РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 53/2010 НА СЪВЕТА от 14 януари 2010 година за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води, коитоподлежат на ограничения на улова, и за изменение на регламенти (ЕО) № 1359/2008, (ЕО) № 754/2009, (ЕО) № 1226/2009 и (ЕО) № 1287/2009

Обн. L ОВ. бр.21 от 26 Януари 2010г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


(ОВ L 21, 26.1.2010 г., стр. 1)


Изменен със:


>M1 Регламент (ЕС) № 219/2010 на Съвета от 15 март 2010 година

>M2 Регламент (ЕС) № 421/2010 на Комисията от 17 май 2010 година

>M3 Регламент (ЕС) № 589/2010 на Комисията от 5 юли 2010 година

Поправен със:


>C1 Поправка, ОВ L 24, 28.1.2010 г., стр. 14 (23/2010)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него, като взе предвид Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси 1, и по-специално член 11 от него, като взе предвид предложението на Европейската Комисия, като има предвид, че:


(1) В съответствие с член 43, параграф 3 от Договора Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за опреде- лянето и разпределянето на възможностите за риболов.


(2) Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството 2 изисква Съветът да установи мерки, уреждащи достъпът до водите и ресурсите и устойчивото осъществяване на рибо- ловните дейности, като вземе предвид наличните научни становища, и по-специално докладите, съставени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (STECF).


(3) Задължение на Съвета е да определи общия допустим улов (ОДУ) по вид риболовна дейност или група риболовни дейности. Възможностите за риболов следва да се разпределят между държавите-членки по такъв начин че да осигуряват във всяка държава-членка стабилност на риболовните дейности за всеки рибен запас или риболовна дейност, като се отчитат надлежно целите на общата политика в областта на рибарството, определени в Регламент (ЕО) № 2371/2002. Освен това, за да бъдат възможностите за риболов оптимални и да се прилагат резултатно, следва да бъдат определени някои условия от съществено значение и функционално свързани с тях.


(4) ОДУ следва да се определя въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социо-иконо- мически аспекти и същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството. В това отношение е необходимо да бъдат отчитани становищата, изразени по време на консултациите със заинтересованите страни, по-специално в рамките на срещата от 23 юли 2009 г. с Консултативния комитет по рибарството и аквакултурите, съответните регионални консултативни съвети и държавите-членки и на срещата от 29 септември 2009 г. с Консултативния комитет по рибарството и аквакултурите и съответните регионални консултативни съвети.


(5) За рибните запаси, за които се прилагат специални много- годишни планове, ОДУ следва да бъде определян в съответствие с правилата, предвидени в тези планове. Следователно ОДУ за запасите от мерлуза, от норвежки омар, от морски език в Бискайския залив, западния Ламанш и Северно море, от писия в Северно море, от херинга на запад от Шотландия, от атлантическа треска в Категат, Северно море, Скагерак, Източния Ламанш, на запад от Шотландия и в Ирландско море следва да се определят в съответствие с правилата, предвидени съответно в Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21 април 2004 г. относно въвеж- дането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза 3, Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановя- ването на запасите от южен хек и норвежки омар в Карибско море и Западния иберийски полуостров4, Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета от 23 февруари 2006 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив5, Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш 6, Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море7, Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас 8, Регламент (ЕО) № 1342/2008 и Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета от 6 април 2009 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море 9.


(6) Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96, запасите, които са предмет на различните установени в него мерки, трябва да бъдат посочени.


(7) Риболовни дейности, които се извършват единствено с цел научни изследвания, не следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент, с изключение на дейностите, извършвани от кораби, участващи в инициативи, свързани с напълно документирания риболов.


(8) При някои видове, като например някои видове акули, дори ограничените риболовни дейности могат да доведат до сериозен риск за тяхното опазване. Ето защо риболовните възможности за такива видове следва да бъдат напълно огра- ничени чрез обща забрана за риболов на тези видове.


(9) Необходимо е таваните за максимално допустимото риболовно усилие за 2010 г. да бъдат определени в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 2166/2005, член 5 от Регламент (ЕО) № 509/2007, член 9 от Регламент (ЕО) № 676/2007, членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2008 и членове 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 302/2009, като същевременно се отчита Регламент (ЕО) № 754/2009 на Съвета от 27 юли 2009 г. за изключване на определени групи кораби от режима на риболовното усилие, предвиден в глава III от Регламент (ЕО) № 1342/2008 10.


(10) Съгласно становището на ICES е необходимо да се запази и преразгледа системата за управление на риболовното усилие за пясъчна змиорка (риба пясъчница) във водите на ЕС от зони IIa, IIIа и IV на ICES.


(11) Предвид последните научни становища на ICES и в съответствие с международните ангажименти в рамките на Конвенцията за риболова в североизточната част на Атланти- ческия океан (NEAFC) е необходимо да се ограничи рибо- ловното усилие за някои дълбоководни видове.


(12) Възможностите за риболов следва да бъдат усвоявани в съответствие със законодателството на Съюза в тази област и по-специално с Регламент (ЕИО) № 2807/83 на Комисията от 22 септември 1983 г. относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки11, Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г. определящ характеристиките на риболовните кораби 12, Регламент (ЕИО) № 1381/87 на Комисията от 20 май 1987 г. относно установяване на подробни правила по отношение на обозначаването и доку- ментацията на риболовните кораби 13, член 21 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството14, Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 г. относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов15, Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми16, Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания17,

Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета от 4 ноември 2003 г. за управление на риболовното усилие по отношение на определени общностни риболовни зони и рибни ресурси 18, Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за опре- деляне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби19, Регламент (ЕО) № 601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне на някои контролни мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика 20, Регламент (ЕО) № 2115/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за устано- вяване на план за възстановяването на черната писия в рамките на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан21, Регламент (ЕО) № 2166/2005, Регламент (ЕО) № 388/2006, Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистан- ционно наблюдение22, Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за упра- вление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море 23, Регламент (ЕО) № 509/2007 от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш, Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета от 7 май 2007 година за определяне на технически мерки за опазването на определени популации от далекомигриращи видове риба24, Регламент (ЕО) № 676/2007 от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море, Регламент (ЕО) № 1386/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан 25, Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов26, Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година относно разрешения за риболовни дейности за риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността 27, Регламент (ЕО) № 1077/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение28, Регламент (ЕО) № 1300/2008, Регламент (ЕО) № 1342/2008, Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атланти- ческия океан (преработен) 29 Регламент (ЕИО) № 217/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан (преработен)30, Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предос- тавянето на статистика за номиналния улов на държавите- членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (преработен)31, Регламент (ЕО) № 302/2009 и Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството 32.


(13) В съответствие с процедурата, предвидена в споразуменията или протоколите за отношенията в областта на рибарството, ЕС проведе консултации във връзка с риболовните права с Норвегия33, Фарьорските острови34 и Гренландия 35 Консултациите с Гренландия приключиха на 25 ноември 2009 г. с установяването на риболовни възможности за 2010 г. за кораби на ЕС във водите на Гренландия. Консул- тациите с Фарьорските острови и Норвегия не са финали- зирани и се очаква договореностите с тези партньори за 2010 г. да бъдат сключени в началото на 2010 г. За да се избегне прекъсване на риболовните дейности на Съюза, като същевременно се прояви необходимата гъвкавост за сключ- ването на тези договорености в началото на 2010 г., подходящо е Съюзът да установи на временна основа рибо- ловните възможности по отношение на запасите, подлежащи на тези договорености, в очакване на тяхното сключването.


(14) Съюзът е договаряща страна в няколко риболовни орга- низации и сътрудничи на няколко други организации като недоговаряща страна. Освен това по силата на Акта за присъединяване от 2003 г., вече сключените от Република Полша споразумения в областта на рибарството, като например Конвенцията за опазване и управление на запасите от сайда в централната част на Берингово море, от датата на присъединяване на Полша към Европейския съюз, се управляват от Съюза. Тези риболовни организации препо- ръчаха въвеждане на няколко мерки за 2010 г., включително възможности за риболов за съдове на ЕС. Тези възможности за риболов следва да бъдат прилагани от Съюза.


(15) Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC) не успя да приеме ограничения за улова на албакор (тон с жълти перки), дебел (големоок) тон и ивичест тон на годишното си заседание през 2009 г. и въпреки че Съюза не е член на IATTC, е необходимо възможностите за риболов за ресурси под юрисдикцията на IATTC да бъдат регулирани с цел осигуряване на устой- чивото им управление.


(16) На своята годишна среща през 2009 г., Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) приема таблици, посочващи недоусвояването и свръхусвояването на риболовните възможности на страните-членки на ICCAT. Във връзка с това ICCAT прие решение, в което се отбелязва, че през 2008 г. Съюзът не е усвоил напълно своите квоти за северна и южна риба меч, големоок тон и северен бял тон. С оглед да се спази адапти- рането на квотите на Съюза, установено от ICCAT, е необходимо разпределението на риболовните възможности, възникващи от недоусвояването, да бъде осъществено въз основа на съответния дял на всяка държава-членка от недоус- вояването, без да се изменя начинът на разпределяне, установен с настоящия регламент по отношение ежегодното отпускане на ОДУ. На същото заседание беше изменен планът за възстановяване на червения тон. Освен това ICCAT прие препоръка относно опазването на големооката акула скитница. За да се допринесе за съхраняването на рибните запаси е необходимо тези мерки да се изпълнят.


(17) По време на третата международна среща за създаване на нова регионална организация за управление на риболова в южната част на Тихия океан (SPRFMO), която се проведе през май 2007 г., участниците приеха временни мерки, в т. ч. възможности за риболов, с оглед регулиране както на пела- гичните, така и на дънните риболовни дейности в тази зона до създаването на такава RFMO. Тези мерки бяха прераз- гледани по време на осмата международна среща за създа- ването на тази SPRFMO, проведена през ноември 2009 г. В съответствие с постигнатото от участниците споразумение по тези временни мерки последните са доброволни и не са правно обвързващи съгласно националното законодателство. Въпреки това, във връзка със съответните разпоредби на Споразумението на ООНза рибните ресурси, е препоръ- чително тези мерки да се включат в правото на Съюза.


(18) На своята годишна среща през 2009 г. Организацията за риболова в Югоизточния Атлантически океан (SEAFO) прие ограничения на улова за още два рибни запаса в зоната на Конвенцията SEAFO. Необходимо е тези огра- ничения на улова да бъдат въведени в правото на Съюза.


(19) За да няма прекъсване, на риболовни кораби на определени трети държави следва да се разреши да извършват риболов във води на ЕС при определени условия и при спазване на Регламент (ЕО) № 1006/2008, както и на разпоредбите за неговото прилагане.


(20) Във връзка с определянето на риболовните възможности и в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1342/2008 Съветът може, въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки и оценена от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (STECF), да изключи определени групи кораби от прилагането на установения с посочения регламент режим на риболовното усилие, при условие че са налице подходящи данни за улова и изхвър- лянето на атлантическа треска от съответните кораби, че процентът на улова на атлантическа треска не надхвърля 1,5 % от общия улов на групата кораби и че включването на групата в режима на усилието би представлявало админи- стративна тежест, която е несъразмерна с нейното общо въздействие върху запасите от атлантическа треска. Полша предостави информация за улова на треска от група кораби, която се състои от един кораб за целеви улов на сайда в Северно море с дънни тралове с размер на окото равен на 100 mm или по-голям. Обединеното кралство представи информация за улова на треска от две групи кораби, които използват дънни тралове, на запад от Шотландия. Въз основа на тази информация, оценена от STECF, може да бъде уста- новено, че уловът на треска, включително изхвърлянията, от тези групи кораби не надвишава 1,5 % от общия им улов. Като се имат предвид освен това въведените мерки за контрол и мониторинг, които гарантират мониторинга и контрола на риболовните дейности на тези групи кораби, и като се има предвид, че включването на тези групи би пред- ставлявало административна тежест, несъразмерна с общото въздействие на това включване върху запасите от треска, уместно е да се изключи тази група кораби от прилагането на глава III от Регламент (ЕО) № 1342/2008, като така се позволи да бъдат определени по съответен начин ограни- ченията на риболовното усилие за въпросните държави- членки.


(21) В съответствие с член 291 от Договора, мерките необходими за определяне на ограниченията на улова на определени рибни запаси, които не живеят дълго, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията36 от съображения за спешност,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Член 1


Предмет


1. Настоящият регламент установява следните възможностите за риболов и функционално свързаните с тяхното използване условия:

— за 2010 година

— възможности за риболов за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, и

— за 2011 година

— определени ограничения на усилието, а за периодите, посочени в Дял II, глава III, раздел 2 и в приложения IД и V

— възможности за риболов за определени антарктически ресурси.


>M1 __________


Член 2


Приложно поле


1. Освен ако не е предвидено друго, настоящият регламент се прилага за:

а) корабите на ЕС; и

б) риболовните кораби, плаващи под знамето на трети държави и регистрирани в тях („риболовни кораби на трети държави“), във водите на ЕС.

2. Чрез дерогация от параграф 1 настоящия регламент, с изключение на бележка под линия 1 към таблицата в Част Б на приложение V, не се прилага за риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, които се провеждат с разре- шението и под ръководството на държавата-членка, под чието знаме плава съответният кораб, и за които Комисията и държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, са били информирани предварително. Държавите-членки, извършващи риболовни дейности с цел научни изследвания, информират Комисията, държавите-членки, в чиито води се провеждат изслед- ванията, ICES и STECF за всички улови от такива дейности.


3. Параграф 2 не се прилага за риболовни дейности на кораби, участващи в инициативи, свързани с напълно документиран риболов, когато този риболов се ползва с допълнителни квоти.


Член 3


Определения

За целите на настоящия регламент освен определенията, уста- новени в член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, се прилагат следните определения:


а) „кораби на ЕС“ означава риболовни кораби, определени в член 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

б) „води на ЕС“ означава водите, определени в член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

в) „общ допустим улов“ (ОДУ) означава количеството, което може да се улови и разтовари на суша от всеки запас в рамките на една година;

г) „квота“ означава дял от ОДУ, разпределен на Съюза, на държавите-членки или на трети държави; д) „международни води“ означава водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава;

е) „размер на окото“ означава размера на окото, определен в съответствие с Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията от 10 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/98 по отношение определянето на размера на окото и оценяването на дебелината на влакното на рибарските мрежи 37;

ж) „регистър на риболовния флот на ЕС“ означава регистърът, изготвян от Комисията в съответствие с член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

з) „риболовен дневник“ означава дневникът, посочен в член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.


Член 4


Риболовни зони

За целите на настоящият регламент се прилагат следните опре- деления на зони:

а) „зони на ICES“ (Международен съвет за изследване на морето)

— зоните са определени в Регламент (ЕИО) № 218/2009;

б) „Скагерак (Skagerrak)“ означава зоната, заключена на запад от линия, прекарана от фара Hanstholm до фара Lindesnes, и на юг от линия, прекарана от фара Skagen до фара Tistlarna, и от тази точка до най-близката точка на шведския бряг;

в) „Категат (Kattegat)“ означава зоната, заключена на север от линия, прекарана от фара Skagen до фара Tistlarna, и от тази точка

— до най-близката точка на шведския бряг, и на юг

— от линия, прекарана от Hasen?re до Gnibens Spids, от Korshage до Spodsbjerg, и от Gilbjerg Hoved до Kullen;

г) „залив на Кадис“ означава района на зона IXa на ICES, разположен на изток от дължина 7° 23?48? з.д.;

д) „зони CECAF“ (Централна източна част на Атлантическия океан или главна риболовна зона 34 на ФАО)

— зоните са определени в Регламент (ЕО) № 216/2009;

е) „зони на NAFO“ (Организация за риболова в северозападната част на Атлантическия океан)

— зоните са определени в Регламент (ЕИО) № 217/2009;

ж) „зона на конвенцията SEAFO“ (Организация за риболова в Югоизточния Атлантически океан) е определена в Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан38;

з) „зона на конвенцията ICCAT“ (Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан) е определена в Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлан- тическия океан 39;

и) „зона на конвенцията CCAMLR“ (Конвенция за опазване на живите морски ресурси на Антарктика) е определена в Регламент (ЕО) № 601/2004;

й) „зона на конвенцията IATTC“ (Междуамериканска конвенция за тропическа риба тон) е определена в Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, създадена от Конвенцията между Съединените американски щати и Република Коста Рика от 1949 г 40.;

к) „зона на IOTC“ (Комисия по рибата тон в Индийския океан)

— зоната е определена в Споразумението за създаване на Комисия по рибата тон в Индийския океан 41;

л) „зона на конвенцията SPRFMO“ (Регионална организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан) означава откритото море на юг от 10o с., на север от зоната на конвенцията CCAMLR, на изток от зоната на конвенцията SIOFA, определена в Споразумението за риболов в южен Индийски океан 42, и на запад от зоните под юрисдикцията на южноамериканските държави по отношение на рибарството;

м) „зона на конвенцията WCPFC“ (Конвенция за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централен Тихи океан) е определена в Конвенцията за опаз- ването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан 43.

н) „открити води на Берингово море“ е зоната на откритите води на Берингово море на повече от 200 морски мили от базовите линии, от които се измерва ширината на териториалните води на крайбрежните държави около Берингово море.


ДЯЛ II


РИБОЛОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОРАБИ НА ЕС


ГЛАВА I


Общи разпоредби


Член 5


Ограничения на улова и разпределения


1. Ограниченията на улова за корабите на ЕС във водите на ЕС или в определени води извън ЕС, разпределението на тези огра- ничения на улова между държавите-членки и допълнителните условия съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 са посочени в приложение I.

2. На корабите на ЕС се разрешава улов в рамките на квотите по отношение на рибарството, определени в приложение I, във водите под юрисдикцията на Фарьорските острови, Гренландия, Исландия и Норвегия и в риболовната зона около Jan Mayen при условията, определени в член 12 и в приложение III към настоящия регламент и в Регламент (ЕО) № 1006/2008 и разпоредбите по прилагането му.

3. Комисията определя ограниченията за улов на пясъчна змиорка (риба пясъчница) във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES съгласно правилата, определени в приложение IIГ, точка 6.

4. Комисията определя ограничения за улова на мойва във водите на Гренландия от зони V и XIV на ICES, които са на разположение на Съюза при равнище от 7,7 % от съответния ОДУ, веднага след като той бъде установен.

5. Ограниченията за улова на норвежки паут във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES, на трицона във водите на ЕС от зони IIa и IV на ICES могат да бъдат преразгледани от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, предвид събраната научна информация през първата половина на 2010 г.

6. Като следствие от преразглеждането на запасите от норвежки паут в съответствие с параграф 5 ограниченията върху улова на запасите от меджид във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES и на запасите от пикша във водите на ЕС от зони IIa, III и IV на ICES могат да бъдат преразгледани от страна на Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, за да се вземе предвид промишления прилов при улова на норвежки паут.

7. Комисията може да определя ограниченията върху улова за запасите от хамсия в зона VIII на ICES в съответствие с проце- дурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, предвид научната информация, събрана през първата половина на 2010 г.


Член 6


Забранени видове


На корабите на ЕС се забранява да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират и да разтоварват на суша следните видове:

а) гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias) във всички води на ЕС и извън водите на ЕС;

б) морски ангел (Squatina squatina) във всички води на ЕС;

в) обикновен скат (Dipturus batus) във всички води на ЕС от зони IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX и X на ICES;

г) вълнист скат (Raja undulata) и бял скат (Rostroraja alba) във води на ЕС от зони VI, VII, VIII, IX и X на ICES, и

д) селдова акула (Lamna nasus) в международни води.


Член 7


Специални разпоредби относно разпределенията


1. Определеното в приложение I разпределение на възможностите за риболов между държавите-членки се извършва, без да се засягат:

а) размяната, направена по член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

б) преразпределенията, направени съгласно член 21, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 или съгласно член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1006/2008;

в) разтоварванията на суша на допълнителни количества риба съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

г) удържаните количества в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96;

д) приспаданията, направени съгласно членове 105, 106 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. 2. Освен в случаите, когато е посочено друго, приложение I от настоящия регламент, член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага за запасите, по отношение на които се прилага предпазен ОДУ, а член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от посочения регламент — за запасите, по отношение на които се прилага аналитичен ОДУ.


Член 8


Ограничения на риболовното усилие


От 1 февруари 2010 г. до 31 януари 2011 г. мерките за риболовното усилие, определени в:

а) приложение IIA, се прилагат за управлението на някои запаси в Категат, Скагерак, частта от зона IIIа на ICES, която не попада в Категат и Скагерак, зони IV, VIa, VIIa, VIId на ICES и водите на ЕС от зони IIa и Vb на ICES;

б) приложение IIБ, се прилага за възстановяването на мерлузата и норвежкия омар в зони VIIIc и IXa на ICES, с изключение на залива на Кадис;

в) приложение IIВ, се прилага за управлението на запасите от морски език в зона VIIe на ICES; г) приложение IIГ, се прилага за управлението на запасите от пясъчна змиорка (риба пясъчница) във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES.


Член 9


Ограничения на улова и усилието за дълбоководния риболов


1. В допълнение на ограниченията на улова, наложени с Регламент (ЕО) № 1359/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 г. за определяне на възможностите за риболов за 2009 г. и 2010 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Общността 44, се забранява да се улавя и задържа на борда, транс- бордира или разтоварва на суша несортирано количество от дълбо- ководни видове и черна писия (гренландска камбала) над 100 kg за всеки рейс, освен ако съответният кораб не притежава разрешително за дълбоководен риболов, издадено в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 2347/2002.

2. Държавите-членки гарантират, че риболовните дейности, които през всяка календарна година водят до улов и задържане на борда на повече от 10 тона дълбоководни видове и черна писия (гренландска камбала) от кораби, плаващи под тяхното знаме и регистрирани на тяхна територия, подлежат на издаване на разрешително за дълбоководен риболов.

3. Държавите-членки гарантират, че за 2010 г. нивата на рибо- ловното усилие, измерени в киловат дни отсъствие от приста- нището, на кораби с разрешително за дълбоководен риболов, не надвишат 65 % от средното годишно риболовно усилие, извършено от корабите на съответната държава-членка през 2003 г. при рейсове, за които корабите са имали разрешителни за дълбо- ководен риболов и/или при които са били улавяни дълбоководните видове, посочени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 2347/2002. Настоящият параграф се прилага само към риболовни рейсове, при които са били уловени повече от 100 kg дълбоководни видове, различни от атлантическа аргентина (голяма сребърна корюшка).


Член 10


Условия за разтоварване на суша на улова и прилова


1. Риба от запасите, за които са определени ограничения на улова, се задържа на борда или се разтоварва на суша единствено ако:

а) уловът е извършен от кораби на държава-членка, която има квота и тази квота не е изчерпана; или

б) уловът представлява част от квота на Съюза, която не е била разпределена по квоти между държавите-членки, и тази квота на Съюза не е изчерпана.

2. Чрез дерогация от параграф 1 следните рибни запаси могат да се задържат на борда и да се разтоварват на суша, дори и ако съответната държава-членка няма квоти или квотите или дяловете са изчерпани:

а) видове, различни от херинга и скумрия, когато

i) са уловени заедно с други видове, с мрежи с размер на окото по-малък от 32 mm в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 850/98; и

ii) уловът не е сортиран нито на борда, нито при разтоварването на суша; или

б) скумрия, когато

i) е уловена заедно със сафрид или сардина;

ii) не надвишава 10 % от общото тегло на скумрията, сафрида и сардината на борда и; iii) уловът не е сортиран нито на борда, нито при разтоварването на суша.

3. Всички разтоварени на суша количества се приспадат от квотата или, ако квотата на Съюза не е разпределена между държавите-членки по квоти — от квотата на Съюза, освен улова извършен в съответствие с параграф 2.

4. Определянето на процента на прилов и неговото предназ- начение се извършва съгласно членове 4 и 11 от Регламент (ЕО) № 850/98.


Член 11


Ограничения за използването на определени възможности за риболов


В периода от 1 май до 31 юли 2010 г. се забранява уловът или задържането на борда на всички морски организми, различни от херинга, скумрия, сардина, сафрид, трицона, син меджид и арген- тинови риби в рамките на зоната, ограничена от локсодромите, последователно съединяващи следните точки:


Точка Ширина Дължина
1 52o 27' с.ш. 12o 19' з.д.
2 52o 40' с.ш. 12o 30' з.д.
3 52o 47' с.ш. 12o 39,600' з.д.
4 52o 47' с.ш. 12o 56' з.д.
5 52o 13,5' с.ш. 13o 53, 830' з.д.
6 51o 22' с.ш. 14o 24' з.д.
7 51o 22' с.ш. 14o 03' з.д.
8 52o 10' с.ш. 13o 25' з.д.
9 52o 32' с.ш. 13o 07, 500' з.д.
10 52o 43' с.ш. 12o 55' з.д.
11 52o 43' с.ш. 12o 43' з.д.
12 52o 38 800' с.ш. 12o 37' з.д.
13 52o 27' с.ш. 12o 23' з.д.
14 52o 27' с.ш. 12o 19' з.д.


Член 12


Разтоварвания на суша на несортиран улов от зони IIIa, IV и VIId на ICES и от водите на ЕС от зона IIa на ICES


1. Когато ограниченията на улова на държава-членка за херинга в зони IIIa, IV и VIId на ICES и във водите на ЕС от зона IIa на ICES са достигнати, на корабите, плаващи под знамето на тази държава-членка, регистрирани в Съюза и извършващи риболов, към който се прилагат съответните ограничения на улова, се забранява да разтоварват улов, който не е сортиран и съдържа херинга.

2. Държавите-членки осигуряват наличието на подходяща програма за вземане на проби, която позволява ефективно следене на разтоварванията на суша на несортиран по видове улов от зони IIIa, IV и VIId на ICES и от водите на ЕС от зона IIa на ICES.

3. Несортиран улов от зони IIIa, IV и VIId на ICES и от водите на ЕС от зона IIa на ICES се разтоварва единствено на пристанища и места за разтоварване, където действа програма за вземане на проби като посочената в параграф 2.


Член 13


Предаване на данни


Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите-членки изпращат на Комисията данни относно разтоварванията на суша на уловените запаси, те използват посочените в приложение I към настоящия регламент кодове на запасите.


ГЛАВА II

Разрешение за риболов във води на трети държави


Член 14


Разрешения за риболов


1. Максималният брой на разрешенията за риболов за кораби на ЕС, извършващи риболов във води на трета държава, е определен в приложение III.

2. Когато една държава-членка прехвърли квота на друга държава-членка (замяна на квоти) за риболовните зони, определени в приложение III, въз основа на член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, прехвърлянето включва съответно прехвърляне на разрешения за риболов и Комисията се нотифицира за това. Не се надвишава обаче общият брой разрешения за риболов за всяка риболовна зона, посочен в приложение III.


ГЛАВА III


възможности за риболов във води на регионални организации за управление на риболова


Раздел 1


Зона на конвенцията ICCAT


Член 15


Ограничения за броя на корабите с разрешения за риболов на червен тон


Максималният брой на следните кораби се ограничава, както е определено в приложение IV:

— кораби с подхранка и кораби за тралене на ЕС с разрешение за активен риболов на червен тон (Thunnus thynnus) с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в Източния Атлантически океан;

— кораби на ЕС за крайбрежен непромишлен риболов с разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в Средиземно море;

— кораби на ЕС, които извършват риболов на червен тон в Адриатическо море с цел отглеждане и които имат разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm.


Член 16


Допълнителни условия за квотите за червен тон, разпределени в приложение IГ


В допълнение към член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 302/2009 се забранява риболовът на червен тон с мрежи гъргър в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море през периода от 15 април до 15 май 2010 г.


Член 17


Любителски и спортен риболов


Държавите-членки разпределят от своите квоти, определени в приложение IГ, конкретна квота за любителски и спортен риболов на червен тон.


Член 18

Акули


1. Забранява се задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на части или цели трупове на големоока акула скитница (Alopias superciliosus) във всяка риболовна зона.


2. Забранява се предприемането на целеви риболов на видове акули-скитници от род Alopias spp.


Раздел 2


Зона на конвенцията CCAMLR


Член 19


Забрани и ограничения върху улова

1. Забранява се целевият риболов на видовете, посочени в приложение V, част А, в зоните и по време на периодите, определени в същото приложение.


2. За нов и проучвателен риболов ограниченията на улова и прилова, определени в приложение V, част Б, се прилагат в подзоните, посочени в същата част.


Член 20


Проучвателен риболов


1. Риболовните кораби, плаващи под знамето на държава-членка и регистрирани в нея, за които е съобщено на CCAMLR съгласно членове 7 и 7а от Регламент (ЕО) № 601/2004, могат да участват в проучвателен риболов с парагади на кликач в подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и в участъци 58.4.1 и 58.4.2 извън зоните под национална юрисдикция.

2. По отношение на подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и участъци 58.4.1 и 58.4.2 общите ограничения на улова и прилова за подзона и участък и тяхното разпределение между малките изследователски единици (SSRU) в рамките на тези подзони и участъци, са определени в приложение V, част Б. Риболовът във всяка SSRU се прекратява, когато отчетеният улов достигне посо- чените ограничения на улова, като тази SSRU се затваря за риболов за останалата част от риболовния сезон.

3. Риболовът се извършва във възможно най-голям географски и батиметричен обхват, за да се получи информацията, необходима за определяне на риболовния потенциал и за да се избегне твърде голяма концентрация на улов и риболовно усилие. Независимо от това риболовът в подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и в участъци 58.4.1 и 58.4.2 се забранява на дълбочини, по-малки от 550 m.


