РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1301/2006 НА КОМИСИЯТА от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос - консолидирана версия

Обн. L ОВ. бр.238 от 1 Септември 2006г.

Консолидирана версия – актуалност към 01. 01. 2010 г.КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури 1, и по-специално член 9, параграф 2 и член 12, параграф 1 от него, и съответните членове на други регламенти за общата организация на пазарите на земеделски продукти,


като има предвид, че:


(1) Общността е поела задължението да отвори тарифни квоти за внос на определени земеделски продукти. В някои случаи вносът на продукти в рамките на тези тарифни квоти за внос е обект на система на лицензии за внос.


(2) Регламент (ЕО) № 3290/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. относно адаптациите и преходните мерки, необходими в сектор земеделие с цел прилагане на споразуменията, сключени по време на Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори2, както и различните споразумения, сключени между Общността и определени трети страни и решения на Съвета за откриване на тарифни квоти за внос на автономна основа, предвиждат различни начини на упра- вление по отношение на тарифните квоти за внос, които са обект на система на лицензии за внос.


(3) С цел да се опрости и подобри ефективността и полезността на механизмите за управление и контрол, следва да се определят общи условия за управлението на тарифните квоти за внос, които са обект на система на лицензии за внос и които трябва да бъдат управлявани чрез използването на метод, съгласно който лицензиите се разпределят съразмерно с общите заявени количества (оттук нататък наричан „метод на едновременна проверка“), или метод на внос, основаващ се на документи, които да бъдат издадени от трети страни. Тези разпоредби трябва да съдържат също така правила за подаването на заявления и лицензии, които следва да се прилагат, когато е необходимо, в допълнение или чрез дерогация от определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно опре- деляне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предва- рително фиксиране за селскостопански продукти3.


(4) Следва да се открие един-единствен период на годишните квоти за внос по отношение на всички тарифни квоти за внос, които попадат в обхвата на настоящия регламент. Въпреки това, в някои случаи, може да е необходимо да се предвидят подпериоди в рамките на периода на годишните квоти за внос.(5) Опитът показва, че е необходимо да се включат разпоредби, които да възпират представянето на неточни документи. Следователно трябва да се установи система на санкции и да се определят случаите, при които няма да се прилагат санкции.


(6) Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността4 се прилага за упра- влението на тарифните мерки. Съгласно член 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври

1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността5 Регламент (ЕИО) № 2454/93 се прилага, без да се засягат специфични разпоредби, определени в други области. Такива специфични разпоредби има за управлението на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, упра- влявани чрез система за лицензии за внос. Въпреки това, с цел да се подобри контролът, следва да се прилагат правилата на Общността за надзор, определени в член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93.


(7) Що се отнася до метода на едновременна проверка, следва да се определят подробни правила, които да включват пода- ването на заявления за лицензии и необходимата информация. В тази връзка, с оглед да се подобрят мерките за контрол, трябва да се включи разпоредба за заявителите, която да гласи, че те могат да подават не повече от едно заявление за лицензия за внос за един и същи пореден номер на квотата по отношение на даден период или подпериод на тарифната квота за внос, в зависимост от случая. Освентова тези заявления следва да се подават само в държава-членка, в която заявителят е установен и регистриранза целите на ДДС.


(8) Трябва да се определят разпоредби, уреждащи издаването на лицензии за внос. Лицензиите следва да се издават след период, който е достатъчен за оценка на подадените заявления за лицензии. Въпреки това, ако количествата, обхванати от заявленията за лицензии, превишават наличните количества за съответния период на тарифните квоти за внос, разпределянето подлежи, в случаите когато това е целесъобразно, на прилагането на коефициент на разпределение. След като е приложентози коефициент, въпреки всичко резултатът може да е необходимо да се коригира, що се касае до десетичните точки, с цел да се осигури, че няма да се превиши наличното количество.


(9) Следва да се включи разпоредба, която да гласи, че периодът на валидност на лицензиите за внос се определя от регламенти на Комисията, уреждащи съответната тарифна квота за внос. Въпреки това опитът сочи, че за да се осигури най-добра ефикасност на надзора на Общността, както е определено в член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93, с оглед на правилно управление на тарифните квоти за внос, трябва да се предвиди разпоредба лицензиите за внос да не бъдат валидни след последния ден от периода на тарифната квота за внос дори ако този ден е събота, неделя или обществен празник, чрез дерогация от член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове6. Ако титулярът на лицензията за внос или лицето, на което тя се прехвърля, не са могли да използват лицензията поради наличие на форсмажорно обстоятелство, те трябва да имат само правото да подадат заявления пред компетентния орган на държавата-членка по издаване на лицензията тя да бъде отменена и, чрез дерогация от член 41 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, да не искат да бъде удължаван периодът на валидност на лицензията след последния ден от периода на тарифната квота за внос.


