81-ВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА ОТ 5 ДО 7 ОКТОМВРИ 2009 Г. - Становище на Комитета на регионите относно „Конкурентоспособен железопътен товарен превоз“ - (2010/C 79/09)

Обн. C ОВ. бр.79 от 27 Март 2010г.

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ


— отбелязва със задоволство законодателния акт, регулиращ принципите на работа на европейската железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз. Целта е създаването на ефективна мрежа на товарен транспорт чрез интелигентно използване на съществуващата инфраструктура или нейното разширяване;


— счита, че последователното прилагане на практика на разпоредбите на гореспоменатия законодателен акт не след дълго ще доведе до увеличаване на ефективността на железопътния товарен превоз като най- благоприятен за околната среда и най-безопасен вид транспорт, способен да се конкурира с другите видове превоз от гледна точка на ефективността;


— счита, че при създаването на коридори за железопътен товарен превоз следва да се осигури връзка с други видове транспорт чрез съответните терминали – както сухопътни, така и морски и въздушни, а също така и вътрешноводни;


— обръща внимание на развитието на логистични центрове с участието на местните и регионалните власти, които следва да бъдат вземани предвид при създаването на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз. Местните и регионалните власти следва да участват в планирането и развитието на такива логистични центрове;


— обръща внимание на определени разпоредби в регламента, които могат да доведат до създаването на излишна бюрокрация в системите за управление на европейската железопътна мрежа;


— подчертава, че железопътният товарен превоз е сравнително безвреден за околната среда, безопасен и при увеличаване на ефективността и конкурентоспособността му може да се превърне в алтернатива на по-енергоемките и по-вредни за човека, а също и по-опасни видове транспорт;


— подчертава, че за да се създаде европейска мрежа за товарен превоз, трябва да бъде създадена международна структура, способна да стимулира координацията между държавите-членки и управителите на инфраструктура в рамките на отделните транспортни коридори.


Докладчик: г-н Witold Krochmal (PL/СЕН-EA), Кмет на Wo??w


Отправен документ


Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз


COM(2008) 852 окончателен


I. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ


ВЪВЕДЕНИЕ


1. Предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета относно създаването на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз бе прието във връзка с необходимостта от създаване на максимално безопасна, ефективна и екологична система за товарни превози, която да служи на гражданите и стопанските субекти.


2. Съгласно разпоредбите на Бялата книга за транспорта от 2001 г. и в светлината на настоящите промени в структурата на ЕС, както и на постоянно появяващите се пред държавите-членки предизвикателства, усилията следва да се съсредоточат върху развитието на интермодалността на всички видове транспорт.


3. Докато в областта на въздушния и автомобилния транспорт вече беше осъществен многостранен напредък и бяха постигнати положителни резултати, железопътният транспорт изисква още немалко усилия.


4. Разглежданото в настоящето становище предложение възникна след широки консултации с държавите-членки, железопътните оператори, управителите на инфраструктури, представителите на индустрията и спедиторите.


5. В резултат на тези консултации се стигна до заключение, че създаването на международни коридори за конкурентоспособен железопътен товарен превоз би спомогнало за бързото увеличаване на конкурентоспособността на железопътно-транспортния сектор, както и за подобряване на макроикономическите показатели.


Политически препоръки


6. Комитетът отбелязва със задоволство законодателния акт, регулиращ принципите на работа на европейската железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз. Целта е създаването на ефективна мрежа на товарен транспорт чрез интелигентно използване на съществуващата инфраструктура или нейното разширяване.


7. Комитетът счита, че последователното прилагане на практика на разпоредбите на гореспоменатия законодателен акт не след дълго ще доведе до увеличаване на ефективността на железопътния товарен превоз като най-благоприятен за околната среда и най-безопасен вид транспорт, способен да се конкурира с другите видове превоз от гледна точка на ефективността.


8. Комитетът счита, че при създаването на коридори за железопътен товарен превоз следва във всички случаи да се осигури връзка с други видове транспорт чрез съответните терминали – както сухопътни, така и морски и въздушни, а също така и вътрешноводни.


