана;

7. приветства също така, че Европейската комисия, в изпълнение на член 11 от Директива 2006/38/ЕО, е възложила изготвянето на проучване на добрите практики за оценка на външните разходи в транспорта и през 2007 г. е представила Наръчник за оценка на външните разходи в транспортния сектор (Handbook on estimation of external cost in the transport sector, 2007);

8. отбелязва, че една от най-важните цели на европейската транспортна политика се състои в прехвърлянето на международния превоз на товари - и особено на международния превоз на тежки товари - от автомобилния към железопътния транспорт и че ЕС следва да осигури постигането на тази цел чрез подходящи мерки, когато бъде налице достатъчно свободен капацитет за това, както и да работи за изграждане на необходимите инфраструктури, особено в рамките на трансевропейските транспортни мрежи;

9. припомня, че в Бялата книга за транспорта установяването на балансирано съотношение между видовете транспорт, таксуването в съответствие с общи принципи, независещи от вида транспорт, за да се постигне по-добро възстановяване на разходите на транспорта, равенството на възможностите между видовете транспорт, насърчаването на пълната интернализация на социалните и екологичните разходи, включването на инфраструктурните разходи и на външните разходи, свързани със злополуки, замърсяване на въздуха, шумово замърсяване и задръствания в разходите за ползване на инфраструктурата следва да включват валидността на тези принципи за всички видове транспорт и за всички категории ползватели като цели на европейската транспортна политика;

10. посочва, че Комисията не е взела предвид разходите при злополуки при интернализацията на външните разходи на движението по пътищата. Комисията подчертава, че тези разходи се покриват от застрахователните премии на застрахователните дружества; изразява мнението, че в повечето случаи застрахователните премии не представляват достатъчен стимул за безопасно движение и предвидливо поведение при кормуването по пътищата. В застрахователните премии не се включват и тези разходи при злополука, които трябва да се поемат от обществото. Ето защо ЕС трябва да създаде за тази цел рамка за начините на оценка и изчисляване на външните разходи при злополуки. Тогава всяка държава-членка ще може сама да решава, дали външните разходи при злополуки следва да бъдат интернализирани чрез застрахователни премии или по друг начин;

11. припомня също така, че съгласно заявеното от Европейската комисия е необходимо да бъдат променени обществените нагласи за ползване на транспорта, като се насърчава по-активното ползване на форми на обществен транспорт от страна на гражданите, тъй като тези нагласи са неотделима част от цялостните цели на ЕС в областта на околната среда и климата, и че политиките на ЕС за устойчива мобилност следва да бъдат оценявани не само в съответствие с член 71 от ДЕО, но също и в съответствие с членове 6, 174 и сл. и 176 от ДЕО, тъй като засилването на екологосъобразността и ефективността е основна цел на общата транспортна политика;

12. има обаче съмнения дали настоящият проект е подходящ, за да се осигури постигането на посочените цели на европейската транспортна политика, още повече че поне засега не се планира възстановяване на всички външни разходи, както това бе предвидено в Директива 2006/38/ЕО, а предложението на Комисията предоставя и занапред на усмотрението на държавите-членки дали и за кои пътни участъци на TEN-T да се събират такси. Тук следва да се отчитат особеностите на конституционно- правната уредба на скандинавските държави по отношение на данъчното облагане на товарния автомобилен транспорт;

13. отбелязва, че в съображенията като цел на правната рамка е посочено също така хармонизираното прилагане на таксите, като едно от възможните средства за премахване на нарушаването на конкуренцията и че вече беше предвидено повишаване на екологичността чрез диференциране на таксите в зависимост от евростандарта за емисии на превозното средство;

14. изразява обаче надежда, че бъдещите предложения на Комисията ще дадат по-ефикасен отговор на проблемите, причинени от големите разлики в таксите и данъците, както и получаващия се в резултат от това дисбаланс в използването на различните видове транспорт и на претоварването на определени инфраструктури, още повече че и досегашната правна рамка за таксите за ползване на инфраструктурата не успя да премахне този дисбаланс;

15. констатира, че усилията на ЕК за уеднаквяване на данъка върху горивата досега не са довели да сближаване по отношение на данъчното облагане на горивата в държавите-членки на Европейския съюз, поради което в Европа продължават да съществуват много големи разлики в цените на горивата. Комисията би следвало да продължи усилията си за намаляване на големите разлики при данъчното облагане на горивата. Докато не се постигне значително уеднаквяване в данъчното облагане на горивата, всяка държава-членка следва да има възможността да интернализира възникналите поради отражението върху климата външни разходи;

16. настоява и при данъчната система в транспортния сектор (напр. данък МПС, акцизи върху минералните масла и т.н.) да има дългосрочно и постепенно намаляване на големите разлики,, както и прозрачност на процеса на използване на средствата;

