РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3600/92 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 1992 година относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

Обн. L ОВ. бр.366 от 15 Декември 1992г.

Изменен с


>M1 Регламент (ЕО) № 491/95 на Комисията от 3 март 1995 година

>M2 Регламент (ЕО) № 1199/97 на Комисията от 27 юни 1997 година

>M3 Регламент (ЕО) № 1972/1999 на Комисията от 15 септември 1999 година

>M4 Регламент (ЕО) № 2266/2000 на Комисията от 12 октомври 2000 година

>M5 Регламент (ЕО) № 416/2008 на Комисията от 8 май 2008 годинаКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

като има предвид, че Комисията се готви да започне работна програма за постепенното изследване на съществуващите на пазара активни вещества две години след датата на нотифициране на Директива 91/414/ЕИО;

като има предвид, че с оглед на много големия брой активни вещества на пазара към тази дата, вече е извършен подбор, при който по балансиран начин са отчетени аспекти като грижа за здравето и/или околната среда, възможността от остатъци в обработени продукти, значението за селското стопанство на препаратите, съдържащи тези вещества, всички явни липси на данни (или, обратно, наличието на пълен актуализиран набор от данни) и всички сходства между химически или биологични свойства; като има предвид, че следва да се определят взаимоотношенията между производителите, държавите-членки и Комисията, и задълженията на всяка от страните за изпълнението на програмата;

като има предвид, че следва да се предвиди процедура, по която заинтересованите производители да имат право да информират Комисията за интереса си да осигурят включването на активно вещество в приложение I към директивата и за ангажимента си да представят цялата необходима информация за извършването на правилна оценка и вземане на решение относно това активно вещество в светлината на критериите за включване, определени в член 5 от Директива 91/414/ЕИО;

като има предвид, че е необходимо да се определят задълженията на нотификаторите във връзка с формата, сроковете и органите получатели на информацията, която следва да се предоставя;

като има предвид, че следва да се определят административните последици в случай на неизпълнение на тези задължения;

като има предвид, че за тази оценка следва да се вземе под внимание и предоставената в съответните срокове от всички заинтересовани страни техническа или научна информация за потенциално опасните въздействия на дадено активно вещество или остатъците от него;

като има предвид, че изследванията за оценка следва да се разпро- страняват между компетентните органи на държавите-членки; като има предвид, че поради това за всяко активно вещество следва да се определи държава-членка докладчик, която в тясно сътрудничество със специалисти от други държави-членки да разглеждат и оценяват предоставената информация, и да представя на Комисията резултатите от оценката и препоръките за вземане на решение във връзка със съответното активно вещество;

като има предвид, че предвидените в настоящия регламент процедури не трябва да засягат действията, които следва да се предприемат по силата на други нормативни актове на Общността; като има предвид, че за да се избегне дублиране на работата, и по- специално опитите с гръбначни животни, трябва да се предвидят специфични разпоредби за стимулиране на производителите да представят колективни досиета;

като има предвид, че процедурите съгласно настоящия регламент не трябва да засягат възможността за предприемане на разследване и забранителни действия съгласно Директива 79/117/ЕИО (2) на Съвета, последно изменена и допълнена с Директива 91/188/ЕИО (3) на Комисията, когато Комисията разполага с информация, показваща, че може да са изпълнени предвидените в Директива 79/117/ЕИО изисквания за забрана;

като има предвид, че в момента на приемане на настоящия регламент такава информация за атразин и квинтозен е предмет на изследване; като има предвид, че на сегашния етап трябва да се предприемат процедурни и административни мерки, за да се гарантира ефективното започване на оценката на активни вещества от датата на прилагане на Директива 91/414/ЕИО;

като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1


1. Настоящият регламент определя подробни правила за изпъл- нението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО (наричана по-нататък „дирек- тивата“). Първият етап включва оценка на веществата, изброени в приложение I към настоящия регламент, с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 3 и параграф 4, втората алинея от директивата не се прилагат за вещества, които са изброени в приложение I към настоящия регламент, докато не бъдат окон- чателно изготвени предвидените в настоящия регламент процедури във връзка с тези вещества.

2. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат:

а) провежданите от държавите-членки преразглеждания, и по- специално преразглежданията с оглед подновяване на разреши- телните съгласно член 4, параграф 4 от директивата;

б) преразглежданията от Комисията съгласно член 5, параграф 5 от директивата;

в) извършените оценки съгласно Директива 79/117/ЕИО.Член 2


1. По смисъла на настоящия регламент „продукти за растителна защита“, „вещества“, „активни вещества“, „препарати“ и „разре- шителни за продукти за растителна защита“ имат значението, опре- делено в член 2 от директивата. 2. По смисъла на настоящия регламент се прилагат и следните определения:

a) „производител“ означава:

— за активни вещества произведени в Общността, произво- дителят или установено в Общността лице, определено от производителя като негов единствен представител,

— за активни вещества произведени извън Общността, устано- веното в Общността лице и определено от производителя като негов единствен представител или, когато не е опре- делено такова лице, вносителят/ите в Общността на активното вещество, самостоятелно или в състава на препарат;

б) „комитет“ означава посочения в член 19 от директивата Постоянен фитосанитарен комитет.Член 3


Държавите-членки определят орган, който да координира сътруд- ничеството между производителите, останалите държави-членки и Комисията и, като цяло, осъществяването на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от директивата. Те информират Комисията за наименованието на определения орган.Член 4


1. Всеки производител, който желае да осигури включването на активното вещество, посочено в приложение I към настоящия регламент, или всякакви негови соли, естери или амини в приложение I към директивата, нотифицира за това Комисията в срок от шест месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Без да се засягат разпоредбите на предходната алинея, производи- телите на активното вещество, изброено в приложение I, са длъжни да нотифицират Комисията в същия срок, когато вече не желаят то да бъде включено в приложение I към директивата.


>M1

1а. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, производи- телите с постоянен адрес в Австрия, Финландия или Швеция, могат да изпращат нотификация до Комисията най-късно до 30 април 1995 г. ?B

2. Нотификацията се извършва до Комисията, DG VI, rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, в съответствие с нотификацията, посочена в приложение II към настоящия регламент, попълнена и съдържаща ангажимента, посочен в част 5 на образеца за нотификация.

3. На всеки производител, който не е изпратил своевременно посочената в параграф 1 нотификация за което и да е активно вещество, се разрешава да участва в посочената в член 1 програма само колективно с други нотификатори за това вещество или, в посочения в параграф 4 случай, да подпомага нотифициращата държава-членка със съгласието на първоначалните нотификатори.

4. Комисията информира държавите-членки чрез Комитета, когато за дадено активно вещество нито един производител не е представил нотификация в съответствие с параграф 2.

Държавите- членки могат да заявяват интереса си за включване на активното вещество в приложение I към директивата чрез образеца за ноти- фикация, посочен в приложение II към настоящия регламент. Ноти- фикацията трябва да се изпраща възможно най-бързо и не по-късно от шест месеца, след като държавите-членки са били информирани от Комисията. Държавата-членка, представила нотификацията, изпълнява задълженията на производител, определени в членове 5 и 8 от настоящия регламент.

5. Когато след горепосочената процедура нито един произ- водител или държава-членка не са нотифицирали интерес към включване на дадено активно вещество в приложение I към дирек- тивата, може да се вземе решение в съответствие с последната алинея на член 8, параграф 2 от директивата това активно вещество да не се включва.Член 5


1. Комисията разглежда съвместно с Комитета нотификациите, посочени в член 4, параграфи 2 и 4. 2. След посоченото в параграф 1 разглеждане, съгласно проце- дурата, предвидена в член 19 от директивата, се вземат решения под формата на регламент за следното:

а) списъка на приетите за оценка активни вещества с оглед на евентуалното им включване в приложение I към директивата;

б) определяне на държава-членка докладчик за всяко активно вещество, включено в списъка по буква а).

