РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1089/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни

Обн. L ОВ. бр.323 от 8 Декември 2010г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


>M1 Регламент (ЕС) № 102/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,


като взе предвид Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)1 и по-специално член 7, параграф 1 от нея,


като има предвид, че:


(1) Директива 2007/2/ЕО определя общи правила за създаване на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност. В рамките на тази инфраструктура от държавите-членки се изисква да пре- доставят на разположение масиви от данни във връзка с едно или няколко от приложенията към Директива 2007/2/ЕО и съответните услуги за пространствени данни в съответствие с техническите разпоредби за опера­ тивната съвместимост и, когато е приложимо, с хармони­ зацията на масиви от пространствени данни и услуги.


(2) Техническите разпоредби отчитат съответните изисквания на потребителите, които са били установени от заинтере­ сованите страни посредством проучване на изискванията на потребителите и чрез анализиране на представените референтни материали и съответните политики на Съюза по отношение на околната среда и политики или дейности, които биха могли да окажат въздействие върху околната среда.


(3) Комисията анализира осъществимостта на техническите разпоредби и тяхната попорционалност от гледна точка на вероятните разходи и ползи въз основа на резултати от изпитвания, докладвани от заинтересованите страни, отговори от държави-членки чрез националните органи за контакт на искания за информация относно съобра­ женията за съотношението между разходи и ползи и доказателства от изследвания, проведени от държавите- членки относно разходите и ползите от инфраструктурите за пространствени данни на регионално равнище.


(4) Представители на държавите-членки, както и други физически или юридически лица, които имат интерес от пространствените данни, включително потребители, производители, доставчици на услуги с добавена стойност или органи за координация, получиха възмож­ ността да участват в съставянето на техническите разпоредби чрез предложени експерти и да оценят проекта на правилата за прилагане чрез консултация със заинтересованите страни и чрез изпитване.


(5) С оглед постигане на оперативна съвместимост и извличане на полза от усилията на общностите на потре­ бителите и производителите, когато е целесъобразно, международните стандарти са интегрирани в концепциите и определенията на елементите на темите на простран­ ствените данни, изброени в Директива 2007/2/ЕО, приложение I, II или III.


(6) С цел да се гарантира оперативната съвместимост и хармо­ низацията на всички теми на пространствените данни държавите-членки следва да изпълнят изискванията по отношение на общите типове данни, идентификацията на пространствените обекти, метаданните за оперативна съвместимост, общия мрежов модел и други концепции и правила, които се прилагат за всички теми на простран­ ствените данни.


(7) С цел да се гарантира оперативната съвместимост и хармо­ низацията в рамките на една тема на пространствените данни държавите-членки следва да използват класифи­ кациите и определенията за пространствени обекти, техните ключови атрибути и асоциативни роли, типове данни, възможни стойности и специфични правила, които се прилагат за отделна тема на пространствените данни.


(8) Тъй като в настоящия регламент не са включени стой­ ностите на списъка с кодове, изисквани за неговото прилагане, настоящият регламент следва да стане приложим едва, след като те бъдат приети като нормативен акт. Следователно е целесъобразно да се отложи прилагането на настоящия регламент.


(9) Предвидените в настоящия регламент мерки са в съот­ ветствие със становището на комитета, създаден съгласно член 22 от Директива 2007/2/ЕО,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Предмет


Настоящият регламент определя изискванията за технически разпоредби за оперативната съвместимост и, когато е приложимо, хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, съответстващи на темите, изброени в приложения I, II и III към Директива 2007/2/ЕО.


Член 2


Определения


За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения, както и определенията, специфични за темите, посочени в приложение II:


1. „абстрактен тип“ (abstract type) означава тип, който не може да бъде инстанцииран, но може да има атрибути и асоциативни роли;


2. „асоциативна роля“ (association role) означава стойност или обект, с която/който типът има връзка, както е посочено в член 8, параграф 2, буква б) от Директива 2007/2/ЕО;


3. „атрибут“ (attribute) означава характерен белег на даден тип, както е посочено в член 8, параграф 2, буква в) от Директива 2007/2/ЕО;


4. „кандидат тип“ (candidate type) означава тип, който вече се използва като част от спецификацията на тема на простран­ ствени данни в приложение I към Директива 2007/2/ЕО, но който ще бъде напълно специфициран в темата на простран­ ствени данни, към която тематично се отнася, в приложение II или III към Директива 2007/2/ЕО;


5. „списък с кодове“ (code list) означава отворено изброяване, което може да бъде продължено,


6. „тип данни“ (data type) означава дескриптор на набор от стойности без идентичност в съответствие с ISO 19103;


7. „изброяване“ (enumeration) означава тип данни, чиито инстанции сформират фиксиран списък от наименувани буквени стойности. Атрибутитe на изброен тип могат да вземат стойности единствено от този списък;


8. „външен идентификатор на обект“ (external object identifier) означава уникален идентификатор на обект, който е публикуван от отговорния орган, който може да бъде използван от външни приложения с цел рефериране на пространствения обект;


9. „идентификатор“ (identifier) означава лингвистично неза­ висима поредица символи, способна еднозначно и постоянно да идентифицира това, с което е свързана, в съот­ ветствие с EN ISO 19135;


10. „инстанциирам“ (instantiate) означава създаване на обект, който отговаря на определението, атрибутите, асоциативните роли и ограниченията, които са определени за инстан­ циирания тип;


11. „слой“ (layer) означава основна единица географска информация, която може да бъде поискана като карта от даден сървър в съответствие с EN ISO 19128;


12. „информация за жизнения цикъл“ (life-cycle information) означава набор от свойства на един пространствен обект, които описват времевите характеристики на дадена версия на пространствен обект или промените между версиите;


13. „елемент на метаданни“ (metadata element) означава една отделна единица метаданни в съответствие с EN ISO 19115;


14. „пакет“ (package) означава механизъм с общо предназначение за организиране на елементи в групи;


15. „регистър“ (register) означава набор от файлове, съдържащи идентификатори, които са присвоени на елементи с описания на свързаните елементи, в съответствие с EN ISO19135;


16. „тип пространствен обект“ (spatial object type) означава класификация на пространствени обекти;


17. „стил“ (style) означава привързване на типове простран­ ствени обекти и техните свойства и ограничения към записани в параметрична форма символи, използвани за съставяне на карти;


18. „подтип на“ (sub-type of) означава връзката между по- специфичен тип и по-общ тип, когато по-специфичния тип напълно съответства на по-общия тип и съдържа допъл­ нителна информация, адаптирана от ISO 19103;


19. „тип“ (type) означава тип пространствен обект или тип данни;


20. „voidable“ (унищожаем; т.е. може да не заема стойност) означава, че атрибут или асоциативна роля могат да заемат стойност „void“ (нищожен, невалиден, празен), ако масивите от пространствени данни, поддържани от държавите-членки, не съдържат съответна стойност или съответната стойност не може да бъде получена от същест­ вуващите стойности на разумна цена. Ако атрибут или асоциативна роля не е voidable, клетката от таблицата, в която се посочва неговата/нейната „voidability“ (унищо­ жаемост), се оставя празна.


Член 3


Общи типове


Типовете, които са общи за няколко от темите, изброени в приложения I, II и III към Директива 2007/2/ЕО, отговарят на определенията и ограниченията и включват атрибутите и асоциа­ тивните роли, установени в приложение I.Член 4


Типове за обмен и класификация на пространствени обекти


1. Държавите-членки използват типовете пространствени обекти и свързаните с тях типове данни, изброявания и списъци с кодове, определени в приложение II, за обмен и класификация на пространствени обекти от масиви от данни, отговарящи на условията, определени в член 4 от Директива 2007/2/ЕО.


2. Типовете пространствени обекти и типовете данни отговарят на определенията и ограниченията и включват атри­ бутите и асоциативните роли, посочени в приложение II.


>M1


3. Изброяванията и списъците с кодове, използвани в атрибутите или асоциативните роли на типовете пространствени обекти или типовете данни, трябва да са в съответствие с определенията и да включват стойностите, посочени в приложение II. Стойностите на изброяванията и на списъците с кодове са на езиково неутрални мнемонични кодове за компютри.


>M1 —————Член 5


Типове


1. За всички типове, определени в настоящия регламент, в заглавието на раздела, посочващ изискванията за този тип, в скоби е дадено езиково неутрално име за компютри. Това езиково неутрално име се използва за позоваване на съответния тип в определението на атрибут или асоциативна роля.


2. Типовете, които представляват подтип на друг тип, включват също така всички атрибути и асоциативни роли на този тип.


3. Абстрактните типове не се инстанциират.


4. Кандидат типовете се вземат предвид при разработването на изискванията за темата на пространствените данни, към която тематично се числят. Единствената позволена промяна на специ­ фикацията на кандидат тип по време на това разработване е неговото разширение.Член 6


Списъци с кодове и изброявания


1. Списъците с кодове следва да бъдат един от следните типове, както е посочено в приложение II:


>M1


а) списъци с кодове, които не могат да бъдат разширявани от държави-членки;


б) списъци с кодове, които могат да бъдат разширявани от държавите-членки.


2. Когато държава-членка разшири списък с кодове, позво­ лените стойности на разширените списъци с кодове следва да бъдат предоставени на разположение в регистър.


>M1

3. Атрибутите или асоциативните роли на типове пространствени обекти или типове данни, чийто тип е списък с кодове съгласно посоченото в член 6, параграф 1, буква а), могат да приемат единствено стойности от списъците, посочени за списъка с кодове.

Атрибутите или асоциативните роли на типове пространствени обекти или типове данни, чийто тип е списък с кодове съгласно посоченото в член 6, параграф 1, буква б), могат да приемат единствено стойности, които са валидни според регистъра, в който се управлява списъкът с кодове.

>B

4. Атрибути или асоциативни роли на типове пространствени обекти или типове данни, които имат тип на изброяване, могат да приемат единствено стойности от списъците, посочени за типа на изброяване.


Член 7


Кодиране


1. Всяко правило за кодиране, използвано за кодиране на пространствени данни, следва да съответства на EN ISO 19118. По-специално то трябва да посочва правилата за преоб­ разуване на схемите за всички типове пространствени обекти и всички атрибути и асоциативни роли и използваната структура на изходните данни.


2. Всяко правило за кодиране, използвано за кодирането на пространствени данни, следва да бъде предоставено на разпо­ ложение.


2. Ако се използват други времеви референтни системи, те следва да бъдат посочени в метаданните на масива от данни.


Член 8


Актуализации


1. Държавите-членки редовно предоставят актуализации на данните.


2. Всички актуализации се извършват най-късно 6 месеца след прилагане на промяната в изходния масив от данни, освен ако не е предвиден различен период за конкретна тема на пространствените данни в приложение II.


Член 9


Управление на идентификатори


1. Типът данни Identifier, определен в раздел 2.1 на приложение I, се използва като тип за външния идентификатор на пространствен обект.


2. Външният идентификатор на обект за еднозначна иденти­ фикация на пространствени обекти не се променя през жизнения цикъл на пространствения обект.


Член 10


Жизнен цикъл на пространствени обекти


1. Различните версии на един и същ пространствен обект винаги са инстанции на един и същ тип пространствен обект.


2. Атрибутите namespace и localId на външния иденти­ фикатор на обекти остават същите за различните версии на даден пространствен обект.


3. Когато се използват атрибутите beginLifespanVersion и endLifespanVersion, стойността на endLifespanVersion не следва да бъде преди стойността на beginLifespanVersion.


Член 11


Времеви референтни системи


1. По подразбиране се използва времевата референтна система, посочена в точка 5 на част Б на приложението към Регламент (ЕО) № 1205/20082, освен ако не са посочени други времеви референтни системи за конкретна тема на пространствените данни в приложение II.


Член 12


Други изисквания и правила


1. Възможните стойности на пространствените свойства, определени в настоящия регламент, са ограничени до простран­ ствена схема Simple Feature, както е определено в EN ISO 19125-1, освен ако не е посочено друго за конкретна тема или тип пространствени данни.


2. Всички измерени стойности се изразяват в мерни единици по SI (Международна система), освен ако не е посочено друго за конкретна тема или тип пространствени данни.


3. Когато се използват атрибутите validFrom и validTo, стойността на validTo не следва да е преди стойността на validFrom.


4. Освен това се прилагат всички изисквания, които са специфични за дадената тема, посочени в приложение II.


Член 13


Метаданни, изисквани за оперативна съвместимост


Метаданните, описващи даден масив от пространствени данни, включват следните елементи на метаданни, изисквани за оперативна съвместимост:


1. Координатна референтна система: описание на коорди­ натната(ите) референтна(и) система(и), използвана(и) в масива от данни.


2. Времева референтна система: описание на времевата(ите) референтна(и) система(и), използвана(и) в масива от данни.


Този елемент е задължителен само, ако масивът от простран­ ствени данни съдържа времева информация, която не се отнася към времевата референтна система по подразбиране.


3. Кодиране: описание на компютърната(ите) езикова(и) фраза(и), описваща(и) представянето на информационни обекти в запис, файл, съобщение, устройство за съхранение или канал за предаване.


4. Топологична съвместимост: коректност на изрично коди­ раните топологични характеристики на масива от данни, описан от обхвата.


Този елемент е задължителен само, ако масивът от данни включва типове от Общия мрежов модел (Generic Network Model) и не осигурява топология на осевата линия (свър­ заност на осеви линии) за мрежата.


5. Кодиране на символи: кодирането на символи, използвано в масива от данни.


Този елемент е задължителен само, ако се използва кодиране, което не се основава на UTF-8.


Член 14


Изобразяване


1. За изобразяване на масиви от пространствени данни, като се използва мрежова услуга за разглеждане, както е посочено в Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията3, трябва да се разполага със следното:


а) слоевете, посочени в приложение II за темата или темите, с която(които) е свързан масивът от данни;


б) за всеки слой, най-малко стил на изобразяване по подраз­ биране, като минимум със свързано име и уникален иденти­ фикатор.


2. Приложение II определя следното за всеки слой:


а) заглавие на слоя, което може да бъде прочетено от човека и ще се използва за показване в потребителския интерфейс;


б) тип(типове) пространствени обекти, който(които) представлява(т) съдържанието на слоя.


Член 15


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила на [двадесетия] ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Той се прилага от 15 декември 2010 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 23 ноември 2010 година.


За Комисията

Председател

Jose Manuel BARROSO


ПРИЛОЖЕНИЕ I


ОБЩИ ТИПОВЕ


1. ТИПОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ


1. За типовете Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign и Velocity, използвани в определенията на атрибутите и асоциативните роли на типове пространствени обекти или типове данни, се прилагат определенията, посочени в ISO 19103.


2. За типове GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive и GM_Surface, използвани в пространствени атрибути или асоциативни роли на типове пространствени обекти или типове данни, се прилагат определенията, посочени в EN ISO 19107.


3. За типа TM_Period, използван в определения на атрибути и асоциативни роли на типове пространствени обекти или типове данни, се прилагат определенията, дадени в EN ISO 19108.


4. За типове CI_Citation и MD_Resolution, използвани в определенията на атрибути и асоциативни роли на типове пространствени обекти или типове данни, се прилагат определенията, дадени в EN ISO 19115.


5. За типове LocalisedCharacterString и URI, използвани в определенията на атрибути и асоциативни роли на типове пространствени обекти или типове данни, се прилагат определенията, дадени в ISO 19139.


2. ОБЩИ ТИПОВЕ ДАННИ


2.1. Идентификатор (Identifier)


Външен уникален идентификатор на обект, публикуван от отговорния орган, който може да бъде използван от външни приложения за рефериране на пространствен обект.


Атрибути на типа данни Identifier


       
Атрибут Определение Тип Voidability
       
localId Местен идентификатор, определен от доставчика на данни. Character String  
  Местният идентификатор е уникален в рамките на простран-    
  ството от имена, т.е. никой друг пространствен обект няма    
  същия уникален идентификатор.    
       
namespace Пространство от имена, което еднозначно идентифицира Character String  
  източника на данни на пространственияобект.    
       
versionId Идентификатор на конкретна версия на пространствен обект, Character String voidable
  с максимална дължина от 25 символа. Ако спецификацията    
  на тип пространствен обект с външен идентификатор на    
  обекта включва информация за жизнения цикъл, идентифи­    
  каторът на версията се използва за разграничаване между    
  различните версии на пространствения обект. В рамките на    
  всички версии на даден пространствен обект идентификаторът    
  на версията е уникален.    


Ограничения за типа данни Identifier


Атрибутите localId и namespace използват единствено следния набор от символи: {„A“ … „Z“, „a“ … „z“, „0“ …

„9“, „_“, „.“, „–“}, т.е. позволени са единствено букви от латинската азбука, цифри, долна черта, точка и тире.


3. ОБЩИ ИЗБРОЯВАНИЯ


3.1. Вертикална позиция (VerticalPositionValue)


Относителната вертикална позиция на пространствен обект.


Позволени стойности за изброяването VerticalPositionValue


   
Стойност Определение
   
on Ground Surface Пространственият обект е на нивото на земята.
   
suspended Or Elevated Пространственият обект е окачен или издигнат.
   
underground Пространственият обект е под земята.


4. ОБЩИ СПИСЪЦИ С КОДОВЕ (COMMON CODE LISTS)


4.1. Състояние на съоръжение (ConditionOfFacilityValue)


Състоянието на дадено съоръжение по отношение на неговото завършване и използване.

>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове ConditionOfFacilityValue

Стойност

Определение


disused

Съоръжението не се използва.


functional

Съоръжението функционира.


projected

Съоръжението е в процес на проектиране. Изграждането все още не е започнало.


underConstruction

Съоръжението е в процес на изграждане и все още не функционира. Това важи само за първоначалното изграждане на съоръжението, а не за работата по поддържането.


4.2. Код на страната Code (CountryCode)


Кодът на страната, както е определен в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете, публикувани от Службата за публикации на Европейския съюз.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


Позволените стойности за този списък с кодове са двубуквените кодове на страните, посочени в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете, публикувани от Службата за публикации на Европейския съюз.


5. ОБЩ МРЕЖОВ МОДЕЛ (GENERIC NETWORK MODEL)


5.1. Типове пространствени обекти


5.1.1. Кръстосана референция (CrossReference)


Представлява референция между два елемента в същата мрежа.


Асоциативни роли на типа пространствен обект CrossReference


       
Асоциативна роля Определение Тип Voidability
       
element Елементите, предмет на кръстосана референция Network Element  


5.1.2. Обобщена връзка (GeneralisedLink)


Абстрактен базов тип, представляващ линеен мрежов елемент, който може да бъде използван като цел при линейно рефериране.


Този тип е подтип на NetworkElement.


Този тип е абстрактен.


5.1.3. Пресичане на различни нива (GradeSeparatedCrossing)


Индикатор, който се използва, ако координати за релефа липсват или са недостоверни, и показва кой/кои от два или повече пресичащи се елемента е/са отдолу и кой/кои е/са отгоре.


Този тип е подтип на NetworkElement.


Асоциативни роли на типа пространствен обект GradeSeparatedCrossing


       
Асоциативна роля Определение Тип Voidability
element Поредица от пресичащи се връзки. Последователността отразява техния релеф; първата връзка е долната връзка. Link  


5.1.4. Връзка (Link)


Криволинеен мрежов елемент, който свързва две позиции и представлява хомогенен път в мрежата. Свързаните позиции могат да бъдат представени като възли.


Този тип е подтип на GeneralisedLink.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект Link


Атрибут Определение Тип Voidability
centrelineGeometry Геометрията, която представлява осевата линия на връзката. GM_Curve  
fictitious Указва, че геометрията на осевата линия на връзката е права линия без междинни контролни точки, освен ако правата линия не е подходящото представяне на географията в резолюцията на масива от данни. Boolean  


Асоциативни роли на типа пространствен обект Link


Асоциативна роля Определение Тип Voidability
endNode Опционалният краен възел за тази връзка. Крайният възел може да бъде същата инстанция, както и началният възел. Node  
startNode Опционалният начален възел за тази връзка. Node  


5.1.5. Поредица от връзки (LinkSequence)


Мрежов елемент, който представлява непрекъснат път в мрежата без никакви разклонения. Елементът има определено начало и край и всяка позиция по поредицата от връзки може да бъде идентифицирана с един единствен параметър като дължина.


Този тип е подтип на GeneralisedLink.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект LinkSequence


Атрибут Определение Тип Voidability
link Подредената съвкупност от насочени връзки, която пред­    
ставлява поредицата от връзки. DirectedLink    


5.1.6. Набор от връзки (LinkSet)


Съвкупност от поредици от връзки и/или отделни връзки, която има специфична функция или значение в дадена мрежа.


Този тип е подтип на NetworkElement.


Този тип е абстрактен.


Асоциативни роли на типа пространствен обект LinkSet


Асоциативна роля Определение Тип Voidability
link Множеството от връзки и поредици от връзки, които пред­    
ставляват набора от връзки. GeneralisedLink    


5.1.7. Мрежа (Network)


Мрежата е съвкупност от мрежови елементи.


Атрибути на типа пространствен обект Network


Атрибут Определение Тип Voidability
geographicalName Географско наименование за тази мрежа. GeographicalName voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект Network


Асоциативна роля Определение Тип Voidability
elements Съвкупността от елементи, която представлява мрежата. NetworkElement  


5.1.8. Мрежова зона (NetworkArea)


Двуизмерен елемент в дадена мрежа. Този тип е подтип на NetworkElement. Този тип е абстрактен.

Атрибути на типа пространствен обект NetworkArea


Атрибут Определение Тип Voidability
geometry Представлява геометричните свойства на зоната GM_Surface  


5.1.9. Мрежова връзка (NetworkConnection)


Представлява логическата връзка между два или повече мрежови елемента в различни мрежи.


