ДОГОВОРЕНОСТ между Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

Обн. L ОВ. бр.243 от 16 Септември 2010г.

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,


от една страна, и


КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, наричана по-нататък „Швейцария“, и КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН, наричано по-нататък „Лихтенщайн“, от друга страна,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението, подписано на 26 октомври 2004 г. между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, наричано по-нататък „споразумението“,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола, подписан на 28 февруари 2008 г. между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, наричан по-нататък „протоколът“,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Съвместната декларация на Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, приложена към протокола,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Договореността между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз1,


Като имат предвид, че:


(1) С Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета2, наричан по-нататък „регламентът“, Европейската общност създаде Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, наричана по-нататък „агенцията“.


(2) Регламентът представлява развитие на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението и протокола.


(3) В регламента се потвърждава, че държавите, асоциирани в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, следва да участват пълноправно в дейностите на агенцията, макар и с ограничени права на глас.


(4) Лихтенщайн няма външни граници, по отношение на които се прилага Кодексът на шенгенските граници.


(5) Споразумението и протоколът не уреждат реда и условията на асоцииране на Швейцария и Лихтенщайн към дейностите на новите структури, създадени от Европейския съюз в рамките на развитието на достиженията на правото от Шенген, и някои аспекти от асоциирането към агенцията следва да бъдат уредени в допълнителна договореност между страните по споразумението и протокола,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


Управителен съвет


1. Швейцария и Лихтенщайн са представени в управителния съвет на агенцията, както е предвидено в член 21, параграф 3 от регламента.


2. Швейцария има право на глас:


а) по отношение на решения относно специфични дейности, които да бъдат извършени на нейните външни граници. За приемане на предложенията за такива решения е необходимо представителят на Швейцария в управителния съвет да гласува в тяхна подкрепа;


б) по отношение на решения относно специфични дейности съгласно член 3 (съвместни операции и пилотни проекти по външните граници), член 7 (управление на техническите средства), член 8 (подкрепа за държавите-членки при обстоятелства, които изискват засилена оперативна и техническа помощ по външните граници) и член 9, параграф 1, първо изречение (съвместни операции по екстрадиция), които да бъдат извършени с човешки ресурси и/или оборудване, предоставени от Швейцария;


в) по отношение на решения, свързани с анализ на риска (разработване на общ интегриран анализ на риска, на обобщен и специализиран анализ на риска) съгласно член 4, които пряко засягат Швейцария;


г) по отношение на решения, свързани с дейности по обучение съгласно член 5, с изключение на изготвянето на обща учебна програма.


3. Лихтенщайн има права на глас:


а) по отношение на решения относно специфични дейности съгласно член 3 (съвместни операции и пилотни проекти по външните граници), член 7 (управление на техническите средства), член 8 (подкрепа за държавите-членки при обстоятелства, които изискват засилена оперативна и техническа помощ по външните граници) и член 9, параграф 1, първо изречение (съвместни операции по екстрадиция), които да бъдат извършени с човешки ресурси и/или оборудване, предоставени от Лихтенщайн;


б) по отношение на решения, свързани с анализ на риска (разработване на общ интегриран анализ на риска, на обобщен и специализиран анализ на риска) съгласно член 4, които пряко засягат Лихтенщайн;


в) по отношение на решения, свързани с дейности по обучение съгласно член 5, с изключение на изготвянето на обща учебна програма.


Член 2


Финансова вноска


Финансовата вноска на Швейцария в бюджета на агенцията се определя в съответствие с процента, посочен в член 11, параграф 3 от споразумението.


Финансовата вноска на Лихтенщайн в бюджета на агенцията се определя в съответствие с член 3 от протокола, който препраща към метода на изчисляване на вноската, посочен в член 11, параграф 3 от споразумението.


Член 3


Защита и поверителност на данните


1. Когато агенцията предава лични данни на органите на Швейцария и Лихтенщайн, се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни3.


2. По отношение на данните, които органите на Швейцария и Лихтенщайн предават на агенцията, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни4.


3. Швейцария и Лихтенщайн спазват правилата за поверителност на документи, съхранявани в агенцията, както е посочено в процедурния правилник на управителния съвет.


Член 4


Правно положение


Агенцията има правосубектност по правото на Швейцария и на Лихтенщайн и се ползва в Швейцария и в Лихтенщайн с найшироката правоспособност, която се предоставя на юридическите лица съгласно правото на Швейцария и на Лихтенщайн. Тя може, по-специално, да придобива или отчуждава движимо и недвижимо имущество, както и да бъде страна в съдебни производства.