9. Комитетът обръща внимание на развитието на логистични центрове с участието на местните и регионалните власти, които следва да бъдат вземани предвид при създаването на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз. Местните и регионалните власти следва да участват в планирането и развитието на такива логистични центрове.


10. Комитетът обръща внимание на определени разпоредби в регламента, които могат да доведат до създаването на излишна бюрокрация в системите за управление на европейската железопътна мрежа.


11. Комитетът подчертава, че железопътният товарен превоз е сравнително безвреден за околната среда, безопасен и при увеличаване на ефективността и конкурентоспособността му може да се превърне в алтернатива на по-енергоемките и по-вредни за човека, а също и по-опасни видове транспорт.


12. Усилията следва да се съсредоточат върху подобряването на ефективността на европейския железопътен превоз и увеличаването на конкурентоспособността му чрез максимално бързо разрешаване на съществуващите понастоящем проблеми, както следва:


— подобряване на сътрудничеството между управителите на инфраструктура и държавите-членки за премахването на граничните спънки пред железопътния товарен превоз и за осъществяване на инвестиции, както и по-тясно сътрудничество и координация между различните видове транспорт с оглед на експлоатацията на железопътната мрежа;


— развитие и разширяване на интермодалните терминали, обслужващи железопътния товарен транспорт, както и подобряване на тяхната ефективност с помощта на най- новите технологии за управление на подобни терминали;


— значително подобряване на оперативната съвместимост;


— свеждане до минимум на загубата на ефективност, произтичаща от раздробяването на предприятията в резултат на либерализацията на пазара;


— изграждане на ефикасна железопътна мрежа, която да свързва целия ЕС от север на юг и от изток на запад.


13. При осъществяването на тези мерки следва да се използват предприетите вече инициативи и дейности, както на национално, така и на международно равнище, отнасящи се до:


— достъпа до инфраструктурата и определянето на тарифите за използването й;


— управлението на капацитета и на трафика по транспортните коридори;


— безопасността на железопътния транспорт;


— постигането на оперативна съвместимост на железопътния транспорт.


Същевременно е необходимо да се предприемат и следните мерки:


— да се разшири мрежата въз основа на капацитета;


— да се построят ефективни обходни маршрути за товарния транспорт (по подобие на околовръстните шосета при автомобилния транспорт) на места, където съществуват свръхнатоварени възли на железопътния транспорт.


14. Придобитият по програмата на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и на европейската система за железопътна сигнализация (ERTMS) опит, както и опитът от други досегашни проекти ще позволят значително по-бързото и резултатно въвеждане на европейската железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз в резултат на взаимодействието между тези проекти.


15. За да заработи идеята за създаване на европейска мрежа за товарен превоз, трябва да бъде създадена международна структура, способна да стимулира координацията между държавите-членки и управителите на инфраструктура в рамките на отделните транспортни коридори. Тези структури следва да изискват от държавите-членки да спазват своите ангажименти по отношение на изграждането на коридори.


16. От съществено значение е съответните институции на ЕС или държавите-членки или съответните структури за управление да продължат да работят за премахване на съществуващите понастоящем ограничения, водещи до намаляване на ефективността, а оттук и на конкурентоспособността на железопътния товарен превоз, като например:


— премахване на езиковите бариери при трансграничния транспорт;


— липса на единни програми за обучение на машинистите, обхващащи принципите на железопътния товарен превоз в целия ЕС;


— липса на общи норми по отношение на безопасността и полезния товар;


— нееднородно използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), а също и на сателитните и радиосистемите;


— липса на система и на еднозначно определена гражданска отговорност за превозваните в рамките на интермодални транспортни вериги пратки;


— съществуването на редица проблеми както от техническо, така и от административно естество при преминаването на граници за международния железопътен превоз;


— премахване на пречките пред транспортния капацитет, преди всичко в градските агломерации, за да могат по този начин да се отделят товарните и пътническите превози и да се повиши конкурентоспособността на железопътния превоз като цяло, доколкото това е осъществимо от техническа и логистична гледна точка;


— различното междурелсие,


— неспазване на стандартите за точност в транспорта, по-специално при комбиниран транспорт, напр. автомобилен и железопътен транспорт;


— липсата на консенсус относно оптималните единни размери и дължина на влаковете с оглед на увеличаването на транспортния капацитет и опазването на околната среда.