Този тип е подтип на NetworkElement.


Атрибути на типа пространствен обект NetworkConnection


Атрибут Определение Тип Voidability
type Категоризация на мрежовата връзка ConnectionTypeValue voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект NetworkConnection


Асоциативна роля Определение Тип Voidability
element Мрежови елементи в различни мрежи NetworkElement  


Ограничения за типа пространствен обект NetworkConnection


Всички елементи трябва да бъдат в различни мрежи.


5.1.10. Мрежов елемент (NetworkElement)


Абстрактен базов тип, който представлява един елемент в дадена мрежа. Всеки елемент в дадена мрежа осигурява определена функция, която представлява интерес в мрежата.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект NetworkElement


Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект    
е била въведена въведена или променена в масива от пространствени данни. DateTime voidable  
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект    
е била заменена или извадена от масива от простран­      
ствени данни. DateTime voidable  
inspireId Външен идентификатор на пространствения обект. Identifier  Асоциативни роли на типа пространствен обект NetworkElement


Асоциативна роля Определение Тип Voidability
inNetwork Мрежите, на които даден мрежов елемент е член. Network voidable


5.1.11. Свойство на мрежата (NetworkProperty)


Абстрактен базов тип, представляващ явленията, които се намират в или по протежението на даден мрежов елемент. Този базов тип предоставя общи свойства за привързване на свързаните с мрежата обекти (мрежови свойства) към мрежовите елементи.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект NetworkProperty


Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект    
е била въведена или променена в масива от простран­      
ствени данни. DateTime voidable  
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект    
е била заменена или извадена от масива от простран­      
ствени данни. DateTime voidable  
inspireId Външен идентификатор на пространствения обект. Identifier  
networkRef Пространствена референция на свързаното с мрежата свойство. NetworkRe­  
ference voidable    


5.1.12. Възел (Node)


Представлява важна позиция в мрежата, която винаги се намира в началото или в края на дадена връзка.


Този тип е подтип на NetworkElement.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект Node

Атрибут Определение Тип Voidability
geometry Местоположението на възела. GM_Point  


Асоциативни роли на типа пространствен обект Node

spokeEnd Връзките, които влизат във възела. Link voidable
spokeStart Връзките, които излизат от възела. Link voidable


5.2. Типове данни


5.2.1. Насочена връзка (DirectedLink)


Връзка в положителната или отрицателната си посока.


Атрибути на типа данни DirectedLink

Атрибут Определение Тип Voidability
direction Обозначава дали насочената връзка съвпада (положителна) или не съвпада (отрицателна) с положителната посока на връзката. Sign  


Асоциативни роли на типа данни DirectedLink

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
link Връзката Link  


5.2.2. Референция на връзката (LinkReference)


Мрежова референция към линеен мрежов елемент.


Този тип е подтип на NetworkReference.


Атрибути на типа данни LinkReference

Атрибут Определение Тип Voidability
applicableDirection Посоките на обобщената връзка, за която се прилага референцията. В случаите, когато дадено свойство не се прилага за посока по протежението на връзката, но представлява явление по протежението на връзка,    
„inDirection“ се отнася за дясната страна в посоката на връзката. LinkDirectionValue voidable  


Ограничения за типа данни LinkReference


Целите на линейната референция трябва да бъдат линейни мрежови елементи. А именно, ако се използва линейно рефериране или посоката е от значение, целта на мрежовата референция е връзка или поредица от връзки.


5.2.3. Мрежова референция (NetworkReference)


Референция към мрежов елемент.


Асоциативни роли на типа данни NetworkReference

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
element Мрежовият елемент, предмет на референцията. NetworkElement  


5.2.4. Проста линейна референция (SimpleLinearReference)


Мрежова референция, която е ограничена до част от линеен мрежов елемент. Участъкът е частта от мрежовия елемент между fromPosition и toPosition.


Този тип е подтип на LinkReference.


Атрибути на типа данни SimpleLinearReference


Атрибут Определение Тип Voidability
fromPosition Началната позиция на линейния елемент, изразена като разстоянието от началото на линейния мрежов елемент по протежение на неговата геометрия на кривата. Length  
offset Изместване от геометрията на осевата линия на обобщената връзка, където е приложимо; положително изместване е надясно в посоката на връзката, отрицателно изместване е наляво. Length voidable
toPosition Крайната позиция на линеен елемент, изразена като разстоянието между началото на линейния мрежов елемент по протежение на неговата геометрия на кривата. Length  


5.2.5. Проста точкова референция (SimplePointReference)


Мрежова референция, която е ограничена до определена точка върху линеен мрежов елемент. Точката е местоположението върху мрежовия елемент на позиция atPosition по протежение на мрежата.


Този тип е подтип на LinkReference.


Атрибути на типа данни SimplePointReference


Атрибут Определение Тип Voidability
atPosition Позиция на точката, изразена като разстоянието от началото на линейния мрежов елемент по протежение на неговата геометрия на кривата. Length  
offset Изместване от геометрията на осевата линия на обобщената връзка, където е приложимо; положително изместване е надясно в посоката на връзката, отрицателно изместване е наляво. Length voidable


5.3. Списъци с кодове


5.3.1. Тип свързване (ConnectionTypeValue)


Типове свързване между различните мрежи.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1


5.3.2. Посока на връзката (LinkDirectionValue)


Списък със стойности за посоки, отнасящи се до дадена връзка.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1


Позволени стойности за списъка с кодове LinkDirectionValue

Стойност

Определение


bothDirections

В двете посоки.


inDirection

В посоката на връзката.


inOppositeDirection

В противоположната посока на връзката.


ПРИЛОЖЕНИЕ II


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕМИТЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ ДИРЕКТИВА 2007/2/ЕО


1. КООРДИНАТНИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ


1.1. Определения


Следните определения се прилагат в допълнение към определенията, посочени в член 2:


— „датум“ (datum) означава параметър или набор от параметри, който(които) определя(т) позицията на началната точка, мащаба и ориентацията на координатната система в съответствие с EN ISO 19111,


— „геодезичен датум“ (geodetic datum ) означава датум, описващ връзката на дадена координатна система със Земята в съответствие с EN ISO 19111,


— „координатна система“ (coordinate system) означава набор от математически правила за определяне как се присвояват координатите на точки в съответствие с EN ISO 19111,


— „координатна референтна система“ (coordinate reference system) означава координатна система, която е свързана с реалния свят чрез данни в съответствие с EN ISO 19111. Това определение включва координатни системи, основани на геодезични или Декартови координати, и координатни системи, основани на проекции на карти,


— „проекция на карта“ (map projection) означава промяна на координатите въз основа на привързване едно- към-едно, от геодезична координатна система към равнина, въз основа на един и същ датум в съответствие с EN ISO 19111,


— „съставна координатна референтна система“ (compound coordinate reference system) означава координатна референтна система, която използва две други независими координатни референтни системи, една за хори­ зонталния компонент и една за вертикалния компонент, за да опише местоположение, в съответствие с EN ISO 19111,


— „геодезична координатна система“ (geodetic coordinate system) означава координатна система, в която позицията се посочва чрез геодезична ширина, геодезична дължина и елипсоидна височина (в тримерния случай) в съответствие с EN ISO 19111.


1.2. Данни за тримерни и двумерни координатни референтни системи


За тримерните и двумерните координатни референтни системи и хоризонталния компонент на съставни коор­ динатни референтни системи, използвани за предоставяне на разположение на масиви от пространствени данни, данните са от Европейската земна референтна система 1989 (ETRS89) в области на нейния географски обхват или от Международната земна референтна система (ITRS) или други геодезични координатни референтни системи, съответстващи на ITRS, в области извън географския обхват на ETRS89. Съответстващ на ITRS означава, че определението на системата се основава на определението на ITRS и съществува добре докумен­ тирана взаимна връзка между двете системи в съответствие с EN ISO 19111.


1.3. Координатни референтни системи


Масивите от пространствени данни се предлагат посредством поне една от координатните референтни системи, посочени в раздели 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3, освен ако не се прилага някое от условията, посочени в раздел 1.3.4.


1.3.1. Тримерни координатни референтни системи


— тримерни Декартови координати, основани на данни, посочени в точка 1.2, и използващи параметрите на елипсоида на Геодезическата референтна система 1980 (GRS80),


— тримерни геодезически координати (ширина, дължина и елипсоидна височина), основани на данни, посочени в точка 1.2, и използващи параметрите на елипсоида на GRS80.


1.3.2. Двумерни координатни референтни системи


— двумерни геодезически координати (ширина и дължина), основани на данни, посочени в точка 1.2, и използващи параметрите на елипсоида на GRS80,


— равнинни координати, използващи Ламбертовата азимутна еквивалентна координатна референтна система на ETRS89,


— равнинни координати, използващи Ламбертова конформна конична координатна референтна система на ETRS89,


— равнинни координати, използващи Трансверзалната Меркаторова координатна референтна система на ETRS89.


1.3.3. Съставни координатни референтни системи


1. За хоризонталния компонент на съставната координатна референтна система се използва една от координатните референтни системи, посочени в раздел 1.3.2.


2. За вертикалния компонент се използва една от следните координатни референтни системи:


— за вертикалния компонент по суша се използва Европейската вертикална референтна система (EVRS) в рамките на нейния географски обхват за изразяване на височините, свързани с гравитацията. В области, които са извън географския обхват на EVRS, за изразяване на височините, свързани с гравитацията, се използват други вертикални референтни системи, свързани с гравитационното поле на Земята,


— за вертикалния компонент в свободна атмосфера се използва барометрично налягане, преобразувано във височина според ISO 2533:1975 Международна стандартна атмосфера.


1.3.4. Други координатни референтни системи


Изключенията, при които могат да бъдат използвани други координатни референтни системи, различни от изброените в 1.3.1, 1.3.2 или 1.3.3, са:


1. Други координатни референтни системи могат да бъдат посочвани за конкретни теми на пространствените данни в настоящото приложение.


2. Държавите-членки могат да определят подходящи координатни референтни системи за райони извън конти­

нентална Европа.


Геодезичните кодове и параметри, които са необходими, за да бъдат описани тези координатни референтни системи и да позволяват операции за преобразуване и трансформиране, се документират и се създава иденти­ фикатор в съответствие с EN ISO 19111 и ISO 19127.


1.4. Координатни референтни системи, използвани в мрежовата услуга за разглеждане


За извеждането на екран на масиви от пространствени данни с мрежовата услуга за разглеждане, както е посочено в Регламент (ЕО) № 976/2009, трябва да се предлагат поне координатните референтни системи за двумерни геодезически координати (географска ширина, географска дължина).


1.5. Идентификатори на координатни референтни системи


1. Параметрите и идентификаторите на координатните референтни системи се управляват в един или няколко общи регистъра за координатни референтни системи.


2. Единствено идентификатори, които се съдържат в общ регистър, се използват за позоваване на координатните референтни системи, изброени в настоящия раздел.


2. ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТНИ МРЕЖИ (GRIDS)


2.1. Определения


Следните определения се прилагат в допълнение към определенията, посочени в член 2:


— „координатна мрежа“ (grid) означава мрежа, съставена от два или повече набора от криви, в която елементите от всеки набор се пресичат с елементите на другите набори по алгоритмичен начин,


— „клетка на координатна мрежа“ (grid cell) означава клетка, очертана от кривите на координатната система,


— „точка на координатна мрежа“ (gridpoint) означава точка, която се намира на пресечната точка на две или повече криви в дадена координатна мрежа.


2.2. Координатни мрежи


Посочената в раздел 2.2.1 координатна мрежа се използва в INSPIRE, освен ако не е приложимо някое от условията, посочени в раздел 2.2.2.


2.2.1. Координатна мрежа за общоевропейски пространствен анализ и докладване


Координатната мрежа, посочена в настоящия раздел, се използва като рамка за географско рефериране, където се изискват координатни мрежи с фиксирани и еднозначно определени местоположения на равноплощни клетки на мрежата.


Координатната мрежа се основава на Ламбертовата азимутна равноплощна координатна референтна система на ETRS89 (ETRS89-LAEA), чиито център на проекцията е на точка 52° N, 10° E и отместване по посока изток: x0 = 4 321 000 m, отместване по посока север: y0 = 3 210 000 m.


Началото на координатната мрежа съвпада с условната начална точка на координатите (x = 0, y = 0) на координатната референтна система ETRS89-LAEA.


Точките на координатната мрежа за координатни мрежи, основани на ETRS89-LAEA, съвпадат с точките на координатната мрежа на мрежата.


Координатната мрежа е йерархична, с резолюции от 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m и 100 000 m.


Ориентацията на координатната мрежа е юг—север, запад—изток.


Координатната мрежа се обозначава като Grid_ETRS89-LAEA. За идентифициране на отделно ниво на резолюция е приложен размерът на клетките в метри.


Референтната точка на дадена клетка на координатна мрежа е долният ляв ъгъл на клетката на координатната система.


За еднозначно рефериране и идентифициране на клетка на координатна мрежа се използва код на клетката, който се състои от размера на клетката и координатите на долния ляв ъгъл на клетката в ETRS89-LAEA. Размерът на клетката се посочва в метри („m“) за размери на клетки до 100 m или в километри („km“) за размери на клетки от 1 000 m и повече. Стойностите на посока север и посока изток се разделят на 10n, където n е броят на незначещите нули в стойността на размера на клетката.


2.2.2. Други координатни мрежи


Изключенията, при които могат да се използват други координатни системи, различни от посочената в раздел 2.2.1, са:


1. За конкретни теми на пространствените данни в настоящото приложение могат да бъдат посочени други координатни системи. В този случай данните, обменени посредством специфична за темата координатна мрежа, използват стандарти, в които определението на координатната мрежа или е включено в данните, или е свързано чрез препратка.


2. За рефериране на координатни мрежи в райони, извън континентална Европа, държавите-членки могат да определят своя собствена координатна мрежа, основана на геодезическа координатна референтна система, съответстваща на ITRS, и Ламбертова азимутна равноплощна проекция съгласно същите принципи, определени за координатната мрежа, посочена в раздел 2.2.1. В този случай се създава идентификатор за координатната референтна система.


3. ГЕОГРАФСКИ НАИМЕНОВАНИЯ


3.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти от масиви от данни, които са свързани с темата на пространствените данни Географски наименования:


— Наименувано място


3.1.1. Наименувано място (NamedPlace)


Всяко образувание от реалния свят, назовано с едно или няколко съществителни собствени имена.


Атрибути на типа пространствен обект NamedPlace


Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрия, свързана с наимену­ ваното място. Тази спецификация на данните не ограничава типовете геометрия. GM_Object  
inspireId Външен идентификатор на пространствен обект. Identifier  
leastDetailedViewingResolution Резолюция, изразена като обратна стойност на даден указателен мащаб или наземно разстояние, над които наименуваното място и неговото(ите) свързано(и) име(имена) вече не трябва да се показват в базова услуга за разглеждане. MD_Resolution voidable
localType Характеризация на вида обра- зувание, обозначено от географското(ите) наименоваие(я), както е определено от доставчика на данните, дадено на поне един официален език на Европейския съюз. LocalisedCharacterString voidable
mostDetailedViewingResolution Резолюция, изразена като обратна стойност на даден указателен мащаб или наземно разстояние, под които наименуваното място и свързаното(ите) с него име(имена) вече не трябва да се показват в базова услуга за разглеждане. MD_Resolution voidable
name Наименование на наименуваното място. GeographicalName  
relatedSpatialObject Идентификатор на пространствен обект, представляващ същото обра- зувание, но появяващ се в други теми на INSPIRE, ако има такива. Identifier voidable
type Характеристика на вида на обра- зуванието, обозначено от географското(ите) наименование(я). NamedPlaceTypeValue voidable


3.2. Типове данни


3.2.1. Географско наименование (GeographicalName)


Собствено име, използвано за образувание от реалния свят.


Атрибути на типа данни GeographicalName


Атрибут Определение Тип Voidability
grammaticalGender Класове на съществителните имена, отразени в поведението на свръзните думи. GrammaticalGenderValue voidable
grammaticalNumber Граматична категория на същест­ вителни имена, която изразява различията в броя. GrammaticalNumberValue voidable
language Език на наименованието, даден като трибуквен код в съответствие с ISO 639-3 или ISO 639-5. CharacterString voidable
nameStatus Качествена информация, която позволява да се разграничи с каква достоверност следва да се разглежда наименованието по отношение на неговата стандартизация и/или акту­ алност. NameStatusValue voidable
nativeness Информация, която позволява да се потвърди дали наименованието е това, което се използва или е било използвано в района, в който се намира пространственият обект, в момента, в който наименованието се използва/е било използвано. NativenessValue voidable
pronunciation Правилно, точно или стандартно (стан­ дартно в рамките на съответната езикова общност) произношение на географското наименование. PronunciationOfName voidable
sourceOfName Първоначален източник на данните, от който е взето географското наиме­ нование и е интегрирано в масив от данни, който го предоставя/публикува. За някои наименувани пространствени обекти отново може да се препраща към масива от данни за публикуване, ако няма на разположение друга информация. CharacterString voidable
spelling Правилен начин на изписване на географското наименование. SpellingOfName  


3.2.2. Произношение на наименованието (PronunciationOfName)


Правилно, точно или стандартно (стандартно в рамките на съответната езикова общност) произношение на наименованието.


Атрибути на типа данни PronunciationOfName


Атрибут Определение Тип Voidability
pronunciationIPA Правилно, точно или стандартно (стан­ дартно в рамките на съответната езикова общност) произношение на наименование, изразено чрез Международната фонетична азбука (International Phonetic Alphabet) (IPA). CharacterString voidable
pronunciationSoundLink Правилно, точно или стандартно (стан­ дартно в рамките на съответната езикова общност) произношение на наименование, изразено чрез връзка към определен звуков файл. URI voidable


Ограничения за типа данни PronunciationOfName


Поне един от двата атрибута pronunciationSoundLink и pronunciationIPA не трябва да е невалиден (void).


3.2.3. Правопис на наименованието (SpellingOfName)


Правилен начин за изписване на наименованието.


Атрибути на типа данни SpellingOfName


Атрибут Определение Тип Voidability
script Набор от графични символи (например азбука), използвани при изписване на наименованието, изразени, където е приложимо, посредством четирибуквените кодове, определени в ISO 15924. CharacterString voidable
text Начинът, по който е изписано името. CharacterString  
transliterationScheme Използваният метод за преобразуване на наименованията между различните азбуки. CharacterString voidable


3.3. Списъци с кодове


3.3.1. Граматичен род (GrammaticalGenderValue)


Граматичният род на географското наименование.

>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1


3.3.2. Граматично число (GrammaticalNumberValue)


Граматичното число на дадено географско наименование.


Този списък с кодове се управлява в общ регистър на списъци с кодове.


3.3.3. Статус на наименованието (NameStatusValue)


Статусът на дадено географско наименование, тоест информацията, която позволява да се разграничи доколко достоверно е името от гледна точка на неговата стандартизация и/или неговата актуалност.


>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове NameStatusValue

Стойност

Определение


historical

Историческо наименование, което понастоящем не се използва.


official

Наименование, използвано понастоящем и официално одобрено или установено по законодателен път.


other

Наименование, използвано понастоящем, но не е нито официално, нито одобрено.


standardised

Наименование, използвано понастоящем и прието или препоръчано от орган, комуто е възложена съвещателна функция и/или е оправомощен да взема решения по въпроси на топонимията.3.3.4. Тип наименувано място (NamedPlaceTypeValue)


Типът на дадено наименувано място.


>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове

Named Place Type Value


Стойност

Определение


administrativeUnit

Административни единици, отделени с административни граници и отграничаващи райони, върху които държавите-членки имат и/или упражняват юридически правомощия за целите на местното, регионалното и националното управление


building

Географско разположение на сградите.


hydrography

Хидрографски елементи, включително морски райони и други водни маси и свързани с тях елементи, включително речни басейни и подбасейни.


landcover

Физическа и биологична покривка на земната повърхност, включително изкуствени повърхности, селскостопански райони, гори, (полу-) естествени райони, влажни зони, водни маси.


landform

Геоморфологична характеристика на терена.


other

Пространствен обект, който не е включен в другите типове от списъка с кодове.


populatedPlace

Място, обитавано от хора.


protectedSite

Район, определен или управляван съгласно международното право, правото на Европейския съюз и законодателството на държавите-членки за постигане на определени цели за опазване.


transportNetwork

Автомобилни, железопътни, въздушни, водни и въжени транспортни мрежи и прилежаща инфраструктура. Включват връзки между различните мрежи


3.3.5. Местен характер (NativenessValue)


Местният характер на дадено географско наименование.


>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове Nativeness Value

Стойност

Определение


endonym

Наименование на географски обект на официален език или на утвърден език в района, където се намира обектът.


exonym

Наименование, използвано на конкретен език за географски обект, намиращ се извън района, в който този език е широко разпространен, и различаващо се по форма от съответния(те) ендоним(и) в района, където се намира географският обект.

3.4. Слоеве


Слой за темата на пространствените данни Географски наименования


Наименование на слоя Заглавие на слоя Тип пространствен обект
GN.GeographicalNames Географски наименования NamedPlace


4. АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ


4.1. Типове пространствени данни


Следните типове пространствени данни се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти от масиви от данни, свързани с темата на пространствените данни Административни единици:


— административна граница,


— административна единица,


— кондоминиум,


— регион по NUTS.


4.1.1. Административна граница (AdministrativeBoundary)


Разграничителна линия между административни единици.


