79-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 21-22 АПРИЛ 2009 Г. Становище на Комитета на регионите относно "Енергетика: стратегически преглед и характеристики на сградите"

Обн. C ОВ. бр.200 от 25 Август 2009г.

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

- изразява съжаление, че не е направено нито едно предложение за въвеждане на обвързващ законодателен инструмент, специално предназначен за постигане на целите за подобряване на енергийната ефективност с 20 %;

- подчертава възможностите за намиране на решения, които свързват индустриалните дейности с производството на енергия (използване на отпадната топлина, охлаждане, генериране на енергия, техники за когенерация и полигенерация и др.);

- припомня значението на работата, извършена от регионалните и местните енергийни агенции в ЕС. Те са стратегически партньори на европейската енергийна политика и Европейският съюз следва да подкрепя и отчита техните действия в по-голяма степен;

- подчертава значението на ускоряването на използването на структурните фондове за инвестициите в енергийната ефективност на сградите;

- подкрепя инициативата на Европейската комисия за разрешаване на постоянното прилагане на намалени ставки на ДДС в жилищния сектор, по-специално при ремонтните дейности;

- подкрепя усилията на Европейската комисия за разработване на финансови инструменти, предназначени за подобряване на енергийната ефективност в партньорство с ЕИБ и ЕБВР. Припомня, че едно от основните предизвикателства при създаването на тези финансови инструменти е осигуряването на достъп на местните и регионалните власти до тях, с цел тези власти да получат подкрепа за своята роля на основни участници при прилагането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите.


Докладчик: г-н Jean-Louis JOSEPH (FR/ПЕС), кмет на Bastidonne

Отправен документ:

"Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Втори стратегически енергиен преглед. План за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност" - COM(2008) 781 окончателен


както иПреработване на Директива 2002/91/ЕО от 16 декември 2002 г. относно енергийните характеристики на сградите COM (2008) 780 окончателен - 2008/0223 (COD)

I. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

А. Втори стратегически преглед на енергийната политика на Европейския съюз

1. счита, че предизвикателствата, свързани с енергийната политика на Европейския съюз, са от основно значение за настоящето и бъдещето на ЕС и на неговите граждани, а също и с оглед на климатичните въпроси в световен план. Той припомня основната роля на местните и регионалните участници като партньори за успешното определяне, планиране и прилагане на европейската енергийна политика. По този повод изразява съжаление, че във втория стратегически анализ ролята на местните и регионалните участници е отчетена в твърде слаба степен;

2. признава значението на сигурността на доставките, която заема централно място във втория стратегически преглед и която политически е изключително деликатен въпрос. Признава също, че държавите-членки са в различно положение по отношение на сигурността на доставките. Тези различия, които се дължат и на исторически причини, изискват координирани действия на европейско равнище с оглед на намаляването на дисбалансите, укрепване на връзките между партньорите и намаляване на рисковете за ЕС като цяло;

3. признава, че в резултат на първия стратегически преглед е постигнат съществен напредък, по-специално дадено е определение на така наречените цели "3x20" и е постигнат първият напредък в законодателната област, утвърден с неотдавнашното споразумение между Парламента и Съвета относно "Пакета Енергия - Климат";

4. въпреки този забележителен напредък той счита, че това е само първа крачка. Поради тази причина е важно целите "3x20" да останат основният приоритет на европейската енергийна политика, за да се гарантират съгласуваността и последователността, необходими за успеха на започнатите действия;

5. подчертава, че при това положение енергийната политика трябва да бъде сред първостепенните грижи на Европейския съюз в областта на енергетиката. Той припомня модела "trias energetica", при който политиките, позволяващи да се намали въздействието на потреблението на енергия върху климата, се подреждат йерархично, в низходящ ред според тяхното значение: енергийна ефективност, насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и оптимизиране на използването на енергия от изкопаеми източници. Енергийната ефективност е не само основният елемент за постигане на целите "3x20", но изпълнява също и първостепенна роля по отношение на сигурността на доставките. Въпреки това трябва да се изкаже съжаление, че енергийната ефективност е единственият от трите приоритета на "3x20", който все още не е намерил израз в обвързващ законодателен инструмент;

6. В тази връзка той приветства мерките относно енергийната ефективност, предложени от Комисията по повод на публикуването на втория стратегически преглед (по-специално преразглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите - вж. по-долу), но изразява съжаление, че:

6.1 като цяло енергийната ефективност е поставена едва на четвърто място от петте приоритета, съставляващи Европейския план за действие в областта на енергийната сигурност и солидарност;

6.2 не е направено нито едно предложение за въвеждане на обвързващ законодателен инструмент, специално предназначен за постигане на целите за подобряване на енергийната ефективност с 20 %. Трябва да се направи по-ясна връзка с целите и инструментите, посочени в Директивата относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги (2006/32/ЕО). Това е конкретен инструмент, чрез който може да се направи първа крачка към постигането на целта за 20 %;