Член 21


Риболов на крил през риболовен сезон 2010/2011


1. Единствено държавите-членки, които участват в Комисията на CCAMLR, могат да извършват риболов на крил (Euphausia superba) в зоната на конвенцията CCAMLR през риболовен сезон 2010/2011. Ако такава държава-членка възнамерява да извършва риболов на крил в зоната на Конвенцията CCAMLR, тя нотифицира секре- тариата на CCAMLR и Комисията в съответствие с член 5а от Регламент (ЕО) № 601/2004 и не по-късно от 1 юни 2010 г.:

а) за намерението си да извърша риболов на крил, като за целта използва формата, определен в приложение V, част В;

б) за вида конфигурация на мрежите, като за целта използва формата, определен в приложение V, част Г.

2. Нотификацията, посочена в параграф 1, включва предвидената в член 3 от Регламент (ЕО) № 601/2004 информация за всеки кораб, за който ще бъде издадено разрешение от държавата-членка да участва в риболова на крил.

3. Държавите-членки, възнамеряващи да извършват риболов на крил в зоната на Конвенцията CCAMLR, нотифицират единствено относно получилите разрешение кораби, плаващи под тяхно знаме към момента на нотификацията.

4. Държавите-членки имат право да разрешат участие в риболов на крил на кораб, различен от тези, за които е нотифицирана CCAMLR в съответствие с параграфи 1, 2 и 3, ако кораб, за който CCAMLR е била уведомена, не може да участва поради легитимни оперативни причини или поради непреодолима сила. При такива обстоятелства съответните държави-членки незабавно информират секретариата на CCAMLR и Комисията, като предоставят:

а) всички данни на кораба(ите), с който или с които планират да извършат замяната, както е посочено в параграф 2, включително информацията, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 601/2004;

б) изчерпателно описание на причините, обосноваващи замяната, както и всякакви уместни доказателства или позовавания в подкрепа на това действие.

5. Държавите-членки не разрешават на кораб, включен в списъците на CCAMLR на кораби, извършвали ННН риболов, да участва в риболов на крил.


Член 22


Прекратяване на всички риболовни дейности


1. След като получат нотификация от секретариата на CCAMLR за прекратяването на риболовна дейност поради изчерпване на ОДУ, определени в приложение IЕ, държавите-членки гарантират, че всички кораби, плаващи под тяхното знаме и извършващи риболов в зоната, зоната на управление, подзоната, участъка, малката изследователска единица (МИЕ) или друго звено на упра- вление, съблюдаващи известието за прекратяване, премахват цялото си риболовно оборудване от водите до посочените в ноти- фикацията дата и час.

2. След получаването на подобна нотификация от кораба, не могат да бъдат поставяни нови парагади в рамките на 24 часа до датата и часа, посочени в нотификацията. Ако такава нотификация бъде получена в срок, по-кратък от 24 часа преди посочените дата и час за прекратяване, нови парагади не могат да бъдат поставяни след получаването на такава нотификация.

3. В случай на прекратяване на риболова съгласно параграф 1, всички кораби отпътуват от риболовната зона веднага след като бъдат извадени цялото риболовно оборудване от водата.

4. В случай, че кораб не може да премахне цялото си риболовно оборудване от водата до нотифицираните дата и час на прекра- тяване по причини, свързани с:


а) безопасността на кораба и екипажа;

б) ограниченията, които могат да възникнат от неблагоприятни метеорологични условия;

в) заледяване на морската повърхност; или

г) необходимостта от защита на антарктическата морска околна среда, корабът уведомява своята държава-членка на знамето за положението. Държавите-членки неотложно нотифицират секретариата на СCAMLR и Комисията. Корабът независимо от това полага всички разумни усилия да извади цялото си риболовно оборудване от водата възможно най-скоро.


5. Ако се прилага параграф 4, държавите-членки провеждат разследване на действията на кораба и, в съответствие с неговите национални процедури, докладват на секретариата на CCAMLR и на Комисията за направените в хода му констатации, не по-късно от следващото заседание на CCAMLR. В окончателния доклад се прави преценка дали корабът е положил всички разумни усилия да извади цялото си риболовно оборудване от водата:

а) до посочените в нотификацията дата и час; и

б) колкото се може по-скоро след посочената в параграф 4 нотификация.

6. В случай че кораб не напусне затворената зона веднага след като цялото риболовно оборудване бъде извадено от водата, държавата-членка на знамето има грижата да информира секретариата на CCAMLR и Комисията.


Раздел 3


З о н а н а IOTC


Член 23


Ограничения на риболовния капацитет на корабите, осъществяващи риболов в зоната на IOTC

1. Максималният брой кораби на ЕС, извършващи риболов на тропическа риба тон в зоната на IOTC, и съответният капацитет в брутен тонаж (БТ) са равни на определените в приложение VI, точка 1.

2. Максималният брой кораби на ЕС, извършващи риболов на риба меч (Xiphias gladius) или бял тон (Thunnus alalunga) в зоната на IOTC, и съответният капацитет в БТ са равни на опреде- лените в приложение VI, точка 2.

3. Държавите-членки имат право да променят броя на корабите, посочени в параграфи 1 и 2, по вид на уредите, при условие че успеят да представят убедителни аргументи пред Комисията, че това изменение не води до увеличаване на риболовното усилие върху въпросните рибни запаси.

4. При предложения за прехвърляне на капацитет към техния флот държавите-членки гарантират, че корабите за прехвърляне са записани в регистъра на плавателните съдове на IOTC или в регистъра на плавателните съдове на други регионални орга- низации за риболов на риба тон. Не могат да бъдат прехвърляни кораби, включени в списъка на извършващи незаконен, недо- кладван и нерегулиран (ННН) риболов кораби на която и да е регионална организация за управление на риболова.

5. С оглед да се вземе предвид изпълнението на плановете за развитие, предадени на IOTC, държавите-членки могат единствено да увеличават ограниченията на риболовния капацитет по настоящия член в рамките на границите, посочени във въпросните планове за развитие.


Раздел 4


Зона на конвенцията SPRFMO


Член 24


Пелагични риболовни дейности — ограничения на капацитета


Държавите-членки, които са извършвали активно пелагични риболовни дейности през 2007 г., 2008 г. или 2009 г. ограничават общото ниво на брутен тонаж (БТ) на кораби, плаващи под тяхното знаме и извършващи риболов на пелагични запаси през 2010 г., до нивата на общо 78 610 БТ в зоната на конвенцията SPRFMO, така че да се осигури устойчиво използване на пелагичните рибни ресурси в южната част на Тихия океан.


Член 25


Пелагични риболовни дейности — ограничения на улова

1. Само държавите-членки, които са извършвали активно пелагични риболовни дейности в зоната на конвенцията SPRFMO през 2007 г., 2008 г. или 2009 г., съгласно член 24, могат да извършват риболов на пелагични запаси в тази зона в съответствие с определените в приложение IЙ ограничения на улова.

2. Държавите-членки нотифицират всеки месец Комисията за наименованията и характеристиките, включително и БТ, на своите кораби, които извършват риболов в зоната на SPRFMO.

3. За целите на посочения в настоящия член мониторинг на риболовните дейности държавите-членки изпращат на Комисията, с цел препращане на временния секретариат на SPRFMO, данните от системите за наблюдение на корабите (VMS), ежемесечни доклади за улова и, когато има такива, данните за престои в пристанища най-късно до 15-то число на следващия месец.


Член 26


Дънни риболовни дейности


Държавите-членки ограничават дънното риболовно усилие или улова в зоната на конвенцията SPRFMO до средните годишни стойности за периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2006 г. по отношение на броя на риболовните кораби и другите параметри, които отразяват равнището на улов, риболовното усилие и рибо- ловния капацитет, и до онези части от зоната на конвенцията SPRFMO, в които през предходния риболовен сезон са били извършвани дънни риболовни дейности.


Раздел 5

Зона на конвенцията IATTC


Член 27


Риболовна дейност с мрежи гъргър

1. Риболовът на албакор (тон с жълти перки) (Thunnus albacares), дебел (големоок) тон (Thunnus obesus) и ивичест тон (Katsuwonus pelamis) с кораби, оборудвани с мрежи гъргър, се забранява:

а) или от 29 юли до 28 септември 2010 г., или от 10 ноември 2010 г. до 18 януари 2011 г. в зоната, определена от следните граници:


— тихоокеанските крайбрежни линии на Северна и Южна

Америка,

— дължина 150° з.д.,

— ширина 40° с. ш.,

— ширина 40° ю. ш.

б) от 29 септември до 29 октомври 2010 г. в зоната, определена от следните граници:

— дължина 94° з.д.,

— дължина 110° з.д.,

— ширина 3° с. ш.,

— ширина 5° ю. ш.

2. Съответните държави-членки нотифицират Комисията за избрания период за забрана на риболова съгласно параграф 1, буква а) преди 1 април 2010 г. Всички кораби с мрежи гъргър на съответните държави-членки прекратят риболова с това съоръжение в посочената зона и в рамките на избрания период.

3. Корабите с мрежи гъргър, извършващи риболов на риба тон в регулаторната зона на IATTC, задържат на борда и след това разто- варват на суша целия улов на албакор (тон с жълти перки), големоок тон и ивичест тон с изключение на рибата, която се счита негодна за консумация от човека по причини, различни от размера. Единственото изключение е последната част на рейс, когато може да няма достатъчно място, за да се побере цялото количество риба тон, уловено по време на тази част от рейса.


Раздел 6

Зона на конвенцията SEAFO


Член 28

Мерки за опазване на дълбоководните акули

Целевият риболов на следните дълбоководни акули в зоната на Конвенцията SEAFO се забранява: скатове (Rajidae), бодлива акула (Squalus acanthiаs), blurred smooth lanternshark (Etmopterus bigelowi), shorttail lanternshark (Etmopterus brachyurus), голяма светеща акула (Etmopterus princeps), гладка светеща акула (Etmopterus pusillus), ghost catshark (Apristurus manis), кадифена котешка акула (Scymnodon squamulosus) и дълбоководните акули от разред Selachimorpha.


Раздел 7


Зона на конвенцията WCPFC


Член 29


Ограничения на риболовното усилие за дебел (големоок) тон, албакор (тон с жълти перки), ивичест тон и южнотихоокеански бялтон

Държавите-членки гарантират, че общото риболовно усилие за дебел (големоок) тон (Thunnus obesus), албакор (тон с жълти перки) (Thunnus albacares), ивичест тон (Katsuwonus pelamis) и южнотихоокеански бял тон (Thunnus alalunga) в зоната на Конвенцията WCPFC се ограничава до риболовното усилие, пред- видено в споразуменията за партньорство в областта на рибар- ството между Съюза и крайбрежните държави в региона.


Член 30


Затворена зона за риболов с устройства за събиране на риба (УСР)


1. В частта от зоната на конвенцията WCPFC, разположена между 20° с.ш. и 20° ю.ш. риболовните дейности с използващи устройства за събиране на риба (УСР) кораби, оборудвани с мрежи гъргър, се забраняват между 00,00 ч. на 1 юли 2010 г. и 24,00 ч. на 30 септември 2010 г. През този период оборудван с мрежи гъргър кораб може да извършва риболовни дейности в тази част от зоната на конвенцията WCPFC само ако на борда му има наблюдател, който да следи, че в нито един момент корабът:

а) не използва или обслужва УСР или свързан с него електронен уред;

б) не извършва риболов от пасажи, към които се прилагат УСР.


2. Всички оборудвани с мрежи гъргър кораби, които извършват риболов в зоната на Конвенцията WCPFC, посочена в параграф 1, задържат на борда, разтоварват на суша или трансбордират цялото уловено количество дебел (големоок) тон, албакор (тон с жълти перки) и ивичест тон. 3. Параграф 2 не се прилага в следните случаи:

а) в последната част на рейс, ако корабът не разполага с достатъчно място, за да побере цялото количество риба;

б) когато рибата не е годна за консумация от човека по причини, различни от размера, или

в) при сериозна повреда на оборудването за замразяване.


>M1


Член 30а


Зони, затворени за риболовна дейност с мрежи гъргър

Риболовът с кораби, оборудвани с мрежи гъргър, на дебел (големоок) тон и на албакор (тон с жълти перки) се забранява в следните зони в международни води:

а) международните води, затворени от границите на изключи- телните икономически зони на Индонезия, Палау, Микронезия и Папуа-Нова Гвинея;

б) международните води, затворени от границите на изключи- телните икономически зони на Микронезия, Маршаловите острови, Науру, Кирибати, Тувалу, Фиджи, Соломоновите острови и Папуа-Нова Гвинея.


Член 31


Ограничения за броя на корабите с разрешения за риболов на риба меч


Максималният брой на корабите на ЕС с разрешения за риболов на риба меч (Xiphias gladius) в зоните на юг от 20° ю.ш. от зоната на Конвенцията WCPFC е равен на посочения в приложение VII.


Раздел 8


Берингово море


Член 32

Забрана за риболов в откритите води на Берингово море


Забранява се риболовът на минтай (Theragra chalcogramma) в откритите води на Берингово море.


ДЯЛ III

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ВЪВ ВОДИ НА ЕС ЗА КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ


Член 33


Ограничения на улова


На риболовните кораби, плаващи под знамето на Норвегия, и на риболовните кораби, регистрирани във Фарьорските острови, се разрешава да извършват риболов във водите на ЕС в рамките на ограниченията на улова, определени в приложение I, и при спазване на условията, предвидени в глава III от Регламент (ЕО) № 1006/2008 и в настоящия дял.


Член 34


Разрешения за риболов


1. Максималният брой на разрешенията за риболов за кораби на трети държави, извършващи риболов във води на ЕС, е определен в приложение VIII.

2. Екземпляри от рибни запаси, за които има установени огра- ничения на улова, не се задържат на борда, нито се разтоварват на суша, освен ако уловът не е извършен от кораби на трета държава, която има квота и тази квота не е изчерпана.


Член 35


Забранени видове


На корабите на трети държави се забранява да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират и да разтоварват на суша следните видове:

а) гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias) във всички води на ЕС;

б) морски ангел (Squatina squatina) във всички води на ЕС;

в) обикновен скат (Dipturus batis) във всички води на ЕС от зони IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX и X на ICES; и

г) вълнист скат (Raja undulata) и бял скат (Rostroraja alba) във води на ЕС от зони VI, VII, VIII, IX и X на ICES.


ДЯЛ IV


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 36


Изменение на Регламент (ЕО) № 1359/2008


В част 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 1359/2008 вписването за гренадир във води на Общността и води от подзона III на ICES, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, се заменя със следното:


„Видове: Гренадир Coryphaenoides rupestris

Зона: Води на Общността и води от III 45, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави (RNG/03-)


Година 2009 2010
Дания 804  804
Германия 5 5
Швеция 41 41
ЕО 850  850


Член 37


Изменение на Регламент (ЕО) № 754/2009


В член 1 от Регламент (ЕО) № 754/2009 се добавят следните букви:

„в) групата кораби, които плават под знамето на Обединеното кралство и участват в риболовните дейности, посочени в искането на Обединеното кралство от 18 юни 2009 г., за целеви риболов на норвежки омар, и които използват дънни тралове и грибове с размер на окото равен или по-голям от 70 mm и по-малък от 100 mm на запад от Шотландия, по-специално в Minch (статистически квадранти 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3 на ICES);

г) групата кораби, които плават под знамето на Обединеното кралство и участват в риболовните дейности, посочени в искането на Обединеното кралство от 18 юни 2009 г., за целеви риболов на норвежки омар, и които използват дънни тралове и грибове с размер на окото равен или по-голям от 70 mm и по-малък от 100 mm на запад от Шотландия, по- специално във Firth of Clyde (статистически квадранти 39 E5 и 40 E5 на ICES); д) групата кораби, които плават под знамето на Полша и участват в риболовните дейности, посочени в искането на Полша от 24 април 2009 г., допълнено с писмо от 11 юли 2009 г., за целеви риболов на сайда, и които използват дънни тралове с размер на окото равен или по-голям от 100 mm в Северно море и във водите на ЕС в зона IIa с непрекъснато присъствие на наблюдатели.“.


Член 38


Изменения на Регламент (ЕО) № 1226/2009


Член 2 от Регламент (ЕО) № 1226/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими в Балтийско море за 2010 г 46. се заменя със следното:


Член 2


Приложно поле


1. Настоящият регламентът се прилага за риболовни кораби на Общността (кораби на Общността), извършващи риболовна дейност в Балтийско море.

2. Чрез дерогация от параграф 1 настоящият регламент не се прилага за риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, които се провеждат с разрешението и под ръководството на държавата-членка, под чието знаме плава съответният кораб, и за които Комисията и държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, са били информирани предварително. Държавите-членки, извършващи риболовни дейности с цел научни изследвания, информират Комисията, държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, ICES и STECF за всички улови от такива дейности.

3. Параграф 2 не се прилага за риболовни дейности на кораби, участващи в инициативи, свързани с напълно документиран риболов, когато този риболов се ползва с допълнителни квоти.“.


Член 39


Изменение на Регламент (ЕО) № 1287/2009


Член 2 от Регламент (ЕО) № 1287/2009 на Съвета от 27 ноември 2009 г. за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими в Черно море за 2010 г47. се заменя със следното:


Член 2


Приложно поле


1. Настоящият регламентът се прилага за риболовни кораби на Общността (кораби на Общността), извършващи риболовна дейност в Черно море.

2. Чрез дерогация от параграф 1 настоящият регламент не се прилага за риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, които се провеждат с разрешението и под ръководството на държавата-членка, под чието знаме плава съответният кораб, и за които Комисията и държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, са били информирани предварително. Държавите-членки, извършващи риболовни дейности с цел научни изследвания, информират Комисията, държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, ICES и STECF за всички улови от такива дейности.

3. Параграф 2 не се прилага за риболовни дейности на кораби, участващи в инициативи, свързани с напълно документиран риболов, когато този риболов се ползва с допълнителни квоти.“.


Член 40


Влизане в сила и прилагане


Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 януари 2010 г. Когато възможностите за риболов за зоната на конвенцията CCAMLR са определени за периоди, започващи преди 1 януари 2010 г., се прилагат дял II, глава III, раздел 2 и приложения IД и V, считано от началото на съответните периоди на прилагане на тези възможности за риболов. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ I


ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЛОВА, ПРИЛОЖИМИ ЗА КОРАБИТЕ НА СЪЮЗА В ЗОНИТЕ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ТАКИВА ОГРАНИЧЕНИЯ, И ЗА КОРАБИТЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ВОДИТЕ НА ЕС, ПО ВИДОВЕ И ЗОНИ (В ТОНОВЕ ЖИВО ТЕГЛО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, В КОИТО Е ПОСОЧЕНО ДРУГО)


Всички ограничения на улова, посочени в настоящото приложение, се считат за квоти за целите на член 5 от настоящия регламент, и следователно към тях се прилагат правилата, посочени в Регламент (ЕО) № 1224/2009, и по-специално в членове 33 и 34 от него.

Ако не е посочено друго, под риболовни зони се разбира зоните на ICES.

Във всяка зона рибните запаси са посочени по азбучен ред на наименованията на видовете на латински език. За целите на настоящия регламент се прилага следната таблица за съответствие на латинските и общоприетите наименования:


Научно наименование - 3-буквен код - Общоприето наименование

Amblyraja radiata- RJR -Бодлив скат

Ammodytes spp.- SAN- Пясъчна змиорка

Argentina silus -ARU -Атлантическа аргентина

Beryx spp. –ALF- Берикс

Brosme brosme -USK -Менек

Centrophorus squamosus- GUQ -Сива късошипа акула

Centroscymnus coelolepis- CYO- Португалска котешка акула

Chaceon (Geryon) quinquedens -CRR -Западноафрикански джерион

Champsocephalus gunnari- ANI -Антарктическа ледена риба

Chionoecetes spp.- PCR- Снежен краб

Clupea harengus- HER -Херинга

Coryphaenoides rupestris -RNG -Гренадир

Dalatias licha- SCK- Черна акула

Deania calcea- DCA- Птицеклюна акула

Dipturus batis -RJB -Обикновен скат

Dissostichus eleginoides- TOP -Кликач

Engraulis encrasicolus- ANE- Хамсия

Etmopterus princeps –ETR- Голяма светеща акула

Etmopterus pusillus- ETP- Гладка светеща акула

Euphausia superba- KRI- Крил

Gadus morhua- COD- Атлантическа треска

Galeorhinus galeus –GAG- Галеорхинус галеус

Glyptocephalus cynoglossus- WIT- Камбала

Hippoglossoides platessoides- PLA -Американска камбала

Hippoglossus hippoglossus –HAL- Писия (атлантическа камбала)

Hoplostethus аtlanticus- ORY- Атлантически големоглав

Illex illecebrosus -SQI -Късоопашат калмар

Lamna nasus- POR- Селдова акула

Lepidonotothen squamifrons -NOS -Сива скална треска

Lepidorhombus spp. -LEZ -Мегрим

Leucoraja circularis -RJI -Пясъчен скат

Leucoraja fullonica –RJF- Скат от вида Leucoraja fullonica

Leucoraja naevus- RJN -Кукувичев скат

Limanda ferruginea –YEL- Жълтоопашата лиманда

Limanda limanda- DAB- Лиманда

Lophiidae –ANF- Морски дявол

Macrourus spp. –GRV- Макрурус

Makaira nigricans –BUM- Син марлин

Mallotus villosus -CAP -Мойва

Martialia hyadesi -SQS -Калмар

Melanogrammus aeglefinus- HAD- Пикша

Merlangius merlangus -WHG- Меджид

Merluccius merluccius –HKE- Мерлуза

Micromesistius poutassou -WHB -Син меджид

Microstomus kitt- LEM -Малоуста писия

Molva dypterygia -BLI -Синя молва

Molva molva –LIN- Молва (морска щука)

Nephrops norvegicus –NEP- Норвежки омар

Pandalus borealis -PRA -Северна скарида

Paralomis spp. –PAI- Крабове

Penaeus spp.- PEN -Скариди от рода Penaeus

Platichthys flesus –FLE- Писия (речна писия)

Pleuronectes platessa European plaice-PLE -Писия (морска писия)

Pleuronectiformes- FLX- Писиеви риби

Pollachius pollachius- POL -Сребриста сайда

Pollachius virens- POK -Сайда

Psetta maxima-TUR -Калкан

Raja brachyura- RJH -Късоопашат скат

Raja clavata -RJC -Морска лисица

Raja (Dipturus) nidarosiensis JAD -Норвежки скат

Raja microocellata-RJE- Скат от вида Raja microocellata

Raja montagui- RJM- Петнист скат

Raja undulata- RJA -Вълнист скат

Rajiformes – Rajidae- SRX-RAJ -Скатови

Reinhardtius hippoglossoides- GHL -Черна писия (гренландска камбала)

Rostroraja alba- RJA -Бял скат

Scomber scombrus- MAC- Скумрия

Scopthalmus rhombus- BLL -Средиземноморски калкан

Sebastes spp. –RED- Морски костур

Solea solea- SOL -Обикновен морски език

Soleidae. –SOX- Морски език

Sprattus sprattus- SPR- Трицона

Squalus acanthias -DGS -Бодлива акула

Tetrapturus albidus- WHM -Бял марлин

Thunnus maccoyii- SBF- Южен червен тон

Thunnus obesus- BET- Дебел (големоок) тон

Thunnus thynnus-BFT -Червен тон

Trachurus spp.-JAX -Сафрид

Trisopterus esmarkii –NOP- Норвежки паут

Urophycis tenuis –HKW- Бяла мерлуза

Xiphias gladius –SWO- Риба меч


Следната таблица за съответствие на общоприетите и латинските наименования е дадена изключително за обяснителни цели:


Берикс -ALF -Beryx spp.

Американска камбала –PLA- Hippoglossoides platessoides

Хамсия- ANE- Engraulis encrasicolus

Морски дявол -ANF -Lophiidae

Антарктическа ледена риба -ANI -Champsocephalus gunnari

Писия (атлантическа камбала) –HAL- Hippoglossus hippoglossus

Дебел (големоок) тон -BET -Thunnus obesus

Птицеклюна акула -DCA -Deania calcea

Късоопашат скат –RJH- Raja brachyura

Синя молва -BLI -Molva dypterygia

Син марлин- BUM- Makaira nigricans

Син меджид –WHB- Micromesistius poutassou

Червен тон -BFT -Thunnus thynnus

Средиземноморски калкан -BLL -Scopthalmus rhombus

Мойва- CAP Mallotus villosus

Атлантическа треска- COD -Gadus morhua

Обикновен скат -RJB -Dipturus Batis

Обикновен морски език –SOL- Solea solea

Крабове -PAI -Paralomis spp.

Кукувичев скат –RJN- Leucoraja naevus

Лиманда –DAB- Limanda limanda

Западноафрикански джерион -CRR -Chaceon (Geryon) quinquedens.

Писиеви риби –FLX- Pleuronectiformes

Писия (речна писия) -FLE -Platichthys flesus

Голяма светеща акула –ETR- Etmopterus princeps

Атлантическа аргентина -ARU -Argentina silus

Черна писия (гренландска камбала) – GHL - Reinhardtius hippoglossoides

Макрурус- GRV -Macrourus spp.

Сива скална треска- NOS Lepidonotothen squamifrons

Пикша –HAD- Melanogrammus aeglefinus

Мерлуза -HKE -Merluccius merluccius

Херинга -HER -Clupea harengus

Сафрид –JAX- Trachurus spp.

Черна акула –SCK- Dalatias licha

Крил -KRI Euphausia superba

Сива късошипа акула- GUQ -Centrophorus squamosus

Малоуста писия -LEM -Microstomus kitt

Молва (морска щука)- LIN -Molva molva

Скумрия –MAC- Scomber scombrus

Мегрим -LEZ -Lepidorhombus spp.

Северна скарида -PRA -Pandalus borealis

Норвежки омар- NEP- Nephrops norvegicus

Норвежки паут –NOP- Trisopterus esmarkii

Норвежки скат -JAD -Raja (Dipturus) nidarosiensis

Атлантически големоглав -ORY -Hoplostethus аtlanticus

Кликач –TOP- Dissostichus eleginoides

Скариди от рода Penaeus-PEN -Penaeus spp.

Писия (морска писия) –PLE- Pleuronectes platessa European

plaice

Сребриста сайда –POL- Pollachius pollachius

Селдова акула -POR -Lamna nasus

Португалска котешка акула-CYO -Centroscymnus coelolepis

Морски костур -RED -Sebastes spp.

Гренадир- RNG -Coryphaenoides rupestris

Сайда –POK- Pollachius virens

Пясъчна змиорка -SAN -Ammodytes spp.

Пясъчен скат –RJI- Leucoraja circularis

Скат от вида Leucoraja fullonica –RJF- Leucoraja fullonica

Късоопашат калмар –SQI-Illex illecebrosus

Скатови -SRX-RAJ- Rajiformes - Rajidae

Скат от вида Raja microocellata- RJE -Raja microocellata

Гладка светеща акула -ETP -Etmopterus pusillus

Снежен краб- PCR- Chionoecetes spp.

Морски език -SOX -Soleidae.

Южен червен тон –SBF- Thunnus maccoyii

Петнист скат -RJM Raja montagui

Трицона –SPR- Sprattus sprattus

Бодлива акула -DGS -Squalus acanthias

Калмар –SQS- Martialia hyadesi

Бодлив скат –RJR- Amblyraja radiata

Риба меч –SWO- Xiphias gladius

Морска лисица -RJC -Raja clavata

Галеорхинус галеус- GAG -Galeorhinus galeus

Калкан –TUR- Psetta maxima

Менек- USK- Brosme brosme

Вълнист скат –RЈА- Raja undulata

Бяла мерлуза –HKW- Urophycis tenuis

Бял марлин –WHM- Tetrapturus albidus

Бял скат -RJA -Rostroraja alba

Меджид –WHG- Merlangius merlangus

Камбала -WIT -Glyptocephalus cynoglossus

Жълтоопашата лиманда- YEL- Limanda ferruginea


ПРИЛОЖЕНИЕ IА


Скагерак, Категат, зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES, водите на ЕС от СЕCAF, водите на Френска Гвиана


Вид: Пясъчна змиорка Ammodytes spp.

Зона: норвежки води от IV (SAN/04-N.)

Дания - 048

Обединеното кралство - 0 (1)

ЕС - 0 (1)

ОДУ - Неприложимо

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


>M3


Вид: Пясъчна змиорка

AmmodytidaeЗона: Води на ЕС от зона IIIa, води на ЕС от зони IIа и IV (1)

SAN/2A3A4.


Дания

327 250 (2)
Обединено кралство

7 153 (3)
Германия

500 (4)
Швеция

12 017 (5)
ЕС

346 920 (6)

Аналитичен ОДУ.Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.Член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага.


Норвегия

27 500 (7)


Фарьорски острови

2 500


ОДУ

376 920


(1) С изключение на водите в границата на шест мили от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula.


(2) От които не повече от 311 289 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕС от зони IIа и IV. Останалото количество може да бъде уловено само във водите на ЕС от зона IIIа на ICES. (SAN/*03A.).


(3) От които не повече от 6 804 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕС от зони IIа и IV. Останалото количество може да бъде уловено само във водите на ЕС от зона IIIа на ICES. (SAN/*03A.).


(4) От които не повече от 476 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕС от зони IIа и IV. Останалото количество може да бъде уловено само във водите на ЕС от зона IIIа на ICES. (SAN/*03A.).


(5) От които не повече от 11 431 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕС от зони IIа и IV. Останалото количество може да бъде уловено само във водите на ЕС от зона IIIа на ICES. (SAN/*03A.).


(6) От които не повече от 330 000 тона могат да бъдат уловени във водите на ЕС от зони IIа и IV. Останалото количество може да бъде уловено само във водите на ЕС от зона IIIа на ICES. (SAN/*03A.).


