РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 595/2010 НА КОМИСИЯТА от 2 юли 2010 година за изменение на приложения VIII, X и XI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека(текст от значение за ЕИП)

Обн. L ОВ. бр.173 от 8 Юли 2010г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


>M1 Регламент (ЕС) № 35/2011 на Комисията от 18 януари 2011 година


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека1, и по-специално член 32, параграф 1, първа и втора алинея от него,

като има предвид, че:


(1) С Регламент (ЕО) № 1774/2002 се установяват правила за опазване на здравето на животните и общественото здраве по отношение на странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека. В него се предвижда, че преработените животински протеини и други преработени продукти, които могат да бъдат използвани като суровина за храни за животни, се пускат на пазара само ако са преработени в съответствие с приложение VII към посочения регламент. Освен това в Регламент (ЕО) № 1774/2009 се предвижда, че храните за домашни любимци, дъвчащите предмети за кучета и техническите продукти, както и животинските странични продукти, споменати в приложение VIII, се пускат на пазара само ако отговарят на специфичните изисквания, определени в посоченото приложение.

(2) В глава V от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002 понастоящем се определят хармонизирани изисквания за пускането на пазара и за вноса на серум от еднокопитни. Някои държави-членки, търговски партньори и стопански субекти обаче са изтъкнали интереса си към употреба с техническа цел в Съюза на кръв и по-широк обхват от кръвни продукти от еднокопитни с произход както от Съюза, така и от трета страна. С цел да се улесни употребата на такава кръв и такива кръвни продукти, е необходимо да се установят изисквания за здравето на животните предвид тяхната употреба с техническа цел. С подобни изисквания следва да се намали потенциалният риск от предаване на някои болести, които подлежат на задължително обявяване и изброени в Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни2 въз основата на наличните научни доказателства. По-специално кръвта следва да е от кланици, одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход3 или от съоръжения, одобрени и под наблюдение от компетентния орган на третата страна за целите на събиране на кръв, като например обекти, където животните се гледат при специални здравни условия.

(3) В глава Х от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002 се установяват изискванията за вноса на рога и на продукти от рога (с изключение на брашното от рога) и за копита и продукти от копита (с изключение на брашно от копита), предназначени за употреба, различна от използването им като фуражни суровини, органични торове или подобрители на почвата.

(4) Стопанските субекти са изтъкнали интереса си към употребата на такива странични продукти за производството на органични торове или подобрители на почвата. Пускането на пазара обаче, включително и вносът на такива животински странични продукти следва да бъдат разрешени, ако те произлизат от животни, които са подходящи за клане за човешка консумация или които не са показали клинични признаци на заразна болест и ако им е било приложено лечение, с което се намаляват потенциалните здравни рискове.

(5) В случая на рогата, следва да бъдат взети съответните мерки за предотвратяване предаването на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ), когато рогата се отделят от черепа. Научният ръководен комитет издаде становище относно разпространението на ТСЕ в тъкани на преживни животни4. Според посоченото становище рогата трябва да се отстраняват без отваряне на черепната кухина, за да се предотврати взаимното заразяване с ТСЕ агенти.

(6) Поради това следва да се добави нова глава XV в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002, в която се уточняват здравните условия за пускането на пазара, включително и за вноса на рога и продукти от рога, с изключение на брашното от рога, и копита и продукти от копита, с изключение на брашното от копита, предназначени за производство на органични торове или подобрители на почвата.