6.3 съгласно прогнозите, представени в приложението на втория стратегически преглед, за постигането на целите за повишаване на енергийната ефективност с 20 %, Европейската комисия разчита отчасти на едно явление, което не зависи от нейните действия (повишаването на цените на нефта). Това свидетелства за липса на политическа воля и недостатъчни инвестиции в енергийната ефективност. За подобно отношение може да се съжалява, още повече че поради приходите, които се очакват от инвестициите в енергийната ефективност, тя представлява мощен инструмент за икономически подем и създаване на работни места, които са от основно значение в контекста на настоящата криза;

6.4 предложенията в областта на енергийната ефективност, които придружават втория стратегически преглед, не съдържат специфични мерки за индустрията, която обаче е голям потребител на енергия. Но в областта на сигурността на доставките е важно да се подчертаят възможностите за намиране на решения, които свързват индустриалните дейности с производството на енергия (използване на отпадната топлина, охлаждане, генериране на енергия, техники за когенерация и полигенерация и др.);

6.5 приветства признанието, че транспортът има решаващо значение за постигане на енергийните цели. Но предвид силната зависимост на европейския транспортен сектор от нефта, изразява съжаление, че вторият стратегически преглед не предлага стратегия за този сектор. Този сектор сам по себе си е отговорен за над 30 % от крайното потребление на енергия в ЕС. Той е пряко засегнат от проблематиката, свързана със сигурността на доставките, тъй като зависи почти изцяло от нефта, от който Европейският съюз внася над 80 %. Ето защо Комитетът насърчава Европейската комисия, паралелно с пакета за енергийна ефективност, да излезе с предложения за ефективност на транспорта. В тази област съществува много голям нереализиран потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове, като например инвестиции в релсови или други видове обществен транспорт, енергийно ефективни превозни средства, съвместното пътуване в автомобил (car-sharing), шофирането със съзнание за опазване на околната среда, по-широко използване на велосипеди и т.н.;

7. подчертава основната роля на регионалните и местните власти в областта на енергийната ефективност. Във връзка с това:

а) изразява отново подкрепата си за "Конвента на кметовете" и припомня своето прогнозно становище по този въпрос, в което, наред с другото, се подчертава, "че действията на местно равнище са от основно значение за постигането на целите за увеличаване на енергийната ефективност с 20 %. Ключовата роля на регионите и общините за тяхното осъществяване вече е ясно призната от Европейската комисия и Европейския парламент1";

б) вижда в териториалното устройство на местно равнище важно средство за структуриране на обществото в рамките на цялостен подход, насочен към по-висока степен на опазване на климата и по-висока енергийна ефективност. На това равнище се извършва локализацията по-специално на инфраструктура, работни места, бизнес- и жилищни райони, което може да допринесе за намаляване на транспортните потребности и за по-енергоефективен транспорт, както и за разширяването на централното топлоподаване, на вятърната и на геотермалната енергия;

в) смята като цяло за осъществимо спестяването на големи количества енергия в публичния сектор - важен потенциал, който досега не е изчерпан. Подходящо подпомагане и съответни стимули могат както да повишат енергийната ефективност и да намалят разходите за енергия, така и да насърчат заетостта;

г) приветства обявяването на "нова инициатива за финансиране на устойчива енергия" и призовава значителна част от средствата за тази инициатива да се използват за финансиране на проекти на регионално и местно равнище, като се дава приоритет на енергийната ефективност;

д) припомня значението на работата, извършена от регионалните и местните енергийни агенции в ЕС. Те са стратегически партньори на европейската енергийна политика и Европейският съюз следва да подкрепя и отчита техните действия в по-голяма степен;

е) призовава за създаването на работна група, в която да влязат представители на Комисията, на местните и регионалните власти и на техните мрежи, с цел разработване на нова визия за енергийната ефективност, основана на възходящия подход;

8. по отношение на шестте приоритетни проекта, които Европейският съюз е определил като основни, Комитетът отбелязва, без да се произнася по тяхното съдържание, че:

а) за тези проекти би следвало да се предоставят оценки на разходите, за да се даде възможност за разумно сравнение с други инициативи, преди проектите, предложени като "приоритетни", да бъдат официално одобрени. На практика съществува опасност за тези проекти да бъде изразходвана значителна част от наличните бюджети;

б) изглежда, че някои от шестте предложени проекта се смятат за по-приоритетни от други, тъй като вече са предвидени доста точни разпоредби за тяхното прилагане (изготвяне на съобщения и план за действие, включващ средствата за финансиране), докато графикът за изпълнението на останалите е доста по-неопределен;

