РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 479/2010 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2010 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите-членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти

Обн. L ОВ. бр.135 от 2 Юни 2010г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


>M1 Регламент (ЕС) № 1041/2010 на Комисията от 16 ноември 2010 година

>M2 Регламент (ЕС) № 173/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)1, и по- специално член 192, параграф 2 във връзка с член 4 от него,


като има предвид, че:


(1) Член 192, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда държавите-членки и Комисията да обменят всякаква информация, необходима за прилагането на посочения регламент. Регламент (ЕО) № 562/2005 на Комисията2 определя правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета3 по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията в сектора на млякото и млечните продукти.


(2) При условие че Регламент (ЕО) № 562/2005 вече е бил изменян и са необходими допълнителни изменения, по- специално за актуализиране на препратките към други регламенти, целесъобразно е от съображения за яснота Регламент (ЕО) № 562/2005 да бъде отменен и заместен с нов регламент.


(3) Възстановяванията за износ и помощите за обезмасленото мляко, преработено в казеин, могат да се определят само на основата на информация относно ценовите изменения както на вътрешния пазар, така и в международната търговия.


(4) Необходимо е да се осигури възможност за сравнение на ценовите котировки на продукти, особено за целите на изчисляването на сумите по възстановяванията и помощите. Необходимо е също така чрез сравнение на показателите да се подобри надеждността на тези ценови котировки.


(5) С оглед опростяване и намаляване на административната тежест върху националните органи ежеседмичните нотификации за цените следва да се ограничават до продуктовата информация, необходима за строгото наблюдение на пазара на мляко и млечни продукти. Ежемесечни нотификации следва да се изпращат за други продукти, а нотификациите за продукти, информацията за които не е от съществено значение, следва да се прекратят.


(6) Нотификацията за цените на продукти, произвеждани от по-малко от трима производители в дадена държава-членка, следва да се обозначи като поверителна, да се използва единствено от Комисията и да не се разгласява другаде.


(7) За по-доброто наблюдение на пазара на мляко и млечни продукти съществена роля играе информацията за вноса на продукти, за които се изисква лицензия за внос. В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти4 от 1 юли 2008 година лицензии за внос се изискват единствено за преференциален внос.


(8) Член 11, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система от лицензии за внос5 предвижда изпращането на нотификации до Комисията за количествата, обхванати от издадени лицензии за внос, и за количествата, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос в рамките на тарифни квоти за внос. Посочените хоризонтални разпоредби се отнасят до същата информация, която понастоящем е определена в член 7, параграфи 1 и 6 от Регламент (ЕО) № 562/2005. Следователно задължението за нотифициране на тази информация не следва да се включва в новия регламент.


(9) В член 1, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти6 се определят случаите и продуктите, за които е необходимо представяне на вносна лицензия. Част К от приложение II към посочения регламент съдържа списък на млечните продукти, внасяни по преференциален режим, различен от тарифни квоти, и изискващи лицензия за внос. За тези продукти следва да се изпращат нотификации до Комисията.


(10) В дял 2, глава III от Регламент (ЕО) № 2535/2001 се предвижда някои квоти за внос да се управляват посредством сертификати IMA 1 (режим на активно усъвършенстване), издавани от органите на трети държави. Държавите-членки информират Комисията относно количествата продукти, за които са издадени лицензии за внос на основата на сертификати IMA 1. Опитът показва, че подобни нотификации не винаги са достатъчни, за да позволят строгото наблюдение на този внос на всеки един етап. Следва да се предвиди разпоредба за нотифициране на допълнителна информация.


(11) Точното и редовно наблюдение на търговските потоци с цел оценяване на последствията от възстановяванията изисква информация относно износа на продукти, за които се отпускат възстановявания, и особено за количествата, които се разпределят посредством тръжни процедури.


(12) Изпълнението на Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори (наричано по-долу „Споразумението за селското стопанство“), утвърдено с Решение 94/800/ЕО на Съвета7, изисква широк спектър от подробна информация относно вноса и износа, и по- специално информация, отнасяща се до заявленията за лицензии и начина, по който се използват лицензиите, с цел осигуряване спазването на договореностите в рамките на Споразумението за селското стопанство. С оглед оптимално използване на тези договорености е необходим бърз обмен на информация относно тенденциите в износа.


