Акценти в съдържанието


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 ЯНУАРИ 2013 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 януари 2013 - L 10 C 11


По-важни нормативни актове


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 17 декември 2012 година за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 20 декември 2012 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Полша

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 4 декември 2012 година за изменение на Решение 2011/734/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемането на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 21ДЕКЕМВРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 21 декември 2012 - L 355 C 397


По-важни нормативни актове


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 31 май 2012 годиназа подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1224/2012 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и н...АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 НОЕМВРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 ноември 2012 - L 325 C 364


По-важни нормативни актове


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/37/ЕС НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2012 година за изменение на някои приложения към директиви 66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на условията, на които трябва да отговарят семената от Galega orientalis Lam., максималното тегло на партидите семена от някои видове фуражни растения и големината на пробите от Sorghum spp.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1081/2012 НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2012 година за целите на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1083/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 13 юли 2011 година относно държавна помощ SA.28903 (C 12/10) (ex N 389/09) приведена в действие от България в полза на „Русе индъстри“ (нотифицирано под номер C(2011) 4903)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 НОЕМВРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 ноември 2012 - L 312 C 343


По-важни нормативни актове


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Кипър

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Кипър

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1011/2012 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 октомври 2012 година относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2012/24)

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 септември 2012 година относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни книжа (ЕЦБ/2012/21)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 ОКТОМВРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 29 октомври 2012 - L 299 C 331


По-важни нормативни актове


КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ

ДИРЕКТИВА 2012/28/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 ОКТОМВРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 октомври 2012 - L 279 C 309


По-важни нормативни актове


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪДА

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5 октомври 2012 година за признаване на правната и надзорна уредба на Австралия за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/25/ЕС НА КОМИСИЯТА от 9 октомври 2012 година за установяване на информационните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени за трансплантация

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 907/2012 НА КОМИСИЯТА от 20 август 2012 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2012 г.

Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 8 декември 2011 година относно правилата по отношение на защитата на данните


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 27 септември 2012 - L 262 C 291


По-важни нормативни актове


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 868/2012 НА КОМИСИЯТА от 24 септември 2012 година за разрешаване на азорубина като фуражна добавка за котки и кучета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 869/2012 НА КОМИСИЯТА от 24 септември 2012 година за разрешаване на тауматина като фуражна добавка за всички животински видове

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 870/2012 НА КОМИСИЯТА от 24 септември 2012 година за разрешаване на нарингина като фуражна добавка за всички животински видове

РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ № 97/10/COL от 24 март 2010 година относно данъчното облагане на "вътрешни" застрахователни дружества, обслужващи дружеството майка, съгласно Закона за данъците на Лихтенщайн (Лихтенщайн)

РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ № 416/10/COL от 3 ноември 2010 година за данъчното облагане на инвестиционни дружества съгласно Данъчния закон на Лихтенщайн (Лихтенщайн)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 СЕПТЕМВРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 септември 2012 - L 254 C 284


По-важни нормативни актове


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 20 юли 2012 година относно обмена на данни за касови услуги (ЕЦБ/2012/16)

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 26 юни 2012 година относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 799/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2012 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 АВГУСТ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 август 2012 - L 233 C 262

По-важни нормативни актове


РЕШЕНИЕ 2012/486/ОВППС НА СЪВЕТА от 23 юли 2012 година за подписване и сключване на Споразумението между Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията и Европейския съюз относно защитата на класифицираната информация

ОБЩ КАТАЛОГ НА СОРТОВЕТЕ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ВИДОВЕ

ОБЩ КАТАЛОГ НА СОРТОВЕТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 АВГУСТ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 август 2012 - L 228 C 254

По-важни нормативни актове


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3 август 2012 година за разрешаване пускането на пазара на нова основа за дъвки като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/882/ЕС на Комисията (нотифицирано под номер C(2012) 5406)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 722/2012 НА КОМИСИЯТА от 8 август 2012 година относно специалните изисквания по отношение на изискванията, предвидени в Директива 90/385/ЕИО на Съвета и Директива 93/42/ЕИО на Съвета, свързани с активните имплантируеми медицински изделия и с медицинските изделия, произведени чрез използване на тъкани от животински произход

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2012 година за изменение на решения 2006/679/ЕО и2006/860/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост (нотифицирано под номер C(2012) 4984)

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 август 2012 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2012/18)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 740/2012 НА КОМИСИЯТА от 14 август 2012 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 август 2012 година

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 757/2012 НА КОМИСИЯТА от 20 август 2012 година за временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 август 2012 година за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия (нотифицирано под номер C(2012) 5364)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 748/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 август 2012 година за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (преработен текст)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 ЮЛИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 юли 2012 - L 202 C 227

По-важни нормативни актове


ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета

ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (преработен текст)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 648/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст)

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година за назначаване на шестима членове от България и осем заместник-членове от България в Комитета на регионите
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 ЮЛИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 юли 2012 - L 193 C 214


По-важни нормативни актове


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година за назначаване на шестима членове от България и осем заместник-членове от България в Комитета на регионите


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 ЮЛИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 юли 2012 - L 181 C 205


По-важни нормативни актове


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 600/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2012 година относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 601/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 юни 2012 година за отмяна на Решение 2010/422/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в България

Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно облика на бедността сред жените в Европейския съюз (2010/2162(INI)) P7_TA(2011)0086

Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно Оценката на управлението на грип H1N1 през периода 2009-2010 г. в ЕС (2010/2153(INI)) P7_TA(2011)0077

Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно равенство между жените и мъжете в ЕС - 2010 г. (2010/2138(INI)) P7_TA(2011)0085АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 06 ЮЛИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 06 юли 2012 - L 176 C 198


По-важни нормативни актове


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 531/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ЮНИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 юни 2012 - L 168 C 188


По-важни нормативни актове


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 528/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 564/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2012 година за установяване на бюджетни тавани за 2012 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕО) № 73/2009 на СъветаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 ЮНИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 юни 2012 - L 163 C 182

По-важни нормативни актове


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива на Съвета 89/106/ЕИО от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите членки относно строителните продукти

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 юли 2003 година относно публикуване на номерата на общоприетите стандарти за продукти за електронен подпис в съответствие с Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2003) 2439)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 14 ЮНИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 юни 2012 - L 153 C 168


По-важни нормативни актове


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 489/2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 8 ЮНИ 2012 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕН 16 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1925/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ВЛАГАНЕТО НА ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И НЯКОИ ДРУГИ ВЕЩЕСТВА В ХРАНИТЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 493/2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 11 ЮНИ 2012 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, НА ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ НА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 7 юни 2012 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Естония


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 08 ЮНИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 08 юни 2012 - L 149 C 162


По-важни нормативни актове


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 475/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 19

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 465/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 МАЙ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 май 2012 - L 140, C 153


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 385/2012 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2012 година относно формуляра за земеделския статистически отчет, използван за определяне на приходите на земеделските стопанства и за анализ на икономическата дейност на тези стопанства

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 432/2012 НА КОМИСИЯТА от 16 май 2012 година за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 451/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 май 2012 година относно изтеглянето от пазара на някои фуражни добавки, спадащи към функционалната група на добавките за силажАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 11 МАЙ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 11 май 2012 - L 124, C 136


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 378/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 май 2012 година относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 379/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 май 2012 година относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 389/2012 НА СЪВЕТА от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕO) № 2073/2004

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 394/2012 НА КОМИСИЯТА от 8 май 2012 година за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2012/2013 година

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 395/2012 НА КОМИСИЯТА от 8 май 2012 година за откриване на тарифна квота за определени количества индустриална захар за пазарната 2012/2013 година

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 402/2012 НА КОМИСИЯТА от 10 май 2012 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на алуминиеви радиатори с произход от Китайската народна република


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 АПРИЛ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 април 2012 – L 114, C 121


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 5 декември 2011 година за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ ОТНОСНО КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ EPSO/AD/232/12 Началник-отдел (AD 12) с български език в областта на писмените юридически преводи

ПАРИЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Сан Марино


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 АПРИЛ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 април 2012 – L 108, C 116


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 340/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 април 2012 година за определяне на възстановяванията при износ на яйца

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 341/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 април 2012 година за определяне на възстановяванията при износ на птиче месо

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 342/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 април 2012 година за определяне на възстановяванията при износ на свинско месо

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 343/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 април 2012 година за определяне на размера на възстановяванията при износ на говеждо и телешко месо


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 АПРИЛ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 13 април 2012 – L 103, C 107


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 26 март 2012 година за сключването на Международното споразумение за какаото от 2010 година

РЕШЕНИЕ № 1/2012 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА от 31 март 2012 година за замяна на приложение II към посоченото споразумение относно координацията на схемите за социална сигурност


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 05 АПРИЛ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 5 април 2012 – L 100, C 102


По-важни нормативни актове:


Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2010 г. относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)

РЕШЕНИЕ № 1/2011 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ШВЕЙЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ от 21 октомври 2011 година по някои аспекти на държавните поръчки


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 МАРТ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 29 март 2012 – L 91, C 92


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 277/2012 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2012 година за изменение на приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници и праговете за диоксини и полихлорирани бифенили

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 278/2012 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение определянето на нивата на диоксини и полихлорирани бифенили

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 март 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 МАРТ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 март 2012 – L 83, C 85


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 249/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2011 относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели за моторни превозни средства и техните ремаркета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 250/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“

РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ № 534/09/COL от 16 декември 2009 година за седемдесет и осмо изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ, въвеждащо нова глава за най-добрите практики на извършване на процедурите за държавна помощ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 231/2012 НА КОМИСИЯТА от 9 март 2012 година за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 МАРТ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 март 2012 – L 76, C 76


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 219/2012 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2012 година за поправяне на текста на румънски език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 223/2012 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел привеждане на приложения I и IV към него в съответствие с техническия прогрес

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 220/2012 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2012 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 967/2006 по отношение на крайните срокове за известяване за количествата захар, прехвърлени от пазарната 2011/2012 година


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 08 МАРТ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 08 март 2012 – L 70, C 70


По-важни нормативни актове:


Изменение на Митническата конвенция за международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР, 1975 г.)

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 3 октомври 2011 година за одобряване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан

ДИРЕКТИВА 2012/9/ЕС НА КОМИСИЯТА от 7 март 2012 година за изменение на приложение I към Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 6 март 2012 година за финансирането на спешни мерки за наблюдение на болестта бяс в Северна Гърция


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 ФЕВРУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 29 февруари 2012 – L55, C 61


ДИРЕКТИВА 2012/4/ЕС НА КОМИСИЯТА от 22 февруари 2012 година за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането, съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета, на система за идентификация и проследяване на взривни вещества за граждански цели

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 156/2012 НА КОМИСИЯТА от 22 февруари 2012 година за изменение на приложения I—IV към Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски делаПо-важни нормативни актове:


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 ФЕВРУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 февруари 2012 – L 49, C 52


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1798/2003 НА СЪВЕТА от 7 октомври 2003 година относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 218/92


Резолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно прилагането на законодателството на ЕС за опазване на биологичното разнообразие (2009/2108(INI))


Резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (2009/2178(INI))


РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 16 февруари 2012 година


ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-ЖА E. SHARPSTON представено на 26 януари 2012 годинаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 14 ФЕВРУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 февруари 2012 – L 41, C 41


По-важни нормативни актове:РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 101/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 февруари 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 117/2012 НА КОМИСИЯТА от 10 февруари 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1295/2008 относно вноса на хмел от трети страни


Решения в контекста на мониторинга на прилагането на решенията относно помощта за преструктуриране и ликвидация, предназначена за финансови институции (текст от значение за ЕИП)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 8 ФЕВРУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 8 февруари 2012 – L 35, C 34


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 70/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 януари 2012 година относно статистическите отчети във връзка с автомобилен превоз на товари (преработен текст) (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 90/2012 НА КОМИСИЯТА от 2 февруари 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 736/2006 относно работните методи на Европейската агенция за авиационна безопасност за провеждане на стандартизационни инспекции

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 ФЕВРУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 3 февруари 2012 – L 32, C 30


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия)


ДИРЕКТИВА 2011/92/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст) (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 315/93 НА СЪВЕТА от 8 февруари 1993 година за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните


Регламент за изпълнение (ЕС) № 79/2012 на Комисията от 31 януари 2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ес) № 904/2010 на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен текст)


Резюме на pешение на Комисията от 15 декември 2009 година относно националната програма за преструктуриране и индивидуалния бизнес план за българския производител на стомана „Кремиковци“ (2012/C 27/03)


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 31 януари 2012 година за коригиране на праговете, посочени в член 157, буква б) и член 158, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 относно определянето на подробни правила за прилагането на Финансовия регламент


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ЯНУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 януари 2012 – L 26, C 24


По-важни нормативни актове:


Списък на одобрените съоръжения за обработката на храни и хранителни съставки с йонизиращо лъчение в държавите-членкиАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 24 ЯНУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 24 януари 2012 – L 20, C 19


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 794/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 април 2004 година за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност

ЗЕЛЕНА КНИГА Да осветим бъдещетоУскоряване на внедряването на новаторски технологии за осветление /* COM/2011/0889 окончателен */

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 декември 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2011/27) (2012/38/ЕС)

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Преодоляване на пречките, свързани с трансграничното данъчно облагане в ЕС при наследяване /* COM/2011/0864 окончателен */


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 ЯНУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 18 януари 2012 – L 15, C 15


По-важни нормативни актове:


Становище на Комитета на регионите „Европейският план за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г.“ (2012/C 9/12)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 ЯНУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 януари 2012 – L 8, C 10


По-важни нормативни актове:


Държавна помощ SA.31250 (11/C) (ex 11/N) — Преструктуриране на БДЖ — България Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (текст от значение за ЕИП) (2012/C 10/09)


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Рамка на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (2011 г.) (текст от значение за ЕИП) (2012/C 8/03)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 10 ЯНУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 5 януари 2012 – L 4, C 5


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1901/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2006 година относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 5/2012 НА СЪВЕТА от 19 декември 2011 година за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2012 г., приложими в Черно море

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно бъдещето на митническото сътрудничество в областта на правоприлагането (2012/C 5/01)

Решение 2009/917/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно използването на информационни технологии за митнически целиАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 5 ЯНУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 5 януари 2012 – L 2, C 2


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/96/ЕС НА СЪВЕТА от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (преработен текст)

ДИРЕКТИВА 2011/98/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка

РАМКА ЗА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ ЗА КОРАБОСТРОЕНЕТО


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 декември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 декември 2011 – L 344, C 379


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/91/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи дадена храна

ДИРЕКТИВА 2011/92/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета

ДИРЕКТИВА 2011/99/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно европейската заповед за защитаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 декември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 декември 2011 – L 336, C 372


По-важни нормативни актове:


Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за транспорта
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 декември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 13 декември 2011 – L 329, C 363


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ

№ 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (текст от значение за ЕИП)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 декември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 7 декември 2011 – L 324, C 357


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 1251/2011 на Комисията ОТ 30 ноември 2011 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности (2011/C 357/04)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 декември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 3 декември 2011 – L 320, C 355


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2001/43/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 27 юни 2001 година за изменение на Директива 92/23/ЕИО на Съвета относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета и техния монтаж

ДИРЕКТИВА 2011/94/ЕС НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2011 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства

Известие за влизането в сила на Споразумението за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани споразумения
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ноември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 ноември 2011 – L 313, C 347


По-важни нормативни актове:


Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 2001/81/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF) ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1177/2011 НА СЪВЕТА от 8 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2011 година за прилагане на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на проверките на застраховки „Гражданска отговорност“
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 ноември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 ноември 2011 – L 304, C 342


По-важни нормативни актове:


ЗЕЛЕНА КНИГА относно Европейска гражданска инициатива

ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 97/68/EO на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 година за сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 март 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха с емисии от моторните превозни средства

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2001 НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE)

Жалба, подадена на 23 юни 2011 г. — България/Комисия (Дело T-335/11)Европейската комисия приема няколко съществени законодателни предложения, между които:Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО)№ 810/2009 от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)COM(2011)516

Предложение за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО COM(2011)594АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 ноември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 18 ноември 2011 – L 301, C 337


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2011 година за финансов принос на Съюза за спешните мерки за борба с болестта шап в България през 2011 г. (нотифицирано под номер C(2011) 7993) (само текстът на български език е автентичен)

ДИРЕКТИВА 2011/82/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2001 НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1006/2011 НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1077/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 18 юли 2011 година - "Диджиталнет" ООД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митница Варна

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 18 юли 2011 година - "М САТ КЕЙБЪЛ" АД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митница Варна (Дело C-382/11)

Преюдициално запитване, отправено от Комисия за защита от дискриминация (България) на 25 юли 2011 година - Валери Хариев Белов/"ЧЕЗ Електро България" АД, "ЧЕЗ Разпределение България" АД (Дело C-394/11)

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 8 ноември 2011 година относно сключването на споразумение за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани споразумения

Решение на Съда (първи състав) от 15 септември 2011 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град - България) - "ДП Груп" ЕООД/Директор на Агенция "Митници" (Дело C-138/10)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 27 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 27 октомври 2011 – L 280, C 314


По-важни нормативни актове:


Директива 2006/117/ЕВРАТОМ на Съвета от 20 ноември 2006 година относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

Директива 94/72/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

Директива 96/47/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 25 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 октомври 2011 – L 278, C 312


По-важни нормативни актове:


Резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно журналистиката и новите медии – създаване на публична сфера в Европа (2010/2015(INI))


Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу „надзорни агенции“), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VIII към Регламент (ЕО) № 612/2009


Декларация на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно липсата на прозрачен процес за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) и потенциалната оспоримост на съдържанието му


Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно защитата на животните, използвани за научни целиАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 11 октомври 2011 – L 270, C 304


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/76/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури


ДИРЕКТИВА 2011/77/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни праваАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 11 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 11 октомври 2011 – L 266, C 300


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/77/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 24 септември 2011 – L 248, C 281


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/72/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 септември 2011 година за изменение на Директива 2000/25/ЕО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 939/2011 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2011 година за поправка на Регламент (ЕО) № 617/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕC) № 935/2011 НА КОМИСИЯТА от 20 септември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2011 г.


