РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 642/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2010 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури

Обн. L ОВ. бр.187 от 21 Юли 2010г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


(кодифициран текст)


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) 1, и по- специално член 143 във връзка с член 4 от него,


като има предвид, че:


(1) Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане (мита за внос в сектора за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета 2 е бил неколкократно и съществено изменян 3. С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.


(2) Член 135 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, когато се внасят продуктите, посочени в член 1 от него, да се прилагат ставките на вносните мита от Общата митническа тарифа. Въпреки това за продуктите, посочени член 136, параграф 1 от същия регламент, вносното мито е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 % и намалена с вносната цена CIF, приложима към пратката.


(3) За целите на класирането на внесените продукти, продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, в някои случаи се класират в няколко стандартни качества. По тази причина използваните стандартни качества следва да бъдат определени, като се използват обективни критерии за класиране, а също така следва да бъдат зададени и допустимите отклонения, за да може продуктите, които се внасят, да бъдат класирани в най-подходящото качество. От възможните обективни критерии за класиране на обикновената пшеница според качеството, най-използваните в търговията и тези, при които може да се извършва най-ефективен контрол, са белтъчното съдържание, специфичното тегло и съдържанието на различни примеси (Schwarzbesatz). За твърдата пшеница тези критерии са специфичното тегло, съдържанието на различни примеси (Schwarzbesatz) и съдържанието на стъкловидни зърна. От тук следва, че внесените стоки следва да бъдат подложени на анализ за определяне на тези параметри за всяка внесена партида. Въпреки това, когато Съюзът е установил официална процедура за признаване на сертификатите за качество, издадени от орган на страната на произход на стоките, е необходимо тези анализи да могат да бъдат провеждани чрез проверка на достатъчно представителен брой от внесените партиди.


(4) За целите на изчисляването на вносното мито член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че периодично се определят представителни вносни цени CIF за продуктите, посочени в параграф 1 от същия член. За установяване на тези цени трябва да бъдат уточнени котировките на цените за различните качества пшеница и за другите зърнени култури. Следователно е необходимо да се определят тези котировки.


(5) Използването на котировките за различните типове пшеница и за другите зърнени култури на стоковите борси на Съединените американски щати представлява обективна основа за установяване на представителните вносни цени CIF. Добавянето на търговската премия, предоставяна на пазара на Съединените американски щати за всяко качество на различните зърнени култури, позволява борсовата котировка да бъде превърната в износна цена FOB от Съединените американски щати за всяка зърнена култура. Чрез добавяне на морското навло за разстоянието между Мексиканския залив или Големите езера и пристанище на Съюза тези цени FOB могат да бъдат превърнати в представителни вносни цени CIF. При дадения обем на преминаващи стоки и търговия в пристанището на Ротердам, това е местоназначението в Съюза, за което са най-широко известни, най-прозрачни и най-леснодостъпни котировките на морското навло. По тази причина Ротердам следва да бъде избран за приста­ нището на местоназначение за Съюза.


(6) Следователно и с цел прозрачност представителните вносни цени CIF, посочени в член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се установяват на базата на котировките на стоковите борси за въпросните зърнени култури плюс търговската премия, предоставяна за зърнената култура, и морското навло между Мекси­ канския залив или Големите езера и пристанището Ротердам. Въпреки това, за да се вземат предвид разликите в навлото според пристанището на местоназ­ начение, е оправдано определянето на фиксирана корекция на вносното мито за пристанищата на Съюза, разположени на Средиземно море и на Черно море, на Атлантическия бряг, на Пиренейския полуостров, в Обединеното кралство и Ирландия, в северните страни, балтийските страни и в Полша. Факторите за изчисляване на така установените представителни вносни цени CIF трябва да се следят ежедневно, за да може да се следи тенденцията в тези цени. При соргото и ръжта представи­ телната вносна цена CIF, изчислена за ечемик, позволява да се оцени пазарната ситуация за тези два продукта и в такъв случай за тези два вида зърнени култури важи пред­ ставителната вносна цена CIF, изчислена за ечемик.