(13) Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти8 предвижда специални правила за износа на определени млечни продукти в Канада, САЩ и Доминиканската република. Необходимо е да се приемат разпоредби за нотифициране на необходимата информация по тези случаи.


(14) Регламент (ЕО) № 1187/2009 въвежда специфични разпоредби относно отпускането на възстановявания при износ за произхождащите от ЕС съставки в преработеното сирене, произведено под режим активно усъвършенстване. Необходимо е да се приемат разпоредби за нотифициране на необходимата информация по тези случаи.


(15) Многогодишният опит на Комисията в обработването на информацията, която ? се изпраща, показва, че някои нотификации може да се изпращат по-рядко, без при това да се изгуби информация от съществено значение.


(16) Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I


МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ОТПУСКАНЕТО НА ПОМОЩИ ЗА ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО И ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ


Член 1


1. Относно помощите, отпускани съгласно член 99, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, използвани в храни за животни, държавите-членки изпращат на Комисията в срок не по-късно от двадесето число на всеки месец за предходния месец следната информация:


а) количествата обезмаслено мляко, използвано в производството на комбинирани храни за животни, обхванати в подадените през съответния месец заявления за помощи;


б) количествата денатурирано обезмаслено мляко на прах, обхванати в подадените през съответния месец заявления за помощи;


в) количествата обезмаслено мляко на прах, използвано в производството на комбинирани храни за животни, обхванати в подадените през съответния месец заявления за помощи.


2. Относно помощите, отпускани съгласно член 100 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, за обезмасленото мляко, преработено в казеин и казеинати, държавите-членки нотифицират Комисията в срок не по-късно от двадесето число на всеки месец за количествата обезмаслено мляко, обхванати в подадените през предходния месец заявления за помощи. Тези количества се представят в разбивка според качеството на произведените казеин и казеинати.


ГЛАВА II ЦЕНИ


Член 2


1. Не по-късно от 12,00 часа (брюкселско време) всяка сряда и по отношение на цените франко завод, регистрирани през предходната седмица за продуктите, включени в приложение I.A, държавите-членки нотифицират Комисията за:


а) цените на всеки от продуктите, посочени в точки 1—6, за които националното производство представлява един процент или повече от производството на ЕС;


б) цените на сирената, които представляват четири процента или повече от общото национално производство на сирене.


Националното производство на масло, както и това на ЕС, посочени в точки 4 и 5 от приложение I.A, които трябва да се вземат предвид за целите на първа алинея, буква а), представляват общото производство за двата продукта, посочени в тези точки.


2. Не по-късно от 10-о число всеки месец и по отношение на цените франко завод, регистрирани през предходния месец за продуктите, включени в приложение I.Б, държавите-членки нотифицират Комисията за:


а) цените на всеки продукт, освен сирената, за които националното производство представлява два процента или повече от производството на ЕС;


б) цените на сирената, по видове, различаващи се от посочените в параграф 1, буква б) и които представляват осем процента или повече от общото национално производство на сирене.


3. Държавите-членки нотифицират Комисията възможно най-скоро, но не по-късно от края на месеца за:


а) цената на суровото мляко, съобразена с действителното съдържание на мазнини и белтъчини, изплащана на производителите на тяхна територия, за извършените през предходния месец доставки;


б) прогнозната цена за доставките през текущия месец, ако е налице.


4. За целите на настоящия член „цени франко завод“ означава цената, на която продукцията се изкупува от предприятието, без данъци (ДДС) и без никакви други разходи (транспорт, товарноразтоварна дейност, обработка, складиране, палети, застраховки и др.). Цената се отнася до продажбите, фактурирани през наблюдавания период.


Член 3


1. Нотифицираните съгласно член 2 цени се изразяват като претеглени средни стойности в национална валута за 100 kg.


2. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че нотифицираната относно цените информация е представителна, точна и пълна. За тази цел до 15 август 2010 г. държавите-членки ще представят на Комисията доклад, изготвен по модела в приложение II. При промяна в някой от показателите на предходния доклад се представя актуализиран доклад.


3. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че съответните икономически субекти им предоставят необходимата информация в определените срокове.


4. Ползвайки моделите в приложение I.A и I.Б, държавите-членки ще предоставят на Комисията преди 15 август 2010 г. следната информация:


а) в случаите, когато цена, подлежаща на нотифициране, се отнася до продукт, произвеждан от по-малко от трима производители в дадена държава-членка, обозначението „поверителна информация“ се поставя в колонка „забележки“ в приложение I.A и I.Б. Тази информация се разглежда като поверителна и се използва единствено за сумарно представяне на данните;


б) за сирената — представителната опаковъчна единица, за която се отнася цената;


в) за продуктите, различни от сирена, при които цената се отнася за друга опаковъчна единица за този продукт, различна от посочената в колонка „представителната опаковъчна единица“, приложената за този продукт опаковъчна единица, за която се отнася докладваната цена, се нанася в колонка „забележки“ в приложения I.A и I.Б.


Държавите-членки уведомяват Комисията за всички случаи, в които един от показателите, посочени в първа алинея, букви а), б) и в), се нуждае от актуализиране.


ГЛАВА III ТЪРГОВИЯ РАЗДЕЛ 1


Внос


Член 4


Държавите-членки нотифицират Комисията не по-късно от десето число всеки месец за внесените през предходния месец количества мляко и млечни продукти по преференциален режим, различен от тарифните квоти, както е посочено в част I, част К от приложение II към Регламент (ЕО) № 376/2008, за които са били издадени лицензии за внос, разбити по код по КН и страна на произход.


Нотификациите трябва да включват и нулеви резултати.


Член 5


В срок най-късно до 31 март държавите-членки изпращат на Комисията следните данни по отношение на предходната година, в разбивка по кодове по КН, относно лицензиите за внос, издадени при представяне на сертификат IMA 1, в съответствие с дял 2, глава III, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 2535/2001, като се посочват номерата на сертификатите IMA 1:


а) количествата продукти, обхванати в сертификата, и датата на издаването на вносните лицензии;


б) количеството продукти, по отношение на които е освободена гаранцията.


Нотификациите трябва да включват и нулеви резултати.


РАЗДЕЛ 2


Износ


Член 6


1. В срок до 18,00 ч. на всеки работен ден държавите-членки изпращат на Комисията следната информация:


а) количествата, в разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти и по код на местоназначение, за подадените същия ден заявления за издаване на лицензиите:


i) посочени в член 1, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 376/2008, с изключение на тези, посочени в членове 15 и 29 от Регламент (ЕО) № 1187/2009;


ii) посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1187/2009;


>M1


б) в случаите, когато това е приложимо — че през въпросния ден не са били подавани никакви заявления, освен когато нито един от продуктите, посочени в приложение I, част 9 от Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията ( 9 ), не е бил обект на възстановяване, или когато се прилага само възстановяване с нулева ставка;


в) количествата, в разбивка по заявления, по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти и по код на местоназначение, обхванати в представените същия ден заявления за временните лицензии, посочени в член 8 от Регламент (ЕО) № 1187/2009, посочвайки:


i) крайния срок за представяне на тръжни предложения, придружени от копие от документа, потвърждаващ поканата за участие в търг за заявените количества;


ii) количеството продукти, обявено в поканата за участие в търг;


г) количествата с разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти и по код на местоназначение, за които в същия ден окончателно са били издадени или отменени временните лицензии, посочени в член 8 от Регламент (ЕО) № 1187/2009, датата на временната лицензия и количествата, за които се отнася;


д) в случаите, когато това е приложимо — новоустановеното количество продукти, обявено в поканата за участие в търг, посочена в буква в) от настоящия параграф;


е) количествата с разбивка по код от номенклатурата за възста­ новяванията при износ за млечни продукти, обхванати от лицензии с възстановяване, предоставено по силата на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1187/2009.