(7) В приложение Х към Регламент (ЕО) № 1774/2002, изменен с Регламент (ЕО) № 437/2008 на Комисията5, е предвиден единен образец на здравен сертификат за мляко и млечни продукти, които не са предназначени за консумация от човека и са с произход от трети страни, за изпращане във или за транзитно преминаване през Съюза. В глава V от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1774/2002 се определят изискванията за пускането на пазара и за вноса на мляко, млечни продукти и коластра. В параграф 3 на част А и в параграф 1.5 на част Б от посочената глава са предвидени изискванията за суроватката, използвана за храна на животни от предразположени към болестта шап видове. Образецът на здравния сертификат за вноса на мляко и млечни продукти, които не са предназначени за консумация от човека, е установен в глава 2 на приложение Х към Регламент (ЕО) № 1774/2002. Изискванията за суроватка, изложени в посочения образец, са по-строги от съответните изисквания за суроватка за търговия в рамките на Съюза, изложени в глава V на приложение VII към посочения регламент. Следователно посоченият образец на сертификата следва да бъде изменен, така че изискванията за внос на суроватка да не са по-малко благоприятни от изискванията, приложими за производството и пускането на пазара на суроватка за търговия в рамките на Съюза. Поради това образецът на здравния сертификат в глава 2 на приложение Х към Регламент (ЕО) № 1774/2002 следва да бъде съответно изменен.

(8) В приложение ХI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 са установени списъци на третите страни, от които държавите-членки могат да разрешат вноса на странични животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека предвид Решение 79/542/ЕИО на Съвета6, Решение 97/296/ЕО на Комисията7, Решение 94/85/ЕИО на Комисията8, Решение 94/984/ЕО на Комисията9, Решение 2000/585/ЕО на Комисията10, Решение 2000/609/ЕО на Комисията11, Решение 2004/211/ЕО на Комисията12, Решение 2004/438/ЕО на Комисията13 и Решение 2006/696/ЕО на Комисията14. Посочените правни актове са били значително изменени или заменени. Приложение XI следва да бъде изменено, за да се отчетат измененията, направени в посочените актове на Съюза.

(9) Следва да се предвиди преходен период след влизането в сила на настоящия регламент, за да се предостави на заинтересованите страни необходимото време да се съобразят с новите правила и за да може да продължи вносът в Съюза на странични животински продукти, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1774/2002, преди измененията, направени с настоящия регламент.

(10) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1


Приложения VIII, X и ХI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.Член 2


>M1


За преходен период до 4 март 2011 г. държавите-членки приемат пратки от мляко и млечни продукти, серум от еднокопитни, обработени кръвни продукти, с изключение на продукти от еднокопитни, за производство на технически продукти, които са придружени от здравен сертификат, попълнен и подписан в съответствие със съответните образци на сертификатите, както е предвидено съответно в глава 2, глава 4(А) и глава 4(Г) от приложение X към Регламент (ЕО) № 1774/2002, преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.


До 30 април 2011 г. държавите-членки приемат такива пратки, ако придружаващите ги здравни сертификати са попълнени и подписани преди 5 март 2011 г.Член 3

Настоящият регламент влиза в сила и се прилага на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2010 година.


За Комисията

Председател

Jose Manuel BARROSO


Приложения VIII, X и ХI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 се изменят, както следва:

1. Приложение VIII се изменя, както следва:

а) Глава V се заменя със следното:

"ГЛАВА V

Изисквания за кръвта и кръвните продукти от еднокопитни животни за технически цели

A. Пускане на пазара

Пускането на пазара на кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни за технически цели подлежи на следните условия:

1. Кръвта може да се пуска на пазара, при условие че:

а) е взета от еднокопитни животни, които:

i) при проверка в деня на вземане на кръв не показват клинични признаци на никоя от болестите, които подлежат на задължително обявяване, посочени в приложение А към Директива 90/426/ЕИО, нито на инфлуенца по конете, пиропламоза по конете, ринопневмонит по конете и вирусен артерит по конете, посочени в точка 4 на член 1.2.3 от Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), издание 2009 г.;

ii) поне 30 дни преди деня на вземане на кръв и по време на него са държани в стопанства под ветеринарен контрол, които не са били обект на забрана съгласно член 4, параграф 5 от Директива 90/426/ЕИО или на ограничения съгласно член 5 от нея;

iii) в периодите, определени в член 4, параграф 5 от Директива 90/426/ЕИО, не са били в контакт с еднокопитни животни от стопанства, които са били обект на забрана от съображения за опазване здравето на животните съгласно посочения член, и поне 40 дни преди деня на вземане на кръв и по време на него не са били в контакт с еднокопитни животни от държава-членка или трета страна, които не се считат за свободни от африканска чума по конете в съответствие с член 5, параграф 2, буква а) от посочената директива;

б) е взета под ветеринарен контрол в:

i) кланици, одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004; или

ii) одобрени съоръжения с номер на ветеринарното одобрение, които са контролирани от компетентния орган за целите на вземането на кръв от еднокопитни животни за производството на кръвни продукти за технически цели.

