РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 451/2000 НА КОМИСИЯТА от 28 февруари 2000 година за определяне на подробни правила за изпълнение на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета

Обн. L ОВ. бр.55 от 29 Февруари 2000г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


> M1 Регламент (ЕО) № 1490/2002 на Комисията от 14 август 2002

година

> M2 Commission Regulation (EC) No 1044/2003 of 18 June 2003


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ1


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (2), последно изменена с Директива 1999/80/ЕО на Комисията (3) и,

по-специално член 8, параграф 2, аления втора от нея,

като има предвид, че:

(1) Комисията следва да предприеме работна програма в рамките на 12 години за постепенен преглед на активните вещества, които се предлагат на пазара, две години след датата на нотифициране на Директива 91/414/ЕИО.

Първият етап от програмата е заложен от Регламент (ЕИО) № 3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (4),последно изменен с Регламент (ЕО) № 1972/1999 (5). Първият етап продължава. Необходимо е да се продължи и ускори прегледът на останалите активни вещества, като се вземе предвид опитът от първия етап.

(2) Като се вземе предвид големият брой активни вещества, които се предлагат на пазара и предстои на бъдат оценени, трябва да се разработи програма в няколко фази. Опитът показва, че оценката и вземането на решение относно дадено активно вещество представляват процес, който отнема много време. Следователно все още не е възможно да се осигури подробна оценка на всички налични активни вещества.

(3) Следователно вторият етап ще осигури подробната оценка на определен брой активни вещества, сравним с броя на покритите от първия етап, а третият етап ще подготви след- ващите оценки на активни вещества. За определени категории активни вещества се изисква по-нататъшна хармо- низация по отношение на досиетата, които следва да се предоставят, и на оценката, която следва да бъде извършена. Следователно тези категории не се включват в настоящата предложена работна програма, но следва да бъдат покрити от следващите етапи за тяхната оценка с оглед евентуалното им включване в приложение I на Директива 91/414/ЕИО.

(4) За втория етап следва да се направи селекция като се вземат предвид, по един разумен начин, такива аспекти като грижата за здравето и/или околната среда, възможността от появата на остатъчни количества в обработените продукти, важността на препаратите, съдържащи тези вещества, за селското стопанство, всички явни липси на данни и всяко сходство в химичните и биологични свойства.

(5) Отношенията между производителите, държавите-членки и Комисията и задълженията на всяка от страните по изпълнение на програмата следва да бъдат указани като се вземе предвид опитът, добит през първия етап на програмата. Тясното взаимодействие между всички ангажирани страни е необходимо за увеличаване ефективността на програмата.

(6) Техническата или научна информация за дадено активно вещество и по-специално по отношение на неговите потен- циално опасни въздействия или остатъчни количества, подадена в съответните срокове от други заинтересовани страни, също се взима под внимание при оценките.

(7) Следва да се предвиди процедура за нотификация, според която заинтересованите производители да информират Комисията за интереса си за осигуряване включването на дадено активно вещество в приложение I на Директива 91/414/ЕИО и за тяхното задължение да предадат цялата изисквана информация за една точна оценка и решение относно това активно вещество в светлината на критериите за включване, указани в член 5 от Директива 91/414/ЕИО. Следователно подадената информация следва да включва данни за ограничен брой представителни приложения, за които нотификаторът трябва да покаже, на базата на предос- тавените данни, че за един или повече препарати са изпълнени изискванията на Директива 91/414/ЕИО във връзка с критериите, посочени в член 5.

(8) Необходимо е да се определят задълженията на нотифика- торите относно формата, сроковете и органите-получатели на информацията, която ще се предоставя.

(9) Задачата по оценката следва да се разпредели между компе- тентните власти на държавите-членки. Следователно, за всяко активно вещество следва да се назначи докладваща държава- членка, която да прегледа и оцени подадената информация и да представи пред Комисията резултатите от оценката и препоръка за решението, което да се вземе, относно разглеж- даното активно вещество.

(10) Докладващите държави-членки следва първо да прегледат получените досиета, да оценят проверката на пълнотата, предоставена от нотификаторите, и да докладват на Комисията. Трябва да се установи държавите-членки да изпращат до Комисията проектодоклади за своите оценки като цяло в рамките на 12 месеца след като предадените от нотификаторите досиета са счетени за пълни.

(11) Проектодокладите, изготвени от докладващите държави- членки, следва, когато е необходимо, да бъдат подложени на предварителен преглед от експерти на други държави- членки в рамките на програмата, координирана от Комисията, преди да бъдат предоставени на Постоянния фитосанитарен комитет.

(12) Соглед да се избегне дублирането на работата и, по- специално опитите, включващи използуването на гръбначни животни, производителите трябва да бъдат насърчавани да предоставят събирателни досиета.

(13) Нотификацията и предоставянето на досие не бива да бъдат необходимо условие за възможността за пускане на продуктите за растителна защита на пазара съгласно разпо- редбите на член 13 от Директива 91/414/ЕИО след включване на активното вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Следователно операторите, които не са направили нотификация, трябва да имат възможността да бъдат информирани на всички етапи за възможните допъл- нителни изисквания за продължаване на търговията с продукти за растителна защита, съдържащи активно вещество, което е в процес на оценка.

(14) Процедурите, предвидени в настоящия регламент, не засягат процедурите и действията, които следва да бъдат предприети в рамките на останалото законодателство на общността и по- специално съгласно Директива 79/117/ЕИО на Съвета от 21 декември 1978 г. относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества (6), последно изменена с Директива 91/188/ЕИО на Комисията (7), според която информацията, предоставена на Комисията, показва, че изискванията на директивата са изпълнени.