(10) Следва да се определят също така и правилата, които са приложими за срока от време, в рамките на който да се представи доказателство, че лицензиите са били използвани.


(11) От гледна точка на правилното управление на тарифните квоти за внос Комисията трябва своевременно да получава необходимата информация.


(12) За системата на управление трябва да се установят общи условия, основаващи се на документи, издавани от трети страни, например лицензии за износ.


(13) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот- ветствие със становището на съответните управителни комитети,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА IОБЩИ ПРИНЦИПИЧлен 1


Обхват и определение


1. Без да се засягат дерогациите, определени в регламенти на Комисията, специфични за определени квоти, настоящият регламент определя общи правила за управлението на тарифни квоти за внос, управлявани чрез система на лицензии за внос и чието управление се включва в обхвата на общата организация на даденпазар.


Настоящият регламент не се прилага за тарифните квоти за внос, включени в приложение I.


2. Регламенти на Комисията, уреждащи дадена тарифна квота за внос, която се управлява от система на лицензии за внос и чието управление не се включва в обхвата на общата организация на даденпазар, могат да предвиждат настоящият регламент да се прилага за тази тарифна квота за внос.


3. Регламент (ЕО) № 1291/2000 се прилага за лицензии за внос, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.


4. За целите на настоящия регламент „тарифна квота за внос“ означава определено количество стоки, които могат да се внасят по време на ограничен период от време, които подлежат на пълно (цялостно суспендиране) или частично заобикаляне на ставките (частично суспендиране) на обичайно приложимите мита.
Член 2


Период на тарифната квота за внос


1. Тарифните квоти за внос се откриват за период от 12 после- дователни месеца, оттук нататък наричан „период на тарифната квота за внос“.


2. Периодът на тарифната квота за внос може да бъде разделен на няколко подпериода.Член 3


Санкции


1. Когато се установи, че документ, представенот заявителя за даването на права, произтичащи от регламенти на Комисията, уреждащи дадена квота за внос, предоставя невярна информация, и когато съответната невярна информация е решаваща за даването на това право, компетентните органи на държавата-членка:


а) не допускат заявителят да внася стоки в рамките на съответната тарифна квота за внос за целия период на тарифната квота, по време на който е направена констатацията, и;


б) изключват заявителят от системата за прилагане на лицензии за съответната тарифна квота за внос по време на следващия период на тарифна квота за внос.


Въпреки това букви а) и б) от първа алинея не се прилагат, ако заявителят докаже, така че да удовлетвори компетентния орган, че ситуацията, упомената в първа алинея, не се дължи на груба небрежност от негова страна или че тя се дължи на непреодолима сила или очевидна грешка.


2. Ако заявителят съзнателно представи неверен документ, както е посочено в параграф 1, този заявител трябва да:


а) не бъде допуснат да внася стоки в рамките на съответната тарифна квота за внос за целия период на тарифната квота, по време на който е направена констатацията, и;


б) бъде изключен от системата за прилагане на лицензии за съответната тарифна квота за внос по време на следващите два периода на тарифна квота за внос.


3. Когато вносът вече е бил осъществен преди да се направи констатацията, упомената в параграфи 1 или 2, трябва да се възстановят всички недължими финансови изгоди, произтичащи от него.


4. При условията на член 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета 7, санкциите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, не засягат каквито и да е допълнителни санкции съгласно други разпоредби на Общността или националното право.


Член 4


Общностен надзор


По искане на Комисията държавите-членки изпращат до нея подробни данни за количествата продукти, допуснати за свободно обращение, в рамките на тарифните квоти за внос през месеците, посочени от Комисията, в съответствие с член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93.
Член 5


Заявители


Заявителите, при подаване на първото им заявление за даден период на тарифна квота за внос, подават до компетентните органи на държавата-членка, в която са установени и в която са регистрирани за целите на ДДС, заявлението, посочено в член 6, параграф 1, придружено от доказателство, че по времето, когато се подава първото им заявление, те са участвали в търговия с трети страни с продукти, обхванати от съответната обща организация на пазара:


— през 12-месечния период непосредствено преди времето на заявлението, и


— през 12-месечния период непосредствено преди 12-месечния период, упоменат в първото тире.