в) признава, че наличието на взаимосвързаност е от съществено значение, за да може да се разпределя рискът и да се заздрави солидарността между държавите-членки. Освен това изразява съгласие, че за да се гарантират на всички европейски граждани доставките на газ и електроенергия, са необходими сериозни промени във вътрешната енергийна инфраструктура на ЕС. Подчертава, че промените в европейската енергийна инфраструктура също така ще бъдат от основно значение и с оглед на развитието на децентрализираното производство на енергия и възобноявемите енергии в Европа. Всяко решение относно инвестициите в европейските енергийни инфраструктури трябва да бъде свързано с целите на ЕС в тази област. Без да коментира по същество предложените шест проекта за енергийна инфраструктура, прогнозира, че конкретните нужди от финансиране, които ще бъдат установени през 2009-2010 г., ще бъдат огромни и настоява в бъдещите бюджети на ЕС да се даде приоритет и на проектите за енергийна ефективност и намаляване на въздействието от международния транспорт;

9. отново по отношение на инвестициите, Комитетът подчертава, че за превръщането на европейската енергийна система в по-децентрализирана система са необходими значителни инвестиции, съгласуване с местните и регионалните участници и по-голямо признаване на тяхната роля в областта на енергийната политика;

10. по отношение на главата за местните енергийни запаси, подчертава, че

а) на енергията от възобновяеми източници трябва да бъде отредена първостепенна роля в съответствие с целите "3 x 20" и като се отчитат свързаните с това икономически, социални и екологични предимства. Комитетът припомня своето становище относно "Насърчаването на енергията от възобновяеми източници"2. Освен това:

- приветства предложението за изготвяне на съобщение относно "Преодоляване на препятствията за възобновяемите енергийни източници в ЕС". Отправя искане това съобщение да бъде публикувано във възможно най- кратък срок, най-късно през 2010 г., както и то да се актуализира редовно и в него да се включват мерки, необходими за премахването на установените бариери;

- припомня, че проблемите, свързани с преносните и разпределителни мрежи, заемат централно място в развитието на енергиите от възобновяеми източници. Отправя към Европейската комисия искане за изготвяне на "Съобщение относно развитието на европейска супермрежа", упоменато във втория стратегически преглед. В това съобщение ще бъдат приоритетно разгледани въпросите за инфраструктурата и възможностите, които предоставят технологиите на "интелигентните мрежи" ("smart grids") с оглед на осъществяването на целите "3 x 20" на Европейския съюз и извършването на преход към по-голяма децентрализация на производството на енергия от възобновяеми източници. Освен това, изложените във втория стратегически анализ предложения в областта на преносните и разпределителните мрежи би трябвало да бъдат поставени в контекста на предложеното по-горе съобщение, за да се постигне наистина глобален подход към тези въпроси;

б) ядрената енергия зависи от гориво, по-голямата част от което се внася, и следователно не може да бъде считана за "местна".

В замяна на това използването на ядрената енергия има "местни" последствия, които засягат местните и регионалните власти, по-специално що се отнася до рисковете, свързани с тази енергия и управлението на генерираните при производството й отпадъци. Във връзка с това Комитетът приветства обявяването на "Преразгледано предложение за директива, установяваща нормативна рамка на Общността за ядрена безопасност" и предлага в този контекст да се разгледа и въпросът за устойчивото управление на ядрените отпадъци и на разходите за това управление;

в) все по-голяма част от въглищата също се внасят и не само превозът им, но и тяхното изгаряне и отделяните при това остатъчни вещества поставят сериозни проблеми, свързани с емисиите. Ако е необходимо използването им да продължава, това трябва да става на базата на високоефективни централи с ниски нива на емисии;

г) отправя към Комисията искане за поддържане на най-високи екологични стандарти при оценяването на възможностите за използване на "нетрадиционните" местни запаси от изкопаеми енергийни източници (така както са посочени в параграф 2.5, алинея 7-8 от втория стратегически преглед) и за отчитане на всички външни обстоятелства, свързани с използването на тези запаси при оценяването на тяхната рентабилност;

д) смята, че при определяне на приоритетния ред за оказването на подкрепа следва да се насърчава научноизследователската и развойна дейност за използването на чисти, възобновяеми морски източници на енергия, като вятъра, морските и океанските вълни, приливите и отливите и океанските течения, като се има предвид, че енергията от морски източници все още не се експлоатира с търговска цел, но това е сфера, в която ЕС има нужния потенциал да постигне конкурентно предимство и лидерска позиция в областта на опазването на природната среда;

11. приветства обявяването на "Съобщение относно финансирането на нисковъглеродни технологии". Тъй като в него ще бъдат отчетени приходите, получени във връзка с преразглеждането на директивата относно търговията с квоти за емисии, припомня своето становище по този въпрос, в което се казва, че "поне 30 % от приходите, получени от търга за квоти, следва да се използват от държавите-членки за техните местни и регионални власти за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и насърчаване на енергийната ефективност при крайното потребление [...]3".