2. По отношение на нотификацията, посочена в параграф 1, буква в), подточка i), ако в рамките на същата покана за участие в търг са представени повече заявления, е достатъчна една ноти­ фикация на държава-членка.


Член 7


1. В срок преди шестнадесето число на всеки месец и по отношение на предходния месец държавите-членки нотифицират Комисията относно:


а) количествата с разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти, обхванати от заявления за лицензии, отменени по силата на член 10, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1187/2009;


б) неизползваните количества по изтекли и върнати през предходния месец лицензии, издадени след 1 юли от текущата година по ГАТТ, с разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти;


в) количествата млечни продукти, в разбивка по кодове по КН и по код за страната на произход, които не попадат под никое от обстоятелствата, посочени в член 28, параграф 2 от Договора, и които се внасят, за да бъдат използвани при производството на продуктите с код по КН 0406 30, в съответствие с член 12, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията10, и за които е дадено разре­ шението, посочено в член 15 от Регламент (ЕО) № 1187/2009;


г) количествата, в разбивка по кодове по КН, за които са били издадени лицензии и не е било подадено заявление за възстановяване, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕО) № 1187/2009.


2. Държавите-членки нотифицират Комисията до 31 декември за количествата, в разбивка по кодове по КН, за които са били издадени лицензии за следващата квотна година в съответствие с член 25 от Регламент (ЕО) № 1187/2009.


>M2


3. Чрез дерогация от член 8, известяванията, посочени в настоящия член, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията ( 11 ).


ГЛАВА IV


ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 8


1. Нотификациите, посочени в настоящия регламент, се изпращат от държавите-членки до Комисията по електронен път, използвайки средствата, които Комисията им е предоставила.


2. Формулярът и съдържанието на нотификациите се определят въз основа на образци или методи, предоставени на компетентните органи от Комисията. Тези образци и методи се адаптират и актуализират, след като бъдат уведомени, според случая, Управителният комитет, посочен в член 195, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и съответните компетентни органи.


Член 9


Комисията осигурява достъп на държавите-членки до предоставените от тях данни, информация и документи.


Член 10


Регламент (ЕО) № 562/2005 се отменя.


Регламент (ЕО) № 562/2005 продължава да се прилага относно предоставянето на данните, информацията и документите, свързани с периода преди прилагането на настоящия регламент.


Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III към настоящия регламент.


Член 11


Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Той се прилага от 1 август 2010 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 1 юни 2010 година.


За Комисията

Председател

Jose Manuel BARROSO


>M1


ПРИЛОЖЕНИЕ I.A


СЕДМИЧНА НОТИФИКАЦИЯ


Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 479/2010


До: EUROPEAN COMMISSION — DG AGRI.C.4 — ANIMAL PRODUCTS UNIT (ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ — ГД „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ C.4 — ОТДЕЛ „ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ“)

Продукт

Код по КН

Представителна опаковъчна единица

Забележки


1. Суроватка на прах


0404 10 02

25 kg
2. Обезмаслено мляко на прах, отговарящо на изискванията за интервенционно качество


0402 10 19

25 kg
3. Обезмаслено мляко на прах за храна за животни


0402 10 19 ANIM

20 t
4. Пълномаслено мляко на прах


0402 21 19

25 kg
5. Масло — безсолно


0405 10 19

25 kg
6. Масло — безсолно


0405 10 11

250 g
7. Обезводнена млечна мазнина


0405 90 10

200 kg
8. Cheddar с 45—50 % съдържание на мазнини в сухото вещество


0406 90 21

(1)
9. Gouda с 45—50 % съдържание на мазнини в сухото вещество


0406 90 78

(1)
10. Edam с 40—45 % съдържание на мазнини в сухото вещество


0406 90 23

(1)
11. Emmental с 45—50 % съдържание на мазнини в сухото вещество


0406 90 13

(1)
(1) За сирената нотификацията посочва най-представителната опаковъчна единица.