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 20 септември 2011 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 21 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 21 септември 2011 – L 244, C 277


По-важни нормативни актове:

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 20 септември 2011 година относно процедурата за демонстриране на нивото на съответствие на съществуващите железопътни линии с основните параметри от техническите спецификации за оперативна съвместимост


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 август 2011 година за изменение на Решение 2007/589/ЕО, състоящо се в добавяне на указания за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове, отнасящи се за нови дейности и газове


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2011 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2011 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2011 г.


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 септември 2011 – L 240, C 273


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/75/ЕС НА КОМИСИЯТА от 2 септември 2011 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (текст от значение за ЕИП)


Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2011 на Комисията от 8 септември 2011 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 14 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 септември 2011 – L 237, C 271


По-важни нормативни актове:


ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н P. MENGOZZI, представено на 6 септември 2011 година


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ EPSO/AD/227-228-229/11 (2011/C 271 A/01)


Регламент (ЕO) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 914/2011 НА КОМИСИЯТА от 13 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2010 за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 септември 2011 – L 236, C 270


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 2011 година относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, СъветаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 септември 2011 – C 267


По-важни нормативни актове:


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива на Европейския парламент и на Съвета 97/23/ЕО на 29 май 1997 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно съоръжения под налягане


Държавна помощ SA.31479 (11/C — ex 11/N) — Мерки за държавна помощ за Royal Mail
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 септември 2011 - L 232


По-важни нормативни актове:


Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 471/09/COL от 25 ноември 2009 година за седемдесет и четвърто изменение на процесуалните и материалноправните норми в областта на държавните помощи, с което се въвежда нова глава относно критериите за анализ на съвместимостта на държавните помощи за обучение, подлежащи на индивидуално уведомяване


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 25 август 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазариАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 2 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 септември 2011 - L 227, C 259


По-важни нормативни актове:


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 27 юни 2011 година - "Диджиталнет" ООД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митници Варна (Дело C-320/11)


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 29 юни 2011 година - "Цифрова компания" ООД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митници Варна (Дело C-330/11)Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромитеСтановище на Комитета на регионите относно „Програма за нови умения и работни места“

Становище на Комитета на регионите относно „Програма LIFE на ЕС. Бъдещо развитие“
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 31 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 31 август 2011 - L 225, C 256


По-важни нормативни актове:


Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 на Комисията от 19 август 2011 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1564/2005 (Текст от значение за ЕИП)


Регламент за изпълнение (ЕС) № 859/2011 на Комисията от 25 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването по отношение на въздушните товари и поща
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 25 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 август 2011 - L 219, C 247


По-важни нормативни актове:


Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2011 на Комисията от 17 август 2011 година за временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

Решение на Комисията от 17 август 2011 година за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (нотифицирано под номер C(2011) 5777)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 24 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 24 август 2011 - L 218, C 246


По-важни нормативни актове

Регламент (ЕО) № 1899/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското в...


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи


Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за автентичност във връзка с Регламент (ЕО) № 620/2009 (2011/C 244/01)


Покани за представяне на предложения - програма "ЕСПОН 2013"АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 август 2011 - L 215, C 243


По-важни нормативни актове


ДИРЕКТИВА 2006/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април относно лиценза на ръководителите на полети в Общността


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 828/2011 НА КОМИСИЯТА от 17 август 2011 година за временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 8 юни 2011 година - "ЕМС България ТРАНСПОРТ" ООД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 8 юни 2011 година - "БОНИК" ЕООД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите


Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 805/2011 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2011 година относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети и за някои свидетелства и сертификати


Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (текст от значение за ЕИП) (2011/C 235/08)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 10 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 август 2011 - L 205, C 234


По-важни нормативни актове


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1850/2006 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2006 година за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел и продукти от хмел


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5 август 2011 година за одобряване на плана за ликвидиране на болестта шап по дивите животни в България (нотифицирано под номер C(2011) 5625) (само текстът на български език е автентичен)


Определение на Съда (пети състав) от 11 май 2011 г. (преюдициално запитване от Върховен касационен съд (България) - България) - Тони Георгиев Семерджиев/ЕТ "Дел-Пи-Красимира Манчева" (Дело C-32/10)


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 14 юни 2011 година - "Добруджанска петролна компания" АД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 16 май 2011 година - "ТЕЦ Хасково" АД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 19 май 2011 година - Христо Бянков/Главен секретар на Министерство на вътрешните работи (Дело C-249/11)


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 26 май 2011 година - "Кремиковци" АД/Министър на икономиката, енергетиката и туризма и заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 6 юли 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 юли 2011 - L 175, C 195


По-важни нормативни актове:


Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка


Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване


СТАНОВИЩЕ № 4/2011 относно Зелената книга на Комисията относно модернизирането на политиката на Европейския съюз в областта на обществените поръчки (съгласно член 287, параграф 4 от ДФЕС)


Решение на Съда (трети състав) от 12 май 2011 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град, България) - "Енел Марица Изток 3" АД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", НАП (Дело C-107/10)


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/16/11 В рамките на програмата „Учене през целия живот“ (ПУЦЖ) за насърчаване на интегрирането на ромите във и чрез образованието


Поправка на обява за свободно работно място за поста специален съветник (степен AD 15) (член 29, параграф 2 от Правилника за персонала) COM/2011/10312 (2011/C 193 A/02)


Резюме на решение на Комисията от 13 април 2011 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.579 — детергенти за широка употреба) (нотифицирано под номер C(2011) 2528 окончателен)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 МАЙ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 май 2011 - L 138, C 150


По-важни нормативни актове:


Директива 2011/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 година за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета за разширяване на обхвата й до лица, ползващи се с международна закрила (Текст от значение за ЕИП)


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 февруари 2011 година относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз (CON/2011/13)


Решение на Европейския парламент и на Съвета от 2 май 2011 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 МАЙ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 17 май 2011 - L 130, C 146


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 май 2011 година за отмяна на Решение 2003/796/ЕО относно създаването на Европейската група на регулаторите на електроенергия и природен газ


Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно сливанията на акционерни дружества (Текст от значение за ЕИП)


Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството


Заключения на Съвета за насърчаване на въвеждането на европейски идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier — ECLI) и на минимален набор от еднотипни метаданни (metadata) за съдебната практика


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 10 МАРТ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 март 2011 - L 62, C 75


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 149/2011 на Комисията от 18 февруари 2011 година за изменение на регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с регламент (ЕО) № 1606/2002 на европейския парламент и на съвета във връзка с подобренията на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 172/2011 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2011 година за определяне на предварителната помощ за 2011 г. за частно складиране на масло

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 201/2011 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2011 година относно образеца на декларация за съответствие на разрешен тип железопътно возило - (текст от значение за ЕИП)

РЕШЕНИЕ 2011/137/ОВППС НА СЪВЕТА от 28 февруари 2011 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

Решение № 890 от 20 декември 2010 година за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства в площта "Блок 1-20 Никопол", разположена на територията на области Враца, Плевен, Ловеч и Велико Търново и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 14 ФЕВРУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 Февруари 2011 - L 40.


По-важни нормативни актове:


Насоки на Европейската централна банка от 11 ноември 2010 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки

Регламент (ЕС) № 90/2011 на Комисията от 3 февруари 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за износ в сектора на птичето месоАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 ФЕВРУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 Февруари 2011 - L 28 и C 33.


По-важни нормативни актове:


Директива 2011/8/ЕС на Комисията от 28 януари 2011 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО по отношение на ограничението за употреба на бисфенол А в пластмасови шишета за хранене на кърмачета (Текст от значение за ЕИП

Решение 2011/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Туни


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 26 януари 2011 - L 22 и C 24.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/3/ЕС НА КОМИСИЯТА от 17 януари 2011 година за изменение на Директива 2008/128/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 49/2011 НА КОМИСИЯТА от 20 януари 2011 година относно издаването на лицензии за внос на консервирани гъби през 2011 година

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1177/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004(Текст от значение за ЕИП)

Решение на Съда (втори състав) от 18 ноември 2010 г. (преюдициално запитване от Районен съд Пловдив, България) — Васил Иванов Георгиев/Технически университет-София, филиал Пловдив


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 17 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 януари 2011 - L 11 и C 13.


По-важни нормативни актове:


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 07 юли 2010 г. — Красимир Аспарухов Естов, Моника Люсиен Иванова и „КЕМКО ИНТЕРНЕШЪНЬЛ“ ЕАД/Министерски съвет на Република България

Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храниАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 януари 2011 - L 8.


По-важни нормативни актове:


Прилагане на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 809/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 19/2011 НА КОМИСИЯТА от 11 януари 2011 година относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните рема...


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 11 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 8 януари 2011 - L 5 и C 5.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 1233/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

Регламент (ЕС) № 1234/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (Общ регламент за ООП) относно помощта, която се предоставя в рамките на германския алкохолен монопол

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщение на Комисията относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държав

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2010 година относно парафискалната такса за популяризиране на виното, прилагана от Португалия, C 43/04 (ex NN 38/03) - (нотифицирано под номер C(2010) 4891)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 6 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 януари 2011 - L 3 и C 3.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/84/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2010 година за изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1266/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2010 година за изменение на Директива 2007/68/ЕО по отношение на изискванията за етикетиране на вината - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1235/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2010 година за изменение по отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 декември - L 330.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/88/ЕС НА СЪВЕТА от 7 декември 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка

Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията

Решение на Комисията от 6 март 2008 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема "Енергия" на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 2 декември 2010 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в България - (2010/758/ЕС)

Решение на Комисията от 15 декември 2010 година за изменение на Решение 2006/944/ЕО за определяне на съответните нива на емисиите, разпределени на Общността и всяка от нейните държави-членки съгласно Протокола от Киото в съответствие с Решение 2002/358/ЕО на Съвета

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 06 септември 2010 година— Петър Аладжов/заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи (дело c-434/10)

Решение на Съда (голям състав) от 5 октомври 2010 г. (преюдициално запитване от Административен съд София - град, България) - Георги Иванов Елчинов/ Национална здравноосигурителна каса - Дело C-173/09


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 Ноември 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 ноември - L 304, C 317.


По-важни нормативни актове:


Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Директива 2010/68/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (текст от значение за ЕИП)

Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (текст от значение за ЕИП)

Решение на Комисията от 22 юли 2010 година за създаване на единен формат за втория доклад на държавите-членки относно прилагането на Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения (нотифицирано под номер C(2010) 4955)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 06 септември 2010 година— Петър Аладжов/Заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи (Дело C-434/10)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2010 година за освобождаване на България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кр...

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 2 септември 2010 г. - Христо Гайдаров/Директор на Главна дирекция "Охранителна полиция" при Министерство на вътрешните работи - Дело C-430/10


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 Ноември 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 ноември - L 290, C 300.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 ноември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ - (ЕЦБ/2010/19)

Решение на Комисията от 3 ноември 2010 година за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на co2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на СъветаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 октомври - L 282, C 292.


По-важни нормативни актове:

ДИРЕКТИВА 2010/64/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 3922/91 НА СЪВЕТА от 16 декември 1991 година относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 октомври - C 287.


По-важни нормативни актове:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 948/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 949/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2010 година за определяне на възстановяванията при износ на свинско месо

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 950/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2010 година за определяне на възстановяванията при износ на яйца

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно обезщетяването на пътниците в случай на фалит на авиокомпания

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно обозначаването на произхода

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите – Програма от Стокхолм

Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно среда без тютюнев димАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 ОКТОМВРИ 2010 г.Последните броеве на Официален вестник са към 16 октомври - L 272.
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 13 октомври - L 269, C 276


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 904/2010 НА СЪВЕТА от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработена версия)

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата - (ЕЦБ/2010/13) - (2010/598/EU)

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 септември 2010 година относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти - (ЕЦБ/2010/14) - (2010/597/ЕС)

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 8 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 8 октомври - L 265.


По-важни нормативни актове:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 885/2010 НА КОМИСИЯТА от 7 октомври 2010 година относно разрешително за употребата на препарата от наразин и никарбазин като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното — Eli Lilly and Company Ltd)

Поправка на Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 5 октомври - L 261, C 269


По-важни нормативни актове:


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга — Насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (преработване) за прилагане на Small Business Act

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане“


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 септември 2010 - L 256, C 260


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 849/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците - (текст от значение за ЕИП)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 септември 2010 - L 252, C 259АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 24 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 септември 2010 - L 249, C 256


По-важни нормативни актове:

Регламент (ЕС) № 825/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането

Свободно работно място за директор (степен AD 14) на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), Будапеща - COM/2010/10281

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 17 септември 2010 - L 245, C 251.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 година относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза

Регламент (ЕС) № 802/2010 на Комисията от 13 септември 2010 година за прилагане на член 10, параграф 3 и член 27 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на показателите на дружеството

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 811/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 септември 2010 година за подлагане вноса на модеми за безжична глобална мрежа (WWAN) с произход от Китайската народна република

Определение на Общия съд от 12 юли 2010 г. - България/Комисия


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 септември 2010 - L 242, C 248.


По-важни нормативни актове:


ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-ЖА J. KOKOTT, представено на 15 юли 2010 година - дело C163/09

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н Y. BOT представено на 2 септември 2010 година - Дело C232/09

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н YVES BOT представено на 2 септември 2010 година - Васил Иванов Георгиев срещу Технически университет — София, филиал ПловдивАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 8 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 7 септември 2010 - L 236.


По-важни нормативни актове:


Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2010 година за изменение на Решение 2004/277/ЕО, Евратом по отношение на правилата за прилагане на Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета за създаване на общностен механизъм за гражданска защитаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 3 септември 2010 - L 233, C 238.


По-важни нормативни актове:


КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/31/10

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЛОНДОН)

Програма за учене през целия живот - Специална покана за представяне на предложения - Индивидуална ученическа мобилност в рамките на програма "Коменски" - (DG EAC/38/2010)

РЕШЕНИЕ № 292 от 11 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-7 "Търнак"

РЕШЕНИЕ № 296 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-8 "Алтимир"

РЕШЕНИЕ № 297 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-5 "Деветаки"

РЕШЕНИЕ № 298 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-9 "Мизия"

РЕШЕНИЕ № 299 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-6 "Пелово",

РЕШЕНИЕ № 300 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за - подземните богатства, от Блок 1-10 "Ботево"АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 31 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 31 август 2010 - L 228, C 235.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/60/ЕС НА КОМИСИЯТА от 30 август 2010 година за предвиждане на някои дерогации за търговията със смеси от семена от фуражни култури, предназначени за съхранението на естествената околна среда

Директива 2010/59/ЕС на Комисията от 26 август 2010 година за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни

Определение на Съда от 23 април 2010 г. — Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Решение на Европейската централна банка от 19 август 2010 година относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност

Становище на Комитета на регионите относно „Разработване на обща стратегия за главните базови технологии в ЕС“

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА въз основа на член 22 от Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискацияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 18 август 2010 - L 217, C 223.


По-важни нормативни актове:

ДИРЕКТИВА 2010/52/ЕС НА КОМИСИЯТА от 11 август 2010 година за изменение, с цел адаптиране на техните технически разпоредби, на Директива 76/763/ЕИО на Съвета относно седалките за пътници на селскостопанските или горските колесни трактори

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 август 2010 година за определяне на излишъците от запаси на селскостопански продукти, различни от захар, и финансовите последствия от изтеглянето им от пазара във връзка с присъединяването на България и РумънияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 11 август 2010 - L 210, C 217.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 10 АВГУСТ 2010 ГОДИНА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА ДЕРОГАЦИЯ, ПРЕЗ КОЙТО БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПОВДИГА ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ПРЕВОЗИТЕ НА НЯКОИ ОТПАДЪЦИ ДО БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 715/2010 НА КОМИСИЯТА ОТ 10 АВГУСТ 2010 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2223/96 НА СЪВЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДАПТАЦИИ СЛЕД ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ NACE REV. 2 И НА СТАТИСТИЧЕСКАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ (CPA) В НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 716/2010 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 717/2010 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

Резолюция на Европейския парламент от 7 май 2009 г. относно финансовите аспекти на Договора от Лисабон (2008/2054(INI))

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 август 2010 година за изменение на приложение XI към Директива 2003/85/ЕО на Съвета по отношение на списъка с лаборатории, оправомощени да работят с жив вирус на шап

Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу "надзорни агенции"), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VIII към Регламент (ЕО) № 612/2009


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 7 август 2010 - L 208, C 214.


По-важни нормативни актове:

ДИРЕКТИВА 2010/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2010 година за учредяване на Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 26 юли 2010 година за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност - (2010/427/ЕС)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 31 юли 2010 - L 200, C 209.


По-важни нормативни актове:


Поправка на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета

Определение на Общия съд от 7 юни 2010 г. — България/КомисияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 юли 2010 - L 198, C 207.


