РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 158/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2010 година за определяне на предварителната помощ за 2010 г. за частно складиране на масло

Обн. L ОВ. бр.49 от 26 Февруари 2010г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

поправен от

>C1

Поправка, ОВ L 096, 16.4.2010, 8 (158/2010)


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)1, и по-специално член 43, букви а) и г) във връзка с член 4 от него,


като има предвид, че:


(1) Член 28 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда да бъде отпускана помощ за частното складиране на масло.


(2) Промените в цените и запасите от масло показват, че пазарът е небалансиран, а тази небалансираност може да бъде преодоляна или намалена чрез сезонно складиране.


С оглед на текущото състояние на пазара е уместно да бъде отпусната помощ за частно складиране на масло, считано от 1 март 2010 г.


(3) Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти2 установи общи правила за прилагането на схемата за помощи за частно складиране.


(4) Съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008 предварително определената помощ се отпуска в съответствие с указанията и условията, посочени в глава III от същия регламент.


(5) За да се улесни прилагането на настоящата мярка, като се има предвид съществуващата практика в държавите- членки, член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 826/2008 следва да се отнася само за продукти, които са складирани изцяло. Поради това следва да се предвиди дерогация от посочения член.


(6) Съгласно член 29 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 размерът на помощта се определя с оглед на разходите за складиране и предвидимото развитие на цените на прясното масло и маслото на склад.


(7) Уместно е да се определи помощ за разходите по постъпването и изваждането на съответните продукти, както и за дневните разходи за хладилно съхранение и за финансиране.


(8) С оглед на административната ефективност и опростяването, когато изискваната информация относно подробностите около складирането вече е включена в заявлението за помощ, уместно е да не се прилага изискването за изпращане на същата информация след сключването на договора, както се предвижда в член 20, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008.


(9) С оглед на административната ефективност и опростяването и предвид специфичното положение при складирането на масло е уместно проверките, предвидени в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008, да бъдат извършени по отношение най-малко на половината договори. Поради това следва да се предвиди дерогация от посочения член. Тази дерогация следва да се прилага също към изваждането от склад, посочено в член 4, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 г. за определяне на предварителната помощ за 2009 г. за частно складиране на масло3.


(10) С оглед на опростяването и логистичната ефективност може да не се прилага изискването за обозначаване на номера на договора върху всяка складирана единица, когато номерът на договора е въведен в складовия регистър.


(11) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1


Настоящият регламент определя условията за помощите за частно складиране на солено и безсолно масло, както е посочено в член 28, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, за договорите, сключени от 1 март 2010 г.


Член 2


1. Прилага се Регламент (ЕО) № 826/2008, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.


2. Чрез дерогация от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 826/2008 заявленията се отнасят само за продукти, които са складирани изцяло.


Член 3


Измерителната единица, както се посочва в член 16, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 826/2008, е „складовата партида“, която съответства на количеството от продукта, обхванат от настоящия регламент, възлизащо на най-малко един тон, което е с хомогенни състав и качество и е произведено в един и същ завод, складирано в един и същ склад в един и същ ден.


Член 4


1. Помощта за продуктите, посочени в член 1, възлиза на:


— 18,31 EUR за тон на склад за постоянни разходи за складиране,


— 0,34 EUR за тон на склад на ден за складиране по договор.


2. Постъпването за складиране по договор се извършва между 1 март и 15 август 2010 г. Изваждането от склад може да става само от 16 август 2010 г. Складирането по договор завършва в деня, предшестващ деня на изваждане от склад, или най-късно в последния ден от февруари на годината, следваща годината на постъпването на склад.


3. Помощта може да бъде отпусната, само ако периодът на складиране по договор е между 90 и 210 дни.


Член 5

Държавите-членки уведомяват Комисията всеки вторник до 12 часа (брюкселско време) относно количествата, за които са сключени договори, както предвижда член 35, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008, както и относно количествата продукти, за които са подадени заявления за сключване на договори.Член 6


1. Член 20, първи параграф, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008 не се прилага.

>C1

2. Държавите-членки могат да не прилагат изискванията, посочени в член 22, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 826/2008, за отбелязване на номера на договора, ако управителят на склада се ангажира да вписва номера на договора в регистъра, предвиден в точка III от приложение I към същия регламент.

3. Чрез дерогация от член 36, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008 в края на договорния период на складово съхранение отговорният за контрола орган проверява чрез вземане на проби теглото и идентификацията на складираните продукти по отношение поне на половината от договорите и за целия период на изваждане от склад, простиращ се от август 2010 г. до февруари 2011 г.


Първа алинея се прилага към проверките, извършвани по време на периода на изваждане от склад от 16 август 2010 г., както е посочено в член 4, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2008.


Член 7


Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.


За Комисията

Председател

Josе Manuel BARROSO


_________________________

1 ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

2 ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3.

3 ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 49.


32010R0158


Untitled Page