(7) С цел определяне на вносното мито за зърнените култури, посочено в член 136 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, период от десет работни дни за регистриране на предста­ вителната вносна цена CIF за всеки вид зърнени култури държи сметка за пазарните тенденции, без да въвежда елементи на несигурност. На тази основа вносните мита за тези продукти могат да бъдат определяни на петна- десетия ден и на последния работен ден от всеки месец, като се използва средната представителна вносна цена CIF, регистрирана по време на посочения период. Така изчис­ леното вносно мито може да бъде прилагано за период от две седмици, без това да засяга значително вносната цена при платени мита. Въпреки това, ако през периода на изчисляване на представителните вносни цени CIF не са налични борсови котировки или ако в резултат на внезапни изменения на елементите, които се използват при изчисляването на вносното мито, тези представителни вносни цени CIF търпят значителни изменения през периода на изчисляване на вносното мито, трябва да бъдат предприети мерки, за да се поддържа представител­ ността на вносните цени CIF на дадения продукт. В случай на големи изменения на борсовите котировки, търговските премии, свързани с котировката, морското навло или на обменния курс, използван при изчисляване на представителната вносна цена CIF на продукта, пред­ ставителността на тази цена следва да бъде запазена чрез корекция, съответстваща на отклонението от нея, за да се вземат предвид настъпилите изменения. Когато се прави този вид корекция, това не влияе върху периодичността на следващото определяне.


(8) В случай на внос на твърда царевица използваните борсови котировки за изчисляване на представителните вносни цени CIF не държат сметка за съществуването на ценова премия за този продукт в сравнение с нормалните пазарни условия било поради особеното качество на стоката, или понеже цената на продукта за внос включва премия за качество в сравнение с нормалната цена на въпросния продукт. За да се вземе предвид тази премия за качество върху цените или котировките, на вносителите, които покажат, че са използвали внесената стока за производството на висококачествени продукти, оправдавайки наличието на такава премия, следва да се възстанови фиксирана част от вносното мито, платено при вноса на въпросната стока.


(9) За да се осигури спазването на настоящия регламент от вносителите, следва да се установи система за пре- доставяне на допълнителни гаранции освен тези, свързани с лицензиите.


(10) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот­ ветствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Митата от Общата митническа тарифа, посочени в член 135 и в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са митата, приложими на датата, определена с член 67 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета 4.


Член 2


1. Вносните мита, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 за продуктите, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висо­ кокачествена обикновена пшеница), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, с изключение на хибриди за посев, се изчисляват ежедневно, но се определят от Комисията на петнадесетия ден и на последния работен ден от всеки месец, за прилагане съответно от шестнадесетия ден от месеца и от първия работен ден от следващия месец. Когато петнадесетият ден не е работен ден за Комисията, митата се определят в работния ден, предхождащ петнадесетия ден от съответния месец.


Въпреки това, ако по време на периода на прилагане на така определеното мито изчисленото средно вносно мито се отклонява с 5 EUR на тон или повече от така определеното мито, се прави съответната корекция.


2. Цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито, е дневната представителна вносна цена CIF, определена съгласно метода, предвиден в член 5. За всяко определяне съответното вносно мито е средната стойност на вносните мита, изчислени през предходните десет работни дни. За определянето и корекциите Комисията не взема предвид дневните вносни мита, използвани за предходното определяне.


Интервенционната цена, която трябва да се използва за изчис­ ляване на митата, е цената за месеца, през който се прилага митото.


3. Вносните мита, определени съгласно разпоредбите на настоящия регламент, се прилагат до влизане в сила на ново определяне.


При всяко определяне или корекция Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз вносните мита и елементите, използвани за тяхното изчисляване.


4. Когато пристанището на разтоварване в Съюза се намира:


а) в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига през Атлантическия океан или през Суецкия канал, Комисията намалява вносното мито с 3 EUR на тон;


б) в атлантическите пристанища на Пиренейския полуостров, в Обединеното кралство, Ирландия, Дания, Естония, Литва, Латвия, Полша, Финландия или Швеция и ако стоката пристига през Атлантическия океан, Комисията намалява вносното мито с 2 EUR на тон.