По-важни нормативни актове:


Решение на Съвета от 12 юли 2010 година за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 406/2010 НА КОМИСИЯТА от 26 април 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород (текст от значение за ЕИП)


Препоръка на Съвета от 13 юли 2010 година относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 юли 2010 - L 196, C 204.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 672/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2010 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на системите срещу обледеняване и изпотяване на предното стъкло на определени моторни превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО)...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 670/2010 НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Естония

Покана за представяне на предложения — Програма „Култура“ (2007—2013 г.) - (2010/C 204/04)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 27 юли 2010 - L 195, C 203.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 662/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 641/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 633/2010 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 632/2010 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с...

ДИРЕКТИВА 2009/156/ЕО НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни

ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране

РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 647/2010 НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година относно финансова помощ на Съюза за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България („Програма Козлодуй“)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2010 година за създаване на Група на потребителите на финансови услуги

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 19 ЮЛИ 2010 ГОДИНА ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО ЗА 2010 Г. НА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА ОБЛАСТ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОДКРЕПАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЯВЯВАНЕТО НА БОЛЕСТИ И КОМПЮТРИЗАЦИЯТА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

MEDIA Mundus — Покана за представяне на предложения за 2011 г.


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 юли 2010 - L 185, C 195.


По-важни нормативни актове:


Преюдициално запитване отправено от Върховен административен съд (България) на 26 април 2010 г. — Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите/„Ауто Николови“ ООД

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 629/2010 НА КОМИСИЯТА от 16 юли 2010 година за определяне на окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2009/2010 година

Решение на Общия съд от 2 юни 2010 г. — Procaps/СХВП — Biofarma (PROCAPS) (Дело T-35/09)

Решение на Съда (трети състав) от 20 май 2010 г. — Европейска комисия/Република Полша (Дело C-228/09)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 юли 2010 - L 182, C 192.


По-важни нормативни актове:

Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST)

Покана за представяне на предложения за 2010 г. за финансова помощ за функционирането на европейските сдружения на потребителите

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 57/2010 от 30 април 2010 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 юли 2010 - L 181, C 191.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/47/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на общността търговски превозни средства

Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2010 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2010 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1019/2002 относно стандартите за търговия с маслиново масло поради присъединяването на България и Румъния

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 601/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 602/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2010 година относно определянето на минималната продажна цена на масло за третата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2005 година относно адекватната защита на личните данни, съдържащи се в досиетата на пътници на самолети и трансферирани на Агенцията на канадските гранични служби (нотифицирано под номер С(2005) 3248)

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 24 юни 2010 година за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 юли 2010 - L 179, C 190.


По-важни нормативни актове:


Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост

Консолидирана версия на Директива на Съвета от 20 декември 1985 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

Регламент (ЕC) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека

Решение на Комисията от 9 юли 2010 година относно количеството квоти в Общността като цяло за 2013 г., които да бъдат издадени в рамките на Европейската схема за търговия с емисии

Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ключовата информация за инвеститорите и условията, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите или на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страницаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 юли 2010 - L 175, C 187.


По-важни нормативни актове:


Държавна помощ C 12/10 (ex N 389/09) — Отсрочване и разсрочване на задълженията на „Русе Индъстри“

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ КЪМ СТРАНИТЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИЯ СЪД

Програма за обучение през целия живот - Подпомагане за два конкурса за насърчаване на езиковото обучение чрез кратки аудиовизуални продукции

ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЪДА

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 29 юни 2010 година относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния

РЕШЕНИЕ № E2 ОТ 3 МАРТ 2010 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИ, ПРИЛОЖИМА ЗА КООРДИНАТИТЕ НА ОРГАНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛЕН 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И ПРИСЪСТВАЩИ В ЕЛЕКТРОННАТА ДИРЕКТОРИЯ, КОЯТО Е СЪСТАВНА ЧАСТ ОТ EESSI


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 юни 2010 - L 165, C 173.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28 юни 2010 година относно признаването на Израел по отношение на образованието, обучението и сертифицирането на моряците за признаване на удостоверенията за правоспособност - (нотифицирано под номер C(2010) 4227)


Уведомление от правителството на Обединеното кралство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 юни 2010 - L 159, C 167.


По-важни нормативни актове:


РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА от 3 юни 2010 година относно актуализиран наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 558/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2010 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 540/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 юни 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

Приемане на справочен документ за целите на Директива 2008/1/ЕО на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 юни 2010 - L 156, C 163.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/39/ЕС НА КОМИСИЯТА от 22 юни 2010 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на специалните разпоредби относно активните вещества клофентезин, дифлубензурон, ленацил, оксадиазон, пиклорам

РЕШЕНИЕ, ВЗЕТО С ОБЩО СЪГЛАСИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ от 31 май 2010 година относно седалището на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

Национална процедура на България за разпределяне на ограничени права за въздушни превози

Публична покана за подаване на кандидатури с оглед назначаването на съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 юни 2010 - L 155, C 162.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 534/2010 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2010 година за преустановяване на подаването на заявления за лицензии за внос за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 542/2010 НА СЪВЕТА от 3 юни 2010 година за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2010 година за освобождаване на Banque de France от прилагането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 17 ноември 2009 година за сключване на споразумение между правителството на Руската федерация и Европейския съюз за защита на класифицираната информацияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 юни 2010 - L 148, C 154.


По-важни нормативни актове:


Правило № 7 на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) - Единни разпоредби относно одобряването на предни и задни габаритни светлини, стоп-светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит на моторни превозни средства

Извлечение от ликвидационна мярка, приета по член 9 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

СПОРАЗУМЕНИЕ за търговията с банани между Европейския съюз и Съединените американски щати


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 8 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 4 юни 2010 - L 140, C 149.


По-важни нормативни актове:

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 562/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 април 2005 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията

Решение № H5 от 18 март 2010 година относно сътрудничеството в областта на борбата с измамите и грешките в рамките на регламент (ЕО) № 883/2004 на Съвета и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност

РЕШЕНИЕ № А3 от 17 декември 2009 година относно сумирането на завършени непрекъснати периоди на командироване съгласно Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета и Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

Специален доклад № 1/2010 "Ефективен ли е контролът на опростените митнически процедури за внос?"


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 4 юни 2010 - L 138, C 146.


По-важни нормативни актове:


Решение № 477/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година за отмяна на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях

Препоръка на Комисията от 12 май 2010 година относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 2 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 1 юни 2010 - L 134, C 142.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 438/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 439/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 2010 година за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Обявление за търг за намаляване на митото за внос на царевица от трети държави - (2010/C 138/12)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 31 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 май 2010 - L 129, C 137.


По-важни нормативни актове:


Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“

Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно образоване на децата на мигрантите

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 май 2010 година за отмяна на Решение 2002/627/ЕО на Комисията за създаване на Група на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 25 май 2010 година за изменение на Решение 2001/672/ЕО на Комисията по отношение на времевите периоди за движение на едър рогат добитък, когато е изведен на лятна паша (нотифицирано под номер C(2010) 3188)

СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА относно актуализираната програма за конвергенция на България за 2009—2012 г.АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 май 2010 - L 126, C 133.


По-важни нормативни актове:


ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ - между Европейската комисия и правителството на Съединените американски щати за съвместни дейности в областта на научните изследвания, свързани с вътрешната/гражданската сигурност

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 430/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

Резюме на решение на Комисията от 17 март 2010 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП – Дело COMP/39.386 - Дългосрочни договори Франция

Списък на безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата 2009 година по бюджетен ред 05.08.06 публикуван съгласно Регламент (ЕО) № 2208/2002 на КомисиятаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 19 май 2010 - L 123.


По-важни нормативни актове:


Разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Общността

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно изменението на климата по повод на Конференцията на ООН за изменението на климата, Копенхаген, 7—18 декември 2009 г.

Резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно активния диалог с гражданите за Европа (2008/2224(INI))

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно бъдещето на автомобилната промишленост

Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2009 г. относно цените на хранителните стоки в Европа (2008/2175(INI))
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 13 май 2010 - L 120 и C 125 .


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 380/2010 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 413/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2010 година за изменение на приложения III, IV и V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци с цел отразяване на промените, приети с Решение С(2008) ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 416/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2010 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2010 г. относно напредъка по изпълнението на работната програма "Образование и обучение 2010 г."
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 8 май 2010 - L 115.


По-важни нормативни актове:


Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит


ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ СТОКХОЛМСКА ПРОГРАМА - ОТВОРЕНА И СИГУРНА ЕВРОПА В УСЛУГА И ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ


Решение на Комисията от 4 май 2010 година относно искането на България за защитни мерки с оглед на дерогация от задълженията съгласно Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталацииАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 4 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 април 2010 - L 110 и C 112.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ № Н1 ОТ 12 ЮНИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО РАМКАТА ЗА ПРЕХОДА ОТ РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 1408/71 И (ЕИО) № 574/72 НА СЪВЕТА КЪМ РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 883/2004 И (ЕО) № 987/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 371/2010 НА КОМИСИЯТА ОТ 16 АПРИЛ 2010 ГОДИНА ЗА ЗАМЯНА НА ПРИЛОЖЕНИЯ V, X, XV И XVI КЪМ ДИРЕКТИВА 2007/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА, КАКТО И НА СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТИ И ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТАКИВА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Решение на Комисията от 30 април 2010 година за приемане на финансово решение в подкрепа на подготвително действие по отношение на контролните пунктове през 2010 г


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 април 2010 - L 108 и C 108.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 360/2010 на Комисията от 27 април 2010 година за изменение на приложение VIII и приложение IV към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика

Решение на Комисията от 26 април 2010 година за създаване на експертна група за обща референтна рамка в областта на европейското договорно право

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 361/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 690/2008 относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рисковеАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 27 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 април 2010 - L 102 и C 104.


По-важни нормативни актове:


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 април 2010 година относно Европейската банка данни за медицинските изделия (Eudamed) - (нотифицирано под номер C(2010) 2363) - (текст от значение за ЕИП) - (2010/227/ЕС)

Част 0 на правилата за персонала на ЕЦБ, съдържащи етичната рамка


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 април 2010 - L 101 и C 103.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 януари 1991 година за ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях

Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 16/2010 от 29 януари 2010 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП, относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 21 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 април 2010 - L 98 и C 101.


По-важни нормативни актове:


Определение на Съда (седми състав) от 13 януари 2010 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Parma, Италия) - Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Преюдициално запитване отправено от Върховен касационен съд (България) на 20 януари 2010 г. - Тони Семерджиев/ЕТ "Дел Пи - Красимира Манчева" - (Дело C-32/10)

Преюдициално запитване отправено от Софийски градски съд (България) на 18 ноември 2009 г. - Канон Кабушики Кайша/"Ай Пи Ен България" ООД - (Дело C-449/09)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 април 2010 - L 96 и C 96.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 309/2010 НА КОМИСИЯТА от 9 април 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 315/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 април 2010 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 април 2010 - L 94 и C 94.


По-важни нормативни актове:


Директива на Съвета от 24 юни 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и до вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори

Директива на Съвета от 26 май 1986 година относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 април 2010 - L 91 и C 92.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 293/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 820/2008 за установяване на допълнителни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 295/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. за предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно прилагането на Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно психичното здраве

Обява за свободно работно място за поста генерален директор (степен AD 15) на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейските общностиАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 април 2010 г.


Последен брой на Официален вестник e C 90 от 8-ми април 2010 г.


По-важни нови нормативни актове:


Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 година за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение а, раздел i към Директива 90/425/ЕИОАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 април 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 1 април 2010 - L 86 и C 87.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/26/ЕС на Комисията от 31 март 2010 година за изменение на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 275/2010 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за оценка на качеството на структурната бизнес статистика - (текст от значение за ЕИП)

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/08/10 - В рамките на програмата за образование и обучение през целия живот - Програма "Леонардо да Винчи" - (2010/C 85/08)

Покана за представяне на предложения - EACEA/09/10 - в рамките на програмата за образование и обучение през целия живот - програма "Леонардо да Винчи" - отпускане на безвъзмездни средства за подпомагане на национални проекти, свързани с изготвянето на национален подход за осигуряване на качество на системата на професионалното образование и обучение (ПОО) по пътя към въвеждане и развитие на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 март 2010 - L 82 и C 81.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2006/88/EО НА СЪВЕТА от 24 октомври 2006 година относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни


Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 254/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година за одобряване на програма за контрол на Salmonella при домашните птици в някои трети страни


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 255/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2010 година за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение - (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 257/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2010 година за създаване на програма за новата оценка на одобрените добавки в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 март 2010 година за изтегляне напред на датата на плащане на втория транш от помощта за преструктуриране, отпусната за пазарната 2009/2010 година съгласно Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета


Във връзка с установяването на временна схема за преструктурирането на захарната индустрия в ЕС, на държавите-членки се дава възможността да изтеглят по-рано плащанията на втория транш от помощта за преструктуриране, отпусната за пазарната 2009/2010 година на предприятия, производители и лица, сключили договори за предоставяне на селскостопански машини, които са се отказали от квотата си от 1 октомври 2009 г. до датата на плащане на първия транш.

Плащането е дължимо през юни 2010 година. Държавите-членки информират Комисията до 31 март 2010 г. дали искат да се възползват от предвидената възможност.АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 24 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 март 2010 - L 76 и C 73.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/19/ЕС на Комисията от 9 март 2010 година за изменение, за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на директива 91/226/ЕИО на Съвета и Директива 2007/46/ео на Европейския парламент и на Съвета


Директива 2010/23/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за самоначисляване във връзка с доставки на някои услуги, при които съществува риск от измами


Регламент (ЕC) № 215/2010 на Комисията от 5 март 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициранеАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 19 март 2010 - L 70 и C 71.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 година за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (Businesseurope), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО


Лекарствени продукти - списък на разрешителните за пускане на пазара, издадени през първата половина на 2009 г. от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП


Регламент (ЕС) № 224/2010 на Комисията от 17 март 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година


Регламент (ЕС) № 231/2010 на Комисията от 18 март 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008


Регламент (ЕС) № 233/2010 на Комисията от 18 март 2010 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95


Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2009 г. за репатрирането и заселването на затворници от лагера в Гуантанамо


Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2009 г. относно „2050: Бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата“ (2008/2105(INI))


Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно прилагането в Европейския съюз на Директива 2003/9/ЕО за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище: посещения на комисия LIBE от 2005 г. до 2008 г.


Резолюция на Съвета от 26 февруари 2010 година относно типово споразумение за създаване на съвместен екип за разследване


Решение на Комисията от 18 март 2010 година за оттегляне на позоваването на стандарт EN ISO 4869-4: 2000 "акустика. антифони. част 4: измерване на ефективното ниво на звуково налягане на антифони, покриващи ушите с устройство за затихване на звука, зависещо от нивото на звука (iso/tr 4869-4: 1998)" в съответствие с Директива 89/686/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер c(2010) 1599)
Нормативни актове, отнасящи се изрично за Република България:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 март 2010 година за изменение на Решение 2008/22/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за бежанците за периода 2008-2013 г. ка...

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 17 март 2010 - L 67 и C66.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕО) № 544/2001 на Комисията от 20 март 2001 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на допълнителната финансовата помощ за оперативните фондове


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2220/85 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 1985 година, за определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 220/2010 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2010 година за приемане на програмата от ad hoc модули за 2013 г.—2015 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета - (текст от значение за ЕИП)


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 март 2010 година за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца


СПИСЪЦИ НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРС КАНДИДАТИ - (2010/C 66 A/01)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 март 2010 - L 66 и C65.


По-важни нормативни актове:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ EPSO/AD/177/10 — АДМИНИСТРАТОРИ (AD 5)


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1301/2006 НА КОМИСИЯТА от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос - консолидирана версия


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 216/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 218/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2010 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 март 2010 година


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 210/2010 НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година за изменение на списъците с производства по несъстоятелност, производства по ликвидация и ликвидатори в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000


РЕШЕНИЕ № 1672/2006/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 октомври 2006 годиназа създаване на програма на Общността за заетост и социална солидарност — „Прогрес“


СПИСЪК НА НАТУРАЛНИТЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ПРИЗНАТИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 и 11 март 2010 - L 64 и C60.


По-важни нормативни актове:


НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЛОНДОН)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 202/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 6/2003 относно разпространението на статистика за автомобилния превоз на товари - (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 203/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Irpinia — Colline dell’Ufita (ЗНП)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 11 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 март 2010 - L 60 и C59.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/16/ЕС НА КОМИСИЯТА от 9 март 2010 година за изменение на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването на определена институция от нейния обхват на прилагане - (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 197/2010 НА КОМИСИЯТА от 9 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 март 2010 - L 56 и C56.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 185/2010 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2010 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 188/2010 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2010 година по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА от 1 март 2010 година относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON863xNK603

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24 февруари 2010 година за изменение на нейния процедурен правилник
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 5 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 4 март 2010 - L 53 и C54.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 177/2010 НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на продукта картофи (Solanum tuberosum L. линия EH92-527-1), генетично модифицирани за повишено съдържание на...


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за разрешаване на пускането на пазара на фураж, произведен от генетично модифицирания картоф EH92-527-1 (BPS-25271-9), и случайното или технически неизбежното наличие на картофа в хранителни и фуражни продукти...


РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННИЯ КОМИТЕТ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕАСТ № 1/2010/SC от 28 януари 2010 година за създаване на Временен комитет за финансовия механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г.


