РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 873/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 за установяване на режим на Общността за защита на сортовете растения

Обн. L ОВ. бр.162 от 30 Април 2004г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент 1,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно установяване на режим на Общността за защита на сортовете растения 2 създава режим за сортовете растения, който действа паралелно с националните режими и който позволява да се предоставят права на индустриална собственост, валидни за цялата Общност (наричани “права на Общността върху сортовете растения”);

(2) въвеждането и прилагането на този режим се извършва от бюро на Общността със статут на юридическо лице, известно като бюро на Общността по сортовете растения;

(3) терминът "принудителна лицензия" би следвало да има същото значение и съдържание като използвания понастоящем термин " право на задължително използване";

(4) единствено това бюро има право да предоставя принудителна лицензия за даден сорт растение, което е защитено от право на Общността върху сортовете растения;

(5) правната рамка на Общността за закрилата на биотехнологични изобретения, създадена с Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологични изобретения 3 определя в член 12 правила за предоставянето на принудителни неизключителни лицензии, в случаите когато защитени сортове растения, включително сортове растения на Общността, представляват патентовани изобретения, и обратно;

(6) член 29 от Регламент (ЕО) № 2100/94 съдържа най-общи разпоредби за предоставянето на принудителни лицензии за сортове растения на Общността, ако обществения интерес изисква това, като в същото време не се отнася изрично до лицензиите, които следва да се предвидят в съответствие с член 12 от Директива 98/44/ЕО;

(7) като се отчита необходимостта от осигуряване на прозрачност и единност на системата за принудително кръстосано лицензиране, е целесъобразно да се изменят и допълнят правилата, установени с Регламент (ЕО) № 2100/94, като се направи изрична препратка и се посочат специфичните условия, които се отнасят до принудителните лицензии, предвидени в Директива 98/44/ЕО;

(8) като се отчита националния обхват на закрилата за биотехнологични изобретения съгласно Директива 98/44/ЕО, е необходимо да се осигури, кръстосана лицензия за права върху сортове растения да се предоставя на притежателя на национален патент само в държавата-членка (държавите-членки), където той/тя може да предяви искане за патент за биотехнологично изобретение.

(9) за приемането на настоящия регламент, Договорът не предвижда други правомощия освен тези, посочени в член 308 от него,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1

Член 29 от Регламент (ЕО) № 2100/94 се заменя със следното:

"Член 29

Принудително лицензиране

1. Бюрото на Общността предоставя принудителни лицензии на едно или повече лица при подаване на заявление от лицето или лицата, но само ако обществения интерес изисква това, и след съгласуване с Административния съвет, споменат в член 36.

2. При подаване на заявление от държава-членка, от Комисията или от организация, която е установена в Общността и регистрирана от Комисията, се допуска да бъде предоставена принудителна лицензия на категория лица, които отговарят на специфичните изисквания, или на всяко лице в една или повече държави-членки или в цялата Общност. Тази лицензия може да се предоставя само поради обществения интерес и с одобрението на Административния съвет.

3. При предоставянето на принудителната лицензия съгласно параграфи 1, 2, 5 или 5а, Бюрото на Общността определя вида актове, които се включват в нейния обхват и посочва точно основателните условия, които се отнасят до лицензията, както и специфичните изисквания, посочени в параграф 2. При тези основателни условия трябва да се вземат под внимание интересите на всеки притежател на права върху сортове растения, който може да бъде засегнат от предоставянето на принудителната лицензия. Към основателните условия може да се включват евентуален срок, изплащането на съответни процентни отчисления (роялти) като справедливо възнаграждение за притежателя, но също така те могат да налагат и определени задължения на притежателя, изпълнението на които е необходимо с цел да се възползва от принудителната лицензия.

4. При изтичането на едногодишния срок от предоставянето на принудителната лицензия съгласно параграфи 1, 2, 5 или 5а и в рамките на евентуалния срок, посочен параграф 3, всяка от страните по процедурата може да настоява за отменяне или промяна на решението за предоставянето на принудителната лицензия. Единствените мотиви за такова искане са, че междувременно е настъпила промяна в обстоятелствата при вземане на решението.

5. При подаване на заявление и ако са изпълнени критериите, посочени в параграф 1, принудителна лицензия се предоставя на притежателя на сертификата за производен по същество сорт. Към основателните условия, посочени в параграф 3, се включва изплащането на съответни процентни отчисления (роялти) като справедливо възнаграждение за притежателя на сертификата за първоначалния сорт.

5а. При подаване на заявление, на притежателя на патент за биотехнологично изобретение се предоставя принудителна лицензия с неизключителни права на ползване на защитен сорт растение съгласно член 12, параграф 2 от Директива 98/44/ЕО, при изплащането на съответни процентни отчисления (роялти) като справедливо възнаграждение и при условие, че притежателят на патента за биотехнологичното изобретение докаже, че:

(i) той/тя е кандидатствал неуспешно пред притежателя на правото върху даден сорт растение, с цел получаване на договорна лицензия, и

(ii) изобретението представлява важен технически прогрес от съществен икономически интерес в сравнение със защитения сорт растение.

Когато с цел да му/й се даде възможност да придобие или да използва правото си върху даден сорт, на притежателя на сертификата е издадена принудителна лицензия в съответствие с член 12, параграф 1 от Директива 98/44/ЕО за неизключително право на ползване на патентовано изобретение, при подаването на заявка от страна на притежателя на патента за въпросното изобретение му се предоставя неизключителна кръстосана лицензия, за да използва сорта при основателни условия.

Териториалният обхват на лицензията или на кръстосаната лицензия, упоменати в този параграф, е ограничен до частта или частите на Общността, които се включват в обхвата на патента.

6. Мерките по прилагането съгласно член 114 могат да определят някои други примери на лицензии, които се предоставят поради обществения интерес, цитирани в параграфи 1, 2 и 5а, като освен това определят подробни разпоредби за въвеждането на параграфи от 1 до 5а.

7. Принудителни лицензии не могат да се предоставят от държави-членки по отношение на право на Общността върху сорт растение.”


Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Люксембург на 29 април 2004 година

За Съвета:

Председател

M. McDOWELL


_________________________

1 ОВ L 327, 21.12.1999 г., стр. 7.

2 ОВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 63. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 409/2003 (ОВ L 62, 6.3.2003 г., стр. 14).

3 ОВ L 17, 19.1.2002 г., стр. 20. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 497/2003 (ОВ L 74, 20.3.2003 г., стр. 4).


32004R0873- редактиран


Untitled Page