Член 5


Отговорност


Отговорността на агенцията се урежда съгласно предвиденото в член 19, параграфи 1, 3 и 5 от регламента.


Член 6


Съд


1. Швейцария и Лихтенщайн признават компетентността на Съда на Европейските общности по отношение на агенцията, както е предвидено в член 19, параграфи 2 и 4 от регламента.


2. Спорове, свързани с гражданска отговорност, се решават в съответствие с член 10б, параграф 4 от регламента, изменен с Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм, и за регулиране на задълженията и правомощията на гост-служителите5.


Член 7


Привилегии и имунитети


1. Швейцария и Лихтенщайн прилагат спрямо агенцията и нейните служители Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности, който се съдържа в приложението към настоящата договореност.


2. Приложението към настоящата договореност, включително допълнението относно процедурата за прилагане на Протокола за привилегиите и имунитетите по отношение на Швейцария, съставлява неразделна част от настоящата договореност.


Член 8


Служители


1. По въпроси, свързани със служителите на агенцията, Швейцария и Лихтенщайн прилагат правилата, приети съгласно Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности.


2. Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейските общности гражданите на Швейцария и Лихтенщайн, които се ползват с пълните си граждански права, могат да бъдат наети по договор от изпълнителния директор на агенцията.


3. Граждани на Швейцария и Лихтенщайн обаче не могат да бъдат назначавани на поста изпълнителен директор или заместник изпълнителен директор на агенцията.


4. Граждани на Швейцария и Лихтенщайн не могат да бъдат избирани за председател или заместник-председател на управителния съвет.


Член 9


Влизане в сила


1. Генералният секретар на Съвета на Европейския съюз е депозитар на настоящата договореност.


2. Европейската общност, Швейцария и Лихтенщайн одобряват настоящата договореност в съответствие със своите процедури.


3. За да влезе настоящата договореност в сила, тя трябва да бъде одобрена от Европейската общност и най-малко една от другите страни по нея.


4. Настоящата договореност влиза в сила за която и да било от страните по нея на първия ден от първия месец, след като съответната страна депозира своя акт на одобрение при депозитаря.


5. По отношение на Лихтенщайн настоящата договореност се прилага от датата, на която посочените в член 2 от протокола разпоредби породят действие в съответствие с член 10 от протокола.


Член 10


Валидност и прекратяване


1. Настоящата договореност се сключва за неопределен срок.


2. Настоящата договореност се прекратява шест месеца след като споразумението бъде денонсирано от Швейцария или с решение на Съвета на Европейския съюз или бъде прекратено по друг начин в съответствие с процедурите, описани в член 7, параграф 4, член 10 или 17 от споразумението.


3. Настоящата договореност се прекратява шест месеца след като протоколът бъде денонсиран от Лихтенщайн или с решение на Съвета на Европейския съюз или бъде прекратен по друг начин в съответствие с процедурата, описана в член 3, член 5, параграф 4, член 11, параграф 1 или член 11, параграф 3 от протокола.


Настоящата договореност, както и съвместните декларациите, приложени към нея, се изготвят в един-единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.


Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и девета година.


Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and nine.


Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейските общности


ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО СЪЗНАВАТ, че по силата на член 28 от Договора за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности тези Общности, както и Европейската инвестиционна банка, се ползват на територията на държавите-членки с необходимите за изпълнението на тези задачи привилегии и имунитети,


СЕ СПОРАЗУМЯХА за следните разпоредби, които са приложени към този договор:


ГЛАВА I


СОБСТВЕНОСТ, СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


Член 1


Помещенията и сградите на Общностите са неприкосновени. Те не могат да бъдат подлагани на претърсване, реквизиция, конфискация или експроприиране. Собствеността и имуществата на Общностите не могат да бъдат подлагани на каквито и да било административни или правни ограничения без разрешение на Съда.


Член 2


Архивите на Общностите са неприкосновени.


Член 3


Общностите, тяхното имущество, приходи и друга собственост се освобождават от всички преки данъци. Правителствата на държавите-членки, когато е възможно, вземат всички подходящи мерки, за да опростят или възстановят косвените данъци или данъците върху продажбите, включени в цената на движимата или недвижимата собственост, когато Общностите осъществяват за техни официални нужди съществени покупки, чиято цена включва данъци и такси от този вид. Тези разпоредби не се прилагат по такъв начин, че да предизвикат нарушаване на конкуренцията в рамките на Общностите.