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 февруари 2010 година за назначаване на членове на Комитета на Европейския социален фонд


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година за създаване на постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност(2010/131/ЕС)


Свободна длъжност за административен ръководител (степен AD 14) на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)COM/2010/01АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 4 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 март 2010 - L 51 и C52.


По-важни нормативни актове:Жалба, подадена на 18 декември 2009 г. от Владимир Иванов срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (трети състав) на 30 септември 2009 г. по дело T-166/08, Иванов/Комисия


ЗЕЛЕНА КНИГА Реформа на общата политика в областта на рибарството


Регламент (EO) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)


Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 година за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно асансьорите


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно нова стратегия на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 2 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 27 февруари 2010 - L 50 и C51.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/12/ЕС НА СЪВЕТА от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 167/2010 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2010 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 март 2010 година


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 17 февруари 2010 година за назначаване на титулярните и резервните членове на Европейската консултативна група на потребителите


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година относно назначаването на членове на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година относно правилата за функциониране на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 1 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 26-ти февруари - L 49 и C49.


По-важни нормативни актове:


Предложение за МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ Да общуваме на тема Европа в партньорство


Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2009 г. относно положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г. (2007/2145(INI)


Решение на Комисията от 23 февруари 2010 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства


Процедурен правилник на Управителния съвет на ЕВРОПОЛ
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 ФЕВРУАРИ 2010 г.


Импортирана е пълната версия на Договора от Лисабон на английски език.


Новите броеве на Официален вестник към 13 февруари са L 40 и C 36.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 129/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 128/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци


Резюме на решение на Комисията от 16 декември 2009 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 ФЕВРУАРИ 2010 г.


Създаден е нов раздел в структурата "Съдебна практика" - ОБЩ СЪД.


Най-новите документи, импортирани в базата данни са към дата 9-ти февруари 2010 г. - Официален вестник брой C 32, и L 35 от 6-ти февруари 2010 г.


Важни нормативни актове:


МЕДИЯ 2007 - РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ - Директор на дирекция "Информационни технологии" (степен AD 14 или AD 15)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 104/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 2010 година относно разрешителното за използване на калиев диформат като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешителното BASF SE) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2005


Решение на Съда (голям състав) от 30 ноември 2009 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град, България) - Саид Шамилович Кадзоев (Хучбаров) - Дело C-357/09 PPUАктуалност на базата данни към 3 февруари 2010 г.


Най-новите броеве са: L 31 и C 26 от 3 февруари 2010 г.Важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/3/ЕС НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2010 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения III и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 67/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година за определяне на общите правила за предоставяне на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи - (кодифицирана версия)


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 31/96 НА КОМИСИЯТА от 10 януари 1996 година относно удостоверението за освобождаване от акциз


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2009 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на трети актуализиран списък с територии от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион


СПОРАЗУМЕНИЕ между Австралия и Европейския съюз относно сигурността на класифицираната информацияАктуалност на базата данни към 28 януари 2010 г.


Най-новите броеве са: L 31 и C 26 от 27 януари 2010 г.


Важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 71/2010 на Комисията от 25 януари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

Становище на Европейската централна банка от 11 януари 2010 година относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на - Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО


===TTL: ??? 0 0;АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 5 ЯНУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 5 януари 2012 – L 2, C 2


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/96/ЕС НА СЪВЕТА от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (преработен текст)

ДИРЕКТИВА 2011/98/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка

РАМКА ЗА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ ЗА КОРАБОСТРОЕНЕТО


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 декември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 декември 2011 – L 344, C 379


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/91/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи дадена храна

ДИРЕКТИВА 2011/92/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета

ДИРЕКТИВА 2011/99/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно европейската заповед за защитаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 декември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 декември 2011 – L 336, C 372


По-важни нормативни актове:


Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за транспорта
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 декември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 13 декември 2011 – L 329, C 363


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ

№ 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (текст от значение за ЕИП)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 декември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 7 декември 2011 – L 324, C 357


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 1251/2011 на Комисията ОТ 30 ноември 2011 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности (2011/C 357/04)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 декември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 3 декември 2011 – L 320, C 355


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2001/43/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 27 юни 2001 година за изменение на Директива 92/23/ЕИО на Съвета относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета и техния монтаж

ДИРЕКТИВА 2011/94/ЕС НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2011 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства

Известие за влизането в сила на Споразумението за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани споразумения
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ноември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 ноември 2011 – L 313, C 347


По-важни нормативни актове:


Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 2001/81/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF) ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1177/2011 НА СЪВЕТА от 8 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2011 година за прилагане на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на проверките на застраховки „Гражданска отговорност“
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 ноември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 ноември 2011 – L 304, C 342


По-важни нормативни актове:


ЗЕЛЕНА КНИГА относно Европейска гражданска инициатива

ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 97/68/EO на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 година за сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 март 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха с емисии от моторните превозни средства

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2001 НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE)

Жалба, подадена на 23 юни 2011 г. — България/Комисия (Дело T-335/11)Европейската комисия приема няколко съществени законодателни предложения, между които:Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО)№ 810/2009 от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)COM(2011)516

Предложение за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО COM(2011)594АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 ноември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 18 ноември 2011 – L 301, C 337


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2011 година за финансов принос на Съюза за спешните мерки за борба с болестта шап в България през 2011 г. (нотифицирано под номер C(2011) 7993) (само текстът на български език е автентичен)

ДИРЕКТИВА 2011/82/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2001 НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1006/2011 НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1077/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 18 юли 2011 година - "Диджиталнет" ООД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митница Варна

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 18 юли 2011 година - "М САТ КЕЙБЪЛ" АД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митница Варна (Дело C-382/11)

Преюдициално запитване, отправено от Комисия за защита от дискриминация (България) на 25 юли 2011 година - Валери Хариев Белов/"ЧЕЗ Електро България" АД, "ЧЕЗ Разпределение България" АД (Дело C-394/11)

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 8 ноември 2011 година относно сключването на споразумение за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани споразумения

Решение на Съда (първи състав) от 15 септември 2011 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град - България) - "ДП Груп" ЕООД/Директор на Агенция "Митници" (Дело C-138/10)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 27 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 27 октомври 2011 – L 280, C 314


По-важни нормативни актове:


Директива 2006/117/ЕВРАТОМ на Съвета от 20 ноември 2006 година относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

Директива 94/72/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

Директива 96/47/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 25 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 октомври 2011 – L 278, C 312


По-важни нормативни актове:


Резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно журналистиката и новите медии – създаване на публична сфера в Европа (2010/2015(INI))


Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу „надзорни агенции“), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VIII към Регламент (ЕО) № 612/2009


Декларация на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно липсата на прозрачен процес за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) и потенциалната оспоримост на съдържанието му


Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно защитата на животните, използвани за научни целиАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 11 октомври 2011 – L 270, C 304


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/76/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури


ДИРЕКТИВА 2011/77/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни праваАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 11 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 11 октомври 2011 – L 266, C 300


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/77/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 24 септември 2011 – L 248, C 281


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/72/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 септември 2011 година за изменение на Директива 2000/25/ЕО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 939/2011 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2011 година за поправка на Регламент (ЕО) № 617/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕC) № 935/2011 НА КОМИСИЯТА от 20 септември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2011 г.


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 20 септември 2011 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 21 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 21 септември 2011 – L 244, C 277


По-важни нормативни актове:

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 20 септември 2011 година относно процедурата за демонстриране на нивото на съответствие на съществуващите железопътни линии с основните параметри от техническите спецификации за оперативна съвместимост


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 август 2011 година за изменение на Решение 2007/589/ЕО, състоящо се в добавяне на указания за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове, отнасящи се за нови дейности и газове


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2011 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2011 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2011 г.


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 септември 2011 – L 240, C 273


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/75/ЕС НА КОМИСИЯТА от 2 септември 2011 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (текст от значение за ЕИП)


Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2011 на Комисията от 8 септември 2011 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 14 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 септември 2011 – L 237, C 271


По-важни нормативни актове:


ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н P. MENGOZZI, представено на 6 септември 2011 година


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ EPSO/AD/227-228-229/11 (2011/C 271 A/01)


Регламент (ЕO) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 914/2011 НА КОМИСИЯТА от 13 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2010 за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 септември 2011 – L 236, C 270


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 2011 година относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, СъветаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 септември 2011 – C 267


По-важни нормативни актове:


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива на Европейския парламент и на Съвета 97/23/ЕО на 29 май 1997 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно съоръжения под налягане


Държавна помощ SA.31479 (11/C — ex 11/N) — Мерки за държавна помощ за Royal Mail
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 септември 2011 - L 232


По-важни нормативни актове:


Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 471/09/COL от 25 ноември 2009 година за седемдесет и четвърто изменение на процесуалните и материалноправните норми в областта на държавните помощи, с което се въвежда нова глава относно критериите за анализ на съвместимостта на държавните помощи за обучение, подлежащи на индивидуално уведомяване


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 25 август 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазариАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 2 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 септември 2011 - L 227, C 259


По-важни нормативни актове:


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 27 юни 2011 година - "Диджиталнет" ООД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митници Варна (Дело C-320/11)


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 29 юни 2011 година - "Цифрова компания" ООД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митници Варна (Дело C-330/11)Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромитеСтановище на Комитета на регионите относно „Програма за нови умения и работни места“

Становище на Комитета на регионите относно „Програма LIFE на ЕС. Бъдещо развитие“
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 31 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 31 август 2011 - L 225, C 256


По-важни нормативни актове:


Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 на Комисията от 19 август 2011 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1564/2005 (Текст от значение за ЕИП)


Регламент за изпълнение (ЕС) № 859/2011 на Комисията от 25 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването по отношение на въздушните товари и поща
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 25 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 август 2011 - L 219, C 247


По-важни нормативни актове:


Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2011 на Комисията от 17 август 2011 година за временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

Решение на Комисията от 17 август 2011 година за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (нотифицирано под номер C(2011) 5777)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 24 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 24 август 2011 - L 218, C 246


По-важни нормативни актове

Регламент (ЕО) № 1899/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското в...


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи


Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за автентичност във връзка с Регламент (ЕО) № 620/2009 (2011/C 244/01)


Покани за представяне на предложения - програма "ЕСПОН 2013"АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 август 2011 - L 215, C 243


По-важни нормативни актове


ДИРЕКТИВА 2006/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април относно лиценза на ръководителите на полети в Общността


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 828/2011 НА КОМИСИЯТА от 17 август 2011 година за временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 8 юни 2011 година - "ЕМС България ТРАНСПОРТ" ООД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 8 юни 2011 година - "БОНИК" ЕООД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите


Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 805/2011 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2011 година относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети и за някои свидетелства и сертификати


Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (текст от значение за ЕИП) (2011/C 235/08)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 10 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 август 2011 - L 205, C 234


По-важни нормативни актове


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1850/2006 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2006 година за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел и продукти от хмел


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5 август 2011 година за одобряване на плана за ликвидиране на болестта шап по дивите животни в България (нотифицирано под номер C(2011) 5625) (само текстът на български език е автентичен)


Определение на Съда (пети състав) от 11 май 2011 г. (преюдициално запитване от Върховен касационен съд (България) - България) - Тони Георгиев Семерджиев/ЕТ "Дел-Пи-Красимира Манчева" (Дело C-32/10)


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 14 юни 2011 година - "Добруджанска петролна компания" АД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 16 май 2011 година - "ТЕЦ Хасково" АД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 19 май 2011 година - Христо Бянков/Главен секретар на Министерство на вътрешните работи (Дело C-249/11)


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 26 май 2011 година - "Кремиковци" АД/Министър на икономиката, енергетиката и туризма и заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 6 юли 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 юли 2011 - L 175, C 195


По-важни нормативни актове:


Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка


Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване


СТАНОВИЩЕ № 4/2011 относно Зелената книга на Комисията относно модернизирането на политиката на Европейския съюз в областта на обществените поръчки (съгласно член 287, параграф 4 от ДФЕС)


Решение на Съда (трети състав) от 12 май 2011 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град, България) - "Енел Марица Изток 3" АД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", НАП (Дело C-107/10)


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/16/11 В рамките на програмата „Учене през целия живот“ (ПУЦЖ) за насърчаване на интегрирането на ромите във и чрез образованието


Поправка на обява за свободно работно място за поста специален съветник (степен AD 15) (член 29, параграф 2 от Правилника за персонала) COM/2011/10312 (2011/C 193 A/02)


Резюме на решение на Комисията от 13 април 2011 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.579 — детергенти за широка употреба) (нотифицирано под номер C(2011) 2528 окончателен)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 МАЙ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 май 2011 - L 138, C 150


По-важни нормативни актове:


Директива 2011/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 година за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета за разширяване на обхвата й до лица, ползващи се с международна закрила (Текст от значение за ЕИП)


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 февруари 2011 година относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз (CON/2011/13)


Решение на Европейския парламент и на Съвета от 2 май 2011 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 МАЙ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 17 май 2011 - L 130, C 146


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 май 2011 година за отмяна на Решение 2003/796/ЕО относно създаването на Европейската група на регулаторите на електроенергия и природен газ


Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно сливанията на акционерни дружества (Текст от значение за ЕИП)


Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството


Заключения на Съвета за насърчаване на въвеждането на европейски идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier — ECLI) и на минимален набор от еднотипни метаданни (metadata) за съдебната практика


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 10 МАРТ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 март 2011 - L 62, C 75


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 149/2011 на Комисията от 18 февруари 2011 година за изменение на регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с регламент (ЕО) № 1606/2002 на европейския парламент и на съвета във връзка с подобренията на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 172/2011 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2011 година за определяне на предварителната помощ за 2011 г. за частно складиране на масло

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 201/2011 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2011 година относно образеца на декларация за съответствие на разрешен тип железопътно возило - (текст от значение за ЕИП)

РЕШЕНИЕ 2011/137/ОВППС НА СЪВЕТА от 28 февруари 2011 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

Решение № 890 от 20 декември 2010 година за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства в площта "Блок 1-20 Никопол", разположена на територията на области Враца, Плевен, Ловеч и Велико Търново и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 14 ФЕВРУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 Февруари 2011 - L 40.


По-важни нормативни актове:


Насоки на Европейската централна банка от 11 ноември 2010 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки

Регламент (ЕС) № 90/2011 на Комисията от 3 февруари 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за износ в сектора на птичето месоАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 ФЕВРУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 Февруари 2011 - L 28 и C 33.


По-важни нормативни актове:


Директива 2011/8/ЕС на Комисията от 28 януари 2011 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО по отношение на ограничението за употреба на бисфенол А в пластмасови шишета за хранене на кърмачета (Текст от значение за ЕИП

Решение 2011/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Туни


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 26 януари 2011 - L 22 и C 24.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/3/ЕС НА КОМИСИЯТА от 17 януари 2011 година за изменение на Директива 2008/128/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 49/2011 НА КОМИСИЯТА от 20 януари 2011 година относно издаването на лицензии за внос на консервирани гъби през 2011 година

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1177/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004(Текст от значение за ЕИП)

Решение на Съда (втори състав) от 18 ноември 2010 г. (преюдициално запитване от Районен съд Пловдив, България) — Васил Иванов Георгиев/Технически университет-София, филиал Пловдив


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 17 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 януари 2011 - L 11 и C 13.


По-важни нормативни актове:


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 07 юли 2010 г. — Красимир Аспарухов Естов, Моника Люсиен Иванова и „КЕМКО ИНТЕРНЕШЪНЬЛ“ ЕАД/Министерски съвет на Република България

Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храниАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 януари 2011 - L 8.


По-важни нормативни актове:


Прилагане на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 809/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 19/2011 НА КОМИСИЯТА от 11 януари 2011 година относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните рема...


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 11 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 8 януари 2011 - L 5 и C 5.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 1233/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

Регламент (ЕС) № 1234/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (Общ регламент за ООП) относно помощта, която се предоставя в рамките на германския алкохолен монопол

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщение на Комисията относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държав

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2010 година относно парафискалната такса за популяризиране на виното, прилагана от Португалия, C 43/04 (ex NN 38/03) - (нотифицирано под номер C(2010) 4891)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 6 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 януари 2011 - L 3 и C 3.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/84/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2010 година за изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1266/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2010 година за изменение на Директива 2007/68/ЕО по отношение на изискванията за етикетиране на вината - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1235/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2010 година за изменение по отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 декември - L 330.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/88/ЕС НА СЪВЕТА от 7 декември 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка

Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията

Решение на Комисията от 6 март 2008 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема "Енергия" на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 2 декември 2010 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в България - (2010/758/ЕС)

Решение на Комисията от 15 декември 2010 година за изменение на Решение 2006/944/ЕО за определяне на съответните нива на емисиите, разпределени на Общността и всяка от нейните държави-членки съгласно Протокола от Киото в съответствие с Решение 2002/358/ЕО на Съвета

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 06 септември 2010 година— Петър Аладжов/заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи (дело c-434/10)

Решение на Съда (голям състав) от 5 октомври 2010 г. (преюдициално запитване от Административен съд София - град, България) - Георги Иванов Елчинов/ Национална здравноосигурителна каса - Дело C-173/09


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 Ноември 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 ноември - L 304, C 317.


По-важни нормативни актове:


Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Директива 2010/68/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (текст от значение за ЕИП)

Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (текст от значение за ЕИП)

Решение на Комисията от 22 юли 2010 година за създаване на единен формат за втория доклад на държавите-членки относно прилагането на Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения (нотифицирано под номер C(2010) 4955)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 06 септември 2010 година— Петър Аладжов/Заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи (Дело C-434/10)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2010 година за освобождаване на България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кр...