Освен това подчертава, че за да се постигне възможно най- ефикасно използване на наличните бюджетни ресурси, технологиите за улавяне и съхраняване на въглерода, които са на началния етап от разработването и не могат да решат проблема за производство на енергия, нито този за сигурността на доставките, не би трябвало да получават непропорционално финансиране спрямо технологиите в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници.

12. приветства предложението, насочено към определяне на политическа програма за периода до 2003 г. и визия за 2050 г. Планирането на истински стратегически насоки, решения за инвестиране и инфраструктурни проекти има смисъл само в дългосрочна перспектива. Комитетът изразява учудване от факта, че в неизчерпателния списък от теми, упоменати във връзка с визията за 2050 г., "Декарбонизация на електропроизводството на ЕС до 2050 г." изглежда се ползва с приоритет, тъй като се предлага разглеждането й да започне още в следващия стратегически план за енергийните технологии. Въпреки че тази тема без съмнение е важна и обещаваща, има и други, които са поне толкова неотложни или дори още по-неотложни. При определянето на визия за периода до 2050 г. трябва да бъде представена глобална стратегия, а не да се насочва вниманието към ограничен брой тематични приоритети;

Б. Преработване на директивата относно енергийните характеристики на сградите

I. Политически препоръки

13. приветства принципа на преработването на Директивата относно енергийните характеристики на сградите;

14. подчертава необходимостта от бързи и мащабни мерки в сектора на енергийната ефективност на сградите предвид свързаните с това ползи:

- за постигане на целите на Европейския съюз в областта на енергетиката и климата;

- в социалната сфера (нарастващите трудности на гражданите, свързани с цената на отоплението на техните жилища). Освен това Комитетът подчертава, че настоящият контекст на криза може да засили съществуващите социално-икономически неравенства между гражданите, които могат да финансират дейности, свързани с енергийното реновиране и получават по-ниски фактури за енергия, и все по-големия брой граждани, които не могат да поемат разходите за реновирането и трябва да плащат все по-високи сметки;

- в икономическата сфера и създаването на богатство и работни места на местно равнище;

15. подчертава неотложния характер на тези въпроси и поради това призовава Съвета и Парламента да гарантират взимането на бързи и амбициозни решения по този въпрос; призовава също държавите-членки да не допускат отново забавяния при транспонирането и прилагането като тези, които бяха установени в случая с първата версия на настоящата директива;


16. призовава Комисията да улесни въвеждането на сертификатите за енергийни характеристики, като изготви програма за обмен на успешни практики както между държавите-членки, така и между техните местни и регионални власти, за прилагане на технически решения, както и за използване на възлагането на обществени поръчки за подобряване на енергийната ефективност;

17. припомня основната роля на местните и регионалните власти за прилагането на тази директива посредством:

- управлението на техните собствени сгради;

- техните правомощия в областта на устройството на територията и издаването на разрешителни за строеж, използването на топлоизолационни строителни материали, както и качеството на извършваните дейности по саниране и строителство;

- събирането и оползотворяването на вторични суровини с оглед увеличаване на наличните енергийни ресурси (за производство на електроенергия и топлинна енергия);

- тяхната близост до гражданите;

Регионалните и местните власти в Европа предприеха на доброволна основа многобройни инициативи в областта на енергийните характеристики на сградите, включващи например мерки за оптимизиране на потреблението на енергия в обществените сгради или в контекста на съживяването на градските пространства. Държавите-членки трябва да привлекат регионалните и местните власти и участници като пълноправни стратегически партньори при прилагането на настоящата директива, да се опитат да се възползват от техния опит и да гарантират насърчаването и повторното използване на най-удачните мерки и затова призовава местните и регионалните власти да бъдат включени в изготвянето на националните планове за действие;


18. счита, че предложеното преработване подсилва директивата в няколко аспекта. Приветства по-специално:

- предложенията за постепенното понижаване или премахване на праговете от 1 000 м2. Също така приветства предвиденото в член 12, параграф 1 (преработена версия) запазване на прага от 250 м2;

- подобренията в системата за сертификати за енергийна ефективност (а именно задължението за публикуване на информация относно сертификата във всяка обява за отдаване под наем или продажба на недвижим имот);

19. желае да подчертае значението на доразвиването на директивата въз основа на конкретния опит при прилагането й, надлежно анализиран и оценен. Наред с другото трябва да се оцени значението на сертификатите за енергийна ефективност и тяхното структуриране. Един гъвкав подход би могъл да допринесе за разрешаване на проблемите, породени от липса на компетентност, в случай че бъде установена такава липса;

20. счита, че предложената "comparative methodology for calculating cost-optimal levels of minimum energy performance requirements" ("сравнителна методология за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики") може да бъде ефикасен инструмент за бенчмаркинг на европейско равнище. Въпреки това приканва Комисията при определянето на тази методология да вземе под внимание всички външни фактори, а именно цената на бездействието (разрушаване на околната среда, увреждане на здравето, намаляване на конкурентоспособността и т.н. поради недостатъчни инвестиции в областта на енергийната ефективност), както и положителните въздействия от инвестициите в енергийната ефективност (по отношение на създаването на работни места и богатство, подпомагането на научните изследвания, енергийната независимост, качеството и устойчивостта на построените сгради и др.);