Не се предоставя освобождаване от данъците, таксите и задължения, които са свързани с такси за предоставяне на комунални услуги.


Член 4


Общностите са освободени от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа по отношение на предмети, предназначени за тяхно официално ползване; с внесените по този ред предмети не могат да се извършват сделки на разпореждане, независимо дали срещу заплащане или не, на територията на държавата, в която са били внесени, освен при условия, одобрени от правителството на тази държава.


Общностите са освободени и от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа на техните публикации.


Член 5


Европейската общност за въглища и стомана може да използва всякакви видове платежни средства и да притежава сметки в каквато и да било парична единица.


ГЛАВА II


КОМУНИКАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ (LAISSEZ-PASSER)


Член 6


При техните официални комуникации и изпращането на всички техни документи институциите на Общностите се ползват на територията на всяка държава-членка с третирането, предоставяно от тази държава на дипломатическите мисии.


Официалната кореспонденция и другите официални комуникации на институциите на Общностите не могат да бъдат подлагани на цензура.


Член 7


1. На членовете и служителите на институциите на Общностите може да бъде издадено разрешение за преминаване (laissez-passer) от председателите на тези институции във форма, определена от Съвета, което се признава за документ, валиден за пътуване от органите на държавите-членки. Такива разрешения за преминаване (laissez-passer) се издават на длъжностни лица и други служители при условията, определени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Общностите. Комисията може да сключва споразумения за признаването на тези разрешения за преминаване (laissez-passer) като документи, валидни за пътуване на територията на трети страни.


2. Разпоредбите на член 6 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската общност за въглища и стомана остават приложими спрямо членовете и служителите на институциите, които към момента на влизане в сила на настоящия договор притежават разрешение за преминаване (laissez-passer), предвидено в този член, докато се прилагат разпоредбите на горепосочения параграф 1.


ГЛАВА III


ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


Член 8


Никакво административно или друго ограничение не може да бъде налагано върху свободното движение на членовете на Европейския парламент, които пътуват до или от мястото на заседанията на Европейския парламент.


На членовете на Европейския парламент по отношение на митническия и валутния контрол се предоставят:


а) от тяхното собствено правителство — същите възможности, както предоставяните на висшите длъжностни лица, които пътуват в чужбина във връзка с временни официални мисии;


б) от правителствата на останалите държави-членки — същите възможности, както предоставяните на представителите на чужди правителства, осъществяващи временни официални мисии.


Член 9


Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.


Член 10


По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:


а) на територията на тяхната собствена държава — имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент;


б) на територията на всяка друга държава-членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.


Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.


Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението, и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.


ГЛАВА IV


ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


Член 11


Представителите на държавите-членки, които участват в работата на институциите на Общностите, техните съветници и технически експерти, при изпълнението на своите задължения и по време на пътуването си до и от мястото на заседанието, се ползват с обичайните привилегии, имунитети и улеснения.


Настоящият член се прилага също така и по отношение на членовете на консултативните органи на Общностите.


ГЛАВА V


ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


Член 12


На територията на всяка държава-членка, независимо от тяхното гражданство, длъжностните лица и другите служители на Общностите:


а) се ползват с имунитет по отношение на съдебни производства във връзка с осъществените от тях действия при изпълнението на служебните им задължения, включително за казаното или написаното от тях, при спазване на разпоредбите на съответните договори относно, от една страна, правилата за отговорността на длъжностните лица и другите служители по отношение на Общностите и, от друга стана, компетентността на Съда да се произнася по спорове между Общностите и техните длъжностни лица и другите служители. Те продължават да се ползват с този имунитет и след като са престанали да заемат съответната длъжност;


б) заедно със своите съпрузи/съпруги и членовете на своите семейства на тяхна издръжка те не могат да бъдат подлагани на ограничения във връзка с имиграцията или към тях да бъдат прилагани формалностите за регистриране на чужденци;


в) относно разпоредбите за притежаването и обмена на валута, на тях трябва да бъдат предоставени същите улеснения, каквито обикновено се предоставят на длъжностните лица от международните организации;


г) притежават правото да внасят безмитно своите мебели и вещи към момента на своето първо заемане на поста в съответната държава, както и правото безмитно да реекспортират своите мебели и вещи при изтичане на мандата им в тази държава, при спазване и в двата случая на условията, които се считат за необходими от правителството на държавата, в която се упражнява това право;


д) имат право да внасят безмитно лек автомобил за лична употреба, придобит или в държавата по тяхното последно постоянно пребиваване, или в държавата, чиито граждани са те, при условията на вътрешния пазар на тази държава, както и да го реекспортират безмитно, при спазване във всеки един от случаите на условията, които се считат за необходими от правителството на съответната държава.


