MEDIA Mundus — Покана за представяне на предложения за 2011 г.

Обн. C ОВ. бр.199 от 21 Юли 2010г.

2010/C 199/04


1. Цели


Настоящото обявление относно покана за представяне на предложения се основава на Решение №

1041/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на програма

за сътрудничество в областта на аудиовизията с професионалисти от трети държави (MEDIA Mundus

2011—2013 г.) 1


Целите на програмата са засилване на конкурентоспособността на европейската аудио-визуална индустрия, осигуряване на възможност Европа да изпълнява по-ефективно своята културна и политическа роля в световен мащаб, увеличаване на избора на потребителите и на културното многообразие. Програмата ще се стреми да подобри достъпа до пазарите на трети държави и да изгради доверие и работни отношения с дългосрочен характер.


С програмата MEDIA Mundus се оказва подкрепа на проекти за сътрудничество между европейски профе­ сионалисти и такива от трети държави с оглед на взаимната изгода за европейския аудио-визуален сектор и за участващата трета държава.


2. Допустими действия


Предвидени са следните действия:


— Действие 1 — Подкрепа за обучение: това действие има за цел повишаване на уменията на европейски професионалисти и на професионалисти от трети държави.


— С вариант 1 се подкрепя включването на студенти/професионалисти и на преподаватели от държави извън ЕС в схеми за първоначално или непрекъснато обучение, подкрепяни в рамките на програмата МЕДИА 2007 2;


— С вариант 2 се подкрепя създаването на схема за непрекъснато обучение, която е специфична за MEDIA Mundus.


— Действие 2 — Подкрепа за достъп до пазара: с това действие се подкрепят проекти за насърчаване на достъпа до международните пазари на аудио-визуални творби. Тези проекти се отнасят до етапите на разработване и/или преди реализиране на творбите (например международни пазари за съвместни продукции) и до дейностите надолу по веригата (мероприятия за улесняване на продажбите на творбите на международно равнище).


— Действие 3 — Подкрепа за разпространение и популяризиране: това действие има за цел насърчаване на дистрибуцията, популяризирането, представянето пред публика и разпространението на европейски творби на пазарите на трети държави и на аудио-визуални творби от трети държави в Европа при оптимални условия.


— Действие 4 — Взаимосвързани дейности: това действие има за цел да подкрепя проекти с взаимосвързан характер, т.е. имащи отношение към няколко от приоритетите на настоящата програма, например обучения с последващи мероприятия за намиране на партньори и инвеститори и срещи, свързани със съвместни продукции.


Настоящата покана обхваща проекти, започващи в периода от 1 февруари 2011 г. до 31 декември 2011 г., като проектите трябва да приключат най-късно до 31 март 2012 г. Свързаните с подготовката на проектите разходи са приемливи най-рано от 1 януари 2011 г.


3. Кандидати, имащи право на участие


Проектите, които ще бъдат финансирани в рамките на MEDIA Mundus, трябва:


— да бъдат предлагани и изпълнявани съвместно от европейски професионалисти и от професионалисти от трети държави, за да може да им се предостави финансиране в рамките на програмата,


— да се стремят да насърчават създаването на мрежи за международно сътрудничество. За тази цел, с изключение на проектите, представени в рамките на Действие 1 — вариант 1, всеки проект трябва да бъде прилаган и изпълняван от група, която отговаря на три критерия:


1. групата трябва да е съставена от минимум трима партньори (включително координатора). Независимо от това могат да бъдат допускани проекти, в които участват само двама партньори, ако е гарантирано създаването на необходимите мрежи за международно сътрудничество. Създаването на мрежи е гаран­ тирано ако координаторът на проекта е европейска мрежа от професионалисти/дружества в областта на аудиовизията, обхващаща повече от десет европейски държави-членки;


2. координаторът на групата трябва да има седалище в държава-членка на Европейския съюз, или в Исландия, Лихтенщайн или Норвегия 3


3. групата трябва да включва най-малко един събенефициер, свързан с аудио-визуалния сектор, който има седалище в държава извън ЕС — с изключение на Хърватия и Швейцария 4


Конкретните условия са посочени в работната програма на MEDIA Mundus за 2011 г.


4. Критерии за възлагане


На отговарящите на условията за участие кандидатури ще бъдат присъждани точки, които могат да бъдат максимум 100, като се взема предвид следната относителна тежест:


— качество на съдържанието на дейността (максимум 25 точки; минимален праг, който трябва да бъде достигнат — 50 %),


— управление на проекта (максимум 25 точки; минимален праг, който трябва да бъде достигнат — 50 %),


— международно и европейско измерение и добавена стойност (максимум 30 точки; минимален праг, който трябва да бъде достигнат — 50 %),


— въздействие (максимум 20 точки; минимален праг, който трябва да бъде достигнат — 50 %).


5. Бюджет за проекти


Сумата на разположение по настоящата покана за представяне на предложения е 4 939 835 EUR. Финан­ совата подкрепа от страна на Комисията не може да надхвърля 50 %, 60 % или 70 % от общите приемливи разходи, в зависимост от характера на дейността.


Финансовото участие ще бъде предоставено под формата на безвъзмездни средства.


6. Краен срок за изпращане на кандидатури

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени най-късно до 15 октомври 2010 г. на следния адрес: Ms Aviva Silver

European Commission

Directorate-General for Education and Culture

Directorate D — Culture and Media

Unit D3 — MEDIA programme and media literacy

Office MADO 18/68

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGI?


7. Пълна информация


Насоките относно работната програма и формулярите за кандидатстване са достъпни на следния интеpнет адрес: http://ec.europa.eu/media


Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, изложени в насоките, да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри и да съдържат цялата информация и приложенията, посочени в пълния текстна поканата.


_________________________

1 ОВ L 288, 4.11.2009 г., стр. 10

2 Повече информация може да бъде намерена на следния адрес: http://ec.europa.eu/media. Програмата МЕДИА 2007 е създадена с Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007).

3 Участието на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия все още е необходимо да бъде потвърдено

4 На този етап участието на Хърватия и Швейцария все още предстои да бъде потвърдено. В този случай седалището на координатора (точка 2) може също така да бъде в Хърватия или Швейцария.


Untitled Page