(7) Да бъде извършен в зона IV на ICES.


Вид: Атлантическа аргентина Argentina silus

Зона: води на ЕС и международни води от I и II (ARU/1/2.)


Германия 30

Франция 10

Нидерландия 24

Обединеното кралство - 48

ЕС 112

ОДУ 112

Предпазен ОДУ


Вид: Атлантическа аргентина Argentina silus

Зона: води на ЕС от III и IV (ARU/3/4.)

Дания 1 134

Германия 11

Франция 8

Ирландия 8

Нидерландия 53

Швеция 44

Обединеното кралство 20

ЕС 1 278

ОДУ 1 278

Предпазен ОДУ


Вид: Атлантическа аргентина Argentina silus

Зона: води на ЕС и международни води от V, VI и VII (ARU/567.)


Германия 389

Франция 8

Ирландия 360

Нидерландия 4 057

Обединеното кралство 285

ЕС 5 099

ОДУ 5 099

Предпазен ОДУ


Вид: Менек Brosme brosme

Зона: води на ЕС и международни води от I, II и ХIV (USK/1214EI.)

Германия 6 (Само за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.)

Франция 6 (Само за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.)

Обединеното кралство 6 (Само за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.)

Други 3 (Само за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.)

ЕС 21 (Само за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.)

ОДУ 21

Аналитичен ОДУ


Вид: Менек Brosme brosme

Зона: води на ЕС от III (USK/03-C.)

Дания 12

Швеция 6

Германия 6

ЕС 24

ОДУ 24

Аналитичен ОДУ


Вид: Менек Brosme brosme

Зона: води на ЕС от IV (USK/04-C.)

Дания 53

Германия 16

Франция 37

Швеция 5

Обединеното кралство 80

Други 5 (Само за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.)

ЕС 196

ОДУ 196

Аналитичен ОДУ

___________

>M1

Вид: Менек

Brosme brosme

Зона: Води на ЕС и международни води от зони V,

VI и VII

(USK/567EI)

Германия 4

Испания 14

Франция 172

Ирландия 17

Обединено кралство 83

Други 4 (1)

ЕС 294

Норвегия (2) 2 923 (3) (4)

ОДУ 3 217 Аналитичен ОДУ

___________

(1) Само за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.

(2) Да се добива във водите на ЕС от зони IIa, IV, Vb, VI и VII.

(3) От които във всеки момент в зони Vb, VI и VII е разрешен случаен улов на други видове от 25 % на кораб. Този процент обаче може да бъде надхвърлен през първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен улов на други видове в зони Vb, VI и VII не може да надвишава 3 000 тона.

(4) Включително молва (морска щука). Квотите за Норвегия са: молва — 6 140 тона, и менек — 2 923 тона, като двата вида са взаимозаменяеми до 2 000 тона и уловът им е разрешен единствено с парагади в зони Vb, VI и VII.


Вид: Менек

Brosme brosme

Зона: Норвежки води от зона IV (USK/04-N.)

Белгия 0

Дания 165

Германия 1

Франция 0

Нидерландия 0

Обединено кралство 4

ЕС 170


> M1

Вид: Менек

Brosme brosme

Зона: Норвежки води от зона IV (USK/04-N.)

ОДУ Неприложимо

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Херинга 51 Clupea harengus

Зона: IIIa (HER/03A.)

Дания 14 010

Германия 224

Швеция 14 656

ЕС 28 890

Фарьорски острови 450 52

ОДУ 33 855

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Херинга 53 Clupea harengus

Зона: Води на ЕС и норвежки води от зона IV, северно от 53° 30? с. ш. (HER/4АB.)


Дания 22 497

Германия 14 147

Франция 9 653

Нидерландия 21 581

Швеция 1 672

Обединено кралство 24 223

ЕС 93 773

Норвегия 47 64754

ОДУ 164 300 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________


Специално условие:

В рамките на горепосочените квоти не могат да се добиват количества над

указаните по-долу в следната зона:

Норвежки води южно от

62°с. ш. (HER/*04N-)

EC 50 000


>M1

Вид: Херинга Clupea harengus

Зона: Норвежки води южно от 62° с. ш. (HER/04-N.)

Швеция 84655

ЕС 846

ОДУ 164 300 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Херинга56) Clupea harengus

Зона: Прилов в зона IIIa (HER/03A-BC)

Дания 6 424

Германия 57

Швеция 1 034

ЕС 7 515

ОДУ 7 515 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________


Вид: Херинга 57 Clupea harengus

Зона: Прилов в зони IV, VIId и във водите на ЕС от зона Iia (HER/2A47DX)

Белгия 67

Дания 13 008

Германия 67

Франция 67

Нидерландия 67

Швеция 64

Обединено кралство 247

ЕС 13 587

ОДУ 13 587 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________


>M1

Вид: Херинга58 Clupea harengus

Зона: VIId; IVc 59 (HER/4CXB7D)

Белгия 7 100 60

Дания 321 61

Германия 202 62

Франция 5 235 63

Нидерландия8 19364

Обединено кралство 1 830 65

ЕС 22 881

ОДУ 164 300 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Херинга Clupea harengus

Зона: Води на ЕС и международни води от зони Vb, VIb и VIaN 66 (HER/5B6ANB)

Германия 2 656

Франция 503

Ирландия 3 589

Нидерландия2 656

Обединено

кралство

14 356

ЕС 23 760

Фарьорски острови 660 67

ОДУ 24 420

Аналитичен ОДУ

___________


Вид: Херинга

Clupea harengus

Зона: VIIb, VIIc; VIaS68

(HER/6AS7BC)

Ирландия 6 774

Нидерландия677

ЕС 7 451

ОДУ 7 451 Аналитичен ОДУ


Вид: Херинга Clupea harengus

Зона: VI Clyde 69 (HER/06ACL.)

Обединеното кралство 720

ЕС 720

ОДУ 720 Предпазен ОДУ

___________


Вид: Херинга

Clupea harengus

Зона: VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Ирландия 1 250

Обединеното кралство 3 550

ЕС 4 800

ОДУ 4 800 Аналитичен ОДУ

___________

(1) Тази зона се намалява с района, прибавен към зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk на ICES, ограничени:

— на север от ширина 52° 30? с.ш,

— на юг от ширина 52° 00? с.ш.,

— на запад от крайбрежието на Ирландия,

— на изток от крайбрежието на Обединеното кралство.

Вид: Херинга

Clupea harengus

Зона: VIIe и VIIf

(HER/7EF.)

Франция 500

Обединеното кралство 500

ЕС 1 000

ОДУ 1 000 Предпазен ОДУ

Вид: Херинга

Clupea harengus

Зона: VIIg (1), VIIh (1), VIIj (1)и VIIk (1)

(HER/7G-K.)

Германия 113

Франция 627

Ирландия 8 770

Нидерландия627

Обединеното кралство 13

ЕС 10 150

ОДУ 10 150 Аналитичен ОДУ

___________

(1) Тази зона се увеличава с района, ограничен:

— на север от ширина 52° 30? с.ш,

— на юг от ширина 52° 00? с.ш.,

— на запад от крайбрежието на Ирландия,

— на изток от крайбрежието на Обединеното кралство.


Вид: Хамсия Engraulis encrasicolus

Зона: VIII (ANE/08.)

Испания 6 300

Франция 700

ЕС 7 000

ОДУ 7 000 Аналитичен ОДУ


Вид: Хамсия Engraulis encrasicolus

Зона: IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Испания 3 826

Португалия 4 174

ЕС 8 000

ОДУ 8 000 Аналитичен ОДУ

>M1

Вид: Атлантическа треска Gadus morhua

Зона: Скагерак (COD/03AN.)

Белгия 127071

Дания 3 835 (1) (2)

Германия 96 (1) (2)

Нидерландия24 (1) (2)

Швеция 671 (1) (2)

ЕС 4 638

ОДУ 4 793 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Атлантическа треска Gadus morhua

Зона: Категат (COD/03AS.)

Дания 234

Германия 5

Швеция 140

ЕС 379

ОДУ 379 Аналитичен ОДУ


>M1

Вид: Атлантическа треска Gadus morhua

Зона: IV; води на ЕС от зона IIa; частта от зона IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат (COD/2A3AX4)

Белгия 991 7273

Дания 5 696 (1) 74

Германия 3 612 (1) 75

Франция 1 225 (1) (2)

Нидерландия3 219 (1) (2)

Швеция 38 (1) (2)

Обединено кралство 13 067 (1) (2)

ЕС 27 848 (1)

Норвегия 5 704 (Може да се добива във води на ЕС. Уловът, добит по тази квота, се приспада от дела на Норвегия от ОДУ.)

ОДУ 33 552 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________


Специално условие:

В рамките на горепосочените квоти не могат да се добиват количества над указаните по-долу в следната зона:

Норвежки води от зона IV

(COD/*04N-)

EC 24 204

Вид: Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона: Норвежки води южно от 62°с. ш.

(COD/04-N.)

Швеция 38276

ЕС 382

ОДУ Неприложимо

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________


Вид: Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона: VIb; води на ЕС и международни води от Vb

на запад от 12° 00 з.д. и от XII и XIV

(COD/561214)

Белгия 0

Германия 1

Франция 13

Ирландия 18

Обединеното кралство 48

ЕС 80

ОДУ 80 Предпазен ОДУ

Вид: Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона: VIa; води на ЕС и международни води от Vb

на изток от 12° 00 з.д.

(COD/5B6A-C)

Белгия 0

Германия 4

Франция 38

Ирландия 53

Обединеното кралство 145

ЕС 240

ОДУ 240 Аналитичен ОДУ


Вид: Атлантическа треска Gadus morhua

Зона: VIIa (COD/07A.)

Белгия 9

Франция 25

Ирландия 444

Нидерландия2

Обединеното кралство 194

ЕС 674

ОДУ 674 Аналитичен ОДУ


Вид: Атлантическа треска Gadus morhua

Зона: VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)

Белгия 167

Франция 2 735

Ирландия 825

Нидерландия1

Обединеното кралство 295

ЕС 4 023

ОДУ 4 023 Аналитичен ОДУ


>M1

Вид: Атлантическа треска Gadus morhua

Зона: VIId (COD/07D.)

Белгия 84 (1) (2)

Франция 1 641 (1) (2)

Нидерландия49 (1) (2)

Обединено кралство 181 (1) (2)

ЕС 1 955

ОДУ 1 955 Аналитичен ОДУ

___________

(1) При използването на тази квота се прилагат условията, посочени в точка 2 от допълнението към настоящото приложение.

(2) В допълнение към тази квота държавите-членки могат да разрешат на кораби, които участват в инициативи за напълно документиран риболов, да осъществяват допълнителен улов с общ лимит до 5 % от квотата, отпусната на тази държава-членка, при условие че:

— корабът използва камери за видеонаблюдение (CCTV), свързани със система от датчици, които записват всички риболовни и преработващи дейности на борда на кораба,

— целият улов на атлантическа треска с този кораб се приспада от квотата, включително рибата, която е под разрешения размер за разтоварване на сушата,

— допълнителният улов е ограничен до 30 % от нормалното ограничение на улова за такъв кораб или до количеството, с което обосновано може да се гарантира, че няма да има увеличение на смъртността на запаса от атлантическа треска поради риболов,

— когато държава-членка установи, че кораб, който участва в инициативата, не удовлетворява посочените по-горе условия, държавата-членка оттегля допълнителния улов, отпуснат на този кораб, и изключва кораба от по-нататъшно участие в инициативата.


Вид: Селдова акула Lamna nasus

Зона: Води на ЕС от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X и XII (POR/3-12)

Дания 0

Франция 0

Германия 0

Ирландия 0

Испания 0

Обединеното кралство 0

ЕС 0

ОДУ Неприложимо Предпазен ОДУ


Вид: Мегрим Lepidorhombus spp.

Зона: води на ЕС от IIа и IV (LEZ/2AC4-C)

Белгия 5

Дания 5

Германия 5

Франция 29

Нидерландия23

Обединеното кралство 1 690

ЕС 1 757

ОДУ 1 757 Предпазен ОДУ


Вид: Мегрим Lepidorhombus spp.

Зона: VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV (LEZ/561 214)

Испания 350

Франция 1 364

Ирландия 399

Обединеното кралство 966

ЕС 3 079

ОДУ 3 079 Предпазен ОДУ

Вид: Мегрим Lepidorhombus spp.

Зона: VII (LEZ/07.)

Белгия 494

Испания 5 490

Франция 6 663

Ирландия 3 029

Обединеното кралство 2 624

ЕС 18 300

ОДУ 18 300 Предпазен ОДУ


Вид: Мегрим Lepidorhombus spp.

Зона: VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (LEZ/8ABDE.)

Испания 1 176

Франция 949

ЕС 2 125

ОДУ 2 125 Предпазен ОДУ


Вид: Мегрим Lepidorhombus spp.

Зона: VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)

Испания 1 188

Франция 59

Португалия 40

ЕС 1 287

ОДУ 1 287 Аналитичен ОДУ


Вид: Лиманда и писия (речна писия) Limanda limanda и Platichthys flesus

Зона: води на ЕС от IIа и IV (D/F/2AC4-C)

Белгия 513

Дания 1 927

Германия 2 890

Франция 200

Нидерландия11 654

Швеция 6

Обединеното кралство 1 620

ЕС 18 810

ОДУ 18 810 Предпазен ОДУ


Вид: Морски дявол Lophiidae

Зона: води на ЕС от IIа и IV (ANF/2AC4-C)

Белгия 401 77

Дания 884 78

Германия 43279

Франция 82 (От които до 5 % могат да се ловят в VI; във води на ЕС и международни води от Vb; в

международни води от XII и XIV(ANF/*561214)

Нидерландия 303 80

Швеция 10 (От които до 5 % могат да се ловят в VI; във води на ЕС и международни води от Vb; в

международни води от XII и XIV(ANF/*561214)


Обединеното кралство 9 233 (От които до 5 % могат да се ловят в VI; във води на ЕС и международни води от Vb; в

международни води от XII и XIV(ANF/*561214)


ЕС 11 345 (От които до 5 % могат да се ловят в VI; във води на ЕС и международни води от Vb; в

международни води от XII и XIV(ANF/*561214)


ОДУ 11 345 Предпазен ОДУ

___________

>M1

Вид: Морски дявол

Lophiidae

Зона: Норвежки води от зона IV

(ANF/04-N.)

Белгия 46

Дания 1 182

Германия 19

Нидерландия17

Обединено кралство 276

ЕС 1 540

ОДУ Неприложимо

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Морски дявол Lophiidae

Зона: VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV (ANF/561214)

Белгия 200

Германия 228

Испания 214

Франция 2 462

Ирландия 557

Нидерландия 193

Обединеното кралство 1 713

ЕС 5 567

ОДУ 5 567 Предпазен ОДУ

Вид: Морски дявол

Lophiidae

Зона: VII

(ANF/07.)


Белгия 2 984 (От които до 5 % могат да се ловят в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (ANF/*8ABDE)

Германия 333 От които до 5 % могат да се ловят в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (ANF/*8ABDE).


Испания 1 186 От които до 5 % могат да се ловят в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (ANF/*8ABDE).


Франция 19 149 От които до 5 % могат да се ловят в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (ANF/*8ABDE).

Ирландия 2 447 От които до 5 % могат да се ловят в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (ANF/*8ABDE).


Нидерландия 386 (От които до 5 % могат да се ловят в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (ANF/*8ABDE).

Обединеното кралство 5 807 (От които до 5 % могат да се ловят в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (ANF/*8ABDE).


ЕС 32 292 (От които до 5 % могат да се ловят в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (ANF/*8ABDE).

ОДУ 32 292 81

Аналитичен ОДУ


Вид: Морски дявол Lophiidae

Зона: VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (ANF/8ABDE.)

Испания 1 387

Франция 7 721

ЕС 9 108

ОДУ 9 108 Аналитичен ОДУ


Вид: Морски дявол Lophiidae

Зона: VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)

Испания 1 247

Франция 1

Португалия 248

ЕС 1 496

ОДУ 1 496 Аналитичен ОДУ


Вид: Пикша Melanogrammus aeglefinus

Зона: IIIa; води на ЕС от зони IIIb, IIIc и IIId (HAD/3A/BCD)

Белгия 9

Дания 1 551

Германия 99

Нидерландия 2

Швеция 183

ЕС 1 844 82

ОДУ 2 201 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Пикша Melanogrammus aeglefinus

Зона: IV; води на ЕС от зона Iia (HAD/2AC4.)

Белгия 200

Дания 1 376

Германия 876

Франция 1 526

Нидерландия 150

Швеция 139

Обединено кралство 22 698

ЕС 26 965 83

Норвегия 8 083

ОДУ 35 794 Аналитичен ОДУ

___________


Специално условие:

В рамките на горепосочените квоти не могат да се добиват количества над

указаните по-долу в следната зона:

Норвежки води от зона IV

(HAD/*04N-)

EC 20 613

2010R0053— BG —01.01.2010 — 000.003— 44

>M1

Вид: Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона: Норвежки води южно от 62°с. ш.

(HAD/04-N.)

Швеция 70784

ЕС 707

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Пикша Melanogrammus aeglefinus

Зона: води на ЕС и международни води от зони VIb, XII и XIV (HAD/6B1214)

Белгия 11

Германия 13

Франция 551

Ирландия 393

Обединеното кралство 4 029

ЕС 4 997

ОДУ 4 997 Аналитичен ОДУ


Вид: Пикша Melanogrammus aeglefinus

Зона: води на ЕС и международни води от Vb и Viа (HAD/5BC6A.)

Белгия 3

Германия 4

Франция 147

Ирландия 438

Обединеното кралство 2 081

ЕС 2 673

ОДУ 2 673 Аналитичен ОДУ

Вид: Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона: VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF

34.1.1

(HAD/7X7A34)

Белгия 129

Франция 7 719

Ирландия 2 573

Обединеното кралство 1 158

ЕС 11 579

ОДУ 11 579 Аналитичен ОДУ


Вид: Пикша Melanogrammus aeglefinus

Зона: VIIa (HAD/07A.)

Белгия 23

Франция 103

Ирландия 617

Обединеното кралство 681

ЕС 1 424

ОДУ 1 424 Предпазен ОДУ

>M1

Вид: Меджид Merlangius merlangus

Зона: IIIa

(WHG/03A.)

Дания 232

Нидерландия 1

Швеция 25

ЕС 258 85

ОДУ 1 050 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Меджид

Merlangius merlangus

Зона: IV; води на ЕС от зона IIa

(WHG/2AC4.)

Белгия 236 (1)

Дания 1 022 (1)

Германия 266 (1)

Франция 1 536 (1)

Нидерландия 591 (1)

Швеция 2 (1)

Обединено

кралство

7 391 (1)

ЕС 11 044 (2)

Норвегия 790 (3)

ОДУ 12 897 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) При използването на тази квота се прилагат условията, посочени в точка 3 от допълнението към настоящото приложение.

(2) С изключение на очакван промишлен прилов от 1 063 тона.

(3) Може да се добива във води на ЕС. Уловът, добит по тази квота, се приспада от дела на Норвегия от ОДУ.


Специално условие:


В рамките на горепосочените квоти не могат да се добиват количества над указаните по-долу в следната зона:


Норвежки води от зона IV (WHG/*04N-)

EC 8 203


Вид: Меджид Merlangius merlangus

Зона: VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV (WHG/561 214)

Германия 3

Франция 53

Ирландия 129

Обединеното кралство 246

ЕС 431

ОДУ 431 Аналитичен ОДУ


Вид: Меджид Merlangius merlangus

Зона: VIIa (WHG/07A.)

Белгия 0

Франция 5

Ирландия 91

Нидерландия 0

Обединеното кралство 61

ЕС 157

ОДУ 157 Аналитичен ОДУ


Вид: Меджид Merlangius merlangus

Зона: VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh и VIIk HG/7X7A.

Белгия 133

Франция 8 180

Ирландия 4 565

Нидерландия 66

Обединеното кралство 1 463

ЕС 14 407

ОДУ 14 407 Аналитичен ОДУ


Вид: Меджид Merlangius merlangus

Зона: VIII (WHG/08.)

Испания 1 296

Франция 1 944

ЕС 3 240

ОДУ 3 240 Предпазен ОДУ


Вид: Меджид Merlangius merlangus

Зона: IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (WHG/9/3411)

Португалия 588

ЕС 588

ОДУ 588 Предпазен ОДУ


>M1

Вид: Меджид и сребриста сайда Merlangius merlangus и Pollachius pollachius

Зона: Норвежки води южно от 62°с. ш. (W/P/04-N.)

Швеция 190 86

ЕС 190

ОДУ Неприложимо Предпазен ОДУ

___________


Вид: Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона: IIIa; води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId

(HKE/3A/BCD)

Дания 1 531

Швеция 130

ЕС 1 661

ОДУ 1 66187 Аналитичен ОДУ


Вид: Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона: води на ЕС от IIа и IV

(HKE/2AC4-C)

Белгия 28

Дания 1 119

Германия 128

Франция 248

Нидерландия 64

Обединеното кралство 348

ЕС 1 935

ОДУ 1 935 88Аналитичен ОДУ

___________


Вид: Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона: VI и VII; води на ЕС и международни води от

Vb; международни води от зони XII и XIV

(HKE/571214)

Белгия 284 (1)

Испания 9 109

Франция 14 067 (1)

Ирландия 1 704

Нидерландия 183 (1)

Обединеното кралство 5 553 (1)

ЕС 30 900

ОДУ 30 900 89 Аналитичен ОДУ

___________

(1) От тази квота могат да се правят прехвърляния към водите на ЕС от зони IIa и IV. За тези

прехвърляния обаче трябва да се съобщава предварително на Комисията.

(2) В рамките на общ ОДУ от 55 105 тона от северния запас мерлуза.

Специални условия:

В следните зони в границите на горепосочените квоти не може да се лови

повече от посочените по-долу количества риба:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Белгия 37

Испания 1 469

Франция 1 469

Ирландия 184

Нидерландия 18

Обединеното кралство 827

ЕС 4 004


Вид: Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона: VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Белгия 9 90

Испания 6 341

Франция 14 241

Нидерландия 18 91

ЕС 20 609

ОДУ 20 609 (2) Аналитичен ОДУ


Специални условия:

В следните зони в границите на горепосочените квоти не може да се лови повече от посочените по-долу количества риба:

VI и VII; води на ЕС и

международни води от Vb;

международни води от зони

XII и XIV

(HKE/*57-14)

Белгия 2

Испания 1 837

Франция 3 305

Нидерландия 6

ЕС 5 150

Вид: Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона: VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Испания 5 952

Франция 571

Португалия 2 777

ЕС 9 300

ОДУ 9 300 Аналитичен ОДУ

>M1

Вид: Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона: Норвежки води от зони II и IV

(WHB/4AB-N.)

Дания 1 900

Обединено кралство 100

ЕС 2 000

ОДУ 540 000 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


>M1

Вид: Син меджид Micromesistius poutassou

Зона: Води на ЕС и международни води от зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV (WHB/1X14)

Дания 10 128 (1) (2)

Германия 3 938 (1) (2)

Испания 8 586 (1) (2)

Франция 7 048 (1) (2)

Ирландия 7 843 (1) (2)

Нидерландия 12 350 (1) (2)

Португалия 798 (1) (2)

Швеция 2 505 (1) (2)

Обединено кралство 13 141 (1) (2)

ЕС 66 337 (1) (2)

Норвегия 59 900 (3) (4)

Фарьорски острови 9 000 (5) (6)

ОДУ 540 000 Аналитичен ОДУ

___________

(1) От които до 68 % могат да бъдат уловени в норвежката икономическа зона или в риболовната зона около Ян Майен (WHB/*NZJM1).

(2) Може да се добива във фарьорски води в рамките на общото количество за достъп от 14 000 тона на разположение на ЕС (WHB/*05B-F).

(3) Да се добиват във води на ЕС от зони II, IVa, VIa северно от 56° 30 с. ш. и зони VIb и VII западно от 12° з. д. (WHB/*8CX34). Уловът в зона IVа не може да надхвърля 40 000 тона.

(4) От които до 500 тона може да се състоят от атлантическа аргентина (Argentina spp.).

(5) Уловът на син меджид може да включва неизбежен улов на атлантическа аргентина (Argentina spp.).

(6) Да се добива във води на ЕС от зони II, IVa, V и VIa северно от 56° 30? с. ш. и зони VIb и VII западно от 12° з. д. Уловът в зона IVа не може да надхвърля 2 250 тона.


Вид: Син меджид Micromesistius poutassou

Зона: VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (WHB/8C3 411)

Испания 11 096

Португалия 2 774

ЕС 13 870 (1) (2)

ОДУ 540 000 Аналитичен ОДУ

___________

(1) От които до 68 % може да се добиват в норвежката икономическа зона или в риболовната зона около Ян Майен (WHB/*NZJM2).

(2) Може да се добива във фарьорски води в рамките на общото количество за достъп от 14 000 тона на разположение на ЕС (WHB/*05B-F).


Вид: Син меджид Micromesistius poutassou

Зона: Води на ЕС от зони II, IVa, V и VI северно от 56° 30? с. ш. и зона VII западно от 12° з. д. (WHB/24A567)

Норвегия 88 701 (1) (2)

Фарьорски острови 14 000 (3) (4)

ОДУ 540 000 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Приспадат се от ограниченията за улова на Норвегия, определени със спогодбата на крайбрежните държави.

(2) Уловът в зона IV не може да надхвърля 21 753 тона, т.е. 25 % от ограниченията за достъп на Норвегия.

(3) Да се приспадне от ограниченията за улова на Фарьорските острови, определени със спогодбата на крайбрежните държави.

(4) Може да се добива също в зона VIb. Уловът в зона IV не може да надхвърля 3 500 тона.


Вид: Малоуста писия и камбала Microstomus kitt и Glyptocephalus cynoglossus

Зона: води на ЕС от IIа и IV (L/W/2AC4-C)

Белгия 353

Дания 973

Германия 125

Франция 266

Нидерландия 810

Швеция 11

Обединеното кралство 3 983

ЕС 6 521

ОДУ 6 521 Предпазен ОДУ


>M1


Вид: Синя молва Molva dypterygia

Зона: Води на ЕС и международни води от зони VI и VII (BLI/67-)

Германия 18

Естония 3

Испания 57

Франция 1 309

Ирландия 5

Литва 1

Полша 1

Обединено кралство 333

Други 5 (1)

ЕС 1 732

Норвегия 150 (2)


>M1

Вид: Синя молва Molva dypterygia

Зона: Води на ЕС и международни води от зони VI и VII (BLI/67-)

Фарьорски острови 150 (3)

ОДУ 2 032 Аналитичен ОДУ

___________

(1) Изключително за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.

(2) Да се добива във водите на ЕС от зони IIa, IV, Vb, VI и VII.

(3) Приловът на гренадир и черна риба сабя се приспада от тази квота. Да се добива във води на ЕС от зона VIa северно от 56° 30? с. ш. и VIb.


Вид: Молва (морска щука) Molva molva

Зона: води на ЕС и международни води от I и II (LIN/1/2.)

Дания 8

Германия 8

Франция 8

Обединеното кралство 8

Други 4 (1)

ЕС 38

ОДУ 38 Аналитичен ОДУ

___________


(1) Само за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.


Вид: Молва (морска щука) Molva molva

Зона: IIIa; води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId (LIN/03.)

Белгия 7 (1)

Дания 51

Германия 7 (1)

Швеция 20

Обединеното кралство 7 (1)

ЕС 92

ОДУ 92 Аналитичен ОДУ

___________

(1) Тази квота може да се добива само във води на ЕС от зони IIIa, IIIb, IIIc и IIId.


Вид: Молва (морска щука) Molva molva

Зона: води на ЕС от IV (LIN/04.)

Белгия 16

Дания 243

Германия 150

Франция 135

Нидерландия 5

Швеция 10

Обединеното кралство 1 869

ЕС 2 428

ОДУ 2 428 Аналитичен ОДУ


Вид: Молва (морска щука) Molva molva

Зона: води на ЕС и международни води от V (LIN/05.)

Белгия 10

Дания 6

Германия 6

Франция 6

Обединеното кралство 6

ЕС 34

ОДУ 34 Аналитичен ОДУ


>M1


Вид: Молва Molva molva

Зона: Води на ЕС и международни води от зони VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV (LIN/6X14.)

Белгия 29

Дания 5

Германия 107

Испания 2 156

Франция 2 299

Ирландия 576

Португалия 5

Обединено кралство 2 646

ЕС 7 824

Норвегия 6 140 (1) (2)

Фарьорски острови 200 (3) (4)

ОДУ 14 164 Аналитичен ОДУ

___________

(1) От които във всеки момент в зони Vb, VI и VII е разрешен случаен улов на други видове от 25 % на кораб. Този процент обаче може да бъде надхвърлен в първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен улов на други видове в зони VI и VII не може да надвишава 3 000 тона.

(2) Включително менек. Квотите за Норвегия са: молва — 6 140 тона, и менек — 2 923 тона, като са взаимозаменяеми до 2 000 тона и уловът им е разрешен единствено с парагади в зони Vb, VI и VII.

(3) Включително менек. Да се добива само в зони VIb и VIa северно от 56° 30? с. ш.

(4) От които във всеки момент в зони VIa и VIb е разрешен случаен улов на други видове от 20 % на кораб. Този процент обаче може да бъде надхвърлен в първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен улов на други видове в зона VI не може да надвишава 75 тона.


Вид: Молва Molva molva

Зона: Норвежки води от зона IV (LIN/04-N.)

