РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2400/96 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1996 година относно вписването на някои означения в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти

Обн. L ОВ. бр.327 от 18 Декември 1996г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


(текст от значение за ЕИП)


(ОВ L 327, 18.12.1996 г., стр. 11)


Изменен с Официален вестник


>M1 Регламент (EО) № 1875/97 на Комисията от 26 септември 1997 година

>M2 Регламент (EО) № 2396/97 на Комисията от 2 декември 1997 година

>M3 Регламент (EО) № 195/98 на Комисията от 26 януари 1998 година

>M4 Регламент (ЕО) № 1265/98 на Комисията от 18 юни 1998 година

>M5 Регламент (EО) № 1576/98 на Комисията от 22 юли 1998 година

>M6 Регламент (ЕО) № 2088/98 на Комисията от 30 септември 1998 година

>M7 Регламент (EО) № 2139/98 на Комисията от 6 октомври 1998 година

>M8 Регламент (EО) № 2784/98 на Комисията от 22 декември 1998 година

>M9 Регламент (EО) № 38/1999 на Комисията от 8 януари 1999 година

>M10 Регламент (EО) № 378/1999 на Комисията от 19 февруари 1999 година

>M11 Регламент (EО) № 872/1999 на Комисията от 27 април 1999 година

>M12 Регламент (ЕО) № 1645/1999 на Комисията от 27 юли 1999 година

>M13 Регламент (ЕО) № 2107/1999 на Комисията от 4 октомври 1999 година

>M14 Регламент (ЕО) № 547/2000 на Комисията от 14 март 2000 година

>M15 Регламент (ЕО) № 1187/2000 на Комисията от 5 юни 2000 година

>M16 Регламент (ЕО) № 1338/2000 на Комисията от 26 юни 2000 година

>M17 Регламент (ЕО) № 1576/2000 на Комисията от 19 юли 2000 година

>M18 Регламент (ЕО) № 1651/2000 на Комисията от 26 юли 2000 година

>M19 Регламент (ЕО) № 1903/2000 на Комисията от 7 септември 2000 година

>M20 Регламент (ЕО) № 1904/2000 на Комисията от 7 септември 2000 година

>M21 Регламент (ЕО) № 2446/2000 на Комисията от 6 ноември 2000 година

>M22 Регламент (ЕО) № 138/2001 на Комисията от 24 януари 2001 година

>M23 Регламент (ЕО) № 464/2001 на Комисията от 7 март 2001 година

>M24 Регламент (ЕО) № 509/2001 на Комисията от 15 март 2001 година

>M25 Регламент (ЕО) № 898/2001 на Комисията от 7 май 2001 година

>M26 Регламент (ЕО) № 1356/2001 на Комисията от 4 юли 2001 година

>M27 Регламент (ЕО) № 1971/2001 на Комисията от 9 октомври 2001 година

>M28 Регламент (ЕО) № 2036/2001 на Комисията от 17 октомври 2001 година

>M29 Регламент (ЕО) № 2372/2001 на Комисията от 4 декември 2001 година

>M30 Регламент (ЕО) № 2601/2001 на Комисията от 28 декември 2001 година

>M31 Регламент (ЕО) № 245/2002 на Комисията от 8 февруари 2002 година

>M32 Регламент (ЕО) № 538/2002 на Комисията от 25 март 2002 година

>M33 Регламент (ЕО) № 905/2002 на Комисията от 30 май 2002 година

>M34 Регламент (ЕО) № 1018/2002 на Комисията от 13 юни 2002 година

>M35 Регламент (ЕО) № 1097/2002 на Комисията от 24 юни 2002 година

>M36 Регламент (ЕО) № 1241/2002 на Комисията от 10 юли 2002 година

>M37 Регламент (EО) № 1495/2002 на Комисията от 21 август 2002 година

>M38 Регламент (EО) № 2066/2002 на Комисията от 21 ноември 2002 година

>M39 Регламент(ЕО) № 492/2003 на Комисията от 18 март 2003 година

>M40 Регламент (ЕО) № 617/2003 на Комисията от 4 април 2003 година

>M41 Регламент (ЕО) № 865/2003 на Комисията от 19 май 2003 година

>M42 Регламент (ЕО) № 1257/2003 на Комисията от 15 юли 2003 година

>M43 Регламент (ЕО) № 1291/2003 на Комисията от 18 юли 2003 година

>M44 Регламент (ЕО) № 1298/2003 на Комисията от 22 юли 2003 година

>M45 Регламент (ЕО) № 1428/2003 на Комисията от 11 август 2003 година

>M46 Регламент (ЕО) № 1491/2003 на Комисията от 25 август 2003 година