ПРИЛОЖЕНИЕ I.Б


МЕСЕЧНА НОТИФИКАЦИЯ


Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 479/2010


До: EUROPEAN COMMISSION — DG AGRI.C.4 — ANIMAL PRODUCTS UNIT (ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ — ГД „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ C.4 — ОТДЕЛ „ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ“)

Продукт

Код по КН

Представителна опаковъчна единица

Забележки


1. Казеин


3501 10

25 kg (торби)
2. Сирена:

— (1)(1)(1)(1)(1)
(1) За сирената нотификацията посочва най-представителната опаковъчна единица.


ПРИЛОЖЕНИЕ II


Показатели, които трябва да включва докладът по отношение на цените на суровото мляко и млечните продукти, за които трябва да се уведомява Комисията11 в съответствие с член 3


1. Организация и структура на пазара:


общ преглед на пазарната структура за въпросния продукт


2. Определение на продукта:


състав (съдържание на мазнини, съдържание на сухо вещество, водно съдържание в обезмасления остатък), качествена категория, възраст или степен на зрелост, представяне и опаковка на продукта (например в насипно състояние, в чували от 25 kg), други характеристики


3. Място и процедура на отчитане:


а) орган, отговарящ за ценовата статистика (адрес, факс, електронна поща);


б) брой на местата за отчитане и географски район или област, за които се отнасят въпросните цени;


в) метод на проучване (например пряко проучване на първите изкупвачи). Ако цените се определят от пазарен съвет, необходимо е да се поясни дали те се основават на становища, или на факти. Ако е използван вторичен материал, необходимо е да се посочат източниците (например пазарни отчети);


г) статистическа обработка на цените, включително конверсионните коефициенти, използвани за превръщане теглото на продуктите в представителното тегло, посочено в приложение I


4. Производство:


годишна продукция (по оценка) в държавата-членка


5. Представителност:


дял на регистрирания обем (например като процент от годишната продукция)


6. Други важни аспекти


ПРИЛОЖЕНИЕ III


ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО   
Регламент (ЕО)№562/2005 Настоящият регламент
   
Член 1
   
Член 2
   
Член 3
   
Член 4
   
Член 5 Член 1
   
Член 6, параграф 1 Член 2, параграф 1
   
Член 2, параграф 2
   
Член 6, параграф 2 Член 2, параграф 3, Член 3, параграф 1
   
Член 6, параграф 3 Член 3, параграф 2
   
Член 6, параграф 4 Член 3, параграф 3
   
Член 6, параграф 5 Член 2, параграф 4
   
Член 3, параграф 4
   
Член 7, параграф 1
   
Член 7, параграф 2
   
Член 7, параграф 3
   
Член 7, параграф 4 Член 4
   
Член 7, параграф 5 Член 4
   
Член 7, параграф 6
   
Член 8 Член 5
   
Член 9, параграф 1 Член 6, параграф 1
   
Член 9, параграф 2 Член 6, параграф 2
   
Член 9, параграф 3
   
Член 10
   
Член 11, буква а) Член 7, параграф 1, буква а)
   
Член 11, буква б) Член 7, параграф 1, буква б)
   
Член 11, буква в)
   
Член 11, буква г) Член 7, параграф 1, буква в)
   
Член 11, буква д) Член 7, параграф 1, буква г)
   
Член 11, буква д) Член 7, параграф 2
Член 12
Член 13
Член 14 Член 8
Член 15 Член 9
Член 16 Член 10
Член 17 Член 11
Приложение I
Приложение II
Приложение III
Приложение IV
Приложение V
Приложение VI Приложения I. A и I. Б
Приложение VII
Приложение VIII
Приложение IX
Приложение X
Приложение XI
Приложение XII Приложение II
Приложение XIII Приложение III


_________________________

1 ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

2 ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 11.

3 ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48.

4 ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29.

5 ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

6 ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

7 ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.

8 ОВ L 318, 4.12.2009 г., стр. 1.

9 ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1.

10 ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1.

11 Искането се изпраща на следния адрес: European Commission — DG AGRI.C.4 — Animal Products (Европейска Комисия — ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ C.4 — Отдел „Животински продукти“).


32010R0479


Untitled Page