21. важно е да се осъществят такива подобрения на енергийната ефективност в сградите, които в някои случаи могат да се извършат без инвестиции, например чрез по-добро стопанисване или чрез съдействието на ползвателите на сградите. Многобройни местни и регионални власти работят успешно в тази насока;

22. подчертава необходимостта от цялостно информиране на обществеността относно параметрите, които се използват за изчисляване на икономическата целесъобразност на препоръките, съдържащи се в сертификата за енергийна ефективност, с цел да се даде ясна представа за направените изчисления и възможност на гражданите да правят преоценка на икономическата целесъобразност на мерките за енергийна ефективност във връзка с евентуални нови елементи (промяна на цените на енергията, стимули, предоставени от публичните власти, експлоатационен срок на оборудването и др.);

23. сред новите предложени мерки подчертава ползата от изискваните от държавите-членки доклади (например в член 5, параграф 2 и член 9, параграф 3). За да се гарантира прецизността на тези доклади, директивата би трябвало да наложи участието на местните и регионалните власти в тяхното изготвяне;

24. като припомня своето становище относно "насърчаването на енергията от възобновяеми източници"4, приветства наличието на елементи на съгласуваност на тази директива с други важни европейски законодателни актове в тази област, а именно с Директивата относно енергийните услуги (2006/32/EО), както и със съществуващите и бъдещи предложения за екологични обществени поръчки. Тези координиращи елементи подобряват общата съгласуваност и намаляват тежестта на държавите-членки, като обединяват различните доклади, които се изискват от тях;

25. приветства целта за увеличаване на броя на "сградите, в които ниски или нулеви емисии на CO2 се съчетават с ниско или нулево потребление на първична енергия" и ролята на публичния сектор като водещ пример в това отношение;

26. припомня обаче, че в духа на директивата е да се пести енергия, за да бъдат сведени до минимум въздействията върху околната среда. Дефинирането на "сгради, в които ниски или нулеви емисии на CO2 се съчетават с ниско или нулево потребление на първична енергия" ("buildings of which both carbon dioxide emissions and primary energy consumption are low or equal to zero") не може да поставя в привилегировано положение сградите с ниски емисии на CO2 спрямо тези с ниско потребление на енергия. Освен това представата за цялостното въздействие върху околната среда трябва винаги да има предимство пред използването на емисиите на CO2 като единствен критерий;

27. подчертава също ползата и предизвикателството, произти­чащи от задължението за контрол на качеството при издаването на сертификати за енергийните характеристики и изготвянето на инспекционните доклади. Тази мярка е от основно значение за съществено подобряване на качеството на сградите в Европа;

28. подчертава, че въпросът за момента на извършване на строителните работи ще окаже определено влияние върху общото въздействие на директивата. Във връзка с това:

- приветства съдържащото се в директивата предложение всяка публична помощ за строителството или ремонтните дейности да се обвързва със зачитането на стандартите за енергийни характеристики. Тази връзка трябва да се създаде във възможно най-кратък срок, но би било по-добре тя да се създадев конкретните национални и местни програми;

- предлага да се обмисли механизъм, с който от определен момент в цикъла на експлоатация на сградите да се въведе задължение за привеждане в съответствие със стандартите за енергийни характеристики на сградите. Целта на подобна разпоредба би била да насърчи бързото повишаване на качеството на съществуващия сграден фонд посредством въвеждането на определен момент за енергийно реновиране;

29. подчертава, че за прилагането на директивата са необходими големи усилия в областта на обучението. За тази цел предлага да бъде включена разпоредба, която да задължава държавите-членки:

- да взимат всички необходими мерки за оценяване и задоволяване на потребностите в тази област по подходящ начин, по-конкретно да се осигури подходящо финансиране, за да се гарантира наличността на квалифициран персонал;

- да включват информация по този въпрос в националните планове за действие в областта на енергийната ефективност;

30. по отношение на обучението на специалистите, подчертава успеха на инициативите, предприети на местно и регионално равнище, насочени към целия строителен процес, посредством създаването на дискусионни групи, в които влизат представители на различни професии (водопроводчици, зидари, електротехници и др.) с цел обсъждане на взаимодействията между различните им роли в процеса на сградното строителство. Този опит оказа положително въздействие върху качеството на строителния процес като цяло и в резултат на това върху качеството на самите сгради. В групите, в които енергийната ефективност беше посочена като цел, която трябва да бъде постигната, бяха намерени ефективни и новаторски решения благодарение на взаимодействията между различните професии;

