РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 107/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2010 година относно разрешителното за използване на Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Kemin Europa N.V.) - (текст от значение за ЕИП)

Обн. L ОВ. бр.36 от 9 Февруари 2010г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


>M1 Регламент (ЕС) № 168/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните1, и по-специално член 9, параграф 2 от него,


като има предвид, че:


(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда възможността за издаване на разрешително за използване на добавки при храненето на животните, както и осно­ ванията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.


(2) В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.


(3) Заявлението се отнася до разрешаването на микроорганизма Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) като фуражна добавка за пилетата за угояване, която следва да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.


(4) В становището си от 15 септември 2009 г. 2 Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „органът“) заключи, че Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда и използването му може да подобри резултатите при животните. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на продукта на пазара. Той също така подложи на проверка доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.


(5) Оценката на препарата показва, че са изпълнени условията за получаване на разрешително, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това използването на посочения препарат следва да бъде разрешено съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.


(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Посоченият в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в същото приложение.


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.


За Комисията

Председател

Jose Manuel BARROSO


ПРИЛОЖЕНИЕ

>M1


Идентификационен номер на добавката Име на притежателя на разрешителното Добавка Състав, химична формула, описание, аналитичен метод Видове или категория животни Максимална възраст Минимално съдържание Максимално съдържание Други разпоредби Срок на валидност на разрешителното
            CFU /kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %    
Категория зоотехнически добавки. Функционална група: стабилизатори на чревната флора    
4b1823 Kemin Europa NV Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 Състав на добавката:Препарат от Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, съдържащ минимум 1 ? 1010 CFU/g добавка Характеристики на активното вещество: Спори от Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 Аналитични методи (1): Преброяване: метод на разстилане, посредством триптон-соев агар, с предварително подгряване на фуражните проби Идентификация: метод на пулсова гел електрофореза (PFGE). Пилета за угояване 1 x 107 1. В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват температурата на съхранение, срокът на годност и устойчивостта при гранулиране. 2. Може да се използва във фуражи, съдържащи следните разрешени кокцидиостатици: диклазурил, декоквинат, салиномицин натрий, наразин/никарбацин, ласалоцид А натрий, мадурамицин амоний, монензин натрий, наразин или робенидин хидрохлорид.  


(1) Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


(1) Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


_________________________


1 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

2 The EFSA Journal 2009; 7(9): 1314.


32010R0107


Untitled Page