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 2 септември 2010 г. - Христо Гайдаров/Директор на Главна дирекция "Охранителна полиция" при Министерство на вътрешните работи - Дело C-430/10


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 Ноември 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 ноември - L 290, C 300.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 ноември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ - (ЕЦБ/2010/19)

Решение на Комисията от 3 ноември 2010 година за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на co2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на СъветаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 октомври - L 282, C 292.


По-важни нормативни актове:

ДИРЕКТИВА 2010/64/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 3922/91 НА СЪВЕТА от 16 декември 1991 година относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 октомври - C 287.


По-важни нормативни актове:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 948/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 949/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2010 година за определяне на възстановяванията при износ на свинско месо

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 950/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2010 година за определяне на възстановяванията при износ на яйца

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно обезщетяването на пътниците в случай на фалит на авиокомпания

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно обозначаването на произхода

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите – Програма от Стокхолм

Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно среда без тютюнев димАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 ОКТОМВРИ 2010 г.Последните броеве на Официален вестник са към 16 октомври - L 272.
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 13 октомври - L 269, C 276


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 904/2010 НА СЪВЕТА от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработена версия)

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата - (ЕЦБ/2010/13) - (2010/598/EU)

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 септември 2010 година относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти - (ЕЦБ/2010/14) - (2010/597/ЕС)

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 8 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 8 октомври - L 265.


По-важни нормативни актове:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 885/2010 НА КОМИСИЯТА от 7 октомври 2010 година относно разрешително за употребата на препарата от наразин и никарбазин като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното — Eli Lilly and Company Ltd)

Поправка на Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 5 октомври - L 261, C 269


По-важни нормативни актове:


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга — Насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (преработване) за прилагане на Small Business Act

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане“


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 септември 2010 - L 256, C 260


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 849/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците - (текст от значение за ЕИП)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 септември 2010 - L 252, C 259АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 24 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 септември 2010 - L 249, C 256


По-важни нормативни актове:

Регламент (ЕС) № 825/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането

Свободно работно място за директор (степен AD 14) на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), Будапеща - COM/2010/10281

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 17 септември 2010 - L 245, C 251.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 година относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза

Регламент (ЕС) № 802/2010 на Комисията от 13 септември 2010 година за прилагане на член 10, параграф 3 и член 27 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на показателите на дружеството

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 811/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 септември 2010 година за подлагане вноса на модеми за безжична глобална мрежа (WWAN) с произход от Китайската народна република

Определение на Общия съд от 12 юли 2010 г. - България/Комисия


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 септември 2010 - L 242, C 248.


По-важни нормативни актове:


ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-ЖА J. KOKOTT, представено на 15 юли 2010 година - дело C163/09

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н Y. BOT представено на 2 септември 2010 година - Дело C232/09

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н YVES BOT представено на 2 септември 2010 година - Васил Иванов Георгиев срещу Технически университет — София, филиал ПловдивАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 8 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 7 септември 2010 - L 236.


По-важни нормативни актове:


Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2010 година за изменение на Решение 2004/277/ЕО, Евратом по отношение на правилата за прилагане на Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета за създаване на общностен механизъм за гражданска защитаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 3 септември 2010 - L 233, C 238.


По-важни нормативни актове:


КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/31/10

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЛОНДОН)

Програма за учене през целия живот - Специална покана за представяне на предложения - Индивидуална ученическа мобилност в рамките на програма "Коменски" - (DG EAC/38/2010)

РЕШЕНИЕ № 292 от 11 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-7 "Търнак"

РЕШЕНИЕ № 296 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-8 "Алтимир"

РЕШЕНИЕ № 297 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-5 "Деветаки"

РЕШЕНИЕ № 298 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-9 "Мизия"

РЕШЕНИЕ № 299 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-6 "Пелово",

РЕШЕНИЕ № 300 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за - подземните богатства, от Блок 1-10 "Ботево"АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 31 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 31 август 2010 - L 228, C 235.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/60/ЕС НА КОМИСИЯТА от 30 август 2010 година за предвиждане на някои дерогации за търговията със смеси от семена от фуражни култури, предназначени за съхранението на естествената околна среда

Директива 2010/59/ЕС на Комисията от 26 август 2010 година за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни

Определение на Съда от 23 април 2010 г. — Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Решение на Европейската централна банка от 19 август 2010 година относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност

Становище на Комитета на регионите относно „Разработване на обща стратегия за главните базови технологии в ЕС“

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА въз основа на член 22 от Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискацияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 18 август 2010 - L 217, C 223.


По-важни нормативни актове:

ДИРЕКТИВА 2010/52/ЕС НА КОМИСИЯТА от 11 август 2010 година за изменение, с цел адаптиране на техните технически разпоредби, на Директива 76/763/ЕИО на Съвета относно седалките за пътници на селскостопанските или горските колесни трактори

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 август 2010 година за определяне на излишъците от запаси на селскостопански продукти, различни от захар, и финансовите последствия от изтеглянето им от пазара във връзка с присъединяването на България и РумънияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 11 август 2010 - L 210, C 217.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 10 АВГУСТ 2010 ГОДИНА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА ДЕРОГАЦИЯ, ПРЕЗ КОЙТО БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПОВДИГА ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ПРЕВОЗИТЕ НА НЯКОИ ОТПАДЪЦИ ДО БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 715/2010 НА КОМИСИЯТА ОТ 10 АВГУСТ 2010 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2223/96 НА СЪВЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДАПТАЦИИ СЛЕД ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ NACE REV. 2 И НА СТАТИСТИЧЕСКАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ (CPA) В НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 716/2010 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 717/2010 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

Резолюция на Европейския парламент от 7 май 2009 г. относно финансовите аспекти на Договора от Лисабон (2008/2054(INI))

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 август 2010 година за изменение на приложение XI към Директива 2003/85/ЕО на Съвета по отношение на списъка с лаборатории, оправомощени да работят с жив вирус на шап

Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу "надзорни агенции"), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VIII към Регламент (ЕО) № 612/2009


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 7 август 2010 - L 208, C 214.


По-важни нормативни актове:

ДИРЕКТИВА 2010/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2010 година за учредяване на Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 26 юли 2010 година за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност - (2010/427/ЕС)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 31 юли 2010 - L 200, C 209.


По-важни нормативни актове:


Поправка на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета

Определение на Общия съд от 7 юни 2010 г. — България/КомисияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 юли 2010 - L 198, C 207.


По-важни нормативни актове:


Решение на Съвета от 12 юли 2010 година за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 406/2010 НА КОМИСИЯТА от 26 април 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород (текст от значение за ЕИП)


Препоръка на Съвета от 13 юли 2010 година относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 юли 2010 - L 196, C 204.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 672/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2010 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на системите срещу обледеняване и изпотяване на предното стъкло на определени моторни превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО)...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 670/2010 НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Естония

Покана за представяне на предложения — Програма „Култура“ (2007—2013 г.) - (2010/C 204/04)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 27 юли 2010 - L 195, C 203.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 662/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 641/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 633/2010 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 632/2010 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с...

ДИРЕКТИВА 2009/156/ЕО НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни

ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране

РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 647/2010 НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година относно финансова помощ на Съюза за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България („Програма Козлодуй“)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2010 година за създаване на Група на потребителите на финансови услуги

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 19 ЮЛИ 2010 ГОДИНА ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО ЗА 2010 Г. НА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА ОБЛАСТ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОДКРЕПАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЯВЯВАНЕТО НА БОЛЕСТИ И КОМПЮТРИЗАЦИЯТА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

MEDIA Mundus — Покана за представяне на предложения за 2011 г.


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 юли 2010 - L 185, C 195.


По-важни нормативни актове:


Преюдициално запитване отправено от Върховен административен съд (България) на 26 април 2010 г. — Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите/„Ауто Николови“ ООД

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 629/2010 НА КОМИСИЯТА от 16 юли 2010 година за определяне на окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2009/2010 година

Решение на Общия съд от 2 юни 2010 г. — Procaps/СХВП — Biofarma (PROCAPS) (Дело T-35/09)

Решение на Съда (трети състав) от 20 май 2010 г. — Европейска комисия/Република Полша (Дело C-228/09)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 юли 2010 - L 182, C 192.


По-важни нормативни актове:

Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST)

Покана за представяне на предложения за 2010 г. за финансова помощ за функционирането на европейските сдружения на потребителите

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 57/2010 от 30 април 2010 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 юли 2010 - L 181, C 191.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/47/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на общността търговски превозни средства

Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2010 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2010 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1019/2002 относно стандартите за търговия с маслиново масло поради присъединяването на България и Румъния

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 601/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 602/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2010 година относно определянето на минималната продажна цена на масло за третата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2005 година относно адекватната защита на личните данни, съдържащи се в досиетата на пътници на самолети и трансферирани на Агенцията на канадските гранични служби (нотифицирано под номер С(2005) 3248)

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 24 юни 2010 година за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 юли 2010 - L 179, C 190.


По-важни нормативни актове:


Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост

Консолидирана версия на Директива на Съвета от 20 декември 1985 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

Регламент (ЕC) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека

Решение на Комисията от 9 юли 2010 година относно количеството квоти в Общността като цяло за 2013 г., които да бъдат издадени в рамките на Европейската схема за търговия с емисии

Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ключовата информация за инвеститорите и условията, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите или на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страницаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 юли 2010 - L 175, C 187.


По-важни нормативни актове:


Държавна помощ C 12/10 (ex N 389/09) — Отсрочване и разсрочване на задълженията на „Русе Индъстри“

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ КЪМ СТРАНИТЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИЯ СЪД

Програма за обучение през целия живот - Подпомагане за два конкурса за насърчаване на езиковото обучение чрез кратки аудиовизуални продукции

ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЪДА

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 29 юни 2010 година относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния

РЕШЕНИЕ № E2 ОТ 3 МАРТ 2010 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИ, ПРИЛОЖИМА ЗА КООРДИНАТИТЕ НА ОРГАНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛЕН 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И ПРИСЪСТВАЩИ В ЕЛЕКТРОННАТА ДИРЕКТОРИЯ, КОЯТО Е СЪСТАВНА ЧАСТ ОТ EESSI


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 юни 2010 - L 165, C 173.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28 юни 2010 година относно признаването на Израел по отношение на образованието, обучението и сертифицирането на моряците за признаване на удостоверенията за правоспособност - (нотифицирано под номер C(2010) 4227)


Уведомление от правителството на Обединеното кралство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 юни 2010 - L 159, C 167.


По-важни нормативни актове:


РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА от 3 юни 2010 година относно актуализиран наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 558/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2010 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 540/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 юни 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

Приемане на справочен документ за целите на Директива 2008/1/ЕО на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 юни 2010 - L 156, C 163.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/39/ЕС НА КОМИСИЯТА от 22 юни 2010 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на специалните разпоредби относно активните вещества клофентезин, дифлубензурон, ленацил, оксадиазон, пиклорам

РЕШЕНИЕ, ВЗЕТО С ОБЩО СЪГЛАСИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ от 31 май 2010 година относно седалището на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

Национална процедура на България за разпределяне на ограничени права за въздушни превози

Публична покана за подаване на кандидатури с оглед назначаването на съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 юни 2010 - L 155, C 162.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 534/2010 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2010 година за преустановяване на подаването на заявления за лицензии за внос за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 542/2010 НА СЪВЕТА от 3 юни 2010 година за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2010 година за освобождаване на Banque de France от прилагането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 17 ноември 2009 година за сключване на споразумение между правителството на Руската федерация и Европейския съюз за защита на класифицираната информацияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 юни 2010 - L 148, C 154.


По-важни нормативни актове:


Правило № 7 на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) - Единни разпоредби относно одобряването на предни и задни габаритни светлини, стоп-светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит на моторни превозни средства

Извлечение от ликвидационна мярка, приета по член 9 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

СПОРАЗУМЕНИЕ за търговията с банани между Европейския съюз и Съединените американски щати


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 8 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 4 юни 2010 - L 140, C 149.


По-важни нормативни актове:

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 562/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 април 2005 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията

Решение № H5 от 18 март 2010 година относно сътрудничеството в областта на борбата с измамите и грешките в рамките на регламент (ЕО) № 883/2004 на Съвета и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност

РЕШЕНИЕ № А3 от 17 декември 2009 година относно сумирането на завършени непрекъснати периоди на командироване съгласно Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета и Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

Специален доклад № 1/2010 "Ефективен ли е контролът на опростените митнически процедури за внос?"


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 4 юни 2010 - L 138, C 146.


По-важни нормативни актове:


Решение № 477/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година за отмяна на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях

Препоръка на Комисията от 12 май 2010 година относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 2 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 1 юни 2010 - L 134, C 142.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 438/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 439/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 2010 година за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Обявление за търг за намаляване на митото за внос на царевица от трети държави - (2010/C 138/12)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 31 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 май 2010 - L 129, C 137.


По-важни нормативни актове:


Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“

Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно образоване на децата на мигрантите

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 май 2010 година за отмяна на Решение 2002/627/ЕО на Комисията за създаване на Група на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 25 май 2010 година за изменение на Решение 2001/672/ЕО на Комисията по отношение на времевите периоди за движение на едър рогат добитък, когато е изведен на лятна паша (нотифицирано под номер C(2010) 3188)

СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА относно актуализираната програма за конвергенция на България за 2009—2012 г.АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 май 2010 - L 126, C 133.


По-важни нормативни актове:


ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ - между Европейската комисия и правителството на Съединените американски щати за съвместни дейности в областта на научните изследвания, свързани с вътрешната/гражданската сигурност

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 430/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

Резюме на решение на Комисията от 17 март 2010 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП – Дело COMP/39.386 - Дългосрочни договори Франция

Списък на безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата 2009 година по бюджетен ред 05.08.06 публикуван съгласно Регламент (ЕО) № 2208/2002 на КомисиятаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 19 май 2010 - L 123.


По-важни нормативни актове:


Разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Общността

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно изменението на климата по повод на Конференцията на ООН за изменението на климата, Копенхаген, 7—18 декември 2009 г.

Резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно активния диалог с гражданите за Европа (2008/2224(INI))

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно бъдещето на автомобилната промишленост

Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2009 г. относно цените на хранителните стоки в Европа (2008/2175(INI))
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 13 май 2010 - L 120 и C 125 .


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 380/2010 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 413/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2010 година за изменение на приложения III, IV и V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци с цел отразяване на промените, приети с Решение С(2008) ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 416/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2010 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2010 г. относно напредъка по изпълнението на работната програма "Образование и обучение 2010 г."
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 8 май 2010 - L 115.


По-важни нормативни актове:


Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит


ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ СТОКХОЛМСКА ПРОГРАМА - ОТВОРЕНА И СИГУРНА ЕВРОПА В УСЛУГА И ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ


Решение на Комисията от 4 май 2010 година относно искането на България за защитни мерки с оглед на дерогация от задълженията съгласно Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталацииАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 4 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 април 2010 - L 110 и C 112.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ № Н1 ОТ 12 ЮНИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО РАМКАТА ЗА ПРЕХОДА ОТ РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 1408/71 И (ЕИО) № 574/72 НА СЪВЕТА КЪМ РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 883/2004 И (ЕО) № 987/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 371/2010 НА КОМИСИЯТА ОТ 16 АПРИЛ 2010 ГОДИНА ЗА ЗАМЯНА НА ПРИЛОЖЕНИЯ V, X, XV И XVI КЪМ ДИРЕКТИВА 2007/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА, КАКТО И НА СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТИ И ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТАКИВА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Решение на Комисията от 30 април 2010 година за приемане на финансово решение в подкрепа на подготвително действие по отношение на контролните пунктове през 2010 г


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 април 2010 - L 108 и C 108.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 360/2010 на Комисията от 27 април 2010 година за изменение на приложение VIII и приложение IV към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика

Решение на Комисията от 26 април 2010 година за създаване на експертна група за обща референтна рамка в областта на европейското договорно право

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 361/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 690/2008 относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рисковеАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 27 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 април 2010 - L 102 и C 104.


По-важни нормативни актове:


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 април 2010 година относно Европейската банка данни за медицинските изделия (Eudamed) - (нотифицирано под номер C(2010) 2363) - (текст от значение за ЕИП) - (2010/227/ЕС)

Част 0 на правилата за персонала на ЕЦБ, съдържащи етичната рамка


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 април 2010 - L 101 и C 103.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 януари 1991 година за ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях

Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 16/2010 от 29 януари 2010 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП, относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 21 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 април 2010 - L 98 и C 101.


По-важни нормативни актове:


Определение на Съда (седми състав) от 13 януари 2010 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Parma, Италия) - Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Преюдициално запитване отправено от Върховен касационен съд (България) на 20 януари 2010 г. - Тони Семерджиев/ЕТ "Дел Пи - Красимира Манчева" - (Дело C-32/10)

Преюдициално запитване отправено от Софийски градски съд (България) на 18 ноември 2009 г. - Канон Кабушики Кайша/"Ай Пи Ен България" ООД - (Дело C-449/09)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 април 2010 - L 96 и C 96.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 309/2010 НА КОМИСИЯТА от 9 април 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 315/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 април 2010 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 април 2010 - L 94 и C 94.