17. Би било препоръчително да се въведат железопътни стандарти, за да се намалят логистичните разходи, да се подобри конкурентоспособността, да се увеличи достъпът до пазарите, да се засилят оперативната съвместимост и интермодалността, да се постигне баланс между икономическото развитие и екологичните изисквания и за да се превърне железопътният транспорт в неразделна част от веригата за добавена стойност в европейската стопанска мрежа, допринасяйки за оптимизирането на процесите за производство, доставка и дистрибуция.


18. При липса на възможност за предоставяне на правомощия, свързани с премахването на ограниченията, ЕС или държавите-членки следва сами да предприемат мерки за премахването им.


19. Структурата за управление на коридорите не бива да се бюрократизира, а да трябва да реагира гъвкаво, в зависимост от положението на пазара, а също и да не се поддава на необоснована намеса от страна на държавите-членки или институциите на ЕС.


20. Търсенето на транспортни услуги също трябва да се вземе предвид при решаването на въпроса за необходимия брой коридори за железопътен товарен превоз в отделните държави.


21. Създаването на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз ще постигне поставените цели при условие, че бъде осигурено тясно сътрудничество с местните и регионалните власти, през чиито територии ще преминават коридорите на железопътната мрежа.


22. Сътрудничеството следва да се осигури както на етап планиране и координиране на свързаните със създаването на мрежата инвестиции, така и на етап експлоатация, ремонт и модернизация на коридорите на железопътния транспорт, като се имат предвид съществуващата инфраструктура и наличните транспортни потоци.


23. Имайки предвид важността на това да се гарантира качеството, надеждността и доброто обслужване на товарния превоз по линиите, които няма да бъдат разделени на товарни и пътнически, следва, като се полагат усилия да се зачитат местните и регионалните интереси, да се определят принципите на работа на двата вида превози по начин, който няма да се отрази отрицателно на мобилността на гражданите, нито да влезе в конфликт с други обществени интереси.


24. Подходящо регионално териториалноустройствено и градоустройствено планиране, отчитащо разположението на коридорите, терминалите и товарните депа, ще увеличи значително ефективността на мрежата, като същевременно ще допринесе за подобряване на икономическото положение в съответните населени места и региони.


25. Местните и регионалните власти, а също и държавите-членки на ЕС, следва непременно да предприемат мерки за приспособяване на пътното движение към разпространението и доставката на стоки за потребителите, превозвани чрез железопътния транспорт.


26. Местните и регионалните власти разполагат с по-големи възможности за сътрудничество и диалог с производителите, а също и с ползвателите на железопътния превоз и са в състояние много по-резултатно да насърчат определена позиция на ползвателите на транспортни услуги при избора на вид транспорт, а също и на определени трасета. Това би гарантирало, че при избора на вида транспорт за превоз на техните продукти предприемачите ще възприемат подход, който би бил оптимален от гледна точка на екологията, надеждността, бързината и конкурентоспособността (във връзка с цената).


II. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ


27. Комитетът на регионите е на мнение, че създаването на вътрешен железопътен пазар е решаващ елемент от Лисабонската стратегия и Стратегията за устойчиво развитие на ЕС и поради това настоящото предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета е ключов законодателен акт, позволяващ на железопътния превоз да се конкурира с други, не толкова екологични и по-неблагоприятни за човека видове транспорт. В рамките на прилагането на регламента при определянето на маршрутите за приоритетния товарен превоз трябва да се отдели подобаващо внимание на съществуващите транспортни потоци, например пътническите транспортни услуги. Освен това националният товарен превоз трябва принципно да е равнопоставен на трансграничния.


28. Важна роля за прилагането на регламента ще играят местните и регионални власти, които чрез съответното планиране и умелото управление на инвестициите в пътна инфраструктура и в регионални железопътни линии и пристанища могат значително да увеличат ефективността и конкурентоспособността на железопътния транспорт.


29. Принципите за превоз на опасни материали трябва да се определят съвместно от управителите на железопътни коридори и местните и регионалните власти.