>M47 Регламент (ЕО) № 1665/2003 на Комисията от 22 септември 2003 година

>M48 Регламент (ЕО) № 1979/2003 на Комисията от 11 ноември 2003 година

>M49 Регламент (ЕО) № 2054/2003 на Комисията от 21 ноември 2003 година

>M50 Регламент (ЕО) № 2206/2003 на Комисията от 17 декември 2003 година

>M51 Регламент (ЕО) № 2275/2003 на Комисията от 22 декември 2003 година

>M52 Регламент (ЕО) № 135/2004 на Комисията от 27 януари 2004 година

>M53 Регламент (ЕО) № 297/2004 на Комисията от 19 февруари 2004 година

>M54 Регламент (ЕО) № 387/2004 на Комисията от 1 март 2004 година

>M55 Регламент ЕО № 465/2004 на Комисията от 12 март 2004 година

>M56 Регламент (ЕО) № 637/2004 на Комисията от 5 април 2004 година

>M57 Регламент (ЕО) № 738/2004 на Комисията от 21 април 2004 година

>M58 Commission Regulation (EC) No 1165/2004 of 24 June 2004 1

>M59 Регламент (ЕО) № 1258/2004 на Комисията от 8 юли 2004 година

>M60 Регламент (ЕО) № 1437/2004 на Комисията от 11 август 2004 година

>M61 Регламент (EO) № 1483/2004 на Комисията от 20 август 2004 година

>M62 Commission Regulation (EC) No 1485/2004 of 20 August 2004

>M63 Регламент (EO) № 1486/2004 на Комисията от 20 август 2004 година

>M64 Регламент (ЕО) № 1845/2004 на Комисията от 22 октомври 2004 година

>M65 Регламент (ЕО) № 1856/2004 на Комисията от 26 октомври 2004 година

>M66 Регламент (EO) № 1897/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 година

>M67 Регламент (ЕО) № 1898/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 година

>M68 Регламент (ЕО) № 205/2005 на Комисията от 4 февруари 2005 година

>M69 Commission Regulation (EC) No 736/2005 of 13 May 2005 2

>M70 Commission Regulation (EC) No 737/2005 of 13 May 2005 3

>M71 Регламент (ЕО) № 885/2005 на Комисията от 10 юни 2005 година

>M72 Регламент (ЕО) № 886/2005 на Комисията от 10 юни 2005 година

>M73 Регламент (ЕО) № 1357/2005 на Комисията от 18 август 2005 година

>M74 Регламент (ЕО) № 1623/2005 на Комисията от 4 октомври 2005 година

>M75 Регламент (ЕО) № 1854/2005 на Комисията от 14 ноември 2005 година

>M76 Регламент (EО) № 1855/2005 на Комисията от 14 ноември 2005 година

>M77 Регламент (EO) № 2154/2005 на Комисията от 23 декември 2005 година

>M78 Регламент (EO) № 417/2006 на Комисията от 10 март 2006 годинаКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти4 и по- специално член 6, параграфи 3 и 4 от него,

като има предвид, че съгласно член 5 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 държавите-членки са изпратили до Комисията заявления за регистрирането на определени означения като географски указания или наименования за произход;

като има предвид, че беше установено, в съответствие с член 6, параграф 1 от същия регламент, че заявленията са в съответствие с регламента, поради това че включват всички подробности, пред- видени в член 4 от регламента;

като има предвид, че не е постъпило възражение по смисъла на член 7 от регламента, изпратено до Комисията в резултат от публи- куването на въпросните означения в Официален вестник на Евро- пейските общности5;

като има предвид, че като резултат от това, тези означения могат да бъдат вписани в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“ и следователно да бъдат защитени в цялата Общност като географски указания


или наименования за произход,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1


Означенията в приложението се вписват в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“ като защитени географски указания (ЗГУ)или защитени наименования за произход (ЗНП), както е предвидено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2081/92.