Белгия 6

Дания 747

Германия 21

Франция 8

Нидерландия 1

Обединено кралство 67

ЕС 850

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ


Вид: Норвежки омар Nephrops norvegicus

Зона: IIIa; води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId (NEP/3A/BCD)

Дания 3 800

Германия 11 (1)

Швеция 1 359

ЕС 5 170

ОДУ 5 170 Предпазен ОДУ

___________

(1) Тази квота може да се добива само във води на ЕС от зони IIIa, IIIb, IIIc и IIId.


Вид: Норвежки омар Nephrops norvegicus

Зона: води на ЕС от IIа и IV (NEP/2AC4-C)

Белгия 1 291

Дания 1 291

Германия 19

Франция 38

Нидерландия 665

Обединеното кралство 21 384

ЕС 24 688

ОДУ 24 688 Аналитичен ОДУ


>M1

Вид: Норвежки омар Nephrops norvegicus

Зона: Норвежки води от зона IV (NEP/04-N.)

Дания 1 135

Германия 1

Обединено

кралство

64

ЕС 1 200

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Норвежки омар Nephrops norvegicus

Зона: VI; води на ЕС и международни води от Vb (NEP/5BC6.)

Испания 33

Франция 130

Ирландия 217

Обединеното кралство 15 677

ЕС 16 057

ОДУ 16 057 Аналитичен ОДУ


Вид: Норвежки омар Nephrops norvegicus

Зона: VII (NEP/07.)

Испания 1 346

Франция 5 455

Ирландия 8 273

Обединеното кралство 7 358

ЕС 22 432

ОДУ 22 432 Аналитичен ОДУ


Вид: Норвежки омар Nephrops norvegicus

Зона: VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (NEP/8ABDE.)

Испания 234

Франция 3 665

ЕС 3 899

ОДУ 3 899 Аналитичен ОДУ


Вид: Норвежки омар Nephrops norvegicus

Зона: VIIIc (NEP/08C.)

Испания 97

Франция 4

ЕС 101

ОДУ 101 Аналитичен ОДУ


Вид: Норвежки омар Nephrops norvegicus

Зона: IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)

Испания 84

Португалия 253

ЕС 337

ОДУ 337 Аналитичен ОДУ


>M1


Вид: Северна скарида Pandalus borealis

Зона: IIIa (PRA/03A.)

Дания 3 401

Швеция 1 832

ЕС 5 233

ОДУ 9 800 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Северна скарида Pandalus borealis

Зона: води на ЕС от IIа и IV (PRA/2AC4-C)

Дания 3 145

Нидерландия 29

Швеция 127

Обединеното кралство 932

ЕС 4 233

ОДУ 4 233 Аналитичен ОДУ

>M1

Вид: Северна скарида Pandalus borealis

Зона: Норвежки води южно от 62° с. ш. (PRA/04-N.)

Дания 420

Швеция 138 (1)

ЕС 558

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Приловът на атлантическа треска, пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотите за тези видове.


Вид: Скариди от рода Penaeus Penaeus spp.

Зона: води на Френска Гвиана (PEN/FGU.)

Франция 4 108 (1)

ЕС 4 108 (1)

ОДУ 4 108 (1) Предпазен ОДУ

___________

(1) Уловът на скариди Penaeus subtilis и Penaeus brasiliensis е забранен във води с дълбочина, по-малка от 30 m.


>M1

Вид: Писия (морска писия) Pleuronectes platessa


Зона: Скагерак (PLE/03AN.)

Белгия 56

Дания 7 280

Германия 37

Нидерландия 1 400

Швеция 390

ЕС 9 163

ОДУ 9 350 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


>M1

Вид: Писия (морска писия) Pleuronectes platessa

Зона: Категат (PLE/03AS.)

Дания 2 039

Германия 23

Швеция 229

ЕС 2 291

ОДУ 2 291 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Писия (морска писия) Pleuronectes platessa

Зона: IV; води на ЕС от зона IIa; частта от зона IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат (PLE/2A3AX4)

Белгия 3 665

Дания 11 911

Германия 3 436

Франция 687

Нидерландия 22 907

Обединено

кралство

16 951

ЕС 59 557

Норвегия 4 268

ОДУ 63 825 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Специално условие:

В рамките на горепосочените квоти не могат да се добиват количества над указаните по-долу в следната зона:

Норвежки води от зона IV (PLE/*04N-)

EC 24 439


Вид: Писия (морска писия) Pleuronectes platessa European plaice

Зона: VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV (PLE/561214)

Франция 10

Ирландия 280

Обединеното кралство 417

ЕС 707

ОДУ 707 Предпазен ОДУ


Вид: Писия (морска писия) Pleuronectes platessa European plaice

Зона: VIIa (PLE/07A.)

Белгия 42

Франция 18

Ирландия 1 063

Нидерландия 13

Обединеното кралство 491

ЕС 1 627

ОДУ 1 627 Аналитичен ОДУ

Вид: Писия (морска писия) Pleuronectes platessa European plaice

Зона: VIIb и VIIc (PLE/7BC.)

Франция 16

Ирландия 64

ЕС 80

ОДУ 80 Аналитичен ОДУ

Вид: Писия (морска писия) Pleuronectes platessa European plaice

Зона: VIId и VIIe (PLE/7DE.)

Белгия 699

Франция 2 332

Обединеното кралство 1 243

ЕС 4 274

ОДУ 4 274 Аналитичен ОДУ

Вид: Писия (морска писия) Pleuronectes platessa European plaice

Зона: VIIf и VIIg (PLE/7FG.)

Белгия 67

Франция 120

Ирландия 201

Обединеното кралство 63

ЕС 451

ОДУ 451 Аналитичен ОДУ

Вид: Писия (морска писия) Pleuronectes platessa European plaice

Зона: VIIh, VIIj и VIIk (PLE/7HJK.)

Белгия 7

Франция 14

Ирландия 156

Нидерландия 27

Обединеното кралство 14

ЕС 218

ОДУ 218 Аналитичен ОДУ


Вид: Писия (морска писия) Pleuronectes platessa European plaice

Зона: VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)

Испания 67

Франция 269

Португалия 67

ЕС 403

ОДУ 403 Предпазен ОДУ

Вид: Сребриста сайда Pollachius pollachius

Зона: VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV (POL/561214)

Испания 6

Франция 194

Ирландия 57

Обединеното кралство 148

ЕС 405

ОДУ 405 Предпазен ОДУ


Вид: Сребриста сайда Pollachius pollachius

Зона: VII (POL/07.)

Белгия 428

Испания 26

Франция 9 864

Ирландия 1 051

Обединеното кралство 2 401

ЕС 13 770

ОДУ 13 770 Предпазен ОДУ


Вид: Сребриста сайда Pollachius pollachius

Зона: VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (POL/8ABDE.)

Испания 257

Франция 1 255

ЕС 1 512

ОДУ 1 512 Предпазен ОДУ


Вид: Сребриста сайда Pollachius pollachius

Зона: VIIIc (POL/08C.)

Испания 212

Франция 24

ЕС 236

ОДУ 236 Предпазен ОДУ


Вид: Сребриста сайда Pollachius pollachius

Зона: IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)

Испания 278

Португалия 10

ЕС 288

ОДУ 288 Предпазен ОДУ

>M1

Вид: Сайда Pollachius virens

Зона: IIIa и IV; води на ЕС от зони IIa, IIIb, IIIc и IIId (POK/2A34.)

Белгия 37

Дания 4 357

Германия 11 002

Франция 25 891

Нидерландия 110

Швеция 599

Обединено

кралство

8 435

ЕС 50 431

Норвегия 56 613 (1)

ОДУ 107 044 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Може да се добива единствено във води на ЕС от зони IV и IIIa. Уловът, добит по тази квота, се приспада от норвежкия дял от ОДУ.


Вид: Сайда Pollachius virens

Зона: VI; води на ЕС и международни води от зони Vb, ХII и ХIV (POK/561 214)

Германия 660

Франция 6 556

Ирландия 447

Обединено

кралство

3 443

ЕС 11 106

ОДУ 11 106 Аналитичен ОДУ


Вид: Сайда Pollachius virens

Зона: Норвежки води южно от 62° с. ш. (POK/04-N.)

Швеция 880 (1)

ЕС 880

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

___________

(1) Приловът на атлантическа треска, пикша, сребриста сайда и меджид се приспада от квотата за тези

видове.


Вид: Сайда Pollachius virens

Зона: VII, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)

Белгия 6

Франция 1 428

Ирландия 1 525

Обединеното кралство 452

ЕС 3 411

ОДУ 3 411 Предпазен ОДУ


Вид: Калкан и средиземноморски калкан Psetta maxima и Scopthalmus Rhombus

Зона: води на ЕС от IIа и IV (T/B/2AC4-C)

Белгия 347

Дания 742

Германия 189

Франция 89

Нидерландия 2 633

Швеция 5

Обединеното кралство 732

ЕС 4 737

ОДУ 4 737 Предпазен ОДУ


Вид: Скатови Rajidae

Зона: води на ЕС от IIа и IV (SRX/2AC4-C)

Белгия 235 (1) (2) (3)

Дания 9 (1) (2) (3)

Германия 12 (1) (2) (3)

Франция 37 (1) (2) (3)

Нидерландия 201 (1) (2) (3)

Обединеното кралство 903 (1) (2) (3)

ЕС 1 397 (1) (3)

ОДУ 1 397 (3) Аналитичен ОДУ

___________

(1) Уловът на кукувичев скат (Leucoraja naevus) (RJN/03-C.), морска лисица (Raja clavata) (RJC/03-C.), късоопашат скат (Raja brachyura) (RJH/03-C.), петнист скат (Raja montagui) (RJM/03-C.) и бодлива морска лисица (Amblyraja radiata) (RJR/03-C.) се отчита поотделно.

(2) Квота за прилов. Количествата от тези видове не надвишават 25 % от живото тегло на улова, задържан на борда. Това условие се прилага само за съдове с обща дължина над 15 m.

(3) Не се прилага за обикновения скат (Dipturus batis). Уловени екземпляри от този вид не могат да бъдат задържани на борда и се освобождават незабавно, доколкото е възможно в неувредено състояние. Рибарите се насърчават да разработват и използват техники и уреди, които способстват за бързото и безопасно освобождаване на вида.


Вид: Скатови Rajidae

Зона: води на ЕС от IIIa (SRX/03-C.)

Дания 45 (1) (2)

Швеция 13 (1) (2)

ЕС 58 (1) (2)

ОДУ 58 (2) Аналитичен ОДУ

___________


(1) Уловът на кукувичев скат (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), морска лисица (Raja clavata)

(RJC/2AC4-C), късоопашат скат (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), петнист скат (Raja montagui)

(RJM/2AC4-C) и бодлива морска лисица (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) се отчита поотделно.

(2) Не се прилага за обикновения скат (Dipturus batis). Уловени екземпляри от този вид не могат да бъдат задържани на борда и се освобождават незабавно, доколкото е възможно в неувредено състояние. Рибарите се насърчават да разработват и използват техники и уреди, които способстват за бързото и безопасно освобождаване на вида.


Вид: Скатови

Rajidae

Зона: води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Белгия 1 209 (1) (2) (3)

Естония 7 (1) (2) (3)

Франция 5 425 (1) (2) (3)

Германия 16 (1) (2) (3)

Ирландия 1 747 (1) (2) (3)

Литва 28

Нидерландия 5 (1) (2) (3)

Португалия 30 (1) (2) (3)

Испания 1 460 (1) (2) (3)

Обединеното кралство 3 460 (1) (2) (3)

ЕС 13 387 (1) (2) (3)

ОДУ 13 387 (2) Аналитичен ОДУ

___________

(1) Уловът на кукувичев скат (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), морска лисица (Raja clavata)

(RJC/67AKXD), късоопашат скат (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), петнист скат (Raja montagui)

(RJM/67AKXD), скат от вида Raja microocellata (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), скат от вида Leucoraja circularis (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) и скат от вида Leucoraja fullonica (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) се отчита поотделно.

(2) Не се прилага за вълнист скат (Raja undulata), обикновен скат (Dipturus batis), норвежки скат (Raja

(Dipturus) nidarosiensis) и бял скат (Rostroraja alba). Уловени екземпляри от този вид не могат да бъдат задържани на борда и се освобождават незабавно, доколкото е възможно в неувредено състояние. Рибарите се насърчават да разработват и използват техники и уреди, които способстват за бързото и безопасно освобождаване на вида.

(3) От които до 5 % могат да се ловят във води на ЕС от VIId (SRX/*07D).

Вид: Скатови

Rajidae

Зона: води на ЕС от VIId

(SRX/07D)

Белгия 80 (1) (2) (3)

Франция 670 (1) (2) (3)

Нидерландия 4 (1) (2) (3)

Обединеното кралство 133 (1) (2) (3)

ЕС 887 (1) (2) (3)

ОДУ 887 (2) Аналитичен ОДУ

___________

(1) Уловът на кукувичев скат (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), морска лисица (Raja clavata) (RJC/07D.), късоопашат скат (Raja brachyura) (RJH/07D.), петнист скат (Raja montagui) (RJM/07D.) и бодлива морска лисица (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) се отчита поотделно.

(2) Не се прилага за обикновения скат (Dipturus batis) и вълнистия скат (Raja undulate). Уловени екземпляри от този вид не могат да бъдат задържани на борда и се освобождават незабавно, доколкото е възможно в неувредено състояние. Рибарите се насърчават да разработват и използват техники и уреди, които способстват за бързото и безопасно освобождаване на вида.

(3) От които до 5 % могат да се ловят във води на ЕС от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k (SRX/*67AKD).


Вид: Скатови

Rajidae

Зона: води на ЕС от VIII и IX

(SRX/89-C.)

Белгия 11 (1) (2)

Франция 2 070 (1) (2)

Португалия 1 678 (1) (2)

Испания 1 688 (1) (2)

Обединеното кралство 12 (1) (2)

ЕС 5 459 (1) (2)

ОДУ 5 459 (2) Аналитичен ОДУ

___________

(1) Уловът на кукувичев скат (Leucoraja naevus) (RJN/89-C) и морска лисица (Raja clavata) (RJC/89-C) се отчита поотделно.

(2) Не се прилага за вълнист скат (Raja undulata), обикновен скат (Dipturus batis) и бял скат (Rostroraja alba). Уловени екземпляри от този вид не могат да бъдат задържани на борда и се освобождават незабавно, доколкото е възможно в неувредено състояние. Рибарите се насърчават да разработват и използват техники и уреди, които способстват за бързото и безопасно освобождаване на вида.

>M1

Вид: Черна писия (гренландска камбала) Reinhardtius hippoglossoides

Зона: Води на ЕС от зона IIa и IV; води на ЕС и международни води от зони Vb и VI

(GHL/2A-C46)

Дания 3

Германия 5

Естония 3

Испания 3

Франция 49

Ирландия 3

Литва 3

Полша 3

Обединено

кралство

189

ЕС 262 (1)

ОДУ 612 Аналитичен ОДУ

___________

(1) От които 350 тона са разпределени на Норвегия и трябва да се добиват във води на ЕС от зони IIa и VI. В зона VI това количество може да се добива само с парагади. 2010R0053— BG —01.01.2010 — 000.003— 65


>M1

Вид: Скумрия

Scomber scombrus

Зона: IIIa и IV; води на ЕС от зони IIa, IIIb, IIIc и

IIId (MAC/2A34.)

Белгия 475

Дания 12 529 (1)

Германия 495

Франция 1 496

Нидерландия 1 507

Швеция 4 485 (2) (3)

Обединено

кралство

1 395

ЕС 22 382 (2) (4)

Норвегия 103 374 (5)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) В съответствие с декларацията на Съвета и на Комисията, направена на заседанието на Съвета по рибарство на 14 и 15 декември 2009 г. и свързана с рибарството в норвежки води, количеството от 7 234 тона, съответстващо на неизползваната квота за 2009 г. в норвежки води от зона IV за този вид, може да се добива в допълнение на квотата във водите на ЕС от тази зона на ОДУ.

(2) Включително 242 тона, които да се добиват в норвежки води южно от 62° с. ш. (MAC/*04N-).

(3) Когато се извършва риболов в норвежки води, приловът на атлантическа треска, пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотите за тези видове.

(4) Може да се добива също в норвежки води от зона IVa.

(5) Да се приспадне от дела на Норвегия от ОДУ (квота за достъп). Това количество включва норвежкия дял от ОДУ за Северно море в размер на 39 054 тона. Риболов по тази квота може да се извършва само в зона IVa, освен за 3 000 тона, които могат да се ловят в зона IIIa.


Специално условие:


В рамките на горепосочените квоти не могат да се добиват количества над указаните по-долу в следните зони:


IIIa (MAC/*03A.)

IIIa and IVbc (MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04- B.)

IVc

(MAC/*04- C.)

VI, международни води на зона IIа, от 1 януари до 31 март и през декември 2010 г. (MAC/*2A6.)

Дания 4 130 5 012

Франция 490

Нидерландия 490

Швеция 390 10

Обединено кралство 490

Норвегия 3 000


Вид: Скумрия

Scomber scombrus

Зона: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС

и международни води от зона Vb; между-

народни води от зони IIa, XII и XIV

(MAC/2CX14-)

Германия 18 793

Испания 20

Естония 156

Франция 12 530

Ирландия 62 641

Латвия 115

Литва 115

Нидерландия 27 405

Полша 1 323

Обединено

кралство

172 268

ЕС 295 366

Норвегия 11 626 (1)

Фарьорски

острови

4 536 (2)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Може да се добива в зони IIa, VIa северно от 56° 30? с. ш., IVa, VIId, VIIe, VIIf и VIIh.

(2) Може да се добива в зони VIa северно от 56° 30? с. ш., VIIe, VIIf и VIIh. Може да се добива също във води на ЕС от зона IVa северно от 59° с. ш. от 1 януари до 15 февруари и от 1 септември до 31 декември.


Специално условие:

В рамките на горепосочените квоти не могат да се добиват количества над указаните по-долу в следната посочена зона и само в периода от 1 януари до 15 февруари и от 1 септември до 31 декември.


IVa

(MAC/*04A-C)

Норвежки води от зона IVa

(MAC/**04N-)

Германия 7 561 5 183

Франция 5 041 3 456

Ирландия 25 204 17 278

Нидерландия 11 027 7 559

Обединено кралство 69 313 47 516

ЕС 118 146 80 992


>M1

Вид: Скумрия

Scomber scombrus

Зона: VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(MAC/8C3 411)

Испания 27 919 (1)

Франция 185 (1)

Португалия 5 771 (1)

ЕС 33 875

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Количествата, обект на размяна с други държави-членки, могат да се добиват в зони VIIIa, VIIIb и VIIId (MAC/*8ABD). Количествата, осигурени от Испания, Португалия или Франция за целите на размяната и уловени в зони VIIIa, VIIIb и VIIId, обаче не трябва да надвишават 25 % от квотите на прехвърлящата държава-членка.


Специално условие:

В рамките на горепосочените квоти не могат да се добиват количества над указаните по-долу в следната зона:


VIIIb

(MAC/*08B.)

Испания 2 345

Франция 16

Португалия 484


Вид: Обикновен морски език

Solea solea

Зона: IIIa; води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId (SOL/3A/BCD)

Дания 588

Германия 34 (1)

Нидерландия 56 (1)

Швеция 22

ЕС 700

ОДУ 700 (2) Аналитичен ОДУ

___________

(1) Тази квота може да се добива само във води на ЕС от зони IIIa, IIIb, IIIc и IIId.

(2) От които не повече от 620 тона могат да се ловят в IIIа.


>M1


Вид: Обикновен морски език Solea solea

Зона: Води на ЕС от зони II и IV (SOL/24.)

Белгия 1 171

Дания 535

Германия 937

Франция 234

Нидерландия 10 571

Обединено

кралство

602

ЕС 14 050

Норвегия 50 (1)

ОДУ 14 100 Аналитичен ОДУ

___________

(1) Може да се добива само във води на ЕС от зона IV.


Вид: Обикновен морски език

Solea solea

Зона: VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV

(SOL/561214)

Ирландия 49

Обединеното кралство 12

ЕС 61

ОДУ 61 Предпазен ОДУ

Вид: Обикновен морски език

Solea solea

Зона: VIIa

(SOL/07A.)

Белгия 186

Франция 2

Ирландия 73

Нидерландия 58

Обединеното кралство 83

ЕС 402

ОДУ 402 Аналитичен ОДУ

Вид: Обикновен морски език

Solea solea

Зона: VIIb и VIIc

(SOL/7BC.)

Франция 10

Ирландия 35

ЕС 45

ОДУ 45 Предпазен ОДУ


Вид: Обикновен морски език

Solea solea

Зона: VIId

(SOL/07D.)

Белгия 1 136

Франция 2 272

Обединеното кралство 811

ЕС 4 219

ОДУ 4 219 Аналитичен ОДУ

Вид: Обикновен морски език

Solea solea

Зона: VIIe

(SOL/07E.)

Белгия 22

Франция 233

Обединеното кралство 363

ЕС 618

ОДУ 618 Аналитичен ОДУ

Вид: Обикновен морски език

Solea solea

Зона: VIIf и VIIg

(SOL/7FG.)

Белгия 621

Франция 62

Ирландия 31

Обединеното кралство 279

ЕС 993

ОДУ 993 Аналитичен ОДУ

Вид: Обикновен морски език

Solea solea

Зона: VIIh, VIIj и VIIk

(SOL/7HJK.)

Белгия 41

Франция 83

Ирландия 225

Нидерландия 66

Обединеното кралство 83

ЕС 498

ОДУ 498 Предпазен ОДУ

Вид: Обикновен морски език

Solea solea

Зона: VIIIa и VIIIb

(SOL/8AB.)

Белгия 60

Испания 11

Франция 4 426

Нидерландия 332

ЕС 4 829

ОДУ 4 829 Аналитичен ОДУ


Вид: Морски език

Soleidae

Зона: VIIIc, VIIId, VIIIe, IX и X; води на ЕС от

CECAF 34.1.1

(SOX/8CDE34)

Испания 412

Португалия 682

ЕС 1 094

ОДУ 1 094 Предпазен ОДУ

>M1

Вид: Трицона

Sprattus sprattus

Зона: IIIa

(SPR/03A.)

Дания 34 843

Германия 73

Швеция 13 184

ЕС 48 100

ОДУ 52 000 Предпазен ОДУ

Вид: Трицона

Sprattus sprattus

Зона: Води на ЕС от зони IIa и IV

(SPR/2AC4-C)

Белгия 1 730

Дания 136 883

Германия 1 730

Франция 1 730

Нидерландия 1 730

Швеция 1 330 (1)

Обединено кралство 5 707

ЕС 150 840

Норвегия 10 000 (2)

Фарьорски острови 9 160 (3) (4)

ОДУ 170 000 (5) Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Включително пясъчна змиорка.

(2) Може да се добива само във води на ЕС от зона IV.

(3) Може да се добива в зони IV и VIa северно от 56° 30? с. ш. Всеки прилов на син меджид се приспада от квотата за син меджид, определена за зони VIa, VIb и VII.

(4) 1 832 тона могат да бъдат уловени като херинга в риболовни стопанства, с използване на мрежи с размер на окото, по-малък от 32 mm. Ако квотата от 1 832 тона херинга е изчерпана, тогава всеки риболов с мрежи с размер на окото, по-малък от 32 mm, е забранен.

(5) Предварителен ОДУ. Окончателният ОДУ ще бъде определен предвид новите научни съвети през първата половина на 2010 г.


Вид: Трицона

Sprattus sprattus

Зона: VIId и VIIe

(SPR/7DE.)

Белгия 28

Дания 1 798

Германия 28

Франция 387

Нидерландия 387

Обединеното кралство 2 904

ЕС 5 532

ОДУ 5 532 Предпазен ОДУ

Вид: Бодлива акула

Squalus acanthias

Зона: води на ЕС от IIIa

(DGS/03A-C.)

Дания 0 (1)

Швеция 0 (1)

ЕС 0 (1)

ОДУ 0 (1) Аналитичен ОДУ


(1) Приловът е разрешен до 10 % от квотите за 2009 г., определени в приложение Iа към Регламент (ЕО) № 43/2009, при следните условия:

— спазва се максимален размер на разтоварванията на суша 100 cm (обща дължина), и

— приловът съставлява по-малко от 10 % от общото тегло на морските организми на борда на риболовния кораб.

Уловът, който не отговаря на тези условия или е над тези количества се освобождава незабавно, доколкото е възможно в неувредено състояние.

Вид: Бодлива акула

Squalus acanthias

Зона: води на ЕС от IIа и IV

(DGS/2AC4-C)

Белгия 0 (1)

Дания 0 (1)

Германия 0 (1)

Франция 0 (1)

Нидерландия 0 (1)

Швеция 0 (1)

Обединеното кралство 0 (1)

ЕС 0 (1)

ОДУ 0 (1) Аналитичен ОДУ

___________

(1) Приловът е разрешен до 10 % от квотите за 2009 г., определени в приложение Iа към Регламент (ЕО) № 43/2009, при следните условия:

— включва хванат с парагади улов от галеорхинус галеус (Galeorhinus galeus), черна акула (Dalatias licha), птицеклюна акула (Deania calсеа), сива късошипа акула (Centrophorus squamosus), голяма светеща акула (Etmopterus princeps), гладка светеща акула (Etmopterus pusillus), португалска котешка акула (Centroscymnus coelolepis) и бодлива акула (Squalus acanthias).

— спазва се максимален размер на разтоварванията на суша 100 cm (обща дължина), и

— приловът съставлява по-малко от 10 % от общото тегло на морските организми на борда на риболовния кораб.

Уловът, който не отговаря на тези условия или е над тези количества се освобождава незабавно, доколкото е възможно в неувредено състояние.


Вид: Бодлива акула

Squalus acanthias

Зона: води на ЕС и международни води от I, V, VI,

VII, VIII, XII и XIV (DGS/15X14)

Белгия 0 (1)

Германия 0 (1)

Испания 0 (1)

Франция 0 (1)

Ирландия 0 (1)

Нидерландия 0 (1)

Португалия 0 (1)

Обединеното кралство 0 (1)

ЕС 0 (1)

ОДУ 0 (1) Аналитичен ОДУ

___________

(1) Приловът е разрешен до 10 % от квотите за 2009 г., определени в приложение Iа към Регламент (ЕО) № 43/2009, при следните условия:

— включва хванат с парагади улов от галеорхинус галеус (Galeorhinus galeus), черна акула (Dalatias licha), птицеклюна акула (Deania calсеа), сива късошипа акула (Centrophorus squamosus), голяма светеща акула (Etmopterus princeps), гладка светеща акула (Etmopterus pusillus), португалска котешка акула (Centroscymnus coelolepis) и бодлива акула (Squalus acanthias).

— спазва се максимален размер на разтоварванията на суша 100 cm (обща дължина), и

— приловът съставлява по-малко от 10 % от общото тегло на морските организми на борда на риболовния кораб.

Уловът, който не отговаря на тези условия или е над тези количества се освобождава незабавно, доколкото е възможно в неувредено състояние.


>M1

Вид: Сафрид Trachurus spp.

Зона: Води на ЕС от зони IVb, IVc и VIId

(JAX/4BC7D)

Белгия 48

Дания 20 875

Германия 1 843 (1)

Испания 388

Франция 1 732 (1)

Ирландия 1 313

Нидерландия 12 568 (1)

Португалия 44

Швеция 75

Обединено

кралство

4 968 (1)

ЕС 43 854

Норвегия 3 600 (2)

ОДУ 47 454 Аналитичен ОДУ

___________

(1) До5%от тази квота, уловена в участък VIId, могат да се отчетат като уловени по квотата, свързана със зоната: води на ЕС от зони IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от зона Vb; международни води от зони XII и XIV. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (JAX/*2A-14).

(2) Може да се добива само във води на ЕС от зона IV.


>M1

Вид: Сафрид Trachurus spp.

Зона: Води на ЕС от зони IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe; води на ЕС и между- народни води от зона Vb; международни води от зони XII и XIV (JAX/2A-14)

Дания 15 691 (1)

Германия 12 243 (1) (2)

Испания 16 699

Франция 6 301 (1) (2)

Ирландия 40 775 (1)

Нидерландия 49 123 (1) (2)

Португалия 1 609

Швеция 675 (1)

Обединено кралство 14 765 (1) (2)

ЕС 157 881

Фарьорски острови 2 000 (3)

ОДУ 159 881 Аналитичен ОДУ

___________

(1) До 5 % от тази квота, уловени във води на ЕС от участъци IIa или IVa преди 30 юни, могат да се отчетат като уловени по квотата за водите на ЕС от зони IVb, IVc и VIId. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (JAX/*4BC7D).

(2) До 5 % от тази квота могат да се добиват в участък VIId. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (JAX/*07D.).

(3) Може да се добива в зони IVa, VIa северно от 56° 30? с. ш., VIIe, VIIf и VIIh.


Вид: Сафрид

Trachurus spp.

Зона: VIIIc

(JAX/08c.)

Испания 22 676 (1) (2)

Франция 393 (1)

Португалия 2 241 (1) (2)

ЕС 25 310

ОДУ 25 310 Аналитичен ОДУ

___________

(1) От които не повече от 5 % може да се състоят от сафрид между 12 и 14 cm, независимо от разпоредбата на член 19 от Регламент (ЕО) № 850/98. За целите на контрола върху това количество прилаганият към теглото на разтоварванията коефициент за преобразуване е равен на 1,20.

(2) До 5 % от тази квота може да се лови в зона IX. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (JAX/*09).


Вид: Сафрид

Trachurus spp.

Зона: IX

(JAX/09.)