(15) Директива 91/414/ЕИО предвижда в член 8, параграф 2, алинея втора дванадесетгодишен период за работната програма по отношение оценката на наличните активни вещества. Дванадесетгодишният период може да бъде удължен от Комисията вследствие заключенията на доклад до Европейския парламент и Съвета за напредъка на програмата, посочена в член 8, параграф 2, алинея трета. При изтичането на срока, било то удължен или не, държавите-членки ще трябва да оттеглят разрешителните за продуктите за растителна защита, съдържащи активните вещества, които не са били включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Комисията, съгласно заключенията на този доклад, приема подробни допълнителни разпоредби, служещи за възможно най-скорошното приключване на оценката и вземането на решения относно активните вещества, за които разпоредбите на настоящия регламент относно нотификацията и преда- ването на пълни досиета са били изпълнени. Член 8, параграф 2, алинея четвърта от Директива 91/414/ЕИО предвижда решение на Комисията да не се включват в приложение I активни вещества в случаите, когато изискванията на член 5 от Директива 91/414/ЕИО не са задоволени или нужната информация и данни не са били предоставени в рамките на установения срок, както и за отте- глянето от държавите-членки на разрешителни за продукти за растителна защита, съдържащи такива активни вещества. Въпреки това, съгласно заключенията на споменатия доклад, и ако е необходимо, може да е уместно да се прераз- гледат тези разпоредби относно определени приложения, които са особено важни и нямат алтернатива при ефек- тивната защита на растенията или продуктите от растителен произход, с оглед да се позволи разработването на алтер- нативи, които да заменят употребата на изтеглените продукти. Нуждата от преразглеждане на тези разпоредби ще трябва да бъде доказвана на основата на всеки конкретен случай.

(16) Ако за определено активно вещество изискванията на настоящия регламент относно нотификацията и подаването на пълни досиета не са изпълнени, няма пречка пред заинте- ресованите страни да искат включването на такова активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО по- късно, в съответствие с процедурите по член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО.

(17) За всички активни вещества, необхванати от първия и втория етап от програмата, се предвижда трети работен етап. Произ- водителите, желаещи включването на тези активни вещества в приложение I на Директива 91/414/ЕИО следва да предоставят подробна информация относно текущото състояние на завършеност на техните досиета и крайните точки, които биха били от полза за по-нататъшното опре- деляне на приоритети на работната програма, и да поемат задължението на предоставят пълен пакет от данни.

(18) Необходимо е производителите да се информират възможно най-скоро относно бъдещите етапи на програмата за преоценка чрез публикуването на активните вещества, които ще бъдат включени в третия етап на програмата, с оглед улесняване подаването на събирателни досиета и подготовката на необходимите проучвания и данни.

(19) Соглед правилното прилагане на тази работна програма следва да се плати възнаграждение на докладващите държави-членки за подробната оценка на нотификациите и досиетата. Структурата на разходите в държавите-членки не е една и съща, така че не е възможно да се хармонизира напълно размерът на тези възнаграждения. Също така трябва да се плати възнаграждение на органа, определен от Комисията, който ще разглежда нотификациите за активните вещества, обхванати от третия етап.

(20) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот- ветствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Член 1


Обхват


1. Настоящият регламент определя подробните правила за прилагането на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 на Директива 91/414/ЕИО, наричана по-нататък „директивата“.

2. Вторият етап се отнася до оценката на активните вещества, вписани в приложение I на настоящия регламент, с оглед на тяхното евентуално включване в приложение I към директивата.

3. Третият етап се отнася до съобщаването на активните вещества, посочени в приложение II към настоящия регламент, с оглед на тяхното евентуално включване на по-късен етап в един последващ приоритетен списък на активните вещества и след това в приложение I към директивата.

4. Член 6, параграф 2, член 6, параграф 3 и член 6, параграф 4, алинея втора от директивата не се прилагат към веществата, вписани в приложения I и II към настоящия регламент, докато процедурите, предвидени в настоящия регламент по отношение на тези вещества, не са приключени.

5. Настоящият регламент се прилага, без да засяга:

а) прегледите на държавите-членки, особено съгласно подновя- ването на разрешителните в съответствие с член 4, параграф 4 от директивата;

б) прегледите на Комисията, съгласно член 5, параграф 5 от дирек- тивата;

в) оценките, проведени съгласно Директива 79/117/ЕИО.


Член 2

Определения


1. За целта на настоящия регламент, продукти за растителна защита, вещества, активни вещества, препарати и разрешителни за продукти за растителна защита имат значението, определено в член 2 от директивата.

2. За целта на настоящия регламент:

а) „производител“ е:

— за активните вещества, произвеждани в рамките на Общността, прекият производител или лицето, установено в рамките на Общността и определено от прекия производител за негов единствен представител с цел спазването на настоящия регламент,

— за активните вещества, произвеждани извън Общността, лицето, установено в рамките на Общността и определено от прекия производител за негов единствен представител в рамките на Общността с цел спазването на настоящия регламент,

— за активните вещества, за които се предоставя събирателна нотификация или събирателно досие, обединението на произ- водителите, учредено в рамките на Общността и определено от производителите, посочени в първото и второто тире с цел спазването на настоящия регламент;

б) „пряк производител“ е лицето, което самостоятелно произвежда активното вещество или което възлага с договор на друга страна производството на активното вещество от негово име;

в) „комитет“ е Постоянния фитосанитарен комитет, посочен в член 19 от директивата.


Член 3

Органи на държавите-членки

1. Държавите-членки възлагат отговорността по прилагане на техните задължения, съгласно работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от директивата, на орган или органи.

2. Във всяка държава-членка един орган, който е посочен в приложение III, координира и осигурява всички необходими контакти с производителите, останалите държави-членки и Комисията съгласно настоящия регламент. Всяка държава-членка информира Комисията и определения координиращ орган на всяка от останалите държави-членки за каквито и да било изменения в разпространените детайли, отнасящи се до опре- деления координиращ орган.


ГЛАВА 2


ВТОРИ ЕТАП НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА


Член 4

Нотификация

1. Всеки производител, желаещ да осигури включването на активно вещество, посочено в приложение I на настоящия регламент, или каквито и да било негови варианти като соли, естери или амини в приложение I към директивата, нотифицира за това, за всяко активно вещество поотделно, докладващата държава-членка, определена в приложение I на настоящия регламент, в рамките на шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент.

2. Нотификацията трябва да е изготвена на хартия и изпратена с препоръчано писмо до координиращия орган на докладващата държава-членка, посочен в приложение III към настоящия регламент, в съответствие с образеца за нотификация, показан в част 1 от приложение IV към настоящия регламент. Копие от ноти- фикацията се изпраща до Европейската комисия, ГД „Защита на здравето и потребителите“, на адрес: Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels.

