MODUS VIVENDI от 20 декември 1994 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно мерките за изпълнение на актове, приети в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора за ЕО

Обн. C ОВ. бр.102 от 4 Април 1996г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


(Настоящият текст заменя и отменя текста, публикуван в ОВ С 293 от 8 ноември 1995 г.)


1. Настоящите насоки са предназначени да преодолеят трудностите, възникнали при приемането на актове в съответствие с процедурата, постановена н член 189б от Договора, поради причини, свързани с въпроса за процедурата комитология.

2. Те по никакъв начин не засягат принципните позиции, изразени от трите институции.

3. Трите институции отбелязват, че въпросът с мерките за изпълнение на актове, приети в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора, когато приемането на такива мерки е поверено на Комисията, ще бъде разгледан при изменението на Договорите, предвидено за 1996 г., по молба на Европейския парламент, Комисията и няколко държави-членки. Групата за размисъл ще бъде поканена да разгледа въпроса.

4. На съответния комитет на Европейския парламент се изпраща, по същото време и при същите условия както на комитета, посочен в основния акт, всеки проект на общ изпълнителен акт, представен от Комисията, както и сроковете за разглеждането му.

Комисията нотифицира съответния комитет на Европейския парламент, ако дадена мярка трябва да се приеме спешно и го уведомява също така за всяка друга възможност трудност. Съответният комитет на Европейския парламент предприема да използва бърза процедура, когато е необходимо.

Комисията уведомява съответния комитет на Европейския парламент, когато мерки, приети или предвидени от Комисията не са в съответствие със становището, дадено от комитета, посочен в основния акт или когато, при липсата на становище, Комисията трябва да представи предложение на Съвета по отношение на мярка, която ще се приеме.

5. Съветът приема проект на общ изпълнителен акт, който му е представен в съответствие с изпълнителна процедура единствено след като:


- уведоми Европейския парламент и определи разумни срокове за получаване на неговото становище, и


- в случай на неблагоприятно становище, надлежно и незабавно вземе предвид гледната точка на Европейския парламент, с цел да търси разрешение в съответната рамка.


Актът при всички случаи се приема преди крайните срокове, постановени в нарочните разпоредби на основния акт.

6. В контекста на настоящото временно споразумение, Комисията взима предвид доколкото е възможно всякакви коментари, направени от Европейския парламент и го уведомява на всеки етап от процедурата за всяко действие, което възнамерява да предприеме по тях, така че да позволи на парламента да поеме своята отговорност при пълно познаване на фактите.

7. Настоящото modus vivendi влиза в сила в деня на одобрението му от трите институции.


Съставено в Брюксел на двадесетия ден от месец декември, хиляда деветстотин деветдесет и четвърта година.За Съвета на Европейския съюз:

Klaus KINKEL

За Европейския парламент:

Nicole FONTAINE

За Европейската комисия:

Jacques DELORS


31996Y0404(01) - ЦПР-редактиран


Untitled Page