Атрибути на типа пространствен обект AdministrativeBoundary


Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни. DateTime voidable
country Двубуквен код на страната съгласно Междуинституционалните указания за оформяне на актовете, публикувани от Службата за публикации на Евро­ пейския съюз. CountryCode  
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрично представяне на гранична линия. GM_Curve  
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  
legalStatus Правен статут на тази административна граница. LegalStatusValue voidable
nationalLevel Йерархичните нива на всички съседни административни единици, от които тази граница е част. AdministrativeHierarchyLevel  
technicalStatus Техническият статут на админист­ ративната граница. TechnicalStatusValue voidable
       


Асоциативни роли на типа пространствен обект AdministrativeBoundary


Асоциативна роля Определение Тип Voidability
admUnit Административните единици, разделени посредством тази административна граница. AdministrativeUnit voidable


4.1.2. Административна единица (AdministrativeUnit)


Административна единица, върху която определена държава-членка има и/или упражнява правомощия, свързани

с юрисдикцията, за целите на местното, регионалното и националното управление.


Атрибути на типа пространствен обект AdministrativeUnit


Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
country Двубуквен код на страната в съответствие с Междуинституционалните указания за оформяне на актовете, публикувани от Службата за публикации на Европейския съюз. CountryCode  
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрично представяне на простран­ ствената област, обхваната от тази адми­ нистративна единица. GM_MultiSurface  
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  
name Официално национално географско наименование на административната единица, дадено на няколко езика, когато се изисква. GeographicalName  
nationalCode Тематичен идентификатор, отговарящ на националните административни кодове, определени във всяка страна. CharacterString  
nationalLevel Равнище в националната административна йерархия, на което е установена адми­ нистративната единица. AdministrativeHierar­ chyLevel  
nationalLevelName Наименование на равнището в нацио­ налната административна йерархия, на което е установена административната единица. LocalisedCharacterString voidable
residenceOfAuthority Център за национална или местна адми­ нистрация. ResidenceOfAuthority voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект AdministrativeUnit

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
administeredBy Административна единица, установена на същото равнище в националната адми­ нистративна йерархия, която се адми­ нистрира по съвместителство от тази административна единица. AdministrativeUnit voidable
boundary Административните граници между тази административна единица и всички единици, граничещи с нея. AdministrativeBoundary voidable
coAdminister Административна единица, установена на същото равнище в националната адми­ нистративна йерархия, която се адми­ нистрира по съвместителство от тази административна единица. AdministrativeUnit voidable
condominium Кондоминиум, администриран от тази административна единица. Condominium voidable
Асоциативна роля Определение Тип Voidability
lowerLevelUnit Единици, установени на по-ниско равнище в националната административна йерархия, които се администрират от административната единица. AdministrativeUnit voidable
NUTS Регион по NUTS, който топологично съдържа тази административна единица NUTSRegion voidable
upperLevelUnit Единица, установена на по-високо равнище в националната административна структура, която тази административна единица администрира AdministrativeUnit voidable


Ограничения за типа пространствен обект AdministrativeUnit


Асоциативната роля condominium се прилага единствено за административни единици с nationalLevel=„1st order“ (национално равнище).


Никоя единица на най-ниското равнище не може да свързва единици на по-ниско равнище.


Никоя единица на най-високото равнище не може да свързва единици на по-високо равнище.


4.1.3. Кондоминиум (Condominium)


Административна област, установена независимо от всяко национално административно разделение на тери­

торията и администрирана от две или повече страни.


Атрибути на типа пространствен обект Condominium


Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрично представяне на простран­ ствена област, обхваната от този кондо­ миниум GM_MultiSurface  
inspireId Външен идентификатор на пространствен обект. Identifier  
name Официално географско наименование на този кондоминиум, дадено на няколко езика, където се изисква. GeographicalName voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект Condominium

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
admUnit Административната единица, която адми­ нистрира кондоминиума AdministrativeUnit voidable


4.1.4. Регион по NUTS (NUTSRegion)


Териториална единица за статистиката, определена в рамките на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда от тема на пространствените данни Статистически единици в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Атрибути на типа пространствен обект NUTSRegion

Атрибут Определение Тип Voidability
NUTSCode Уникален код на териториалната единица за статистика, както е определена в рамките на Регламент (ЕО) № 1059/ 2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. CharacterString  
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била земенена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрично представяне на простран­ ствената област, обхваната от този регион по NUTS. GM_MultiSurface  
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  


4.2. Типове данни


4.2.1. Седалище на властите (ResidenceOfAuthority)


Тип данни, представляващ наименованието и позицията на седалището на властите.


Атрибути на типа данни ResidenceOfAuthority

Атрибут Определение Тип Voidability
geometry Позиция на седалището на властите. GM_Point voidable
name Наименованието на седалището на властите. GeographicalName  


4.3. Изброявания


4.3.1. Правен статут (LegalStatusValue)


Описание на правния статут на административните граници.


Позволени стойности за изброяването LegalStatusValue

Стойност Определение
agreed Границата със сравнени контури е съгласувана между съседните админист­ ративни единици и вече е стабилна.
notAgreed Границата със сравнени контури още не е съгласувана между съседните адми­ нистративни единици и може да бъде променена.


4.3.2. Технически статут (TechnicalStatusValue)


Описание на техническия статут на административните граници.


Позволени стойности за изброяването TechnicalStatusValue


Стойност Определение
edgeMatched Границите на съседни административни единици имат еднакъв набор от коор­ динати.
notEdgeMatched Границите на съседни административни единици нямат еднакъв набор от коор­ динати.


4.4. Списъци с кодове


4.4.1. Равнище в административната йерархия (AdministrativeHierarchyLevel)


Равнище на администрация в националната административна йерархия. Този списък с кодове отразява равнището в йерархичната пирамида на административните структури, което се основава на геометрично събиране на територии и не е задължително да описва зависимостта между свързаните административни власти.

>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове AdministrativeHierarchyLevel

Стойност

Определение


1stOrder

Най-високо равнище в националната административна йерархия (равнище държава).


2ndOrder

2-ро равнище в националната административна йерархия.


3rdOrder

3-то равнище в националната административна йерархия.


4thOrder

4-то равнище в националната административна йерархия.


5thOrder

5-ро равнище в националната административна йерархия.


6thOrder

6-то равнище в националната административна йерархия.


4.5. Изисквания, специфични за темите


1. Всяка инстанция на типа пространствен обект AdministrativeUnit, освен единицата на национално ниво, която представлява държава-членка и съвместно администрирани единици, се отнася за точно една единица на по-високо равнище в административната йерархия. Това съответствие се изразява с асоциативната роля upperLevelUnit на типа пространствен обект AdministrativeUnit.


2. Всяка инстанция на типа пространствен обект AdministrativeUnit, освен тези на най-ниското равнище, се отнася до съответните им единици на по-ниско равнище. Това съответствие се изразява с асоциативната роля lowerLevelUnit на типа пространствен обект AdministrativeUnit.


3. Ако дадена административно единица се администрира съвместно от две или повече административни единици, се използва асоциативната роля administeredBy. Единиците, които администрират съвместно тази единица, прилагат обратната роля coAdminister.


4. Административни единици на едно и също равнище в административната йерархия по същество не споделят общи области.


5. Инстанциите на типа пространствен обект AdministrativeBoundary отговарят на контурите в топологичната структура на пълната (включваща всички равнища) графика на границите.


6. Пространственият обхват на определен кондоминиум не може да бъде част от геометрията, представляваща пространствения обхват на определена административна единица.


7. Кондоминиумите могат да бъдат администрирани единствено от административни единици на равнище страна.


4.6. Слоеве


Слоеве на темата на пространствените данни Administrative Units

Наименование на слоя Заглавие на слоя Тип пространствен обект
AU.AdministrativeUnit Административна единица AdministrativeUnit
AU.AdministrativeBoundary Административна граница AdministrativeBoundary
AU.Condominium Кондоминиум Condominium
AU.NUTSRegion Регион по NUTS NUTSRegion


5. АДРЕСИ


5.1. Определения


Следните определения се прилагат в допълнение към определенията, посочени в член 2:


— „адресируем обект“ означава пространствен обект, с който има смисъл да се свързват адреси.


5.2. Типове пространствени обекти


Използват се следните типове пространствени обекти за обмен и класификация на пространствени обекти от масиви от данни, свързани с темата на пространствените данни Адреси:


— адрес,


— наименование на областта на адреса,


— компонент на адрес,


— наименование на административна единица,


— пощенски дескриптор,


— наименование на пътна артерия.


5.2.1. Адрес (Address)


Идентификация на постоянно местонахождение на имот посредством структурирано съчетание от географски наименования и идентификатори.


Атрибути на типа пространствен обект Address

Атрибут Определение Тип Voidability
alternativeIdentifier Външен, тематичен идентификатор на простран­ ствения обект адрес, който позволява оперативна съвместимост със съществуващите заварени системи или приложения. CharacterString voidable
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на простран­ ствения обект е включена или променена в масива от пространствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на простран­ ствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
inspireId Външен идентификатор на пространствения обект. Identifier  
locator Обозначение или наименование, което може да бъде прочетено от човека. AddressLocator  
position Позиция на характерна точка, която пред­ ставлява местонахождението на адреса според определена спецификация, включително информация за произхода на позицията. GeographicPosition  
status Валидност на адреса в рамките на жизнения цикъл (версия) на пространствения обект адрес. StatusValue voidable
validFrom Дата и час, когато тази версия на адреса е станала или ще стане валидна в реалния свят. DateTime voidable
validTo Дата и час, когато тази версия на адреса е престанала или ще престане на съществува в реалния свят. DateTime voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект Address

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
building Сграда, за която е определен адресът или с която е свързан. Типът е специфициран в темата на простран­ ствените данни Сгради voidable
component Представлява, че компонентът на адреса е обвързан като част от адреса. AddressComponent  
parcel Кадастрален парцел, за който е определен този адрес или с който е свързан. CadastralParcel voidable
parentAddress Главен (основен) адрес, с който този (под) адрес е тясно свързан Address voidable


Ограничения за типа пространствен обект Address


Всеки адрес има компонент на адреса на пространствения обект административна единица, чието равнище е 1 (страна).


Всеки адрес има точно една географска позиция по подразбиране (атрибутът „default“ на пространствения обект

GeographicPosition трябва да бъде „true“).


5.2.2. Наименование на областта на адреса (AddressAreaName)


Компонент на адреса, който представлява наименованието на географската област или местност, в която са групирани няколко адресируеми обекта за целите на адресиране, без да е административна единица.


Този тип е подтип на AddressComponent.


Атрибути на типа пространствен обект AddressAreaName

Атрибут Определение Тип Voidability
name Собствено име, използвано за областта на адреса. GeographicalName  


Асоциативни роли на типа пространствен обект AddressAreaName

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
namedPlace Наименуваното място, което се пред­ ставлява от това наименование на област на адрес. NamedPlace voidable


5.2.3. Компонент на адрес (AddressComponent)


Идентификатор или географско наименование на специфична географска област, местонахождение или друг пространствен обект, който определя обхвата на даден адрес.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект AddressComponent

Атрибут Определение Тип Voidability
alternativeIdentifier Външен, тематичен идентификатор на пространствения обект компонент на адреса, който позволява оперативната съвместимост със съществуващите, заварени системи или приложения. CharacterString voidable
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е включена или променена в масива от пространствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  
status Валидност на компонента на адреса в рамките на жизнения цикъл (версия) на пространствения обект на компонента на адреса. StatusValue voidable
validFrom Дата и час, когато тази версия на компонента на адреса е станала или ще стане валидна в реалния свят. DateTime voidable
validTo Дата и час, когато компонентът на адреса е престанал/ще престане да съществува в реалния свят. DateTime voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект AddressComponent

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
situatedWithin Друг компонент на адреса, в рамките на който е разположен пространственият обект, представляван от този компонент на адреса. AddressComponent voidable


5.2.4. Наименование на административна единица (AdminUnitName)


Компонент на адреса, който представлява наименованието на административна единица, в която дадена държава- членка има и/или упражнява свързани с юрисдикцията правомощия, за целите на местното, регионалното и националното управление.


Този тип е подтип на AddressComponent.


Атрибути на типа пространствен обект AdminUnitName

Атрибут Определение Тип Voidability
level Равнището на администрацията в националната административна йерархия. AdministrativeHierarchyLevel  
name Официално географско наиме­ нование на административната единица, дадено на различни езици, когато се изисква. GeographicalName  


Асоциативни роли на типа пространствен обект AdminUnitName

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
adminUnit Административната единица, която е източникът на съдържанието на наимено­ ванието на административната единица. AdministrativeUnit voidable


5.2.5. Пощенски дескриптор (PostalDescriptor)


Компонент на адреса за пощенски цели, който представлява идентификацията на подразделение на адреси и точки за пощенски доставки в определена страна, регион или град.


Този тип е подтип на AddressComponent.


Атрибути на типа пространствен обект PostalDescriptor

Атрибут Определение Тип Voidability
postCode Код, създаден и поддържан за пощенски цели, за идентифициране на подраз­ деление на адреси и точки за пощенски доставки. CharacterString  
postName Едно или повече наименования, създадени и поддържани за пощенски цели, за иден­ тифициране на подразделение на адреси и точки за пощенски доставки. GeographicalName  


Ограничения за типа пространствен обект PostalDescriptor


Ако не съществува пощенски код, се изисква наименование на пощата.


Ако не съществува наименование на пощата, се изисква пощенски код.


5.2.6. Наименование на пътна артерия (ThoroughfareName)


Компонент на адреса, който представлява наименованието на алея или път от едно местонахождение до друго.


Този тип е подтип на AddressComponent.


Атрибути на типа пространствен обект ThoroughfareName

Атрибут Определение Тип Voidability
name Наименование на пътна артерия. ThoroughfareNameValue  


Асоциативни роли на типа пространствен обект ThoroughfareName

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
transportLink Една или няколко транспортни мрежови връзки, към които е привързан простран­ ственият обект Наименование на пътна артерия. TransportLink voidable


5.3. Типове данни


5.3.1. Указател на адреса (AddressLocator)


Обозначение или наименование, което може да бъде прочетено от човека, позволяващо на даден потребител или приложение да реферира и разграничи адреса от съседни адреси, в рамките на наименование на пътна артерия, наименование на област на адреса, наименование на административна единица или пощенски дескриптор, в който се намира адресът.


Атрибути на типа данни AddressLocator

Атрибут Определение Тип Voidability
designator Номер или поредица от символи, които еднозначно идентифицират указателя в рамките на съответния обхват(и). LocatorDesignator  
level Равнището, за което се отнася указателят. LocatorLevelValue  
name Географско наименование или описателен текст, свързан с имот, който е иденти­ фициран от указателя. LocatorName  


Асоциативни роли на типа данни AddressLocator

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
withinScopeOf Компонентът на адреса, който определя обхвата, в рамките на който е определен указателят на адреса в съответствие с правила, гарантиращи еднозначност. AddressComponent voidable


Ограничения за типа данни AddressLocator


Ако не съществува обозначение, се изисква наименование.


Ако не съществува наименование, се изисква обозначение.


5.3.2. Представяне на адреса (AddressRepresentation)


Представяне на пространствен обект адрес за употреба във външни схеми за приложения, които е необходимо да включват основната информация за адреса по четлив начин.


Атрибути на типа данни AddressRepresentation

Атрибут Определение Тип Voidability
addressArea Наименование или наименования на географска област или местност, която групира редица адресируеми обекти за целите на адресиране, без да е админист­ ративна единица. GeographicalName voidable
adminUnit Наименование или наименования на административна единица, където държава-членка има и/или упражнява свързани с юрисдикцията правомощия, за целите на местното, регионалното и националното управление. GeographicalName  
locatorDesignator Номер или поредица от символи, която позволява на даден потребител или приложение да тълкува, анализира и форматира указателя в рамките на съот­ ветния обхват. Един указател може да включва повече обозначения на указатели. CharacterString  
locatorName Собствено(и) име(имена), използвано(и) за образуванието от реалния свят, идентифи­ цирано от указателя. GeographicalName  
postCode Код, създаден и поддържан за пощенски цели, за идентифициране на подраз­ деление на адреси и точки за пощенски доставки. CharacterString voidable
postName Едно или повече имена, създадени и поддържани за пощенски цели, за иден­ тифициране на подразделение на адреси и точки за пощенски доставки. GeographicalName voidable
thoroughfare Наименованието или наименованията на алея или път от едно местонахождение до друго, като сухоземен път или воден път. GeographicalName voidable


Асоциативни роли на типа данни AddressRepresentation

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
addressFeature Референция към пространствения обект Адрес. Address voidable
       


5.3.3. Географска позиция (GeographicPosition)


Позицията на характерна точка, която представлява местонахождението на адреса в съответствие с определена спецификация, включително информация за произхода на позицията.


Атрибути на типа данни GeographicPosition

Атрибут Определение Тип Voidability
default Посочва дали тази позиция се счита за позиция по подразбиране или не. Boolean  
geometry Позицията на точката, изразена като координати в избрана пространствена референтна система. GM_Point  
method Описание как и от кого е създадена или получена географската позиция на адреса. GeometryMethodValue voidable
specification Информация, определяща специфи­ кацията, използвана за да се създаде или получи тази географска позиция на адреса. GeometrySpecificationValue voidable


5.3.4. Обозначение на указател (LocatorDesignator)


Номер или поредица от символи, която еднозначно идентифицира указателя в рамките на съответния(те)

обхват(и). Пълната идентификация на указателя би могла да включва едно или повече обозначения на указател.


Атрибути на типа данни LocatorDesignator

Атрибут Определение Тип Voidability
designator Идентифициращата част на обозна­ чението на указателя, съставена от една или повече цифри или други символи. CharacterString  
type Типът на стойността на указателя, който дава възможност дадено приложение да го тълкува, анализира или форматира в съот­ ветствие с определени правила. LocatorDesignatorTypeValue  


5.3.5. Наименование на указател (LocatorName)


Собствено име, присвоено на образувание от реалния свят, идентифицирано от указател.


Атрибути на типа данни LocatorName

Атрибут Определение Тип Voidability
name Идентифициращата част от наимено­ ванието на указател. GeographicalName  
type Типът на стойността на указателя, който дава възможност на дадено приложение да го тълкува, анализира или форматира в съответствие с определени правила. LocatorNameTypeValue  


5.3.6. Част от наименование (PartOfName)


Част от пълното наименование, получена чрез подразделяне на наименованието на пътна артерия на отделни семантични части, като се използва същият език и азбука, както и за пълното наименование на пътната артерия.


Атрибути на типа данни PartOfName

Атрибут Определение Тип Voidability
part Символният низ, който изразява отделната част от наименованието, като се използва същият език и азбука, както и за пълното наименование на пътната артерия. CharacterString  
type Класификация на частта от наимено­ ванието в съответствие с неговата семантика (значение) в пълното наиме­ нование на пътната артерия. PartTypeValue  


5.3.7. Стойност на наименованието на пътна артерия (ThoroughfareNameValue)


Собствено име, използвано опционално за пътни артерии, включващо подразделяне на наименованието на части.


Атрибути на типа данни ThoroughfareNameValue

Атрибут Определение Тип Voidability
name Собствено име, използвано за пътната артерия. GeographicalName  
nameParts Една или няколко части, на които може да бъде разделено наименованието на пътната артерия. PartOfName voidable


5.4. Списъци с кодове


5.4.1. Метод на геометрията (GeometryMethodValue)


Описание как и от кого е създадена или получена тази географска позиция на адреса.


Този списък с кодове се управлява в общ регистър на списъци с кодове.


5.4.2. Спецификация на геометрията (GeometrySpecificationValue)


Информация, определяща спецификацията, използвана за създаване или получаване на тази географска позиция на адреса.

>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове GeometrySpecificationValue

Стойност

Определение


addressArea

Позиция, получена от съответната област на адреса.


adminUnit1stOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 1-во равнище.


adminUnit2ndOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 2-ро равнище.


adminUnit3rdOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 3-то равнище.


adminUnit4thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 4-то равнище.


adminUnit5thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 5-то равнище.


adminUnit6thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 6-то равнище.


building

Позицията цели идентифициране на съответната сграда.


entrance

Позицията цели идентифициране на входа или портала.


parcel

Позицията цели идентифициране на съответния поземлен парцел.


postalDelivery

Позицията цели идентифициране на пункт за доставка по пощата.


postalDescriptor

Позиция, получена от съответната зона за пощенския код.


segment

Позиция, получена от съответния участък на пътната артерия.


thoroughfareAccess

Позицията цели идентифициране на точката за достъп от пътната артерия.


utilityService

Позицията цели идентифициране на пункт за комунална услуга.


5.4.3. Тип на обозначението на указателя (LocatorDesignatorTypeValue)


Описание на семантиката на обозначението на указателя.


Този списък с кодове се управлява в общ регистър на списъци с кодове.


5.4.4. Равнище на указателя (LocatorLevelValue)


Равнището, за което се отнася указателя.

>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове LocatorLevelValue

Стойност

Определение


accessLevel

Указателят идентифицира конкретен достъп до поземлен участък, сграда или подобен обект чрез използването на номер на входа или друг подобен идентификатор.


postalDeliveryPoint

Указателят идентифицира пункт за доставка по пощата.


siteLevel

Указателят идентифицира конкретен поземлен участък, сграда или подобен имот чрез използването на адресен номер, номер на сградата, наименование на сградата или на имота.


unitLevel

Указателят идентифицира конкретна част от сграда.


5.4.5. Тип на наименованието на указателя (LocatorNameTypeValue)


Описание на семантиката на наименованието на указателя.