3. На производител, който не е нотифицирал дадено активно вещество, посочено в алинея първа, в срока, указан в същата алинея, или чиято нотификация е била отхвърлена в съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 2, се разрешава да участвува в настоящата програма само колективно с един или повече нотифи- катори за активното вещество, чиито нотификации са били приети в съответствие с член 5, параграф 2 чрез подаването на съвместно досие.


Член 5

Преглед на нотификациите и искане за подаване на досиета до определените държави-членки

1. За всяко активно вещество, за което държава-членка е опре- делена като докладчик, тя разглежда нотификациите, посочени в член 4, параграф 2, и най-късно три месеца след срока, указан в член 4, параграф 1, докладва пред Комисията относно допусти- мостта на получените нотификации, като взема предвид критериите, указани в приложение V, част 1.

2. Комисията отнася докладите, посочени в параграф 1, до комитета в рамките на три месеца от получаването им за по- нататъшен преглед относно тяхната допустимост, като се взимат предвид критериите, указани в приложение V, част 1. След този преглед се приема регламент в съответствие с проце- дурата, заложена в член 19 от директивата, който въвежда списък на активните вещества, приети за оценка с оглед на тяхното евен- туално включване в приложение I към директивата. Само веще- ствата, за които поне една нотификация е счетена за допустима в съответствие с разпоредбите на първа алинея, се включват в този регламент.

3. В списъка, посочен в параграф 2, някои активни вещества със сходна структура или химични свойства могат да бъдат групирани заедно, а ако дадено активно вещество е съобщено с различни съставки, които могат да доведат до различни токсични свойства или имат различно екологично въздействие, тези съставки могат да бъдат вписани отделно.

4. За всяко активно вещество, прието за оценка, регламентът, посочен в параграф 2, указва:

а) имената и адресите на производителите, направили нотифи- кациите в съответствие с член 4, параграф 1 и 2, които са били счетени за допустими в резултат на техния преглед в съот- ветствие с първа алинея на параграф 2;

б) името на държавата-членка, определена за докладчик; това е държавата-членка, определена в приложение I, освен ако не е възникнала диспропорция в броя на активните вещества, разпре- делени между отделните държави-членки;

в) срока за подаване до докладващите държави-членки на досиетата, посочени в член 6, който е 12 месеца;

г) същия срок за подаване от заинтересовани страни до доклад- ващите държави-членки на актуална информация, която може да допринесе за оценката, и по-специално, във връзка с потен- циалните опасни въздействия на активното вещество или неговите остатъчни количества върху здравето на човека и животните и върху околната среда.

5. След приемането на регламента, посочен в параграф 2, ако държава-членка предвижда да предприеме действия по изтеглянето от пазара или силно ограничаване употребата на продукт за растителна защита, съдържащ активно вещество, вписано в регламента, когато това действие е основано на информация, съдържаща се в досиетата, посочени в член 6 или в доклада, посочен в член 8, държавата-членка информира Комисията и оста- налите държави-членки във възможно най-кратък срок като цитира основанията за планираното действие.

6. Когато по време на оценките, посочени в членове 6 и 7, се прояви диспропорция в отговорностите, носени от държавите- членки в качеството им на докладчици, може да се реши в съот- ветствие с процедурата, заложена в член 19 от директивата, да бъде заменена дадена държава-членка, първоначално определена за докладчик за определено активно вещество, с друга държава- членка. В такива случаи първоначално определената държава-членка информира заинтересованите нотификатори и предава на опреде- лената държава-членка цялата кореспонденция и информация, която е получила в качеството си на докладваща държава-членка, относно разглежданото активно вещество. Първоначално опреде- лената държава-членка връща възнаграждението, указано в член 12, освен частта, посочена в член 12, параграф 2, буква г), на заинтересованите нотификатори. Новоопределената докладваща държава-членка след това изисква от нотификаторите да платят възнаграждението, посочено в член 12 без частта, указана в член 12, параграф 2, буква г).

7. Когато нотификатор реши да прекрати участието си в работната програма за дадено активно вещество, той информира едновременно докладващата държава-членка, Комисията и оста- налите нотификатори за разглежданото вещество, като посочва причините за това. Когато нотификатор прекрати своето участие или не успее да изпълни задълженията, предвидени в настоящия регламент, процедурите, предвидени в член 7 или член 8, се прекратяват по отношение на неговото досие. Когато даден нотификатор се споразумее с друг производител, че нотификаторът следва да се замени за целите на по-нататъшното участие в работните програми съгласно настоящия регламент, ноти- фикаторът и другият производител информират докладващата държава-членка и Комисията с обща декларация, с която се съгласяват другият производител да замени първоначалния ноти- фикатор при изпълнение задълженията на нотификатор, съгласно изложеното в членове 6, 7 и 8; те следва да осигурят останалите нотификатори за разглежданото вещество да бъдат информирани едновременно с това. В такъв случай другият производител може да е отговорен за изплащането на оставащите възнаграждения, платими съгласно режима, установен от докладващата държава- членка в съответствие с член 12.


Член 6

Подаване на досиета от нотификаторите

1. В рамките на срока, указан в член 5, параграф 4, буква в), за всяко активно вещество нотификаторите, указани в регламента, посочен в същия член, подават

— индивидуално или колективно, до определения за всяко от активните вещества орган на докладващата държава-членка пълното досие, посочено в параграф 3, включително и резюмираното досие, посочено в параграф 2. Когато за някое вещество регламентът, посочен в член 5, посочва няколко нотификации, заинтересованите нотификатори вземат всички съответни мерки да представят колективно досиетата, както е указано в първата алинея. Когато досие не е представено от всички заинтересовани нотифи- катори, то трябва да посочва положените усилия и основанията, поради които определени производители не са участвували. 2. Резюмираното досие следва да включва следното:

а) копие на нотификацията; в случая на съвместно заявление, направено от няколко производители, копие на нотификациите, подадени в съответствие с член 4, и името на лицето, опре- делено от заинтересованите производители като отговарящо за събирателното досие и обработката на досието в съответствие с настоящия регламент;

б) ограничен набор от представителни приложения на активното вещество, за което въз основа на подадените данни нотифи- каторът трябва да покаже, че един или повече препарати могат да задоволят изискванията на директивата по отношение на критериите, указани в член 5 от нея;

в)

— за всяка точка от приложение II на директивата

— резю- метата и резултатите от проучванията и изпитанията и името на лицето или института, който е провел изпитанията,

— същата информация за всяка точка от приложение III към директивата, имаща значение за оценката на критериите, указани в член 5 от директивата, по отношение на един или повече препарати, които са представителни за прило- женията, посочени в буква б), като се вземе предвид фактът, че липсата на данни в информацията на досието по приложение II в резултат на предполагаемия ограничен набор от представителни приложения на активното вещество може да доведе до ограничения при включването в приложение I към директивата,

— за все още незавършените проучвания

— доказателства, че тези проучвания за започнати най-късно три месеца след влизането в сила на настоящия регламент с ангажимента, че ще бъдат подадени най-късно в рамките на 12 месеца след срока, указан в член 5, параграф 4, буква в);

г) проверка от страна на нотификатора относно пълнотата на досието.

