РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1017/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2010 година за откриване на продажба на вътрешния пазар на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

Обн. L ОВ. бр.293 от 11 Ноември 2010г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


>M1

Регламент (ЕС) № 127/2011 на Комисията от 11 февруари 2011 година


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)1 и по-специално член 43, буква е), във връзка с член 4 от него,


като има предвид, че:


(1) В Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция2 се предвижда продажбата на зърнени култури, държани от интервенционните агенции, да се извършва чрез тръжни процедури.


(2) Държавите-членки разполагат с интервенционни запаси от мека пшеница и ечемик. С оглед задоволяване нуждите на пазара е необходимо запасите от зърнени култури на държавите-членки да бъдат на разположение на вътрешния пазар. За тази цел следва да се открият постоянни тръжни процедури за препродажба на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки. Всяка от тях трябва да се разглежда като отделен търг.


(3) С оглед на ситуацията на вътрешния пазар следва да се предвиди управлението на търговете да се извършва от Комисията. Освен това трябва да се предвиди коефициент на разпределение за офертите, които предлагат минималната продажна цена.


(4) С оглед на ефикасното управление на системата следва да се предвидят условията и сроковете, в които да бъде предадена изискваната от Комисията информация.


(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1


Обхват


Съгласно разпоредбите на дял III от Регламент (ЕС) № 1272/2009 се открива тръжна процедура за препродажбата на вътрешния пазар на запаси от зърнени култури.


Максималните количества, държани от всяка държава-членка, са посочени в настоящия регламент.


Член 2


Дати на подаване на офертите


1. Срокът за подаване на оферти за първия частичен търг изтича на 24 ноември 2010 г. в 11 часа (брюкселско време).


Срокът за подаване на тръжните оферти за следващите частични тръжни процедури изтича на следните дати в 11 часа (брюкселско време):


— 8 и 15 декември 2010 г.,


— 12 и 26 януари 2011 г.,


— 9 и 23 февруари 2011 г.,


— 9 и 23 март 2011 г.


— 13 и 27 април 2011 г.


— 11 и 25 май 2011 г.


— 15 и 29 юни 2011 г.


2. Тръжните оферти се подават пред одобрените от държавите-членки интервенционни агенции, чийто списък е публикуван в интернет3.


Член 3


Нотификация до Комисията


Предвидената в член 45 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 нотификация се осъществява преди 16 часа (брюкселско време) на посочения в член 2 от настоящия регламент краен срок за подаване на тръжните оферти.


Член 4


Решение въз основа на офертите


В съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, Комисията определя за всяка съответна зърнена култура и за всяка държава-членка минималната продажна цена или решава да не предприема никакво действие по отношение на получените оферти в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) № 1272/2009.


Член 5


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 10 ноември 2010 година.


За Комисията,

от името на председателя,

Dacian CIOLOS

Член на Комисията


Списък на търговете


(тонове)

   
Държава-членка Количества, предоставени за продажба на вътрешния пазар
       
  Мека пшеница Ечемик Царевица
       
Код по КН 100190 100300 10059000
       
Белгия 0
       
България 0 0
       
Чешка република 60937 136395
       
>M1      
Danmark 59 583
       
Германия 1100935
       
Естония 40060
       
Ирландия
       
Гърция
       
Испания
       
Франция 70439
       
Италия
       
Кипър
       
Латвия 0
       
Литва 0 91377
       
Люксембург
       
Унгария 4418 30258 0
       
Малта
       
Нидерландия
       
Австрия 20541
       
Полша 0 0
       
Португалия
       
Румъния 0
       
Словения
       
Словакия 0 80112
       
Финландия 22882 784136
       
Швеция 148260
       
Обединено кралство 151136


Знакът „—“ означава, че няма интервенционни запаси от тази зърнена култура в държавата-членка.


_________________________

1 ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

2 ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.

3 Адресите на интервенционните агенции могат да бъдат намерени на уебсайта CIRCA на Европейската комисия (http://circa.europa.eu/ Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_ agencies&vm=detailed&sb=Title).


32010R1017


Untitled Page