Испания 8 057 (1) (2)

Португалия 23 085 (1) (2)

ЕС 31 142

ОДУ 31 142 Аналитичен ОДУ

___________

(1) От които не повече от 5 % може да се състоят от сафрид между 12 и 14 cm, независимо от разпоредбата на член 19 от Регламент (ЕО) № 850/98. За целите на контрола върху това количество прилаганият към теглото на разтоварванията коефициент за преобразуване е равен на 1,20.

(2) До 5 % от тази квота може да се лови в зона VIIIc. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (JAX/*08C).


Вид: Сафрид

Trachurus spp.

Зона: X; води на ЕС от CECAF (1)

(JAX/X34PRT)

Португалия 3 072 (2)

ЕС 3 072

ОДУ 3 072 Предпазен ОДУ

___________

(1) Водите, съседни на Азорските острови.

(2) От които, независимо от разпоредбата на член 19 от Регламент (ЕО) № 850/98, не повече от 5 % може да се състоят от сафрид между 12 и 14 cm. За целите на контрола върху това количество се прилага коефициент 1,2 върху теглото на разтоварванията на суша. Вид: Сафрид

Trachurus spp.

Зона: води на ЕС от CECAF (1)

(JAX/341PRT)

Португалия 1 229 (2)

ЕС 1 229

ОДУ 1 229 Предпазен ОДУ

___________

(1) Водите около Мадейра.

(2) От които, независимо от разпоредбата на член 19 от Регламент (ЕО) № 850/98, не повече от 5 % може да се състоят от сафрид между 12 и 14 cm. За целите на контрола върху това количество се прилага коефициент 1,2 върху теглото на разтоварванията на суша.


Вид: Сафрид Trachurus spp.

Зона: води на ЕС от CECAF (1) (JAX/341SPN)

Испания 1 229

ЕС 1 229

ОДУ 1 229 Предпазен ОДУ

___________


(1) Водите около Канарските острови.

>M1

Вид: Норвежки паут

Trisopterus esmarki

Зона: IIIa; води на ЕС от зони IIa и IV

(NOP/2A3A4.)

Дания 74 931

Германия 14 (1)

Нидерландия 55 (1)

ЕС 75 000

Норвегия 6 000 (2)

ОДУ 81 000 налитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не

се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не

се прилага.

___________

(1) Квотата може да се добива само във води на ЕС от зони IIa, IIIa и IV.

(2) Тази квота може да се добива само в зони IV и VIa северно от 56° 30? с. ш.


>M1

Вид: Норвежки паут Trisopterus esmarki

Зона: Норвежки води от зона IV (NOP/04-N.)

Дания 950 (1)

Обединено кралство 50 (1)

ЕС 1 000 (1)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Включително сафрид, който не може да бъде отделен.

Вид: Стопанска риба Зона: Норвежки води от зона IV

(I/F/04-N.)

Швеция 800 (1) (2)

ЕС 800

ОДУ Неприложимо Предпазен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не

се прилага.

___________

(1) Приловът на атлантическа треска, пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотите за тези видове.

(2) От които не повече от 400 тона сафрид.

Вид: Комбинирана квота Зона: Води на ЕС от зони Vb, VI и VII

(R/G/5B67-C)

ЕС Неприложимо

Норвегия 140 (1)

ОДУ Неприложимо Предпазен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Уловени само с парагади, включително макрурус, Mora moro и голяма брадата мерлуза.

Вид: Други видове Зона: Норвежки води от зона IV (OTH/04-N.)

Белгия 27

Дания 2 500

Германия 282

Франция 116

Нидерландия 200

Швеция Неприложимо (1)


>M1

Вид: Други видове Зона: Норвежки води от зона IV

(OTH/04-N.)

Обединено

кралство

1 875

ЕС 5 000 (2)

ОДУ Неприложимо Предпазен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Квота, отпусната от Норвегия на Швеция за „други видове“ на обичайно равнище.

(2) При необходимост и след консултации могат да се вмъкват изключения, включително риболовни дейности, които не са упоменати изрично.

Вид: Други видове Зона: Води на ЕС от зони IIa, IV и VIa северно от 56° 30? с. ш. (OTH/2A46AN)

ЕС Неприложимо

Норвегия 2 720 (1) (2)

Фарьорски острови 150 (3)

ОДУ Неприложимо

___________

(1) Ограничено до зони IIa и IV.

(2) При необходимост и след консултации могат да се вмъкват изключения, включително риболовни дейности, които не са упоменати изрично.

(3) Ограничено до прилова на бяла риба в зони V и VIa северно от 56° 30? с. ш.


>M1

ПРИЛОЖЕНИЕ IБ


СЕВЕРОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН И ГРЕНЛАНДИЯ


Зони I, II, V, XII, XIV на ICES и водите на Гренландия от NAFO 0 и 1

Вид: Снежен краб

Chionoecetes spp.

Зона: Гренландски води от NAFO 0 и 1

(PCR/N01GRN)

Ирландия 62

Испания 437

ЕС 500

ОДУ Неприложимо

Вид: Херинга

Clupea harengus

Зона: Води на ЕС и международни води от зони I и II

(HER/1/2.)

Белгия 34 (1)

Дания 33 079 (1)

Германия 5 793 (1)

Испания 109 (1)

Франция 1 427 (1)

Ирландия 8 563 (1)

Нидерландия 11 838 (1)

Полша 1 674 (1)

Португалия 109 (1)

Финландия 512 (1)

Швеция 12 257 (1)

Обединено

кралство

21 148 (1)

ЕС 96 543 (1)

Норвегия 86 889 (2)

ОДУ 1 483 000 Аналитичен ОДУ

___________

(1) При докладване на улов пред Европейската комисия се докладват също така количествата, уловени във всяка от следните зони: регулаторна зона на NEAFC, води на ЕС, фарьорски води, норвежки води, риболовната зона около Ян Майен, защитената риболовна зона около Свалбард.

(2) Уловът, добит по тази квота, следва да се приспадне от дела на Норвегия в ОДУ (квота за достъп). Тази квота може да се добива във води на ЕС северно от 62° с. ш.


>M1

Специално условие:

В рамките на горепосочените квоти не могат да се добиват количества над указаните по-долу в следната зона:

Норвежки води северно от 62° с. ш. и риболовна зона около Ян Майен (HER/*2AJMN)

Белгия 30 (3)

Дания 29 771 (3)

Германия 5 214 (3)

Испания 98 (3)

Франция 1 284 (3)

Ирландия 7 707 (3)

Нидерландия 10 654 (3)

Полша 1 507 (3)

Португалия 98 (3)

Финландия 461 (3)

Швеция 11 032 (3)

Обединено

кралство

19 033 (3)

___________

(3) Когато сборът от улова на всички държави-членки достигне 86 889 тона, не се разрешава повече улов.

Вид: Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона: Норвежки води от зони I и II

(COD/1N2AB.)

Германия 2 423

Гърция 300

Испания 2 702

Ирландия 300

Франция 2 224

Португалия 2 702

Обединено

кралство

9 398

ЕС 20 050

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕС) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕС) № 847/96 не се прилага.


>M1

Вид: Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона: Гренландски води от NAFO 0 и 1; грен-

ландски води от зони V и XIV

(COD/N01514)

Германия 1 636 (1) (2)

Обединено

кралство

364 (1) (2)

ЕС 2 500 (1) (2) (3)

ОДУ Непри-

ложимо

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Да се добива южно от 61° с. ш. в Западна Гренландия и южно от 62° с.ш. в Източна Гренландия.

(2) Корабите са с научен наблюдател на борда.

(3) От които 500 тона са разпределени на Норвегия. Може да се добива само южно от 62° с. ш. в зони XIV и Va и южно от 61° с. ш. в NAFO 1.

Вид: Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона: I и IIb

(COD/1/2B.)

Германия 3 928

Испания 10 155

Франция 1 676

Полша 1 838

Португалия 2 144

Обединено кралство 2 515

Всички държави-членки 100 (1)

ЕС 22 356 (2)

ОДУ 593 000 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) С изключение на Германия, Испания, Франция, Полша, Португалия и Обединеното кралство.

(2) Определянето на дела от запаса на атлантическа треска, с който да разполага Съюза в зоната Шпицберген и Мечи остров, не засяга по никакъв начин правата и задълженията, произтичащи от Парижкия договор от 1920 г.

Вид: Атлантическа треска и пикша Gadus morhua и Melanogrammus aeglefinus

Зона: Фарьорски води от зона Vb (C/H/05B-F.)

Германия 10

Франция 60

Обединено

кралство

430

ЕС 500

ОДУ Неприложимо

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


>M1

Вид: Писия (атлантическа камбала) Hippoglossus hippoglossus

Зона: Гренландски води от зони V и XIV (HAL/514GRN)

Португалия 1 000 (1)

ЕС 1 075 (2)

ОДУ Неприложимо

___________

(1) Да се добива с не повече от шест кораба на ЕС с дънни парагади, чийто целеви вид е писията (атлантическата камбала). Уловът на свързани видове да се приспада от тази квота.

(2) От които 75 тона, които да се добиват само с парагади, са разпределени на Норвегия.

Вид: Писия (атлантическа камбала)

Hippoglossus hippoglossus

Зона: Гренландски води от NAFO 0 и 1

(HAL/N01GRN)

ЕС 75 (1)

ОДУ Неприложимо

___________

(1) От които 75 тона, които да се добиват с парагади, са разпределени на Норвегия.

Вид: Мойва Mallotus villosus

Зона: IIb (CAP/02B.)

ЕС 0

ОДУ 0

>M2

Вид: Мойва

Mallotus villosus

Зона: Гренландски води от V и XIV

(CAP/514GRN)

ЕС 11 550 (1)

ОДУ Неприложимо

___________

(1) Разпределено на Исландия. Количеството да бъде уловено до 30 април 2010 г.

>M1

Вид: Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона: Норвежки води от зони I и II

(HAD/1N2AB.)

Германия 439

Франция 264

Обединено

кралство

1 347

ЕС 2 050

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


>M1

Вид: Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона: Фарьорски води

(WHB/2A4AXF)

Дания 1 188

Германия 81

Франция 130

Нидерландия 113

Обединено

кралство

1 188

ЕС 2 700

ОДУ 540 000 (1) Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) ОДУ, договорен между ЕС, Фарьорските острови, Норвегия и Исландия.

Вид: Молва и синя молва Molva molva и Molva dypterygia

Зона: Фарьорски води от зона Vb (B/L/05B-F.)

Германия 791

Франция 1 755

Обединено

кралство

154

ЕС 2 700 (1)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Приловът на най-много 952 тона гренадир и черна риба сабя да бъде приспаднат от тази квота.

Вид: Северна скарида

Pandalus borealis

Зона: Гренландски води от зони V и XIV

(PRA/514GRN)

Дания 1 282

Франция 1 282

ЕС 7 000 (1)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) От които 3 100 тона са разпределени на Норвегия и 1 335 тона — на Фарьорските острови.


>M1

Вид: Северна скарида

Pandalus borealis

Зона: Гренландски води от NAFO 0 и 1

(PRA/N01GRN)

Дания 2 000

Франция 2 000

ЕС 4 000

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Вид: Сайда

Pollachius virens

Зона: Норвежки води от зони I и II

(POK/1N2AB.)

Германия 2 400

Франция 386

Обединено

кралство

214

ЕС 3 000

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Вид: Сайда

Pollachius virens

Зона: Международни води от зони I и II

(POK/1/2INT)

ЕС 0

ОДУ Неприложимо

Вид: Сайда

Pollachius virens

Зона: Фарьорски води от зона Vb (POK/05B-F.)

Белгия 49

Германия 301

Франция 1 463

Нидерландия 49

Обединено

кралство

563

ЕС 2 425

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


>M1

Вид: Черна писия (гренландска камбала)

Reinhardtius hippoglossoides

Зона: Норвежки води от зони I и II

(GHL/1N2AB.)

Германия 25 (1)

Обединено кралство 25 (1)

ЕС 50 (1)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Само като прилов.

Вид: Черна писия (гренландска камбала)

Reinhardtius hippoglossoides

Зона: Международни води от зони I и II

(GHL/1/2INT)

ЕС 0

ОДУ Неприложимо

Вид: Черна писия (гренландска камбала) Reinhardtius hippoglossoides

Зона: Гренландски води от зони V и XIV (GHL/514GRN)

Германия 6 271

Обединено кралство 330

ЕС 7 500 (1)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) От които 824 тона са разпределени на Норвегия и 75 тона са разпределени на Фарьорските острови.

Вид: Черна писия (гренландска камбала) Reinhardtius hippoglossoides

Зона: Гренландски води от NAFO 0 и 1 (GHL/N01GRN)

Германия 1 850

ЕС 2 800 (1)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) От които 800 тона са разпределени на Норвегия и 150 тона са разпределени на Фарьорските острови. Да се добива само в зона NAFO 1.


>M1

Вид: Скумрия Scomber scombrus

Зона: Норвежки води от зона IIa (MAC/02A-N.)

Дания 11 626 (1)

ЕС 11 626 (1)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Може да се добива също в зона IVа и в международни води от зона IIа (MAC/*04A2A).

Вид: Скумрия Scomber scombrus

Зона: Фарьорски води от зона Vb (MAC/05B-F.)

Дания 3 765 (1)

ЕС 3 765 (1)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Може да се добива във води на ЕС от зона IVa (MAC/*04A.).


>M1

Вид: Морски костур Sebastes spp.

Зона: Води на ЕС и международни води от зона V; международни води от зони XII и ХIV (RED/51214.)

Естония 210

Германия 4 266

Испания 749

Франция 398

Ирландия 1

Латвия 76

Нидерландия 2

Полша 384

Португалия 896

Обединено

кралство

10

ЕС 6 992 (1)

ОДУ 46 000 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Не повече от 70 % от квотата могат да бъдат добити в зоната, определена от координатите, посочени по-долу, и не повече от 15 % от квотата могат да бъдат уловени в тази зона през периода от 1 април до 10 май (RED/*5X14.).

Точка № Северна ширина Западна дължина

1 64° 45? 28° 30?

2 62° 50? 25° 45?

3 61° 55? 26° 45?

4 61° 00? 26° 30?

5 59° 00? 30° 00?

6 59° 00? 34° 00?

7 61° 30? 34° 00?

8 62° 50? 36° 00?

9 64° 45? 28° 30?

Вид: Морски костур

Sebastes spp.

Зона: Норвежки води от зони I и II

(RED/1N2AB.)

Германия 766 (1)

Испания 95 (1)

Франция 84 (1)

Португалия 405 (1)

Обединено

кралство

150 (1)

ЕС 1 500 (1)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Само като прилов.


>M1

Вид: Морски костур

Sebastes spp.

Зона: Международни води от зони I и II

(RED/1/2INT)

ЕС Неприложимо (1) (2)

ОДУ 8 600 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Риболовът ще се извършва единствено от 15 август до 30 ноември 2010 г. Риболовната дейност се прекратява, когато ОДУ е напълно използван от договарящите се страни по NEAFC. Комисията информира държавите-членки за датата, на която секретариатът на NEAFC е уведомил договарящите се страни по NEAFC, че ОДУ е бил напълно използван. От тази дата държавите-членки забраняват целевия риболов на морски костур от кораби, плаващи под тяхно знаме.

(2) Корабите ограничават своя прилов на морски костур при други риболовни дейности до максимум 1 % от общия улов, задържан на борда.


Вид: Морски костур

Sebastes spp.

Зона: Гренландски води от зони V и XIV

(RED/514GRN)

Германия 6 041 (1)

Франция 30 (1)

Обединено

кралство

42 (1)

ЕС 8 000 (1) (2) (3)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Може да се добива само с пелагичен трал. Може да се добива на изток и на запад. Квотата може да се добива в регулаторната зона на NEAFC, при условие че са изпълнени гренландските условия за докладване (RED/*51214).

(2) От които 1 500 тона са разпределени на Норвегия и 385 тона са разпределени на Фарьорските острови.

(3) Не повече от 70 % от квотата могат да бъдат добити в зоната, определена от координатите, посочени по-долу, и не повече от 15 % от квотата могат да бъдат уловени в тази зона през периода от 1 април до 10 май (RED/*5-14.)


Точка № Северна ширина Западна дължина

1 64° 45? 28° 30?

2 62° 50? 25° 45?

3 61° 55? 26° 45?

4 61° 00? 26° 30?

5 59° 00? 30° 00?

6 59° 00? 34° 00?

7 61° 30? 34° 00?

8 62° 50? 36° 00?

9 64° 45? 28° 30?


>M1

Вид: Морски костур

Sebastes spp.

Зона: Исландски води от зона Va

(RED/05A-IS)

Белгия 0 (1) (2) (3)

Германия 0 (1) (2) (3)

Франция 0 (1) (2) (3)

Обединено кралство 0 (1) (2) (3)

ЕС 0 (1) (2) (3)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Включително неизбежния прилов (не се разрешава атлантическа треска).

(2) Да се добива между юли и декември.

(3) Временна квота в очакване на заключенията от консултациите относно риболова с Исландия за 2010 г.


Вид: Морски костур

Sebastes spp.

Зона: Фарьорски води от зона Vb

(RED/05B-F.)

Белгия 11

Германия 1 473

Франция 99

Обединено кралство 17

ЕС 1 600

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Прилов Зона: Гренландски води от NAFO 0 и 1 (XBC/N01GRN)

ЕС 2 300 (1) (2)

ОДУ Неприложимо

___________

(1) Прилов означава всеки улов на видове, които не попадат сред целевите видове, посочени в

разрешението на кораба. Може да се добива на изток или на запад.

(2) От които 120 тона гренадир са разпределени на Норвегия. Да се добива само в зони V, ХIV и

NAFO 1.

Вид: Други видове (1) Зона: Норвежки води от зони I и II

(OTH/1N2AB.)

Германия 117 (1)

Франция 47 (1)

Обединено

кралство

186 (1)

ЕС 350 (1)

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не

се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не

се прилага.

___________

(1) Само като прилов.


>M1

Вид: Други видове (1) Зона: Фарьорски води от зона Vb

(OTH/05B-F.)

Германия 305

Франция 275

Обединено

кралство

180

ЕС 760

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) С изключение на рибни видове без търговска стойност.


Вид: Писиеви риби Зона: Фарьорски води от зона Vb (FLX/05B-F.)

Германия 54

Франция 42

Обединено кралство 204

ЕС 300

ОДУ Неприложимо Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


ПРИЛОЖЕНИЕ IВ


СЕВЕРОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН


зона на конвенцията NAFO

Всички ОДУ и свързаните с тях условия са приети в рамката на NAFO.

Вид: Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона: NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

ЕС 0 (1)

ОДУ 0 (1)

___________

(1) Няма да има целеви риболов, насочен към тези видове, които ще могат да бъдат ловени само като

прилов в рамките на ограниченията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1386/2007.

Вид: Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона: NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

ЕС 0 (1)

ОДУ 0 (1)

___________

(1) Няма да има целеви риболов, насочен към тези видове, които ще могат да бъдат ловени само като

прилов в рамките на ограниченията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1386/2007.

Вид: Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона: NAFO 3M

(COD/N3M.)

Естония 61 (1) (2)

Германия 247 (1)

Латвия 61 (1) (2)

Литва 61 (1) (2)

Полша 209 (1) (2)

Испания 796 (1)

Франция 110 (1)

Португалия 1 070 (1)

Обединеното кралство 521 (1)

ЕС 3 136 (1) (2) (3)

ОДУ 5 500 (1) (2)

___________

(1) Целевият риболов на атлантическа треска в NAFO 3M е разрешен до момента, в който очакваният улов, включително и прилов, който следва да се добива през остатъка от годината е равен на 100 % от разпределената квота. След тази дата е разрешен само приловът в рамките на не повече от 1 250 kg или 5 % в зависимост от това коя от двете стойности е по-голяма, в рамките на квотата, разпределена на държавата-членка на знамето.

(2) Включва правата за риболов на Естония, Латвия и Литва от съответно 61 тона и разпределението за Полша от 209 тона в съответствие със споразуменията за споделяне за бившия СССР, приети от Комисията за NAFO през 2003 г. след присъединяването на Естония, Латвия, Литва и Полша към Европейския съюз.

(3) За държавите-членки, които нямат разпределение на квота за атлантическа треска, приловът от атлантическа треска при извършване на риболов на други видове в NAFO 3M се ограничава на не повече от 1 250 kg или 5 %, в зависимост от това коя от двете стойности е по-голямата.


Вид: Камбала

Glyptocephalus cynoglossus

Зона: NAFO 2J3KL

(WIT/N2J3KL)

ЕС 0 (1)

ОДУ 0 (1)

___________

(1) Няма да има целеви риболов, насочен към тези видове, които ще могат да бъдат ловени само като прилов в рамките на ограниченията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1386/2007.

Вид: Камбала

Glyptocephalus cynoglossus

Зона: NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

ЕС 0 (1)

ОДУ 0 (1)

___________

(1) Няма да има целеви риболов, насочен към тези видове, които ще могат да бъдат ловени само като прилов в рамките на ограниченията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1386/2007.

Вид: Американска камбала Hippoglossoides platessoides

Зона: NAFO 3M

(PLA/N3M.)

ЕС 0 (1)

ОДУ 0 (1)

___________

(1) Няма да има целеви риболов, насочен към тези видове, които ще могат да бъдат ловени само като прилов в рамките на ограниченията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1386/2007.


Вид: Американска камбала Hippoglossoides platessoides

Зона: NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

ЕС 0 (1)

ОДУ 0 (1)

___________

(1) Няма да има целеви риболов, насочен към тези видове, които ще могат да бъдат ловени само като прилов в рамките на ограниченията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1386/2007.


Вид: Късоопашат калмар Illex illecebrosus

Зона: подзони 3 и 4 на NAFO

(SQI/N34.)

Естония 128 (1)

Латвия 128 (1)

Литва 128 (1)

Полша 227 (1)

ЕС (1) (2)

ОДУ 34 000 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Лови се между 1 юли и 31 декември.

(2) Няма конкретизиран дял на Съюза, на разположение на Канада и всички държави-членки на ЕС с изключение на Естония, Латвия, Литва и Полша е количество от 29 458 тона.


Вид: Жълтоопашата лиманда

Limanda ferruginea

Зона: NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

ЕС 0 (1) (2)

ОДУ 17 000

___________

(1) Въпреки достъпа до поделена квота от 85 тона за Съюза, е решено това количество да бъде 0. Няма да има целеви риболов, насочен към тези видове, които ще могат да бъдат ловени само като прилов в рамките на ограниченията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1386/2007.

(2) Направените в рамките на тази квота улови се докладват на държавата-членка на знамето на кораба и се изпращат до изпълнителния секретар на NAFO чрез Комисията на 48-часови интервали.

Вид: Мойва

Mallotus villosus

Зона: NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

ЕС 0 (1)

ОДУ 0 (1)

___________

(1) Няма да има целеви риболов, насочен към тези видове, които ще могат да бъдат ловени само като прилов в рамките на ограниченията по член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1386/2007. Вид: Северна скарида

Pandalus borealis

Зона: NAFO 3L (1)

(PRA/N3L.)

Естония 334

Латвия 334

Литва 334

Полша 334

Всички

държави-

членки

334 (2)

ЕС 1 670

ОДУ 30 000 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

_____________

(1) Не се включва участъкът, ограничен от следните координати:

Точка № Ширина с.ш. Дължина з.д.

1 47° 20' 0 46° 40' 0

2 47° 20' 0 46° 30' 0

3 46° 00' 0 46° 30' 0

4 46° 00' 0 46° 40' 0

(2) С изключение на Естония, Латвия, Литва и Полша.


Вид: Северна скарида

Pandalus borealis

Зона: NAFO 3L (1)

(PRA/*N3M.)

ОДУ Неприложимо

(2)

_____________

(1) Корабите могат да ловят този ресурс също и в участък 3L в рамките на зоната, ограничена от следните координати:


Точка № Ширина с.ш. Дължина з.д.

1 47° 20' 0 46° 40' 0

2 47° 20' 0 46° 30' 0

3 46° 00' 0 46° 30' 0

4 46° 00' 0 46° 40' 0

Освен това уловът на скариди се забранява от 1 юни до 31 декември 2010 г. в зоната, ограничена от следните координати:


Точка № Ширина с.ш. Дължина з.д.

1 47° 55' 0 45° 00' 0

2 47° 30' 0 44° 15' 0

3 46° 55' 0 44° 15' 0

4 46° 35' 0 44° 30' 0

5 46° 35' 0 45° 40' 0

6 47° 30' 0 45° 40' 0

7 47° 55' 0 45° 00' 0

(2) Неприложимо. Риболов, управляван с ограничения върху риболовното усилие. Засегнатите държави- членки издават специални разрешителни за риболов за техните риболовни кораби, участващи в този риболов, и нотифицират Комисията за тези разрешителни преди започване на дейността на кораба съгласно Регламент (ЕО) № 1627/94.


Държава-членка Максимален брой кораби Максимален брой риболовни дни

Дания 2 65

Естония 8 833

Испания 10 128

Латвия 4 245

Литва 7 289

Полша 1 50

Португалия 1 34


В срок от 25 дни след календарния месец, в който е извършен уловът, всяка държава-членка докладва месечно на Комисията за броя на риболовните дни и размера на улова от участък 3M и от зоната, определена в бележка под линия (1).


Вид: Черна писия (гренландска камбала)

Reinhardtius hippoglossoides

Зона: NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)

Естония 321,3

Германия 328

Латвия 45,1

Литва 22,6

Испания 4 396,5

Португалия 1 837,5

ЕС 6 951

ОДУ 11 856 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Скатови

Rajidae

Зона: NAFO 3LNO

(SRX/N3LNO.)

Испания 5 833

Португалия 1 132

Естония 485

Литва 106

ЕС 7 556

ОДУ 12 000 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид: Морски костур

Sebastes spp.

Зона: NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Естония 173 (1) (2)

Германия 119 (1)

Латвия 173 (1) (2)

Литва 173 (1) (2)

ЕС 638 (1) (2) (3)

ОДУ 3 500 (1) (2)

___________

(1) Целевият риболов на морски костур в NAFO 3LN е разрешен до момента, в който очакваният улов, включително и приловът, който следва да се добива през останалото време на годината, е равен на 100 % от разпределената квота. След тази дата е разрешен само приловът в рамките на не повече от 1 250 kg или 5 % в зависимост от това коя от двете стойности е по-голяма, в рамките на квотата, разпределена на държавата-членка на знамето.

(2) Включва правата за риболов на Естония, Латвия и Литва от съответно 173 тона в съответствие със споразуменията за споделяне за бившия СССР, приети от Комисията за NAFO през 2003 г. след присъединяването на Естония, Латвия, Литва и Полша към Европейския съюз.

(3) За държавите-членки, които нямат разпределение на квота за морски костур, приловът от морски костур при извършване на риболов на други видове в NAFO 3M се ограничава на не повече от 1 250 kg или 5 %, в зависимост от това коя от двете стойности е по-голямата.


Вид: Морски костур

Sebastes spp.

Зона: NAFO 3M

(RED/N3M.)

Естония 1 571 (1)

Германия 513 (1)

Испания 233 (1)

Латвия 1 571 (1)

Литва 1 571 (1)

Португалия 2 354 (1)

ЕС 7 813 (1)

ОДУ 10 000 (1) Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

___________

(1) Тази квота зависи от спазването на ОДУ от 10 000 тона, определен за този запас за всички договарящи се страни по NAFO. При изчерпването на ОДУ целевият риболов на запасите от този ресурс се спира, независимо от нивото на улова.


Вид: Морски костур

Sebastes spp.

Зона: NAFO 3O

(RED/N3O.)

Испания 1 771

Португалия 5 229

ЕС 7 000

ОДУ 20 000 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Вид: Морски костур

Sebastes spp.

Зона: Подзона 2 на NAFO, участъци IF и 3K

(RED/N1F3K.)

Латвия 269

Литва 2 234

ОДУ 2 503

Вид: Бяла мерлуза

Urophycis tenuis

Зона: NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Испания 1 528

Португалия 2 001

ЕС 3 529

ОДУ 6 000 Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


ПРИЛОЖЕНИЕ IГ

ДАЛЕКОМИГРИРАЩИ РИБИ — Всички зони


ОДУ в тези зони са приети в рамките на международните организации в областта на рибарството за риболов на риба тон като например ICCAT и IATTC.


Вид: Червен тон

Thunnus thynnus

Зона: Атлантически океан на изток от 45° з.д. и

Средиземно море

(BFT/AE045W)

Кипър 70,18 (4)

Гърция 130,30

Испания 2 526,06 (2) (4)

Франция 2 021,93 (2) (3) (4)

Италия 1 937,50 (4) (5)

Малта 161,34 (4)

Португалия 237,66

Всички държави-членки 28,18 (1)

ЕС 7 113,15 (2) (3) (4) (5)

ОДУ 13 500

___________

(1) С изключение на Кипър, Гърция, Испания, Франция, Италия, Малта и Португалия и само като прилов.

(2) В рамките на този ОДУ за улова на червен тон от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm от корабите, посочени в приложение IV, точка 1, се прилагат следните ограничения на улова и разпределения между държавите-членки (BFT/*8301):3


Испания 367,23

Франция 165,69

ЕС 532,92

(3) В рамките на този ОДУ за улова на червен тон с тегло не по-малко от 6,4 kg или размер не по-малък от 70 cm от корабите, посочени в приложение IV, точка 1, се прилагат следните ограничения на улова и разпределения между държавите-членки (BFT/*641):

Франция 45 (*)

ЕС 45

_____________

(*) Това количество може да бъде преразгледано от Комисията по искане на Франция до стойност

от 100 тона, съгласно посоченото в препоръка 08-05 на ICCAT.