3. В списъка, посочен в параграф 2, буква а) някои вещества със сходна структура или химични свойства могат да се групират заедно; ако активно вещество е обявено с различни състави, които могат да водят до различни токсикологични свойства или да имат различно въздействие върху околната среда, те могат да се изброяват отделно.

4. За всяко прието за оценка вещество, в регламента по параграф 2 се посочват:

— наименованията на всички производители, които са представили нотификация в съответствие с член 2, параграф 1 или, когато е приложимо, държавите-членки, които са представили ноти- фикация съгласно член 4, параграф 4,

— наименованието на държавата-членка, определена за докладчик,

— крайния срок за представяне на държавата-членка докладчик на досиетата, посочени в член 6 от настоящия регламент, като по принцип се определя срок от 12 месеца за изготвяне на документите и за представяне от всички заинтересовани страни на техническа или научна информация във връзка с потенциално опасното въздействие на веществото или остатъците от него върху здравето на човека и/или животните, и/или върху околната среда.

>M2

4а. От момента на приемането на посочения в параграф 2 регламент, ако държава-членка реши да предприеме действия за изтегляне от пазара или за сериозно ограничаване използването на продукт за растителна защита, съдържащ включено в същия регламент активно вещество, в случаите, когато тези действия са основани на информация, съдържаща се в предвидените в член 6 досиета или в предвидения в член 7 доклад, държавата-членка информира във възможно най-кратък срок Комисията и останалите държави-членки, като посочва причините за заплануваните дейности.

5. Когато по време на повторната оценка, посочена в членове 6, 7 и 8 от настоящия регламент, се установи липса на балансираност в отговорностите на държавите-членки в качеството им на докладчици, може да се вземе решение за определяне на различна държава-членка като докладчик за конкретно вещество.


M1

Ако различна държава-членка е определена за държава-членка докладчик, първоначалната държава-членка уведомява за това съответните нотификатори и прехвърля на новоопределената държава-членка докладчик цялата кореспонденция и информация, която е получила в качеството си на държава-членка докладчик за съответното активно вещество.

6. Когато нотификатор реши да преустанови участието си в работната програма за определено активно вещество, той уведомява за това държавата-членка докладчик, Комисията и оста- налите нотификатори за съответното вещество. Ако нотификатор се споразумее с друг производител да бъде заместен от него с оглед по-нататъшното участие в работната програма съгласно настоящия регламент, нотификаторът и другият производител уведомяват държавата-членка докладчик и Комисията с обща декларация, в която се изразява съгласие другият производител да замеси първоначалния нотификатор в изпълнението на задълженията на нотификатора, определени в членове от 6 до 8; те поемат задължението да уведомят останалите нотификатори за въпросното веществоЧлен 6


1. В срока, посочен в третото тире на член 5, параграф 4, ноти- фикаторите, определени в посочения в същия член регламент, трябва поотделно или колективно да изпратят на определения орган на държавата-членка докладчик за всяко активно вещество:

а) обобщеното досие, посочено в параграф 2 от настоящия член; и

б) пълното досие, посочено в параграф 3 от настоящия член. Те изпращат тази информация и на специалистите, посочени в член 7, параграф 2 и, когато е приложимо, на посочения в член 3 компе- тентен орган на всяка държава-членка. Когато регламентът, предвиден в член 5, параграф 4, сочи няколко нотификации за дадено вещество, заинтересованите нотификатори предприемат всички разумни стъпки за колективно представяне на досиетата, посочени в алинея първа. Когато дадено досие не е представено от всички заинтересовани нотификатори, в него се посочват извършените усилия и причините, поради които не са участвали определени производители.