Митническите органи на пристанището на разтоварване издават сертификат в съответствие с образеца, съдържащ се в приложение I, който удостоверява количеството на всеки разтоварен продукт. За да може да бъде намалено митото, предвидено в първа алинея, този сертификат трябва да придружава стоките до приключ­ ването на митническите формалности по вноса.


Член 3


1. Вносните мита се намаляват с 24 EUR на тон за твърда царевица, съответстваща на спецификациите, изложени в приложение II.


2. За да се ползва от намалението, посочено в параграф 1, твърдата царевица трябва да е преработена в продукт, включен в код по КН 1904 10 10, 1103 13 или 1104 23, в срок от шест месеца, считано от датата на допускане за свободно обращение.


3. Прилагат са разпоредбите относно употребата за специфични цели в член 82 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и в членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията5.


4. Чрез дерогация от член 293, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 вносителят предоставя на компе- тентния орган допълнителна гаранция в размер на 24 EUR на тон за твърда царевица, с изключение на случаите, когато вносната лицензия е придружена от сертификат за съответствие, издаден от Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali­ mentaria (Senasa) на Аржентина съгласно член 7, параграф 2, буква а) от настоящия регламент. В този случай в клетка 24 на заявлението за вносна лицензия се посочват видът и номерът на сертификата за съответствие.


Въпреки това, в случай че митото, приложимо в деня на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение, е по-малко от 24 EUR на тон за царевица, гаранцията е равна на размера на митото.


Член 4


Критериите за качество, които трябва да бъдат изпълнени при внос в Съюза, и допустимите отклонения са определени в приложение II.


Член 5


1. За определяне на представителните вносни цени CIF, посочени в член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, следните елементи се използват за високока­ чествена обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица и другите видове фуражни зърнени култури, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент:


а) представителната борсова котировка на пазара на Съединените американски щати;


б) известните търговски премии и намаления, свързани с тази котировка на пазара на Съединените американски щати в деня на котировката, и по-специално при твърдата пшеница — свързани с качеството на грис;


в) морското навло и свързаните с него разходи за разстоянието между Съединените американски щати (Мексиканския залив или Дулут) и пристанище Ротердам за кораб с тонаж не по- малко от 25 000 тона.


2. Комисията регистрира всеки работен ден:


а) елемента, посочен в параграф 1, буква а), от борсите при използване на референтните качества, посочени в приложение III;


б) елементите, посочени в параграф 1, букви б) и в), от публично достъпна информация.


3. С оглед изчисляване на елемента, посочен в параграф 1, буква б), или съответната котировка FOB, се прилагат следните премии и намаления:


а) премия в размер на 14 EUR на тон за висококачествена обикновена пшеница;


б) намаление в размер на 10 EUR на тон за твърда пшеница от средно качество;


в) намаление в размер на 30 EUR на тон за твърда пшеница от ниско качество.


4. Представителните вносни цени CIF за твърда пшеница, висококачествена обикновена пшеница и царевица представляват сумата от елементите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в). Представителните вносни цени CIF за ръж и сорго се изчисляват чрез прилагане на котировките за ечемик в Съединените амери­ кански щати съгласно разпоредбите на приложение III.


5. Представителните вносни цени CIF за семена от обикновена пшеница, включена в код по КН 1001 90 91 и за семена от царевица, включена в код по КН 1005 10 90, са цените, изчислени съответно за висококачествена обикновена пшеница и царевица.


Член 6


1. Заявленията за вносни лицензии за висококачествена обикновена пшеница са допустими само ако заявителят:


а) впише качеството, което ще бъде внесено, в клетка 20 от вносната лицензия;


б) се ангажира писмено да предостави на компетентния орган в деня на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение специална допълнителна гаранция към гаранциите, предвидени в член 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията6.