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


ПРОДУКТИ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ ДОГОВОРА НА ЕО, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ


Прясно месо и карантия:


ИСПАНИЯ:

— Ternera Gallega (ЗГУ)

>M10

— Cordero Manchego (PGI)

>M13

— Lechazo de Castilla y Lе?n (ЗГУ)

>M60

— Ternera de Extremadura (Защитено географско указание)

>M61

— Carne de la Sierra de Guadarrama (ЗГУ)

— Ternera de Navarra или Nafarroako Aratxea (ЗГУ)

— Carne de Vacuno del Pa?s Vasco или Euskal Okela (ЗГУ)

— Ternera Asturiana (ЗГУ)

— Carne de Cantabria (ЗГУ)

>M2

ПОРТУГАЛИЯ:

— Borrego do Baixo Alentejo (ЗГУ)

>M37

— Carne da Charneca (ЗНП)

— Carne Cachena da Peneda (ЗНП)

>M38

— Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso (ЗГУ)

>M40

— Carne dos A?ores (ЗГУ)

— Borrego do Nordeste Alentejano (ЗГУ)

— Carne de Porco Alentejano (ЗНП)

>M18

ФРАНЦИЯ:

— Agneau du Limousin (ЗГУ)

>M28

— Taureau de Camargue (ЗНП)

>M56

— Agneau de Pauillac (ЗГУ)

— Agneau du Poitou-Charentes (ЗГУ)

>M38

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО:

— Welsh Beef (ЗГУ)

>M42

— Welsh Lamb (ЗГУ)

>B

Продукти на месна основа:

ПОРТУГАЛИЯ:

— Presunto de Barrancos (ЗНП)

>M1

— Lombo Branco de Portalegre (ЗГУ)

— Lombo Enguitado de Portalegre (ЗГУ)

— Painho de Portalegre (ЗГУ)

— Cacholeira Branca de Portalegre (ЗГУ)

— Chouri?o Mouro de Portalegre (ЗГУ)

— Lingui?a de Portalegre (ЗГУ)

— Morcela de Assar de Portalegre (ЗГУ)

— Morcela de Cozer de Portalegre (ЗГУ)

— Farinheira de Portalegre (ЗГУ)

— Chouri?o de Portalegre (ЗГУ)

>M4

— Salpic?o de Vinhais (ЗГУ)

— Chouri?a de Carne de Vinhais или Lingui?a de Vinhais (ЗГУ)

>M63

— Farinheira de Estremoz e Borba (ЗГУ)

>M3

ИСПАНИЯ:

— Jam?n de Huelva (ЗНП)

>M25

— Lac?n Gallego (ЗГУ)

>M27

— Botillo del Bierzo (ЗГУ)

>M30

— Salchich?n de Vic/ Llonganissa de Vic (ЗГУ)

>M76

— Jam?n de Trev?lez (ЗНП)

>M7

ФРАНЦИЯ:

— Jambon de Bayonne (ЗГУ)

>M28

— Boudin blanc de Rethel (ЗГУ)

— Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes (ЗГУ)

>M21

ИРЛАНДИЯ:

— Timoleague Brown Pudding (ЗГУ)

>M36

АВСТРИЯ:

— Gailtaler Speck (ЗГУ)

>M39

ИТАЛИЯ:

— Sopr?ssa Vicentina (ЗНП)

>M58

— Salame d’oca di Mortara (PGI)

>M65

— Lardo di Colonnata (ЗГУ)

>M42

ГЕРМАНИЯ:

— N?rnberger Bratw?rste или N?rnberger Rostbratw?rste (ЗГУ)

>M50

— Th?ringer Leberwurst (ЗГУ)

— Th?ringer Rotwurst (ЗГУ)

— Th?ringer Rostbratwurst (ЗГУ)

>B

Плодове, зеленчуци и зърнени храни:

ИСПАНИЯ:

— Berenjena de Almagro (ЗГУ)

>M10

— Avellana de Reus (ЗНП)

— Chufa de Valencia (ЗНП)

>M14

— Esp?rrago de Hu?tor-T?jar (ЗГУ)

>M21

— Melocot?n de Calanda (ЗНП)

>M27

— „Arroz de Valencia“ или „Arr?s de Val?ncia“ (ЗНП)

>M30

— Manzana Reineta del Bierzo (ЗНП)

>M31

— Kaki Ribera del X?quer (ЗНП)

>M33

— Cal?ot de Valls (ЗГУ)