2. Обобщеното досие включва следното:

а) екземпляр от нотификацията; в случай на съвместно заявление от няколко производителя, екземпляр от представените ноти- фикации в съответствие с член 4 и името на лицето, определено от съответните производители да отговаря за съвместното досие и за обработката на досието в съответствие с настоящия регламент;

б) препоръчителните условия за употреба на дадено активно вещество, които следва да се вземат под внимание във връзка с включването му в приложение I към директивата;

>M4 нотификаторът трябва да представи доказателството, че въз основа на информацията, подадена за един или повече препарати за ограничен набор от предложени употреби, изиск- ванията на директивата са удовлетворени по отношение на посо- чените в член 5 критерии;

?B в) за всяка точка от приложение II към директивата, наличните обобщени данни и резултати от опити, името на лицето или института, извършил опитите; същата информация за всяка точка от приложение III към директивата, която има значение за оценката на критериите, посочени в член 5 от директивата, както и за един или повече препарата, които са представителни за условията за употреба, посочени в буква б);

г) когато не е налице информацията, посочена в буква в): — в съответствие с уводните разпоредби на приложения II и III към директивата, научните или техническите причини, доказващи, че информацията не е необходима за оценката на активното вещество съобразно критериите, посочени в член 5 от директивата, или — гаранция от производителя или производителите, които пред- ставят досието, че по-късно ще бъде изпратена липсващата информация; трябва да се представи подробен график и документи, доказващи, че гаранцията може да се изпълни.

3. Пълното досие съдържа протоколите и пълните доклади за изследване относно информацията, посочена в параграф 2, буква в).

4. Когато за дадено активно вещество посочените в параграф 1 досиета не са изпратени в срока, определен в член 5, параграф 4, или когато изпратените досиета очевидно не отговарят на изиск- ванията, предвидени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, държавата-членка докладчик информира Комисията, като посочва изтъкнатите от нотификаторите причини за това.

5. Въз основа на посочения в параграф 4 доклад на държавата- членка докладчик, Комисията представя на комитета проекто- решение активното вещество да не се включва в приложение I в съответствие с последната алинея на член 8, параграф 2 от дирек- тивата, освен ако:

>M1 — даден е нов срок за представяне на досие съгласно изискванията на параграфи 2 и 3; новият срок се предоставя само в случай, че забавянето е доказано, че е причинено от опити за представяне на колективни досиета или от допълнителни опити, които ноти- фикаторът (или нотификаторите) е трябвало да извърши/ат в резултат на решението да се определи друга държава-членка докладчик в съответствие с член 5, параграф 5.

?B — държава-членка информира Комисията за желанието си да осигури включването на съответното активно вещество в приложение I към директивата и за готовността си да гарантира състава на досиетата, посочени в параграф 1 от настоящия член, както и да изпълнява задълженията на нотифи- катора, определени в членове 7 и 8 от настоящия регламент.Член 7


1. За всяко активно вещество, за което е определена за докладчик, държавата-членка: a) разглежда досиетата, посочени в член 6, параграфи 2 и 3, по реда на получаването им от съответния нотификатор или ноти- фикатори, както и информацията, посочена в третото тире на член 5, параграф 4 и всякаква друга налична информация; ако за едно активно вещество са представени няколко досиета, последното представено досие ще определя реда за неговото разглеждане; >M1 хронологичният ред за разглеждане не се влияе от досиетата, представени от нотификаторите, посочени в член 4, параграф 1, буква а);

б) веднага след разглеждането на дадено досие, гарантира предста- вянето от нотификаторите на актуализираното обобщено досие на останалите държави-членки и на Комисията; в) възможно най-бързо, но най-късно 12 месеца след получаването на досие по член 6, параграфи 2 и 3, изпраща на Комисията доклад за оценката си на досието, включително препоръки:

— за включване на активното вещество в приложение I към директивата, като посочва условията за неговото включване, или