>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове LocatorNameTypeValue

Стойност

Определение


buildingName

Наименование на сграда или на част от сграда.


descriptiveLocator

Текстово описание на местоположението или на адресируем обект.


roomName

Идентификатор за жилище, апартамент или помещение във вътрешността на сграда.


siteName

Наименование на недвижим имот, комплекс от сгради или на обект.


5.4.6. Тип на частта (PartTypeValue)


Класификация на частта от наименованието в съответствие с неговата семантика в пълното наименование на пътната артерия.


>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове PartTypeValue

Стойност

Определение


name

Частта от наименованието представлява основната част или корен на наименованието на пътната артерия.


namePrefix

Частта от наименованието се използва за разделяне на съединителни думи, които не са от значение за сортиране, от основната част на наименованието на пътната артерия.


qualifier

Частта от наименованието е определящо за наименованието на пътната артерия.


type

Частта от наименованието посочва категорията или типа на пътната артерия.

5.4.7. Статус (StatusValue)


Настояща валидност на адрес от реалния свят или компонент на адреса.


>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове StatusValue

Стойност

Определение


alternative

Адрес или компонент на адрес, който е широко използван, но се различава от главния (основния) адрес или компонент на адрес, определен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.


current

Сегашен и валиден адрес или компонент на адрес съгласно официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или считан от администратора на масива за най-подходящ, обичайно използван адрес.


proposed

Адрес или компонент на адрес, за който се очаква одобрение от администратора на масива или от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси.


reserved

Адрес или компонент на адрес, одобрен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива, но неприлаган все още.


retired

Адрес или компонент на адрес, който вече не се използва често или е отменен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.

5.5. Изисквания, специфични за темите


5.5.1. Позиция на адреса


1. В масива от данни позицията на адреса се представлява от координатите на действителното местонахождение с най-добрата налична точност. Това са най-точните, пряко получени координати или, ако няма такива, координатите, получени от някой от компонентите на адреса, като се даде предимство на компонента, който позволява най-точното определяне на позицията.


2. Ако даден адрес има повече от една позиция, атрибут specification се попълва с различна стойност за всяка от тях.


5.5.2. Асоциативни роли


1. Асоциативната роля withinScopeOf се попълва за всички указатели, които са определени в съответствие с правила, които целят да гарантират еднозначност в рамките на конкретен компонент на адреса (т.е. наиме­ нование на пътна артерия, наименование на област на адрес, пощенски дескриптор или наименование на административна единица).


2. Асоциативната роля parentAddress се попълва за всички адреси, които са свързани с основен (или главен) адрес.


3. Адресът следва да бъде свързан с наименованието на страната, в която се намира. Освен това адресът трябва да има връзки с допълнителните компоненти на адреса, необходими за еднозначно идентифициране и намиране на инстанцията на адреса.


5.6. Слоеве


Слой за темата на пространствените данни Адреси


Наименование на слоя Заглавие на слоя Тип пространствен обект  
AD.Address Адреси Address  


6. КАДАСТРАЛНИ ПАРЦЕЛИ


6.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмен и класификация на пространствени обекти от масиви от данни, свързани с темата на пространствените данни Кадастрални парцели:


— основна имотна единица,


— кадастрална граница,


— кадастрален парцел,


— кадастрално зониране.


Кадастралните парцели винаги следва да са достъпни.


Основните имотни единици следва да се предоставят на разположение от държавите-членки, където уникални кадастрални референции са дадени само за основни имотни единици, а не за парцели.


Кадастралните граници следва да се предоставят на разположение от държавите-членки, когато за кадастралната граница е записана информация за абсолютната позиционна точност.


6.1.1. Основна имотна единица (BasicPropertyUnit)


Основната единица на собственост, която е вписана в поземлените книжа, поземлените регистри или други равностойни документи. Определя се от еднозначна собственост и еднакви права върху недвижимо имущество

и може да се състои от един или повече съседни или географски разделени парцели.


Атрибути на типа пространствен обект BasicPropertyUnit

Атрибут Определение Тип Voidability
areaValue Регистрирана стойност на област, която дава количествено определение на областта, проектирана върху хори­ зонталната равнина на кадастралните парцели, съставящи основната имотна единица. Area voidable
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  
nationalCadastralReference Тематичен идентификатор на национално равнище, обикновено целия национален код на основната имотна единица. Трябва да гарантира връзката с националния кадастрален регистър или други равностойни документи. CharacterString  
validFrom Официална дата и час, когато основната имотна единица е била/ще бъде правно установена. DateTime voidable
validTo Дата и час, когато основната имотна единица правно е престанала/ще престане да бъде използвана. DateTime voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект BasicPropertyUnit

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
administrativeUnit Административната единица на най-ниско административно равнище, съдържаща тази основна имотна единица. AdministrativeUnit voidable


Ограничения за типа пространствен обект BasicPropertyUnit


Стойността на areaValue се дава в квадратни метри.


6.1.2. Кадастрална граница (CadastralBoundary)


Част от контура на кадастрален парцел. Една кадастрална граница може да бъде споделена от два съседни кадастрални парцела.


Атрибути на типа пространствен обект CadastralBoundary

Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
estimatedAccuracy Оценена абсолютна точност на позицио­ ниране на кадастралната граница в изпол­ званата координатна референтна система на INSPIRE. Абсолютната точност на позициониране е средната стойност на неопределеност на позиционирането за даден набор от позиции, където неопреде­ леността на позиционирането пред­ ставлява разстоянието между изменерена позиция и това, което се счита за съот­ ветстващата вярна позиция. Length voidable
geometry Геометрия на кадастралната граница. GM_Curve  
inspireId Външен идентификатор на обект за пространствения обект. Identifier  
validFrom Официална дата и час, когато кадаст­ ралната граница е била/ще бъде правно установена. DateTime voidable
validTo Дата и час, когато кадастралната граница правно е престанала/ще престане да се използва. DateTime voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект CadastralBoundary

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
parcel Кадастралният(ите) парцел(и), ограничени от тази кадастрална граница. Една кадастрална граница може да ограничава един или два кадастрални парцела. CadastralParcel voidable


Ограничения за типа пространствен обект CadastralBoundary


Стойността на estimatedAccuracy се посочва в метри.


6.1.3. Кадастрален парцел (CadastralParcel)


Райони, посочени в кадастрални регистри или други равностойни документи.


Атрибути на типа пространствен обект CadastralParcel

Атрибут Определение Тип Voidability
areaValue Регистрирана стойност на областта, която дава количествено определение на областта, проектирана върху хори­ зонталната равнина на кадастралния парцел. Area voidable
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни. DateTime voidable
       
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрия на кадастралния парцел. GM_Object  
inspireId Външен идентификатор на обекта на пространствения обект. Identifier  
label Текст, който обичайно се използва за показване на идентификацията на кадастралния парцел. CharacterString  
nationalCadastralReference Тематичен идентификатор на национално равнище, обикновено пълния национален код на кадаст­ ралния парцел. Трябва да гарантира връзката с националния кадастрален регистър или други равностойни документи. CharacterString  
referencePoint Точка в рамките на кадастралния парцел. GM_Point voidable
validFrom Официална дата и час, когато кадаст­ ралният парцел е бил/ще бъде правно установен. DateTime voidable
validTo Дата и час, когато кадастралният парцел правно е престанал/ще престане да бъде използван. DateTime voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект CadastralParcel


Асоциативна роля Определение Тип Voidability
administrativeUnit Административната единица на най-ниско административно равнище, която съдържа този кадастрален парцел. AdministrativeUnit voidable
basicPropertyUnit Основната(ите) имотна(и) единица(и), която(които) съдържа(т) този кадастрален парцел. BasicPropertyUnit voidable
zoning Кадастралното зониране на най-ниско равнище, което съдържа този кадастрален парцел. CadastralZoning voidable


Ограничения за типа пространствен обект CadastralParcel


Стойността на areaValue се посочва в квадратни метри.


Типът на геометрията следва да бъде GM_Surface или GM_MultiSurface.


6.1.4. Кадастрално зониране (CadastralZoning)


Междинни области, използвани за разделяне на националната територия на кадастрални парцели.


Атрибути на типа пространствен обект CadastralZoning

Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
estimatedAccuracy Оценената абсолютна точност на позициониране на кадаст­ ралните парцели в рамките на кадастралното зониране в използваната координатна референтна система на INSPIRE. Абсолютната точност на позициониране е средната стойност на неопределеност на позиционирането за набор от позиции, където неопреде­ леността на позиционирането представлява разстоянието между измерената позиция и това, което се счита за съот­ ветната вярна позиция. Length voidable
geometry Геометрия на кадастралното зониране. GM_MultiSurface  
inspireId Външен идентификатор на пространствен обект. Identifier  
label Текст, който обичайно се използва за показване на иден­ тификацията на кадастралното зониране. CharacterString  
level Равнище на кадастралното зониране в националната кадастрална йерархия. CadastralZoningLevelValue voidable
levelName Наименование на равнището на кадастралното зониране в националната кадастрална йерархия, на поне един официален език на Евро­ пейския съюз. LocalisedCharacterString voidable
name Наименование на кадаст­ ралното зониране. GeographicalName voidable
nationalCadastalZoningReference Тематичен идентификатор на национално равнище, обик­ новено пълният национален код на кадастралното зониране. CharacterString  
originalMapScaleDenominator Знаменателят в мащаба на оригиналната карта на хартиен носител (ако има такава), на чиито размер съответства кадастралното зониране. Integer voidable
referencePoint Точка в рамките на кадаст­ ралното зониране. GM_Point voidable
validFrom Официална дата и час, когато кадастралното зониране е било/ще бъде правно уста­ новено. DateTime voidable
validTo Дата и час, когато кадаст­ ралното зониране правно е престанало/ще престане да бъде използвано. DateTime voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект CadastralZoning

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
upperLevelUnit Следващото по-горно равнище на кадаст­ ралното зониране, съдържащо това кадастрално зониране. CadastralZoning voidable


Ограничения за типа пространствен обект CadastralZoning


Стойността на estimatedAccuracy се посочва в метри.


По-ниското равнище на кадастрално зониране е част от по-високо равнище на кадастрално зониране.


6.2. Списъци с кодове


6.2.1. Равнище на кадастрално зониране (CadastralZoningLevelValue)


Равнища от йерархията на кадастралното зониране.

>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове CadastralZoningLevelValue

Стойност

Определение


1stOrder

Най-високо равнище (най-големи зони) в йерархията на кадастралното зониране, равняващо се или еквивалентно на общини.


2ndOrder

Второ равнище в йерархията на кадастралното зониране.


3rdOrder

Трето равнище в йерархията на кадастралното зониране.

6.3. Изисквания, специфични за темите


6.3.1. Представяне на геометрията


1. Възможните стойности на пространствените характеристики, определени в настоящия раздел, не са огра­

ничени до пространствената схема Simple Feature, както е определена от EN ISO 19125-1.


2. Ако кадастралните граници са дадени, кадастралните граници, съответстващи на контура на кадастралния парцел, образуват затворен(и) кръг(ове).


6.3.2. Моделиране на референции на обекти


Всички инстанции на типа пространствен обект CadastralParcel носят атрибута nationalCadastralReference като тематичен идентификатор. Този атрибут трябва да дава възможност на потребителите да правят връзка с правата, собствениците и другата кадастрална информация в националните кадастрални регистри или други равностойни документи.


6.3.3. Координатни референтни системи


Ако данните, свързани с темата на пространствените данни Кадастрални парцели, бъдат предоставени на разпо­ ложение като равнинни координати, използвайки проекцията Lambert Conformal Conic, те трябва да бъдат представени на разположение също така в поне една от другите координатни референтни системи, посочени в раздели 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3.


6.4. Правила за изобразяване


6.4.1. Слоеве


Слой за темата на пространствените данни Кадастрални парцели

Наименование на слоя Заглавие на слоя Тип пространствен обект
CP.CadastralParcel Кадастрален парцел CadastralParcel
CP.CadastralZoning Кадастрално зониране CadastralZoning
CP.CadastralBoundary Кадастрална граница CadastralBoundary


7. ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ


7.1. Определения


Следните определения се прилагат в допълнение към определенията, посочени в член 2:


— „летищна референтна точка“ (aerodrome reference point) означава обозначено географско местоположение на летище, разположена близо до първоначалния или планирания геометричен център на летището и по правило оставаща там, където първоначално е установена,


— „летище за самолети/хеликоптери“ (airport/heliport) означава определена площ на суша или по вода (вклю­

чително всякакви сгради, инсталации и оборудване), предназначена изцяло или частично за кацане, излитане

и придвижване по повърхността на самолети/хеликоптери,


— „дълбоководен маршрут“ (deep water route) означава маршрут в обозначена зона, в рамките на определени граници, който е бил прецизно изследван за разчистване на морското дъно и подводни препятствия до минимална отбелязана дълбочина на водата,


— „интермодална връзка“ (inter-modal connection) означава връзка между два елемента в различни транспортни мрежи, които използват различен вид транспорт, която дава възможност за смяна на транспортираните среди (хора, стоки и т.н.) от един вид транспорт на друг,


— „линеен елемент“ (linear element) означава 1-измерен обект, който служи за ос, по протежението на която се извършва линейно рефериране,


— „линейно рефериране“ (linear referencing) означава спецификация на местонахождение по отношение на едноизмерен обект, като мярка по протежението на (и възможно изместване от) този елемент,


— „навигационно оборудване“ (navaid equipment) означава физическо навигационно оборудване, поставено на повърхността на Земята, като Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), локализатор, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) и т.н., което помага при безопасното насочване на движението на въздухоплавателните средства по съществуващи въздушни трасета,


— „рефериране на обект“ (object referencing) означава да се осигури пространствения размер на даден обект чрез рефериране на съществуващ пространствен обект или съвкупност от пространствени обекти,


— „разпределителна гара“ (railway yard) означава район, пресечен от редица успоредни железопътни коловози (обикновено повече от два), които са свързани помежду си и се използват за спиране на влакове с цел натоварване/разтоварване на товари, без нарушаване на движението по главната железопътна линия,


— „значима точка“ (significant point) означава определено географско местонахождение, използвано за определяне на маршрут Air Traffic Service (ATS), курса на полета на въздухоплавателно средство или за други навигационни/ATS цели.

>M1

— „Area Navigation (RNAV)“ означава метод за навигация, който позволява полета на въздухоплавателни средства по всякакъв желан маршрут в обхвата или на помощни средства за навигация, служещи за отправни точки, или в границите на възможностите на автономни помощни средства, или комбинация от двете,

— „навигация TACAN“ (TACAN Navigation) означава метод за навигация, който позволява полета на въздухоплавателни средства по всякакъв желан маршрут в обхвата на служещи за отправни точки помощни средства за навигация Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).


7.2. Структура на темата на пространствените данни Транспортни мрежи


Типовете, посочени за темата на пространствените данни Транспортни мрежи, са структурирани в следните пакети:


— Общи транспортни елементи


— Въздушна транспортна мрежа,


— Въжена транспортна мрежа,


— Железопътна транспортна мрежа,


— пътнотранспортна мрежа,


— водна транспортна мрежа.


7.3. Общи транспортни елементи


7.3.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмен и класификация на пространствени обекти, свързани с общите транспортни елементи:


— ограничение на достъпа,


— състояние на съоръженията,


— орган по поддръжката,


— маркировъчен знак,


— орган собственик,


— ограничение за превозни средства,


— посока на потока на движението,


— транспортен район,


— транспортна връзка,


— поредица от транспортни връзки,


— набор от транспортни връзки,


— транспортна мрежа,


— транспортен възел,


— транспортен обект,


— транспортна точка,


— транспортен имот,


— вертикална позиция.


7.3.1.1. Ограничение на достъпа (AccessRestriction)


Ограничение на достъпа до транспортен елемент.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект AccessRestriction


Атрибут Определение Тип Voidability
restriction Естество на ограничението на достъпа. AccessRestrictionValue  


7.3.1.2. Състояние на съоръженията (ConditionOfFacility)


Състояние на елемент на транспортната мрежа по отношение на неговото завършване и използване.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект ConditionOfFacility

Атрибут Определение Тип Voidability
currentStatus Стойност на текущото състояние на елемент от транспортната мрежа по отношение на неговото завършване и използване. ConditionOfFacilityValue  


7.3.1.3. Орган по поддръжката (MaintenanceAuthority)


Органът, отговорен за поддръжката на транспортния елемент.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект MaintenanceAuthority

Атрибут Определение Тип Voidability
authority Идентификация на органа по поддръжката. CI_Citation  


7.3.1.4. Маркировъчен знак (MarkerPost)


Референтен маркер, поставен по пътя в дадена транспортна мрежа, най-често на равни интервали, който посочва разстоянието от началото на маршрута или някаква друга референта точка, до точката, на която е разположен маркерът.


Този тип е подтип на TransportPoint.


Атрибути на типа пространствен обект MarkerPost

Атрибут Определение Тип Voidability
location Разстояние от началото на маршрута или някаква друга референтна точка до точката, където е разположен маркиро­ въчният знак. Distance  


Асоциативни роли на типа пространствен обект MarkerPost

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
route Маршрут в транспортна мрежа, покрай който е поставен маркировъчният знак. TransportLinkSet voidable


7.3.1.5. Орган собственик (OwnerAuthority)


Органът, който притежава транспортния елемент.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект OwnerAuthority


Атрибут Определение Тип Voidability
authority Идентификация на органа собственик. CI_Citation  


7.3.1.6. Ограничение за превозни средства (RestrictionForVehicles)


Ограничение за преводни средства в даден транспортен елемент.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект RestrictionForVehicles

Атрибут Определение Тип Voidability
measure Мярката за ограничението. Measure  
restrictionType Типът на ограничението. RestrictionTypeValue  


7.3.1.7. Посока на потока на движението (TrafficFlowDirection)


Посочва посоката на потока на движението по отношение на посоката на вектора на транспортната връзка.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект TrafficFlowDirection

Атрибут Определение Тип Voidability
direction Обозначава посоката на движението. LinkDirectionValue  


Ограничения за типа пространствен обект TrafficFlowDirection


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект от тип Link или LinkSequence.


7.3.1.8. Транспортен район (TransportArea)


Площ, която представлява пространствения размер на даден елемент от транспортната мрежа.


Този тип е подтип на NetworkArea. Този тип е подтип на TransportObject. Този тип е абстрактен.

Атрибути на типа пространствен обект TransportArea

Атрибут Определение Тип Voidability
validFrom Моментът, в който транспортният район е започнал да съществува в реалния свят. DateTime voidable
validTo Моментът, от който транспортният район вече не съществува в реалния свят. DateTime voidable


Ограничения за типа пространствен обект TransportArea


Всички транспортни райони имат външен идентификатор на обект.


7.3.1.9. Транспортна връзка (TransportLink)


Пространствен обект, представляващ линия, който описва геометрията и свързаността на транспортна мрежа между две точки в мрежата.


Този тип е подтип на Link.


Този тип е подтип на TransportObject.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект TransportLink

Атрибут Определение Тип Voidability
validFrom Моментът, в който транспортната връзка е започнала да съществува в реалния свят. DateTime voidable
validTo Моментът, от който транспортната връзка вече на съществува в реалния свят. DateTime voidable


Ограничения за типа пространствен обект TransportLink


Всички транспортни връзки имат външен идентификатор на обект.


7.3.1.10. Поредица от транспортни връзки (TransportLinkSequence)


Пространствен обект, представляващ линия, съставен от подредена съвкупност от транспортни връзки, който представлява непрекъснато трасе в транспортната мрежа без никакви разклонения. Елементът има определено начало и край и всяка позиция по поредицата от транспортни връзки може да се идентифицира с един единствен параметър като дължина. Той описва елемент от транспортната мрежа, характеризиран с един или повече тематични идентификатори и/или храктеристики.


Този тип е подтип на LinkSequence. Този тип е подтип на TransportObject. Този тип е абстрактен.

Атрибути на типа пространствен обект TransportLinkSequence

Атрибут Определение Тип Voidability
validFrom Моментът, когато поредицата от транс­ портни връзки е започнала да съществува в реалния свят. DateTime voidable
validTo Моментът, от който поредицата от транс­ портни връзки вече не съществува в реалния свят. DateTime voidable


Ограничения за типа пространствен обект TransportLinkSequence


Поредицата от транспортни връзки трябва да бъде съставена от транспортни връзки, които принадлежат на една

и съща транспортна мрежа.


Всички поредици от транспортни връзки имат външен идентификатор на обект.


7.3.1.11. Набор от транспортни връзки (TransportLinkSet)


Съвкупност от поредици от транспортни връзки и/или отделни транспортни връзки, която има специфична функция или значимост в транспортната мрежа.


Този тип е подтип на LinkSet.


Този тип е подтип на TransportObject.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект TransportLinkSet

Атрибут Определение Тип Voidability
validFrom Моментът, в който наборът от транс­ портни връзки е започнал да съществува в реалния свят. DateTime voidable
validTo Моментът, от който наборът от транс­ портни връзки вече не съществува в реалния свят. DateTime voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект TransportLinkSet

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
post Маркировъчен знак покрай пътя в транс­ портна мрежа. MarkerPost voidable


Ограничения за типа пространствен обект TransportLinkSet


Даден набор от транспортни връзки трябва да се състои от транспортни връзки и/или поредици от транспортни връзки, всички от които принадлежат на една и съща транспортна мрежа.


Всички набори от транспортни връзки имат външен идентификатор на обект.


7.3.1.12. Транспортна мрежа (TransportNetwork)


Съвкупност от мрежови елементи, които принадлежат на един единствен вид транспорт.


Този тип е подтип на Network.


