Cтановище на Комитета на регионите относно „Укрепване на глобалния подход към миграцията: засилване на координирането, последователността и взаимодействието“ - (2009/C 211/05)

Обн. C ОВ. бр.211 от 4 Септември 2009г.

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ


— смята, че регионалните и местните власти са в предните редици при изготвянето, прилагането, оценяването и проследяването на миграционната политика и поради това следва да се разглеждат като основни партньори в хода на разработването й;


— подчертава, че както от страна на държавите-членки, така и на институциите на Общността, следва да се насърчава по-силно междуинституционално партньорство;


— счита, че следва да се постави по-силен акцент върху изграждането на капацитет на местните и регионалните власти, тъй като те играят ключова роля в изготвянето и управлението на миграционната политика и по-специално в насърчаването на сътрудничество с администрациите на трети страни, отговарящи за заетостта и имиграцията; този подход беше вече изтъкнат в предходни становища на КР;


— посочва, че съществуващите инструменти и институционални структури, като инициативата на Комитета на регионите — Евро-средиземноморска асамблея на местните и регионалните власти (ARLEM), Съветът на Европа и други мрежи в тази област, следва да бъдат включени в разглеждането на миграционните въпроси;


— подчертава необходимостта от засилена интеграция на мигрантите в обществата на приемащите държави, тъй като мигрантите са основни участници в развитието както на своите страни на произход, така и на приемащите страни;


— наред с това подчертава необходимостта от общи усилия, за да се изгради по-добро управление на външните граници, по-специално на южните морски граници, и на всички региони, изправени пред масивен приток на мигранти в критични хуманитарни условия;


— подчертава ролята на мрежата на служителите за връзка по въпросите на имиграцията за постигане на посочените в съобщението цели; успоредно с това призовава Комисията да гарантира, че компетентните местни и регионални власти имат достъп и се ползват от обмена на най-добри практики и от информацията, събирана чрез мрежата;


— накрая приветства разширяването на глобалния подход към други страни и региони като Азия, Латинска Америка и Карибския басейн и насърчава Европейската комисия да продължи да работи в тази насока, като подчертава необходимостта от определяне на условията за диалог с тези региони, така че да подготви почвата и за по-тясно сътрудничество и координация с Африка, южните и югоизточните региони, граничещи с ЕС.


Докладчик г-н Arnoldas Abramavicius (LT/ЕНП), кмет на община Zarasai


Отправен документ


„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Укрепване на глобалния подход към миграцията: засилване на координирането, последователността и взаимодействието“


COM(2008) 611 окончателен


I. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ


КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ


Ролята на местните и регионалните власти


1. смята, че регионалните и местните власти са в предните редици при изготвянето, прилагането, оценяването и проследяването на миграционната политика и поради това следва да се разглеждат като основни партньори в хода на разработването й;


2. припомня факта, че местните и регионалните власти имат или споделени, и/или изключителни правомощия в тази сфера; следователно консултирането с тях от страна на държавите-членки и Европейската комисия следва да бъде задължително и да се извършва в предзаконодателния етап, както и при консултативната процедура с участието на Комитета на регионите;


3. подчертава, че както от страна на държавите-членки, така и на институциите на Общността, следва да се насърчава по-силно междуинституционално партньорство;


4. счита, че следва да се постави по-силен акцент върху изграждането на капацитет на местните и регионалните власти, тъй като те играят ключова роля в изготвянето и управлението на миграционната политика и по-специално в насърчаването на сътрудничество с администрациите на трети страни, отговарящи за заетостта и имиграцията; този подход беше вече изтъкнат в предходни становища на КР1;


5. изразява съжаление, че не се признава в достатъчна степен изключително важната роля на местните и регионалните власти в трансграничното териториално сътрудничество в областта на миграцията;


6. посочва, че трябва да се направи по-подробна оценка на инициативи като проучването на нови научни методологии за събиране и обмен на информация относно миграционните пътища, както и относно интеграционните политики и техните последствия за местните и регионалните власти във връзка с финансовата и административната тежест;


7. призовава Европейската комисия да положи усилия за подобряване на събирането и разпространяването на надеждна, актуална, количествена и качествена информация, която е основният източник на сведения за изготвяне на имиграционните профили на отделните държави-членки;


8. приветства идеята, че трябва да се наблегне изрично на необходимостта от увеличаване на човешките и финансовите ресурси за наблюдение на прилагането на съществуващото законодателство, тъй като това играе основна роля за постигане на по-добра регулаторна среда;


9. смята, че намерението на Комисията да подкрепи местните организации, работещи с мигранти в страните на произход, трябва да бъде непосредствено съобразено с местния и регионален контекст, за да се повиши осведомеността за възможностите в страните на произход; ето защо препоръчва местните и регионалните власти и националните им сдружения, особено в страните партньори и в други трети страни, да бъдат привлечени за участие, за да се разработи прилагането на обща миграционна политика;