— за изтегляне на активното вещество от пазара, или

— за временно спиране на продажбата на активното вещество на пазара с възможност за преразглеждане на включването на активното вещество в приложение I след представяне на резултатите от посочените в доклада допълнителни опити или допълнителна информация, или

— за отлагане на всякакво решение за евентуално включване до представянето на резултатите от посочените в доклада допълнителни опити или допълнителна информация ;

>M2

г) да се включи специално в доклада препратка към всеки доклад за изпитване и изследване, за всяка точка на приложение II към директивата, на който се основава оценката, под формата на списък с доклади за изпитвания и изследвания, включващи заглавието, автора (авторите), датата на изследването или теста, и датата на публикуването, стандарта, с който е съоб- разено изпитването или изследването, името на съхраняващия тази информация и, ако има такова, искането за защита на данните, отправено от съхраняващия информацията или от уведомителя.


2. От началото на предвидената в параграф 1 проверка доклад- ващата държава-членка може да изиска от нотификаторите да усъвършенстват или допълнят своите досиета. Освен това доклад- ващата държава-членка може от началото на тази проверка да проведе консултации с експерти от други държави-членки, а също така може да изиска допълнителна техническа или научна информация от други държави-членки с оглед улесняване на оценката.


3. След получаването на посочените в параграф 1 обобщено досие и доклад Комисията възлага на комитета да разгледа съответните досие и доклад. Преди да предаде досието и доклада на Комитета, Комисията изпраща доклада на държавите-членки за сведение. >M3 За да могат заинтересованите страни да правят справки, докладващата държава-членка, при изрично искане, предоставя на разположение или държи на разположение следните данни:

— информацията в параграф 1, буква г), с изключение на елементите от нея, които са приети за секретни, в съответствие с член 14 от директивата,

— наименованието на активното вещество,

— съдържанието на чистото активно вещество в произведения материал,

— списъкът с всички данни, необходими да се обсъди възможното включване на активното вещество в приложение I към директивата, на първо място така, както фигурира в доклада на докладващата държава-членка и, на второ място така, както е окончателно оформен след консултации с експертната комисия, посочена в следващата алинея.

>M2 Преди предаването на досието и доклада на Комитета може да се организира консултация на експерти от държавите-членки, а Комисията може да се консултира с някои или всички нотифи- катори по активните вещества, посочени в регламента по член 5, параграф 2, относно доклада или частите от доклада за съответното активно вещество. 3А. След провеждане на предвидената в параграф 3 проверка Комисията, без това да засяга нито едно от предложенията, които тя може да направи с оглед изменение на приложението към Директива 79/117/ЕИО, представя на Комитета: а) проектодиректива за включване на активното вещество в приложение I към директивата, в която проектодиректива, ако е приложимо, се съдържат и условията, включително срокът, за подобно включване; б) проекторешение, адресирано към държавите-членки, за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество, в съответствие с член 8, параграф 2, алинея четвърта на директивата, по силата на което въпросното активно вещество не се включва в приложение 1 към директивата; в) адресирано до държавите-членки проекторешение за спиране от предлагане на пазара на продуктите за растителна защита, съдържащи активното вещество, което проекторешение съдържа клауза за преразглеждане включването на съответното активно вещество в приложение I към директивата, след като се представят резултатите от допълнителните тестове или друга допълнителна информация; или г) проекторешение за отлагане включването на активното вещество в приложение I към директивата до представяне на резултатите от допълнителните изпитвания или на допълнителна информация.

?B 4. Въпреки това, когато след разглеждането, посочено в параграф 3, се изисква представяне на резултатите от определени допълнителни опити или допълнителна информация, Комисията определя:

>M5 — срока, в който съответните резултати или информация трябва да се представят на държавата-членка докладчик и на опреде- лените специалисти съгласно параграф 2 по-горе. Този срок изтича на 25 май 2002 г.