30. Въпреки че решенията за създаване на коридори за железопътния товарен превоз ще бъдат разгледани и приети на общностно равнище, местните и регионални власти трябва при всички случаи да бъдат консултирани предварително т.е. на етапа планиране и съгласуване на национално равнище.


31. Чрез подобни консултации следва да се набележат необходимите елементи на инфраструктурите, свързани със създаването на коридори, така че тяхното преминаване да не доведе до негативни последици за живота на общностите в близост до тях и за да се улесни подборът на най-подходящите територии за прокарването на тези коридори.


32. Необходимо е да се постигне оптимален вариант за успоредно наличие в определена територия на мрежи за пътнически високоскоростен транспорт, традиционни пътнически транспортни мрежи, мрежи за крайградски железопътен транспорт и мрежи за всички видове товарни превози.


33. С оглед на определени параметри на железопътните трасета в рамките на транспортните коридори ще бъдат неизбежни известни промени в организацията на пътното движение, а също и на железопътния транспорт в част от отсечките, където ще преминават транспортните коридори. Във връзка с това е необходимо на местните и регионалните власти да бъдат предоставени съответните финансови инструменти, позволяващи извършването на инвестиции и модернизация, необходими за прокарването на железопътните трасета през определени местности. Същевременно следва да бъде опростена и правната рамка за отчуждаване на терени в обществен интерес, за да не може принципът за подходящо обезщетение за отчуждени земи да възпрепятства плануваните проекти за модернизиране или строеж на железопътни трасета и инфраструктурни обекти.


34. Тези инструменти следва да бъдат предоставени в срок, така че да бъде възможно осъществяването на разпоредбите в глава 2, член 3, параграф 3 на обсъждания регламент, засягащи задължителните правни срокове, определени в регламента, за въвеждане в експлоатация на отделните коридори на железопътния товарен превоз.


35. Съществуващите понастоящем логистични центрове, с участие на местните или регионалните власти, следва да бъдат използвани ефективно и да бъдат включени в системата от коридори за железопътния товарен превоз.


36. Подобно включване на инфраструктура, управлявана от местните или регионалните власти, трябва да доведе, съгласно член 4, глава 2 от регламента, до участие на представителите на местните или регионалните власти в органите за управление на коридорите за товарен превоз.


37. Броят на коридорите за железопътен товарен превоз в отделните държави-членки на ЕС, установен в член 3 от регламента, следва да бъде определен в зависимост от потенциалното търсене на транспортни услуги, анализа на ефективността на транспорта, а също и на действителните технически възможности, позволяващи изпълнение в рамките на установените от регламента срокове.


38. Следва да се откажем от задължителния брой транспортни коридори за отделните държави-членки на ЕС, определен въз основа на критерия за тонкилометри на железопътния товарен превоз в дадена държава-членка.


39. Посочените в член 5, параграф 3 от регламента проучвания на пазара следва да бъдат провеждани в зависимост от потребностите, които трябва да бъдат определени от управителите на коридори. В тази връзка не е нужно те задължително да бъдат провеждани всяка година, както е записано в регламента.


40. Решенията относно разполагането на коридорите на железопътния товарен превоз на първия етап от прилагането на регламента следва да се взимат изключително въз основа на съдържателните аспекти, свързани с ефективността, достъпа, качеството или големината на инфраструктурата, като, доколкото е възможно, се избягват основания от политическо естество.


41. По време на създаването на коридорите за железопътен транспорт е необходим контрол с оглед на спазването на стандартите за опазване на околната среда и на общественото здраве, по-специално за шума и безопасността на движение и с оглед на други явления, тъй като тези стандарти предотвратяват отрицателното въздействие върху жизнената среда на местните жители. Това трябва да се осъществява въз основа на приоритетни критерии, гарантиращи че на живеещите в близост до коридори за железопътен товарен превоз няма да бъдат ощетени по отношение на хигиенните предпоставки и условията на живот както и за безопасност на движението.


42. Комитетът на регионите призовава Европейската комисия този регламент да влезе в сила възможно най-скоро, като се вземат предвид представените в това становище бележки и заключения.


Брюксел, 7 октомври 2009 г.


Председател

на Комитета на регионите

Luc VAN DEN BRANDE


2010-C079-09


Untitled Page