Член 13


Длъжностните лица и другите служители на Общностите подлежат на данъчно облагане в полза на Общностите върху изплатените им от Общностите заплати, надници и възнаграждения, в съответствие с условията и процедурата, приети от Съвета по предложение на Комисията.


Те се освобождават от националните данъци върху заплатите, надниците и възнагражденията, които са им били изплатени от Общностите.


Член 14


За целите на прилагането на данъка върху дохода, на имуществения данък и на данъка върху наследството, както и за целите на прилагането на конвенциите за избягване на двойното данъчно облагане, сключени между държавите-членки на Общностите, длъжностните лица и другите служители на Общностите, които единствено поради изпълнение на задълженията си в служба на Общностите установяват своето пребиваване на територията на държава-членка, различна от тази на тяхното местоживеене за данъчни цели по времето, когато са постъпили на работа в Общностите, се считат както в държавата на тяхното действително пребиваване, така и в държавата на местоживеене за данъчни цели, че са запазили местоживеенето си в последната държава, при условие че тя е член на Общностите. Тази разпоредба се прилага също така и спрямо съпруга, доколкото последният/ата не упражнява някаква дейност срещу заплащане, и спрямо децата, които са зависими от и се намират под грижата на лицата, посочени в настоящия член.


Движимата собственост, която принадлежи на лицата, посочени в предходния параграф, и е разположена на територията на държавата, където те временно пребивават, се освобождава от данък върху наследството в тази държава; за определянето на данъка на тази собственост тя се счита за намираща се в страната на местоживеене за данъчни цели, при спазване на правата на трети страни и при съобразяване с възможното прилагане на разпоредбите на международните конвенции за двойното данъчно облагане.


Всяко местоживеене, което е било придобито единствено с цел изпълнението на задълженията по служба в други международни организации, не се взема предвид при прилагане на разпоредбите на този член.


Член 15


Съветът с единодушие, по предложение на Комисията, установява схема за социалноосигурителните обезщетения на длъжностните лица и другите служители на Общностите.


Член 16


Съветът, като действа по предложение на Комисията и след като се консултира с останалите заинтересовани институции, определя категориите длъжностни лица и други служители на Общностите, по отношение на които се прилагат изцяло или отчасти разпоредбите на член 12, член 13, алинея втора и член 14.


Имената, ранговете и адресите на длъжностните лица и други служители, включени в тези категории, се съобщават периодично на правителствата на държавите-членки.


ГЛАВА VI


ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА МИСИИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, АКРЕДИТИРАНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


Член 17


Държавата-членка, на чиято територия се намира седалището на Общностите, предоставя обичайните дипломатически имунитети и привилегии на мисиите на трети страни, акредитирани към Общностите.


ГЛАВА VII


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 18


Привилегиите, имунитетите и улесненията се предоставят на длъжностните лица и на другите служители на Общностите единствено в интерес на Общностите.


Всяка институция на Общностите се задължава да отнеме имунитета, предоставен на длъжностно лице или на друг служител, когато институцията счита, че отнемането на този имунитет не противоречи на интересите на Общностите.


Член 19


Институциите на Общностите, за целите на прилагането на настоящия протокол, си сътрудничат с компетентните органи на съответните държави-членки.


Член 20


Членове 12—15 включително и член 18 се прилагат и спрямо членовете на Комисията.


Член 21


Членове 12—15 включително и член 18 се прилагат и спрямо съдиите и генералните адвокати, секретарите и докладчиците към Съда, както и спрямо членовете и секретарите на Първоинстанционния съд, без да се засягат разпоредбите на член 3 от Протокола относно статута на Съда, във връзка със съдебния имунитет на съдиите и генералните адвокати.


Член 22


Настоящият протокол се прилага също и по отношение на Европейската инвестиционна банка, на членовете на нейните органи, на лицата от нейната администрация, както и на лицата, представители на държавите-членки, които участват в работата й, без да се накърняват разпоредбите на протоколите, уреждащи нейния устав.


Европейската инвестиционна банка, освен това, ще бъде обект на дерогация от каквито и да било фискални или подобни на тях задължения, свързани с увеличаването на капитала й, както и от различни формални процедури, които това увеличение би наложило в държавата по седалището й. Съответно прекратяването и ликвидацията й не биха довели до никакво обременяване. Наред с това дейността на Банката и на нейните органи, когато тя се извършва при условията, определени в нейния устав, не следва да бъде обект на облагане с данък върху оборота.