Доказателство за търговия с трети страни се представя специално посредством митнически документи за допускане за свободно обращение, надлежно заверени от митническите органи и които посочват съответния заявител като получател на стоките, или посредством митнически документ за износ, надлежно заверен от митническите органи.


Митническите агенти или представители не подават заявления за лицензии за внос в рамките на квотите, които се включват в обхвата на настоящия регламент.


Отменяне с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка


„1. С дерогация от член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, вместо доказателство за участие в търговия с трети страни, заявителите за права на внос представят доказателство, че са одобрени като преработвателни предприятия по член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, а също и че са произвеждали преработени продукти, съдържащи говеждо месо, през всеки един от двата референтни периода, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.


Заявлението за права на внос не може да надхвърля 10 % от всяко едно от количествата, посочени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент.


2. Заедно със заявлението за права на внос се представя доказателство за съответствие с условията, определени в параграф 1.


С дерогация от член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, компетентният национален орган решава какви документи се представят като доказателство за съответствие с тези условия.”ГЛАВА IIМЕТОД НА ЕДНОВРЕМЕННА ПРОВЕРКАЧлен 6


Заявления за лицензии за внос и лицензии за внос


1. Заявителите за лицензии за внос не трябва да подават повече от едно заявление за лицензия за внос за един и същи пореден номер на квотата по отношение на даден период или подпериод на тарифна квота за внос. Когато заявителят подаде повече от едно заявление, нито едно от заявленията му не е допустимо.


Частично отменен с чл. 5, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 533/2007 на Комисията от 14 май 2007 година относно откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на птичето месо:


„Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 всеки заявител може да подаде повече от едно заявление за лицензия за внос за един и същ пореден номер на квотата, ако продуктите са с различни държави на произход. За всяка държава на произход се внася отделно заявление и тези заявления се подават едновременно пред компетентния орган на държавата-членка. Тези заявления се считат, що се отнася до максималното количество, предвидено в член 4, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, само за едно заявление.”


Отмяна чрез чл. 5, параграф 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1382/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима на внос на свинско месо „ Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 всеки заявител може да подаде повече от едно заявление за лицензия за внос за продукти с един и същи пореденн омер, ако продуктите са с различни държави на произход. Заявленията, отнасящи се до една и съща държава на произход, трябва да се подадат едновременно пред компетентния орган на държава-членка. Тези заявления се разглеждат, що се отнася до максималното количество, предвидено в член 4, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, като едно единствено заявление.”


Частично отменен с Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо


„Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, за номерата от групи 3, 5 и 6 всеки заявител може да внесе няколко заявления за лицензии за внос за продукти, включени в един-единствен номер на група, ако тези продукти произхождат от различни държави. За всяка държава напроизход се внася отделно заявление и тези заявления трябва да се подадат едновременно пред компетентния орган на държавата-членка. Те се разглеждат като едно-единствено заявление, що се отнася до максимума, посоченв параграф 5 от настоящия член.”


2. Съгласно член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 се внася гаранция. Гаранцията се освобождава по отношение на количествата, обхванати от заявленията, за които не може да бъде издадена друга лицензия, в допълнение на прилагането на коефициента на разпределение, посоченв член 7, параграф 2 от настоящия регламент.


3. Когато се счита за необходимо за управлението на дадена тарифна квота за внос, в регламенти на Комисията, уреждащи тази квота, могат да се предвидят допълнителни условия. По- специално те могат да предвиждат прилагането на система, съгласно която квотите се управляват чрез предоставяне на права на внос като първа стъпка и издаване на лицензии за внос като втора.


Параграфи 1, 2 и 5 от настоящия член, член 5, член 7, параграф 1, втора алинея, член 7, параграфи 2 и 4 и член 11, параграф 1, буква а) се прилагат mutatis mutandis, когато се използва система за предоставяне на права на внос.


4. Клетка 20 от заявлението за лицензия за внос и лицензиите за внос съдържа поредния номер на тарифната квота за внос, упоменат в параграф 1.


5. Заявлението за лицензия за внос не може да се отнася, по период или подпериод на тарифната квота за внос, за количество, което превишава количеството или, в зависимост от случая, границата, определена от регламенти на Комисията, уреждащи тарифната квота за внос за този период или подпериод на тарифната квота за внос.


6. Заявленията за лицензии за внос се подават през период, определен от регламенти на Комисията, уреждащи въпросната тарифна квота за внос. Този период може да предхожда периода или подпериода на тарифната квота за внос.