17. изразява съжаление, че при международния товарен транспорт се запазват разликите в инфраструктурните разходи; страни извън ЕС, като например Швейцария, са дори в по-благоприятно положение от държавите-членки на ЕС; подчертава, че извършените през последните години промени и повишения на таксите за ползване на инфраструктурата са донесли твърде несъществена промяна; съществуват големи разлики в сумарните такси, събирани за сходни по дължина участъци, което води до значителен обиколен транзит, а с това и до нарушаване на конкуренцията; призовава ЕК да предприеме мерки и да подкрепи държавите-членки, така че при избор на маршрут за товарния автомобилен транспорт да се вземат предвид въздействието върху околната среда, безопасността на движение и състоянието на пътните артерии;

18. съзнава, че отправна точка за всички разсъждения на Европейската комисия за обща транспортна политика е гарантирането на четирите основни свободи - и най-вече на свободното движение на стоки и на свободното движение на услуги - и че европейската транспортна политика трябва да осигури технически безпроблемното функциониране на транспорта на ниска икономическа цена;

19. обръща обаче внимание върху факта, че именно в чувствителните региони, особено засегнати от външните разходи на транспорта, последиците от тежкотоварните превози върху здравето на населението и върху околната среда са особено тежки и поради това свободното движение на стоки причинява в значителна степен отрицателни последици за чувствителните области; отбелязва, че съгласно практиката на Съда на ЕО следва задължително да се предпишат екологични съображения, и че опазването на околната среда, както и опазването на здравето изправят европейската транспортна политика пред особени предизвикателства, така че главната цел за създаване на модерна транспортна система вече трябва да включва и екологични аспекти, наред с икономическите и социалните, като и да отчита необходимостта от опазване на здравето, за да гарантира трайно устойчива система;

20. подчертава също така, че здравето на гражданите на Европа е незаменимо благо и че основното право на здраве и чиста околна среда не може да бъде подчинено на неограниченото движение на стоки и трябва да е съвместимо с принципа на свободното движение на хора и стоки чрез предприемането на подходящи мерки; във връзка с това образователните политики и мерките за повишаване на осведомеността на обществеността в областта на безопасността на движението по пътищата с участието на училищата и обществените медии могат да играят ключова роля;

21. констатира, че макар Директива 1999/62/ЕО да е заложила като основа за определянето на пътните такси средните ставки на таксите за изминат участък, преценени като необходими за изграждането, експлоатацията и развитието на съответната инфраструктурна мрежа, настоящото предложение не представлява решение за основния проблем - големите разлики в данъчното облагане в транспортния сектор, тъй като продължава да няма задължение за държавите-членки да събират такси за мрежата TEN, определени са само максимални, но не и минимални ставки и държавите-членки сами решават за използването на приходите от такси за ползване на пътната инфраструктура, но същевременно приходите не са целево ориентирани;

22. подкрепя предложението на Комисията, да се предвиди използването на приходите от интернализиране за смекчаване на отрицателното въздействие на транспорта върху мрежата TEN. Разходите поради задръствания трябва да бъдат включвани само при условие, че има план за действие, който показва как трябва да се подходи към проблемите, свързани с претовареността на движението по пътищата, без обаче да има обвързаност с отделен вид транспорт.

23. изразява съмнение, предвид оспорваната дискусия върху предложението на ЕК, голямата несигурност на финансовите пазари и страховете от рецесия, че всички държави-членки ще приложат системата за възстановяване на допълнителни външни съставни елементи на разходите;

24. е убеден, че възстановяването на външни разходи за участъци от TEN не следва да бъде предоставено изцяло на усмотрението на държавите-членки, По-скоро е необходимо да има прозрачна система със съответни критерии, а държавите- членки трябва да бъдат насърчавани чрез различни мерки да възстановяват външните разходи и да използват по предназначение получените при това приходи;

25. отбелязва, че в много държави-членки голяма част от пътната мрежа попада в рамките на пълномощията на регионите и общините. Ако за определена зона или пътен участък биват събирани такси, това може да доведе до нежелателно преразпределение на движението по пътищата. Следователно в директивата трябва да се предвиди участието на всички, които управляват пътна инфраструктура, при вземането на решения относно това за кои пътища да бъде събирана такса за изминат участък. Освен това е важно участието на тези, които отговарят за пътната инфраструктура на местно и регионално равнище, когато става въпрос за устройството на системата на таксите за изминат участък и за начините на използване на приходите;

26. иска да бъдат възстановявани всички външни разходи(като здраве, опазване на климата, околна среда като цяло, разходи при злополука, разходи за производство на енергия, за производство,поддръжка и управление на отпадъците от автомобили, въздействие върху пешеходците и велосипедистите, използване на земи) и приканва ЕК да преработи в този смисъл предложението, както и да включи в него поетапен план за прилагането на външните разходи;

27. изразява съжаление, че съгласно представеното предложение възстановяването на външните разходи цели на първо място намирането на специфични решения за проблемни ситуации, които възникват най-вече в районите на големите градове, но за междуградските пътища не е предвидено реално възстановяване на възникващите външни разходи, така че - вследствие на липсата на интернализация на външните разходи - в цялата пътна инфраструктура няма да се постигне прехвърляне на потоците от товарни превози към железопътния транспорт, а действителните резултати от процеса на промяната в поведението при кормуването по пътищата в посока "екологизиране" също ще бъдат несъществени;