Атрибути на типа пространствен обект TransportNetwork

Атрибут Определение Тип Voidability
inspireId Външен идентификатор на пространствения обект. Identifier  
typeOfTransport Тип транспортна мрежа, основана на типа инфраструктура, която мрежата използва. TransportTypeValue  


7.3.1.13. Транспортен възел (TransportNode)


Пространствен обект, представляващ точка, използван за свързаност.


Този тип е подтип на Node.


Този тип е подтип на TransportObject.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект TransportNode

Атрибут Определение Тип Voidability
validFrom Моментът, в който транспортният възел е започнал да съществува в реалния свят. DateTime voidable
validTo Моментът, от който транспортният възел вече не съществува в реалния свят. DateTime voidable


Ограничения за типа пространствен обект TransportNode


Всички транспортни възли имат външен идентификатор на обект.


7.3.1.14. Транспортен обект (TransportObject)


База за идентификация на обекти от транспортната мрежа в реалния свят.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект TransportObject

Атрибут Определение Тип Voidability
geographicalName Географско наименование, което се използва за идентифициране на обект от транс­ портната мрежа в реалния свят. Осигурява „ключ“ за безусловно асоцииране на различни представяния на обекта. GeographicalName voidable


7.3.1.15. Транспортна точка (TransportPoint)


Пространствен обект, представляващ точка, но не е възел, който представлява позицията на даден елемент от транспортната мрежа.


Този тип е подтип на NetworkElement. Този тип е подтип на TransportObject. Този тип е абстрактен.

Атрибути на типа пространствен обект TransportPoint

Атрибут Определение Тип Voidability
geometry Местонахождението на транспортната точка. GM_Point  
validFrom Моментът, в който транспортната точка е започнала да съществува в реалния свят. DateTime voidable
validTo Моментът, от който транспортната точка вече не съществува в реалния свят. DateTime voidable


Ограничения за типа пространствен обект TransportPoint


Всички транспортни точки имат външен идентификатор на обект.


7.3.1.16. Транспортно свойство (TransportProperty)


Позоваване на свойство, което важи за мрежата. Това свойство може да се прилага за целия мрежов елемент, с който е свързано, или да бъде описано чрез линейно рефериране, когато става въпрос за пространствени обекти, представляващи линии.


Този тип е подтип на NetworkProperty.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект TransportProperty

Атрибут Определение Тип Voidability
validFrom Моментът, когато транспортното свойство е започнало да съществува в реалния свят. DateTime voidable
validTo Моментът, от който транспортното свойство вече не съществува в реалния свят. DateTime voidable


Ограничения за типа пространствен обект TransportProperty


Всички транспортни свойства имат външен идентификатор на обект.


7.3.1.17. Вертикална позиция (VerticalPosition)


Вертикално равнище, относимо към други елементи на транспортната мрежа.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект VerticalPosition


Атрибут Определение Тип Voidability
verticalPosition Относителна вертикална позиция на транс­ портния елемент. VerticalPositionValue  


7.3.2. Изброявания


7.3.2.1. Тип транспорт (TransportTypeValue)


Възможните типове на транспортните мрежи.


Позволени стойности за изброяването TransportTypeValue


Стойност Определение
air Транспортната мрежа се състои от въздушен транспорт.
cable Транспортната мрежа се състои от въжен транспорт.
rail Транспортната мрежа се състои от железопътен транспорт.
road Транспортната мрежа се състои от автомобилен транспорт.
water Транспортната мрежа се състои от воден транспорт.


7.3.3. Списъци с кодове


7.3.3.1. Ограничение на достъпа (AccessRestrictionValue)


Типове ограничение на достъпа за даден транспортен елемент.


>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове AccessRestrictionValue

Стойност

Определение


forbiddenLegally

Достъпът до транспортния елемент е забранен от закона.


physicallyImpossible

Достъпът до транспортния елемент е физически невъзможен поради наличието на бариери или на други физически препятствия.


private

Достъпът до транспортния елемент е ограничен, понеже е частна собственост.


publicAccess

Транспортният елемент е обществено достъпен.


seasonal

Достъпът до транспортния елемент зависи от сезона.


toll

За достъп до транспортния елемент се изисква плащане на такса

7.3.3.2. Тип ограничение (RestrictionTypeValue)


Възможните ограничения за превозни средства, които имат достъп до транспортен елемент.


>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове RestrictionTypeValue

Стойност

Определение


maximumDoubleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на двойна ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.


maximumDraught

Максималната дълбочина на газене на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.


maximumFlightLevel

Максималното полетно ниво, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.


maximumHeight

Максималната височина на превозно средство, което може да премине под друг обект.


maximumLength

Максималната дължина на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.


maximumSingleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на единична ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.


maximumTotalWeight

Максималното общо тегло на превозно средство, разрешено за транспортен елемент.


maximumTripleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на тройна ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.


maximumWidth

Максималната ширина на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.


minimumFlightLevel

Минималното полетно ниво, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.


7.4. Въздушна транспортна мрежа


7.4.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмен и класификация на пространствените обекти, свързани с въздушната транспортна мрежа:


— летищна зона,


— летищна категория,


— летищен възел,


— тип летище,


— въздушна връзка,


— поредица от въздушни връзки,


— въздушен възел,


— въздушно трасе,


— връзка на въздушно трасе,


— зона на въздушно пространство,


— зона на площадка,


— състояние на въздушно съоръжение,


— обозначена точка,


— дължина на елемент,


— ширина на елемент,


— релеф на района,


— процедура за подход по инструменти,


— долна граница на надморската височина,


— навигационни средства,


— процедурна връзка,


— зона на писта,


— точка от осевата линия на пистата,


— стандартно кацане с прибори,


— стандартно излитане с прибори,


— състав на повърхността,


— зона на път за рулиране,


— зона за кацане/излитане,


— горна граница на надморската височина,


— ограничение на употребата.


7.4.1.1. Летищна зона (AerodromeArea)


Определена зона на суша или във водата (включително всички сгради, инсталации и оборудване), предназначена за употреба, цялостно или отчасти, за кацане, излитане и движение по повърхността на самолети и/или хеликоптери.


Този тип е подтип на TransportArea.


7.4.1.2. Летищна категория (AerodromeCategory)


Летищната категория по отношение на обхвата и важността на услугите по въздушно движение, предлагани от или на летището.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект AerodromeCategory


Атрибут Определение Тип Voidability
aerodromeCategory Стойност, която обозначава кате­ горията на летището. AerodromeCategoryValue  


Ограничения за типа пространствен обект AerodromeCategory


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е летищен възел или летищна зона.


7.4.1.3. Летищен възел (AerodromeNode)


Възел, който е разположен на летищна референтна точка на дадено летище за самолети/хеликоптери, която се използва за неговото представяне по опростен начин.


Този тип е подтип на AirNode.


Атрибути на типа пространствен обект AerodromeNode

Атрибут Определение Тип Voidability
designatorIATA Трибуквеното обозначение на летището (за самолети/хеликоптери) на IATA. CharacterString voidable
locationIndicatorICAO Четирибуквеният индикатор на ICAO за местоположение на летището (за самолети/хеликоптери), както е посочено в DOC 7910 на ICAO. CharacterString voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект AerodromeNode

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
controlTowers Набор от контролни кули, принадлежащи на летище (за самолети/хеликоптери). Типът е специфициран в темата на простран­ ствените данни Сгради voidable


7.4.1.4. Тип летище (AerodromeType)


Код, посочващ типа на летището.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект AerodromeType

Атрибут Определение Тип Voidability
aerodromeType Типът на летището. AerodromeTypeValue  


Ограничения за типа пространствен обект AerodromeType


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е летищен възел или летищна зона.


7.4.1.5. Въздушна връзка (AirLink)


Пространствен обект, представляващ линия, който описва геометрията и свързаността на въздушната мрежа между две точки в мрежата.


Този тип е подтип на TransportLink.


Този тип е абстрактен.


7.4.1.6. Поредица от въздушни връзки (AirLinkSequence)


Пространствен обект, представляващ линия, съставен от подредена съвкупност от въздушни връзки, който пред­

ставлява непрекъснат маршрут във въздушната мрежа, без никакви разклонения.


Този тип е подтип на TransportLinkSequence.


7.4.1.7. Въздушен възел (AirNode)


Възел, който възниква във въздушна мрежа.


Този тип е подтип на TransportNode.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект AirNode

Атрибут Определение Тип Voidability
significantPoint Атрибут, който обозначава дали въздушният възел е значима точка или не. Boolean  


7.4.1.8. Въздушно трасе (AirRoute)


Определно трасе, предназначено за направляване на потока на движението, както е необходимо за предоста­

вянето на услугите по въздушно движение, от края на фазата на излитане и първоначално издигане до началото

на фазата на подхода и кацане.


Този тип е подтип на TransportLinkSet.


Атрибути на типа пространствен обект AirRoute

Атрибут Определение Тип Voidability
airRouteType Класификация на трасето. AirRouteTypeValue voidable
designator Код или обозначение, което иденти­ фицира Въздушно трасе. CharacterString voidable


7.4.1.9. Връзка на въздушно трасе (AirRouteLink)


Част от трасе за прелитане, обикновено без междинно спиране, както е определена от две последователни значими точки.


Този тип е подтип на AirLink.


Атрибути на типа пространствен обект AirRouteLink

Атрибут Определение Тип Voidability
airRouteLinkClass Класът или типът на дадена връзка на въздушно трасе. AirRouteLinkClassValue voidable


7.4.1.10. Зона на въздушно пространство (AirspaceArea)


Определен обем във въздуха, описан като хоризонтална проекция с вертикални граници.


Този тип е подтип на TransportArea.


Атрибути на типа пространствен обект AirspaceArea

Атрибут Определение Тип Voidability
AirspaceAreaType Код, обозначаващ общата структура или характеристики на определено въздушно пространство. AirspaceAreaTypeValue  


7.4.1.11. Зона на площадка (ApronArea)


Определена зона на летище за самолети/хеликоптери на земята, предназначена за самолети/хеликоптери за целите

на качване или слизане на пътници, товарене или разтоварване на пощенски пратки или товари и за зареждане с гориво, паркиране или техническо обслужване.


Този тип е подтип на TransportArea.


7.4.1.12. Състояние на въздушно съоръжение (ConditionOfAirFacility)


Състоянието на елемент от въздушната транспортна мрежа по отношение на неговото завършване и използване.


Този тип е подтип на ConditionOfFacility.


Ограничения за типа пространствен обект ConditionOfAirFacility


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е летищен възел, летищна зона или зона на писта.


7.4.1.13. Обозначена точка (DesignatedPoint)


Географско местонахождение, което не е маркирано от обекта на радионавигационно средство, използвано при определяне на трасето за ATS, траекторията на полета на въздухоплавателно средство или за други навигационни или ATS цели.


Този тип е подтип на AirNode.


Атрибути на типа пространствен обект DesignatedPoint

Атрибут Определение Тип Voidability
designator Кодираното обозначение на точката. CharacterString voidable


7.4.1.14. Дължина на елемент (ElementLength)


Физическата дължина на елемента.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект ElementLength

Атрибут Определение Тип Voidability
length Физическата дължина на елемента. Measure  


Ограничения за типа пространствен обект ElementLength


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е зона на писта, зона на път за рулиране или за кацане/излитане.


7.4.1.15. Ширина на елемент (ElementWidth)


Физическата ширина на елемента.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект ElementWidth

Атрибут Определение Тип Voidability
width Физическата ширина на елемента. Measure  


Ограничения за типа пространствен обект ElementWidth


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е зона на писта, зона на път

за рулиране или за кацане/излитане.


7.4.1.16. Кота на района (FieldElevation)


Котата на летището, като вертикалното разстояние между най-високата точка на зоната за кацане на летището и средното морско равнище.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект FieldElevation

Атрибут Определение Тип Voidability
altitude Стойност на котата на района. Measure  


Ограничения за типа пространствен обект FieldElevation


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е летищен възел или летищна зона.


7.4.1.17. Процедура за подход по инструменти (InstrumentApproachProcedure)


Поредица от предварително определени маневри по отношение на инструментите на полета със специална защита от препятствия от началото на началния подход или, когато е приложимо, от началото на определен маршрут за кацане до точка, от която може да бъде осъществено кацане, и след това, ако кацане не бъде осъществено, до позиция, на която се прилагат критериите за задържане или безопасна височина над препятствията по пътя.


Този тип е подтип на ProcedureLink.


7.4.1.18. Долна граница на височина (LowerAltitudeLimit)


Надморско равнище, което определя долната граница на обект от въздушна транспортна мрежа.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект LowerAltitudeLimit

Атрибут Определение Тип Voidability
altitude Стойност на граница на височина. Measure  


Ограничения за типа пространствен обект LowerAltitudeLimit


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е връзка на въздушно трасе или летищна зона.


7.4.1.19. Навигационни средства (Navaid)


Един или повече уреди от навигационното оборудване, предоставящо навигационни услуги.


Този тип е подтип на AirNode.


Атрибути на типа пространствен обект Navaid

Атрибут Определение Тип Voidability
designator Кодираният идентификатор, даден на системата на навигационни средства. CharacterString voidable
navaidType Тип на услугата на навигационните средства. NavaidTypeValue voidable


7.4.1.20. Процедурна връзка (ProcedureLink)


Поредица от предварително определени маневри с конкретна защита от препятствия.


Този тип е подтип на AirLink.


7.4.1.21. Зона на писта (RunwayArea)


Определена правоъгълна зона от летище за самолети/хеликоптери на земята, подготвена за кацане и излитане на въздухоплавателни средства.


Този тип е подтип на TransportArea.


Атрибути на типа пространствен обект RunwayArea

Атрибут Определение Тип Voidability
designator Пълното текстово обозначение на пистата, използвано за нейното еднозначно иден­ тифициране на летище за самолети/хели­ коптери, което има повече от една писти. CharacterString voidable
runwayType Типът писта — или писта за самолети или зона за финален подход и излитане (FATO) за хеликоптери. RunwayTypeValue voidable


7.4.1.22. Точка от осевата линия на пистата (RunwayCentrelinePoint)


Оперативно значима позиция на осевата линия на посока на пистата.


Този тип е подтип на AirNode.


Атрибути на типа пространствен обект RunwayCentrelinePoint

Атрибут Определение Тип Voidability
pointRole Ролята на точката по протежението на осевата линия на посоката на пистата. PointRoleValue  


7.4.1.23. Стандартно кацане по прибори (StandardInstrumentArrival)


Определено трасе за кацане съгласно правило за полети по прибори (IFR), свързващо значима точка, обикновено

по трасе за ATS, с точка от която може да бъде започната публикувана процедура за подход по инструменти.


Този тип е подтип на ProcedureLink.


Атрибути на типа пространствен обект StandardInstrumentArrival

Атрибут Определение Тип  
designator Текстовото обозначение на стандартно кацане по прибори. CharacterString  


7.4.1.24. Стандартно излитане по прибори (StandardInstrumentDeparture)


Определено трасе за излитане съгласно правило за полети по прибори (IFR), свързващо летището или конкретна писта на летището с посочена значима точка, обикновено на определено трасе за ATS, в която започва фазата по трасето на полета.


Този тип е подтип на ProcedureLink.


Атрибути на типа пространствен обект StandardInstrumentDeparture

Атрибут Определение Тип Voidability
designator Пълното текстово обозначение на стан­ дартно излитане по прибори. CharacterString voidable


7.4.1.25. Състав на повърхността (SurfaceComposition)


Състава на свързаната повърхност на дадено летище за самолети/хеликоптери.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект SurfaceComposition

Атрибут Определение Тип Voidability
surfaceComposition Код, обозначаващ състава на свър­ заната повърхност на дадено летище за самолети/хеликоптери. SurfaceCompositionValue  


Ограничения за типа пространствен обект SurfaceComposition


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е зона на писта, зона на път

за рулиране, зона на площадка или зона за кацане/излитане.


7.4.1.26. Зона на път за рулиране (TaxiwayArea)


Определено трасе на летище за самолети/хеликоптери, създадено за рулирането на самолети/хеликоптери и предназначено за осигуряване на връзка между една част на летището и друга.


Този тип е подтип на TransportArea.


Атрибути на типа пространствен обект TaxiwayArea

Атрибут Определение Тип Voidability
designator Текстовото обозначение на пътя за рулиране. CharacterString voidabl


7.4.1.27. Зона за кацане/излитане (TouchDownLiftOff)


Зона, поемаща товар, на която хеликоптер може да кацне или излети.


Този тип е подтип на AirNode.


Атрибути на типа пространствен обект TouchDownLiftOff

Атрибут Определение Тип Voidability
designator Текстовото обозначение на зона за кацане или излитане. CharacterString voidable


7.4.1.28. Горна граница на височина (UpperAltitudeLimit)


Надморско равнище, което определя горната граница на даден обект от въздушната транспортна мрежа.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект UpperAltitudeLimit

Атрибут Определение Тип Voidability
altitude Стойност на границата на височина. Measure  


Ограничения за типа пространствен обект UpperAltitudeLimit


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е Връзка на въздушно трасе или Зона на въздушно пространство.


7.4.1.29. Ограничение на употребата (UseRestriction)


Ограниченията на употребата на даден обект от въздушната мрежа.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект UseRestriction

Атрибут Определение Тип Voidability
restriction Типът на ограничението на употребата за обекта от въздушната мрежа. AirUseRestrictionValue  


Ограничения за типа пространствен обект UseRestriction


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е Въздушно трасе, Въздушна връзка (или специализирана Въздушна връзка), Въздушен възел (или специализиран Въздушен възел) или Зона на летище.


7.4.2. Списъци с кодове


7.4.2.1. Летищна категория (AerodromeCategoryValue)


Възможните категории на летището по отношение на обхвата и важността на предлаганите услуги за въздушно движение от и към него.

>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1

Позволени стойности за списъка с кодове AerodromeCategoryValue

Стойност

Определение


domesticNational

Летище, обслужващо националното въздушно движение за вътрешни полети.


domesticRegional

Летище, обслужващо регионалното въздушно движение за вътрешни полети.


international

Летище, обслужващо въздушното движение за международни полети.

7.4.2.2. Летищен тип (AerodromeTypeValue)


Код, обозначаващ дали конкретното проявление на образуванието е летище за самолети или за хеликоптери.


>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1

Позволени стойности за списъка с кодове AerodromeTypeValue

Стойност

Определение


aerodromeHeliport

Летище с площадка за кацане на вертолети.


aerodromeOnly

Летище само за самолети.


heliportOnly

Само вертолетна площадка.


landingSite

Площадка за кацане.


7.4.2.3. Клас на връзката на въздушното трасе (AirRouteLinkClassValue)


Типът на трасето от навигационна гледна точка.


>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1

Позволени стойности за списъка с кодове AirRouteLinkClassValue

Стойност

Определение


conventional

Трасе с конвенционална навигация: въздушно трасе, по което не се използва нито зонална навигация, нито навигация TACAN за обслужване на въздушното движение.


RNAV

Трасе със зонална навигация: въздушно трасе, по което се използва Area Navigation (RNAV) за обслужване на въздушното движение.


TACAN

Трасе TACAN: въздушно трасе, по което се използва навигация TACAN за обслужване на въздушното движение.


7.4.2.4. Тип въздушно трасе (AirRouteTypeValue)


Класификацията на трасето като трасе за ATS или трасе в северната част на Атлантическия океан.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1Позволени стойности за списъка с кодове AirRouteTypeValue

Стойност

Определение


ATS

Трасе ATS (обслужване на въздушното движение) съгласно описанието в ICAO, приложение 11.


NAT

Трасе North Atlantic Track (част от Organized Track System).

7.4.2.5. Ограничение за въздушна употреба (AirUseRestrictionValue)


Ограниченията на употребата за обект от въздушна мрежа.

>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1


Позволени стойности за списъка с кодове

AirUseRestrictionValue

Стойност

Определение


reservedForMilitary

Обектът от въздушната мрежа е изключително за военна употреба.


temporalRestrictions

Прилагат се ограничения по време за употребата на обекта от въздушната мрежа.


7.4.2.6. Тип зона на въздушно пространство (AirspaceAreaTypeValue)


Признати типове въздушно пространство.


>M1

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

>M1


Позволени стойности за списъка с кодове

AirspaceAreaTypeValue

Стойност

Определение


ATZ

Airport Traffic Zone (зона на летищно движение). Въздушно пространство с определени размери, установено около летище за предпазване на летищното движение.


CTA

Control area (контролиран район). Контролирано въздушно пространство, простиращо се нагоре от определена граница над земната повърхност.


CTR

Control zone (контролирана зона). Контролирано въздушно пространство, простиращо се нагоре от земната повърхност до определена горна граница.


D

Danger area (опасна зона). Въздушно пространство с установени размери, в пределите на което в определени периоди от време се осъществява дейност, представляваща опасност за полетите на въздухоплавателните средства.


FIR

Flight information region (район за полетна информация). Въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване. Може да се използва например за обслужване, предоставяно от повече от едно звено.


P

Prohibited area (забранена зона). Въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са забранени.


R

Restricted area (ограничена зона). Въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са ограничени съгласно определени условия.


TMA

Terminal control area (летищен контролиран район). Контролиран район, установяван обикновено в място на събиране на трасета за обслужване на въздушното движение в околностите на едно или няколко големи летища. Използван главно в Европа по концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство.


UIR

Upper flight information region (UIR) (горен район за полетна информация). Горно въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване. Всяка държава формулира свое определение за горно въздушно пространство.


7.4.2.7. Тип навигационни средства (NavaidTypeValue)


Типове навигационни услуги.


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове NavaidTypeValue

Стойност

Определение


DME

Distance Measuring Equipment (далекомерно оборудване).