Допълнителната гаранция, посочена в първа алинея, буква б), е в размер на 95 EUR за тон. Въпреки това, в случай че вносната лицензия е придружена от сертификати за съответствие, издадени от Federal Grain Inspection Service (FGIS) и от Канадската комисия по зърнените култури (CGC) съгласно член 7, параграф 2, буква б) или в), не се изисква допълнителна гаранция. В този случай в клетка 24 от вносната лицензия се посочват видът и номерът на сертификата за съответствие.


2. Заявленията за вносни лицензии за твърда пшеница са допустими само ако заявителят:


а) впише качеството, което ще бъде внесено, в клетка 20 от вносната лицензия;


б) се ангажира писмено да предостави на компетентния орган в деня на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение специална допълнителна гаранция към гаранциите, предвидени в член 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2003, в случай че вносното мито за качеството, посочено в клетка 20 от вносната лицензия, не е най-високото мито за съответната категория продукт.


Размерът на допълнителната гаранция, посочена в първа алинея, буква б), представлява разликата в деня на приемане на декла­ рацията за допускане за свободно обращение между най- високото мито и митото, приложимо за посоченото качество, плюс добавка в размер на 5 EUR на тон. Въпреки това, в случай че вносното мито, приложимо за различните качества твърда пшеница, е нула, не се изисква поемане на ангажимента, посочен в първа алинея, буква б).


В случай че вносната лицензия е придружена от сертификати за съответствие, издадени от Federal Grain Inspection Service (FGIS) и Канадската комисия по зърнените култури (CGC) съгласно член 7, не се изисква допълнителна гаранция. В този случай в клетка 24 от вносната лицензия се посочва видът на сертификата за съответствие.


3. В случай на преустановяване на вносните мита за всички категории качество на обикновена пшеница съгласно член 187 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 допълнителната гаранция от 95 EUR за тон, посочена в параграф 1 от настоящия член, не се изисква за целия период, в който е валидно преустановяването.


Член 7


1. Митническото учреждение, отговорно за допускането за свободно обращение, взема съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията 7 представителни проби от всяка партида висококачествена обикновена пшеница, твърда пшеница и твърда царевица. Въпреки това, в случай че вносното мито, приложимо за различните качества, е едно и също, проби не се вземат.


Ако все пак Комисията официално признае сертификат за качество на висококачествена обикновена пшеница, твърда пшеница или твърда царевица, издаден от страната на произход на зърнените култури, проби за проверка на удостове­ реното качество се вземат само от достатъчно представителен брой партиди.


2. Съгласно принципите, определени в членове 63—65 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, Комисията признава официално следните сертификати за съответствие:


а) сертификати, издадени от Servicio nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) на Аржентина за твърда царевица;


б) сертификати, издадени от Federal Grain Inspection Service (FGIS) на Съединените американски щати за висококачествена обикновена пшеница и висококачествена твърда пшеница;


в) сертификати, издадени от Канадската комисия по зърнените култури (CGC) за висококачествена обикновена пшеница и висококачествена твърда пшеница.


В приложение IV фигурират образците на сертификатите за съот­ ветствие, издавани от Senasa. Копие от печатите, разрешени от аржентинското правителство, ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


В приложение V фигурират образците на сертификатите за съответствие и печатите, издавани от FGIS.


В приложение VI фигурират образците на сертификатите за съответствие, спецификациите на качеството за износ и печатите, издавани от CGC.


В случай че аналитичните параметри, вписани в сертификатите за съответствие, издадени от институциите, посочени в първа алинея, показват съответствие със стандартите за качество на висококачествената обикновена пшеница, твърдата пшеница и твърдата царевица, установени в приложение II, проби се вземат от не по-малко от 3 % от стоките, пристигащи във всяко пристанище на разтоварване в хода на пазарната година.


Стоките се класират в стандартното качество, за което са изпълнени всички изисквания, посочени в приложение II.


3. Референтните методи за анализите, посочени в параграф 1, са описаните в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията 8.


Твърдата царевица е царевицата от вида Zea mays indurata, чиито зърна имат предимно твърда ендосперма (твърда или рогова тъкан). Като цяло зърната са с оранжев или червен цвят. Горната част (противоположната на зародиша), или корона, няма цепка.


