Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията

Обн. C ОВ. бр.287 от 23 Октомври 2010г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СЪВЕТ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА


Съветът се запозна с рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията, подписано от двете институции на 20 октомври 2010 г.


Съветът, който не беше страна по преговорите по това рамково споразумение, припомня, че спазването на учредителните договори на Съюза във вида, в който са ратифицирани от държавите-членки, е основният принцип, ръководещ съществуването и функционирането на Съюза. Договорите определят ограничително съответните правомощия на институциите (член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз). Тези правомощия не могат да бъдат изменяни или допълвани от самите институции нито едностранно, нито чрез споразумение между тях.


Съветът констатира обаче, че редица разпоредби на рамковото споразумение са насочени към промяна на институционалния баланс, установен с действащите договори, към предоставяне на Европейския парламент на правомощия, които не са предвидени в договорите, и към ограничаване на автономността на Комисията и на нейния председател. Особена загриженост от страна на Съвета предизвикват разпоредбите относно междуна­ родните споразумения, производствата за установяване на неизпълнение на задължения срещу държавите- членки и предаването на класифицирана информация на Европейския парламент.


Рамковото споразумение не е противопоставимо на Съвета. Съветът ще сезира Съда на Европейския съюз за всеки акт или всяко действие на Европейския парламент или на Комисията, предприети по силата на въпросното рамково споразумение, които биха засегнали интересите на Съвета или предоставените му от договорите правомощия.


2010-C287-01


Untitled Page