ILS

Instrument Landing System (система за приземяване по прибори).


ILS-DME

ILS с инсталирано на същото място DME.


LOC

Localizer (курсов предавател).


LOC-DME

LOC с инсталирано на същото място DME.


MKR

Marker Beacon (маркерен радиофар).


MLS

Microwave Landing System (микровълнова система за кацане).


MLS-DME

MLS с инсталирано на същото място DME.


NDB

Non-Directional Radio Beacon (ненасочен радиофар).


NDB-DME

NDB с инсталирано на същото място DME.


NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon и Marker Beacon (ненасочен радиофар и маркерен радиофар).


TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (радиофар на тактическата система за въздушна навигация — TACAN).


TLS

Transponder Landing System (транспондерна система за кацане).


VOR

VHF Omnidirectional Radio Beacon (всенасочен УКВ радиофар).


VOR-DME

VOR с инсталирано на същото място DME.


VORTAC

VOR с инсталиран на същото място TACAN.

7.4.2.8. Роля на точка (PointRoleValue)


Роля на точка от осевата линия на писта.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1


Позволени стойности за списъка с кодове PointRoleValue

Стойност

Определение


end

Физически край на посока на пистата.


mid

Средната точка на пистата.


start

Физическо начало на посока на пистата.


threshold

Началото на частта от пистата, която е използваема за кацане.

7.4.2.9. Тип писта (RunwayTypeValue)


Код, който прави разграничение между писти за самолети и FATO за хеликоптери.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове RunwayTypeValue

Стойност

Определение


FATO

Final Approach and Take Off Area (зона за краен етап за подход за кацане и за излитане) на вертолети.


runway

Писта за самолети.


7.4.2.10. Състав на повърхността (SurfaceCompositionValue)


Код, обозначаващ състава на повърхността.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове SurfaceCompositionValue

Стойност

Определение


asphalt

Повърхност, състояща се от асфалтов слой.


concrete

Повърхност, състояща се от бетонен слой.


grass

Повърхност, състояща се от тревен слой.

7.5. Въжена транспортна мрежа


7.5.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмен и класификация на пространствените обекти, свързани с Въжената транспортна мрежа:


— връзка чрез въжена линия,


— поредица от връзки чрез въжена линия,


— набор от връзки чрез въжена линия,


— възел на въжени линии.


7.5.1.1. Връзка чрез въжена линия (CablewayLink)


Пространствен обект, представляващ линия, който описва геометрията и свързаността на дадена въжена мрежа между две точки във въжена транспортна мрежа.


Този тип е подтип на TransportLink.


Атрибути на типа пространствен обект CablewayLink

Атрибут Определение Тип Voidability
cablewayType Типът на въжения транспорт. CablewayTypeValue voidable


7.5.1.2. Поредица от връзки чрез въжена линия (CablewayLinkSequence)


Подредена съвкупност от връзки чрез въжена линия, която се характеризира с едни или повече тематични идентификатора и/или характеристики.


Този тип е подтип на TransportLinkSequence.


7.5.1.3. Набор от връзки чрез въжена линия (CablewayLinkSet)


Съвкупност от поредици от връзки на въжени линии и/или от отделни връзки на въжени линии, която има специфична функция или значимост във въжената транспортна мрежа.


Този тип е подтип на TransportLinkSet.


7.5.1.4. Възел на въжени линии (CablewayNode)


Пространствен обект, представляващ точка, който се използва за представяне на свързаността между две последователни връзки на въжени линии.


Този тип е подтип на TransportNode.


7.5.2. Списъци с кодове


7.5.2.1. Тип въжена линия (CablewayTypeValue)


Възможните типове въжен транспорт.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове CablewayTypeValue

Стойност

Определение


cabinCableCar

Система за въжен транспорт, чийто превозни средства се състоят от окачена кабина за превоз вътре в нея на групи от хора и/или товари от едно местоназначение до друго.


chairLift

Система за въжен транспорт, чийто превозни средства се състоят от окачени седалки за превоз на отделни лица или групи от хора от едно местоназначение до друго посредством стоманено въже, движещо се по затворена линия между две точки.


skiTow

Механизирана система за въжен транспорт, предназначена за теглене на скиори и сноубордисти по нанагорнище.

7.6. Железопътна транспортна мрежа


7.6.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти, свързани с железопътната транспортна мрежа:


— конструктивна скорост,


— номинално междурелсие,


— брой на коловозите,


— железопътна зона,


— железопътна електрификация,


— железопътна линия,


— железопътна връзка,


— поредица от железопътни връзки,


— железопътен възел,


— зона на железопътна гара,


— код на железопътна гара,


— възел на железопътна гара,


— тип железопътна линия,


— употреба на железопътната линия,


— зона на железопътна разпределителна гара,


— възел на железопътна разпределителна гара.


7.6.1.1. Конструктивна скорост (DesignSpeed)


Спецификацията на максималната скорост, за която е проектирана дадена железопътна линия.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект DesignSpeed


Атрибут Определение Тип Voidability
speed Спецификацията на максималната скорост, за която е проектирана дадена железопътна линия. Velocity  


Ограничения за типа пространствен обект DesignSpeed


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.


7.6.1.2. Номинално междурелсие (NominalTrackGauge)


Номиналното разстояние между двете външни релси (габарит) на железопътен коловоз.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект NominalTrackGauge


Атрибут Определение Тип Voidability
nominalGauge Единична стойност, която иденти­ фицира междурелсието. Measure voidable
nominalGaugeCategory Представяне на габарита на желе­ зопътен коловоз като размита категория по отношение на стан­ дартния европейски номинален габарит. TrackGaugeCategoryValue voidable


Ограничения за типа пространствен обект NominalTrackGauge


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.


7.6.1.3. Брой на коловозите (NumberOfTracks)


Броят на коловозите за железопътен участък.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект NumberOfTracks


Атрибут Определение Тип Voidability
minMaxNumberOfTracks Обозначава дали броят на коловозите се счита за минимална или максимална стойност. MinMaxTrackValue voidable
numberOfTracks Броят на наличните коловози. Integer  


Ограничения за типа пространствен обект NumberOfTracks


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.


7.6.1.4. Железопътна зона (RailwayArea)


Повърхност, заета от железопътен коловоз, включително баласта.


Този тип е подтип на TransportArea.


7.6.1.5. Железопътна електрификация (RailwayElectrification)


Обозначение дали железопътната линия е снабдена с електрическа система за захранване на возилата, които се движат по нея.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект RailwayElectrification

Атрибут Определение Тип Voidability
electrified Обозначава дали железопътната линия е снабдена с електрическа система за захранване на возилата, които се движат по нея. Boolean  


Ограничения за типа пространствен обект RailwayElectrification


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.


7.6.1.6. Железопътна линия (RailwayLine)


Съвкупност от поредици от железопътни връзки и/или отделни железопътни връзки, които се характеризират с един или повече тематични идентификатора и/или характеристики.


Този тип е подтип на TransportLinkSet.


Атрибути на типа пространствен обект RailwayLine


Атрибут Определение Тип Voidability
railwayLineCode Код, определен за железопътна линия, който е уникален в дадена държава- членка. CharacterString voidable


7.6.1.7. Железопътна връзка (RailwayLink)


Пространствен обект, представляващ линия, който описва геометрията и свързаността на дадена железопътна мрежа между две точки в мрежата.


Този тип е подтип на TransportLink.


Атрибути на типа пространствен обект RailwayLink


Атрибут Определение Тип Voidability
fictitious Железопътната връзка не представлява реален или съществуващ железопътен коловоз, а фиктивна траектория. Boolean voidable


7.6.1.8. Поредица от железопътни връзки (RailwayLinkSequence)


Пространствен обект, представляващ линия, състоящ се от подредена съвкупност от железопътни връзки, който представлява непрекъснат маршрут в железопътна мрежа без никакви разклонения. Елементът има определено начало и край и всяка позиция по поредицата от железопътни връзки е идентифицируема с един единствен параметър като дължина. Той описва елемент от железопътната мрежа, който се характеризира с един или повече тематични идентификатора и/или характеристики.


Този тип е подтип на TransportLinkSequence.


7.6.1.9. Железопътен възел (RailwayNode)


Пространствен обект, който е точка, представляващ значима точка по железопътна мрежа или определящ пресичане на железопътни коловози, използвани за описване на неговата свързаност.


Този тип е подтип на TransportNode.


Атрибути на типа пространствен обект RailwayNode


Атрибут Определение Тип Voidability
formOfNode Функцията на железопътен възел в рамките на железопътна мрежа. FormOfRailwayNodeValue voidable


7.6.1.10. Зона на железопътна гара (RailwayStationArea)


Пространствен обект, представляващ зона, който се използва за представяне на топографските граници на съоръженията на железопътна гара (сгради, железопътни разпределителни гари, инсталации и оборудване), пред­ назначени за извършване на железопътни операции.


Този тип е подтип на TransportArea.


7.6.1.11. Код на железопътна гара (RailwayStationCode)


Уникалният код, определен за дадена железопътна гара.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект RailwayStationCode

Атрибут Определение Тип Voidability
stationCode Уникален код, определен за дадена желе­ зопътна гара. CharacterString  


Ограничения за типа пространствен обект RailwayStationCode


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.


7.6.1.12. Възел на железопътна гара (RailwayStationNode)


Железопътен възел, който представлява местонахождението на дадена железопътна гара в железопътната мрежа.


Този тип е подтип на RailwayNode.


Атрибути на типа пространствен обект RailwayStationNode

Атрибут Определение Тип Voidability
numberOfPlatforms Стойност, обозначаваща броя на плат­ формите, които са на разположение на дадена железопътна гара. Integer voidable


Ограничения за типа пространствен обект RailwayStationNode


За възел на железопътна гара стойността на атрибута „formOfNode“ винаги трябва да бъде „RailwayStop“.


7.6.1.13. Тип на железопътната линия (RailwayType)


Типът железопътен транспорт, за който е проектирана линията.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект RailwayType

Атрибут Определение Тип Voidability
type Типът железопътен транспорт, за който е проектирана линията. RailwayTypeValue  


Ограничения за типа пространствен обект RailwayType


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна мрежа.


7.6.1.14. Употреба на железопътната линия (RailwayUse)


Настоящата употреба на железопътната линия.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект RailwayUse

Атрибут Определение Тип Voidability
use Настоящата употреба на железопътната линия. RailwayUseValue  


Ограничения за типа пространствен обект RailwayUse


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна система.


7.6.1.15. Зона на железопътна разпределителна гара (RailwayYardArea)


Пространствен обект, представляващ зона, който се използва за представяне на топографските граници на железопътна разпределителна гара.


Този тип е подтип на TransportArea.


7.6.1.16. Възел на железопътна разпределителна гара (RailwayYardNode)


Възел на железопътна линия, който се намира в рамките на зона на железопътна разпределителна гара.


Този тип е подтип на RailwayNode.


Ограничения за типа пространствен обект RailwayYardNode


За възел на железопътна разпределителна гара стойността на атрибута „formOfNode“ винаги трябва да бъде

„RailwayStop“.


7.6.2. Изброявания


7.6.2.1. Минимален или максимален брой на коловозите (MinMaxTrackValue)


Стойности, обозначаващи дали броят на коловозите се счита за максимален, минимален или среден брой.


Позволени стойности за изброяването MinMaxTrackValue

Стойност Определение
average Броят на коловозите е средната стойност за дадена част от железопътната мрежа.
aximum Броят на коловозите е максималната стойност за дадена част от железопътната мрежа.
minimum Броят на коловозите е минималната стойност за дадена част от железопътната мрежа.


7.6.2.2. Категория на междурелсието (TrackGaugeCategoryValue)


Възможните категории на железопътна линия по отношение на нейното номинално междурелсие.


Позволени стойности за изброяването TrackGaugeCategoryValue


Стойност Определение
broad Характеристиката номинално междурелсие е по-широка от стандартното.
standard Характеристиката номинално междурелсие е равна на европейския стандарт (1 435 милиметра).
narrow Характеристиката номинално междурелсие е по-тясна от стандартното.
notApplicable Определението на характеристиката номинално междурелсие не е приложима за типа железопътен транспорт.


7.6.3. Списъци с кодове


7.6.3.1. Форма на железопътния възел (FormOfRailwayNodeValue)


Възможните функции на железопътен възел в рамките на железопътната мрежа.

>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfRailwayNodeValue

Стойност

Определение


junction

Железопътен възел, в който железопътната мрежа съдържа механизъм, състоящ се от железопътна линия с две подвижни релси и необходимите съединения, позволяващи на превозните средства да преминат от една линия към друга.


levelCrossing

Железопътен възел, в който железопътната мрежа се пресича от път на същото ниво.


pseudoNode

Железопътен възел, представляващ точка, в която един или повече атрибути на свързани към него железопътни връзки променят своята стойност, или точка, която е необходима за описване на геометрията на мрежата.


railwayEnd

Само една железопътна връзка е свързана към железопътния възел. Това означава края на железопътна линия.


railwayStop

Място в железопътната мрежа, където влаковете спират за товарене/разтоварване или за да могат пътници да се качат във влака или да слязат от него.

7.6.3.2. Тип железопътна линия (RailwayTypeValue)


Възможните типове железопътен транспорт.

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове RailwayTypeValue

Стойност

Определение


cogRailway

Система за железопътен транспорт, която позволява превозните средства да се движат по голям наклон и се състои от железопътна линия със зъбна релса (обикновено между ходовите релси), а превозните средства са оборудвани с едно или повече цевни зъбни колела или пиньони, които се зацепват в тази зъбна релса.


funicular

Система за железопътен транспорт, състояща се от въже, теглещо превозни средства по релси нагоре и надолу по много голям наклон. Изкачващите се и слизащите превозни средства взаимно се уравновесяват, когато това е възможно.


magneticLevitation

Система за железопътен транспорт, основаваща се на единична релса, която действа като направляваща за превозното средство и го поддържа посредством механизъм за магнитна левитация.


metro

Система за градски железопътен транспорт, използвана в големи градски райони, която е с отделен релсов път от другите транспортни системи, обикновено е с електрическо задвижване и в някои случаи движението се извършва под земята.


monorail

Система за железопътен транспорт, основаваща се на единична релса, която служи както за единствена опора, така и за направляваща.


suspendedRail

Система за железопътен транспорт, основаваща се на единична релса, която служи както за опора, така и за направляваща на окачено за нея превозно средство, движещо се по нейното протежение.


train

Система за железопътен транспорт, състояща се обикновено от две успоредни релси, по които мотриса или локомотив тегли редица от свързани едно с друго превозни средства за движението им по протежение на железопътната линия с цел превоз на товари или пътници от едно местоназначение до друго.


tramway

Система за железопътен транспорт, използвана в градски райони, която често е на нивото на улицата и споделя пътното пространство с моторни превозни средства и пешеходци. Трамваите обикновено са с електрическо задвижване.

7.6.3.3. Употреба на железопътната линия (RailwayUseValue)


Възможните употреби на железопътните линии.


Този списък с кодове се управлява в общ регистър на списъци с кодове.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове RailwayUseValue

Стойност

Определение


cargo

Използването на железопътната линия е изключително за товарни превози.


carShuttle

Използването на железопътната линия е изключително за превоз на автомобили.


mixed

Железопътната линия е за смесена употреба. Тя се използва за превоз на пътници и на товари.


passengers

Използването на железопътната линия е изключително за превоз на пътници.

7.7. Пътнотранспортна мрежа


7.7.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти, свързани с Пътнотранспортната мрежа:


— европейски път,


— форма на пътя,


— функционален клас на пътя,


— брой на платната,


— път,


— пътна зона,


— пътна връзка,


— поредица от пътни връзки,


— наименование на пътя,


— пътен възел,


— зона за услуги за пътя,


— тип услуги за пътя,


— категория на повърхността на пътя,


— ширина на пътя,


— ограничение на скоростта,


— зона за движение на превозни средства.


7.7.1.1. Европейски път (ERoad)


Съвкупност от поредици от пътни връзки или отделни пътни връзки, която представлява маршрут, който е част от международната мрежа от европейски пътища, характеризирана от своя номер на европейски път.


Този тип е подтип на TransportLinkSet.


Атрибути на типа пространствен обект Eroad


Атрибут Определение Тип Voidability
europeanRouteNumber Код, идентифициращ маршрута в между­ народната мрежа от европейски пътища. Кодът винаги започва с буквата „E“, последвана от едно-, дву- или трицифрен номер. CharacterString voidable


7.7.1.2. Форма на пътя (FormOfWay)


Класификация, базирана на физическите характеристики на Пътната връзка.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект FormOfWay


Атрибут Определение Тип Voidability
formOfWay Физическата форма на пътя. FormOfWayValue  


Ограничения за типа пространствен обект FormOfWay


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с типа пространствен обект, който е част от пътнотранспортна мрежа.


7.7.1.3. Функционален клас на пътя (FunctionalRoadClass)


Класификация, основана на важността на ролята, която изпълнява пътят в пътната мрежа.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект FunctionalRoadClass


Атрибут Определение Тип Voidability
functionalClass Функционален ранг на пътната връзка в пътната мрежа. FunctionalRoadClassValue  


Ограничения за типа пространствен обект FunctionalRoadClass


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от пътнотранс-

портната мрежа.


7.7.1.4. Брой на платната (NumberOfLanes)


Броят на платната на пътния елемент.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект NumberOfLanes

Атрибут Определение Тип Voidability
direction Обозначава за коя посока е валиден броят на платната. LinkDirectionValue voidable
minMaxNumberOfLanes Обозначава дали броят на платната е минимална или максимална стойност. MinMaxLaneValue voidable
numberOfLanes Брой на платната. Integer  


Ограничения за типа пространствен обект NumberOfLanes


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от железопътна транспортна система.


7.7.1.5. Път (Road)


Съвкупност от поредици от пътни връзки и/или отделни пътни връзки, които се характеризират с един или повече тематични идентификатора и/или характеристики.


Този тип е подтип на TransportLinkSet.


Атрибути на типа пространствен обект Road

Атрибут Определение Тип Voidability
localRoadCode Идентификационен код, определен за пътя от местния пътен орган. CharacterString voidable
nationalRoadCode Националният номер на пътя. CharacterString voidable


7.7.1.6. Пътна зона (RoadArea)


Повърхността, която се простира до границите на даден път, включително автомобилните зони и други негови части.


Този тип е подтип на TransportArea.


7.7.1.7. Пътна връзка (RoadLink)


Пространствен обект, представляващ линия, който описва геометрията и свързаността на дадена пътна мрежа между две точки в мрежата. Пътните връзки могат да представляват пътеки, велосипедни алеи, единични платна, пътища с много платна и дори фиктивни траектории през площади с движение.


Този тип е подтип на TransportLink.


7.7.1.8. Поредица от пътни връзки (RoadLinkSequence)


Пространствен обект, представляващ линия, съставен от подредена съвкупност от пътни връзки, който пред­ ставлява непрекъснато трасе в пътна мрежа, без никакви разклонения. Елементът има определено начало и край и всяка позиция по поредицата от пътни връзки е идентифицируема с един единствен параметър като дължина. Той описва елемент от пътната мрежа, характеризиран с един или повече тематични идентификатора и/или характеристики.


Този тип е подтип на TransportLinkSequence.


7.7.1.9. Наименование на пътя (RoadName)


Наименование на път, определено от отговорния орган.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект RoadName


Атрибут Определение Тип Voidability
name Наименование на пътя. GeographicalName  


Ограничения за типа пространствен обект RoadName


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от пътнотранспортна мрежа.


7.7.1.10. Пътен възел (RoadNode)


Пространствен обект, представляващ точка, който се използва за представяне на свързаността между две пътни връзки или за представяне на значим пространствен обект като бензиностанция или кръгово кръстовище.


Този тип е подтип на TransportNode.


Атрибути на типа пространствен обект RoadNode


Атрибут Определение Тип Voidability
formOfRoadNode Описание на функцията на даден пътен възел в пътнотранспортната мрежа. FormOfRoadNodeValue voidable


7.7.1.11. Зона за услуги за пътя (RoadServiceArea)


Повърхност, граничеща с пътя, предназначена да предлага специални услуги за него.


Този тип е подтип на TransportArea.


7.7.1.12. Тип услуги за пътя (RoadServiceType)


Описание на типа на зоната за услуги за пътя и съоръженията, които са на разположение.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект RoadServiceType


Атрибут Определение Тип Voidability
availableFacility Съоръжение, което е на разполжение за дадена зона за услуги за пътя. ServiceFacilityValue  
Type Типът на зоната за услуги за пътя. RoadServiceTypeValue  


Ограничения за типа пространствен обект RoadServiceType


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект от типа RoadServiceArea или

RoadNode (когато formOfRoadNode = roadServiceArea).


7.7.1.13. Категория на повърхността на пътя (RoadSurfaceCategory)


Спецификация на състоянието на повърхността на свързания Пътен елемент. Обозначава дали пътят има настилка или не.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект RoadSurfaceCategory


Атрибут Определение Тип Voidability
surfaceCategory Типът на повърхността на пътя. RoadSurfaceCategoryValue  


Ограничения за типа пространствен обект RoadSurfaceCategory


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от пътнотранспортна мрежа.


7.7.1.14. Ширина на пътя (RoadWidth)


Щирината на пътя, измерена като средна стойност.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект RoadWidth


Атрибут Определение Тип Voidability
measuredRoadPart Обозначава за коя част от пътя се отнася стойността на атрибута „width“. RoadPartValue voidable
width Стойност на ширината на пътя. Measure  


Ограничения за типа пространствен обект RoadWidth


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от пътнотранспортна мрежа.