28. изразява съмнение, че дори и относително високите разходи от задръствания не биха разгърнали очакваните насочващи въздействия поради изискванията на икономическия живот (доставки "точно навреме");

29. обръща внимание, че амбициозните цели на ЕК могат да бъдат постигнати само чрез всеобщо и мащабно прилагане на системата (яснота относно действителните разходи, равномерно натоварване на различните видове транспорт);

30. настоява, следователно, тази система да бъде стимулирана и подкрепяна, при което, с оглед на икономическата ситуация, всички отделни предпоставки за такова ценообразуване ще са налице само в районите на гъсто населени агломерации (задръствания и замърсяване на въздуха);

31. изразява съжаление, че не е възможно съчетание от кръстосано финансиране и външни разходи, още повече че кръстосаното финансиране е предимно финансов инструмент, а външните разходи поради самото си естество могат да бъдат използвани и за други цели;

32. изразява съжаление, че всички външни разходи по цялата мрежа не се вземат предвид в тяхната цялост, а това е необходимо условие за прехвърлянето на товарните превози към екологични видове транспорт, за да се постигне и устойчиво пренасочване на товаропотоците към железопътния транспорт в резултат на по-високи такси за ползване на инфраструктурата;

33. обръща внимание, че поради нееднаквото данъчно облагане, и особено поради отсъствието на задължение за прилагане на минимални ставки на таксите, както и поради липсата на всеобщо възстановяване на външните разходи и в бъдеще ще се запази дисбалансът в пътните такси по транспортните коридори;

34. подчертава, че също и в интерес на безопасността на движението по пътищата следва да се избягва свръхпропорционалното натоварване на отделни транзитни маршрути и да се насърчава подобряването на някои пътища, както и създаването на алтернативни, съобразени с околната среда, железопътни и морски маршрути; трябва да се поощрява използването на съществуващите морски магистрали и да бъдат откривани нови маршрути, за да се намалява интензивността на автомобилния транспорт на товари;

35. оценява предложението като първа стъпка, за да се избегне претоварването на пътната инфраструктура като цяло и да се осигури по-голям пазарен дял за екологичните видове транспорт;

36. посочва, че предложението за изменение на директивата засяга първоначално само тежкотоварните автомобили с разрешено общо тегло от над 12 тона; изразява мнението си, че няма причина директивата да не се прилага спрямо всички тежкотоварни автомобили от самото й влизане в сила;

37. подчертава, че поради свръхпропорционалното нарастване на автомобилните товарни превози и предвид действащите гранични стойности на европейските екологични стандарти, индустрията и занаятите вече почти нямат възможности за развитие, така че освен че се вреди на здравето на населението, драстично се ограничават и неговите икономически възможности;

38. обръща внимание, че най-вече обиколният трафик създава непоносимо допълнително натоварване по отделни транзитни коридори и чрез нееднаквата тежест на разходите нарушава по недопустим начин конкуренцията в рамките на Общността;

39. призовава поради това институциите на ЕС сами да предприемат всички регулаторни мерки за гарантиране на съпоставимостта на транспортните разходи по отделните транзитни коридори и по този начин да постигнат трайното ограничаване на обиколния транзит, като при анализа на състоянието и на капацитета на различните пътища, вземат предвид нуждите на пазара и развитието на засегнатите райони;

40. препраща за сведение към включените в приложението графики за трансалпийските товарни превози, които ясно показват несъответствията между различните такси за ползване на инфраструктурата по важните транспортни коридори във Франция, Швейцария и Австрия.


Мерки за намаляване на шума при железопътния транспорт

41. Споделя мнението на Комисията, че следва да се предприемат мерки за намаляване на шума при железопътния товарен транспорт и приветства предложените от Комисията мерки. По-специално преоборудването на спирачните системи на съществуващия парк със системи, предизвикващи по-слаб шум, обещава да даде добри резултати при сравнително ниски разходи. Комитетът предлага в техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на железопътния шум (ТСОС "Шум") да се включат и гранични стойности за шума за съществуващия парк и да се определи времева рамка за преоборудването. Той настоява Комисията да проучи дали трябва да се установят евентуално и пределни стойности за вредни вещества при амортизиране на спирачните системи, за да се избегне дългосрочно натоварване от амортизирането по протежение на отсечките. Комитетът обръща внимание на Комисията, че чрез съвременни начини за експлоатация и инфраструктурни мерки, насочени към увеличаване на капацитета, спирачните маневри при фрикционните спирачки могат да бъдат намалени. По този начин би се увеличила допълнително енергийната ефективност на железопътния транспорт, а също така биха били намалени и емисиите на шум и амортизирането.


Брюксел, 12 февруари 2009 година.


Председател

на Комитета на регионите

Luc VAN DEN BRANDE


2009-C120-09


Untitled Page