10. посочва, че съществуващите инструменти и институционални структури, като инициативата на Комитета на регионите — Евро-средиземноморска асамблея на местните и регионалните власти (ARLEM), Съветът на Европа и други мрежи в тази област, следва да бъдат включени в разглеждането на миграционните въпроси;11. препоръчва по отношение на определянето на миграционните политики да се приеме интеграционен подход, така че Съобщението на Европейската комисия изрично да споменава всички участници на местно, регионално и централно равнище, които допринасят за изготвянето на политики и осигуряват тяхната ефикасност на етапа на изпълнение;


12. посочва, че в заключенията на Срещата на високо равнище на регионите и градовете за 2009 г., проведена в Прага, се призовава към интегриран и всеобхватен подход към миграцията

и интеграцията, основаващ се на усилията на местните и регионалните власти;


13. застъпва виждането, че една обща европейска миграционна политика не трябва да ограничава държавите-членки да прилагат по-гъвкави правила в области, в които считат това за нужно;


Стъпки в посока на укрепване на глобалния подход към миграцията


Общи препоръки


14. счита, че миграционната политика на ЕС поначало има отражение върху всички сектори; тя е явление с много аспекти и поради това представлява споделена отговорност на Европейския съюз и на различните равнища на управление в отделните държави-членки и в трети страни; те трябва да действат заедно в съответствие с принципите на демокрация, субсидиарност, солидарност и взаимно доверие, като отчитат характерните особености на различния регионален и местен контекст, зачитат правата на човека и основните ценности, на които се основава ЕС;


15. приветства целта за насърчаване на последователен глобален подход към миграцията, при който укрепването на политическия диалог и практическото сътрудничество сред държавите-членки на ЕС и трети страни и региони е изключително важен въпрос, но би трябвало да се осигури съответствие с основните принципи и стратегически цели на ЕС в социалната, икономическата и външната политика за развитие;


16. подчертава, че продължават да са валидни насоките, посочени в предходни документи на ЕС2, по-специално по отношение на трите компонента (добро управление на законната миграция, борба с неправомерната имиграция и връзката между миграция и развитие) и необходимостта от балансираното им прилагане;


17. посочва, че в проекта на съобщение на Европейската комисия се подчертават единствено европейското и националното равнище; обръща внимание, че трябва да се постави по-силно ударение върху местните и регионалните власти и тяхната роля за изпълнението на цялостната миграционна политика;


18. призовава да се обръща по-голямо внимание на ситуацията на особено силна уязвимост на жените имигранти, на която Комитетът на регионите се спря в становището си от 2007 г. (CdR 296/2007);


19. подкрепя заключенията на Съвета на Европейския съюз от декември 2008 г.3, в които се припомня необходимостта от гарантиране на по-голяма последователност при финансирането, за да се осигури бързото прилагане на предвидените мерки; препоръчва да се използват съществуващите фондове на Общността с оглед подобряване на сътрудничеството между местните и регионалните власти в ЕС и техните партньори в страните на произход;


По отношение на законната икономическа миграция и мобилност


20. изразява съгласие, че мобилността трябва да остане един от най-важните елементи на законната миграция и подчертава необходимостта тя да бъде насърчавана още повече от местните и регионалните власти, включително чрез разширяване на пилотни партньорства за мобилност като тези с Молдова и Кабо Верде;


21. приканва местните и регионалните власти да се включат във всички етапи на събирането на информация относно редовните миграционни потоци, разпространявана чрез интерактивни портали като предвидения Имиграционен портал на ЕС, Европейския портал за трудова мобилност, мрежата EURES, Европейския портал за мобилност на научните работници и Европейската мрежа за миграцията, което би спомогнало при разработването на миграционни политики подобаващо да се отчитат характерните местни и регионални особености;


22. подкрепя предложението на Комисията за ускоряване на инициативите, насочени към насърчаване на по-гъвкави и ефективни решения за мигрантите, свързани с пазара на труда, включително чрез проучване на нови инициативи относно преносимостта на пенсионните права, признаването на придобити в чужбина квалификации и социалното включване на мигрантите;


23. подчертава необходимостта от засилена интеграция на мигрантите в обществата на приемащите държави, тъй като мигрантите са основни участници в развитието както на своите страни на произход, така и на приемащите страни;


24. приветства създаването на мрежа от обсерватории на миграцията, както е предвидено в заключенията на Съвета по общи въпроси, приети на 8 декември 2008 г., тъй като това допълнително укрепва позицията на миграционните профили като ключов инструмент за общата имиграционна политика на ЕС; в този контекст местните и регионалните власти следва да бъдат пряко включени в работата на тези обсерватории и да бъдат ключови участници в тяхното изграждане и изпълнението на дейностите им;


По отношение на борбата с неправомерната миграция


25. приветства разширяването на мандата на FRONTEX за оказване на подкрепа на трети страни в областта на граничния контрол, както вече беше поискано в предходно становище на КР (CdR 210/2008);