7. Количествата се посочват върху заявленията за лицензии за внос с тегло, обем в цели единици или на парчета, но не и фракции от тях.Член 7


Издаване на лицензии за внос


1. Лицензиите за внос се издават в рамките на определен срок, посочен от регламенти на Комисията, уреждащи въпросната тарифна квота за внос, при условията на мерките, приети от Комисията съгласно параграф 2.


Лицензии се издават за всички заявления, подадени съгласно съответните разпоредби и съобщени на Комисията съгласно член 11, параграф 1, буква a). Лицензии за внос не се издават за коли- чества, които не са били съобщени.


2. Когато информацията, съобщена от държавите-членки съгласно член 11, показва, че количествата, обхванати от заявленията за лицензии, превишават наличните количества за периода или подпериода на тарифната квота за внос, Комисията определя коефициент на разпределение, който държавите-членки прилагат за количествата, обхванати от всяко заявление за лицензия.


Коефициентът на разпределение се изчислява, както следва: ((налично количество/заявено количество) ? 100) % Когато е приложимо, Комисията коригира този коефициент, за да гарантира, че наличните количества за периода или подпериода на тарифната квота за внос не могат в никакъв случай да бъдат преви- шавани.


3. Лицензии за внос се издават за количествата, обхванати от заявленията за лицензии, умножени по коефициента на разпре- деление, посоченв параграф 2.


Сумата, получена в резултат на прилагането на коефициента на разпределение, се намалява чрез закръгляване до най-близката единица.


4. Количествата, които не са разпределени или не са използвани по време на подпериода на тарифна квота за внос, се определят на базата на информацията, предоставена от държавите-членки в съот- ветствие с член 11. Тези количества автоматично се прибавят към следващия подпериод за преразпределение.


Въпреки това към следващия период на тарифна квота за внос не се прехвърлят никакви количества.Член 8


Срок на валидност на лицензиите за внос


Лицензиите за внос, издадени в съответствие с член 7, са валидни за срок на валидност, определен от регламенти на Комисията, уреждащи въпросните тарифни квоти за внос. При всички случаи лицензиите за внос не са валидни след последния ден на периода на тарифната квота за внос. Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага.


Ако срокът на валидност на лицензия за внос приключва на последния ден от съответния период на тарифна квота за внос, една от заверките, включени в приложение II към настоящия регламент, се вписва в клетка 24 на лицензията за внос при нейното издаване.


При случая, упоменат във втори параграф от настоящия този член, чрез дерогация от член 41 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, срокът на валидност на лицензията в никакъв случай не се удължава след последния ден от периода на тарифната квота за внос.Член 9


Мито


Митото, определено от регламенти на Комисията, уреждащи съответната тарифна квота за внос, се вписва в клетка 24 от лицензията за внос, като се използва едно от примерните вписвания, изброени в приложение III.Член 10


Доказателство за използването на лицензиите


Член 35, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 не се прилага за лицензии за внос, които се включват в обхвата на настоящия регламент.Член 11


Съобщения до Комисията


1. Държавите-членки съобщават на Комисията:


а) общите количества, включително съобщенията за липса на данни, които да бъдат съобщени, обхванати от заявленията за лицензии в рамките на определен период, фиксиранот регламенти на Комисията, уреждащи съответната тарифна квота за внос, след крайната дата за подаване на заявления;


б) за количествата, включително съобщенията за липса на данни, които да бъдат съобщени, обхванати от лицензиите за внос, които те са издали;


в) за количествата, включително съобщенията за липса на данни, които да бъдат съобщени, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос и количествата, за които те са били издадени.


Информацията, упомената в букви б) и в), се съобщава най-късно в рамките на два месеца от изтичането на срока на валидност на съответните лицензии.
2. Съобщенията, упоменати в параграф 1, се правят по електронен път, като се използва формата, предоставена на държавите-членки от Комисията.


3. Съобщенията, включително съобщенията за липса на данни, които да бъдат съобщени, се изпращат най-късно до 13.00 ч. (брюкселско време) на посочената дата. За целите на съобщенията до Комисията съгласно настоящия член, когато се прави позоваване на работни дни в регламент на Комисията, уреждащ дадена тарифна квота за внос, то следва да се счита като позоваване на работни дни за Комисията по смисъла на член 2 от Регламент (ЕИО) № 1182/71.


