РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 874/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 октомври 2010 година за разрешаване на лазалоцид А натрий като фуражна добавка за пуйки на възраст до 16 седмици (притежател на разрешителното Alpharma (Белгия) BVBA) и за изменение на Регламент (ЕО) № 2430/1999

Обн. L ОВ. бр.263 от 6 Октомври 2010г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


(текст от значение за ЕИП)

поправен от

>C1 Поправка, ОВ L 264,7.10.2010,


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните1, и по-специално член 9, параграф 2 от него,


като има предвид, че:


(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаването на разрешително за използване на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително. Член 10 от посочения регламент съдържа разпоредба за нова оценка на добавките, разрешени съгласно Директива 70/524/ЕИО2 на Съвета.


(2) Лазалоцид А натрий, CAS номер 25999-20-6, беше разрешен за период от десет години, в съответствие с Директива 70/524/ЕИО, за използване при пилета за угояване и пилета, отглеждани за носачки, с Регламент (ЕО) № 1455/2004 на Комисията3 и при пуйки на възраст до 12 седмици — с Регламент (ЕО) № 2430/1999 на Комисията 4. Впоследствие посочената добавка беше вписана в Регистъра на фуражните добавки на Общността като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.


(3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1831/2003 във връзка с член 7 от посочения регламент беше подадено заявление за нова оценка на лазалоцид А натрий като фуражна добавка за пуйки, като макси­ малната възраст беше увеличена от 12 на 16 седмици и беше поискано добавката да бъде класифицирана в кате­ горията „коксидиостатици и хистомоностатици“. Заяв­ лението беше придружено от данните и документите, изисквани по член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.


(4) Европейският орган за безопасност на храните (по-нататък наричан „Органът“) заключи в становището си от 7 април 2010 г., че при предложените условия за употреба лазалоцид А натрий не влияе неблагоприятно на здравето на животните и потребителите, нито на околната среда, и че тази добавка е ефикасна в борбата с коксидиозата при пуйките5. Той счита, че не е налице необходимост от специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара с цел контрол на евентуалното развитие на бактериална резистентност и/или резис­ тентност на Eimeria spp. Органът също така подложи на проверка доклада за метода за анализ на фуражната добавка, представен от създадената с Регламент (ЕО) № 1831/2003 референтна лаборатория на Общността.


(5) Оценката на добавката показва, че са изпълнени условията за получаване на разрешително, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това използването на посочената добавка следва да бъде разрешено съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.


(6) Вследствие на издаването на ново разрешително съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003, разпоредбите относно посочената добавка в Регламент (ЕО) № 2430/1999 следва да бъдат заличени.


(7) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот­ ветствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Веществото, описано в приложението, принадлежащо към кате­ горията добавки „коксидиостатици и хистомоностатици“, се разрешава за употреба като добавка при храненето на животни, съгласно условията, посочени в същото приложение.


Член 2


В приложение I към Регламент (ЕО) № 2430/1999 се заличава записът под регистрационния номер на добавката E 763 относно лазалоцид А натрий.


Премиксите и комбинираните фуражи, които съдържат фуражната добавка и са етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 2430/1999, може да продължат да бъдат пускани на пазара, да останат в обращение и да продължат да бъдат използвани до изчерпване на запасите.


Член 3


Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 5 октомври 2010 година.


За Комисията

Председател

Jos? Manuel BARROSO


            Минимално Максимално     Максимално
            съдържание съдържание     допустима
                  граница  на
Регистра Наиме     Видове       Срок  на остатъчни
ционен нование  на Добавка Състав,  или Максимална mgактивновещество/kgготова Други валидност вещества
номер  на притежателя    химична категория възраст храна  за  животни,  разпоредби  на (МДГОВ)  в
добавката на  разреши    формула, животни    съдържание на  влага  12%   разреши съответните
  телното    описание,         телното храни  от
       метод  за            живо
      анализ           тински
                  произход


Коксидиостатици  и  хистомоностатици


                     
5 Alpharma Лазалоцид Състав  на  добавката Пуйки 16седмици 75 125 1.  Забранява  се 26октомври Регламент(ЕС)
>C1 5 1 763 (Белгия) А  натрий            употребата  най-малко  5 2020  г. №  37/2010
3 BVBA 15g/ Лазалоцид  А  натрий:  15g/100 g         дни  преди  клане.    
    100g                
    (Avatec Дихидрат   на   калциев   сулфат:          2.  Да  се  посочи  в    
    150  G)  80,9g/          упътването:    
      100g              
                „Опасно  за  еднокопитни“    
      Калциев  лигносулфонат:  4 g/100g              
      Железен  оксид:  0,1 g/100 g Активно         „Този  фураж  съдържа    
       вещество          йонофор:  едно    
      Лазалоцид  А  натрий,  C34H53NaO8,         временната  употреба   с     
      CAS  номер:  25999-20-6,          някои   меди цински     
      натриева  сол  от  6-[(3R,  4S,  5S,          субстанции   може   да     
       7R)-7-          бъде противопоказна“.    
      [(2S,  3S,  5S)-5-етил-5-[(2R,  5R,  6S)-5-              
      етил-5-хидрокси-6-метилтетрахидро-2H-         3.    
      пиран2-ил]-тетрахидро-3-метил-2-          Притежателят              
      фурил]-4-хидрокси-3,5-диметил-6-         на              
      оксононил]-2  хидрокси-3-метилбензоат,         разрешителното трябва      
      произвеждан   от   Streptomyces          да     изготви      
       lasaliensis                       и      
      subsp.  Lasaliensis(ATCC  31180)         изпълни програма         
                за                 
      Свързани  примеси:         мониторинг  след пускането    
                 на   пазара   относно    
      Лазалоцид  натрий  B-E:   10%          резис тентностна    
                 бактерии  и  Eimeriaspp.    
      Аналитични  методи(1)              
                4.  Добавката  се  смесва    
      Високоефективна  течна          с  комбинирани фуражи    
       хроматография  с обратнафаза(HPLC)          под  формата  на    
       съсспектрофлуоро метричен           премикс.    
      детектор     (Регламент     (ЕО)              
      №  152/2009)         5.  Лазалоцид  А  натрий    
                 не  трябва  да  се    
                комбинира  с  други    
                 коксидиостатици.    


www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


_________________________

1 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.


2 ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

3 ОВ L 269, 17.8.2004 г., стр. 14.

4 ОВ L 296, 17.11.1999 г., стр. 3.


5 EFSA Journal 2010 г.; 8(4):1575.


Untitled Page