7.7.1.15. Ограничение на скоростта (SpeedLimit)


Ограничение на скоростта за дадено превозно средство на даден път.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект SpeedLimit


Атрибут Определение Тип Voidability
areaCondition Ограничението на скоростта зависи от условията на околната среда. AreaConditionValue voidable
direction Обозначава посоката, за която е валидно ограничението на скоростта. LinkDirectionValue voidable
laneExtension Броят на платната (включително началното платно), за които се отнася ограничението на скоростта. Integer voidable
speedLimitMinМахТип Обозначава дали ограничението на скоростта е максимално или минимално и дали е препоръчително. SpeedLimitMinMaxValue  
speedLimitSource Източник за ограничението на скоростта. SpeedLimitSourceValue voidable
speedLimitValue Стойност на ограничението на скоростта. Velocity  
startLane Номер на начално платно, за което се отнася ограничението на скоростта. За страни с дясно движение номер 1 се отнася до най-дясното платно и се увеличава отдясно наляво. За страни с ляво движение този номер 1 се отнася до най-лявото платно и се увеличава отляво надясно. Integer voidable
validityPeriod Период, през който е валидно ограни­ чението на скоростта. TM_Period voidable
vehicleType Тип превозно средства, до които е огра­ ничено ограничениео на скоростта. VehicleTypeValue voidable
weatherCondition Атмосферно условие, от което зависи ограничението на скоростта. WeatherConditionValue voidable

Ограничения за типа пространствен обект SpeedLimit


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от пътнотранспортна мрежа.


7.7.1.16. Зона за движение на превозни средства (VehicleTrafficArea)


Повърхност, която представлява част от път, който се използва за нормално движение на превозни средства.


Този тип е подтип на TransportArea.


7.7.2. Изброявания


7.7.2.1. Функционален клас на пътя (FunctionalRoadClassValue)


Стойности на функционалната класификация на пътя. Тази класификация се основава на важността на ролята, която изпълнява пътят в пътната мрежа.


Позволени стойности за изброяването FunctionalRoadClassValue


Стойност Определение
mainRoad Най-важните пътища в дадена мрежа.
firstClass Вторите по важност пътища в дадена мрежа.
secondClass Третите по важност пътища в дадена мрежа.
thirdClass Четвъртите по важност пътища в дадена мрежа.
fourthClass Петите по важност пътища в дадена мрежа.
fifthClass Шестите по важност пътища в дадена мрежа.
sixthClass Седмите по важност пътища в дадена мрежа.
seventhClass Осмите по важност пътища в дадена мрежа.
eighthClass Деветите по важност пътища в дадена мрежа.
ninthClass Най-маловажните пътища в дадена мрежа.


7.7.2.2. Минимален или максимален брой платна (MinMaxLaneValue)


Стойности, които обозначават дали броят на платната се счита за максимален, минимален или среден брой.


Позволени стойности за изброяването MinMaxLaneValue


Стойност Определение
maximum Броят на платната е максималната стойност за дадена част от пътната мрежа.
minimum Броят на платната е минималната стойност за дадена част от пътната мрежа.
average Броят на платната е средната стойност за дадена част от пътната мрежа.


7.7.2.3. Естество на ограничението на скоростта (SpeedLimitMinMaxValue)


Възможни стойности за обозначаване на естеството на ограничението на скоростта.


Позволени стойност за изброяване SpeedLimitMinMaxValue


Стойност Определение
maximum Ограничението на скоростта е максимална стойност.
minimum Ограничението на скоростта е минимална стойност.
recommendedMaximum Ограничението на скоростта е препоръчителна максимална стойност.
recommendedMinimum Ограничението на скоростта е препоръчителна минимална стойност.


7.7.3. Списъци с кодове


7.7.3.1. Състояние на зоната (AreaConditionValue)


Ограничение на скоростта в зависимост от зоната.

>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове AreaConditionValue

Стойност

Определение


inNationalPark

Ограничение за скоростта във вътрешността на национален парк.


insideCities

Ограничение за скоростта в градове.


nearRailroadCrossing

Ограничение на скоростта в близост до железопътен прелез.


nearSchool

Ограничение за скоростта в близост до училище.


outsideCities

Ограничение за скоростта извън градове.


trafficCalmingArea

Ограничение на скоростта в зона за успокояване на движението.

7.7.3.2. Форма на пътен възел (FormOfRoadNodeValue)


Функции на пътни възли.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfRoadNodeValue

Стойност

Определение


enclosedTrafficArea

Пътният възел се намира в затворена зона за движение на превозни средства и/или представлява такава зона. Зоната за движение на превозни средства представлява зона без вътрешна структура за правно определени посоки на движение. Към зоната са свързани поне два пътя.


junction

Три или повече пътни участъци се пресичат в пътния възел.


levelCrossing

Пътен възел, в който пътната мрежа се пресича от железопътна линия на същото ниво.


pseudoNode

Точно два пътни участъка са свързани към пътния възел.


roadEnd

Само един пътен участък е свързан към пътния възел. Това означава края на път.


roadServiceArea

Повърхност, граничеща с пътя и предназначена за предлагането на специални услуги за него.


roundabout

Пътният възел представлява част от кръгово кръстовище. Кръговото кръстовище е път под формата на кръг, по който е разрешено движение само в една посока.


trafficSquare

Пътният възел се намира в площад и/или представлява такъв. Площадът представлява район, който е ограничен (отчасти) от пътища, използва се за други цели, а не за движение на превозни средства, и не е кръгово кръстовище.

7.7.3.3. Форма на пътя (FormOfWayValue)


Класификация, основана на физическите характеристики на пътната връзка.

>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfWayValue

Стойност

Определение


bicycleRoad

Път, за който единствените разрешени превозни средства са велосипедите.


dualCarriageway

Път с физически разделени пътни платна независимо от броя на лентите за движение, който не е автомагистрала.


enclosedTrafficArea

Зона без вътрешна структура за правно определени посоки на движение. Към зоната са свързани поне два пътя.


entranceOrExitCarPark

Път, специално предназначен за влизане в зона за паркиране или за нейното напускане.


entranceOrExitService

Път, използван само за влизане в зона за обслужване или за нейното напускане.


freeway

Път, който не се пресича на едно ниво с други пътища.


motorway

Път, за който обикновено са валидни предписания по отношение на навлизането в него и използването му. Той разполага с две или повече предимно физически разделени платна и не се пресича на едно ниво с други пътища.


pedestrianZone

Зона с пътна мрежа, която е предназначена специално за използване от пешеходци.


roundabout

Път под формата на кръг, по който е разрешено движение само в една посока.


serviceRoad

Път, който върви успоредно на и се свързва с път с относително важна свързваща функция и е предназначен специално за осигуряване на достъп от свързаните към него пътища до пътища със слаба свързваща функция в неговата околност.


singleCarriageway

Път, движението по който не е разделено от физически обект.


slipRoad

Път, предназначен специално за достъп до друг път или за излизане от него.


tractorRoad

Устроен път, използваем само от трактори (селскостопански или горски машини) или превозни средства с повишена проходимост (с по-голям просвет, големи колела и задвижване и на 4-те колела).


trafficSquare

Район, който е ограничен (отчасти) от пътища, използва се за други цели, а не за движение на превозни средства, и не е кръгово кръстовище.


walkway

Път, запазен за използване от пешеходци и затворен за редовно движение на превозни средства чрез физическа бариера

7.7.3.4. Част от пътя (RoadPartValue)


Обозначение за коя част от пътя се отнася стойността на дадено измерване.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове RoadPartValue

Стойност

Определение


carriageway

Частта от пътя, която е запазена за движение.


pavedSurface

Частта от пътя, която е павирана.

7.7.3.5. Тип услуги за пътя (RoadServiceTypeValue)


Типове зони за услуги за пътя.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове RoadServiceTypeValue

Стойност

Определение


busStation

Пътят обслужва автобусна спирка.


parking

Пътят обслужва съоръжение за паркиране.


restArea

Пътят обслужва зона за почивка.


toll

Зона, в която се предоставят услуги, свързани с такси, например издаване на талон или плащане на таксата.

7.7.3.6. Категория на повърхността на пътя (RoadSurfaceCategoryValue)


Стойности за обозначаване дали даден път има настилка или не.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове RoadSurfaceCategoryValue

Стойност

Определение


paved

Път с твърда павирана повърхност.


unpaved

Непавиран път

7.7.3.7. Съоръжение за услуги (ServiceFacilityValue)


Възможните съоръжения за услуги, които са на разположение в зона за услуги за пътя.

>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове ServiceFacilityValue

Стойност

Определение


drinks

Предлагат се напитки.


food

Предлага се храна.


fuel

Предлага се гориво.


picnicArea

Има зона за пикник.


playground

Има детска площадка.


shop

Има магазин.


toilets

Има тоалетни.

7.7.3.8. Източник на ограничението на скоростта (SpeedLimitSourceValue)


Възможни източници за ограничения на скоростта.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове SpeedLimitSourceValue

Стойност

Определение


fixedTrafficSign

Източникът е постоянен пътен знак (специфично за обекта административно предписание, изрично ограничение за скоростта).


regulation

Източникът е нормативен акт (национален нормативен акт, правило или „подразбиращо се ограничение за скоростта“).


variableTrafficSign

Източникът е променлив пътен знак.

7.7.3.9. Тип превозно средство (VehicleTypeValue)


Възможните типове превозни средства.

Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове VehicleTypeValue

Стойност

Определение


allVehicle

Всякакви превозни средства, без да се включват пешеходци.


bicycle

Двуколесно превозно средство, задвижвано с педали.


carWithTrailer

Лек автомобил с прикачено ремарке.


deliveryTruck

Относително малък товарен автомобил, използван главно за доставка на стоки и материали.


emergencyVehicle

Превозно средство, използвано за реагиране в спешни случаи, включително, но не само полицейско, линейка или пожарен автомобил.


employeeVehicle

Превозно средство, управлявано от служител на организация и използвано съгласно процедури, установени във въпросната организация.


facilityVehicle

Превозно средство, предназначено за използване в определена зона в рамките на частен имот или на район с ограничен достъп.


farmVehicle

Превозно средство, обикновено използвано във връзка със селскостопански дейности.


highOccupancyVehicle

Превозно средство, броят на пътниците в което отговаря (или превишава) определения минимален брой на пътниците.


lightRail

Подобно на влак превозно средство, чието използване е ограничено от железопътна мрежа в рамките на ограничена зона.


mailVehicle

Превозно средство, което събира, превозва или доставя поща.


militaryVehicle

Превозно средство, разрешено от военен орган.


moped

Дву- или триколесно превозно средство, оборудвано с двигател с вътрешно горене с обем под 50 кубични сантиметра, чиято максимална скорост не превишава 45 km/h (28mph).


motorcycle

Дву- или триколесно превозно средство, оборудвано с двигател с вътрешно горене с обем над 50 кубични сантиметра, чиято максимална скорост превишава 45 km/h (28mph).


passengerCar

Малко превозно средство, предназначено за частен превоз на хора.


pedestrian

Лице, движещо се пеша.


privateBus

Превозно средство, предназначено за превоз на големи групи от хора, което е частна собственост или наето.


publicBus

Превозно средство, предназначено за превоз на големи групи от хора, за което обикновено са характерни оповестени маршрути и разписания.


residentialVehicle

Превозно средство, чийто собственик живее (или пребивава) на определена улица или в определен район на град.


schoolBus

Превозно средство, използвано по поръчка на училище за превоз на учащи се.


snowChainEquippedVehicle

Превозно средство, оборудвано с вериги за сняг.


tanker

Товарен автомобил с повече от две оси, използван за превоз на течни или газообразни товари в насипно състояние.


taxi

Превозно средство, лицензирано за наемане, което обикновено е оборудвано с брояч.


transportTruck

Товарен автомобил за превоз на стоки на голямо разстояние.


trolleyBus

Подобно на автобус превозно средство за масов транспорт, закачено за електрическа мрежа за захранване с енергия.


vehicleForDisabledPerson

Превозно средство със съответно обозначение като предназначено за лица с увреждания.


vehicleWithExplosiveLoad

Превозно средство, транспортиращо експлозивен товар.


vehicleWithOtherDangerousLoad

Превозно средство, транспортиращо опасен товар, различен от експлозивен или замърсяващ водите.


vehicleWithWaterPollutingLoad

Превозно средство, транспортиращо замърсяващ водите товар.

7.7.3.10. Атмосферно условие (WeatherConditionValue)


Стойности за обозначаване на атмосферните условия, които засягат ограниченията на скоростта.


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове WeatherConditionValue

Стойност

Определение


fog

Ограничението на скоростта важи при наличието на мъгла.


ice

Ограничението на скоростта важи при наличието на заледяване.


rain

Ограничението на скоростта важи при дъжд.


smog

Ограничението на скоростта важи при наличието на смог в известно количество.


snow

Ограничението на скоростта важи при наличието на сняг.

7.8. Водна транспортна мрежа


7.8.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствените обекти, свързани с Водната транспортна мрежа:


— фар,


— шамандура,


— клас по CEMT,


— състояние на водно съоръжение,


— зона на фарватера,


— прекосяване с ферибот,


— употреба на ферибот,


— вътрешен воден път,


— морски воден път,


— пристанищна зона,


— пристанищен възел,


— ограничение за водни превозни средства,


— схема за разделено движение,


— зона на схема за разделено движение,


— кръстовище на схема за разделено движение,


— коридор на схема за разделено движение,


— кръгово кръстовище на схема за разделено движение,


— разделител на схема за разделено движение,


— поредица от водни връзки,


— воден възел,


— посока на потока на водното движение,


— воден път,


— връзка на воден път,


— възел на воден път.


7.8.1.1. Фар (Beacon)


Видим, специално изграден обект, съставляващ очевиден знак, като фиксирано средство за навигация или за употреба при хидрографски проучвания.


Този тип е подтип на TransportPoint.


7.8.1.2. Шамандура (Buoy)


Плаващ обект, закотвен на дъното на определено (нанесено на картата) място, като средство за навигация или за други специфични цели.


Този тип е подтип на TransportPoint.


7.8.1.3. Клас по CEMT (CEMTClass)


Класификация на вътрешен воден път според CEMT (Европейската конференция на министрите на транспорта).


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект CEMTClass


Атрибут Определение Тип Voidability
CEMTClass Стойност, обозначаваща класификацията на даден вътрешен воден път съгласно CEMT (Европейската конференция на министрите на транспорта). CEMTClassValue  


Ограничения за типа пространствен обект CEMTClass


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от водната транспортна мрежа.


7.8.1.4. Състояние на водното съоръжение (ConditionOfWaterFacility)


Състояние на елемента на водната транспортна мрежа по отношение на неговото завършване и употреба.


Този тип е подтип на ConditionOfFacility.


Ограничения за типа пространствен обект ConditionOfWaterFacility


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от водната транспортна мрежа.


7.8.1.5. Зона на фарватера (FairwayArea)


Главната проплавана част от даден воден път.


Този тип е подтип на TransportArea.


7.8.1.6. Прекосяване с ферибот (FerryCrossing)


Специален воден път, предназначен да подпомага превоза на пътници, превозни средства или други товари през водни маси, който обикновено се използва като връзка между два или повече възела на сухоземна транспортна мрежа.


Този тип е подтип на Waterway.


7.8.1.7. Употреба на ферибот (FerryUse)


Типът транспорт, използван при прекосяване с ферибот.


Този тип е подтип на TransportProperty.


Атрибути на типа пространствен обект FerryUse


Атрибут Определение Тип Voidability
ferryUse Стойност, обозначаваща типа транспорт, използван при прекосяване с ферибот. FerryUseValue  

Ограничения за типа пространствен обект FerryUse


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с типа пространствен обект, който е част от водна транспортна мрежа.


7.8.1.8. Вътрешен воден път (InlandWaterway)


Воден път, който е определен във вътрешни континентални води.


Този тип е подтип на Waterway.


7.8.1.9. Морски воден път (MarineWaterway)


Воден път, който е определен в морски води.


Този тип е подтип на Waterway.


Атрибути на типа пространствен обект MarineWaterway


Атрибут Определение Тип Voidability
deepWaterRoute Атрибут, който обозначава дали морският воден път е дълбоководен маршрут. Boolean voidable


7.8.1.10. Пристанищна зона (PortArea)


Пространствен обект, представляващ зона, която се използва за представяне на физическите граници на всички съоръжения, които представлява наземният участък на морско или вътрешно пристанище.


Този тип е подтип на TransportArea.


7.8.1.11. Пристанищен възел (PortNode)


Пространствен обект, представляващ точка, който се използва за представяне на морско или вътрешно пристанище по опростен начин, приблизително разположен на брега на водната маса, където се намира приста­ нището.


Този тип е подтип на WaterNode.


7.8.1.12. Ограничение за водни превозни средства (RestrictionForWaterVehicles)


Ограничение за превозни средства на воден транспортен елемент.


Този тип е подтип на RestrictionForVehicles.


Ограничения за типа пространствен обект RestrictionForWaterVehicles


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от водна транспортна мрежа.


7.8.1.13. Схема за разделено движение (TrafficSeparationScheme)


Схема, която цели понижаване на риска от сблъсък в натоварени и/или събирателни зони чрез разделяне на движението в противоположни или почти противоположни посоки.


Този тип е абстрактен.


Асоциативни роли на типа пространствен обект TrafficSeparationScheme


Асоциативна роля Определение Тип Voidability
component Компонент от схема за разделено движение. TrafficSeparationSchemeArea  
marineWaterRoute Съвкупността от морски водни пътища, свързана със схема за разделено движение. MarineWaterway  
markerBeacon Маркер на схема за разделено движение. Beacon  
markerBuoy Маркер на схема за разделено движение. Buoy  


7.8.1.14. Зона на схема за разделено движение (TrafficSeparationSchemeArea)


Пространствен обект, представляващ зона, който е част от схема за разделено движение.


Този тип е подтип на TransportArea.


Този тип е абстрактен.


7.8.1.15. Кръстовище на схема за разделено движение (TrafficSeparationSchemeCrossing)


Определена зона, където коридорите на движението се пресичат.


Този тип е подтип на TrafficSeparationSchemeArea.


7.8.1.16. Коридор на схема за разделено движение (TrafficSeparationSchemeLane)


Зона, в рамките на определени граници, в които е установено еднопосочно движение.


Този тип е подтип на TrafficSeparationSchemeArea.


7.8.1.17. Кръгово кръстовище на схема с разделено движение (TrafficSeparationSchemeRoundabout)


Схема с разделено движение, при която движението се осъществява по посока, обратна на часовниковата срелка, около определена точка или зона.


Този тип е подтип на TrafficSeparationSchemeArea.


7.8.1.18. Разделител на схема с разделено движение (TrafficSeparationSchemeSeparator)


Зона, разделяща коридорите, в които корабите се движат в противоположни или почти противоположни посоки, или разделяща коридорите за движение, определени за специални класове кораби, които се движат в една и съща посока.


Този тип е подтип на TrafficSeparationSchemeArea.


7.8.1.19. Поредица от водни връзки (WaterLinkSequence)


Пространствен обект, представляващ линия, който се състои от подредена съвкупност от водни пътища и/или връзки на речни корита (ако е необходимо), който представлява непрекъснато трасе във водната мрежа без никакви разклонения.


Този тип е подтип на TransportLinkSequence.


7.8.1.20. Воден възел (WaterNode)


Пространствен обект, представляващ точка, който се използва за представяне на свързаността между две различни връзки на водни пътища или между връзка на воден път и връзка на речно корито във водната транспортна мрежа.


Този тип е подтип на TransportNode.


Този тип е абстрактен.


7.8.1.21. Посока на потока на водното движение (WaterTrafficFlowDirection)


Обозначава посоката на потока на движение на водния транспорт по отношение на посоката на вектора на връзката на водния транспорт.


Този тип е подтип на TrafficFlowDirection.


Ограничения за типа пространствен обект WaterTrafficFlowDirection


Тази характеристика може да бъде свързана единствено с пространствен обект, който е част от водната транспортна мрежа.


7.8.1.22. Воден път (Waterway)


Съвкупност от поредици от водни връзки и/или отделни връзки на водни пътища и/или речни корита (ако е необходимо), които се характеризират с един или повече тематични идентификатори и/или характеристики, които изпълняват плавателен маршрут в рамките на водна маса (океани, морета, реки, езера, естествени или изкуствени канали).


Този тип е подтип на TransportLinkSet.


Този тип е абстрактен.


7.8.1.23. Връзка на водни пътища (WaterwayLink)


Пространствен обект, представляващ линия, който описва геометрията или свързаността на водна транспортна мрежа между два последователни възела на водни пътища или речни корита. Той представлява линеен участък от водна маса, използван за корабоплаване.


Този тип е подтип на TransportLink.


7.8.1.24. Възел на водни пътища (WaterwayNode)


Пространствен обект, представляващ точка, който се използва за представяне на свързаността между две различни връзки на водни пътища или между връзка на воден път и връзка на речно корито във водната транспортна мрежа.


Този тип е подтип на WaterNode.


Атрибути на типа пространствен обект WaterwayNode


Атрибут Определение Тип Voidability
formOfWaterwayNode Описание на функцията на даден възел на водни пътища във водната транспортна мрежа. FormOfWaterwayNodeValue voidable

7.8.2. Изброявания


7.8.2.1. Клас по CEMT (CEMTClassValue)


Класификация на вътрешните водни пътища съгласно Резолюция № 92/2 на CEMT (Европейска конференция на министрите на транспорта).