>M41

— C?tricos Valencianos или C?trics Valencians (ЗГУ)

>M46

— Manzana de Girona or Poma de Girona (ЗГУ)

>M48

— Alcachofa de Benicarl? или Carxofa de Benicarl? (ЗНП)

>M57

— Peras de Rinc>n de Soto (ЗНП)

>B

ДАНИЯ:

— Lammefjordsgulerod (ЗГУ)

>M5

ФРАНЦИЯ:

— Lentilles vertes du Berry (ЗГУ)

>M8

— Melon du Haut-Poitou (PGI) (ЗГУ)

>M10

— Muscat du Ventoux (ЗНП)


>M10

— Olives cass?es de la Vall?e des Baux de Provence (ЗНП)

— Olives noires de la Vall?e des Baux de Provence (ЗНП)

>M12

— M?che nantaise (ЗГУ)

— Coco de Paimpol (ЗНП)

>M15

— Haricot tarbais (ЗГУ)

— Pomme de terre de l'?le de R? (ЗНП)

— Riz de Camargue (ЗГУ)

>M37

— Piment d'Espelette или Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra (ЗНП)

>M38

— Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits (ЗГУ)

>M52

— Fraise du P?rigord (ЗГУ)

>M15

ПОРТУГАЛИЯ:

— Anona da Madeira (ЗНП)

>M39

— P?ra Rocha do Oeste (ЗНП)

>M20

ИТАЛИЯ:

— Castagna del Monte Amiata (ЗГУ)

— La Bella della Daunia (ЗНП)

>M21

— Limone di Sorrento (ЗГУ)

>M26

— Limone Costa d'Amalfi (ЗГУ)

>M31

— Asparago bianco di Cimadolmo (ЗГУ)

— Ciliegia di Marostica (ЗГУ)

>M34

— Fagiolo di Sorana (ЗГУ)

>M38

— Carciofo Romanesco del Lazio (ЗГУ)

>M39

— Asparago verde di Altedo (ЗГУ)

>M40

— Pomodoro di Pachino (ЗГУ)

— Uva da tavola di Mazzarrone (ЗГУ)

>M46

— Ficodindia dell'Etna (ЗНП)


>M48

— Marrone di San Zeno (ЗНП)

>M32

ГЪРЦИЯ:

— >>>>>> >>>> >>>>>>>>>>> (ЗГУ)

(Patata Kato Nevrokopiou)

>M38

— >>>>>>>>> >>>>>>> (Aktinidio Pierias)(ЗГУ)

— >>>> >>>>>>>>> (Milo Kastorias)(ЗГУ)

>M48

НИДЕРЛАНДИЯ:

— Westlandse druif (ЗГУ)

>M45

Зеленчуци:

ГЪРЦИЯ:

— „>>>>>>> >>>>>>>> — >>>>>>>>> >>>>>>>>> (Fasolia

Gigantes — Elefantes Kastorias)“ (ЗГУ)

>M4

Сирена:

ПОРТУГАЛИЯ:

— Queijo do Pico (ЗНП)

>M15

— Queijo mesti>o de Tolosa (ЗГУ)

>M8

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО:

— Dorset Blue Cheese (ЗГУ)

>M11

— Exmoor Blue Cheese (ЗГУ)

>M9

ФРАНЦИЯ:

— Rocamadour (ЗНП)

>M24

— Bleu du Vercors-Sassenage (ЗНП)

>M29

— P>lardon (ЗНП)

>M36

— Morbier (ЗНП)

>M60

— Valen>ay (Защитено наименование за произход)

>M73

— Chevrotin (ЗНП)

>M10

ИСПАНИЯ:

— Queso Majorero (ЗНП)

>M21

— Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya (ЗНП)


>M35

— Queso de Murcia al vino (ЗНП)

— Queso de Murcia (ЗНП)

>M36

— Queso Palmero или Queso de la Palma (ЗНП)

>M46

— Torta del Casar (ЗНП)

>M52

— Queso de Valde>n (ЗГУ)

>M68

— Queso Ibores (AOP)

>M13

ИРЛАНДИЯ:

— Imokilly Regato (ЗНП)

>M19

НИДЕРЛАНДИЯ:

— Kanterkaas, Kanternagelkaas, Kanterkomijnekaas (ЗНП)

>M51

ИТАЛИЯ:

— Spressa delle Giudicarie (ЗНП)

>M4

Риби, мекотели, пресни раковини и други:

ФРАНЦИЯ:

— Coquille Saint-Jacques des C>tes-d'Armor (ЗГУ)

>M58

— Anchois de Collioure (PGI)

>M13

ИРЛАНДИЯ:

— Clare Island Salmon (ЗГУ)

>M37

ГЕРМАНИЯ:

— Oberpf>lzer Karpfen (ЗГУ)

>M54

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО:

— Arbroath Smokies (ЗГУ)

>M60

— Scottish farmed salmon (Защитено географско указание)

>M6

Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни произведения с изключение на масло):


ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО:

— Cornish Clotted Cream (ЗНП)

>M15

ФРАНЦИЯ:

— Miel de Corse — Mele de Corsica (ЗНП)

1996R2400— BG —31.03.2006 — 024.001— 10

>M69

— Miel d’Alsace (PGI)

>M75

— Miel de Provence (ЗГУ)

>M64

ИТАЛИЯ:

— Miele della Lunigiana (ЗНП)

>M70

— Ricotta Romana (PDO)

>M68

ПОРТУГАЛИЯ:

— Requeij?o Serra da Estrela (AOP)

>M72

ИСПАНИЯ:

— Miel de Granada (ЗНП)

>M13

Мазнини и масла:

Зехтин:

ИСПАНИЯ:

— Priego de C>rdoba (ЗНП)

— Sierra M?gina (ЗНП)

>M15

— Montes de Toledo (ЗНП)

>M27

— Sierra de Cazorla (ЗНП)

— Aceite del Bajo Arag?n (ЗНП)

>M60

— Aceite de Mallorca или Aceite mallorqu?n, или Oli de Mallorca, или Oli mallorqu? (Защитено наименование за произход)

>M13

ИТАЛИЯ:

— Lametia (ЗНП)

>M21

— Chianti Classico (ЗНП)

— Terre di Siena (ЗНП)

>M22

— Val di Mazara (ЗНП)

>M28

— Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa (ЗНП)

>M42

— Molise (ЗНП)

— Alto Crotonese (ЗНП)

>M46

— Monte Etna (ЗНП)

— Colline di Romagna (ЗНП)

— Pretuziano delle Colline Teramane (ЗНП)

1996R2400 —BG — 31.03.2006 —024.001 —11

>M63

— Valle del Belice (ЗНП)

>M64

— Tergeste (ЗНП)

— Lucca (ЗНП)

>M66

— Cartoceto (ЗНП)

>M67

— Terre Tarentine (ЗНП)

>M15

ФРАНЦИЯ:

— Huile d'olive de la vall?e des Baux-de-Provence (ЗНП)

>M28

— Huile d'оlive d'Aix-en-Provence (ЗНП)

— Huile d'оlive dе Haute-Provence (ЗНП)

>M36

ГЪРЦИЯ:

— маслиново масло екстра върджин Thrapsano (ЗНП)

>M44

— „??????? ????????“ (Finiki Lakonias) (ЗНП)

>M64

— Agios Mathaios Kerkyras (ЗГУ)

>M49

Масла и други мазнини:

ИСПАНИЯ:

— Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya или Mantega de l'Alt Urgell i

la Cerdanya (ЗНП)

>M68

Мазни вещества (масло, маргарин, олио и т.н.):

ИТАЛИЯ

— Valdemone (AOP)

>M74

— Tuscia (ЗНП)

>M68

ИСПАНИЯ:

— Aceite de Terra Alta или Oli de Terra Alta (AOP)

— Sierra de C?diz (AOP)

>M78

— Montes de Granada (PDO)

— Aceite de la Rioja (PDO)

— Antequera (PDO)

ФРАНЦИЯ:

— Huile d'olive de Nice (PDO)

>M16

Меса и годни за храна карантии, месни заготовки:

ФРАНЦИЯ:

— Canard > foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes,

P>rigord, Quercy) (ЗГУ)

1996R2400— BG —31.03.2006 — 024.001— 12

>M17

Хляб, тестени, сладкарски и други хлебни изделия:

ГЕРМАНИЯ:

— Mei>ner Fummel (ЗГУ)

ШВЕЦИЯ:

— Sk>nsk spettkaka (ЗГУ)

>M53

ИСПАНИЯ:

— Ensaimada de Mallorca или Ensaimada mallorquina

>M22

Овче месо:

ИТАЛИЯ:

— Agnello di Sardegna (ЗГУ)

>M27

Зеленчуци в прясно състояние или преработени:

ИСПАНИЯ:

— Alcachofa de Tudela (ЗГУ)

>M47

Непреработени плодове и зеленчуци:

ИТАЛИЯ:

— Clementine del Golfo di Taranto (ЗГУ)

— Mela Val di Non (ЗНП)

ИСПАНИЯ:

— Clementinas de las Tierras del Ebro или Clementines de les Terres de

l'Ebre (ЗГУ)

>M55

Плодове, зеленчуци и зърнени храни в естествен или преработен вид:

ИТАЛИЯ:

— Carciofo di Paestum (ЗГУ)

— Farina di Neccio della Garfagnana (ЗНП)

>M63

— Kiwi Latina (ЗГУ)

>M74

— Basilico Genovese (ЗНП)

>M76

— Mela Alto Adige или S>dtiroler Apfel (ЗНП)

— Oliva Ascolana del Piceno (ЗГУ)

>M78

— Fico Bianco del Cilento (PDO)

— Melannurca Campana (PGI)

>M58

FRANCE:

— Melon du Quercy (PGI)

>M63

— Noix du P>rigord (ЗНП)

1996R2400— BG —31.03.2006 — 024.001— 13

>M71

— Olive de Nice (ЗНП)

>M76

— Asperge des Sables des Landes (ЗНП)

>M62

SPAIN:

— Pimiento Riojano (PGI)

>M78

— Pimiento Asado del Bierzo (PGI)

>M68

Плодове:

ИСПАНИЯ:

— Pera de Jumilla (AOP)

>M23

Плодове и зеленчуци:

ИСПАНИЯ:

— Azafr>n de la Mancha (ЗНП)

— Piment>n de Murcia (ЗНП)

>M77

— „Sidra de Asturias“ или „Sidra d'Asturies“ (ЗНП)

>M63

ФРАНЦИЯ:

— Domfront (ЗНП)

>M68

ИТАЛИЯ:

— Zafferano dell'Aquila (AOP)

— Zafferano di San Gimignano (AOP)

>M10

ДРУГИ ПРОДУКТИ, ВПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФРАНЦИЯ:

— Ябълкови вина

— Cornouaille (ЗНП)

— Pays d'Auge/Pays d'Auge Cambremer (ЗНП)

>M21

— Cidre de Bretagne или cidre breton (ЗГУ)

— Cidre de Normandie или cidre norman

>M10

ГЪРЦИЯ:

— >>>>>> >>>>>>> (Krokos Kozanis) (ЗНП)

>M27

БЕЛГИЯ:

— P>t> gaumais (ЗГУ)

>M24

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В


II КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2081/92

Етерични масла:

ИТАЛИЯ:

— Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale (ЗНП)

>M28

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2081/92

Хляб, печива, кексове, сладкарски изделия, бисквити и други

хлебарски изделия:

ИТАЛИЯ:

— Coppia Ferrarese (ЗГУ)

>M43

— Pane di Altamura (ЗНП)

>M36

ИСПАНИЯ:

— Turr>n de Agramunt или Torr> d'Agramunt (ЗГУ)

>M68

— Pan de Cea (IGP)

— Mantecadas de Astorga (IGP)

>M57

ФРАНЦИЯ:

— Brioche vend>enne (ЗГУ)

>M76

— P>tes d'Alsace (ЗНП)

>M59

Продукти на базата на месо:

ПОРТУГАЛИЯ:

— Paia de Toucinho de Estremoz e Borba (ЗГУ)

— Chouri>o de Carne de Estremoz e Borba (ЗГУ)

— Paia de Lombo de Estremoz e Borba (ЗГУ)

— Morcela de Estremoz e Borba (ЗГУ)

— Chouri>o grosso de Estremoz e Borba (ЗГУ)

— Paia de Estremoz e Borba (ЗГУ)


_________________________

1 Настоящият акт никога не е публикуван на български език

2 Настоящият акт никога не е публикуван на български език

3 Настоящият акт никога не е публикуван на български език

4 ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1.

5 ОВ C 130, 3.5.1996 г., стр. 7, 9 и 10.


Untitled Page