РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1000/2010 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2010 година за дерогация от регламенти (ЕО) № 2402/96, (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1918/2006, (ЕО) № 1964/2006, (ЕО) № 27/2008, (ЕО) № 1067/2008 и (ЕО) № 828/2009 по отношение на датите за подаване на заявления и за издаване на лицензии за внос през 2011 г. в рамките на тарифните квоти за сладки картофи, нишесте от маниока, маниока, зърнени култури, ориз, захар и маслиново масло и за дерогация от регламенти (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 1518/2003, (ЕО) № 596/2004, (ЕО) № 633/2004 и (ЕО) № 951/2006 по отношение на датите за издаване на лицензии за износ през 2011 г. в сектора на говеждото и телешкото месо, свинското месо, яйцата, птичето месо и извънквотните захар и изоглюкоза

Обн. L ОВ. бр.290 от 6 Ноември 2010г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


>M1 Регламент (ЕС) № 1085/2010 на Комисията от 25 ноември 2010 година


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,


като взе предвид Решение 96/317/ЕО на Съвета от 13 май 1996 г. относно крайния резултат от консултациите с Тайланд в рамките на член XXIII от ГАТТ1, и по-специално член 3 от него,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на прего­ ворите по член ХХIV.6 от ГАТТ2, и по-специално член 1, параграф 1 от него,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)3, и по-специално член 61, член 144, параграф 1, член 148, член 156 и член 161, параграф 3 във връзка с член 4 от него,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство4, и по специално член 9, параграф 5 от него,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на регламенти (ЕО) № 552/97, № 1933/2006 и регламенти (ЕО) № 1100/2006 и № 964/2007 на Комисията5, и по-специално член 11, параграф 7 от него,


като има предвид, че:(1) Регламент (ЕО) № 2402/96 на Комисията от 17 декември 1996 г. за откриване и управление на определени годишни тарифни квоти за сладки картофи и нишесте от маниока6 предвижда специални разпоредби за подаването на заявления и издаването на лицензии за внос на сладки картофи в рамките на квоти 09.4013 и 09.4014, от една страна, и на нишесте от маниока в рамките на квоти 09.4064 и 09.4065, от друга.


(2) В Регламент (ЕО) № 27/2008 на Комисията от 15 януари 2008 г. относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в кодове по КН 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 и 0714 90 19 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд7 се предвиждат специални разпоредби за подаването на заявления и издаването на лицензии за внос на обхванатите от него продукти в рамките на квоти 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 и 09.4021.


(3) В Регламент (ЕО) № 1067/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 г. за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни, и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета8, Регламент (ЕО) № 2305/2003 на Комисията от 29 декември 2003 г. за откриването и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик от трети страни9 и Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за откриване и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на царевица от трети страни10 се предвиждат специални разпоредби за подаването на заявления и издаването на лицензии за внос на мека пшеница с качество, различно от високото качество в рамките на квоти 09.4123, 09.4124 и 09.4125, на ечемик в рамките на квота 09.4126 и на царевица в рамките на квота 09.4131.


(4) В Регламент (ЕО) № 2058/96 на Комисията от 28 октомври 1996 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00 за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 1011 и Регламент (ЕО) № 1964/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за откриване и управление на квота за внос на ориз с произход от Бангладеш съгласно Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета12 се предвиждат специални разпоредби за подаването на заявления и издаването на лицензии за внос на натрошен ориз в рамките на квота 09.4079 и на ориз с произход от Бангладеш в рамките на квота 09.4517.


(5) Регламент (ЕО) № 828/2009 на Комисията от 10 септември 2009 г. за установяване на подробни правила за прилагането през 2009/2010 — 2014/2015 пазарни години на вноса и рафинирането на захарни продукти от тарифна позиция 1701 по преференциални споразумения13 предвижда специални разпоредби за подаването на заявления и издаването на лицензии за внос в рамките на квоти 09.4221, 09.4231, 09.4241 до 09.4247.


(6) Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис14 предвижда специални разпоредби за подаването на заявления и издаването на лицензии за внос на маслиново масло в рамките на квота 09.4032.


(7) Предвид неработните дни през 2011 г. следва да се дерогират за определени периоди регламенти (ЕО) № 2402/96, (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1918/2006, (ЕО) № 1964/2006, (ЕО) № 1067/2008 и (ЕО) № 828/2009 във връзка с датите на подаване на заявленията за лицензии за внос и издаването на тези лицензии, за да се гарантира спазването на въпросните квотни обеми.(8) Член 12, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо15, член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1518/2003 на Комисията от 28 август 2003 г. за определяне на подробни правила за прилагане на режима на износни лицензии в сектора на свинското месо16, член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 596/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за износ в сектора на яйцата17 и член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 633/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на режима на износни лицензии в сектора на птичето месо18 гласят, че лицензиите за износ се издават в срядата след седмицата, в която са подадени заявленията за лицензии, при условие че Комисията не е предприела никаква специфична мярка през този период.