3. Пълното досие следва да включва веществено индивидуалните доклади за опитите и проучванията относно цялата информация, посочена в параграф 2, буква в), или протоколите и ангажиментите, посочени в параграф 2, буква в), когато работата е в ход.

4. Държавите-членки определят броя на копията и формата на досиетата, посочени в параграф 2 и 3, които следва да бъдат подадени от нотификаторите. При определяне формата на досието държавите-членки следва да вземат във възможно най-голяма степен предвид препоръките на Комисията в рамките на Постоянния фитосанитарен комитет.

5. Когато за дадено активно вещество досиетата, посочени в параграф 1, не бъдат изпратени в рамките на срока, посочен в член 5, параграф 4, буква в), докладващата държава-членка информира Комисията най-късно в рамките на три месеца, като посочи причините, изтъкнати от нотификаторите.

6. Въз основа на доклада от докладващата държава-членка, посочен в параграф 5, в съответствие с процедурата, заложена в член 19 от директивата, в регламента, посочен в член 5, следва да се установи нов срок за подаването на досие, което да изпълнява изискванията на параграфи 2 и 3, когато е доказано, че забавата е причинена от force majeure.

7. След този преглед Комисията решава, съгласно предвиденото в член 8, параграф 2, алинея четвърта от директивата, да не включва в приложение I към директивата активно вещество, за което не е подадена нотификация или досие в определения срок, като посочва основанията за невключването.

До 25 юли 2003 г. държавите-членки оттеглят разрешителните за продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества.


Член 7

Проверка на пълнотата на досиетата

1. За всяко активно вещество, за което е била определена като докладчик, държавата-членка:

а) преглежда досиетата, посочени в член 6, параграфи 2 и 3 и оценява проверката/ите на пълнотата, осигурена от нотифика- торите;

б) най-късно шест месеца след приемането на всички досиета за дадено активно вещество, докладва пред Комисията относно пълнотата на досиетата; за онези активни вещества, за които едно или повече досиета са счетени за пълни по смисъла на член 6, параграфи 2 и 3, докладващата държава-членка извършва оценката, както е указано в член 8, освен ако Комисията не информира докладващата държава-членка в рамките да два месеца, че досието не може да бъде счетено за пълно. За онези активни вещества, чиито досиета трябва да бъдат допълвани както е предвидено в член 6, параграф 2, буква в), трето тире, докладът трябва да утвърждава датата, до която досието трябва да бъде завършено и от която ще започне оценката, както е посочено в член 8.

2. За онези активни вещества, за които докладващата държава- членка или Комисията считат, че никое от досиетата не е пълно по смисъла на член 6, параграфи 2 и 3, Комисията в рамките на три месеца от получаването на доклада от докладващата държава- членка, посочен в параграф 1, буква б), отнася доклада до комитета. В съответствие с процедурата, заложена в член 19 от директивата, се взема решение дали досието да бъде счетено за пълно по смисъла на член 6, параграфи 2 и 3. Когато досието бъде счетено за пълно, докладващата държава-членка извършва оценката, посочена в член 8.

3. След прегледа, Комисията, съгласно предвиденото в член 8, параграф 2, четвърта алинея от директивата, решава да не включва в приложение I на директивата активните вещества, за които не са подадени пълни досиета в рамките на определения срок, като посочва основанията за невключването.

До 25 юли 2003 г. държавите-членки оттеглят разрешителните за продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества.


> M1

Член 8

Оценяване на досиетата от държавите-членки докладчици и от ЕОБХ

1. Държавата-членка докладчик извършва оценка и изготвя доклад само за тези активни вещества, за които поне едно досие е било определено като пълно в съответствие с член 6, параграфи 2 и 3. За такива активни вещества тя извършва оценка и изготвя доклад само за пълните досиета, а за другите досиета проверява идентичността и съдържанието на примесите в активното вещество.

?M1

Държавата-членка докладчик взима под внимание наличната информация за потенциално опасните последици, съдържаща се в другите досиета, предоставени от друг нотификатор или друга трета страна в съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 4, буква г).

Тя изпраща на ЕОБХ проект на доклада за своите оценки на досиетата във възможно най-кратък срок и не по-късно от 12 месеца след като досието е било определено като пълно. Проектът на доклада за оценка се предоставя във формата, препоръчан в съответствие с процедурата, посочена в член 19 на директивата. В същото време държавата-членка докладчик препоръчва на Комисията:

— или да включи активното вещество в приложение I към дирек-

тивата, посочвайки условията за включване,

— или да не включи активното вещество в приложение I към директивата, посочвайки причините за това невключване. Държавата-членка докладчик включва, по-специално, в проекта на доклада за оценка, справка за всеки доклад за дадено изпитване и за изследване, отнасящо се за всяка точка на приложение II и приложение III към директивата, който е използван за извършване на оценката. Тази справка се изготвя под формата на списък на докладите за изпитванията и проучванията, включващ заглавието, автора или авторите, датата на доклада за проучването или изслед- ването и датата на публикацията, стандарта, въз основа на който е извършено изпитването или изследването, името на притежателя и, ако е необходимо, всякакво искане за защита на данните, направено от притежателя или нотификатора.

Той също така посочва, що се отнася до другите нотифицирани източници на активните вещества, за които се счита, че досието не е било пълно, дали може да се направи заключение, че такива активни вещества са сравними по смисъла на член 13, параграф 5 на директивата.