(4) В рамките на този ОДУ за улова на червен тон от 8 kg до 30 kg от корабите, посочени в приложение IV, точка 2, се прилагат следните ограничения на улова и разпределения между държавите-членки (BFT/*8302):


Испания 50,52

Франция 49,84

Италия 39,34

Кипър 1,40

Малта 3,23

ЕС 144,34

(5) В рамките на този ОДУ за улова на червен тон от 8 kg до 30 kg от корабите, посочени в приложение IV, точка 3, се прилагат следните ограничения на улова и разпределения между държавите-членки (BFT/*643):


Италия 39,34

ЕС 39,34


Вид: Риба меч

Xiphias gladius

Зона: Атлантически океан, северно от 5° с.ш.

(SWO/AN05N)

Испания 6 869,8

Португалия 1 408,5

Всички

държави-

членки

357,5 (1)

ЕС 8 635,7

ОДУ 13 700

___________

(1) С изключение на Испания и Португалия и единствено като прилов.

Вид: Риба меч Xiphias gladius

Зона: Атлантически океан, южно от 5° с.ш. (SWO/AS05N)

Испания 6 299,8

Португалия 338,6

ЕС 6 638,4

ОДУ 15 000

Вид: Северен бял тон

Thunnus alalunga

Зона: Атлантически океан, северно от 5° с.ш.

(ALB/AN05N)

Ирландия 4 355,9 (2)

Испания 14 659,9 (2)

Франция 5 967,1 (2)

Обединеното кралство 309,4 (2)

Португалия 2 624,6 (2)

ЕС 27 916,8 (1)

ОДУ 28 000

___________

(1) Броят на корабите на Съюза, извършващи риболов на северен бял тон като целеви вид, е определен на 1 253 в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 520/2007.

(2) Разпределението между държавите-членки на максималния брой риболовни кораби, плаващи под знамето на държава-членка с разрешение за риболов на северен бял тон като целеви вид съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 520/2007 е:

Държава-членка

Максимален брой кораби

Ирландия 50

Испания 730

Франция 151

Обединеното кралство 12

Португалия 310


Вид: Южен бял тон

Thunnus alalunga

Зона: Атлантически океан, южно от 5° с.ш.

(ALB/AS05N)

Испания 943,7

Франция 311

Португалия 660

ЕС 1 914,7

ОДУ 29 900

Вид: Дебел (големоок) тон

Thunnus obesus

Зона: Атлантически океан

(BET/ATLANT)

Испания 17 012,7

Франция 8 026,9

Португалия 6 160,4

ЕС 31 200

ОДУ 85 000

Вид: Син марлин

Makaira nigricans

Зона: Атлантически океан

(BUM/ATLANT)

ЕС 103

ОДУ Неприложимо

Вид: Бял марлин

Tetrapturus albidus

Зона: Атлантически океан

(WHM/ATLANT)

ЕС 46,5

ОДУ Неприложимо


ПРИЛОЖЕНИЕ IД

АНТАРКТИЧЕСКА зона на конвенцията CCAMLR

Тези ОДУ, приети от CCAMLR, не са разпределени между членовете на CCAMLR и следователно делът на Съюза не е определен. Уловът се наблюдава от секретариата на CCAMLR, който съобщава, когато риболовът трябва да се прекрати поради изчерпване на ОДУ.


Вид: Антарктическа ледена риба Champsocephalus gunnari

Зона: ФАО 48,3 Антарктика

(ANI/F483.)

ОДУ 1 548

Вид: Антарктическа ледена риба

Champsocephalus gunnari

Зона: ФAO 58.5.2 Антарктика (1)

(ANI/F5852.)

ОДУ 1 658 (2)

___________

(1) За целите на този ОДУ районът, открит за риболов, се определя като тази част от статистически участък 58.5.2 на ФАО, която се намира в зоната, ограничена от линия:


а) започваща в точката, в която меридианът 72° 15? и.д. пресича границата на споразумението за определяне на морска граница Австралия — Франция, след това по меридиана до неговото пресичане с паралел 53° 25? ю.ш.;

б) после на изток по този паралел до пресечната му точка с меридиан с дължина 74° и.д.;

в) след това на североизток по геодезичната линия до пресечната точка на паралел с ширина 52° 40? ю.ш. и меридиан с дължина 76° и.д.;

г) след това на север по меридиана до неговото пресичане с паралела с ширина 52° ю.ш.;

д) след това северозападно по геодезичната линия до пресичането на паралела с ширина 51° ю.ш. с меридиана с дължина 74° 30? и.д.; и

е) след това югозападно по геодезичната линия до началната точка.

(2) Този ОДУ е приложим за периода от 1 декември 2009 г. до 30 ноември 2010 г.


Вид: Кликач Dissostichus eleginoides

Зона: ФАО 48,3 Антарктика

(TOP/F483.)

ОДУ 3 000 (1)

Специални условия:

В рамките на горепосочената квота не повече от количествата, дадени по-долу, могат да се ловят в посочените подзони:

Зона на

управление

A: 48o W to

43o 30’ W –

52o 30’ S to

56o S (TOP/

*F483A)

0

Зона на управление

B: 43o 30’ W

to 40o W –

52o 30’ S to

56o S (TOP/

*F483B)

900

Зона на управление

C: 40o W to

33o 30’ W –

52o 30’ S to

56o S (TOP/

*F483C)

2 100

___________

(1) Този ОДУ е приложим за риболов с парагада за периода от 1 май до 31 август 2010 г. и за риболов с кош — за периода от 1 декември 2009 г. до 30 ноември 2010 г.

2010R0053— BG —01.01.2010 — 000.003— 99

?B

Вид: Кликач

Dissostichus eleginoides

Зона: ФАО 48,4 Антарктика

(TOP/F484.)

ОДУ 75

Вид: Кликач

Dissostichus eleginoides

Зона: ФAO 58.5.2 Антарктика

(TOP/F5852.)

ОДУ 2 550 (1)

___________

(1) Този ОДУ е приложим само на запад от 79° 20? и.д. Риболовът на изток от този меридиан в

рамките на тази зона е забранен (вж. Приложение IX).

Вид: Крил

Euphausia superba

Зона: ФАО 48

(KRI/F48.)

ОДУ 3 470 000 (1)

Специални условия:

В рамките на горепосочената квота не повече от количествата, дадени по-долу, могат да

се ловят в посочените подзони:

Подзона 48,1 (KRI/F48,1.) 155 000

Подзона 48,2 (KRI/F48,2.) 279 000

Подзона 48,3 (KRI/F48,3.) 279 000

Подзона 48,4 (KRI/F48,4.) 93 000

___________

(1) Този ОДУ е приложим за периода от 1 декември 2009 г. до 30 ноември 2010 г.

Вид: Крил

Euphausia superba

Зона: ФАО 58.4.1 Антарктика

(KRI/F5841.)

ОДУ 440 000 (1)

Специални условия:

В рамките на горепосочената квота не повече от количествата, дадени по-долу, могат да

се ловят в посочените подзони:

Участък 58.4.1 на запад от

115° и.д. (KRI/*F-41W)

277 000

Участък 58.4.1 на изток от

115° и.д. (KRI/*F-41E)

163 000

___________

(1) Този ОДУ е приложим за периода от 1 декември 2009 г. до 30 ноември 2010 г.

2010R0053 —BG — 01.01.2010 —000.003 —100

?B

Вид: Крил

Euphausia superba

Зона: ФАО 58.4.2 Антарктика

(KRI/F5842.)

ОДУ 2 645 000 (1)

Специални условия:

В рамките на горепосочената квота не повече от количествата, дадени по-долу, могат да

се ловят в посочените подзони:

Division 58.4.2

West of 55° E

(KRI/*F-42W)

1 448 000

Division 58.4.2

East of 55° E

(KRI/*F-42E)

1 080 000

___________

(1) Този ОДУ е приложим за периода от 1 декември 2009 г. до 30 ноември 2010 г.

Вид: Сива скална треска

Lepidonotothen squamifrons

Зона: ФAO 58.5.2 Антарктика

(NOS/F5852.)

ОДУ 80

Вид: Крабове

Paralomis spp.

Зона: ФАО 48,3 Антарктика

(PAI/F483.)

ОДУ 1 600 (1)

___________

(1) Този ОДУ е приложим за периода от 1 декември 2009 г. до 30 ноември 2010 г.

Вид: Макруруси

Macrourus spp.

Зона: ФAO 58.5.2 Антарктика

(GRV/F5852.)

ОДУ 360

Вид: Други видове Зона: ФAO 58.5.2 Антарктика

(OTH/F5852.)

ОДУ 50

Вид: Скатови

Rajidae

Зона: ФAO 58.5.2 Антарктика

(SRX/F5852.)

ОДУ 120 (1)

___________

(1) Този ОДУ е приложим за периода от 1 декември 2009 г. до 30 ноември 2010 г.


?B

ПРИЛОЖЕНИЕ IЕ

ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН зона на Конвенцията SEAFO

Тези ОДУ не са разпределени на членките от SEAFO и следователно делът на Съюза не е определен. Уловът се наблюдава от секретариата на SEAFO, който съобщава, когато риболовът трябва да се прекрати поради изчерпване на ОДУ.


Вид: Берикс Beryx spp.

Зона: SEAFO (ALF/SEAFO)

ОДУ 200 Аналитичен ОДУ


Вид: Западноафрикански джерион Chaceon (Geryon) quinquedens

Зона: Подучастък В1 на SEAFO (1) (CRR/F47NAM)

ОДУ 0 Аналитичен ОДУ

___________

(1) С оглед на този ОДУ зоната, открита за риболовни дейности, се определя, както следва:

— западна граница по дължина 0° и.д.,

— северна граница по ширина 20° ю.ш.,

— южна граница по ширина 28° ю.ш.,

— източна граница по външните очертания на ИИЗ на Намибия.

Вид: Западноафрикански джерион

Chaceon (Geryon) quinquedens

Зона: SEAFO, с изключение на подучастък B1

(CRR/F47X)

ОДУ 200 Аналитичен ОДУ

Вид: Кликач

Dissostichus eleginoides

Зона: SEAFO

(TOP/SEAFO)

ОДУ 200 Аналитичен ОДУ

Вид: Атлантически големоглав

Hoplostethus аtlanticus

Зона: Подучастък В1 на SEAFO (1)

(ORY/F47NAM)

ОДУ 0 Аналитичен ОДУ

___________

(1) С оглед на този ОДУ зоната, открита за риболовни дейности, се определя, както следва:

— западна граница по дължина 0° и.д.,

— северна граница по ширина 20° ю.ш.,

— южна граница по ширина 28° ю.ш.,

— източна граница по външните очертания на ИИЗ на Намибия.

Вид: Атлантически големоглав

Hoplostethus аtlanticus

Зона: SEAFO, с изключение на подучастък B1

(ORY/F47X)

ОДУ 50 Аналитичен ОДУ


ПРИЛОЖЕНИЕ IЖ

ЮЖЕН ЧЕРВЕН ТОН – Всички зони

Вид: Южен червен тон

Thunnus maccoyii

Зона: Всички зони

(SBF/F41-81)

ЕС 10 (1)

ОДУ 9 449 Аналитичен ОДУ

___________

(1) Само за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.


>M1

ПРИЛОЖЕНИЕ IЗ

Зона на конвенцията WCPFC

Вид: Риба меч

Xiphias gladius

Зона Частта от зоната на конвенцията WCPFC

южно от of 20° ю.ш.

(F7120S)

ЕС Неустановено

ОДУ Неустановено Аналитичен ОДУ


ПРИЛОЖЕНИЕ IЙ


Зона на конвенцията SPRFMO

Вид: Сафрид от вида Trachurus murphyi

Зона: Зона на Конвенцията SPRFMO (CJM)

Германия 49 553

Нидерландия 47 449

Литва 37 998

Полша 44 000

ЕС 179 000


Допълнение към Приложение I

1. Селективност на атлантическа треска в Северно море и Скагерак

1.1. Държавите -членки вземат мерки за разпределяне в хода на 2010 г. на използването на квотите за атлантическа треска от кораби под тяхно знаме, извършващи риболов в Северно море и Скагерак и използващи дънни тралове, датски грибове и подобни теглени риболовни уреди с изключение на бим тралове, както и да ограничат изхвърлянията на атлантическа треска от тези кораби в съответствие с условията, посочени в точки 1.2-1.6.

1.2. Държавите-членки адаптират използването на уредите, посочени в 1.1, по отношение на усвояването на отпуснатата им квота за атлантическа треска. За тази цел държавите-членки определят цели за усвояването на отпуснатите им квоти за атлантическа треска до края на всяко тримесечие на 2010 г. и съобщават тези цели на Комисията до 1 февруари 2010 г.

1.3. В случай че в края на някое от първите три тримесечия на 2010 г. усвояването на квотата за атлантическа треска надвишава с повече от 10 % целевото количество, съответната държава-членка въвежда мерки, за да гарантира, че корабите по точка 1.1. прилагат технически изменения на използваните от тях риболовни уреди, които позволяват намаляване на прилова на атлантическа треска до степента, необходима за изпълнение на целта за усвояване на квотата в края на следващото тримесечие.

1.4. В едномесечен срок след края на тримесечието, в което е надвишено целевото количество, държавата-членка уведомява Комисията за мерките по точка 1.3, като описва техническите изменения, които предстои да бъдат въведени за уредите, както и корабите, които ще бъдат засегнати, и представя доказателства в подкрепа на вероятните последици за нивата на улов на атлантическа треска.

1.5. Когато към който и да е момент преди 15 октомври 2010 г. квотата за атлантическа треска на дадена държава-членка е използвана до 90 %, всички кораби на съответната държава-членка, посочени в точка 1.1, използващи уреди с размер на окото на мрежата равен или по-голям от 80 mm, с изключение на кораби, използващи датски грибове, задъл- жително използват за остатъка от годината риболовните уреди, описани в допълнение 4 към приложение III към Регламент (ЕО) № 43/2009, или други уреди, чиито технически характеристики водят до подобни нива на улов на атлантическа треска и са потвърдени от STECF, или, за кораби, извършващи риболов на норвежки омар, сортираща решетка в съответствие с допълнение 3 към същото приложение или други уреди с доказана еквивалентна способност за пропускане.

1.6. Независимо от точка 1.5, държавите-членки могат също така да прилагат мерките, посочени в тази точка, за отделни кораби или за групи от кораби, които към който и да е момент преди 15 ноември 2010 г. са използвали 90 % от частта от национална квота за атлан- тическа треска, предоставена им в съответствие с националния метод на разпределяне на възможности за риболов.

1.7. Независимо от точки 1.3 и 1.5, държавите-членки могат също така да прилагат мерките, посочени в тези точки, по отношение на отделни кораби или групи от кораби, на които е предоставена част от нацио- налната квота за атлантическа треска в съответствие с националния метод на разпределяне на възможности за риболов.


2. Селективност на атлантическата треска в Източния Ламанш

2.1. Държавите-членки вземат мерки за разпределяне в хода на 2010 г. на използването на квотите за атлантическа треска от риболовни кораби под тяхно знаме, извършващи риболовна дейност в Източния Ламанш и използващи дънни тралове, датски грибове или сходни теглени мрежени уреди, с изключение на бим тралове, както и мерки за нама- ляване на изхвърлянията на атлантическа треска от тези риболовни кораби в съответствие условията по точки 2.2, 2.3 и 2.4.

2.2. Държавите-членки адаптират използването на уредите, посочени в точка 2.1, по отношение на усвояването на отпуснатите им квоти за атлантическа треска. За тази цел държавите-членки определят цели за усвояването на отпуснатите им квоти за атлантическа треска до края на всяко тримесечие на 2010 г. и съобщават тези цели на Комисията до 1 февруари 2010 г. 2.3. Ако към края на второто или третото тримесечие на 2010 г. усвоя- ването на квотата за атлантическа треска превишава с повече от 10 % посоченото по-горе целево количество, съответната държава-членка въвежда мерки, включително затваряне на райони в реално време, за да се гарантира, че посочените в точка 2.1. риболовни кораби, плаващи под нейно знаме, не допускат прилов на атлантическа треска и целеви необхванати от квоти видове до степен, която да е достатъчна за постигане на целта за усвояване на квотата за атлантическа треска към края на следващото тримесечие.

2.4. По искане на Комисията държавите-членки я информират за посочените в точка 2.3 мерки.


ПРИЛОЖЕНИЕ IIA


РИБОЛОВНО УСИЛИЕ ЗА КОРАБИТЕ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА НЯКОИ ЗАПАСИ В ЗОНИ IIIа, IV, VIа, VIIа, VIId НА ICES И ВЪВ ВОДИТЕ НА ЕС ОТ ЗОНИ IIа И Vb НА ICES


1. Приложно поле


1.1. Настоящото приложение се прилага за корабите на ЕС, които носят на борда или използват който и да е уред, посочен в точка 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1342/2008, и се намират в която и да е географска зона, посочена в точка 2 от същото приложение.

1.2. Настоящото приложение не се прилага за кораби с обща дължина под 10 метра. От тези кораби не се изисква да носят на борда специални разрешителни за риболов, издадени в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1627/94. Съответните държави-членки оценяват риболовното усилие на такива кораби въз основа на групи за риболовно усилие, като използват подходящи статистически методи. През 2010 г. Комисията ще потърси техническа консултация за оценка на използването на усилието от страна на тези кораби, с оглед на бъдещото им включване в режима за регулиране на усилието.


2. Регламентирани уреди и географски зони

За целите на настоящото приложение се прилагат регламентираните уреди, посочени в точка 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1342/2008, и географските зони, посочени в точка 2 от същото приложение.


3. Максимално допустимо риболовно усилие

3.1. За периода на управление 2010 г. — от 1 февруари 2010 г. до 31 януари 2011 г., максимално допустимото риболовно усилие, посочено в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1342/2008 и в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 676/2007, е определено в допълнение 1 за всяка държава-членка за всяка от групите за риболовно усилие.

3.2. Максималните нива на годишното риболовно усилие, определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1954/2003, не засягат максимално допустимото риболовно усилие, определено в настоящото приложение.


4. Задължения на държавите-членки

4.1. Държавите-членки управляват максимално допустимото риболовно усилие в съответствие с условията, определени в член 9 от Регламент (ЕО) № 676/2007, член 4 и членове 13—17 от Регламент (ЕО) № 1342/2008 и членове 26—34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

4.2. Член 28 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 се прилага за кораби, които попадат в обхвата на настоящото приложение. Географската зона, посочена в този член, се разбира за целите на управлението на запасите от атлантическа треска като всяка от географските зони, посочени в точка 2, и за целите на управлението на запасите от морски език и писия — като зона IV на ICES.


5. Разпределяне на риболовното усилие

5.1. Ако сметне това за уместно, дадена държава-членка може с цел укрепване на устойчивото прилагане на режима за регулиране на усилието да не разрешава в никоя от географските зони, за които се прилага настоящото приложение, риболова с регламентиран уред от страна на нейни кораби, които не са извършвали такава риболовна дейност, освен ако държавата-членка гарантира, че на един или повече кораби с общ еквивалентен капацитет, измерен в киловати, не се позволява да осъществява(т) риболов в регулираната зона.

5.2. Държавите-членки могат да установяват периоди на управление за разпределяне на цялото или на част от максимално допустимото риболовно усилие между отделни кораби или групи от кораби. В такъв случай броят дни или часове, през които един кораб може да се намира в зоната по време на период на управление, се определя по преценка на съответната държава-членка. По време на такива периоди на управление държавите-членки могат да преразпределят усилието между отделни кораби или групи от кораби.

5.3. Ако държава-членка разреши почасов престой на корабите в зоната, държавата-членка продължава да измерва употребените дни в съответствие с условията, определени в точка 4. По искане на Комисията държавата-членка представя мерките, взети за предотвра- тяване на прекомерното използване на риболовно усилие в зоната вследствие на напускане на зоната от корабите преди изтичане на срок от 24 часа.

6. Съобщаване на съответни данни

6.1. Без да се засягат членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, държавите-членки предават на Комисията по нейно искане данните за риболовното усилие, предприето от нейните риболовни кораби през предходния месец и месеците преди него, като за целта използват формата за докладване, установен в допълнение 2.

6.2. Данните се изпращат на съответния електронен адрес, който Комисията съобщава на държавите-членки. Когато прехвърлянето на данни към Системата за обмен на данни за рибарството (или друга бъдеща система за данни, приета от Комисията) влезе в действие, държавата-членка предава към системата преди 15-о число на всеки месец данните за предприетото до края на предходния месец риболовно усилие. Комисията уведомява държавите-членки за датата, на която системата ще започне да се използва за предаване на данни, поне два месеца преди датата на първото задължително използване. Първата декларация за риболовно усилие, която се изпраща към системата, включва предприетото риболовно усилие след 1 февруари 2010 г. Държавите-членки предават на Комисията по нейно искане данните за риболовното усилие, предприето от техните риболовни кораби през месец януари 2010 г.


Допълнение 1 към ПРИЛОЖЕНИЕ IIA


Максимално допустимо риболовно усилие в киловат дни


Географска зона: Регламентиран уред DK DE SE


Географска зона: Регламентиран уред DK DE SE
а) Категат TR1 197 929 4 212 16 610
  TR2 1 475 629 9 316 582 233
  TR3 523 126 0 55 853
  BT1 0 0 0
  BT2 0 0 0
  GN 115 456 26 534 13 102
  GT 22 645 0 22 060
  LL 1 100 0 25 339
Географска зона Регламентиран уред BE DK DE ES FR IE NL SE UK
б) Скагерак, тази част от зона TR1 432 4 892 761 1 379 121 2 036 2 214 225 227 371 757 248 638 8 938 164
IIIa на ICES, която не TR2 279 868 4 106 634 516 154 0 9 638 858 15 861 1 080 920 872 900 7 259 969
попада в Скагерак и TR3 0 4 391 356 3 501 0 107 041 0 48 508 263 772 21 511
Категат; зона IV на ICES BT1 1 427 574 1 157 265 29 271 0 0 0 999 808 0 1 739 759
и водите на ЕС, попадащи BT2 6 229 751 88 645 1 691 253 0 829 504 0 34 923 335 0 7 337 669
е зона IIa на ICES;зона VIId на ICES GN 163 531 2 307 977 224 484 0 222 598 0 438 664 74 925 546 303
  GT 0 224 124 467 0 2 374 073 0 0 48 968 14 004
  LL 0 56 312 0 245 71 448 0 0 110 468 134 880
Географска зона Регламентиран уред BE FR IE
в) зона VIIа на ICES TR1 0 138 714 59 625
  TR2 17 409 552 845 598
  TR3 0 0 8 433
  BT1 0 0 0
  BT2 843 782 0 514 584
  GN 0 158 18 255
  GT 0 0 0
  LL 0 0 0
Географска зона Регламентиран уред DE ES FR IE UK
г) зона VIа на ICES и водите на ЕС TR1 16 569 0 3 387 803 221 346 1 836 929
от зона Vb на TR2 0 0 7 415 479 043 2 972 845
ICES TR3 0 0 0 20 355 30 042
  BT1 0 0 7 161 0 117 544
  BT2 0 0 13 211 3 801 4 626
  GN 35 442 13 836 400 503 5 697 213 454
  GT 0 0 0 1 953 145
  LL 0 1 402 142 54 917 4 250 630 040


(4) Година 4 — Годината на месеца, за който се прави декларацията

(5) Месец 2 — Месец, за който се прави декларацията на риболовното усилие (представен с две цифри от 01 до 12)

(6) Кумулативна декларация

13 R Общо количество на риболовното усилие, изразено в киловат дни, от 1 януари на годината (4) до края на месеца (5)

(*) Информация, която е от значение за предаване на данни чрез формат с фиксирана дължина.


ПРИЛОЖЕНИЕ IIБ


РИБОЛОВНО УСИЛИЕ ЗА КОРАБИТЕ В КОНТЕКСТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА НЯКОИ ЗАПАСИ ОТ ЮЖНА МЕРЛУЗА И НОРВЕЖКИ ОМАР В УЧАСТЪЦИ VIIIс И IХа НА ICES, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАЛИВА НА КАДИС


1. Приложно поле


Настоящото приложение се прилага за кораби на ЕС с обща дължина, равна на или по-голяма от 10 метра, които носят на борда или използват тралове, датски грибове или подобни уреди с размер на окото на мрежата, равен на или по-голям от 32 mm, и хрилни мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 60 mm, или дънни парагади и които се намират в участъци VIIIc и IXa на ICES, с изключение на залива на Кадис.

2. Определения

За целите на настоящото приложение:

а) „група от уреди“ означава група от тралове, датски грибове и сходни риболовни уреди с размер на окото, равен на или по- голям от 32 mm, хрилни мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 60 mm, и дънни парагади;

б) „регламентирани уреди“ означава всяка от двете категории уреди, принадлежащи към групата от уреди;

в) „зона“ означава участъци VIIIc и IXa на ICES, с изключение на залива на Кадис;

г) „период на управление 2010 г.“ означава периода от 1 февруари 2010 г. до 31 януари 2011 г.;

д) „специални условия“ означава специалните условия, уредени в точка 5.2.


3. Кораби, засегнати от ограниченията на риболовното усилие


3.1. Държава-членка не разрешава риболов с регламентиран уред в зоната

от страна на кораб под нейно знаме, който няма отразена такава риболовна дейност за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 или 2009 г. в зоната, без да се включват риболовните дейности в резултат на прехвърляне на дни между риболовни кораби, освен ако държавата-членка гарантира, че на един или повече кораби с общ еквивалентен капацитет, измерен в киловати, не се позволява да извършва(т) риболов в зоната.


3.2. Кораби, плаващи под знамето на държава-членка, която няма квоти в зоната, не могат да получат разрешение да извършват риболов в зоната с регламентирани уреди, освен когато на кораба е отпусната квота след прехвърляне съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и има отпуснати дни в морето съгласно точка 10 или точка 11 от настоящото приложение.


4. Общи задължения и ограничения в рамките на дейността


4.1. Държавите-членки управляват максимално допустимото риболовно усилие в съответствие с условията, определени в член 8 от Регламент (ЕО) № 2166/2005 и членове 26—34 от Регламент (ЕО)

№ 1224/2009.

4.2. Всяка държава-членка гарантира, че когато носят на борда регламентирани уреди, корабите на ЕС, плаващи под нейно знаме, присъстват в зоната за не повече от броя дни, посочен в точка 5.

4.3. Член 28 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 се прилага за кораби, които попадат в обхвата на настоящото приложение. Географската зона, посочена в този член, се разбира като зоната, определена в точка 2.


БРОЙ ДНИ ПРИСЪСТВИЕ В ЗОНАТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА КОРАБИТЕ НА ЕС


5. Максимален брой дни


5.1. През периода на управление 2010 г. максималният брой дни в морето, за които държава-членка може да даде разрешение на кораб, плаващ под нейно знаме, да присъства в зоната, като носи на борда си регламентирани уреди, е посочен в таблица I.

5.2. При определяне на максималния брой дни в морето, за които държава-членка може да даде разрешение на кораб на ЕС под нейно знаме да присъства в зоната, се прилагат следните специални условия в съответствие с таблица I:

а) общият брой разтоварвания на суша на мерлуза през 2007 или 2008 г., направени от кораба, представляват по-малко от 5 тона според данните за разтоварванията на суша в живо тегло, записани в риболовния дневник, и;

б) общият брой разтоварвания на суша на норвежки омар през 2007 или 2008 г., направени от кораба, представляват по-малко от 2,5 тона според данните за разтоварванията на суша в живо тегло, записани в риболовния дневник.

5.3. Специалното условие, посочено в точка 5.2, може да бъде прехвърляно от един кораб на друг или на повече други кораби, кой(и)то заменя(т) този кораб във флотата, при условие че заменящият кораб използва подобни уреди и че през нито една от годините на експлоатацията му няма отразени разтоварвания на суша на мерлуза и норвежки омар, по-големи от количествата, посочени в точка 5.2.

5.4. Държавите-членки имат право да управляват разпределянето на риболовното си усилие в съответствие със схемата за киловат дни.

Съгласно тази схема всяка държава-членка може да даде разрешение на всеки имащ отношение кораб, за всеки регламентиран уред и всяко специално условие по таблица I, да присъства в зоната за максимален брой дни, който е различен от определения в таблицата, при условие че е спазено общото количество киловат дни, съответстващо на регла- ментирания уред и на специалното условие, посочено в точка 5.2. Това общо количество киловат дни е сборът от всички отделни риболовни усилия, разпределени на корабите под знамето на съответната държава-членка и отговарящи на изискванията за регла- ментиран риболовен уред и, когато е приложимо, за специално условие. Тези отделни риболовни усилия се изчисляват в киловат дни, като мощността на двигателя на всеки кораб се умножи по броя на дните в морето, който би ползвал в съответствие с таблица I, ако не се прилага настоящата точка. При положение че броят на дните съгласно таблица I е неограничен, съответният брой дни, които би ползвал корабът, е равен на 360.

5.5. Всяка държава-членка, която иска да се възползва от точка 5.4, представя заявление пред Комисията с доклади в електронен формат, даващи подробна информация за изчисленията относно групата от риболовни уреди и специалните условия, определени в таблица I, въз основа на:

— списъка на корабите с разрешение за риболов, като се посочва техният номер от регистъра на риболовния флот на ЕС (CFR) и мощността на двигателя им;

— записите от 2007, 2008 и 2009 г. за такива кораби, които показват състава на улова, определен в специалните условия по точка 5.2, букви а) или б), ако тези кораби удовлетворяват подобни специални условия,

— броя дни в морето, за които всеки кораб първоначално би получил разрешение в съответствие с таблица I, както и броя дни в морето, които би ползвал при прилагане на точка 5.4.


Въз основа на това описание Комисията може да даде разрешение на тази държава-членка да се възползва от точка 5,4.