Частично отменен с чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007 НА КОМИСИЯТА от 29 март 2007 година за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверенияза произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни„Чрез дерогация от втора алинея от член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки нотифицират информацията, посочена в тази алинея към същата дата.”


Частично отменен с чл. 6, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1382/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2007 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на режима на внос на свинско месо


„Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата посочените в член 11, параграф 1, буква б) от същия регламент общи заявени количества в килограми, за които са издадени лицензии.”


Частично отменен с член 6 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1383/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2007 година за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция


„Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата посочените в член 11, параграф 1, буква б) от същия регламент общи заявени количества в килограми, за които са издадени лицензии.”


Частично отменен с член 6 Регламент (ЕО) № 1384/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Израел


„Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата посочените в член 11, параграф 1, буква б) от посочения по-горе регламент общи заявени количества в килограми, за които са издадени лицензии.”


Частично отменен с член 6 от Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо


„Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата посочените в член 11, параграф 1, буква б) на същия регламент общи заявени количества в килограми, за които са издадени лицензии.”


Частично отменен с член 6 от Регламент (ЕО) № 1399/2007 на Комисията от 28 ноември 2007 година за отваряне и управление на самостоятелна и преходна тарифна квота за внос на колбаси и определени месни продукти с произход от Швейцария

„Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки нотифицират Комисията преди края на първия месец от всеки подпериод за общите количества, изразени в килограми, обхванати от лицензии за внос, издадени в съответствие с член 11, параграф 1, буква б) от същия регламент.”


Отменен с чл. 12 от Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка


"1. Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите-членки съобщават на Комисията:


а) най-късно до десето число на всеки месец, количествата продукти, включително липсата на данни, за които са били издадени лицензии за внос през предшестващия месец;


б) най-късно до 31 октомври след края на всеки период на тарифната квота за внос, количествата продукти, включително съобщенията за липса на данни, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос и количествата, за които те са били издадени.


2. Най-късно до 31 октомври след края на всеки период на тарифната квота за внос държавите-членки съобщават на Комисията количествата продукти, които са били действително допуснати за свободно обращение през предшестващия период на тарифната квота за внос.


3. В съобщенията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, количествата се изразяват в килограми тегло на продукта и за всяка категория продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.”


Частично отменен с чл. 10 от Регламент (ЕО) № 610/2009 на Комисията от 10 юли 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на тарифната квота за говеждо и телешко месо с произход от Чили (кодифицирана версия)

„1. Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията:

а) най-късно до 31 август след края на всеки период на тарифната квота за внос количествата продукти, включително съобщенията за липса на данни, за които са били издадени лицензии за внос през предшестващия период на тарифната квота за внос;

б) най-късно до 31 октомври след края на всеки период на тарифната квота за внос количествата продукти, включително съобщенията за липса на данни, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос, и количествата, за които те са били издадени.

2. Най-късно до 31 октомври след края на всеки период на тарифната квота за внос държавите-членки съобщават на Комисията количествата продукти, които са били допуснати за свободно обращение през предшестващия период на тарифната квота за внос.

Въпреки това за периода на тарифната квота за внос, който започва на 1 юли 2009 г., държавите-членки изпращат на Комисията подробни данни за количествата продукти, пуснати в свободно обращение от 1 юли 2009 г. в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006."


3. Съобщенията, посочени в параграф 1 и параграф 2, първа алинея, се извършват, както е указано в приложения V, VI и VII към настоящия регламент, като се използват посочените в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008 категории продукти.”
Частично отменен с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 1274/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година за откриване и управление на квотите за внос на ориз с произход от отвъдморските страни и територии (ОСТ)

„1. Чрез дерогация от член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите-членки уведомяват Комисията:


а) най-късно на втория работен ден след деня на издаване на лиценза за внос — за общите количества, обхванати от лицензите за внос, издадени предходния месец;


б) най-късно на последния ден от всеки месец, включително при липса на заявления:


i) за общите количества, реално допуснати за свободно обращение, за които са били уведомени и за които не са съобщили преди, както и


ii) за общите количества, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензи за внос, в съответствие с член 11, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, за които са били уведомени и за които не са съобщили преди.


2. Посочените в параграф 1 количества се изразяват в тегло на продукта и се разбиват по осемцифров код по КН, държава на произход и квотна година.”