— по отношение на металаксил обаче този срок ще изтече най-късно на 31 октомври 2008 г.

— освен ако по отношение на дадено активно вещество Комисията не определи по-близка крайна дата, с изключение на резултатите от дългосрочни изследвания, счетени за необходими от държавата-членка докладчик и от Комисията при проучването на досието, които вероятно няма да бъдат напълно завършени преди изтичането на определения срок, при условие че представената информация удостоверява, че изследванията са били възложени и резултатите им е следвало да бъдат представени най-късно на 25 май 2003 г. В изклю- чителни случаи, когато държава-членка докладчик и Комисията не са могли да определят подобни изследвания до 25 май 2001 г., може да бъде определена алтернативна дата за завършването на тези изследвания, веднага щом нотификаторът докаже пред държавата-членка докладчик, че такива изследвания са били възложени в рамките на три месеца след искането за провеждане на изследванията и представи преди 25 май 2002 г. протокол и доклад за напредъка на изследването;

— срока, в който съответните нотификатори трябва да съобщят на държавата-членка докладчик и на Комисията за ангажимента си да представят изискваните резултати или информация в определения в първото тире срок. Що се отнася до металаксил обаче въпросният срок трябва да бъде един месец след влизането в сила на настоящия регламент. >M4 Без да се засяга член 7 от директивата, представяне на нови проучвания няма да се допуска. Докладващата държава-членка може да поиска от нотификатора, със съгласието на Комисията, да подаде допълнителни данни, необходими за изясняване на досието. Докладващата държава-членка незабавно уведомява Комисията за случаите на активни вещества, за които посочените в първо тире резултати или данни не са били подадени в определения срок. Комисията решава, съгласно предвиденото в член 8, параграф 2, последна алинея от директивата, да не включва тези вещества в приложение I към директивата като посочва основанията за това. До 25 юли 2003 г. държавите-членки оттеглят разрешителните за продуктите за растителна защита, които съдържат тези активни вещества.

?B 5. Комисията представя на комитета проекто-решение за невключване в приложение I към директивата в съответствие с последната алинея на член 8, параграф 2 от нея, когато:

— съответните нотификатори не са съобщили за ангажимента си да представят изискваните резултати в срока, посочен във второто тире на параграф 4,

— държавата-членка докладчик е информирала Комисията, че резултатите, посочени в първото тире на параграф 4, не са представени в определения срок.

>M2 6. При представяне от страна на Комисията на проектодиректива или проекторешение в съответствие с параграф 3Аили на проект в съответствие с параграф 5, тя заедно с това трябва да представи и заключенията от проверката на Комитета под формата на актуа- лизиран доклад за преразглеждане, който да се отбележи като приет за сведение в обобщения протокол на заседанието. Докладът за преразглеждане, с изключение на тези части от него, които засягат поверителната информация, включена в досиетата и квалифицирана като такава в съответствие с член 14 от дирек- тивата, се предоставя при специално поискване от всяка държава-членка или се държи на разположение за извършване на справки от заинтересованите страни.
Член 8


1. След получаване на резултатите от допълнителните опити или допълнителната информация, държавата-членка докладчик трябва:

а) да ги разгледа заедно с резултатите във вече представеното досие за съответното вещество;

б) незабавно след това разглеждане да гарантира, че обобщението за допълнителните опити и резултатите от тези опити или допълнителната информация са изпратени от нотификатора на останалите държави-членки и на Комисията;

>M4 в) Да представи на Комисията, възможно най-бързо и в срок от шест месеца най-късно след получаването на цялата изисквана информация, своята оценка на досието, под формата на допълнение на вече подадения до Комисията доклад за оценка. Докладът се представя в препоръчания от Комисията формат в рамките на Постоянния фитосанитарен комитет и включва следните препоръки:

— да се включи активното вещество в приложение I към директивата, като се посочат условията на това включване,

— или да не се включва активното вещество в приложение I към директивата, като се посочат основанията за това.