По-важни нормативни актове:


Директива на Съвета от 24 юни 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и до вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори

Директива на Съвета от 26 май 1986 година относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 април 2010 - L 91 и C 92.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 293/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 820/2008 за установяване на допълнителни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 295/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. за предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно прилагането на Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно психичното здраве

Обява за свободно работно място за поста генерален директор (степен AD 15) на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейските общностиАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 април 2010 г.


Последен брой на Официален вестник e C 90 от 8-ми април 2010 г.


По-важни нови нормативни актове:


Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 година за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение а, раздел i към Директива 90/425/ЕИОАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 април 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 1 април 2010 - L 86 и C 87.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/26/ЕС на Комисията от 31 март 2010 година за изменение на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 275/2010 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за оценка на качеството на структурната бизнес статистика - (текст от значение за ЕИП)

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/08/10 - В рамките на програмата за образование и обучение през целия живот - Програма "Леонардо да Винчи" - (2010/C 85/08)

Покана за представяне на предложения - EACEA/09/10 - в рамките на програмата за образование и обучение през целия живот - програма "Леонардо да Винчи" - отпускане на безвъзмездни средства за подпомагане на национални проекти, свързани с изготвянето на национален подход за осигуряване на качество на системата на професионалното образование и обучение (ПОО) по пътя към въвеждане и развитие на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 март 2010 - L 82 и C 81.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2006/88/EО НА СЪВЕТА от 24 октомври 2006 година относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни


Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 254/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година за одобряване на програма за контрол на Salmonella при домашните птици в някои трети страни


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 255/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2010 година за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение - (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 257/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2010 година за създаване на програма за новата оценка на одобрените добавки в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 март 2010 година за изтегляне напред на датата на плащане на втория транш от помощта за преструктуриране, отпусната за пазарната 2009/2010 година съгласно Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета


Във връзка с установяването на временна схема за преструктурирането на захарната индустрия в ЕС, на държавите-членки се дава възможността да изтеглят по-рано плащанията на втория транш от помощта за преструктуриране, отпусната за пазарната 2009/2010 година на предприятия, производители и лица, сключили договори за предоставяне на селскостопански машини, които са се отказали от квотата си от 1 октомври 2009 г. до датата на плащане на първия транш.

Плащането е дължимо през юни 2010 година. Държавите-членки информират Комисията до 31 март 2010 г. дали искат да се възползват от предвидената възможност.АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 24 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 март 2010 - L 76 и C 73.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/19/ЕС на Комисията от 9 март 2010 година за изменение, за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на директива 91/226/ЕИО на Съвета и Директива 2007/46/ео на Европейския парламент и на Съвета


Директива 2010/23/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за самоначисляване във връзка с доставки на някои услуги, при които съществува риск от измами


Регламент (ЕC) № 215/2010 на Комисията от 5 март 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициранеАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 19 март 2010 - L 70 и C 71.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 година за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (Businesseurope), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО


Лекарствени продукти - списък на разрешителните за пускане на пазара, издадени през първата половина на 2009 г. от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП


Регламент (ЕС) № 224/2010 на Комисията от 17 март 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година


Регламент (ЕС) № 231/2010 на Комисията от 18 март 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008


Регламент (ЕС) № 233/2010 на Комисията от 18 март 2010 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95


Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2009 г. за репатрирането и заселването на затворници от лагера в Гуантанамо


Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2009 г. относно „2050: Бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата“ (2008/2105(INI))


Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно прилагането в Европейския съюз на Директива 2003/9/ЕО за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище: посещения на комисия LIBE от 2005 г. до 2008 г.


Резолюция на Съвета от 26 февруари 2010 година относно типово споразумение за създаване на съвместен екип за разследване


Решение на Комисията от 18 март 2010 година за оттегляне на позоваването на стандарт EN ISO 4869-4: 2000 "акустика. антифони. част 4: измерване на ефективното ниво на звуково налягане на антифони, покриващи ушите с устройство за затихване на звука, зависещо от нивото на звука (iso/tr 4869-4: 1998)" в съответствие с Директива 89/686/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер c(2010) 1599)
Нормативни актове, отнасящи се изрично за Република България:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 март 2010 година за изменение на Решение 2008/22/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за бежанците за периода 2008-2013 г. ка...

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 17 март 2010 - L 67 и C66.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕО) № 544/2001 на Комисията от 20 март 2001 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на допълнителната финансовата помощ за оперативните фондове


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2220/85 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 1985 година, за определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 220/2010 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2010 година за приемане на програмата от ad hoc модули за 2013 г.—2015 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета - (текст от значение за ЕИП)


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 март 2010 година за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца


СПИСЪЦИ НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРС КАНДИДАТИ - (2010/C 66 A/01)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 март 2010 - L 66 и C65.


По-важни нормативни актове:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ EPSO/AD/177/10 — АДМИНИСТРАТОРИ (AD 5)


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1301/2006 НА КОМИСИЯТА от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос - консолидирана версия


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 216/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 218/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2010 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 март 2010 година


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 210/2010 НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година за изменение на списъците с производства по несъстоятелност, производства по ликвидация и ликвидатори в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000


РЕШЕНИЕ № 1672/2006/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 октомври 2006 годиназа създаване на програма на Общността за заетост и социална солидарност — „Прогрес“


СПИСЪК НА НАТУРАЛНИТЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ПРИЗНАТИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 и 11 март 2010 - L 64 и C60.


По-важни нормативни актове:


НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЛОНДОН)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 202/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 6/2003 относно разпространението на статистика за автомобилния превоз на товари - (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 203/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Irpinia — Colline dell’Ufita (ЗНП)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 11 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 март 2010 - L 60 и C59.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/16/ЕС НА КОМИСИЯТА от 9 март 2010 година за изменение на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването на определена институция от нейния обхват на прилагане - (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 197/2010 НА КОМИСИЯТА от 9 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 март 2010 - L 56 и C56.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 185/2010 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2010 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 188/2010 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2010 година по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА от 1 март 2010 година относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON863xNK603

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24 февруари 2010 година за изменение на нейния процедурен правилник
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 5 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 4 март 2010 - L 53 и C54.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 177/2010 НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на продукта картофи (Solanum tuberosum L. линия EH92-527-1), генетично модифицирани за повишено съдържание на...


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за разрешаване на пускането на пазара на фураж, произведен от генетично модифицирания картоф EH92-527-1 (BPS-25271-9), и случайното или технически неизбежното наличие на картофа в хранителни и фуражни продукти...


РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННИЯ КОМИТЕТ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕАСТ № 1/2010/SC от 28 януари 2010 година за създаване на Временен комитет за финансовия механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г.


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 февруари 2010 година за назначаване на членове на Комитета на Европейския социален фонд


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година за създаване на постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност(2010/131/ЕС)


Свободна длъжност за административен ръководител (степен AD 14) на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)COM/2010/01АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 4 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 март 2010 - L 51 и C52.


По-важни нормативни актове:Жалба, подадена на 18 декември 2009 г. от Владимир Иванов срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (трети състав) на 30 септември 2009 г. по дело T-166/08, Иванов/Комисия


ЗЕЛЕНА КНИГА Реформа на общата политика в областта на рибарството


Регламент (EO) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)


Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 година за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно асансьорите


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно нова стратегия на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 2 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 27 февруари 2010 - L 50 и C51.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/12/ЕС НА СЪВЕТА от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 167/2010 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2010 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 март 2010 година


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 17 февруари 2010 година за назначаване на титулярните и резервните членове на Европейската консултативна група на потребителите


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година относно назначаването на членове на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година относно правилата за функциониране на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 1 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 26-ти февруари - L 49 и C49.


По-важни нормативни актове:


Предложение за МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ Да общуваме на тема Европа в партньорство


Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2009 г. относно положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г. (2007/2145(INI)


Решение на Комисията от 23 февруари 2010 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства


Процедурен правилник на Управителния съвет на ЕВРОПОЛ
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 ФЕВРУАРИ 2010 г.


Импортирана е пълната версия на Договора от Лисабон на английски език.


Новите броеве на Официален вестник към 13 февруари са L 40 и C 36.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 129/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 128/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци


Резюме на решение на Комисията от 16 декември 2009 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 ФЕВРУАРИ 2010 г.


Създаден е нов раздел в структурата "Съдебна практика" - ОБЩ СЪД.


Най-новите документи, импортирани в базата данни са към дата 9-ти февруари 2010 г. - Официален вестник брой C 32, и L 35 от 6-ти февруари 2010 г.


Важни нормативни актове:


МЕДИЯ 2007 - РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ - Директор на дирекция "Информационни технологии" (степен AD 14 или AD 15)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 104/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 2010 година относно разрешителното за използване на калиев диформат като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешителното BASF SE) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2005


Решение на Съда (голям състав) от 30 ноември 2009 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град, България) - Саид Шамилович Кадзоев (Хучбаров) - Дело C-357/09 PPUАктуалност на базата данни към 3 февруари 2010 г.


Най-новите броеве са: L 31 и C 26 от 3 февруари 2010 г.Важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/3/ЕС НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2010 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения III и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 67/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година за определяне на общите правила за предоставяне на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи - (кодифицирана версия)


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 31/96 НА КОМИСИЯТА от 10 януари 1996 година относно удостоверението за освобождаване от акциз


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2009 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на трети актуализиран списък с територии от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион


СПОРАЗУМЕНИЕ между Австралия и Европейския съюз относно сигурността на класифицираната информацияАктуалност на базата данни към 28 януари 2010 г.


Най-новите броеве са: L 31 и C 26 от 27 януари 2010 г.


Важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 71/2010 на Комисията от 25 януари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

Становище на Европейската централна банка от 11 януари 2010 година относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на - Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 5 ЯНУАРИ 2012 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 5 януари 2012 – L 2, C 2


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/96/ЕС НА СЪВЕТА от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (преработен текст)

ДИРЕКТИВА 2011/98/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка

РАМКА ЗА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ ЗА КОРАБОСТРОЕНЕТО


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 декември 2011 г.

Последните броеве на Официален вестник са към 28 декември 2011 – L 344, C 379


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/91/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи дадена храна

ДИРЕКТИВА 2011/92/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета

ДИРЕКТИВА 2011/99/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно европейската заповед за защита


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 декември 2011 г.

Последните броеве на Официален вестник са към 20 декември 2011 – L 336, C 372


По-важни нормативни актове:


Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за транспорта


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 декември 2011 г.

Последните броеве на Официален вестник са към 13 декември 2011 – L 329, C 363


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ

№ 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (текст от значение за ЕИП)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 декември 2011 г.

Последните броеве на Официален вестник са към 7 декември 2011 – L 324, C 357


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 1251/2011 на Комисията ОТ 30 ноември 2011 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки

Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности (2011/C 357/04)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 декември 2011 г.

Последните броеве на Официален вестник са към 3 декември 2011 – L 320, C 355


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2001/43/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 27 юни 2001 година за изменение на Директива 92/23/ЕИО на Съвета относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета и техния монтаж

ДИРЕКТИВА 2011/94/ЕС НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2011 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства

Известие за влизането в сила на Споразумението за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани споразумения


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ноември 2011 г.

Последните броеве на Официален вестник са към 28 ноември 2011 – L 313, C 347


По-важни нормативни актове:


Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 2001/81/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF) ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1177/2011 НА СЪВЕТА от 8 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2011 година за прилагане на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на проверките на застраховки „Гражданска отговорност“


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 ноември 2011 г.

Последните броеве на Официален вестник са към 22 ноември 2011 – L 304, C 342


По-важни нормативни актове:


ЗЕЛЕНА КНИГА относно Европейска гражданска инициатива

ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 97/68/EO на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 година за сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 март 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха с емисии от моторните превозни средства

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2001 НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE)

Жалба, подадена на 23 юни 2011 г. — България/Комисия (Дело T-335/11)Европейската комисия приема няколко съществени законодателни предложения, между които:Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО)№ 810/2009 от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)COM(2011)516

Предложение за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО COM(2011)594


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 ноември 2011 г.

Последните броеве на Официален вестник са към 18 ноември 2011 – L 301, C 337


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2011 година за финансов принос на Съюза за спешните мерки за борба с болестта шап в България през 2011 г. (нотифицирано под номер C(2011) 7993) (само текстът на български език е автентичен)

ДИРЕКТИВА 2011/82/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/2001 НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1006/2011 НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1077/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 18 юли 2011 година - "Диджиталнет" ООД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митница Варна

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 18 юли 2011 година - "М САТ КЕЙБЪЛ" АД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митница Варна (Дело C-382/11)

Преюдициално запитване, отправено от Комисия за защита от дискриминация (България) на 25 юли 2011 година - Валери Хариев Белов/"ЧЕЗ Електро България" АД, "ЧЕЗ Разпределение България" АД (Дело C-394/11)

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 8 ноември 2011 година относно сключването на споразумение за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани споразумения

Решение на Съда (първи състав) от 15 септември 2011 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град - България) - "ДП Груп" ЕООД/Директор на Агенция "Митници" (Дело C-138/10)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 27 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 27 октомври 2011 – L 280, C 314


По-важни нормативни актове:


Директива 2006/117/ЕВРАТОМ на Съвета от 20 ноември 2006 година относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

Директива 94/72/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

Директива 96/47/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 25 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 октомври 2011 – L 278, C 312


По-важни нормативни актове:


Резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно журналистиката и новите медии – създаване на публична сфера в Европа (2010/2015(INI))


Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу „надзорни агенции“), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VIII към Регламент (ЕО) № 612/2009


Декларация на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно липсата на прозрачен процес за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) и потенциалната оспоримост на съдържанието му


Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно защитата на животните, използвани за научни целиАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 11 октомври 2011 – L 270, C 304


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/76/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури


ДИРЕКТИВА 2011/77/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни праваАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 11 октомври 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 11 октомври 2011 – L 266, C 300


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/77/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 24 септември 2011 – L 248, C 281


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/72/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 септември 2011 година за изменение на Директива 2000/25/ЕО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 939/2011 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2011 година за поправка на Регламент (ЕО) № 617/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕC) № 935/2011 НА КОМИСИЯТА от 20 септември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2011 г.


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 20 септември 2011 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 21 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 21 септември 2011 – L 244, C 277


По-важни нормативни актове:

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 20 септември 2011 година относно процедурата за демонстриране на нивото на съответствие на съществуващите железопътни линии с основните параметри от техническите спецификации за оперативна съвместимост


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 август 2011 година за изменение на Решение 2007/589/ЕО, състоящо се в добавяне на указания за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове, отнасящи се за нови дейности и газове


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 830/2011 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2011 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2011 г.


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 септември 2011 – L 240, C 273


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/75/ЕС НА КОМИСИЯТА от 2 септември 2011 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (текст от значение за ЕИП)


Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2011 на Комисията от 8 септември 2011 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 14 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 септември 2011 – L 237, C 271


По-важни нормативни актове:


ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н P. MENGOZZI, представено на 6 септември 2011 година


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ EPSO/AD/227-228-229/11 (2011/C 271 A/01)


Регламент (ЕO) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 914/2011 НА КОМИСИЯТА от 13 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2010 за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 септември 2011 – L 236, C 270


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 2011 година относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, СъветаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 септември 2011 – C 267


По-важни нормативни актове:


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива на Европейския парламент и на Съвета 97/23/ЕО на 29 май 1997 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно съоръжения под налягане


Държавна помощ SA.31479 (11/C — ex 11/N) — Мерки за държавна помощ за Royal Mail
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 септември 2011 - L 232


По-важни нормативни актове:


Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 471/09/COL от 25 ноември 2009 година за седемдесет и четвърто изменение на процесуалните и материалноправните норми в областта на държавните помощи, с което се въвежда нова глава относно критериите за анализ на съвместимостта на държавните помощи за обучение, подлежащи на индивидуално уведомяване


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 25 август 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазариАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 2 септември 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 септември 2011 - L 227, C 259


По-важни нормативни актове:


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 27 юни 2011 година - "Диджиталнет" ООД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митници Варна (Дело C-320/11)


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 29 юни 2011 година - "Цифрова компания" ООД/Началник на Митнически пункт - Варна Запад при Митници Варна (Дело C-330/11)Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромитеСтановище на Комитета на регионите относно „Програма за нови умения и работни места“

Становище на Комитета на регионите относно „Програма LIFE на ЕС. Бъдещо развитие“
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 31 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 31 август 2011 - L 225, C 256


По-важни нормативни актове:


Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 на Комисията от 19 август 2011 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1564/2005 (Текст от значение за ЕИП)


Регламент за изпълнение (ЕС) № 859/2011 на Комисията от 25 август 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването по отношение на въздушните товари и поща
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 25 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 август 2011 - L 219, C 247


По-важни нормативни актове:


Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2011 на Комисията от 17 август 2011 година за временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

Решение на Комисията от 17 август 2011 година за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (нотифицирано под номер C(2011) 5777)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 24 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 24 август 2011 - L 218, C 246


По-важни нормативни актове

Регламент (ЕО) № 1899/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското в...