31. подчертава необходимостта да се направи правилна оценка на действителните предварителни разходи, наложени от директивата, за да се осигурят подходящи стимулиращи финансови инструменти с оглед на подкрепата и ускоряването на прилагането на директивата. Във връзка с това:

а) приветства факта, че в плана за икономическо възстановяване,който Комисията представи през декември 2008 г., инвестициите в енергийната ефективност се признават като възможност за европейската икономика;

б) въпреки това изразява голямо съжаление от факта, че през март 2009 г., компромисното предложение, прието от Европейския съвет, за "финансиране на инфраструктурните проекти, предложени от Комисията в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване", не предвижда никакви инвестиции в проекти за подобряване на енергийната ефективност. Същевременно проекти като например "Кампания за интелигентни в енергийно отношение сгради" (Energy Smart Buildings Campaign), изготвен от Европейския съвет за възобновяема енергия (EREC) въз основа на конкретен опит в областта на възобновяемата енергия, се нуждаят от инвестиции, които са ограничени в рамките на мащаба на плана за възстановяване (300 милиона евро) и биха оказали голямо въздействие по отношение на енергията, околната среда и създаването на заетост (очаква се създаването на 150 000 нови работни места), което много бързо ще създаде икономическа дейност (резултатите се очакват още от 2010 г.). Те притежават и силен мултиплициращ ефект (всяко инвестирано евро в кампанията би довело до инвестиции в размер до 33 евро при най-ефективните в енергийно отношение сгради). Проектът "Energy Smart Buildings Campaign" се основава на съчетанието на три кампании за популяризиране на "интелигентни в енергийно отношение сгради", които са адресирани към: 1) собствениците; 2) структурите с мултиплициращ ефект и 3) професионалистите (включително и в областта на обучението);

в) подчертава значението на ускоряването на използването на структурните фондове за инвестициите в енергийната ефективност на сградите. Във връзка с това:

- приветства инициативата на Европейската комисия за изменение на регламентите относно ЕФРР с оглед на насърчаването на инвестиции в енергийната ефективност 5;

- призовава държавите-членки да обмислят внимателно преразглеждането на някои части от своите оперативни програми, за да поставят енергийната ефективност на сградите и по-специално на социалните жилища на по-предно място;

г) подкрепя инициативата на Европейската комисия за разрешаване на постоянното прилагане на намалени ставки на ДДС в жилищния сектор, по-специално при ремонтните дейности6;

д) подкрепя усилията на Европейската комисия за разработване на финансови инструменти, предназначени за подобряване на енергийната ефективност в партньорство с ЕИБ и ЕБВР. Припомня, че едно от основните предизвикателства при създаването на тези финансови инструменти е осигуряването на достъп на местните и регионалните власти до тях, с цел тези власти да получат подкрепа за своята роля на основни участници при прилагането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите;

е) подчертава необходимостта от координирането на целевите средства - национални и от ЕС.


II. ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение 1

Член 5, параграф 1


Текст, предложен от Комисията Изменение на КР
1. Комисията установява до 31 декември 2010 г. сравнителна методика за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийни характеристики на сгради или части от тях. Сравнителната методика прави разграничение между нови и съществуващи сгради, както и между различните категории сгради.  
  1. Комисията установява до 31 декември 2010 г. сравнителна методика за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийни характеристики на сгради или части от тях. Сравнителната методика прави разграничение между нови и съществуващи сгради, както и между различните категории сгради.
Тези мерки, целящи изменение на несъществени елементи от настоящата директива чрез нейното допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, упомената в член 19, параграф 2.  
  Тези мерки, целящи изменение на несъществени елементи от настоящата директива чрез нейното допълване, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, упомената в член 2119, параграф 2


Изложен ие н а мотивите

Изменение с технически характер, с което се поправя явна грешка при позоваването на документа.

Изменение 2


Член 5, параграф 2

2. Държавите-членки изчисляват равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийни характеристики, като използват установената в съответствие с параграф 1 сравнителна методика, както и съответните параметри като климатични условия, и сравняват резултатите от  
това изчисление с установените от тях минимални изисквания за енергийни характеристики. Те докладват на Комисията цялата използвана информация и направени допускания за това изчисление, както и всички резултати от изчислението  
  2. Държавите-членки изчисляват равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийни характеристики, като използват установената в съответствие с параграф 1 сравнителна методика, както и съответните параметри като климатични условия, и сравняват резултатите от
  това изчисление с установените от тях минимални изисквания за енергийни характеристики. Те докладват на Комисията цялата използвана информация и направени допускания за това изчисление, както и всички резултати от изчислението.
Докладът може да бъде включен в плановете за действие в областта на енергийната ефективност, посочени в член 14, параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО. Държавите-членки представят тези доклади на Комисията на всеки три години. Първият доклад се представя не по-късно от 30 юни 2011 година.  
  Докладът се изготвя в тясно сътрудничество с регионалните
  и местните власти и участници и може да бъде включен в плановете за действие в областта на енергийната ефективност, посочени в член 14, параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО. Държавите-членки представят тези доклади на Комисията на всеки три години. Първият доклад се представя не по-късно от 30 юни 2011 година.


