"Подготвително действие MEDIA International" - Покана за представяне на предложения за 2010 година - (2010/C 33/04)

Обн. C ОВ. бр.33 от 10 Февруари 2010г.

1. Цели и описание


Подготвителното действие MEDIA International има за цел да проучи и изпробва сътрудничеството между европейски кинематографисти и кинематографисти от трети държави. То обхваща:


- подкрепа за обучение,


- подкрепа за достъп до пазарите.


Съгласно работната програма за 2010 г. за подготвителното действие MEDIA International, Комисията отправя покана към консорциуми да представят предложения.


2. Кандидати, отговарящи на условията за участие


Предложения могат да бъдат представяни от юридически лица от 27-те държави-членки на ЕС, както и от трети държави.


3. Бюджет за проекти


Максималната сума на разположение по тази покана за представяне на предложения е 1 милион EUR.


Финансовата подкрепа от страна на Комисията не може да надхвърля 50 %, 75 % или 80 % от общите приемливи разходи, в зависимост от характера на дейността.


Финансовият принос ще бъде предоставен под формата на безвъзмездна помощ.


4. Оценяване и подбор


Получените предложения се оценяват от Комисията с помощта на независими експерти. Критериите за оценка са определени в работната програма за MEDIA International. Предложенията, преминали успешно през процеса на оценка, ще бъдат класирани съобразно качеството им.


Процедурата за оценка на заявленията за получаване на безвъзмездна помощ от Комисията е установена във Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз1.


5. Срок за подаване на заявления


Заявленията трябва да бъдат изпратени най-късно до 31 март 2010 г. на следния адрес:


Ms Aviva Silver

European Commission

Directorate-General Information Society and Media

Directorate A - Audiovisual, Media and Internet

Unit A2 - MEDIA programme and media literacy

Office BU33 02/005

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE


6. Подробна информация


Пълният текст на поканата за представяне на предложения, заедно с работната програма, насоки и формуляри на заявления могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:


http://ec.europa.eu/media


Заявленията трябва да отговарят на всички условия в поканата за представяне на предложения и да бъдат подадени, като се използва предоставеният за целта формуляр.


_________________________

1 Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).


2010-C033-04


Untitled Page