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи


Съобщение на Комисията относно органа, упълномощен да издава сертификати за автентичност във връзка с Регламент (ЕО) № 620/2009 (2011/C 244/01)


Покани за представяне на предложения - програма "ЕСПОН 2013"АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 август 2011 - L 215, C 243


По-важни нормативни актове


ДИРЕКТИВА 2006/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април относно лиценза на ръководителите на полети в Общността


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 828/2011 НА КОМИСИЯТА от 17 август 2011 година за временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 8 юни 2011 година - "ЕМС България ТРАНСПОРТ" ООД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 8 юни 2011 година - "БОНИК" ЕООД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - град Варна при Централно управление на Националната агенция по приходите


Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 805/2011 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2011 година относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети и за някои свидетелства и сертификати


Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (текст от значение за ЕИП) (2011/C 235/08)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 10 август 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 август 2011 - L 205, C 234


По-важни нормативни актове


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1850/2006 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2006 година за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел и продукти от хмел


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5 август 2011 година за одобряване на плана за ликвидиране на болестта шап по дивите животни в България (нотифицирано под номер C(2011) 5625) (само текстът на български език е автентичен)


Определение на Съда (пети състав) от 11 май 2011 г. (преюдициално запитване от Върховен касационен съд (България) - България) - Тони Георгиев Семерджиев/ЕТ "Дел-Пи-Красимира Манчева" (Дело C-32/10)


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 14 юни 2011 година - "Добруджанска петролна компания" АД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 16 май 2011 година - "ТЕЦ Хасково" АД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 19 май 2011 година - Христо Бянков/Главен секретар на Министерство на вътрешните работи (Дело C-249/11)


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 26 май 2011 година - "Кремиковци" АД/Министър на икономиката, енергетиката и туризма и заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 6 юли 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 юли 2011 - L 175, C 195


По-важни нормативни актове:


Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка


Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване


СТАНОВИЩЕ № 4/2011 относно Зелената книга на Комисията относно модернизирането на политиката на Европейския съюз в областта на обществените поръчки (съгласно член 287, параграф 4 от ДФЕС)


Решение на Съда (трети състав) от 12 май 2011 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град, България) - "Енел Марица Изток 3" АД/Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", НАП (Дело C-107/10)


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/16/11 В рамките на програмата „Учене през целия живот“ (ПУЦЖ) за насърчаване на интегрирането на ромите във и чрез образованието


Поправка на обява за свободно работно място за поста специален съветник (степен AD 15) (член 29, параграф 2 от Правилника за персонала) COM/2011/10312 (2011/C 193 A/02)


Резюме на решение на Комисията от 13 април 2011 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.579 — детергенти за широка употреба) (нотифицирано под номер C(2011) 2528 окончателен)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 МАЙ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 май 2011 - L 138, C 150


По-важни нормативни актове:


Директива 2011/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 година за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета за разширяване на обхвата й до лица, ползващи се с международна закрила (Текст от значение за ЕИП)


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 февруари 2011 година относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз (CON/2011/13)


Решение на Европейския парламент и на Съвета от 2 май 2011 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 МАЙ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 17 май 2011 - L 130, C 146


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 май 2011 година за отмяна на Решение 2003/796/ЕО относно създаването на Европейската група на регулаторите на електроенергия и природен газ


Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно сливанията на акционерни дружества (Текст от значение за ЕИП)


Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството


Заключения на Съвета за насърчаване на въвеждането на европейски идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier — ECLI) и на минимален набор от еднотипни метаданни (metadata) за съдебната практика


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 10 МАРТ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 9 март 2011 - L 62, C 75


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 149/2011 на Комисията от 18 февруари 2011 година за изменение на регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с регламент (ЕО) № 1606/2002 на европейския парламент и на съвета във връзка с подобренията на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 172/2011 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2011 година за определяне на предварителната помощ за 2011 г. за частно складиране на масло

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 201/2011 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2011 година относно образеца на декларация за съответствие на разрешен тип железопътно возило - (текст от значение за ЕИП)

РЕШЕНИЕ 2011/137/ОВППС НА СЪВЕТА от 28 февруари 2011 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

Решение № 890 от 20 декември 2010 година за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства в площта "Блок 1-20 Никопол", разположена на територията на области Враца, Плевен, Ловеч и Велико Търново и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 14 ФЕВРУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 Февруари 2011 - L 40.


По-важни нормативни актове:


Насоки на Европейската централна банка от 11 ноември 2010 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки

Регламент (ЕС) № 90/2011 на Комисията от 3 февруари 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за износ в сектора на птичето месоАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 ФЕВРУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 Февруари 2011 - L 28 и C 33.


По-важни нормативни актове:


Директива 2011/8/ЕС на Комисията от 28 януари 2011 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО по отношение на ограничението за употреба на бисфенол А в пластмасови шишета за хранене на кърмачета (Текст от значение за ЕИП

Решение 2011/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Туни


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 26 януари 2011 - L 22 и C 24.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2011/3/ЕС НА КОМИСИЯТА от 17 януари 2011 година за изменение на Директива 2008/128/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 49/2011 НА КОМИСИЯТА от 20 януари 2011 година относно издаването на лицензии за внос на консервирани гъби през 2011 година

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1177/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004(Текст от значение за ЕИП)

Решение на Съда (втори състав) от 18 ноември 2010 г. (преюдициално запитване от Районен съд Пловдив, България) — Васил Иванов Георгиев/Технически университет-София, филиал Пловдив


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 17 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 януари 2011 - L 11 и C 13.


По-важни нормативни актове:


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 07 юли 2010 г. — Красимир Аспарухов Естов, Моника Люсиен Иванова и „КЕМКО ИНТЕРНЕШЪНЬЛ“ ЕАД/Министерски съвет на Република България

Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храниАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 януари 2011 - L 8.


По-важни нормативни актове:


Прилагане на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 809/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 19/2011 НА КОМИСИЯТА от 11 януари 2011 година относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните рема...


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 11 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 8 януари 2011 - L 5 и C 5.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 1233/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката

Регламент (ЕС) № 1234/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (Общ регламент за ООП) относно помощта, която се предоставя в рамките на германския алкохолен монопол

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщение на Комисията относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държав

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2010 година относно парафискалната такса за популяризиране на виното, прилагана от Португалия, C 43/04 (ex NN 38/03) - (нотифицирано под номер C(2010) 4891)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 6 ЯНУАРИ 2011 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 януари 2011 - L 3 и C 3.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/84/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2010 година за изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1266/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2010 година за изменение на Директива 2007/68/ЕО по отношение на изискванията за етикетиране на вината - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1235/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2010 година за изменение по отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 декември - L 330.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/88/ЕС НА СЪВЕТА от 7 декември 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка

Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията

Решение на Комисията от 6 март 2008 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема "Енергия" на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 2 декември 2010 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в България - (2010/758/ЕС)

Решение на Комисията от 15 декември 2010 година за изменение на Решение 2006/944/ЕО за определяне на съответните нива на емисиите, разпределени на Общността и всяка от нейните държави-членки съгласно Протокола от Киото в съответствие с Решение 2002/358/ЕО на Съвета

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 06 септември 2010 година— Петър Аладжов/заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи (дело c-434/10)

Решение на Съда (голям състав) от 5 октомври 2010 г. (преюдициално запитване от Административен съд София - град, България) - Георги Иванов Елчинов/ Национална здравноосигурителна каса - Дело C-173/09


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 Ноември 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 ноември - L 304, C 317.


По-важни нормативни актове:


Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Директива 2010/68/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (текст от значение за ЕИП)

Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (текст от значение за ЕИП)

Решение на Комисията от 22 юли 2010 година за създаване на единен формат за втория доклад на държавите-членки относно прилагането на Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения (нотифицирано под номер C(2010) 4955)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 06 септември 2010 година— Петър Аладжов/Заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи (Дело C-434/10)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2010 година за освобождаване на България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кр...

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 2 септември 2010 г. - Христо Гайдаров/Директор на Главна дирекция "Охранителна полиция" при Министерство на вътрешните работи - Дело C-430/10


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 Ноември 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 ноември - L 290, C 300.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 ноември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ - (ЕЦБ/2010/19)

Решение на Комисията от 3 ноември 2010 година за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на co2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на СъветаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 октомври - L 282, C 292.


По-важни нормативни актове:

ДИРЕКТИВА 2010/64/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 3922/91 НА СЪВЕТА от 16 декември 1991 година относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 октомври - C 287.


По-важни нормативни актове:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 948/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 949/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2010 година за определяне на възстановяванията при износ на свинско месо

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 950/2010 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2010 година за определяне на възстановяванията при износ на яйца

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно обезщетяването на пътниците в случай на фалит на авиокомпания

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно обозначаването на произхода

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите – Програма от Стокхолм

Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно среда без тютюнев димАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 ОКТОМВРИ 2010 г.Последните броеве на Официален вестник са към 16 октомври - L 272.
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 13 октомври - L 269, C 276


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 904/2010 НА СЪВЕТА от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработена версия)

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата - (ЕЦБ/2010/13) - (2010/598/EU)

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 септември 2010 година относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти - (ЕЦБ/2010/14) - (2010/597/ЕС)

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 8 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 8 октомври - L 265.


По-важни нормативни актове:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 885/2010 НА КОМИСИЯТА от 7 октомври 2010 година относно разрешително за употребата на препарата от наразин и никарбазин като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното — Eli Lilly and Company Ltd)

Поправка на Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 ОКТОМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 5 октомври - L 261, C 269


По-важни нормативни актове:


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга — Насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (преработване) за прилагане на Small Business Act

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане“


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 септември 2010 - L 256, C 260


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 849/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците - (текст от значение за ЕИП)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 септември 2010 - L 252, C 259АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 24 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 септември 2010 - L 249, C 256


По-важни нормативни актове:

Регламент (ЕС) № 825/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането

Свободно работно място за директор (степен AD 14) на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), Будапеща - COM/2010/10281

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 17 септември 2010 - L 245, C 251.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 година относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза

Регламент (ЕС) № 802/2010 на Комисията от 13 септември 2010 година за прилагане на член 10, параграф 3 и член 27 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на показателите на дружеството

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 811/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 септември 2010 година за подлагане вноса на модеми за безжична глобална мрежа (WWAN) с произход от Китайската народна република

Определение на Общия съд от 12 юли 2010 г. - България/Комисия


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 септември 2010 - L 242, C 248.


По-важни нормативни актове:


ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-ЖА J. KOKOTT, представено на 15 юли 2010 година - дело C163/09

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н Y. BOT представено на 2 септември 2010 година - Дело C232/09

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н YVES BOT представено на 2 септември 2010 година - Васил Иванов Георгиев срещу Технически университет — София, филиал ПловдивАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 8 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 7 септември 2010 - L 236.


По-важни нормативни актове:


Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2010 година за изменение на Решение 2004/277/ЕО, Евратом по отношение на правилата за прилагане на Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета за създаване на общностен механизъм за гражданска защитаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 3 септември 2010 - L 233, C 238.


По-важни нормативни актове:


КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/31/10

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЛОНДОН)

Програма за учене през целия живот - Специална покана за представяне на предложения - Индивидуална ученическа мобилност в рамките на програма "Коменски" - (DG EAC/38/2010)

РЕШЕНИЕ № 292 от 11 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-7 "Търнак"

РЕШЕНИЕ № 296 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-8 "Алтимир"

РЕШЕНИЕ № 297 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-5 "Деветаки"

РЕШЕНИЕ № 298 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-9 "Мизия"

РЕШЕНИЕ № 299 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от Блок 1-6 "Пелово",

РЕШЕНИЕ № 300 от 12 май 2010 година за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за - подземните богатства, от Блок 1-10 "Ботево"АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 31 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 31 август 2010 - L 228, C 235.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/60/ЕС НА КОМИСИЯТА от 30 август 2010 година за предвиждане на някои дерогации за търговията със смеси от семена от фуражни култури, предназначени за съхранението на естествената околна среда

Директива 2010/59/ЕС на Комисията от 26 август 2010 година за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни

Определение на Съда от 23 април 2010 г. — Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Решение на Европейската централна банка от 19 август 2010 година относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност

Становище на Комитета на регионите относно „Разработване на обща стратегия за главните базови технологии в ЕС“

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА въз основа на член 22 от Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискацияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 18 август 2010 - L 217, C 223.


По-важни нормативни актове:

ДИРЕКТИВА 2010/52/ЕС НА КОМИСИЯТА от 11 август 2010 година за изменение, с цел адаптиране на техните технически разпоредби, на Директива 76/763/ЕИО на Съвета относно седалките за пътници на селскостопанските или горските колесни трактори

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 август 2010 година за определяне на излишъците от запаси на селскостопански продукти, различни от захар, и финансовите последствия от изтеглянето им от пазара във връзка с присъединяването на България и РумънияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 11 август 2010 - L 210, C 217.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 10 АВГУСТ 2010 ГОДИНА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА ДЕРОГАЦИЯ, ПРЕЗ КОЙТО БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПОВДИГА ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ПРЕВОЗИТЕ НА НЯКОИ ОТПАДЪЦИ ДО БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 715/2010 НА КОМИСИЯТА ОТ 10 АВГУСТ 2010 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2223/96 НА СЪВЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДАПТАЦИИ СЛЕД ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ NACE REV. 2 И НА СТАТИСТИЧЕСКАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ (CPA) В НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 716/2010 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 717/2010 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

Резолюция на Европейския парламент от 7 май 2009 г. относно финансовите аспекти на Договора от Лисабон (2008/2054(INI))

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 август 2010 година за изменение на приложение XI към Директива 2003/85/ЕО на Съвета по отношение на списъка с лаборатории, оправомощени да работят с жив вирус на шап

Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу "надзорни агенции"), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VIII към Регламент (ЕО) № 612/2009


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 7 август 2010 - L 208, C 214.


По-важни нормативни актове:

ДИРЕКТИВА 2010/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2010 година за учредяване на Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 26 юли 2010 година за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност - (2010/427/ЕС)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 3 АВГУСТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 31 юли 2010 - L 200, C 209.


По-важни нормативни актове:


Поправка на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета

Определение на Общия съд от 7 юни 2010 г. — България/КомисияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 юли 2010 - L 198, C 207.


По-важни нормативни актове:


Решение на Съвета от 12 юли 2010 година за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 406/2010 НА КОМИСИЯТА от 26 април 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород (текст от значение за ЕИП)


Препоръка на Съвета от 13 юли 2010 година относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 юли 2010 - L 196, C 204.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 672/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2010 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на системите срещу обледеняване и изпотяване на предното стъкло на определени моторни превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО)...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 670/2010 НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Естония

Покана за представяне на предложения — Програма „Култура“ (2007—2013 г.) - (2010/C 204/04)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 27 юли 2010 - L 195, C 203.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 662/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 641/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 633/2010 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 632/2010 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с...

ДИРЕКТИВА 2009/156/ЕО НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни

ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране

РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 647/2010 НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година относно финансова помощ на Съюза за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България („Програма Козлодуй“)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2010 година за създаване на Група на потребителите на финансови услуги

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 19 ЮЛИ 2010 ГОДИНА ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО ЗА 2010 Г. НА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА ОБЛАСТ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОДКРЕПАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЯВЯВАНЕТО НА БОЛЕСТИ И КОМПЮТРИЗАЦИЯТА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

MEDIA Mundus — Покана за представяне на предложения за 2011 г.


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 20 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 юли 2010 - L 185, C 195.


По-важни нормативни актове:


Преюдициално запитване отправено от Върховен административен съд (България) на 26 април 2010 г. — Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите/„Ауто Николови“ ООД

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 629/2010 НА КОМИСИЯТА от 16 юли 2010 година за определяне на окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2009/2010 година

Решение на Общия съд от 2 юни 2010 г. — Procaps/СХВП — Biofarma (PROCAPS) (Дело T-35/09)

Решение на Съда (трети състав) от 20 май 2010 г. — Европейска комисия/Република Полша (Дело C-228/09)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 юли 2010 - L 182, C 192.


По-важни нормативни актове:

Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST)

Покана за представяне на предложения за 2010 г. за финансова помощ за функционирането на европейските сдружения на потребителите

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 57/2010 от 30 април 2010 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 15 юли 2010 - L 181, C 191.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/47/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на общността търговски превозни средства

Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2010 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2010 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1019/2002 относно стандартите за търговия с маслиново масло поради присъединяването на България и Румъния

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 601/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 602/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2010 година относно определянето на минималната продажна цена на масло за третата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2005 година относно адекватната защита на личните данни, съдържащи се в досиетата на пътници на самолети и трансферирани на Агенцията на канадските гранични служби (нотифицирано под номер С(2005) 3248)

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 24 юни 2010 година за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 юли 2010 - L 179, C 190.


По-важни нормативни актове:


Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост

Консолидирана версия на Директива на Съвета от 20 декември 1985 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

Регламент (ЕC) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека

Решение на Комисията от 9 юли 2010 година относно количеството квоти в Общността като цяло за 2013 г., които да бъдат издадени в рамките на Европейската схема за търговия с емисии

Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ключовата информация за инвеститорите и условията, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите или на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страницаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 ЮЛИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 юли 2010 - L 175, C 187.


По-важни нормативни актове:


Държавна помощ C 12/10 (ex N 389/09) — Отсрочване и разсрочване на задълженията на „Русе Индъстри“

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ КЪМ СТРАНИТЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИЯ СЪД

Програма за обучение през целия живот - Подпомагане за два конкурса за насърчаване на езиковото обучение чрез кратки аудиовизуални продукции

ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЪДА

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 29 юни 2010 година относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния

РЕШЕНИЕ № E2 ОТ 3 МАРТ 2010 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИ, ПРИЛОЖИМА ЗА КООРДИНАТИТЕ НА ОРГАНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛЕН 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И ПРИСЪСТВАЩИ В ЕЛЕКТРОННАТА ДИРЕКТОРИЯ, КОЯТО Е СЪСТАВНА ЧАСТ ОТ EESSI


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 30 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 30 юни 2010 - L 165, C 173.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28 юни 2010 година относно признаването на Израел по отношение на образованието, обучението и сертифицирането на моряците за признаване на удостоверенията за правоспособност - (нотифицирано под номер C(2010) 4227)


Уведомление от правителството на Обединеното кралство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 28 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 25 юни 2010 - L 159, C 167.


