LIFE+ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2009 Г. - (2009/C 111/09)

Обн. C ОВ. бр.111 от 15 Май 2009г.

Комисията кани регистрирани в Европейския съюз организации да представят предложения за LIFE+ покана за представяне на проекти за 2009 г.


Заявления


Предложенията трябва да бъдат представяни чрез попълване на специални формуляри. Формулярите и указанията за попълването им, които включват подробни обяснения относно условията за допускане и процедурите, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Комисията на следния адрес:


http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


Предложенията трябва да бъдат представяни на CD-ROM или DVD в електронен формат PDF чрез сканиране на оригиналните разпечатани на хартия формуляри.


Бенефициери


Предложенията трябва да бъдат представяни от организации, регистрирани в държавите-членки на Европейския съюз като държавни и/или частни организации, субекти и институции.


Настоящото съобщение обхваща следните теми:


1. LIFE+ Природа и биологично разнообразие


Главна цел: Опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и подпомагане на функционирането на природните системи, естествените местообитания, дивите флора и фауна, с цел овладяване на намаляването на биологичното разнообразие, включително разнообразието на генетичните ресурси, в рамките на ЕС до 2010 г.


2. LIFE+ Политика и управление на околната среда


Главни цели:


— Изменението в климата: Стабилизиране на концентрациите на парникови газове на равнище, което предотвратява глобалното затопляне с повече от 2 °C,


— Води: Допринасяне за повишаване на качеството на водите чрез разработване на икономически ефективни мерки за постигане на добро екологично състояние с оглед разработването на първия план за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО (Рамкова директива за водите) до 2009 г.,


— Въздух: Постигане на нива на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и опасност за човешкото здраве и околната среда,


— Почви: Опазване и осигуряване на устойчивото използване на почвите чрез запазване на функциите им, предотвратяване на опасностите за почвите, смекчаване на тяхното въздействие и възстановяване на замърсени почви,


— Градска околна среда: Допринасяне за подобряване на екологичното състояние на урбанизираните райони в Европа,


— Шум: Допринасяне за разработване и прилагане на политика относно шума в околната среда,


— Химикали: Подобряване до 2020 г. на опазването на околната среда и здравето от рисковете, причинени от използването на химикали, чрез прилагане на законодателството относно химикалите, по-специално Регламент № 1907/2006 (REACH) и Тематичната стратегия за устойчиво използване на пестициди,


— Околна среда и здравеопазване: Развиване на информационна база за политиката в областта на околната среда и здравеопазването (План за действие в областта на околната среда и здравеопазването за 2004—2010 г.),


— Природни ресурси и отпадъци: Разработване и изпълнение на политики, предназначени за осигуряване на устойчиво управление и използване на природните ресурси и отпадъците, подобряване на екологичните показатели на продуктите, на моделите за устойчиво производство и потребление, предотвратяване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците; допринасяне за ефективното прилагане на Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците,


— Гори: Осигуряване, особено чрез координационна мрежа на ЕС, на конкретна и всеобхватна основа за обмен на информация, необходима при определяне на политиката относно горите във връзка с изменението на климата (въздействие върху горските екосистеми, ефекти на смекчаване и заместване), биологичното разнообразие (базова информация и защитени горски зони), горските пожари, състоянието и защитните функции на горите (вода, почва и инфраструктура), както и допринасяне за опазване на горите от пожари,


— Нововъведения: Допринасяне за развиването и нагледното прилагане на подходи за иновативна политика, технологии, методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта на екологичните технологии (ETAP),


— Стратегически подходи: Насърчаване на ефективното изпълнение и прилагане на законодателството на Общността в областта на околната среда и подобряване на базата от знания за политиката в областта на околната среда; подобряване на екологичните показатели на МСП.


Въпреки че Комисията приветства всички проекти, които са свързани с горепосочените главни цели, предимство ще бъде дадено на проектите, които се отнасят до изменението на климата.


3. LIFE+ Информация и комуникации


Главна цел: Разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, включително мерки за предотвратяване на горски пожари; и осигуряване на подкрепа за придружаващи мерки, като предоставяне на информация, осведомителни дейности и кампании, конференции и обучения, включително обучения по предотвратяване на горски пожари.


Въпреки че Комисията приветства всички проекти, които са свързани с горепосочената главна цел, предимство ще бъде дадено на проектите, които се отнасят до овладяване на намаляването на биоло­ гичното разнообразие.


Дялове на съфинансиране от ЕС


1. LIFE+ Проекти, свързани с природата и биологичното разнообразие


— Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи.


— По изключение максимален дял на съфинансиране от 75 % се прилага по отношение на предложенията, които са насочени към приоритетните местообитания/видове съгласно директивите за птиците и местообитанията.


2. LIFE+ Политика и управление на околната среда


— Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи.


3. LIFE+ Информация и комуникации


— Делът на финансовата помощ на Общността е най-много 50 % от приемливите разходи.


Краен срок


Предложенията за проекти се предават на компетентните национални органи до 15 септември 2009 г. Предложенията за проекти се изпращат на националния орган на държавата-членка, в която е регистриран бенефициерът. След това предложенията се предават от националните органи на Комисията до 22 октомври 2009 г.


Бюджет


Цялостният бюджет за помощи за проекти по LIFE+ за 2009 г. възлиза на 250 000 000 EUR. Най-малко 50 % от тази сума се отпускат за мерки за подпомагане на опазването на природата и на биологичното разнообразие.


Индикативните финансови средства за 2009 г. по държави-членки са следните:


(EUR)

           
Държава Индикативна Държава Индикативна Държава Индикативна
   сума    сума    сума
AT 4 669814 FI 8 966692 MT 2 876571
BE 5 166849 FR 21905400 NL 8 029316
BG 5 390756 GR 8 511340 PL 11862067
CY 2 600000 HU 6 258281 PT 7 011510
CZ 4 968136 IE 3 942028 RO 10899819
DE 29142977 IT 22039219 SE 10291131
DK 6 148562 LT 3 446919 SI 5 395358
EE 4 148547 LU 2 736886 SK 3 825592
ES 26820713 LV 3 000000 UK 19915515


За допълнителна информация:


Допълнителна информация, включително насоките и формулярите за кандидатстване, може да се намери на интернет страницата на LIFE:


http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


Възможно е да се осъществи контакт и със съответните национални органи:


http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


2009-C111-09


Untitled Page