(9) В член 7г, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта19 се предвижда, че лицензиите за износ на извънквотни захар и изоглюкоза се издават от петъка след седмицата, в която са подадени заявленията за лицензии, при условие че Комисията не е предприела никаква специфична мярка през този период.(10) Предвид неработните дни през 2011 г. и последствията по отношение на публикуването на Официален вестник на Европейския съюз, периодът между подаването на заяв­ ленията и деня на издаването на лицензиите е прекалено кратък, за да се гарантира доброто управление на пазара. Поради това този период следва да бъде удължен.(11) Следователно Регламент (ЕО) № 1157/2009 на Комисията20 за дерогация от някои регламенти по отношение на датите за подаване на заявления и за издаване на лицензии за внос и износ през 2010 г. следва да бъде отменен.(12) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

>M1 —————Член 4


Зърнени култури


1. Чрез дерогация от член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1067/2008 заявления за лицензии за внос на мека пшеница с качество, различно от високото качество, в рамките на квоти 09.4123, 09.4124 и 09.4125 се подават за 2011 г. най-късно до петък, 16 декември 2011 г., 13,00 ч. брюкселско време.2. Чрез дерогация от член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 2305/2003 заявления за лицензии за внос на ечемик в рамките на квота 09.4126 се подават за 2011 г. най-късно до петък, 16 декември 2011 г., 13,00 ч. брюкселско време.3. Чрез дерогация от член 4, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 969/2006 заявления за лицензии за внос на царевица в рамките на квота 09.4131 се подават за 2011 г. най- късно до петък, 16 декември 2011 г., 13,00 ч. брюкселско време.


Член 5


Ориз


1. Чрез дерогация от член 2, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 2058/96 заявления за лицензии за внос на натрошен ориз в рамките на квота 09.4079 се подават за 2011 г. най-късно до петък, 9 декември 2011 г., 13,00 ч. брюкселско време.


2. Чрез дерогация от член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1964/2006 заявления за лицензии за внос на ориз с произход от Бангладеш в рамките на квота 09.4517 се подават за 2011 година най-късно до петък, 9 декември 2011 г., 13,00 ч. брюкселско време.


Член 6


Захар


Чрез дерогация от член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 828/2009 заявления за лицензии за внос на захарни продукти в рамките на квоти 09.4221, 09.4231, 09.4241 до 09.4247 се подават най-късно до петък, 16 декември 2011 г., 13,00 часа брюкселско време и до петък 30 декември 2011 г., 13,00 часа брюкселско време.


Член 7


Маслиново масло


Чрез дерогация от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 лицензиите за внос на маслиново масло, за които заявленията са подадени през периодите, посочени в приложение IV към настоящия регламент, се издават на съответните дати, указани в него, при условията на мерките, приети съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.


Член 8


Лицензии за износ с възстановяване по отношение на говеждото и телешкото месо, свинското месо, яйцата и птичето месо Чрез дерогация от член 12, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 382/2008, от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1518/2003, от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 596/2004 и от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 633/2004 лицензиите за износ, за които заявленията са подадени през периодите, посочени в приложение V към настоящия регламент, се издават на съответните дати, указани в него.


Дерогацията, предвидена в първата алинея, се прилага, при условие че преди посочените дати на издаване не е взета нито една от специфичните мерки, предвидени в член 12, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 382/2008, в член 3, параграфи 4 и 4а от Регламент (ЕО) № 1518/2003, в член 3, параграфи 4 и 4а от Регламент (ЕО) № 596/2004 и в член 3, параграфи 4 и 4а от Регламент (ЕО) № 633/2004.


Член 9


Извънквотни захар и изоглюкоза


Чрез дерогация от член 7г, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 951/2006 лицензиите за износ на извънквотни захар и изоглюкоза, за които заявленията са подадени през периодите, посочени в приложение VI към настоящия регламент, се издават на съответните дати, указани в него.Дерогацията, предвидена в първата алинея, се прилага, при условие че преди посочените дати на издаване не е взета нито една от специфичните мерки, предвидени в член 9, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 951/2006.


Член 10


Регламент (ЕО) № 1157/2009 се отменя, считано от 31 декември 2010 г.


Член 11


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила от третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Срокът му на действие изтича на 31 декември 2011 г.


Настоящият регламент е задължителен в неговата цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 3 ноември 2010 година.


За Комисията,

от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция

„Земеделие и развитие на селските райони“


ПРИЛОЖЕНИЕ IИздаване на лицензии за внос на сладки картофи в рамките на квоти 09.4013 и 09.4014 за определени периоди на 2011 г.