6. Периоди на управление

6.1. Всяка държава-членка може да раздели дните присъствие в зоната, представени в таблица I, на периоди на управление с продължителност един или повече календарни месеци.

6.2. Броят дни или часове, през които един кораб може да се намира в зоната по време на период на управление, се определя от съответната държава-членка.


В случай че държава-членка разреши почасов престой на корабите в зоната, държавата-членка продължава да измерва употребените дни, както това е определено в точка 4.1. По искане на Комисията държавата-членка представя мерките, взети за предотвратяване на прекомерното използване на дни в зоната, дължащо се на преустано- вяване на периодите на присъствие на кораб в зоната, като краят на тези периоди не съвпада с края на срок от 24 часа.


7. Отпускане на допълнителни дни за окончателно преустановяване на риболовните дейности

7.1. Комисията може да отпусне на държавите-членки допълнителен брой дни престой в зоната, които те могат да разпределят на свои кораби, носещи на борда си регламентирани уреди, на основание окончателно преустановяване на риболовните дейности след 1 януари 2004 г. в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 2792/1999 или член 23 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, или въз основа на Регламент (ЕО) № 744/2008 на Съвета от 24 юли 2008 г. за въвеждане на временно конкретно действие с цел поощряване на преструктурирането на рибо- ловните флотове на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза 92, или въз основа на други надлежно обосновани от държавите- членки обстоятелства. Всички кораби, за които може да се докаже, че са окончателно изтеглени от зоната, могат също да бъдат взети предвид.

Изразходваното през 2003 г. усилие, измерено в киловат дни на изте- глените кораби, използващи съответните уреди, се разделя на усилието, изразходвано от всички кораби, използващи тези уреди през същата година. При това положение допълнителният брой дни в морето се изчислява, като се умножи така полученият резултат по броя на дните, които биха били отпуснати в съответствие с таблица I. Всяка част от ден, получена в резултат на това изчисление, се закръгля към най-близкия цял ден. Настоящата точка не се прилага, когато кораб е заменен съгласно точка 3 или точка 5.3, или когато изтеглянето е било използвано през предходни години за получаване на допълнителни дни в морето.


7.2. Държави-членки, които искат да се възползват от отпускането на допълнителни дни по точка 7.1, представят заявление пред Комисията с доклади в електронен формат, съдържащи подробни изчисления относно групата от риболовни уреди и специалното условие, определено в таблица I, основани на:

— списъка на оттеглените кораби с номера им в регистъра на риболовния флот на ЕС (CFR) и мощността на двигателя им,

— развиваната от тези кораби през 2003 г. риболовна дейност, изчислена в дни в морето в съответствие с групата от риболовни уреди и, при необходимост, със специалното условие.

7.3. Въз основа на такова заявление Комисията може да измени броя дни съгласно точка 5,1 за тази държава-членка в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

7.4. През периода на управление 2010 г. всяка държава-членка може да преразпредели тези допълнителни дни в морето между всички или част от оставащите кораби във флота, които отговарят на условията за регламентираните уреди. Допълнителни дни, произхождащи от изтеглен кораб, който се е ползвал от специалното условие по точка 5.2, букви a) или б), могат да бъдат разпределени на кораб, който продължава да развива риболовна дейност и не се ползва от специално условие.

7.5. Държавите-членки нямат право да преразпределят за периода на управление 2010 г. допълнителни дни, произтичащи от окончателно преу- становяване на дейност, разпределена преди това от Комисията, освен ако Комисията не е взела решение, с което преоценява този допъл- нителен брой дни въз основа на сегашните групи от уреди и огра- ничения на дните в морето. При искане от страна на държавата-членка за преоценка на броя на дните на същата се разрешава временно да преразпредели 50 % от допълнителните дни до приемане на решение от страна на Комисията.


8. Отпускане на допълнителни дни за засилено присъствие на наблюдатели

8.1. Три допълнителни дни, през които даден кораб може да бъде в зоната, като носи на борда някоя от групите от риболовни уреди, могат да бъдат отпуснати от Комисията на държавите-членки въз основа на програма за засилено присъствие на наблюдатели при партньорство между учени и риболовната промишленост. Програмата е свързана по- специално с нивата на изхвърляне на улов и състава на улова, като надвишава изискванията за събиране на данни, определени в Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството 93, и правилата за неговото прилагане за национални програми. Наблюдателите са независими от собственика на кораба, капитана на кораба и от който и да е член на екипажа.

8.2. Държавите-членки, които искат да се възползват от разпределенията по точка 8.1, представят на Комисията описание на своята програма за засилено присъствие на наблюдатели за одобрение.

8.3. Въз основа на това описание и след консултация с STECF Комисията може да измени броя дни, определен в точка 5,1 за тази държава- членка и за съответните кораби, зона и уреди, обхванати от програмата за засилено присъствие на наблюдатели, в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

8.4. Ако програмата за засилено присъствие на наблюдатели, представена от държава-членка, е била одобрена от Комисията по-рано и съответната държава иска да продължи прилагането ? без изменения, държавата-членка информира Комисията за продължа- ването на такава програма четири седмици преди началото на срока, през който ще се прилага съответната програма.


9. Специални условия за отпускането на дни

9.1. Ако кораб е получил неограничен брой дни в резултат на спазване на специалните условия, разтоварванията на кораба през периода на управление 2010 г. не надвишават 5 тона живо тегло мерлуза и 2,5 тона живо тегло норвежки омар.

9.2. В морето корабът не може да трансбордира риба на друг кораб.

9.3. Когато някое от тези условия не бъде спазено от кораба, той незабавно губи правото да участва в разпределение на дни в съответствие с посоченото специално условие.


Таблица I


Максимален брой дни за година, през които кораб може да присъства в зоната, според вида риболовен уред


Специално условие Регламентиран уред Максимален брой дни

Дънни тралове, датски грибове и подобни тралове с размер на окото ? 32 mm, хрилни мрежи с размер на окото ? 60 mm и дънни парагади 158

5.2, буква a) и 5.2, буква б)

Дънни тралове, датски грибове и подобни тралове с размер на окото ? 32 mm, хрилни мрежи с размер на окото ? 60 mm и дънни парагади


Неограничен


РАЗМЯНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ


10. Прехвърляне на дни между риболовни кораби, плаващи под знамето на една и съща държава-членка

10.1. Държава-членка може да разреши на всеки риболовен кораб, плаващ под нейно знаме, да прехвърли дни присъствие в зоната, на които има право, на друг кораб, плаващ под нейно знаме, при условие че произ- ведението (в киловат дни) от получените дни и мощността на двигателя на получаващия кораб в киловати е равно на или по- малко от произведението на прехвърлените дни и мощността на двигателя в киловати на прехвърлящия кораб. Мощността на двигателя в киловати на корабите се вписва за всеки кораб в регистъра на риболовния флот на ЕС.

10.2. Общият брой дни присъствие в зоната, прехвърлени по точка 10.1, умножен по мощността на двигателя в киловати на прехвърлящия кораб, не трябва да е по-голям от отразения средногодишен брой дни на прехвърлящия кораб в зоната според вписаното в риболовния дневник за 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г., умножен по мощността на двигателя в киловати на този кораб.

10.3. Прехвърлянето на дни съгласно описаното в точка 10.1 се разрешава само между кораби, които извършват дейност с регламентирани уреди и по време на един и същ период на управление.

10.4. Прехвърляне на дни се разрешава само на кораби, които се възползват от разпределение на риболовни дни без специално условие.

10.5. По искане на Комисията държавите-членки предоставят информация относно извършените прехвърляния. Формати на таблици за въвеждане и предаване на споменатата информация могат да се приемат съгласно процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

11. Прехвърляне на дни между риболовни кораби, плаващи под знамето на различни държави-членки

Държавите-членки могат да разрешат прехвърляне на дни присъствие в зоната за един и същ период на управление и в рамките на зоната между риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме, при условие че се прилагат че точки 3.1, 3.2 и 10 се прилагат mutatis mutandis. Когато държавите-членки вземат решение да разрешат такова прехвърляне, те съобщават на Комисията, преди извършване на прехвърлянето, подробни данни за прехвърлянето, включително броя прехвърлени дни, риболовното усилие и, когато е приложимо, квотите, свързани с него.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ

12. Събиране на съответни данни

Въз основа на информацията, използвана за управление на рибо- ловните дни присъствие в зоната съгласно настоящото приложение, държавите-членки събират информация на тримесечна база относно общото риболовно усилие, предприето в зоната за теглени риболовни уреди и статични риболовни уреди, усилието, предприето от кораби, използващи различни видове уреди в зоната, и мощността на двигателите на тези кораби в kW.

13. Съобщаване на съответни данни

По искане на Комисията държавите-членки ? предоставят таблица с данните по точка 12 във формата, посочен в таблици II и III, като я изпращат на адрес на електронна поща, който Комисията съобщава на държавите-членки. По искане на Комисията държавите-членки също така изпращат на Комисията подробна информация относно разпреде- леното и използваното усилие за всички части на периоди на упра- вление 2009 и 2010, като използват формата на данни, посочен в таблици IV и V.


Таблица II

Формат на докладване за информация за kW/дни по години


Държава Уред Година Кумулативна декларация за усилието
(1) (2) (3) (4)


Таблица III


Формат на данни за информация за kW/дни по години


Име на полето Максимален брой букви/цифри Подравняване (*): Л(яво)/Д(ясно) Определения и коментари
(1) Държава 3   Държава-членка (3-буквен код по ISO), в която е регистриран корабът
(2) Уред 2   Един от следните видове уреди:
      TR = тралове, датски сейнери и подобни уреди ? 32 mm
      GN = хрилни мрежи ? 60mm
      LL = дънни парагади
(3) Година 4   2006 или 2007, или 2008, или 2009, или 2010 г.
(4) Кумулативна декларация за усилието 7 R Общо изразено в киловат дни количество на риболовното усилие, разгърнато от 1 януари до 31 декември на същата година.


(*) Информация, която е от значение за предаване на данни чрез формат с фиксирана дължина.


Таблица IV


Формат на докладване за информация за корабите


Географска зона Регламентиран уред BE DK DE ES FR IE NL SE UK
б) Скагерак, тази част от зона TR1 432 4 892 761 1 379 121 2 036 2 214 225 227 371 757 248 638 8 938 164
IIIa на ICES, която не TR2 279 868 4 106 634 516 154 0 9 638 858 15 861 1 080 920 872 900 7 259 969
попада в Скагерак и TR3 0 4 391 356 3 501 0 107 041 0 48 508 263 772 21 511
Категат; зона IV на ICES BT1 1 427 574 1 157 265 29 271 0 0 0 999 808 0 1 739 759
и водите на ЕС, попадащи BT2 6 229 751 88 645 1 691 253 0 829 504 0 34 923 335 0 7 337 669
е зона IIa на ICES;зона VIId на ICES GN 163 531 2 307 977 224 484 0 222 598 0 438 664 74 925 546 303
  GT 0 224 124 467 0 2 374 073 0 0 48 968 14 004
  LL 0 56 312 0 245 71 448 0 0 110 468 134 880
Географска зона Регламентиран уред BE FR IE
в) зона VIIа на ICES TR1 0 138 714 59 625
  TR2 17 409 552 845 598
  TR3 0 0 8 433
  BT1 0 0 0
  BT2 843 782 0 514 584
  GN 0 158 18 255
  GT 0 0 0
  LL 0 0 0
Географска зона Регламентиран уред DE ES FR IE UK
г) зона VIа на ICES и водите на ЕС TR1 16 569 0 3 387 803 221 346 1 836 929
от зона Vb на TR2 0 0 7 415 479 043 2 972 845
ICES TR3 0 0 0 20 355 30 042
  BT1 0 0 7 161 0 117 544
  BT2 0 0 13 211 3 801 4 626
  GN 35 442 13 836 400 503 5 697 213 454
  GT 0 0 0 1 953 145
  LL 0 1 402 142 54 917 4 250 630 040
Държава CFR Външна маркировка Времетраене на периода на управление Декла рирани уреди   Допустими дни за използване на декларирания(ите) уред(и) Дни, изкарани с) декларирания(ите) уред(и) Прехвърляне на дни
        No 1 No 2 No 3 No 1 No 2 No 3 No 1 No 2 No 3  
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (8)


Таблица V

Формат на данни за информация за корабите


Име на полето Максимален брой букви/цифри Подравняване (*): Л(яво)/Д(ясно) Определения и коментари
(1) Държава 3   Държава-членка (3-буквен код по ISO), в която е реги- стриран корабът
(2) CFR 12   Номер в регистъра на риболовния флот на ЕС. Уникален идентифика- ционен номер на рибо- ловния кораб. Държава-членка (3-буквен ISO код), следвана от иден- тификационна серия (9 знака). Когато серията има по-малко от 9 знака, трябва да се поставят допъл- нителни нули от лявата страна.
(3) Външна маркировка 14 L Съгласно Регламент (ЕИО) № 1381/87
(4) Време- траене на периода на управление 2 L Времетраене на периода на управление в месеци.
(5) Декла- риран(и) уред(и) 2 L Един от следните видове уреди: TR = тралове, датски сейнери и подобни уреди ? 32mm GN = хрилни мрежи ? 60mm LL = дънни парагади
(6) Специално условие, прилагано към декла- рира- ния(ите) уред(и) 2 L Посочва се кое, ако има такова, от специалните условия по точка 7.2, букви а) — б) от приложение IIВ се прилага.
(7) Допустими дни за използване на деклари- рания(ите) уред(и) 3 L Брой дни, които корабът може да получи съгласно приложение IIБ, за избраните уреди и за времетраенето на декла- рирания период на упра- вление.
(8) Дни, прекарани с декларира- ния(ите) уред(и) 3 L Брой дни, през които корабът действително е присъствал в зоната и е използвал декларирания уред по време на декла- рирания период на упра- вление
(9) Прехвърля- не на дни 4 L За прехвърлените дни посочете „– брой прехвърлени дни“, а за получените дни посочете „+ брой прехвърлени дни“.


(*) Информация, която е от значение за предаване на данни чрез формат с фиксирана дължина.


ПРИЛОЖЕНИЕ IIВ


Риболовно усилие за кораби в контекста на управлението на запасите от морски език в Западния Ламанш в зона VIIe на ICES


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


1. Приложно поле

1.1. Настоящото приложение, се прилага за кораби на ЕС с обща дължина, равна на или по-голяма от 10 метра, които носят на борда или използват уреди по точка 3, и се намират в зона VIIe. За целите на настоящото приложение позоваването на периода на управление 2010 г. означава периода от 1 февруари 2010 г. до 31 януари 2011 г.

1.2. Кораби, извършващи риболов със статични мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 120 mm и с отразен в регистрите улов, по- малък от 300 kg живо тегло морски език съгласно риболовния дневник през 2004 г., се освобождават от разпоредбите на настоящото приложение, при условие че:

а) уловът морски език от тези кораби не надвишава 300 kg живо тегло през периода на управление 2010 г.;

б) тези кораби не трансбордират риба в морето на друг кораб; и

в) всяка заинтересована държава-членка представи на Комисията доклад до 31 юли 2010 г. и до 31 януари 2011 г. за регистрирания улов на морски език от тези кораби през 2004 г. и 2010 г. Когато не се спази което и да е от тези условия, съответните кораби незабавно губят правото занапред да бъдат освобождавани от настоящото приложение.


2. Риболовни уреди


За целите на настоящото приложение се прилагат следните групи от риболовни уреди:

а) бим тралове с размер на окото, равен или по-голям от 80 mm;

б) статични мрежи, включително хрилни мрежи, тройни мрежи и заплитащи мрежи с размер на окото, по-малък от 220 mm.


3. Общи задължения и ограничения в рамките на дейността


3.1. Държавите-членки управляват максимално допустимото усилие в съответствие с членове 26—34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.


3.2. Член 28 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 се прилага за кораби, които попадат в обхвата на настоящото приложение. Географската зона, посочена в този член, се разбира като зона VIIe на ICES.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ


4. Кораби, засегнати от ограниченията на риболовното усилие


4.1. Корабите, които използват видовете уреди по точка 2 и извършват риболов в зоните, определени в точка 1, притежават специално разрешително за риболов, издадено в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1627/94.

4.2. Държава-членка не разрешава риболов в зоната с уред, принадлежащ към групата от риболовни уреди, посочена в точка 2, на никой от своите кораби, който няма отразена в регистъра си такава риболовна дейност през годините 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 или 2009 в тази зона, освен ако гарантира, че на един или повече кораби с общ еквивалентен капацитет, измерен в киловати, не се позволява да осъществява(т) риболов в регулираната зона.

4.3. Въпреки това кораб, който е отразил в регистъра използването на уред, принадлежащ към групата от риболовни уреди, посочена в точка 2, може да получи разрешение да използва различен риболовен уред, при условие че броят дни, разпределен за втория уред, е по-голям от или равен на броя дни, разпределен за първия уред.

4.4. Кораб, плаващ под знамето на държава-членка, която няма квоти в зоната, определена в точка 1, не получава разрешение да извършва риболов в зоната с уред, принадлежащ към групата от риболовни уреди, посочена в точка 2, освен когато на кораба е отпусната квота след прехвърляне съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, и има отпуснати дни в морето съгласно точки 10 или 11 от настоящото приложение.


5. Ограничения в рамките на дейността

Всяка държава-членка гарантира, че когато носят на борда си някоя от групите от риболовни уреди, посочени в точка 2, риболовните кораби, плаващи под нейно знаме и регистрирани в Съюза, не превишават броя дни присъствие в зоната, посочени в точка 6.


БРОЙ ДНИ ПРИСЪСТВИЕ В ЗОНАТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА КОРАБИТЕ НА ЕС


6. Максимален брой дни


6.1. През периода на управление 2010 г. максималният брой дни в морето, за които държава-членка може да даде разрешение на кораб, плаващ под нейно знаме, да присъства в зоната, като носи на борда си и използва която и да е група от риболовни уреди по точка 2, е посочен в таблица I.

6.2. Броят дни в морето за периода на управление 2010 г., през които даден кораб присъства в цялата зона, обхваната от настоящото приложение и приложение IIA, не може да надвишава броя, посочен в таблица I на настоящото приложение. Ако обаче на кораба се разпредели максимално риболовно усилие по отношение на присъ- ствието му в зони, описани само в приложение IIА, той спазва опре- деленото му по този начин риболовно усилие.

6.3. През периода на управление 2010 г. дадена държава-членка може да управлява разпределянето на риболовното си усилие в съответствие със схемата за киловат дни. Чрез тази схема тя има право да даде разрешение на всеки заинтересован кораб да присъства в зоната за максимален брой дни, различен от този по таблица I, за която и да е група от риболовни уреди по таблицата, при условие че се спазва съответстващият на тази група общ размер на киловат дните. За конкретна група от риболовни уреди общият размер на киловат дните е сборът от всички отделни риболовни усилия, разпределени на корабите под знамето на съответната държава-членка и отговарящи на условията за тази конкретна група. Тези отделни риболовни усилия се изчисляват в киловат дни, като мощността на двигателя на всеки кораб се умножи по броя на дните в морето, който би ползвал в съответствие с таблица I, ако не се прилагаха настоящата точка.

6.4. Държава-членка, която иска да се възползва от точка 6.3, подава заявление до Комисията, заедно с доклади в електронен формат, съдържащи подробните изчисления за всяка група от риболовни уреди, въз основа на: — списъка на корабите с разрешение за риболов, като се посочва техният номер от регистъра на риболовния флот на ЕС (CFR) и мощността на двигателя им; — броя дни в морето, за които всеки кораб първоначално е получил разрешение за риболов в съответствие с таблица I, както и броя дни в морето, които би ползвал при прилагане на точка 6.3. Въз основа на това описание Комисията може да даде разрешение на тази държава-членка да се възползва от точка 6.3.


7. Периоди на управление

7.1. Всяка държава-членка може да раздели дните присъствие в зоната, представени в таблица I, на периоди на управление с продължителност един или повече календарни месеци.

7.2. Броят дни или часове, през които кораб може да се намира в зоната по време на период на управление, се определя по преценка на съответната държава-членка.

В случай че държава-членка разреши почасов престой на корабите в зоната, държавата-членка продължава да измерва употребените дни, както това е определено в точка 3. По искане на Комисията държавата-членка представя мерките, взети за предотвратяване на прекомерното използване на дни в зоната, дължащо се на преустановяване на периодите на присъствие на кораб в зоната, като краят на тези периоди не съвпада с края на срок от 24 часа.


8. Отпускане на допълнителни дни за окончателно преустановяване на риболовни дейности

8.1. Комисията може да отпусне на държавите-членки допълнителен брой дни престой в географската зона, които те могат да разпределят на свои кораби, носещи на борда си които и да било от уредите, посочени в точка 2, на основание окончателно преустановяване на риболовните дейности след 1 януари 2004 г. в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 2792/1999 или член 23 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, или Регламент (ЕО) № 744/2008, или въз основа на други надлежно обосновани от държавите-членки обстоятелства. Предприетото през 2003 г. усилие, измерено в киловат дни на изте- глените кораби, използващи съответното съоръжение, се разделя на усилието, предприето от всички кораби, използващи това съоръжение през същата година. При това положение допълнителният брой дни в морето се изчислява, като се умножи така полученият резултат по броя на дните, които биха били отпуснати в съответствие с таблица I. Всяка част от ден, получена в резултат на това изчисление, се закръгля към най-близкия цял ден. Настоящата точка не се прилага, когато даден кораб е заменен съгласно точка 4.2 или когато изтеглянето вече е било използвано в предходни години за получаване на допълнителни дни в морето.

8.2. Държава-членка, която иска да се възползва от разпределенията по точка 8.1, подава заявление до Комисията, заедно с доклади в елек- тронен формат, съдържащи подробни изчисления относно всяка група от риболовни уреди, въз основа на:

— списъка на оттеглените кораби с номера им в регистъра на рибо- ловния флот на ЕС (CFR) и мощността на двигателя им, — осъществената през 2003 г. от тези кораби риболовна дейност, изчислена в дни в морето по съответна група от риболовни уреди.

8.3. Въз основа на такова заявление Комисията може да измени броя дни съгласно точка 6.2 за тази държава-членка в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

8.4. През периода на управление 2010 г. всяка държава-членка може да преразпредели тези допълнителни дни в морето между всичките или част от оставащите кораби във флота, които отговарят на условията за съответната група от риболовни уреди.

8.5. Държавите-членки нямат право да преразпределят за периода на упра- вление 2010 г. допълнителни дни, произтичащи от окончателно преу- становяване на дейност, разпределена преди това от Комисията, освен ако Комисията не е взела решение, с което преоценява този допъл- нителен брой дни въз основа на сегашните групи от уреди и огра- ничения на дните в морето. При искане от страна на държавата-членка за преоценка на броя на дните на същата се разрешава временно да преразпредели 50 % от допълнителните дни до приемане на решение от страна на Комисията.

9. Отпускане на допълнителни дни за засилено присъствие на наблюдатели

9.1. Три допълнителни дни, през които кораб може да бъде в зоната, като носи на борда някоя от групите риболовни уреди по точка 2, могат да бъдат отпуснати за периода между 1 февруари 2010 г. и 31 януари 2011 г. от Комисията на държавите-членки въз основа на програма за засилено присъствие на наблюдатели при партньорство между учени и риболовната промишленост. Програмата е свързана по-специално с нивата на изхвърляне на улов и състава на улова, като надвишава изискванията за събиране на данни, установени в Регламент (ЕО) № 199/2008 и Регламент (ЕО) № 665/2008 за националните програми. Наблюдателите са независими от собственика на кораба, капитана на риболовния кораб и от който е да член на екипажа.

9.2. Държавите-членки, които желаят да се възползват от разпределенията по точка 9.1, представят на Комисията за одобрение описание на своята програма за засилено присъствие на наблюдатели.

9.3. Въз основа на това описание и след консултация с STECF Комисията може да измени броя дни, определен в точка 6.1 за тази държава- членка и за съответните кораби, зона и уреди, обхванати от програмата за засилено присъствие на наблюдатели, в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

9.4. Ако програма за засилено присъствие на наблюдатели, представена от държава-членка, е била одобрена от Комисията по-рано и съответната държава иска да продължи прилагането ? без изменения, държавата- членка информира Комисията за продължаването на тази програма четири седмици преди началото на периода, през който ще се прилага програмата.


Таблица I

Максимален брой дни за година, през които кораб може да присъства в зоната, според групата от риболовни уреди

Уред/Точка 3/Наименование/

Използвани са само групите от уреди, както са определени в точка 3

Западен Ламанш /3, буква a) Бим тралове с размер на окото ? 80 mm

164

3, буква б) Статични мрежи с размер на окото

< 220 mm

164


РАЗМЯНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ


10. Прехвърляне на дни между риболовни кораби, плаващи под знамето на една и съща държава-членка

10.1. Държава-членка може да разреши на всеки риболовен кораб, плаващ под нейно знаме, да прехвърли дни присъствие в зоната, на които има право, на друг кораб, плаващ под нейно знаме, при условие че произ- ведението от дните, получени от кораба и мощността на двигателя му в киловати (киловат дни) е равно на или по-малко от произведението от дните, прехвърлени от прехвърлящия кораб и мощността на неговия двигател в киловати. Мощността на двигателя в киловати на корабите се вписва за всеки кораб в регистъра на риболовния флот на ЕС.

10.2. Общият брой дни присъствие в зоната, умножен по мощността на двигателя на прехвърлящия кораб в киловати, не надвишава отразения средногодишен брой дни на прехвърлящия кораб в зоната, според вписаното в риболовния дневник за 2001, 2002, 2003, 2004 г. и 2005 г., умножен по мощността на двигателя в киловати на този кораб.

10.3. Прехвърлянето на дни, описано в точка 10.1, се разрешава само между кораби, осъществяващи дейност в рамките на една и съща група от уреди по точка 2 и по време на един и същ период на управление.

10.4. По искане на Комисията държавите-членки предоставят доклади относно прехвърлянията, които са били осъществени. Подробно дефиниран формат на таблицата за предоставяне на данните на Комисията може да бъде приет съгласно процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

11. Прехвърляне на дни между риболовни кораби, плаващи под знамето на различни държави-членки

Държавите-членки могат да разрешат прехвърляне на дни присъствие в зоната за един и същ период на управление и в рамките на зоната между риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме, при условие че точки 4.2, 4.4, 6 и 10 се прилагат mutatis mutandis. Когато държавите-членки решат да разрешат такова прехвърляне, те съобщават на Комисията предварително подробни данни за прехвър- лянето, включително броя прехвърлени дни, риболовното усилие и, когато е приложимо, риболовните квоти, свързани с него, съгласно договореното между тях.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ


12. Събиране на съответни данни


Въз основа на информацията, използвана за управлението на рибо- ловните дни присъствие в зоната съгласно настоящото приложение, държавите-членки събират информация на тримесечна база относно общото риболовно усилие, предприето в зоната за теглени риболовни уреди и статични риболовни уреди и относно усилието, предприето от кораби, използващи различни видове уреди в посо- чената в настоящото приложение зона.

13. Съобщаване на съответни данни

По искане на Комисията държавите-членки ? предоставят таблица с данните по точка 12 във формата, посочен в таблици II и III, като я изпращат на адрес на електронна поща, който Комисията съобщава на държавите-членки. По искане на Комисията държавите-членки също така изпращат на Комисията подробна информация относно разпреде- леното и използваното усилие за всички части на периоди на упра- вление 2009 г. и 2010 г., като използват формата на данни, посочен в таблици IV и V.


Таблица II


Формат на докладване за информация за kW/дни по години


Държава /Уред /Година/Кумулативна декларация за усилието

(1)/ (2)/ (3)/ (4)


Таблица III


Формат на данни за информация за kW/дни по години

Име на полето/Максимален брой букви/цифри/Подравняване (1):Л(яво)/Д(ясно)/Определения и коментари/

(1) Държава 3 Държава-членка (3-буквен код по ISO), в която е регистриран корабът

(2) Уред 2 Един от следните видове уреди:

BT = бим тралове ? 80 mm

GN = хрилни мрежи < 220 mm

TN = тройна мрежа или заплитаща мрежа < 220 mm

(3) Година 4 2006 или 2007, или 2008, или 2009, или 2010 г.

(4) Кумулативна декларация за усилието 7 R Общо изразено в киловат дни количество на риболовното усилие, разгърнато от 1 януари до 31 декември на същата година.

(1) Информация, която е от значение за предаване на данни чрез формат с фиксирана дължина.


Таблица IV


Формат на докладване за информация за корабите


Държава / CFR/ Външна маркировка / Времетраене на периода на управление/ Декларирани уреди/ Допустими дни за използване на декларирания(ите) уред(и)/ Дни, изкарани с) декларирания(ите) уред(и)/ Прехвърляне на/

No 1 No 2 No 3 … No 1 No 2 No 3 … No 1 No 2 No 3 … дни

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (8)


Таблица V


Формат на данни за информация за корабите


Име на полето /Максимален брой букви/цифри/Подравняване (1): Л(яво)/Д(ясно)/ Определения и коментари

(1) Държава 3 Държава-членка (3-буквен код по ISO), в която е регистриран корабът

(2) CFR 12 Номер в регистъра на риболовния флот на ЕС.

Уникален идентификационен номер на риболовния кораб.

Държава-членка (3-буквен ISO код), следвана от идентификационна серия (9 знака). Когато серията има

по-малко от 9 знака, трябва да се поставят допълнителни нули от лявата страна.

(3) Външна маркировка 14 L Съгласно Регламент (ЕИО) № 1381/87

(4) Времетраене на периода на управление 2 L Времетраене на периода на управление в месеци.