ГЛАВА IIIМЕТОД НА УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАВАЩ СЕ НА ДОКУМЕНТИ,

ИЗДАДЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИЧлен 12


Общи принципи


Когато тарифна квота за внос се управлява чрез използването на метод, основаващ се на документ, издаденот трета страна, то този документ се представя на компетентния издаващ орган на държавата-членка заедно със заявлението за лицензия за внос, за което се отнася документът. Оригиналът на документа се съхранява от компетентния орган.Член 13


Заявления за лицензии за внос, лицензии за внос и съобщения


Член 6, параграфи 2, 3 и 4, членове 8, 9 и 10, член 11, параграф 1, букви б) и в), член 11, параграфи 2, 3 и, когато е приложимо, член 11, параграф 1, буква a), се прилагат mutatis mutandis, когато се използва методът на управление, основаващ се на документи, издадени от трети страни.


ГЛАВА IVЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧлен 14


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Той се прилага по отношение на лицензии за внос за периоди на тарифни квоти за внос, считано от 1 януари 2007 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ I


— „Преференциална захар АКТБ — Индия“, както е посочена в член 12 от Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 г. за опре- деляне на подробни правила за прилагането за пазарни години 2006— 2007, 2007—2008 и 2008—2009 за вноса и рафинирането на захарни

продукти в рамките на определени тарифни квоти и преференциални споразумения 8.


— Тарифни квоти за внос, които се включват в обхвата на Регламент (ЕО) № 1839/95 на Комисията от 26 юли 1995 г. за определяне на подробни правила за прилагането на тарифни квоти за вноса на царевица и сорго в Испания и вноса на царевица в Португалия9.


— Тарифни квоти за внос, които се включват в обхвата на Регламент (ЕО) № 1964/2005 на Съвета от 29 ноември 2005 г. за тарифните ставки за банани10).


ПРИЛОЖЕНИЕ IIКлаузи, посочени в член 8


— На български: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

— На испански: No es de aplicaci?n el art?culo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

— На чешки: Ustanoven? ?l. 3 odst. 4 na??zen? (EHS) ?. 1182/71 se nepou?ije

— На датски: Artikel 3, stk. 4, i forordning (E?F) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

— На немски: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

— На естонски: M??ruse (EM?) nr 1182/71 artikli 3 l?iget 4 ei kohaldata

— На гръцки: ===

— На английски: Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

— На френски: L’article 3, paragraphe 4, du r?glement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

— На италиански: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n.1182/71 non si applica

— На латвийски: Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiem?ro

— На литовски: Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

— На унгарски: Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikk?nek (4) bekezd?s?t nem kell alkalmazni

— На нидерландски: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

— На полски: Artyku? 3 ust. 4 rozporz?dzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

— На португалски: O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 n?o se aplica

— На румънски: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplic?

— На словашки: ?l?nok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) ?. 1182/71 sa neuplat?uje

— На словенски: ?len 3(4) Uredbe (EGS) ?t. 1182/71 se ne uporablja

— На фински: Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

— На шведски: Artikel 3.4 i f?rordning (EEG) nr 1182/71 skall inte till?mpasПРИЛОЖЕНИЕ IIIКлаузи, посочени в член 9


— На български: Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

— На испански: Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

— На чешки: Celn? sazba … – na??zen? (ES) ?. …/…

— На датски: Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

— На немски: Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

— На естонски: Tollimaks … – m??rus (E?) nr …/…

— На гръцки: ?????? … — ?????????? (??) ????. …/…

— На английски: Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

— На френски: Droit de douane: … — r?glement (CE) no …/…

— На италиански: Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

— На латвийски: Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

— На литовски: Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

— На унгарски: V?mt?tel: … – …/…/EK rendelet

— На нидерландски: Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

— На полски: Stawka celna … – rozporz?dzenie (WE) nr …/…

— На португалски: Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

— На румънски: Tax? vamal?: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

— На словашки: Clo … – nariadenie (ES) ?. …/…

— На словенски: Carina: … – Uredba (ES) ?t. …/…

— На фински: Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

— На шведски: Tull … – F?rordning (EG) nr …/…


Настоящият текст представлява консолидирана версия на оригиналния документ и няма официален стаут.


_________________________


1 ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

2 ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 105. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1340/98 (ОВ L 184, 27.6.1998 г., стр. 1).

3 ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1233/2006 (ОВ L 225, 17.8.2006 г., стр. 14).

4 ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 402/2006 (ОВ L 70, 9.3.2006 г., стр. 35).

5 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13).

6 ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1.

7 ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

8 ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1.

9 ОВ L 177, 28.7.1995 г., стр. 4.

10 ОВ L 316, 2.12.2005 г., стр. 1.


Untitled Page