2. Кръвните продукти могат да се пускат на пазара, при условие че:

а) са взети всички предпазни мерки за предотвратяване на замърсяването на кръвните продукти с патогенни агенти по време на производството, работата с тях и пакетирането;

б) кръвните продукти са произведени от кръв, която:

i) отговаря на условията, посочени в параграф 1, буква а); или

ii) е била подложена на поне една от следните обработки, последвани от проверка за ефективност на процеса, за инактивация на евентуални патогени, причиняващи африканска чума по конете, енцефаломиелит по конете във всичките му форми, включително и венецуелски енцефаломиелит по конете, инфекциозна анемия по конете, везикулозен стоматит и сап (Burkholderia mallei):

- топлинна обработка при температура от 65 °C в продължение на най-малко 3 часа;

- облъчване при 25 kGy с гама лъчи;

- промяна в рН до рН 5 в продължение на два часа;

- топлинна обработка при температура най-малко 80 °C в цялото съдържание.

3. Кръвта и кръвните продукти от еднокопитни животни трябва да бъдат опаковани в запечатани непропускливи контейнери, които:

а) са ясно обозначени с надписа "КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ ОТ ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА ИЛИ ЖИВОТНИТЕ";

б) носят номера на одобрение на предприятието за вземане на кръв, посочено в параграф 1, буква б).

Б. Внос

Държавите-членки разрешават вноса на кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни за технически цели при следните условия:

1. Кръвта трябва да отговаря на условията, установени в параграф 1, буква а) от раздел А, и трябва да бъде взета под ветеринарен контрол в:

а) кланици

i) одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004; или

ii) одобрени и контролирани от компетентния орган на третата страна; или

б) одобрени съоръжения с номер на ветеринарното одобрение, които са контролирани от компетентния орган на третата страна за целите на вземането на кръв от еднокопитни животни за производството на кръвни продукти за технически цели.

2. Кръвните продукти трябва да отговарят на условията, установени в параграф 2 от раздел А.

Освен това кръвните продукти, посочени в параграф 2, буква б), подточка i) от раздел А, трябва да са били произведени от кръв, взета от еднокопитни животни, държани за период от минимум три месеца или от самото им раждане, ако са на възраст по-малка от три месеца преди деня на вземане на кръв, в стопанство под ветеринарен контрол в третата страна на вземане на кръвта, която по време на този период и периода на вземане на кръвта е била свободна от:

а) африканска чума по конете в съответствие с член 5, параграф 2, буква а) от Директива 90/426/ЕИО;

б) венецуелски енцефаломиелит по конете за период от поне две години;

в) сап:

i) за период от три години; или

ii) за период от шест месеца, в случаите, в които животните не са показали клинични признаци на сап (Burkholderia mallei) по време на следкланичната проверка в кланицата, посочена в параграф 1, буква а), в това число и внимателна проверка на лигавиците на трахеята, ларинкса, носните кухини и синусите и техните разклонения, след разделяне на главата в плоскостта на медианната област и изрязване на носната преграда;

г) везикуларен стоматит за период от шест месеца.

3. Кръвните продукти трябва да идват от предприятие за технически продукти, което е одобрено от компетентния орган на третата страна и отговаря на конкретните условия, предвидени в член 18 от Регламент (ЕО) № 1774/2002.