   
Дати на подаване на заявленията Дати на издаване на лицензиите
   
19 април 2011г., вторник 29 април 2011г., петък
   
3 май 2011г., вторник 11 май 2011г., сряда
   
31 май 2011г., вторник 9 юни 2011г., четвъртък
   
19 юли 2011г., вторник 27 юли 2011г., сряда
   
9 август 2011г., вторник 17 август 2011г., сряда
   
25 октомври 2011г., вторник 3 ноември 2011г., четвъртък


ПРИЛОЖЕНИЕ II


Издаване на лицензии за внос на нишесте от маниока в рамките на квоти 09.4064 и 09.4065 за определени периоди на 2011 г.


   
Дати на подаване на заявленията Дати на издаване на лицензиите
   
19 април 2011г., вторник 29 април 2011г., петък
   
3 май 2011г., вторник 11 май 2011г., сряда
   
31 май 2011г., вторник 9 юни 2011г., четвъртък
   
19 юли 2011г., вторник 27 юли 2011г., сряда
   
9 август 2011г., вторник 17 август 2011г., сряда
   
25 октомври 2011г., вторник 3 ноември 2011г., четвъртък
ПРИЛОЖЕНИЕ III


Издаване на лицензии за внос на маниока в рамките на квоти 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 и 09.4021 за определени периоди на 2011 г.


   
Дати на подаване на заявленията Дати на издаване на лицензиите
   
понеделник, 18 април, вторник, 19 април, и 29 април 2011 г., петък
сряда, 20 април 2011 г.  
   
понеделник, 2май, вторник, 3май, исряда, 11 май 2011 г., сряда
4 май 2011г.  
   
понеделник, 30 май, вторник, 31 май, 9 юни 2011г., четвъртък
и сряда, 1юни 2011 г.  
   
понеделник, 18 юли, вторник, 19 юли, и сряда, 27 юли 2011 г., сряда
20 юли 2011 г.  
   
понеделник, 8 август, вторник, 9 август, и 17 август 2011 г., сряда
сряда, 10 август 2011 г.  
   
понеделник, 24 октомври, вторник, 25 октомври, 3 ноември 2011 г., четвъртък
и сряда, 26 октомври 2011 г.  


ПРИЛОЖЕНИЕ IV


   
Периоди на подаване на лицензии за внос на Дати на издаване
маслиново масло  
   
понеделник, 18 април, или вторник, 19 април 2011г. 29 април 2011г., петък
   
понеделник, 2 май, или вторник, 3 май 2011г. 11 май 2011г., сряда
   
понеделник, 30 май, или вторник, 31 май 2011г. 9 юни 2011г., четвъртък
   
понеделник, 18юли, иливторник, 19 юли 2011г. 27 юли 2011г., сряда
   
понеделник, 8 август, или вторник, 9 август 2011г. 17 август 2011г., сряда
   
понеделник, 24октомври, иливторник, 3 ноември 2011г., четвъртък
25 октомври 2011г.  


ПРИЛОЖЕНИЕ V


   
Периоди за подаване на заявления за лицензи и за Дати на
износ на говеждо и телешко месо, издаване
свинско месо, яйца и птиче месо  
   
от 18 април до 22 април 2011г. 28 април 2011г.
   
от 2 до 6 май 2011г. 12 май 2011г.
   
от 6 до 10 юни 2011г. 16 юни 2011г.
   
от 8 до 12 август 2011г. 18 август 2011г.
   
от 24 до 28 октомври 2011г. 4 ноември 2011г.
   
от19 до 30 декември 2011г. 5 януари 2012г.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI


   
Периоди за подаване на заявления за лицензии за Дати на издаване
износ на извънквотни захар и изоглюкоза  
   
от 24 до 28 октомври 2011г. 8 ноември 2011г.
   
от 19 до 23 декември 2011г. 6 януари 2012г.


_________________________

1 ОВ L 122, 22.5.1996 г., стр. 15.

2 ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

3 ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

4 ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

5 ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.

6 ОВ L 327, 18.12.1996 г., стр. 14.

7 ОВ L 13, 16.1.2008 г., стр. 3.

8 ОВ L 290, 31.10.2008 г., стр. 3.

9 ОВ L 342, 30.12.2003 г., стр. 7.

10 ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 44.

11 ОВ L 276, 29.10.1996 г., стр. 7.

12 ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 19.

13 ОВ L 240, 11.9.2009 г., стр. 14.

14 ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84.

15 ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10.

16 ОВ L 217, 29.8.2003 г., стр. 35.

17 ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 33.

18 ОВ L 100, 6.4.2004 г., стр. 8.

19 ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

20 ОВ L 313, 28.11.2009 г., стр. 60.

21 ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


32010R1000


Untitled Page