Изложен ие н а мотивите

За да се гарантира прецизността на докладите, които се изискват от държавите-членки в рамките на настоящата директива, е важно тези доклади да се изготвят в сътрудничество с регионалните и местните власти и участници.


Изменение 3

Член 9, параграф 3


3. Държавите-членки съобщават посочения в параграф 1  
национален план на Комисията най-късно до 30 юни 2011 г.  
и на всеки три години докладват пред Комисията относно напредъка при прилагане на своите национални планове. Националните планове и докладите за напредъка могат да бъдат включени в плановете за действие в областта на енергийната ефективност, посочени в член 14, параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО.  
  3. Държавите-членки съобщават изготвят посочения в параграф 1 национален план в тясно сътрудничество с регионалните и местните власти и участници и го съобщават на Комисията най-късно до 30 юни 2011 г. и на всеки три години докладват пред Комисията относно напредъка при
  прилагане на своите национални планове. Националните планове и докладите за напредъка могат да бъдат включени в плановете за действие в областта на енергийната ефективност, посочени в член 14, параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО.


Изложение на мотивите

За да се гарантира прецизността на докладите, които се изискват от държавите-членки в рамките на настоящата директива, е важно тези доклади да се изготвят в сътрудничество с регионалните и местните власти и участници.


Изменение 4

Член 10, параграф 3


3. Съдържащите се в сертификата за енергийни характеристики препоръки трябва да бъдат технически осъществими за конкретната сграда и да предоставят прозрачна информация относно тяхната рентабилност. Оценката на рентабилността се основава на сбор от стандартни условия като оценка на икономиите на енергия и залегналите цени на енергията и равнищата на лихвите за инвестициите, необходими за осъществяване на препоръките..  
  3. Съдържащите се в сертификата за енергийни характеристики препоръки трябва да бъдат технически осъществими за конкретната сграда и да предоставят прозрачна информация относно тяхната рентабилност и прогнозирания период на възвращаемост (като тук не се включват финансовите стимули или схемите за подпомагане). Оценката на рентабилността се основава на сбор от стандартни условия като оценка на
  икономиите на енергия и залегналите цени на енергията и равнищата на лихвите за инвестициите, необходими за осъществяване на препоръките. Данните, стойностите и изчислителните методи, използвани за оценяване на рентабилността, следва да се посочват ясно в сертификата за енергийните характеристики.


Изложен ие н а мотивите

Сертификатът за енергийните характеристики трябва да предоставя на обществеността ясни и лесно разбираеми препоръки и да дава възможност за сравняване във всеки един момент на теоретичните оценки за рентабилността, направени при изготвянето на сертификата за енергийните характеристики, с действителното положение, като се отчитат промените в условията (промяна на цените на енергията, на лихвените проценти, на разходите за оборудване и др.) и/или нови фактори (стимули, предоставени от местните власти, предвиден експлоатационен срок и др.).


Изменение 5

Член 12, параграф 2

Изложение на мотивите

Поставянето на видно място на сертификатите за енергийните характеристики в сградите, които често се посещават от обществеността, ще окаже съществено въздействие за информирането на гражданите за значението на въпросите, свързани с енергийните характеристики на сградите.


Изменение 6

Член 15, параграф 2, буква б)

Текст, предложен от Комисията - 2 б) препоръки за рентабилно подобрение на енергийните характеристики на инсталацията на сградата или на части от нея.

Посочените в точка б) препоръки са специфични за инсталацията и предоставят прозрачна информация относно тяхната рентабилност. Оценката на рентабилността се основава на набор от стандартни условия като оценка на икономиите на енергия и заложените цени на енергията и лихвените равнища за инвестициите.


Изменение на КР - 2 б) препоръки за рентабилно подобрение на енергийните характеристики на инсталацията на сградата или на части от нея.

Посочените в точка б) препоръки са специфични за инсталацията и предоставят прозрачна информация относно тяхната рентабилност и прогнозирания период на възвращаемост (като тук не се включват финансовите стимули или схемите за подпомагане). Оценката на рентабилността се основава на набор от стандартни условия като оценка на икономиите на енергия и заложените цени на енергията и лихвените равнища за инвестициите. Данните, стойностите и изчислителните методи, използвани за оценяване на рентабилността, се посочват ясно в инспекционните доклади.


Изложен ие н а мотивите

Инспекционните доклади трябва да предоставят на обществеността ясни и лесно разбираеми препоръки и да дават възможност за сравняване във всеки едни момент на теоретичните оценки за рентабилността, направени при изготвянето на инспекционния доклад, с действителното положение, като се отчитат промените в условията (промяна на цените на енергията, на лихвените проценти, на разходите за оборудване и др.) и/или нови фактори (стимули, предоставени от местните власти, предвиден експлоатационен срок и др.).


