CTАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА от 7 октомври 2009 година в приложение на член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета относно мярка за забрана, приета от полските власти, по отношение на следните типове лични помощни средства за плаване (средства за плаваемост): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR и Prolimit Floating Jacket Waist STD(текст от значение за ЕИП)

Обн. C ОВ. бр.241 от 8 Октомври 2009г.

1. Нотификация от полските власти

В член 7, параграф 1 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) се предвижда, ако държава-членка установи, че ЛПС, носещи маркировка СЕ и използвани по предназначение, може да застрашат безопасността на хора, домашни животни или имущество, тя да вземе всички необходими мерки за изтегляне на тези лични предпазни средства от пазара и за забрана на пускането им на пазара или свободното им движение.

Съгласно член 7, параграф 2 от посочената директива от Комисията се изисква, след консултации със засегнатите страни, да обяви дали намира тази мярка за оправдана или не. Ако мярката е счетена за оправдана, Комисията уведомява държавите-членки, така че те да вземат всички необходими мерки по отношение на разглежданата екипировка в съответствие с техните задължения по член 2, параграф 1.

На 9 юли 2008 г. полските власти нотифицираха Европейската комисия за мярка, с която се забранява пускането на пазара на следните типове лични помощни средства за плаване (средства за плаваемост): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR и Prolimit Floating Jacket Waist STD, произведени от Kubus Sports B.V., Amsterdamsestraatweg 19, 1411 AW Naarden, Нидерландия.


2. Посочени основания за нотифицираната мярка

Полските власти посочиха, че въпросните лични помощни средства за плаване (средства за плаваемост) не са били подложени на процедурата за изследване на типа ЕО и не са били обект на ЕО декларация за съответствие, както се изисква съответно в член 12 и член 10 от директивата.

Освен това указанията за употребата им са липсвали или са били непълни.


Полските власти заявиха, че производителят не е привел продукта в съответствие, когато това е било поискано от него в съответствие с член 13, параграф 4 от директивата.

3. Становище на Комисията

На 11 март 2009 г. Комисията поиска в писмен вид от производителя да изложи мнението си относно мярката, предприета от полските органи. До днешна дата не е получен отговор.

С оглед на наличната документация Комисията счита, че полските власти са доказали, че следните типове лични помощни средства за плаване (средства за плаваемост): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit

Floating Jacket Waist FR и Prolimit Floating Jacket Waist STD не отговарят на изискванията на Директива 89/686/ЕИО.

Следователно, като беше спазена изискваната процедура, становището на Комисията е, че мярката за забрана, приета от полските власти, е оправдана.

Съставено в Брюксел на 7 октомври 2009 година.

За Комисията Gunther VERHEUGEN Заместник-председател


2009-C241-01


Untitled Page