26. подкрепя идеята, предложена в Европейския пакт за имиграция и убежище, да се разгледа възможността за изграждане на европейска система от звена за гранична охрана;27. посочва, че в съобщението на ЕК следва да се направи позоваване на участието на местни и регионални власти, по-специално на такива, които са най-силно засегнати от приток на мигранти, в екипите за бързо реагиране по границите;28. подчертава необходимостта от общи усилия, за да се изгради по-добро управление на външните граници, по-специално на южните морски граници, и на всички региони, изправени пред масивен приток на мигранти в критични хуманитарни условия;29. подчертава ролята на мрежата на служителите за връзка по въпросите на имиграцията за постигане на посочените в съобщението цели; успоредно с това призовава Комисията да гарантира, че компетентните местни и регионални власти имат достъп и се ползват от обмена на най-добри практики и от информацията, събирана чрез мрежата;


30. изразява съгласие с предложението на Комисията за приоритетно прилагане на плана за действие от Уагадугу за борба с трафика на хора, по-специално на жени и деца; в този контекст ролята на сдруженията на местните и регионалните власти е изключително важна за разработването на стратегии и планове за действие, насочени срещу трафика;


По отношение на миграцията и развитието


31. подкрепя програмите за партньорство (туининг) между работодатели и институции както от публичния, така и от частния сектор от държави-членки на ЕС и от страните на произход с цел насърчаване на циркулярната миграция и борба с

„изтичането на мозъци“; препоръчва местните и регионалните власти да предложат ценния си практически опит и знания, за да съдействат за реинтеграцията на мигрантите на пазара на труда в родните им страни;


32. изразява съгласие с предложението на Комисията да се постигне по-добра представа за степента и въздействието на „изтичането на мозъци“, което е в съответствие с конкретните искания, отправени от местните и регионалните власти в предходно становище на КР (CdR 296/2007);


33. подчертава, че трябва да бъдат положени още повече усилия за проучване на връзката между изменението на климата и миграцията;


34. подчертава важната роля на местните и регионалните власти за насърчаване на териториалното икономическо развитие, изграждането на демокрация и доброто управление, както и тяхното участие в изготвянето и прилагането на програми за

сътрудничество в сферата на миграцията;


35. приветства Съвместната инициатива за миграция и развитие (JMDI) на ЕК и ООН в подкрепа на стремежа на организациите на гражданското общество и местните власти да допринесат за обвързването на миграцията с развитието, с оглед постигане на максимален ефект от взаимодействието между местните и регионалните участници;


36. подчертава, че участието на местните и регионалните власти чрез техните национални и регионални сдружения в мрежи и платформи за сътрудничество, както и привличането на местни и регионални власти и сдружения от трети страни в този процес, би допринесло съществено за постигането на по-ефективно сътрудничество в областта на обучението на служителите в правоприлагащите органи, програмите за партньорство (туининг), събирането и разпространяването на данни, наблюдението на миграционните потоци и подобни проекти;


37. подчертава значението на изграждането на постоянни платформи за сътрудничество, диалог и обмен сред местните и регионалните власти и сдружения, по-специално в северното, южното и източното Средиземноморие; създаването на Евросредиземноморската асамблея на местните и регионалните власти може да послужи като пример за по-нататъшно развитие;


38. подчертава, че ролята и приносът на диаспорите за развитието на техните страни на произход, например чрез парични преводи, както и развитието на сдружения и работата им в мрежа, изискват по-системно внимание;


По отношение на географския подход


39. подкрепя позицията на Съвета на Европейския съюз4 да се проучи възможността за установяване на тристранен диалог между държави на произход, държави-крайна цел и транзитни държави, които принадлежат към различни географски региони, като се използват и се разширяват съществуващите инструменти като партньорствата за мобилност, двустранните канали, рамките за сътрудничество като Икономическата общност на западноа­ фриканските държави (ИОЗАД), процеса от Рабат, пилотни партньорства за мобилност и други, докато конкретните инструменти и средства следва да бъдат диверсифицирани според практическите нужди на регионите и третите страни и техните конкретни потребности и възможности;


40. приветства разширяването на глобалния подход към други страни и региони като Азия, Латинска Америка и Карибския басейн и насърчава Европейската комисия да продължи да работи в тази насока, като подчертава необходимостта от определяне на условията за диалог с тези региони, така че да подготви почвата и за по-тясно сътрудничество и координация с Африка, южните и югоизточните региони, граничещи с ЕС.


Брюксел, 17 юни 2009 г.


Председател на Комитета на регионите


Luc VAN DEN BRANDE


_________________________

1 Становище на КР относно „Обща имиграционна политика за Европа“, CdR 210/2008 fin.

2 COM(2007) 248 окончателен; COM(2007) 780 окончателен; COM (2008) 359 окончателен; Съвет на Европейския съюз, „Европейски пакт за имиграция и убежище“, № 13440/08, ASIM 72, Брюксел, 24.9.2008 г., Декларация от Лима, 18 май 2008 г.

3 2914-о заседание на Съвета по общи въпроси, Брюксел, 8 декември 2008 г.

4 2914-о заседание на Съвета по общи въпроси, Брюксел, 8 декември 2008 г., параграф 22.


2009-C211-05


Untitled Page