Като зърна от твърда царевица се определят зърната, които отговарят на два критерия:


а) тяхната корона няма цепка и


б) при надлъжен разрез ендоспермата им има брашняна централна част, обгърната изцяло от рогова част. Тази рогова част трябва да представлява по-голямата част от цялата площ на разреза.


Процентът на зърна от твърда царевица се определя чрез преброяване на броя на зърната, отговарящи на критериите, посочени в трета алинея, в представителна мостра от сто зърна.


Референтният метод за определянето на показателя на флотация е определен в приложение VII.


4. В случай че резултатите от анализа показват по-ниско от вписаното във вносната лицензия стандартно качество на внесената висококачествена обикновена пшеница, твърда пшеница и твърда царевица, вносителят заплаща разликата между вносното мито, приложимо за посочения в лицензията продукт, и митото за действително внесения продукт. В този случай гаранцията за вносната лицензия, посочена в член 12, буква а) от Регламент (ЕО) № 1342/2003, и допълнителната гаранция, предвидена в член 3, параграф 4 и член 6, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент, се освобождават, с изключение на добавката от 5 EUR, предвидена във втора алинея от горепосочения параграф 2.


В случай че разликата, посочена в първа алинея, не бъде платена в срок от един месец, допълнителната гаранция, предвидена в член 3, параграф 4 и член 6, параграфи 1 и 2, се задържа.


5. Представителните проби от внесените зърнени култури, взети от компетентния орган на държавата-членка, трябва да се пазят шест месеца.


Член 8


Регламент (ЕО) № 1249/96 се отменя.


Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съот­ ветствието в приложение IX.


Член 9


Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 20 юли 2010 година.


За Комисията

Председател

Jos? Manuel BARROSO


ПРИЛОЖЕНИЕ I>M1 ___________


ПРИЛОЖЕНИЕ III


Борси за котировка и референтни сортове


Продукт Обикновена пшеница Твърда пшеница Царевица Други фуражни зърнени култури
Стандартно качество Високо      
Референтен сорт (тип и степен), който се взема предвид за борсовата котировка Hard Red Spring № 2 Hard Amber Durum № 2 Yellow Corn № 3 US Barley № 2
Борсова котировка Minneapolis Grain Exchange Minneapolis Grain Exchange (1) Chicago Board of Trade Minneapolis Grain Exchange (2)


(1) При липса на котировка, позволяваща изчисляването на представителната вносна цена cif, се използват котировките FOB, които са публично достъпни в Съединените американски щати.


(2) При липса на котировка, позволяваща изчисляването на представителната вносна цена CIF, се използват най-представителните котировки FOB, които са публично достъпни в Съединените американски щати.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV


ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ОТ SENASA, РАЗРЕШЕН ОТ АРЖЕНТИНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО,

ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2ПРИЛОЖЕНИЕ V


ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, РАЗРЕШЕН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦАОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, РАЗРЕШЕН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ТВЪРДА ПШЕНИЦАПРИЛОЖЕНИЕ VI


ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА ЗА СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СТЕПЕНИТЕ ЗА ИЗНОС НА ОБИКНОВЕНА И ТВЪРДА ПШЕНИЦАСпецификации на степените за износ на канадска обикновена и твърда пшеница


ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА


Canada   Общо
 Western Минимално  съдържание
 Red  специфично  на  примеси,
 Spring  тегло  в  т.ч.
(CWRS)   други  зърна
     от  зърнени
     култури
№  1 79,0kg/hl 0,4 %
 CWRS    максимум,
     в  т.ч.  0,2
    %  други
    зърна
№  2 77,5kg/hl 0,75%
 CWRS    максимум,
     в  т.ч.  0,2%
    други  зърна
№  3 76,5kg/hl максимум
 CWRS    1,25%,  в
     т.ч.  0,2%
    други  зърна
Canada   Общо
 Western Минимално  съдържание
 Extra  специфично  на  примеси,
 Strong  тегло  в  т.ч.
 Red   други  зърна
 Spring    от  зърнени
(CWES)    култури
№  1 78,0kg/hl максимум
 CWES    0,75%,  в
     т.ч.  0,2%
    други  зърна
№  2 76,0kg/hl максимум  1,5
 CWES   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна
Canada   Общо
 Prairie Минимално  съдържание
 Spring  специфично  на  примеси,
 Red  тегло  в  т.ч.
(CPSR)   други  зърна
     от  зърнени
     култури
№  1 77,0kg/hl максимум
 CPSR    0,75%,  в
     т.ч.  0,2%
    други  зърна
№  2 75,0kg/hl максимум  1,5
 CPSR   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна
Canada   Общо
 Prairie Минимално  съдържание
 Spring  специфично  на  примеси,
 White  тегло  в  т.ч.
(CPSW)   други  зърна
     от  зърнени
     култури
№  1 77,0kg/hl максимум
 (CPSW)    0,75%,  в
     т.ч.  0,2%
    други  зърна
№  2 75,0kg/hl максимум  1,5
 (CPSW)   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна
Canada   Общо
 Western Минимално  съдържание
 Red  специфично  на  примеси,
 Winter  тегло  в  т.ч.
(CWRW)   други  зърна
     от  зърнени
     култури
№  1 78,0kg/hl максимум  1,0
 CWRW   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна
№  2 74,0kg/hl максимум  2,0
 CWRW   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна
Canada   Общо
 Western Минимално  съдържание
 Soft  специфично  на  примеси,
 White  тегло  в  т.ч.
 Spring   други  зърна
(CWSWS)    от  зърнени
     култури
№  1 78,0kg/hl максимум
 CWSWS    0,75%,  в
     т.ч.  0,2%
    други  зърна
№  2 75,5kg/hl максимум  1,0
 CWSWS   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна
№  3 75,0kg/hl максимум  1,5
 CWSWS   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна


ТВЪРДА  ПШЕНИЦА


Canada   Общо
 Western Минимално  съдържание
 Amber  специфично  на  примеси,
 Durum  тегло  в  т.ч.
(CWAD)   други  зърна
     от  зърнени
     култури
№  1 80,0kg/hl максимум  0,5
 CWAD   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна
№  2 79,5kg/hl максимум  0,8
 CWAD   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна
№  3 78,0kg/hl максимум  1,0
 CWAD   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна
№  4 75,0kg/hl максимум  3,0
 CWAD   %,  в  т.ч.
     0,2 %  други
    зърна


Бележки:


„Други зърна от зърнени култури“: при тези качества се включват само овес, ечемик, ръж и тритикале.


„Обикновена пшеница“: за износа на обикновена пшеница Канадската комисия по зърнените култури ще предостави към сертификата документация относно съдържанието на протеин за съответния товар.


„Твърда пшеница“: за износа на твърда пшеница Канадската комисия по зърнените култури ще предостави към серти­ фиката документация относно процента на стъкловидни зърна и специфичното тегло (килограми/ хектолитър) за съответния товар.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII


РЕФЕРЕНТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОКАЗАТЕЛЯ НА ФЛОТАЦИЯ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 3


Приготвя се воден разтвор на натриева селитра със специфично тегло 1,25 и този разтвор и се съхранява при температура

35 °C.


В разтвора се поставят 100 зърна царевица, взети от представителна проба, чиято влага не надвишава 14,5 %. Разтворът се разклаща в продължение на 5 минути през 30 секунди, за да се премахнат мехурчетата въздух. Отделят се плаващите от потъналите зърна и се преброяват.

Показателят на флотация се изчислява по следния начин:


Опитен показател на флотация = (брой плуващи зърна/брой потънали зърна) ? 100


Опитът се повтаря пет пъти.