Изменение 7

Нов член 17а

Текст, предложен от Комисията - /---/

Изменение на КР - 17а Обучение

1. Като съгласуват своите действия с регионалните и местните власти и участници, държавите-членки взимат всички необходими мерки, за да гарантират на специалистите в строителния сектор обучение за работа с новите технологии, методи и материали, които дават възможност за подобряване на енергийните характеристики на новите и старите сгради. За тази цел държавите- членки осигуряват подходящо предлагане на обучение на работното място на всички работещи специалисти. Те гарантират също, че програмите за обучение на бъдещите специалисти се преразглеждат и адаптират редовно в тази насока. Като съгласуват своите действия с регионалните и местните власти и участници, държавите-членки гарантират също предлагането на обучение, достъпно за всички, и на достатъчен капацитет за обучението на подходящ брой сертифицирани експерти, които да издават сертификатите за енергийни характеристики и да инспектират техническите системи, така както са определени в член 13 и член 14 от настоящата директива

2. Държавите-членки изготвят доклади относно предприетите инициативи и постигнатите резултати в областта на обучението така, както са определени в параграф 1 на настоящия член, както и относно новите мерки, които смятат да предприемат в случай на необходимост. За нуждите на тези доклади държавите-членки, в сътрудничество с регионалните и местните власти и участници, изготвят проучвания за потребностите в областта на обучението, с оглед на спазването на съдържащите се в настоящата директива разпоредби. Държавите-членки сравняват своите собствени предприети или планирани инициативи, и резултатите от тях в светлината на заключенията на тези проучвания.

3. Държавите-членки следва да изготвят своите доклади, посочени в параграф 2 на настоящия член, в тясно сътрудничество с регионалните и местните власти и участници и да ги представят най-късно до 30 юни 2011 г., а след това следва да изготвят нови доклади на всеки 3 години. Тези доклади могат да се включват в националните планове за действие в областта на енергийната ефективност, определени в член 14, параграф 2 от Директива 2006/32/EО. Комисията публикува доклад относно напредъка на държавите-членки в областта на обучението на специалистите. Този доклад съдържа сравнение на националните проучвания относно потребностите от обучение. В случай на необходимост тя представя също препоръки и насоки в областта на обучението на специалистите в рамките на настоящата директива.Изложен ие н а мотивите

Успешното прилагане на настоящата директива изисква значителни усилия в областта на обучението, които директивата следва да определи и да направи задължителни, като това включва и определянето на целите и задълженията за представяне на доклади.


Изменение 8

Член 19

Текст, предложен от Комисията - Държавите-членки предприемат необходимите мерки за информиране на собствениците или наемателите на сгради или на части от тях относно различните методи и практики, които служат за подобряване на енергийната ефективност.

По-специално държавите-членки предоставят информация на собствениците или наемателите на сгради относно сертификатите за енергийни характеристики и докладите за инспекциите, тяхната цел, начини за подобряване на енергийните характеристики на сградата при минимални разходи, както и за средносрочните и дългосрочни финансови последствия, ако не бъдат предприети действия за подобряване на енергийните характеристики на сградата.

Изменение на КР - Държавите-членки предприемат необходимите мерки за информиране на собствениците или наемателите на сгради или на части от тях относно различните методи и практики, които служат за подобряване на енергийната ефективност.

По-специално държавите-членки предоставят информация на собствениците или наемателите на сгради относно сертификатите за енергийни характеристики и докладите за инспекциите, тяхната цел, начини за подобряване на енергийните характеристики на сградата при минимални разходи, както и за средносрочните и дългосрочни финансови последствия, ако не бъдат предприети действия за подобряване на енергийните характеристики на сградата.

Държавите-членки трябва да си сътрудничат и да се консултират с местните власти на ранен етап за изготвянето на програми за информиране и повишаване на осведомеността.


Изложен ие н а мотивите

Предвидените разпоредби на преработената директива се отразяват на местните власти по много начини, като се има предвид че те са отговорни за планирането и притежават и се разпореждат с много и разнообразни по вид имоти, включително социални жилища. Близостта на местните власти до гражданите им отрежда ключова роля при осигуряването на информация и стимули за насърчаване на наематели и собственици да подобряват енергийните характеристики на сградите си и да променят поведението си като потребители на енергия. Местните власти разполагат с много опит и експертни познания в тази област.

Брюксел, 21 април 2009 г.

Председател на Комитета на регионите

Luc VAN DEN BRANDE

_________________________

1 CdR 241/2008 fin.

2 CdR 160/2008 fin.

3 CdR 161/2008 fin.

4 CdR 160/2008 fin.

5 COM(2008) 838/3 окончателен

6 COM(2008) 428 окончателен


2009-C200-09Untitled Page