(5) Деклариран(и) уред(и) 2 L Един от следните видове уреди:

BT = бим тралове ? 80 mm

GN = хрилни мрежи < 220 mm

TN = тройна мрежа или заплитаща мрежа < 220 mm

(6) Допустими дни за използване на декларирания(ите) уред(и) 3 L Брой дни, които корабът може да получи съгласно приложение IIВ, за избраните уреди и за времетраенето на декларирания период на управление.

(8) Дни, прекарани с декларирания(ите) уред(и) 3 L Брой дни, през които корабът действително е присъствал в зоната и е използвал декларирания уред по време на декларирания период на управление

(9) Прехвърляне на дни 4 L За прехвърлените дни посочете „– брой прехвърлени дни“, а за получените дни посочете „+ брой прехвърлени дни“.

(1) Информация, която е от значение за предаване на данни чрез формат с фиксирана дължина.


ПРИЛОЖЕНИЕ IIГ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА КОРАБИ, ИЗВЪРШВАЩИ РИБОЛОВ НА ПЯСЪЧНА ЗМИОРКА (РИБА ПЯСЪЧНИЦА) В ЗОНИ IIА, IIIA И IV НА ICES


1. Условията, посочени в настоящото приложение, се прилагат за кораби на ЕС, които извършват риболов във водите на ЕС от зони IIa, IIIа и IV на ICES с дънен трал, гриб или сходни теглени уреди с размер на окото, по-малък от 16 mm.

2. Условията, определени в настоящото приложение, се прилагат за кораби на трети държави, които имат разрешение да ловят пясъчна змиорка (риба пясъчница) във водите на ЕС от зона IV на ICES, освен ако не е посочено друго, или в резултат на консултации между Съюза и Норвегия, както е посочено в Договорения документ със заклю- ченията между Европейския съюз и Норвегия.

3. За целите на настоящото приложение ден присъствие в зоната е: а) 24-часовият период между 00,00 часа на календарен ден и 24,00 часа на същия календарен ден или част от този период, или; б) всеки непрекъснат период от 24 часа съгласно отразеното в рибо- ловния дневник между датата и часа на отпътуване и датата и часа на пристигане или част от такъв период от време.

4. Всяка заинтересована държава-членка поддържа база данни, която включва по отношение на водите на ЕС от зони IIа, IIIа и IV на ICES и на всеки кораб, плаващ под нейно знаме или регистриран в Съюза, който извършва риболов с дънен трал, гриб или подобни теглени уреди с размер на окото, по-малък от 16 mm, следната информация:

а) името и вътрешния регистрационен номер на кораба;

б) мощността на инсталирания на кораба двигател в киловати, измерена съгласно член 5 от Регламент (ЕИО) № 2930/86;

в) броя дни присъствие в зоната при риболов с дънен трал, гриб или сходен теглен уред с размер на окото, по-малък от 16 mm;

г) киловат дните като произведение от броя дни присъствие в зоната и мощността на инсталирания двигател в киловати.

5. Проучвателният риболов по отношение на изобилието на запасите от пясъчна змиорка (риба пясъчница) започва най-рано на 1 април 2010 г. и приключва най-късно до 6 май 2010 г. Общият горен праг на риболовното усилие, разрешен в областта на проучвателния риболов по отношение на изобилието на запасите от пясъчна змиорка (риба пясъчница) през 2010 г. се определя въз основа на общото риболовно усилие, предприето от корабите на ЕС през 2007 г., определено в съответствие с точка 4, и се разпределя между държавите-членки в съответствие с отпускането на квотите за този общ допустим улов (ОДУ).

6. ОДУ и квотите за пясъчна змиорка (риба пясъчница) във водите на ЕС от зони IIa, IIIа и IV на ICES, както е посочено в приложение I, се преразглеждат от Комисията на възможно най-ранен етап въз основа на становището на ICES и STECF относно размера на клас 2009 г. пясъчна змиорка (риба пясъчница) от Северно море, като се отчитат следните принципи, както и другите свързани аспекти от научните становища: ОДУ за водите на ЕС от зони IIа и IV на ICES се определя по следната формула: TAC 2010 = -333+R1,2010*3.692 където R1,2010 е размерът на запаса пясъчна змиорка от възрастова група 1 в милиарди екземпляри към 1 януари 2010 г., а ОДУ е изразен в 1 000 тона.

7. Ако ОДУ, изчислен съгласно точка 6, надвишава 400 000 тона, размерът на ОДУ се определя на 400 000 тона.

8. Стопански риболов с дънен трал, гриб или сходни теглени риболовни уреди с размер на окото, по-малък от 16 mm, се забранява от 1 август 2010 г. до 31 декември 2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III


Количествени ограничения на разрешенията за риболов за корабите на ЕС, извършващи риболов във води на трети държави


Риболовна зона/ Риболов /Брой на разрешенията за риболов/Разпределение на разрешения за риболов между държавите-членки/ Максимален брой кораби в зоната във всеки един момент

Норвежки води и риболовна зона около Ян Майен (6) Херинга, северно от 62° 00? с. ш.

93

DK: 32,

DE: 6,

FR: 1,

IE: 9,

NL: 11,

PL: 1,

SV: 12,

UK: 21


69


Дънни видове, северно от 62° 00? с. ш.

80

DE: 16,

IE: 1,

ES: 20,

FR: 18,

PT: 9,

UK: 14


50


Скумрия, южно от 62° 00? с. ш., риболов с мрежи гъргър

31

DK: 26 (1),

DE: 4 (1),

FR: 2 (1),

IE: 40 (1),

NL: 11 (1),

SE: 9 (1),

UK: 36 (1)

неприложимо


Скумрия, южно от 62° 00? с. ш.,

риболов с трал

97

неприложимо


Скумрия, северно от 62° 00? с. ш., риболов с мрежи гъргър 11 (2)

DK: 11 непри- ложимо

Промишлени видове, южно от 62° 00? с. ш. 480

DK: 450,

UK: 30 150

Фарьорски води (7)

Всички видове риболов с тралове от кораби, не по- големи от 180 фута, в зоната между 12 и 21 мили от изходните линии на Фарьорските острови 26 BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 13 Целеви риболов на атлан- тическа треска и пикша с минимален размер на окото 135 mm, ограничен до зоната, южно от 62° 28? с. ш. и източно от 6° 30? з. д. 8 (3)

4 Риболов с трал извън 21 мили от изходните линии на Фарьорските острови.


В периодите от 1 март до 31 май и от 1 октомври до 31 декември тези кораби могат да оперират в зоната между 61° 20? с. ш. и 62° 00? с. ш. и между 12 и 21 мили от изходните линии 70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 26 Риболов с трал на синя молва с минимален размер на окото 100 mm в зоната, южно от 61° 30? с. ш. и западно от 9° 00? з. д., в зоната между 7° 00? з.д. и 9° 00? з. д., южно от 60° 30? с. ш., и в зоната, югозападно от линия между 60° 30? с. ш., 7° 00? з. д. и 60° 00? с. ш., 6° 00? з. д.


70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4) 20 (5)


Целеви риболов на сайда с трал с минимален размер на окото 120 mm и с възможност да се използват кръгли ленти около затворения край

70

22 (5)

Риболов на син меджид.


Общият брой на разрешенията за риболов може да бъде увеличен с четири кораба, които да сформират двойки, ако фарьорските власти въведат специални правила за достъп до зона, наречена „главна зона за риболов на син меджид“

36


DE: 3,

DK: 19,

FR: 2,

NL: 5,

UK: 5


20


Риболов с въдици

10 UK: 10/ 6

Скумрия

12 DK: 12/ 12

Херинга, северно от 61°

с. ш.

21 DK: 7, DE: 1, IE: 2,

FR: 0, NL: 3, SV: 3,

UK: 5

21

(1) Това разпределение е валидно за риболов с мрежи гъргър и с трал.

(2) Избира се от 11-те разрешения за риболов на скумрия с мрежи гъргър южно от 62° 00? с. ш.

(3) Съгласно договорената информация от 1999 г. цифрите за целеви риболов на атлантическа треска и пикша са включени в цифрите за „Всички видове риболов с тралове от кораби, не по-големи от 180 фута, в зоната между 12 и 21 мили от изходните линии на Фарьорските острови“.

(4) Тези цифри се отнасят до максималния брой на корабите, присъстващи във всеки един момент.

(5) Тези цифри са включени в цифрите за „Риболов с трал извън 21 мили от изходните линии на Фарьорските острови“.

(6) Разрешенията за риболовна дейност в тези води могат да се издават единствено от датата на сключване на двустранната договореност за риболов с Норвегия за 2010 г.

(7) Разрешенията за риболовна дейност в тези води могат да се издават единствено от датата на сключване на двустранната договореност за риболов с Фарьорските острови за 2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV


ЗОНА НА КОНВЕНЦИЯТА ICCAT


1. Максимален брой кораби на ЕС с подхранка и кораби за тралене с разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в Източния Атлантически океан

Испания 63

Франция 44

ЕС 107

2. Максимален брой съдове на ЕС за крайбрежен непромишлен риболов с разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в Средиземно море

Испания 139

Франция 86

Италия 35

Кипър 25

Малта 89

ЕС 374

3. Максимален брой кораби на ЕС, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в Адриатическо море с цел отглеждане

Италия 68

ЕС 68


ПРИЛОЖЕНИЕ V


ЗОНА НА КОНВЕНЦИЯТА CCAMLR


Част A

ЗАБРАНА НА ЦЕЛЕВИ РИБОЛОВ В ЗОНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА CCAMLR


Целеви вид Зона Период на забрана

Акули (всички видове) Зона на Конвенцията Целогодишно

Notothenia rossii ФАО 48.1 Антарктика, в полуостровната зона

ФАО 48.2 Антарктика, около South Orkneys ФАО 48.3 Антарктика, около South Georgia

Целогодишно

Същински риби FAO 48.1

Антарктика (1)

FAO 48.2

Антарктика (1)

Целогодишно

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys

georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi (1)

ФАО 48.3 Целогодишно

Dissostichus spp. ФАО 48.5 Антарктика от 1.12.2009 г. дo

30.11.2010 г.

Dissostichus spp. ФAO 88.3

Антарктика (1)

ФAO 58.5.1

Антарктика (1) (2)

ФАО 58.5.2

Антарктика, източно

от 79° 20? и.д. и

извън ИИЗ на запад

от 79° 20? и.д (1).

ФАО 88.2 Антарктика,

северно от 65° ю.ш (1).

ФAO 58.4.4

Антарктика (1) (2)

ФAO 58,6

Антарктика (1)

ФAO 58.7

Антарктика (1)

Целогодишно


Lepidonotothen squamifrons

ФAO 58.4.4 (1) (2) Целогодишно

Всички видове, с

изключение на Champsocephalus

gunnari и

Dissostichus eleginoides

ФAO 58.5.2

Антарктика

от 1.12.2009 г. дo

30.11.2010 г.

Dissostichus mawsoni ФАО 48.4

Антарктика (1)в

зоната, ограничена от

ширини 55° 30' ю.ш.

и 57° 20' ю.ш. и

дължини 25° 30' з.д.

и 29° 30' з.д.

Целогодишно

(1) Освен за научноизследователски цели.

(2) С изключение на водите под национална юрисдикция (ИИЗ).


Част Б


ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЛОВА И ПРИЛОВА ЗА НОВ И ПРОУЧВАТЕЛЕН РИБОЛОВ В ЗОНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА CCAMLR ПРЕЗ 2009/2010 Г.


Подзона/участък Район Сезон SSRU Ограничениезаулова Ограничениезаприлов (в тонове)  
        (в тонове)    
        наDissotichusspp.    
Скатови Macrourusspp. Другивидове  
58.4.1 Целиятучастък От1.12.2009 г. SSRU Общо Целият Целият Целият    
    дo30.11.2010 A, B, 210 участък: участък: участък:    
    г. D, F и   50 33 20    
      H: 0            
      SSRU            
      C: 100            
      SSRU            
      E: 50            
      SSRU            
      G:60            
58.4.2 Целиятучастък От1.12.2009 г. SSRU Общо Целият Целият Целият    
    дo30.11.2010 A: 30 70 участък: участък: участък:    
    г. SSRU   50 20 20    
      B, C и            
      D: 0            
      SSRU            
      E: 40            
88.1 Цялатаподзона От1.12.2009 г. SSRU Общо2 142 430 20    
    дo31.8.2010 г. A: 0 850: SSRU A: SSRU A: SSRU A:    
      SSRU   0 0 0    
      B, C и   SSRU SSRU SSRU    
      G: 372   B, C и B, C и B, C и    
      SSRU   G: 50 G: 40 G: 60    
      D, E и   SSRU SSRU SSRU    
      F: 0   D, E и D, E и D, E и    
      SSRU   F: 0 F: 0 F: 0    
      H, I и   SSRU SSRU SSRU    
      K: 2   H, I и K: H, I и K: H, I и K:    
      104   105 320 60    
      SSRU   SSRU J SSRU J SSRU J    
      J и L:   и L: 50 и L: 70 и L: 40    
      374   SSRU SSRU SSRU    
      SSRU   M: 0 M: 0 M: 0    
      M: 0            
88.2 Южноот 65° ю.ш. От1.12.2009 г. SSRU Общо 50 (1) 92 (1) 20    
    дo31.8.2010 г. A и B: 575 (1) SSRU A SSRU A SSRU A    
      0   и B: 0 и B: 0 и B: 0    
      SSRU   SSRU SSRU SSRU    
      C, D, F   C, D, F C, D, F C, D, F    
      и G:   и G: 50 и G: 34 и G: 80    
      214   SSRU SSRU SSRU    
      SSRU   E: 50 E: 58 E: 20    
      E: 361            


(1)

Правила за ограничения на улов на приловни видове за SSRU, приложими в рамките на общите ограничения на прилов за дадена подзона:

скатови: 5 % от ограничението на улова на Dissostichus spp. или 50 тона в зависимост от това коя величина е по-голяма, —

Macrourus spp.: 16 % от ограничението на улова за Dissostichus spp., —

Други видове: 20 тона на SSRU. Последен панел (затворен край)

Приложете схема на всяка използвана конфигурация на мрежите

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Използване на многобройни риболовни техники (*): Да Не

(*) Ако отговорът е „Да“, честота на смяна на риболовните техники: _________________________________________________

Риболовна техника Очакван дял от времето за нейното използване (%)

1

2

3

4

5

… Общо 100 %

Наличие на съоръжение за изключване на морски бозайници (*): Да Не

(*) Ако отговорът е „Да“, приложете схема на съоръжението:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Дайте обяснение на риболовните техники, конфигурацията и характеристиките на уредите и риболовните

модели:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЗОНА НА IOTC

1. Максимален брой кораби на ЕС с разрешения за риболов на

тропически тон в зоната на IOTC

Държава-членка Максимален брой кораби Капацитет (GT)

Испания 22 61 364

Франция 21 31 467

Италия 1 2 137

Португалия 5 1 627

ЕС 49 96 595

2. Максимален брой кораби на ЕС с разрешения за риболов на риба меч

и бял тон в зоната на IOTC

Държава-членка Максимален брой кораби Капацитет (GT)

Испания 27 11 600

Франция 25 1 940

Португалия 15 6 925

Обединеното кралство 4 1 400

ЕС 71 21 865

3. Корабите по точка 1 получават и разрешение за риболов на риба меч

и бял тон в зоната на IOTC.

4. Корабите по точка 2 получават и разрешение за риболов на

тропическа риба тон в зоната на IOTC.

2010R0053 —BG — 01.01.2010 —000.003 —134

?B

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ЗОНА НА КОНВЕНЦИЯТА WCPFC

Максимален брой кораби на ЕС с разрешения за риболов на риба меч в

зони южно от 20° ю.ш. от Зоната на Конвенцията WCPFC


Част В


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В РИБОЛОВ НА EUPHAUSIA SUPERBA


Договаряща страна: ------------------------------

Риболовен сезон: ------------------------------

Име на кораба: --------------------------------

Очаквано ниво на улова (в тонове): ------------------------------Част Г


КОНФИГУРАЦИЯ НА МРЕЖИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ТЕХНИКИПРИЛОЖЕНИЕ VIII


КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА РИБОЛОВ ЗА КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ИЗВЪРШВАЩИ РИБОЛОВ ВЪВ ВОДИ НА ЕС


Държава на знамето/Риболов/Брой на разрешенията за риболов/Максимален брой кораби в зоната във всеки един момент

Норвегия94 Херинга, на север от 62° 00? с.ш. 20 20

Фарьорските острови 95

Скумрия, VIa (северно от 56° 30? с.ш.),

VIIe, f, h, сафрид, IV, VIa (северно от 56° 30?с.ш.), VIIe, f, h; херинга, Via (северно от 56° 30? с.ш.) 14 14

Херинга, на север от 62° 00? с.ш. 21 21

Херинга, IIIa 4 4

Стопански риболов на норвежки паут и трицона, IV, VIa (северно от 56° 30? с.ш.); пясъчна змиорка (риба пясъчница), IV (включително неизбежният прилов на син меджид) 15 15

Молва (морска щука) и менек 20 10

Син меджид II, VIa (северно от 56° 30? с.ш.), VIb, VII (западно от 12° 00? з.д.) 20 20

Синя молва 16 16

Венецуела Едри мексикански риби 96 (води на Френска Гвиана) 41 pm

Акули 97 (води на Френска Гвиана) 4 pm


_________________________


1 ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.

2 ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

3 ОВ L 214, 19.8.2009 г., стр. 16.

4 ОВ L 276, 10.10.1983 г., стр. 1.

5 ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1.

6 ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7.

7 ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 1

8 ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6.

9 ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 1

10 ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1.

11 ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5.

12 ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1.

13 ОВ L 132, 21.5.1987 г., стр. 9.

14 ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

15 ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

16 ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.

17 ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6.

18 ОВ L 289, 7.11.2003 г., стр. 1

19 ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 17.

20 ОВ L 97, 1.4.2004 г., стр. 16.

21 ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 3.

22 ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 1.

23 ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6.

24 ОВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 3.

25 ОВ L 318, 5.12.2007 г., стр. 1.

26 ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

27 ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33

28 ОВ L 295, 4.11.2008 г., стр. 3

29 ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 1.

30 ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 42

31 ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70.

32 ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

33 Споразумение между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 48).

34 Споразумение в областта на рибарството между Европейската иконо- мическа общност, от една страна, и Правителството на Дания и авто- номното правителство на Фарьорските острови, от друга страна (ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 12).

35 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Евро- пейската общност, от една страна, и Правителството на Дания и авто- номното правителство на Гренландия, от друга страна (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 4) и Протокол за установяване на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидено в посоченото Споразумение (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 9).

36 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

37 ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 5

38 Сключена с Решение на Съвета 2002/738/ЕО (ОВ L 234, 31.8.2002 г., стр. 39).

39 Европейската общност се присъедини с Решение на Съвета 86/238/ЕИО (ОВ L 162, 18.6.1986 г., стр. 33).

40 Сключена с Решение на Съвета 2006/539/ЕО (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 22)

41 Европейската общност се присъедини с Решение на Съвета 95/399/ЕО (ОВ L 236, 5.10.1995 г., стр. 24).

42 Сключена с Решение на Съвета 2008/780/ЕО (ОВ L 268, 9.10.2008 г., стр. 27).

43 Европейската общност се присъедини с Решение на Съвета 2005/75/ЕО (ОВ L 32, 4. 2.2005 г., стр. 1).

44 ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 1.

45 До провеждане на консултациите между Европейския Съюз и Норвегия не се извършва целеви риболов на гренадир в зона IIIа на ICES.“

46 ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 1.

47 ОВ L 347, 24.12.2009 г., стр. 1.

48 Временна квота в съответствие с член 1, параграф 2.

49 С изключение на водите в шестмилната зона от базовите линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula.

50 Да се добива в зона IV.

51 Разтоварвания на сушата на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размери на окото, равни или по-големи от 32 mm.

52 Да се добива в Скагерак.

53 Разтоварвания на сушата на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размери на окото, равни или по-големи от 32 mm. Държавите-членки трябва да информират Комисията за разтоварванията на сушата на херинга, като правят разграничение между зони IVa и IVb.

54 Може да се добива във води на ЕС. Уловът, добит по тази квота, се приспада от дела на Норвегия от ОДУ.

55 Приловът на атлантическа треска, пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотата за тези видове.

56 Разтоварвания на сушата на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размер на окото, по-малък от 32 mm.

57 Разтоварвания на сушата на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размер на окото, по-малък от 32 mm.

58 Разтоварвания на сушата на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размери на окото, равни или по-големи от 32 mm.

59 С изключение на запасите в Blackwater: отнася се за запасите на херинга в морския район наустието на Темза в рамките на зона, ограничена от линия, преминаваща на юг от Landguard Point (51° 56? с. ш., 1° 19.1? и. д.) до 51° 33? с. ш. и оттам — на запад до точка от брега на Обединеното кралство.

60 До 50 % от тази квота може да се добива в зона IVb. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (HER/*04B.).

61 До 50 % от тази квота може да се добива в зона IVb. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (HER/*04B.).

62 До 50 % от тази квота може да се добива в зона IVb. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (HER/*04B.).

63 До 50 % от тази квота може да се добива в зона IVb. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (HER/*04B.).

64 До 50 % от тази квота може да се добива в зона IVb. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (HER/*04B.).

65 До 50 % от тази квота може да се добива в зона IVb. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (HER/*04B.).

66 Отнася се до запаса от херинга в зона VIа, северно от 56° 00? с. ш. и в онази част от зона VIa, която се намира източно от 07° 00? з. д. и северно от 55° 00? с. ш., с изключение на Clyde.

67 Тази квота може да се добива само в зона VIa северно от 56° 30? с. ш.

68 Отнася се до запасите от херинга в зона VIa на ICES, южно от 56° 00? с.ш. и западно от 07° 00? з.д.

69 Запаси в Clyde: отнася се до запасите от херинга в морския район, разположен североизточно от линия, спусната между нос Kintyre и Corsewal Point.

70 При използването на тази квота се прилагат условията, посочени в точка 1 от допълнението към настоящото приложение.

71 В допълнение към тази квота държавите-членки могат да разрешат на кораби, които участват в инициативи за напълно документиран риболов, да осъществяват допълнителен улов с общ лимит от допълнителни 5 % от квотата, отпусната на тази държава-членка, при условие че:

— корабът използва камери за видеонаблюдение (CCTV), свързани със система от датчици, които записват всички риболовни и преработващи дейности на борда на кораба,

— целият улов на атлантическа треска с този кораб се приспада от квотата, включително рибата, която е под разрешения размер за разтоварване на сушата,

— допълнителният улов е ограничен до 30 % от нормалното ограничение на улова за такъв кораб или до количеството, с което обосновано може да се гарантира, че няма да има увеличение на смъртността на запаса от атлантическа треска поради риболов,

— когато държава-членка установи, че кораб, който участва в инициативата, не удовлетворява посочените по-горе условия, държавата-членка оттегля допълнителния улов, отпуснат на този кораб, и изключва кораба от по-нататъшно участие в инициативата.

72 При използването на тази квота се прилагат условията, посочени в точка 1 от допълнението към настоящото приложение.

73 В допълнение към тази квота държавите-членки могат да разрешат на кораби, които участват в инициативи за напълно документиран риболов, да осъществяват допълнителен улов с общ лимит до 5 % от квотата, отпусната на тази държава-членка, при условие че:

— корабът използва камери за видеонаблюдение (CCTV), свързани със система от датчици, които записват всички риболовни и преработващи дейности на борда на кораба,

— целият улов на атлантическа треска с този кораб се приспада от квотата, включително рибата, която е под разрешения размер за разтоварване на сушата,

— допълнителният улов е ограничен до 30 % от нормалното ограничение на улова за такъв кораб или до количеството, с което обосновано може да се гарантира, че няма да има увеличение на смъртността на запаса от атлантическа треска поради риболов,

— когато държава-членка установи, че кораб, който участва в инициативата, не удовлетворява посочените по-горе условия, държавата-членка оттегля допълнителния улов, отпуснат на този кораб, и изключва кораба от по-нататъшно участие в инициативата.

74 В допълнение към тази квота държавите-членки могат да разрешат на кораби, които участват в инициативи за напълно документиран риболов, да осъществяват допълнителен улов с общ лимит до 5 % от квотата, отпусната на тази държава-членка, при условие че:

— корабът използва камери за видеонаблюдение (CCTV), свързани със система от датчици, които записват всички риболовни и преработващи дейности на борда на кораба,

— целият улов на атлантическа треска с този кораб се приспада от квотата, включително рибата, която е под разрешения размер за разтоварване на сушата,

— допълнителният улов е ограничен до 30 % от нормалното ограничение на улова за такъв кораб или до количеството, с което обосновано може да се гарантира, че няма да има увеличение на смъртността на запаса от атлантическа треска поради риболов,

— когато държава-членка установи, че кораб, който участва в инициативата, не удовлетворява посочените по-горе условия, държавата-членка оттегля допълнителния улов, отпуснат на този кораб, и изключва кораба от по-нататъшно участие в инициативата.

75 В допълнение към тази квота държавите-членки могат да разрешат на кораби, които участват в инициативи за напълно документиран риболов, да осъществяват допълнителен улов с общ лимит до 5 % от квотата, отпусната на тази държава-членка, при условие че:

— корабът използва камери за видеонаблюдение (CCTV), свързани със система от датчици, които записват всички риболовни и преработващи дейности на борда на кораба,

— целият улов на атлантическа треска с този кораб се приспада от квотата, включително рибата, която е под разрешения размер за разтоварване на сушата,

— допълнителният улов е ограничен до 30 % от нормалното ограничение на улова за такъв кораб или до количеството, с което обосновано може да се гарантира, че няма да има увеличение на смъртността на запаса от атлантическа треска поради риболов,

— когато държава-членка установи, че кораб, който участва в инициативата, не удовлетворява посочените по-горе условия, държавата-членка оттегля допълнителния улов, отпуснат на този кораб, и изключва кораба от по-нататъшно участие в инициативата.

76 Приловът на пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотата за тези видове.

77 От които до 5 % могат да се ловят в VI; във води на ЕС и международни води от Vb; в международни води от XII и XIV(ANF/*561214)

78 От които до 5 % могат да се ловят в VI; във води на ЕС и международни води от Vb; в международни води от XII и XIV(ANF/*561214)

79 От които до 5 % могат да се ловят в VI; във води на ЕС и международни води от Vb; в международни води от XII и XIV(ANF/*561214)

80 От които до 5 % могат да се ловят в VI; във води на ЕС и международни води от Vb; в международни води от XII и XIV(ANF/*561214)

81 От които до 5 % могат да се ловят в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe (ANF/*8ABDE).

82 С изключение на очакван промишлен прилов от 264 тона.

83 С изключение на очакван промишлен прилов от 746 тона.

84 Приловът на атлантическа треска, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотата за тези видове.

85 С изключение на очакван промишлен прилов от 773 тона.

86 Приловът на атлантическа треска, пикша и сайда се приспада от квотата за тези видове.

87 В рамките на общ ОДУ от 55 105 тона от северния запас мерлуза.

88 В рамките на общ ОДУ от 55 105 тона от северния запас мерлуза.

89 В рамките на общ ОДУ от 55 105 тона от северния запас мерлуза.

90 От тази квота могат да се правят прехвърляния към зона IV и водите на ЕС от зона IIa. За тези прехвърляния обаче трябва да се съобщава предварително на Комисията

91 От тази квота могат да се правят прехвърляния към зона IV и водите на ЕС от зона IIa. За тези прехвърляния обаче трябва да се съобщава предварително на Комисията.

92 ОВ L 202, 31.7.2008 г., стр. 1.

93 ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.

94 Риболовните разрешения за риболовни кораби, плаващи под знамето на Норвегия, могат да се издават единствено от датата на сключване на двустранната договореност за риболов с Норвегия за 2010 г.

95 Риболовните разрешения за риболовни кораби, плаващи под знамето на Фарьорските острови, могат да се издават единствено от датата на сключване на двустранната договореност за риболов с Фарь- орските острови за 2010 г.

96 За издаване на тези разрешения трябва да се представи доказателство за наличието на валиден договор между собственика на кораба, подал заявление за разрешителното, и преработвателно пред- приятие, намиращо се във Френска Гвиана, както и че договорът съдържа задължението съответният кораб да разтоварва най-малко 75 % от целия улов на едри мексикански риби или 50 % от целия улов на акули на територията на Френска Гвиана, така че уловите да могат да се преработват в това преработвателно предприятие. Посоченият по-горе договор трябва да бъде одобрен от френските власти, които гарантират, че той съответства както на действителния капацитет на преработвателното предприятие по договора, така и на целите за развитие на икономиката на Френска Гвиана. Копие от надлежно одобрения договор се прилага към заявлението за разрешително. В случай че посоченото по-горе одобрение бъде отказано, френските власти уведомяват засегнатата страна и Комисията за отказа и излагат мотивите си за него.

97 За издаване на тези разрешения трябва да се представи доказателство за наличието на валиден договор между собственика на кораба, подал заявление за разрешителното, и преработвателно пред- приятие, намиращо се във Френска Гвиана, както и че договорът съдържа задължението съответният кораб да разтоварва най-малко 75 % от целия улов на едри мексикански риби или 50 % от целия улов на акули на територията на Френска Гвиана, така че уловите да могат да се преработват в това преработвателно предприятие. Посоченият по-горе договор трябва да бъде одобрен от френските власти, които гарантират, че той съответства както на действителния капацитет на преработвателното предприятие по договора, така и на целите за развитие на икономиката на Френска Гвиана. Копие от надлежно одобрения договор се прилага към заявлението за разрешително. В случай че посоченото по-горе одобрение бъде отказано, френските власти уведомяват засегнатата страна и Комисията за отказа и излагат мотивите си за него.


Untitled Page