Член 23


Настоящият протокол се прилага също и спрямо Европейската централна банка, членовете на нейните органи и служителите й, без да се засягат разпоредбите на Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.


Европейската централна банка, освен това, е освободена от всякакви данъци или налози от подобен характер, свързани с увеличаването на нейния капитал, както и от различни формалности, които могат да бъдат свързани с такова действие в държавата, в която е седалището на банката. Дейността на банката и на нейните органи, осъществявани в съответствие с устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, не подлежат на облагане с данък върху оборота.


Горните разпоредби се прилагат и спрямо Европейския паричен институт. Неговото прекратяване или ликвидация не могат да бъдат основание за какъвто и да било налог.


Допълнение към приложението


Процедура за прилагане в Швейцария на Протокола за привилегиите и имунитетите


1. Разширяване на прилагането към Швейцария


Всяко позоваване на „държави-членки“ в Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности (наричан по-нататък „протоколът“) следва да се разбира като отнасящо се и до Швейцария, освен ако разпоредбите по-долу не предвиждат друго.


2. Освобождаване на агенцията от непряко данъчно облагане (включително ДДС)


Стоките и услугите, изнасяни от Швейцария, не се облагат с данък върху добавената стойност (ДДС) в Швейцария. В случай на стоки и услуги, предоставяни в Швейцария на агенцията за нейни официални нужди съгласно член 3, параграф 2 от протокола, освобождаването от ДДС се предоставя чрез възстановяването му. Освобождаването от ДДС се предоставя, в случай че действителната покупна цена на стоките и услугите, посочена във фактурата или равностоен документ, възлиза на най-малко 100 швейцарски франка (с включен данък).


Възстановяването на ДДС се извършва срещу представяне във Федералната данъчна администрация, главен отдел „ДДС“, на предвидените за тази цел швейцарски формуляри. По правило заявленията за възстановяване се обработват в срок от три месеца от датата, на която са подадени заедно с необходимите подкрепящи документи.


3. Процедура за прилагането на правилата, отнасящи се до персонала на агенцията


По отношение на член 13, параграф 2 от протокола, в съответствие с принципите на националното си законодателство, Швейцария освобождава длъжностните лица и другите служители на агенцията по смисъла на член 2 от Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 на Съвета от 25 март 1969 г. (ОВ L 74, 27.3.1969 г., стр. 1) от федерални, кантонални и общински данъци върху изплатените им от Общността заплати, надници и възнаграждения, които подлежат на облагане с вътрешен данък в полза на Общността.


Швейцария не се счита за държава-членка по смисъла на точка 1 по-горе за целите на прилагането на член 14 от протокола.


Длъжностните лица и другите служители на агенцията, както и членовете на семействата им, които внасят осигуровки по осигурителната система, приложима към длъжностните лица и другите служители на Общността, не са задължени да се осигуряват в рамките на швейцарската система за обществено осигуряване.


Съдът на Европейските общности има изключителна компетентност по всички въпроси, засягащи взаимоотношенията между агенцията или Комисията и нейния персонал по отношение на прилагането на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1) и останалите разпоредби на правото на Общността, които установяват условията на труд.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРЕНОСТТА ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА УЧАСТИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН В ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Европейската общност,


правителството на Конфедерация Швейцария и правителството на Княжество Лихтенщайн,


като сключиха Договореност относно реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета,


с настоящото съвместно декларират, че:


Правото на глас, предвидено в договореността, се основава на специалните отношения с Швейцария и Лихтенщайн, произтичащи от асоциирането на тези държави в изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.


Това право на глас има характер на изключение, дължащ се на специфичното естество на шенгенското сътрудничество и особената позиция на Швейцария и Лихтенщайн.


Следователно то не може да се приеме за правен или политически прецедент за друга област на сътрудничество между страните по договореността или за участието на други трети държави в други агенции на Съюза.


При никакви обстоятелства това право на глас не може да бъде упражнявано по отношение на решения, които имат регулаторен или законодателен характер.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ


Когато екип за бърза гранична намеса бъде разположен в рамките на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, по отношение на гражданската отговорност се прилага член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм, и за регулиране на задълженията и правомощията на гост-служителите.


_________________________

1 ОВ L 188, 20.7.2007 г., стр. 19.

2 ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

3 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

4 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

5 ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 30.


2010-L243-03


Untitled Page