По-важни нормативни актове:


РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА от 3 юни 2010 година относно актуализиран наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 558/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2010 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 540/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 юни 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

Приемане на справочен документ за целите на Директива 2008/1/ЕО на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 юни 2010 - L 156, C 163.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/39/ЕС НА КОМИСИЯТА от 22 юни 2010 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на специалните разпоредби относно активните вещества клофентезин, дифлубензурон, ленацил, оксадиазон, пиклорам

РЕШЕНИЕ, ВЗЕТО С ОБЩО СЪГЛАСИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ от 31 май 2010 година относно седалището на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

Национална процедура на България за разпределяне на ограничени права за въздушни превози

Публична покана за подаване на кандидатури с оглед назначаването на съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 юни 2010 - L 155, C 162.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 534/2010 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2010 година за преустановяване на подаването на заявления за лицензии за внос за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 542/2010 НА СЪВЕТА от 3 юни 2010 година за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2010 година за освобождаване на Banque de France от прилагането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 17 ноември 2009 година за сключване на споразумение между правителството на Руската федерация и Европейския съюз за защита на класифицираната информацияАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 юни 2010 - L 148, C 154.


По-важни нормативни актове:


Правило № 7 на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) - Единни разпоредби относно одобряването на предни и задни габаритни светлини, стоп-светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит на моторни превозни средства

Извлечение от ликвидационна мярка, приета по член 9 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

СПОРАЗУМЕНИЕ за търговията с банани между Европейския съюз и Съединените американски щати


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 8 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 4 юни 2010 - L 140, C 149.


По-важни нормативни актове:

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 562/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 април 2005 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията

Решение № H5 от 18 март 2010 година относно сътрудничеството в областта на борбата с измамите и грешките в рамките на регламент (ЕО) № 883/2004 на Съвета и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност

РЕШЕНИЕ № А3 от 17 декември 2009 година относно сумирането на завършени непрекъснати периоди на командироване съгласно Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета и Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

Специален доклад № 1/2010 "Ефективен ли е контролът на опростените митнически процедури за внос?"


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 4 юни 2010 - L 138, C 146.


По-важни нормативни актове:


Решение № 477/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година за отмяна на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях

Препоръка на Комисията от 12 май 2010 година относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 2 ЮНИ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 1 юни 2010 - L 134, C 142.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 438/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 439/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 2010 година за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Обявление за търг за намаляване на митото за внос на царевица от трети държави - (2010/C 138/12)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 31 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 май 2010 - L 129, C 137.


По-важни нормативни актове:


Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“

Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно образоване на децата на мигрантите

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 май 2010 година за отмяна на Решение 2002/627/ЕО на Комисията за създаване на Група на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 25 май 2010 година за изменение на Решение 2001/672/ЕО на Комисията по отношение на времевите периоди за движение на едър рогат добитък, когато е изведен на лятна паша (нотифицирано под номер C(2010) 3188)

СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА относно актуализираната програма за конвергенция на България за 2009—2012 г.АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 26 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 май 2010 - L 126, C 133.


По-важни нормативни актове:


ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ - между Европейската комисия и правителството на Съединените американски щати за съвместни дейности в областта на научните изследвания, свързани с вътрешната/гражданската сигурност

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 430/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

Резюме на решение на Комисията от 17 март 2010 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП – Дело COMP/39.386 - Дългосрочни договори Франция

Списък на безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата 2009 година по бюджетен ред 05.08.06 публикуван съгласно Регламент (ЕО) № 2208/2002 на КомисиятаАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 19 май 2010 - L 123.


По-важни нормативни актове:


Разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Общността

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно изменението на климата по повод на Конференцията на ООН за изменението на климата, Копенхаген, 7—18 декември 2009 г.

Резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно активния диалог с гражданите за Европа (2008/2224(INI))

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно бъдещето на автомобилната промишленост

Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2009 г. относно цените на хранителните стоки в Европа (2008/2175(INI))
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 13 май 2010 - L 120 и C 125 .


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 380/2010 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 413/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2010 година за изменение на приложения III, IV и V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци с цел отразяване на промените, приети с Решение С(2008) ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 416/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2010 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2010 г. относно напредъка по изпълнението на работната програма "Образование и обучение 2010 г."
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 8 май 2010 - L 115.


По-важни нормативни актове:


Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит


ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ СТОКХОЛМСКА ПРОГРАМА - ОТВОРЕНА И СИГУРНА ЕВРОПА В УСЛУГА И ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ


Решение на Комисията от 4 май 2010 година относно искането на България за защитни мерки с оглед на дерогация от задълженията съгласно Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталацииАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 4 МАЙ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 април 2010 - L 110 и C 112.


По-важни нормативни актове:


РЕШЕНИЕ № Н1 ОТ 12 ЮНИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО РАМКАТА ЗА ПРЕХОДА ОТ РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 1408/71 И (ЕИО) № 574/72 НА СЪВЕТА КЪМ РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 883/2004 И (ЕО) № 987/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 371/2010 НА КОМИСИЯТА ОТ 16 АПРИЛ 2010 ГОДИНА ЗА ЗАМЯНА НА ПРИЛОЖЕНИЯ V, X, XV И XVI КЪМ ДИРЕКТИВА 2007/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА, КАКТО И НА СИСТЕМИ, КОМПОНЕНТИ И ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТАКИВА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Решение на Комисията от 30 април 2010 година за приемане на финансово решение в подкрепа на подготвително действие по отношение на контролните пунктове през 2010 г


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 април 2010 - L 108 и C 108.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 360/2010 на Комисията от 27 април 2010 година за изменение на приложение VIII и приложение IV към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика

Решение на Комисията от 26 април 2010 година за създаване на експертна група за обща референтна рамка в областта на европейското договорно право

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 361/2010 НА КОМИСИЯТА от 27 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 690/2008 относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рисковеАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 27 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 април 2010 - L 102 и C 104.


По-важни нормативни актове:


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 април 2010 година относно Европейската банка данни за медицинските изделия (Eudamed) - (нотифицирано под номер C(2010) 2363) - (текст от значение за ЕИП) - (2010/227/ЕС)

Част 0 на правилата за персонала на ЕЦБ, съдържащи етичната рамка


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 23 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 22 април 2010 - L 101 и C 103.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 януари 1991 година за ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях

Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 16/2010 от 29 януари 2010 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП, относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 21 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 20 април 2010 - L 98 и C 101.


По-важни нормативни актове:


Определение на Съда (седми състав) от 13 януари 2010 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Parma, Италия) - Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Преюдициално запитване отправено от Върховен касационен съд (България) на 20 януари 2010 г. - Тони Семерджиев/ЕТ "Дел Пи - Красимира Манчева" - (Дело C-32/10)

Преюдициално запитване отправено от Софийски градски съд (България) на 18 ноември 2009 г. - Канон Кабушики Кайша/"Ай Пи Ен България" ООД - (Дело C-449/09)АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 19 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 април 2010 - L 96 и C 96.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 309/2010 НА КОМИСИЯТА от 9 април 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 315/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 април 2010 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 15 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 14 април 2010 - L 94 и C 94.


По-важни нормативни актове:


Директива на Съвета от 24 юни 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и до вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори

Директива на Съвета от 26 май 1986 година относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 13 АПРИЛ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 април 2010 - L 91 и C 92.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 293/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 820/2008 за установяване на допълнителни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 295/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. за предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно прилагането на Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно психичното здраве

Обява за свободно работно място за поста генерален директор (степен AD 15) на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейските общностиАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 април 2010 г.


Последен брой на Официален вестник e C 90 от 8-ми април 2010 г.


По-важни нови нормативни актове:


Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 година за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение а, раздел i към Директива 90/425/ЕИОАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 7 април 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 1 април 2010 - L 86 и C 87.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/26/ЕС на Комисията от 31 март 2010 година за изменение на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 275/2010 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за оценка на качеството на структурната бизнес статистика - (текст от значение за ЕИП)

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/08/10 - В рамките на програмата за образование и обучение през целия живот - Програма "Леонардо да Винчи" - (2010/C 85/08)

Покана за представяне на предложения - EACEA/09/10 - в рамките на програмата за образование и обучение през целия живот - програма "Леонардо да Винчи" - отпускане на безвъзмездни средства за подпомагане на национални проекти, свързани с изготвянето на национален подход за осигуряване на качество на системата на професионалното образование и обучение (ПОО) по пътя към въвеждане и развитие на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 29 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 28 март 2010 - L 82 и C 81.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2006/88/EО НА СЪВЕТА от 24 октомври 2006 година относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни


Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 254/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година за одобряване на програма за контрол на Salmonella при домашните птици в някои трети страни


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 255/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2010 година за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение - (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 257/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2010 година за създаване на програма за новата оценка на одобрените добавки в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 март 2010 година за изтегляне напред на датата на плащане на втория транш от помощта за преструктуриране, отпусната за пазарната 2009/2010 година съгласно Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета


Във връзка с установяването на временна схема за преструктурирането на захарната индустрия в ЕС, на държавите-членки се дава възможността да изтеглят по-рано плащанията на втория транш от помощта за преструктуриране, отпусната за пазарната 2009/2010 година на предприятия, производители и лица, сключили договори за предоставяне на селскостопански машини, които са се отказали от квотата си от 1 октомври 2009 г. до датата на плащане на първия транш.

Плащането е дължимо през юни 2010 година. Държавите-членки информират Комисията до 31 март 2010 г. дали искат да се възползват от предвидената възможност.АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 24 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 23 март 2010 - L 76 и C 73.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/19/ЕС на Комисията от 9 март 2010 година за изменение, за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на директива 91/226/ЕИО на Съвета и Директива 2007/46/ео на Европейския парламент и на Съвета


Директива 2010/23/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за самоначисляване във връзка с доставки на някои услуги, при които съществува риск от измами


Регламент (ЕC) № 215/2010 на Комисията от 5 март 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициранеАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 22 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 19 март 2010 - L 70 и C 71.


По-важни нормативни актове:


Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 година за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (Businesseurope), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО


Лекарствени продукти - списък на разрешителните за пускане на пазара, издадени през първата половина на 2009 г. от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП


Регламент (ЕС) № 224/2010 на Комисията от 17 март 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година


Регламент (ЕС) № 231/2010 на Комисията от 18 март 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008


Регламент (ЕС) № 233/2010 на Комисията от 18 март 2010 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95


Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2009 г. за репатрирането и заселването на затворници от лагера в Гуантанамо


Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2009 г. относно „2050: Бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата“ (2008/2105(INI))


Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно прилагането в Европейския съюз на Директива 2003/9/ЕО за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище: посещения на комисия LIBE от 2005 г. до 2008 г.


Резолюция на Съвета от 26 февруари 2010 година относно типово споразумение за създаване на съвместен екип за разследване


Решение на Комисията от 18 март 2010 година за оттегляне на позоваването на стандарт EN ISO 4869-4: 2000 "акустика. антифони. част 4: измерване на ефективното ниво на звуково налягане на антифони, покриващи ушите с устройство за затихване на звука, зависещо от нивото на звука (iso/tr 4869-4: 1998)" в съответствие с Директива 89/686/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер c(2010) 1599)
Нормативни актове, отнасящи се изрично за Република България:


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 март 2010 година за изменение на Решение 2008/22/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за бежанците за периода 2008-2013 г. ка...

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 18 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 17 март 2010 - L 67 и C66.


По-важни нормативни актове:


Регламент (ЕО) № 544/2001 на Комисията от 20 март 2001 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на допълнителната финансовата помощ за оперативните фондове


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2220/85 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 1985 година, за определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 220/2010 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2010 година за приемане на програмата от ad hoc модули за 2013 г.—2015 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета - (текст от значение за ЕИП)


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 март 2010 година за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца


СПИСЪЦИ НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРС КАНДИДАТИ - (2010/C 66 A/01)
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 16 март 2010 - L 66 и C65.


По-важни нормативни актове:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ EPSO/AD/177/10 — АДМИНИСТРАТОРИ (AD 5)


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1301/2006 НА КОМИСИЯТА от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос - консолидирана версия


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 216/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 218/2010 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2010 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 март 2010 година


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 210/2010 НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година за изменение на списъците с производства по несъстоятелност, производства по ликвидация и ликвидатори в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000


РЕШЕНИЕ № 1672/2006/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 октомври 2006 годиназа създаване на програма на Общността за заетост и социална солидарност — „Прогрес“


СПИСЪК НА НАТУРАЛНИТЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ПРИЗНАТИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИАКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 12 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 12 и 11 март 2010 - L 64 и C60.


По-важни нормативни актове:


НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЛОНДОН)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 202/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 6/2003 относно разпространението на статистика за автомобилния превоз на товари - (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 203/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Irpinia — Colline dell’Ufita (ЗНП)


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 11 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 10 март 2010 - L 60 и C59.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/16/ЕС НА КОМИСИЯТА от 9 март 2010 година за изменение на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването на определена институция от нейния обхват на прилагане - (текст от значение за ЕИП)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 197/2010 НА КОМИСИЯТА от 9 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 6 март 2010 - L 56 и C56.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 185/2010 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2010 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 188/2010 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2010 година по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА от 1 март 2010 година относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON863xNK603

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24 февруари 2010 година за изменение на нейния процедурен правилник
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 5 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 4 март 2010 - L 53 и C54.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 177/2010 НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на продукта картофи (Solanum tuberosum L. линия EH92-527-1), генетично модифицирани за повишено съдържание на...


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за разрешаване на пускането на пазара на фураж, произведен от генетично модифицирания картоф EH92-527-1 (BPS-25271-9), и случайното или технически неизбежното наличие на картофа в хранителни и фуражни продукти...


РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННИЯ КОМИТЕТ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕАСТ № 1/2010/SC от 28 януари 2010 година за създаване на Временен комитет за финансовия механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г.


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 февруари 2010 година за назначаване на членове на Комитета на Европейския социален фонд


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година за създаване на постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност(2010/131/ЕС)


Свободна длъжност за административен ръководител (степен AD 14) на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)COM/2010/01АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 4 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 2 март 2010 - L 51 и C52.


По-важни нормативни актове:Жалба, подадена на 18 декември 2009 г. от Владимир Иванов срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (трети състав) на 30 септември 2009 г. по дело T-166/08, Иванов/Комисия


ЗЕЛЕНА КНИГА Реформа на общата политика в областта на рибарството


Регламент (EO) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)


Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 година за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно асансьорите


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно нова стратегия на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 2 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 27 февруари 2010 - L 50 и C51.


По-важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/12/ЕС НА СЪВЕТА от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 167/2010 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2010 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 март 2010 година


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 17 февруари 2010 година за назначаване на титулярните и резервните членове на Европейската консултативна група на потребителите


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година относно назначаването на членове на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година относно правилата за функциониране на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз


АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 1 МАРТ 2010 г.


Последните броеве на Официален вестник са към 26-ти февруари - L 49 и C49.


По-важни нормативни актове:


Предложение за МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ Да общуваме на тема Европа в партньорство


Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2009 г. относно положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г. (2007/2145(INI)


Решение на Комисията от 23 февруари 2010 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства


Процедурен правилник на Управителния съвет на ЕВРОПОЛ
АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 16 ФЕВРУАРИ 2010 г.


Импортирана е пълната версия на Договора от Лисабон на английски език.


Новите броеве на Официален вестник към 13 февруари са L 40 и C 36.


По-важни нормативни актове:


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 129/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 128/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци


Резюме на решение на Комисията от 16 декември 2009 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП

АКТУАЛНОСТ НА ПРОДУКТА КЪМ 9 ФЕВРУАРИ 2010 г.


Създаден е нов раздел в структурата "Съдебна практика" - ОБЩ СЪД.


Най-новите документи, импортирани в базата данни са към дата 9-ти февруари 2010 г. - Официален вестник брой C 32, и L 35 от 6-ти февруари 2010 г.


Важни нормативни актове:


МЕДИЯ 2007 - РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ - Директор на дирекция "Информационни технологии" (степен AD 14 или AD 15)


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 104/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 2010 година относно разрешителното за използване на калиев диформат като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешителното BASF SE) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2005


Решение на Съда (голям състав) от 30 ноември 2009 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град, България) - Саид Шамилович Кадзоев (Хучбаров) - Дело C-357/09 PPUАктуалност на базата данни към 3 февруари 2010 г.


Най-новите броеве са: L 31 и C 26 от 3 февруари 2010 г.Важни нормативни актове:


ДИРЕКТИВА 2010/3/ЕС НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2010 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения III и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 67/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година за определяне на общите правила за предоставяне на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи - (кодифицирана версия)


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 31/96 НА КОМИСИЯТА от 10 януари 1996 година относно удостоверението за освобождаване от акциз


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2009 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на трети актуализиран списък с територии от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион


СПОРАЗУМЕНИЕ между Австралия и Европейския съюз относно сигурността на класифицираната информацияАктуалност на базата данни към 28 януари 2010 г.


Най-новите броеве са: L 31 и C 26 от 27 януари 2010 г.


Важни нормативни актове:


Регламент (ЕС) № 71/2010 на Комисията от 25 януари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

Становище на Европейската централна банка от 11 януари 2010 година относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на - Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО


Untitled Page