2. Без да се засягат разпоредбите на член 7 на директивата, предоставянето на нови изследвания няма да се приема, с изключение на изследванията, посочени в член 6, параграф 2, буква в), трето тире. Държавата-членка докладчик може, въпреки това, да покани нотификаторите да предоставят допълнителни данни, които са необходими за изясняването на досието. Държавата-членка докладчик определя срок, в който информацията следва да бъде предоставена; този срок няма да засегне срока за предоставяне на доклада, посочен в параграф 1.

Държавата-членка докладчик може, от началото на проучването на досието, да се консултира с други експерти от ЕОБХ и може да поиска допълнителна техническа или научна информация от други държави-членки, за да облекчи и подпомогне оценяването. Държавата-членка докладчик може да извърши оценяването заедно с държавата-членка, която е съдокладчик. Държавата-членка докладчик може да покани нотификаторите да предоставят на ЕОБХ, другите държави-членки и, при поискване, на Комисията, актуализирано кратко досие по същото време, когато проектът на доклада за оценка, изготвен от докладващата държава, е изпратен на ЕОБХ. Държавите-членки, ЕОБХ или Комисията могат да поискат чрез посредничеството на държавата-членка докладчик нотификаторите също да им изпратят актуализирано пълно досие или части от него.

3. Веднага след като дадена държава-членка докладчик констатира, че няма да бъде в състояние да спази срока, посочен в параграф 1 за предоставянето на проектодоклада на ЕОБХ, тя информира Комисията и ЕОБХ и обяснява причините за закъс- нението. Всички държави-членки предоставят на Комисията и ЕОБХ доклад за техния напредък по оценяването на активните вещества, за които те са докладващи държави. Такъв доклад следва да бъде изготвен до 30 април 2003 г.

4. След като получи актуализираното кратко досие и проекта на доклада за оценка, посочен в параграф 1, ЕОБХ в срок от 30 дни съобщава, че е получила доклада на държавата-членка докладчик. В изключителни случаи, когато проектът на доклада за оценка видимо не изпълнява изискванията относно формата, препоръчан от Комисията, Комисията се споразумява заедно с ЕОБХ и държавата-членка докладчик за друг период за повторно пред- ставяне на нов поправен доклад. Този срок не може да превишава четири месеца.

5. ЕОБХ представя проекта на доклада за оценка, изготвен от докладващата държава, на държавите-членки и може да организира експертна консултация, на която присъстват и експерти от държавата-членка докладчик. ЕОБХ може да се консултира с някои или с всички нотификатори на активни вещества, посочени в приложение I, по доклада или части от този доклад, отнасящи се до съответното активно вещество. Без да се засягат разпоредбите на член 7 на директивата, предос- тавянето на нови изследвания няма да се приема. Държавата-членка докладчик може, в съгласие с ЕОБХ, да покани нотификаторите да предоставят в определени срокове допълнителни данни, които държавата-членка докладчик или ЕОБХ смятат, че са необходими за изясняването на досието. 6. ЕОБХ предоставя на разположение на заинтересованите лица, при тяхно изрично искане, или пази на тяхно разположение за консултация следното:

а) информацията, посочена в последната алинея на параграф 1, с изключение на елементите от нея, които са били признати за поверителни в съответствие с член 14 на директивата;

б) наименованието на активното вещество;

в) съдържанието на чистото активно вещество в произведения продукт;

г) списъка на всякакви данни, които е необходимо, предвид изпи- тването, да бъдат взети под внимание при евентуално включване на активното вещество в приложение I към директивата, на първо място, такъв какъвто фигурира в доклада на докладващата държава, и на второ място, такъв какъвто е финализиран от ЕОБХ; д) проекта на доклада за оценка, с изключение на елементите от него, които са били признати като поверителни в съответствие с член 14 на директивата.

7. ЕОБХ оценява проекта на доклада за оценка, изготвен от докладчика и предоставя на Комисията своето становище дали може да се очаква активното вещество да отговори на изискванията за безопасност на директивата не по-късно от една година след получаването на проекта на доклада за оценка на държавата- членка докладчик. При необходимост ЕОБХ дава своето становище за възможните опции, които се считат за задоволителни по отношение на изискванията за безопасност. Комисията и ЕОБХ се споразумяват за график за предоставяне на становищата, за да се облекчи планирането на работата. Комисията и ЕОБХ се спора- зумяват за формата, в който се предоставя становището на ЕОБХ.

8. Най- късно шест месеца след получаването на становището на ЕОБХ, посочено в параграф 7, Комисията предоставя проекта на доклад за прегледа. Без да засяга всякакво предложение, което тя би могла да предостави с оглед на изменението на приложението към Директива 79/117/ЕИО и въз основа на финализирания доклад за прегледа, тя предоставя на Комитета

>M1

а) проект на директива за включване на активното вещество в приложение I към директивата, посочвайки при необходимост условията, включително срока за такова включване;

б) проект на решение, адресиран до държавите-членки за оттегляне на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи активно вещество, в съответствие с член 8, параграф 2, четвърта алинея на директивата, и следователно, невключването на същото активно вещество в приложение I към директивата, посочвайки причините за това невключване. Директивата или решението се одобряват в съответствие с проце- дурата, посочена в член 19 на директивата.

9. Когато Комисията предоставя проект на директива или проект на решение в съответствие с параграф 8, тя едновременно с това предоставя на Комитета заключенията от изпитванията под формата на финализиран доклад за прегледа, за да бъдат отбе- лязани в краткия протокол на срещата. Този доклад за прегледа, с изключение на всякакви части от него, които се позовават на поверителна информация, съдържаща се в досиетата и определена като такава в съответствие с член 14 на директивата, се предоставя на разположение на заинтересованите от консултация страни.

>B

Член 9

Прекратяване на оценката Когато по отношение на дадено вещество, посочено в приложение I към настоящия регламент, Комисията представи предложение за пълна забрана съгласно Директива 79/117/ЕИО, сроковете пред- видени в настоящия регламент се спират временно докато не се вземе решение по това предложение. Когато Съветът реши пълната забрана на веществото съгласно Директива 79/117/ЕИО, процедурата по настоящия регламент се прекратява.