2. Процедурата, предвидена в член 7, параграф 2, е приложима за разглеждането, посочено в параграф 1, буква а) от същия член.

3. >M4 След получаване на посочените в параграф 1 резюме и доклад Комисията ги предоставя на Комитета за преглед. Преди да предостави досието и доклада на Комитета, Комисията изпраща доклада на докладчика до държавите-членки за информация и може да организира консултация с експерти на една или няколко държави-членки. Комисията може да консултира някои или всички нотификатори за активните вещества относно доклада или части от доклада за съответните активни вещества. Докладващата държава-членка осигурява необходимото техническо или научно съдействие по време на тези консултации. Без да се засяга член 7 от директивата, представянето на нови проучвания не се допуска. Докладващата държава-членка, след консултация с Комисията, може да изиска от нотификаторите да подадат допълнителни данни, необходими за изясняване на досието. След прегледа, посочен в член 7, параграф 3, Комисията, без да засяга което и да било предложение, което може да подаде с оглед изменение на приложението към Директива 79/117/ЕИО, представя на Комитета:

а) проектодиректива за включване на активното вещество в приложение I към директивата, като излага, когато е приложимо, условията, на които подлежи това вписване, вклю- чително срока; или

б) проекторешение, адресирано до държавите-членки, за оттегляне на разрешителните за продукти за растителна защита, които съдържат активното вещество, в изпълнение на член 8, параграф 2, четвърта алинея от директивата, с което въпросното активно вещество не се включва в приложение I към дирек- тивата, като се посочват основанията за това.Член 9


Когато, по отношение на вещество, посочено в приложение I, Комисията представи предложение за пълна забрана съгласно Директива 79/117/ЕИО, предвидените в настоящия регламент срокове спират да текат до вземането на решение по това пред- ложение. Когато Съветът вземе решение за пълна забрана на веще- ството в приложението към Директива 79/117/ЕИО, процедурата съгласно настоящия регламент се прекратява. Член 10 Настоящият регламент влиза в сила на 1 февруари 1993 г. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПЪРВИЯ ЕТАП НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА, ПРЕДВИДЕНА В ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДИРЕКТИВА 91/414/ЕИО


Наименование

1. Ацефат

2. Метамидофос

3. Алдикарб

4. Амитраз

5. Азинфос-етил

6. Азинфос-;етил

7. Карбендазим

8. Беномил

9. Тиофанат-метил

10. Хлорпирифос

11. Хлорпирифос-метил

12. Цифлутрин

13. Бета-цифлутрин

14. Цихалотрин

15. Ламбда-цихалотрин

16. Циперметрин

17. Алфа-циперметрин

18. ДНОК (динитро-о-крезол)

19. Делтаметрин

20. Динотерб

21. Ендосулфан

22. Фентион

23. Фенвалерат

24. Есфенвалерат

25. Линдан

26. Паратион

27. Паратион-метил

28. Перметрин

29. Беналаксил

30. Металаксил

31. Хлороталонил

32. Динокап

33. Фенаримол

34. Фентин ацетат

35. Фентин хидроксид

36. Флузилазол

37. Имазалил

38. Манкоцеб

B 39. Манеб

40. Цинеб

41. Метирам

42. Пропинеб

43. Тирам

44. Фербам

45. Зирам

46. Пропиконазол

47. Пиразофос

48. Квинтозен

49. Тиабендазол

50. Винклозолин

51. Процимидон

52. Ипродион

53. Хлозолинат

54. Хлорпрофам

55. Профам

56. Даминозид

57. Малеев хидразид

58. Текназен

59. Алахлор

60. Амитрол (Аминотриазол)