4. Кръвта и кръвните продукти трябва да идват от трета страна, която фигурира в списъка, посочен в следните части на приложение ХI:

а) част XIII(A), когато кръвта е била взета в съответствие с параграф 1 от раздел А или когато кръвните продукти са били произведени в съответствие с параграф 2, буква б), подточка i) от раздел А или

б) част XIII(Б), когато са били обработени в съответствие с параграф 2, буква б), подточка ii) от раздел А.

5. Кръвта и кръвните продукти се опаковат и етикетират в съответствие с параграф 3, буква а) от раздел А и се придружават от здравен сертификат, който отговаря на образеца, посочен в глава 4(А) от приложение Х, надлежно попълнен и подписан от официален ветеринарен лекар."


б) добавя се следната глава XV:

"ГЛАВА XV

Изисквания за рогата и за продуктите от рога, с изключение на брашното от рога, за копитата и за продуктите от копита, с изключение на брашното от копита, предназначени за производството на органични торове или подобрители на почвата

A. Пускане на пазара

Пускането на пазара на рога и продукти от рога, с изключение на брашното от рога, и на копита и продукти от копита, с изключение на брашното от копита, предназначени за производството на органични торове или подобрители на почвата, подлежи на следните условия:

1. Те трябва да са от животни, които:

а) са заклани в кланица, след като са преминали предкланичен преглед, вследствие на който са обявени за годни за клане за консумация от човека в съответствие със законодателство на Съюза; или

б) не са показали клинични признаци на заболяване, преносимо чрез съответния продукт към хората или животните.

2. Те трябва да са били подложени на едночасова топлинна обработка с температура във вътрешността от поне 80 °C.

3. Рогата трябва да са били отстранени без отваряне на черепната кухина.

4. На всеки един етап от обработката, складирането или транспортирането са били взети всички предпазни мерки за предотвратяване на взаимното заразяване.

5. Те се опаковат в нови опаковки или в контейнери или се транспортират в превозни средства или в контейнери в насипно състояние, дезинфектирани преди товаренето с препарат, одобрен от компетентния орган.

6. Опаковките или контейнерите трябва:

а) да посочват вида продукт (рога, продукти от рога, копита или продукти от копита);

б) да са ясно обозначени с надписа "НЕПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА ИЛИ ЖИВОТНИТЕ";

в) да носят името и адреса на одобреното предприятие за технически продукти или предприятието за складиране по местоназначение.


Б. Внос

Държавите-членки разрешават вноса на рога и продукти от рога, с изключение на брашното от рога, на копита и продукти от копита, с изключение на брашното от копита, предназначени за производството на органични торове или подобрители на почвата, при условие че те:

1. произхождат от трета страна, фигурираща в списъка, посочен в приложение ХI, част XVIII;

2. са произведени в съответствие с изискванията, изложени в точка А на настоящата глава;

3. са придружени от здравен сертификат, който съответства на образеца, посочен в глава 18 от приложение Х, надлежно попълнен и подписан от официален ветеринарен лекар;

4. след извършването на ветеринарните проверки на граничния инспекционен пункт на влизане в Съюза, предвидени в Директива 97/78/ЕО и в съответствие с условията, определени в член 8, параграф 4 от посочената директива, са транспортирани директно до одобрено предприятие за технически продукти или до одобрено предприятие за складиране."

2. Приложение Х се изменя, както следва:

а) Глава 2 се заменя със следното:


"ГЛАВА 2

Здравен сертификат

За мляко и млечни продукти, които не са предназначени за консумация от човека и са предназначени за изпращане в Европейския съюз или за транзитно преминаване през него (2)

б) Глава 4(А) се заменя със следното:


"ГЛАВА 4(А)

Здравен сертификат

За внос на кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни, използвани за технически цели, предназначени за изпращане в Европейския съюз или за транзитно преминаване през него (2)


в) Глава 4(Г) се заменя със следнот

"ГЛАВА 4 (Г)

Здравен сертификат

За обработени кръвни продукти, с изключение на продукти от еднокопитни животни, за производството на технически продукти, предназначени за изпращане в Европейския съюз или за транзитно преминаване през него (2)