Показателят на флотация е средноаритметичното от показателите на флотация, получени от петте опита, с изключение на двете крайни стойности.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII


Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения


Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията

(ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125)


Регламент (ЕО) № 641/97 на Комисията

(ОВ L 98, 15.4.1997 г., стр. 2)


Регламент (ЕО) № 2092/97 на Комисията

(ОВ L 292, 25.10.1997 г., стр. 10)


Регламент (ЕО) № 2519/98 на Комисията

(ОВ L 315, 25.11.1998 г., стр. 7)


Регламент (ЕО) № 2235/2000 на Комисията (1) (ОВ L 256, 10.10.2000 г., стр. 13)


единствено член 2


Регламент (ЕО) № 2104/2001 на Комисията

(ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 8)


Регламент (ЕО) № 597/2002 на Комисията

(ОВ L 91, 6.4.2002 г., стр. 9)


Регламент (ЕО) № 1900/2002 на Комисията

(ОВ L 287, 25.10.2002 г., стр. 15)


Регламент (ЕО) № 1110/2003 на Комисията

(ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 12)


Регламент (ЕО) № 777/2004 на Комисията

(ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 50)


единствено член 5


Регламент (ЕО) № 1074/2008 на Комисията

(ОВ L 294, 1.11.2008 г., стр. 3)


Регламент (ЕО) № 459/2009 на Комисията

(ОВ L 139, 5.6.2009 г., стр. 3)


Регламент (ЕС) № 170/2010 на Комисията

(ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 8)


(1) Този регламент беше изменен с Регламент (ЕО) № 2015/2001 (ОВ L 272, 13.10.2001 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ IX


ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО


Регламент (ЕО) № 1249/96 Настоящият регламент


Член 1Член 1


Член 2, параграф 1, първо и второ изречение Член 2, параграф 1, първа алинея Член 2, параграф 1, трето изречение Член 2, параграф 1, втора алинея Член 2, параграф 2 Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3 Член 2, параграф 3


Член 2, параграф 4, първа алинея, първо тире Член 2, параграф 4, първа алинея, буква a) Член 2, параграф 4, първа алинея, второ и трето тире Член 2, параграф 4, първа алинея, буква б) Член 2, параграф 4, втора алинея Член 2, параграф 4, втора алинея

Член 2, параграф 5, първа алинея, първо изречение Член 3, параграф 1


Член 2, параграф 5, първа алинея, второ изречение Член 3, параграф 2


Член 2, параграф 5, първа алинея, трето изречение Член 3, параграф 3


Член 2, параграф 5, втора алинея Член 3, параграф 4, първа алинея Член 2, параграф 5, трета алинея Член 3, параграф 4, втора алинея Член 2а

Член 3Член 4


Член 4, параграф 1 Член 5, параграф 1


Член 4, параграф 2 Член 5, параграф 2


Член 4, параграф 3, първо, второ и трето тире Член 5, параграф 3, букви a), б) и в)


Член 4, параграф 4 Член 5, параграф 4


Член 4, параграф 5 Член 5, параграф 5


Член 5Член 6


Член 6, параграф 1 Член 7, параграф 1


Член 6, параграф 1а, първа алинея, първо, второ и трето

тире


Член 7, параграф 2, първа алинея, букви a), б) и в)


Член 6, параграф 1а, от втора до шеста алинея Член 7, параграф 2, от втора до шеста алинея


Член 6, параграф 2, първа алинея Член 7, параграф 3, първа алинея


Член 6, параграф 2, втора алинея Член 7, параграф 3, втора алинея


Член 6, параграф 2, трета алинея, първо и второ тире Член 7, параграф 3, трета алинея, букви a) и б)


Член 6, параграф 2, четвърта алинея Член 7, параграф 3, четвърта алинея


Член 6, параграф 2, пета алинея Член 7, параграф 3, пета алинея


Член 6, параграф 3 Член 7, параграф 4


Член 6, параграф 4 Член 7, параграф 5


Член 7


Член 8


Регламент (ЕО) № 1249/96 Настоящият регламент


Член 8


Член 9


Приложение I Приложение II Приложение II Приложение III Приложение III — Приложение IV Приложение IV Приложение IVа Приложение V Приложение IVб Приложение VI Приложение V Приложение VII Приложение VI Приложение I

— Приложение VIII


— Приложение IX


_________________________


1 ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

2 ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125

3 Вж. приложение VIII..

4 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

5 ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

6 ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12.

7 ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1.

8 ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.


Untitled Page