61. Атразин

62. Симазин

63. Бентазон

64. Хлоротолурон

65. 2,4-D

66. 2,4-DB

67. Етофумезат

68. Флуроксипир

69. Глуфозат

70. Йоксинил

71. Бромоксинил

72. Изопротурон

73. MCPA

74. MCPB

75. Мекопроп

76. Мекопроп-Р

77. Метсулфурон

78. Тифенсулфурон

79. Триасулфурон

80. Молинат

81. Монолинурон

82. Линурон

83. Паракат

84. Дикат

85. Пендиметалин

86. Десмедифам

87. Фенмедифам

88. Пропизамид

89. Пиридат

90. Варфарин


ПРИЛОЖЕНИЕ II


ОБРАЗЕЦ

Нотификация за активно вещество съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3600/921. Идентификационни данни за нотификатора

1.1. Производител на активното вещество (наименование, адрес, вклю- чително местонахождение на производствената инсталация):

1.2. Нотифициращо предприятие (наименование, адрес, и т.н.) (ако е различно от посоченото в точка 1.1):

1.2.а. Действащо в качеството на: — единствен представител, определен от производителя, — вносител, който не е определен от производителя като единствен негов представител.

1.3. Име на (физическото) лице, което отговаря за нотификацията и за допълнителните ангажименти, произтичащи от Регламент (ЕИО) № 3600/92.

1.3.1. Адрес за кореспонденция:

1.3.2.

а) Телефон №:

б) Телекс №: в) Телефакс №:

1.3.3. а) Лице за контакт: б) Алтернативно лице за контакт:


2. Информация за улесняване на идентификацията

2.1. Общо наименование, предложено или одобрено от Международната организация по стандартизация, синоними, като по целесъобразност се посочват всички произвеждани от производителя соли или естери.

2.2. Химическо наименование (номенклатура IUPAC).

2.3. Кодов(и) номер(а) на разработката на производителя.

2.4. Номера CAS, CIPAC и ЕИО (ако са налице такива).

2.5. Емпирична и структурна формула, молекулно тегло.

2.6. Спецификация за чистота на активното вещество в g/kg или g/l, в зависимост от случая.

2.7. Данни за изомери, примеси и добавки (напр. стабилизатори), заедно със структурната формула и възможен диапазон, изразен в g/kg или g/l.

3. Информация за условията на употреба, които трябва да са предмет на включването в Приложение I, и които трябва да се поддържат от заявителя

3.1. Функция, напр. фунгицид, хербицид, инсектицид, средство против насекоми, регулатор на растежа.

3.2. Предвидена област на приложение, напр. поле, оранжерия, склад за храни или фуражи, домашна градина. 3.3. Всички специфични условия във връзка със здравето, селското стопанство, здравето на растенията или околната среда, при които активното вещество не може или не трябва да се използва.

3.4. Контролирани вредни организми и предпазвани или обработвани реколти или продукти.

4. Информация за разрешените употреби, които са известни на нотификатора

4.1. Страни, в които има регистрация (ЕО).

4.2. Страни, в които няма регистрация (извън ЕО).

4.3. Регистрирани употреби в ЕО, включително всички съответни условия.

4.4. Наименование на формулациите, тип (код на Международната група на националните сдружения на производителите на агрохимически продукти/Организацията на Обединените нации по земеделие и прехрана) и съдържание на активно вещество (в g/kg или g/l).

5. Ангажимент за представяне на досие Нотификацията потвърждава, че горепосочената информация е вярна и точна. Нотификаторът се съгласява да представи на компе- тентните органи на определената държава-членка докладчик досиетата, посочени в член 6 от Регламент (ЕИО) № 3600/92, в срок от 12 месеца от решението на Комисията, предвидено в член 5, параграф 4 от този регламент.

Когато в това решение се посочват няколко нотификатора за това активно вещество, нотификаторът се задължава да предприеме всички разумни усилия за представянето на едно досие, заедно с останалите нотификатори. Подпис (на лицето, което е компетентно да действа от името на предприятието, посочено в точка 1.1).


_________________________


Untitled Page