ГЛАВА 3

ТРЕТИ ЕТАП НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА


Член 10


Нотификация

1. Производител, който иска да осигури включването на дадено активно вещество, указано в приложение II към настоящия регламент, в приложение I към директивата, нотифицира за това органа, указан в приложение VII към настоящия регламент. Комисията редовно следи за сроковете на изпълнение на задачите, посочени в приложение VII към настоящия регламент и възложени на органа, указан в същото приложение. В съответствие с процедурата, заложена в член 19 от директивата, може да се реши да бъде определен друг орган, ако се окаже, че задачите не се изпълняват задоволително.

2. Нотификации са подават за всяко активно вещество поотделно, както следва:

а) в рамките на три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент първа нотификация в съответствие с раздел 1 на примерната нотификация, показана в приложение IV, част 2; и

б) в рамките на девет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент

— втора нотификация в съответствие с раздели 1 и 2 от примерната нотификация, показана в приложение IV, част 2, включително ангажимент в писмена форма за представянето на пълно досие.

3. Подробните разпоредби относно подаването на тези досиета, срокът/овете за тяхното подаване и режимът на плащане на възна- граждения по отношение на разглежданите активни вещества се установяват от Комисията чрез регламент, който следва да се приеме в съответствие с член 8, параграф 2, алинея втора от дирек- тивата.

4. > M1 Срокът за предоставяне на списък с наличните изследвания е 23 май 2003 г. Пълен пакет с данни следва да бъде в наличност най-късно до 23 май 2003 г. ? Пълният пакет данни следва да съдържа материално индивидуалните доклади за опити и проучвания, имащи отношение към цялата информация, посочена в член 6, параграф 2, буква в), първо и второ тире. Въпреки това, в регламента, посочен в параграф 3, може да се установи по-късна дата в изключителни случаи, по отношение на резултатите от дългосрочни проучвания, които не се очаква да бъдат завършени към тази дата, само ако пакетът данни съдържа:

— доказателства, че такива проучвания са започнати най-късно в рамките на 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент,

— надлежна научна обосновка,

— протоколът и доклад за напредването на проучването.

5. На производител, който не нотифицирал за дадено активно вещество, посочено в параграф 1, в сроковете, указани в параграф 2, или чиято нотификация е била отхвърлена в съответствие с член 11, се разрешава да участвува в програмата за преглед само колективно с един или повече нотификатори за активното вещество, чиято нотификация е била счетена за допустима в съответствие с член 11, чрез подаването на събирателно досие.


Член 11

Преглед на нотификациите

1. Комисията, в срок от три месеца след изтичането на срока, указан в член 10, параграф 2, буква б), информира комитета относно получените навреме нотификации. Най-късно осем месеца след получаването на нотификациите, Комисията докладва пред комитета относно по-нататъшните прегледи на допустимостта на получените нотификации като взема предвид критериите, указани в приложение V, част 2.

2. Комисията решава, съгласно предвиденото в член 8, параграф 2, алинея четвърта от директивата, да не включва в приложение I към директивата активните вещества, посочени в приложение II към настоящия регламент, за които не са били подадени допустима нотификация или пълен пакет данни в рамките на предвидения срок, като посочва основанията за невключване.

> M1 Държавите-членки оттеглят до 25 юли 2003 г. разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, за които не е била предоставена никаква приемлива информация. Разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, за които не е бил предоставен никакъв списък с наличните изследвания или за които няма в наличност никакъв пълен пакет с данни, следва да бъдат оттеглени до крайния срок, посочен в решението за невключването на съответното активно вещество. ?


>B

ГЛАВА 4

ТАКСИ


Член 12

Такси за втория списък на приоритетите

> M2

1. Member States shall establish a regime obliging notifiers to pay a fee or charge for the administrative treatment and evaluation of notifications and dossiers.

>B

2. За тази цел държавите-членки:

> M2

a) require the payment of a fee or charge for each notification and for each submission of a dossier;

>B

б) осигуряват размера на таксата да бъде утвърден по един прозрачен начин с оглед съответствието с реалната стойност на прегледа и административната обработка на нотификация или досие, като държавите-членки могат обаче да осигурят таблица с фиксирани такси, основани на средната стойност за изчисляване на общата такса;

> M2

c) ensure that the fee or charge is received in accordance with the instructions given by the organisation in each Member State listed in Annex VI and that the income from the fee or charge is used to finance exclusively the costs actually incurred by the Member State for the evaluation and administrative treatment of the notifications and the dossiers for which that Member State is rapporteur or to finance general activities of the Member States resulting from Articles 7 and 8;

>B

г) изискват една първоначална част от таксата, която покрива стой- ността на задълженията на докладващата държава-членка, произ- тичащи от член 5, параграф 1 и член 7, да бъде платена едно- временно с подаването на нотификацията, посочена в член 4; тази част не се възстановява при никакви обстоятелства.


Член 13


Такси за нотификацията от третия етап от работната програма

Всички производители, подаващи нотификация в съответствие с член 10, плащат такса от 5 000 EUR за всяко активно вещество едновременно с подаването на първата нотификация, както е указано в член 10, алинея втора, буква a), на органа, указан в приложение VII. Таксата се използува изключително за финан- сиране на действително възникналите разходи по задачите, посочени в приложение VII.


Член 14

Други такси, вземания или възнаграждения


Членове 12 и 13 не засягат правото на държавите-членки да поддържат или въвеждат, съгласно договора, такси, вземания или възнаграждения по отношение разрешаването, пускането на пазара, употребата и контрола върху активните вещества и продукти за растителна защита, различни от таксата, предвидена в членове 12 и 13.


ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 15

Временни мерки

Комисията докладва пред комитета относно заключенията от своя доклад за напредъка, посочен в член 8, параграф 2, алинея трета от директивата. Ако е необходимо и за всеки конкретен случай, Комисията може да предприеме временни мерки съгласно разпоредбите на член 8, параграф 2, подточка трета от директивата относно приложенията, за които са предоставени допълнителни технически данни, които показват крайната нужда от по-нататъшна употреба на активното вещество и че не съществува ефективна алтернатива.


Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 март 2000 година. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ I


Списък на активните вещества, включени във втория етап на работната програма, предвиден в член 8, параграф 2 от директивата, и на определената докладваща държава-членка


Наименование


ЧАСТ А: АНТИХОЛИНЕСТЕРАЗНИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА


Органофосфати - Докладваща държава-членка

Азаметифос Обединеното кралство

Ампропилфос Швеция

Бромофос Австрия

Бромофос-етил Австрия

Кадусафос Гърция

Карбофенотион Люксембург

Хлорфенвинфос Италия

Тетрахлорвинфос Италия

Хлормефос Испания

Хлортиофос Испания

Деметон-S-метил Франция

Деметон-S-метил-сулфон Франция

Оксидеметон-метил Франция

Диалифос Франция

Диазинон Португалия

Дихлорфентион Холандия

Дихлорфос Италия

Дикротофос Италия

Монокротофос Италия

Димефокс Германия

Диметоат Обединеното кралство

Ометоат Обединеното кралство

Формотион Обединеното кралство

Диоксатион Франция

Дисулфотон Гърция

Диталимфос Австрия

Етефон Холандия

Етион Франция

Етоат-метил Италия

Етопрофос Обединеното кралство

Етримфос Обединеното кралство

Фенамифос Холандия

Фенитротион Дания

Фонофос Ирландия

Изазофос Франция

Исоксантион Испания

Хептенофос Австрия

Идофенфос Франция

Изофенфос Австрия

Малатион Финландия

Мекарбам Испания

Мефосфолан Ирландия

Метидатион Португалия

Мевинфос Швеция

Налед Франция

Форат Обединеното кралство

Фосалон Австрия

Фосмет Испания

Фосфамидон Германия

Фоксим Белгия

Пиримифос-етил Обединеното кралство

Пиримифос-метил Обединеното кралство

Профенофос Германия

Пропетамфос Люксембург

Протиофос Испания

Протоат Гърция

Пираклофос Испания

Пиридафентион Италия

Квиналфос Франция

Сулпрофос Испания

Сулфотеп Финландия

Темефос Ирландия

Тербуфос Австрия

Тиометон Холандия

Тионазин Италия

Толкофос-метил > M1 Швеция ?

Триазофос Гърция

Трихлорфон Португалия

Трихлоронат Финландия

Вамидотион Португалия

Карбамати Докладваща държава-членка

Бендиокарб Обединеното кралство

Бенфуракарб Белгия

Карбофуран Белгия

Карбосулфан Белгия

Фуратиокарб Белгия

Бутокарбоксим Германия

Бутоксикарбоксим Германия

Карбарил Испания

Диоксакарб Дания

Етиофенкарб Германия

Форметанат Италия

Метиокарб Германия

Метомил Обединеното кралство

Тиодиокарб Обединеното кралство

Оксамил Ирландия

Пиримикарб Португалия

Промекарб Португалия

Пропамокарб Швеция

Протиокарб Швеция

Карбамати Докладваща държава-членка

Пропоксур Белгия

Тиофанокс Франция

Триазамат Обединеното кралство


ЧАСТ Б

1,3-дихлоропропен Испания

1,3-дихлоропропен (цис) Испания

Каптан Италия

Фолпет Италия

Клодинафоп Холандия

Клопиралид Финландия

Цианазин Швеция

Ципродинил Франция

Дихлорпроп Дания

Дихлорпроп-P Дания

Диметенамид Германия

Диметоморф Германия

Диурон Дания

Фипронил Франция

Фосетил Франция

Глуфозинат Швеция

Халоксифоп Дания

Халоксифоп-R Дания

Метконазол Белгия

Метоксихлор Италия

Метолахлор Белгия

Метрибузин Германия

Прометрин Гърция

Пириметанил Португалия

Римсулфурон Германия

Тербутрин Германия

Толилфлуанид Финландия

Трибенурон Швеция

Триклопир Ирландия

Трифлуралин Гърция

Тринексапак Холандия

Тритиконазол Австрия

ЧАСТ В

Барбан Белгия

Бромоциклен Дания

Бронопол Германия

Хлорал-семи-ацетал Германия

Хлорал-бис-ацетал Германия

Хлорфенпроп Гърция

Хлоробензилат Испания

Хлороксурон Испания

P-хлоронитробензен Испания

DADZ(цинк-диетилдитиокарбамат) Франция

Ди-алат Франция

Дифеноксурон Ирландия

(2-дитиоцианометилтио)бензотиазол Италия

Флуородифен Италия

Фурфурал Люксембург

Изокарбамид Холандия

Нафтилоцента киселина хидразид Австрия

Норурон Португалия

Пентахлорофенол Финландия

4-т-пентилфенол Швеция

Пропазин Обединеното кралство

Натриев диацетонкетоглюконат Обединеното кралство

Натриев диметилдитиокарбамат Обединеното кралство

2,4,5-Т Франция


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Активни вещества, включени в третия етап на работната програма, предвиден в член 8, параграф 2 от директивата


Всички активни вещества (включително всички техни варианти като соли, естери или амини), които са били на пазара преди 25 юли 1993 година, с изключение на следните активни вещества:

1. активните вещества, вписани в приложението към Регламент (ЕИО) №

3600/92;

2. активните вещества, вписани в приложение I към настоящия регламент;

3. активните вещества, които са микроорганизми, включително вируси;

4. активните вещества, чиято употреба е разрешена при хранителните продукти за консумация от човека или храните за животни в съответствие със законодателството на ЕС;

5. активните вещества, които са растителни екстракти;

6. активните вещества, които са животински продукти или са получени от такива чрез проста преработка;

7. активните вещества, които са или ще бъдат използувани изключително като привличащи или отблъскващи (включително феромони).

Активните вещества, които са или ще бъдат използувани в капани и/или разпръскватели, в съгласие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (8) относно органичното земеделие;

8. активните вещества, които са или ще бъдат използувани изключително

като родентициди;

9. активните вещества, които са или ще бъдат използувани изключително

върху съхранявани растения или растителни продукти;

10. следните стокови вещества:

алуминиев сулфат

калциев хлорид

въглероден диоксид

EDTA и негови соли

етанол

замазка (ленти, плодни дървета)

мастни алкохоли

железен сулфат

калциев фосфат

серниста вар

азот

парафиново масло

вазелини

калиев перманганат

пропионова киселина

смоли и полимери

натриев хлорид

натриев хидроксид

сяра и серен диоксид

сярна киселина

восъци.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Координиращ орган в държавите-членки

AUSTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum f?r Landwirtschaft

Spargelfeldstra?e 191

A-1226 Wien

BELGIUM

Minist?re des classes moyennes et de l'agriculture,

Service „Qualit? des mati?res premi?res et analyses“

WTC 3, 8e ?tage

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1000 Bruxelles

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Dienst Kwaliteit van de grondstoffen en analyses

WTC 3, 8e verdieping

Simon Bolivarlaan 30

B-1000 Brussel

DENMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

GERMANY

Biologische Bundesanstalt f?r Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung f?r Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GREECE

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

SPAIN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci?n

Direcci?n General de Agricultura

Subdirecci?n General de Medios de Producci?n Agr?colas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120

E-28007 Madrid

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FIN-00501 Helsinki

FRANCE

Minist?re de l'agriculture

Service de la protection des v?g?taux

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

IRELAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock Dublin 15

Ireland

ITALY

Ministero della Sanit?

Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanit? Pubblica Veterinaria

Ufficio XIV

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LUXEMBOURG

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de la protection des v?g?taux

Bo?te postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg

NETHERLANDS

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Nederland

PORTUGAL

Direc??o-Geral de Protec??o das Culturas,

Quinta do Marqu?s

P-2780-155 Oeiras

SWEDEN

Kemikalieinspektionen

Box 1384

S-171 27 Solna

UNITED KINGDOM

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green, York YO1 7PX

United Kingdom


ПРИЛОЖЕНИЕ IV


ЧАСТ 1


Нотификация за активно вещество съгласно член 4


>B

ЧАСТ 2

Нотификация за активно вещество съгласно член 10


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЧАСТ 1

Критерии за допустимост на нотификациите, посочени в член 4

Дадена нотификация може да се счита за допустима само ако са изпълнени следните условия:


1. подадена е в рамките на срока, указан в член 4, параграф 1;

2. представена е от нотификатор, който е производител съгласно опреде-

леното в член 2, параграф 2, буква a) за дадено активно вещество,

съгласно определеното от директивата;

3. представена е във формата, предвидена в приложение IV, част 1;

4. таксата, указана в член 12, параграф 2, буква г), е била платена.


ЧАСТ 2

Критерии за допустимост на нотификациите, посочени в член 10

Дадена нотификация може да се счита за допустима само ако са изпълнени следните условия:


1. подадена е в рамките на срока, указан в член 10, параграф 2;

2. представена е от нотификатор, който е производител съгласно опреде-

леното в член 2, параграф 2, буква a), за дадено активно вещество,

съгласно определеното от директивата;

3. представено е във формата, предвидена в приложение IV, част 2;

4. от направената проверка на пълнотата става ясно, че наличното към

момента досие е достатъчно завършено или е предложен времеви план

за неговото завършване;

5. списъкът на крайните точки е достатъчно пълен;

6. таксата, указана в член 13, е платена.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Организации на държавите-членки, с които се осъществява контакт

относно допълнителни подробности по плащане на таксите, посочени

в член 12, и на които тези такси трябва да бъдат платени

AUSTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum f?r Landwirtschaft

Spargelfeldstra?e 191

A-1226 Wien

BELGIUM

Fonds budg?taire des mati?res premi?res

Minist?re des classes moyennes et de l'agriculture

Inspection g?n?rale des mati?res premi?res et produits transform?s, WTC 3

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1000 Bruxelles

Account number 679-2005985-25 (Banque de la Poste)

Begrotingsfonds voor de grondstoffen

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Inspectie-generaal Grondstoffen en verwerkte producten, WTC 3

Simon Bolivarlaan 30

B-1000 Brussel

Account number 679-2005985-25 (Bank van De Post)

DENMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

GERMANY

Biologische Bundesanstalt f?r Land- und Forstwirtschaft

Abteilung f?r Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GREECE

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

SPAIN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci?n

Direcci?n General de Agricultura

Subdirecci?n General de Medios de Producci?n Agr?colas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120

ES-28007 Madrid

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. Box 42

FIN-00501 Helsinki

Bank and account:

Leonia Bank plc

PSP BFIHH

800015-18982

FRANCE

Minist?re de l'agriculture et de la p?che

Bureau de la r?glementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

IRELAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock Dublin 15

Ireland

ITALY

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

post current account n. 11281011

LUXEMBOURG

Administration des services techniques de l'agriculture

Bo?te postale 1904

L-1019 Luxembourg

NETHERLANDS

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Nederland

PORTUGAL

Direc??o-Geral de Protec??o das Culturas,

Quinta do Marqu?s

P-2780-155 Oeiras

Account number: 003505840003800793097

Bank: Caixa Geral de Dep?sitos

SWEDEN

Kemikalieinspektionen

Box 1384

S-171 27 Solna

National Giro Account: 4465054-7

UNITED KINGDOM

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green, York YO1 7PX

United Kingdom


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Назначен орган, посочен в член 10


Следният орган е определен да изпълнява от името на Комисията задачите, указани в член 11: Biologische Bundesanstalt f?r Land und Forstwirtschaft

(RENDER PROJECT), Messeweg 11-12 D-38104 Braunschweig (Интернет

адрес: render@bba.de). Таксата, посочена в член 13, следва да бъде

платена на сметка номер: 010 00, BLZ 250 000 00, Landeszentralbank

Hannover (забележка „BBA-RENDER“ посочваща референтния номер на

нотификацията).

Този орган ще:

1. преглежда нотификациите, посочени в член 10;

2. предоставя на разположение на нотификаторите формата на нотифи-

кациите, посочени в член 10, параграф 2;

3. преглежда нотификациите и ще се консултира с експерти от останалите държави-членки в светлината на критериите за допустимост, указани в приложение V, част 2;

4. докладва на Комисията в рамките на шест месеца от срока, указан в член 10, параграф 2, буква б), относно допустимостта на получените нотификации;

5. предоставя на разположение на Комисията получените нотификации;

6. предоставя на разположение на Комисията подробен отчет;

7. ако общата сума на таксите, платени от нотификаторите превишава реалната стойност на прегледа и административната обработка на всички нотификации, възстановява на нотификаторите изравняването в равни части.


_________________________

1 Настоящият акт никога не е публикуван на български език

2 ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

3 ОВ L 210, 10.8.1999 г., стр. 13.

4 ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.

5 ОВ L 244, 16.9.1999 г., стр. 41.

6 ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 6.

7 ОВ L 92, 13.4.1991 г., стр. 42.

8 ОВ L 36, 10.2.1998 г., стр. 16.


Untitled Page