Позволени стойности за изброяването CEMTClassValue


Стойност Определение
I Вътрешен воден път, числящ се към клас I по CEMT, определен от Европейската конференция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2, таблица 1.
II Вътрешен воден път, числящ се към клас II по CEMT, определен от Европейската конференция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2, таблица 1.
III Вътрешен воден път, числящ се към клас III по CEMT, определен от Европейската конференция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2, таблица 1.
IV Вътрешен воден път, числящ се към клас IV по CEMT, определен от Европейската конференция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2, таблица 1.
Va Вътрешен воден път, числящ се към клас Va по CEMT, определен от Европейската конфе­ ренция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2, таблица 1.
Vb Вътрешен воден път, числящ се към клас Vb по CEMT, определен от Европейската конфе­ ренция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2, таблица 1.
VIa Вътрешен воден път, числящ се към клас VIa по CEMT, определен от Европейската конфе­ ренция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2, таблица 1.
VIb Вътрешен воден път, числящ се към клас VIb по CEMT, определен от Европейската конфе­ ренция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2, таблица 1.
VIc Вътрешен воден път, числящ се към клас VIc по CEMT, определен от Европейската конфе­ ренция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2, таблица 1.
VII Вътрешен воден път, числящ се към клас VII по CEMT, определен от Европейската конфе­ ренция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2, таблица 1.


7.8.3. Списъци с кодове


7.8.3.1. Употреба на ферибот (FerryUseValue)


Типове транспорт, извършван чрез ферибот.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове FerryUseValue

Стойност

Определение


cars

Фериботът превозва леки автомобили.


other

Фериботът е за превози, различни от тези на пътници, леки автомобили, товарни автомобили или влакове.


passengers

Фериботът превозва пътници.


train

Фериботът превозва влакове.


trucks

Фериботът превозва товарни автомобили.

7.8.3.2. Форма на възел на водни пътища (FormOfWaterwayNodeValue)


Функция на възел на водни пътища във водна транспортна мрежа.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfWaterwayNodeValue

Стойност

Определение


junctionFork

Инфраструктурни елементи, при които един транспортен поток от плавателни съдове пресича друг транспортен поток от плавателни съдове, или точки, в които транспортни потоци от плавателни съдове се разделят или обединяват.


lockComplex

Шлюз или група от шлюзове, предназначени за повдигане и спускане на плавателни съдове между водни пространства на различни нива по речни и канални водни пътища.


movableBridge

Мост, който може да бъде повдигнат или завъртян, за да се позволи преминаването на кораби.


shipLift

Машина за транспортиране на плавателни съдове между водни басейни с различна височина над морското равнище, използвана като алтернатива на каналните шлюзове.


waterTerminal

Мястото, където стоките се трансбордират.


turningBasin

Място, където канал или тесен воден път е разширен, за да се позволи на плавателни съдове да обърнат.

7.9. Изисквания, специфични за темата


7.9.1. Съответствие между масивите от пространствени данни


1. Представянията и възлите на осевата линия на Транспортните мрежи винаги се намират в рамките на представянето на зоната на същия обект.


2. Свързаност между Транспортни мрежи през държавни граници и, когато е приложимо, също и през регионални граници (и масиви от данни) в рамките на държавите-членки, се установява и поддържа от съответните органи, като се използват механизмите за трансгранична свързаност, предоставени от типа NetworkConnection.


7.9.2. Моделиране на референции на обекти


1. Когато се използва линейно рефериране в данните за Транспортните мрежи, позицията на реферираните характеристики на връзки и поредици от връзки се изразява като разстояния, измерени по протежение на предоставената геометрия на обекта(ите) на основната връзка.


2. Интермодалната връзка винаги реферира два елемента, които принадлежат на различни мрежи.


7.9.3. Представяне на геометрията


1. Крайните точки на дадена транспортна връзка следва да бъдат свързани, когато съществува пресичане между обектите от реалния свят, които представляват. Не се създават връзки при пресечните мрежови елементи, когато не е възможно да се премине от единия елемент към другия.


2. В масив от данни Транспортни мрежи, който съдържа възли, тези възли присъстват само, когато Транспортните връзки се свързват или свършват.


7.9.4. Моделиране на референциите на обектите


Водните транспортни мрежи използват повторно, когато съществува и е възможно, геометрията на осевата линия на водната мрежа на тема Хидрография. Следователно се използва рефериране на обекти за свързване на речно транспортно корито със съществуваща геометрия на водна мрежа в тема Хидроградия.


7.9.5. Осеви линии


Осевите линии на пътни и железопътни обекти попадат в рамките на физическия обект от реалния свят, който представляват, ако Връзката е обозначена като такава, която не е „fictitious“.


7.9.6. Гарантиране на мрежова свързаност


1. Когато в дадена транспортна мрежа съществува свързване, всички свързани крайни точки на връзката и възелът по избор, който участва в това свързване, трябва да бъдат позиционирани на разстояние една от друга, по-малко от толеранса за свързаност.


2. Крайните точки и възли на дадена връзка, които не са свързани, винаги следва да бъдат разделени от разстояние, по-голямо от толеранса за свързаност.


3. В масиви от данни, където присъстват както транспортни връзки, така и възли, относителната позиция на възлите и крайните точки на връзката по отношение на посочения толеранс за свързаност следва да отговарят

на асоциациите, които съществуват между тях в масива от данни.


7.10. Слоеве


Слоеве за темата на пространствените данни Транспортни мрежи


Тип слой Заглавие на слоя Тип(ове) пространствени обекти
TN.CommonTransportElements.TransportNode Общ транспортен възел TransportNode
TN.CommonTransportElements.TransportLink Обща транспортна връзка TransportLink
TN.CommonTransportElements.TransportArea Обща транспортна зона TransportArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadLink Пътна връзка RoadLink
TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea Зона за движение на превозни средства VehicleTrafficArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea Зона за услуги за пътя RoadServiceArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadArea Пътна зона RoadArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayLink Железопътна връзка RailwayLink
TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea Зона на железопътна гара RailwayStationArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea Зона на железопътна разпределителна гара RailwayYardArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayArea Железопътна зона RailwayArea
TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink Връзка на водни пътища WaterwayLink
TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea Зона на фарватер FairwayArea
TN.WaterTransportNetwork.PortArea Пристанищна зона PortArea
TN.AirTransportNetwork.AirLink Въздушна връзка AirLink
TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea Летищна зона AerodromeArea
TN.AirTransportNetwork.RunwayArea Зона на писта RunwayArea
TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea Зона на въздушно пространство AirspaceArea
TN.AirTransportNetwork.ApronArea Зона на площадка ApronArea
TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea Зона на път за рулиране TaxiwayArea
TN.CableTransportNetwork.CablewayLink Въжена връзка CablewayLink


8. ХИДРОГРАФИЯ (HYDROGRAPHY)


8.1. Определения


Следните определения се прилагат в допълнение към определенията, посочени в член 2:


— „воден слой“ означава подземен слой или слоеве скала или други геоложки пластове с достатъчна шупливост

и пропускливост, за да позволят или значителен поток подземна вода или отделяне на значителни количества подземна вода,


— „подземна вода“ означава всичката вода, която се намира под повърхността на земята в зоната на насищане и

в пряк контакт със земята или подпочвата,


— „подбасейн“ означава зона от земята, от която всички повърхностни оттичащи се води текат през поредица от потоци, реки и, евентуално, езера до определена точка в речно корито.


8.2. Структура на темата на пространствените данни Хидрография


Типовете, посочени за темата на пространствените данни Хидрография, са структурирани в следните пакети:


— Хидробаза


— Хидромрежа,


— Хидрофизични води,


— Хидроотчитане.


8.3. Хидробаза


8.3.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти, свързани с хидробаза:


— хидрообект.


8.3.1.1. Хидрообект (HydroObject)


База за идентифициране на хидрографски (включително направени от човека) обекти в реалния свят.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект HydroObject


Атрибут Определение Тип Voidability
geographicalName Географско наименование, което се използва за идентифициране на хидро- графски обект в реалния свят. Той осигурява „ключ“ за пълно свързване на различните представяния на обекта. GeographicalName voidable
hydroId Идентификатор, който се използва за идентифициране на хидрографски обект в реалния свят. Той осигурява „ключ“ за пълно свързване на различните пред­ ставяния на обекта. HydroIdentifier  


Асоциативни роли на типа пространствен обект HydroObject

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
relatedHydroObject Свързан хидрографски обект, който пред­ ставлява същото образувание от реалния свят. HydroObject voidable


8.3.2. Типове данни


8.3.2.1. Хидро идентификатор (HydroIdentifier)


Хидрографски тематичен идентификатор.


Атрибути на типа данни HydroIdentifier

Атрибут Определение Тип Voidability
classificationScheme Описание на използваната схема за иден­ тификация (национална, европейска и т.н.). CharacterString  
localId Местен идентификатор, определен от даден орган. CharacterString  
namespace Идентификатор на обхвата за местния идентификатор. CharacterString  


8.4. Хидромрежа


8.4.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти, свързани с Хидромрежата:


— хидровъзел,


— връзка на речно корито,


— поредица от връзки на речни корита,


— разделено прекосяване на речно корито.


8.4.1.1. Хидровъзел (HydroNode)


Възел в рамките на хидрографска мрежа.


Този тип е подтип на Node.


Този тип е подтип на HydroObject.


Атрибути на типа пространствен обект HydroNode

Атрибут Определение Тип Voidability
hydroNodeCategory Естество на хидровъзела. HydroNodeCategoryValue voidable


8.4.1.2. Връзка на речно корито (WatercourseLink)


Участък от речно корито в рамките на хидрографска мрежа.


Този тип е подтип на Link.


Този тип е подтип на HydroObject.


Атрибути на типа пространствен обект WatercourseLink

Атрибут Определение Тип Voidability
flowDirection Посока на водния поток в участъка по отношение на цифровизацията на геоме­ трията на участъка. LinkDirectionValue voidable
length Дължина на участъка от мрежата. Length voidable


8.4.1.3. Поредица от връзки на речни корита (WatercourseLinkSequence)


Поредица от връзки на речни корита, представляваща трасе без разклонения по хидрографска мрежа.


Този тип е подтип на LinkSequence.


Този тип е подтип на HydroObject.


8.4.1.4. Разделено преминаване на речно корито (WatercourseSeparatedCrossing)


Елемент от хидрографската мрежа, използван за обозначаване на пресичане без взаимодействие на връзки на речни корита, разделени на равнища.


Този тип е подтип на GradeSeparatedCrossing.


Този тип е подтип на HydroObject.


8.4.2. Списъци с кодове


8.4.2.1. Категория хидровъзел (HydroNodeCategoryValue)


Определя категории за различните типове възли в хидрографските мрежи.

>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове HydroNodeCategoryValue

Стойност

Определение


boundary

Възел, използван за свързване на различни мрежи.


flowConstriction

Мрежов възел, който няма отношение към мрежовата топология сам по себе си, но е свързан с представляваща интерес хидрографска точка или съоръжение, или с изкуствен обект, влияещ върху потока в мрежата.


flowRegulation

Мрежов възел, който няма отношение към мрежовата топология сам по себе си, но е свързан с представляваща интерес хидрографска точка или съоръжение, или с изкуствен обект, регулиращ потока в мрежата.


junction

Възел, в който съвпадат три или повече връзки.


outlet

Краен възел на поредица от взаимосвързани участъци.


source

Начален възел на поредица от взаимосвързани участъци

8.5. Хидрофизични води


8.5.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти, свързани с Хидрофизични води:


— прекосяване,


— язовир или бент,


— водосборен басейн,


— дига,


— водопад,


— речна точка,


— брод,


— хидроточка, представляваща интерес,


— водно електрическа централа,


— наводнена земя,


— граница земя — вода,


— шлюз,


— направен от човека обект,


— океански регион,


— тръбопровод,


— помпена станция,


— бързей,


— речен басейн,


— бряг,


— крайбрежно строителство,


— преливник,


— стояща вода,


— повърхностна вода,


— речно корито,


— мочурище.


8.5.1.1. Прекосяване (Crossing)


Направен от човека обект, който позволява преминаване на вода над или под дадено препятствие.


Този тип е подтип на ManMadeObject.


Атрибути на типа пространствен обект Crossing

Атрибут Определение Тип Voidability
Type Типът на физическото преминаване. CrossingTypeValue voidable


8.5.1.2. Язовир или бент (DamOrWeir)


Постоянна бариера пред речно корито, използвана за преграждане на водата или за контрол на нейното течение.


Този тип е подтип на ManMadeObject.


8.5.1.3. Водосборен басейн (DrainageBasin)


Зона с общ изход за своите повърхностни оттичащи се води.


Този тип е подтип на HydroObject.


Атрибути на типа пространствен обект DrainageBasin

Атрибут Определение Тип Voidability
area Размер на зоната на водосборния басейн. Area voidable
basinOrder Номер (или код), изразяващ степента на разклоненост/разделяне в системата на водосборния басейн. HydroOrderCode voidable
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрията на водосборния басейн, като повърхност. GM_Surface  
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  
origin Произход на водосборния басейн. OriginValue voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект DrainageBasin

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
outlet Изхода(ите) на повърхностни води на даден водосборен басейн. SurfaceWater voidable
containsBasin По-малък подбасейн, съдържащ се в рамките на по-голям басейн. DrainageBasin voidable


Ограничения за типа пространствен обект DrainageBasin


Речен басейн не може да се съдържа в никой друг басейн.


8.5.1.4. Дига (Embankment)


Направен от човека, повдигнат, дълъг насип от пръст или друг друг материал.


Този тип е подтип на ManMadeObject.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда от темата на пространствените данни Природни рискови зони в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


8.5.1.5. Водопад (Falls)


Вертикално спускаща се част на речно корито, когато пада от височина.


Този тип е подтип на FluvialPoint.


Атрибути на типа пространствен обект Falls

Атрибут Определение Тип Voidability
height Разстояние, измерено от най-ниската точка на база нивото на земята или водата (най-ниска точка на земя/вода) до най-високата точка на пространствения обект. Length voidable


8.5.1.6. Речна точка (FluvialPoint)


Хидроточка, представляваща интерес, която засяга течението на дадено речно корито.


Този тип е подтип на HydroPointOfInterest.


Този тип е абстрактен.


8.5.1.7. Брод (Ford)


Плитка част от воден поток, използвана като път за прекосяване.


Този тип е подтип на ManMadeObject.


8.5.1.8. Хидроточка, представляваща интерес (HydroPointOfInterest)


Естествено място, където водата се появява, изчезва или променя своето течение.


Този тип е подтип на HydroObject.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект HydroPointOfInterest

Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрията на хидроточката, като точка, крива или повърхност представляваща интерес. GM_Primitive voidable
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  
levelOfDetail Резолюция, изразена като обратна стойност на индикативен мащаб или наземно разстояние. MD_Resolution  


8.5.1.9. Водноелектрическа централа (HydroPowerPlant)


Съоръжение за генериране на електричество от движеща се вода.


Този тип е подтип на ManMadeObject.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда от темата на пространствените данни Енергийни източници в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


8.5.1.10. Наводнена земя (InundatedLand)


Област, която периодично се покрива с придошла вода, без свързани с приливите води.


Този тип е подтип на HydroObject.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда от темата на пространствените данни Природни рискови зони в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Атрибути на типа пространствен обект InundatedLand

Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрията на наводнената земя, като повърхност. GM_Surface  
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект Identifier  
inundationReturnPeriod Средният период (в години) между случаите на наводнения. Number voidable
inundationType Типът земя, предмет на наводнение, въз основа на причината за нейното навод­ няване. InundationValue voidable


8.5.1.11. Граница земя — вода (LandWaterBoundary)


Линията, където земната маса е в контакт с водна маса.


Атрибути на типа пространствен обект LandWaterBoundary


Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрията на границата земя — вода, като крива. GM_Curve  
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  
origin Произход на границата земя — вода. OriginValue voidable
waterLevelCategory Равнище на водата, определящо границата земя — вода. WaterLevelValue voidable


8.5.1.12. Шлюз (Lock)


Заграждение с чифт или поредица от врати, използвани за повдигане или спускане на плавателни съдове при преминаването им от едно ниво на водата на друго.


Този тип е подтип на ManMadeObject.


8.5.1.13. Направен от човека обект (ManMadeObject)


Изкуствен обект, който се намира във водна маса и има един от следните типове функции: задържа водата, регулира количеството на водата, изменя течението на водата, позволява на речните корита да се пресичат едно друго.


Този тип е подтип на HydroObject.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект ManMadeObject

Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
condition Състоянието на планиране, изграждане, ремонт и/или поддръжка на структурите и/или оборудването, съставляващо дадено съоръжение и/или намиращо се на обект, като цяло. ConditionOfFacilityValue voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрията на направен от човека обект, като точка, крива или повърхност. GM_Primitive voidable
inspireId Външен идентификатор на пространствен обект. Identifier  
levelOfDetail Резолюция, изразена като обратна стойност на индикативен мащаб или наземно разстояние. MD_Resolution  


8.5.1.14. Океански регион (OceanRegion)


Един от трите големи региона от световния океан, всеки със свързаните под- и гранични области и предмет на независим режим на оттока.


Този тип е подтип на HydroObject.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда от темата на пространствените данни Морски региони в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Атрибути на типа пространствен обект OceanRegion

Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрията на океанския регион, като повърхнина. GM_Surface voidable
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  


Асоциативни роли на типа пространствен обект OceanRegion

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
foreshore Частта от брега или плажа, която се намира между равнището на отлива и горната граница на нормалното движение на вълните Shore voidable


8.5.1.15. Тръбопровод (Pipe)


Тръба за пренос на твърди, течни и газообразни вещества.


Този тип е подтип на ManMadeObject.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда от темата на пространствените данни Комунално-битови и обществени услуги в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


8.5.1.16. Помпена станция (PumpingStation)


Съоръжение за придвижване на твърди, течни или газообразни вещества посредством налягане или всмукване.


Този тип е подтип на ManMadeObject.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда в темата на пространствените данни Комунално-битови и обществени услуги в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


8.5.1.17. Бързей (Rapids)


Части от поток с ускорено течение, където той се спуска стремително, но без прекъсване в наклона на коритото, което да бъде достатъчно за образуване на водопад.


Този тип е подтип на FluvialPoint.


8.5.1.18. Речен басейн (RiverBasin)


Зоната от земя, от която цялата повърхностна оттичаща се вода тече през поредица от потоци, реки и, евентуално, езера в морето през едно речно устие, естуар или делта.


Този тип е подтип на DrainageBasin.


8.5.1.19. Бряг (Shore)


Тясната ивица земя в непосредствен контакт с някаква водна маса, включително зоната между линиите на прилива и отлива.


Този тип е подтип на HydroObject.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда в темата на пространствените данни Земна покривка в приложение

II към Директива 2007/2/ЕО.


Атрибути на типа пространствен обект Shore

Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
composition Основния(те) тип(ове) материал, съставляващ пространствения обект, без повърхността. ShoreTypeValue voidable
delineationKnown Обозначение, че е известно очертанието (например граници и информация) на даден пространствен обект. Boolean voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрията на брега като повърхнина. GM_Surface  
inspireId Външен идентификатор на пространствен обект. Identifier  


8.5.1.20. Крайбрежно строителство (ShorelineConstruction)


Изкуствена конструкция с определена позиция, издигната върху земята, граничеща с водна маса.


Този тип е подтип на ManMadeObject.


8.5.1.21. Преливник (Sluice)


Открит, наклонен канал, снабден с бариера за регулиране на водното течение.


Този тип е подтип на ManMadeObject.


8.5.1.22. Стояща вода (StandingWater)


Водна маса, която е изцяло обградена със суша.


Този тип е подтип на SurfaceWater.


Атрибути на типа пространствен обект StandingWater

Атрибут Определение Тип Voidability
elevation Кота над морското равнище. Length voidable
meanDepth Средна дълбочина на водната маса. Length voidable
surfaceArea Повърхностна зона на водната маса. Area voidable


Ограничения за типа пространствен обект StandingWater


Геометрията на стоящата вода може да бъде повърхнина или точка.


8.5.1.23. Повърхностна вода (SurfaceWater)


Всяка известна водна маса от вътрешните водни пътища.


Този тип е подтип на HydroObject.


Този тип е абстрактен.


Атрибути на типа пространствен обект SurfaceWater

Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от пространствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрията на повърхностната вода: или крива или повърхнина за воден поток, или точка или повърхнина за стояща вода. GM_Primitive  
inspireId Външен идентификатор на пространствения обект. Identifier  
levelOfDetail Резолюция, изразена като обратна стойност на индикативен мащаб или наземно разстояние. MD_Resolution  
localType Предоставя „местното“ наиме­ нование на типа повърхностна вода. LocalisedCharacterString voidable
origin Произход на повърхностната вода. OriginValue voidable
persistence Степента на устойчивост на водата. HydrologicalPersistenceValue voidable
tidal Идентифицира дали повърхностната вода е засегната от приливна вода. Boolean voidable


Асоциативни роли на типа пространствен обект SurfaceWater

Асоциативна роля Определение Тип Voidability
bank Брегът(бреговете), свързан(и) с повър­ хностна вода. Shore voidable
drainsBasin Басейнът(басейните), отводнявани чрез повърхностна вода. DrainageBasin voidable
neighbour Асоциация с друга инстанция на същата повърхностна вода от реалния свят в друг масив от данни. SurfaceWater voidable


8.5.1.24. Речно корито (Watercourse)


Естествено или направено от човека речно корито или поток.


Този тип е подтип на SurfaceWater.


Атрибути на типа пространствен обект Watercourse

Атрибут Определение Тип Voidability
condition Състоянието на планиране, изграждане, ремонт и/или поддръжка на речното корито. ConditionOfFacilityValue voidable
delineationKnown Обозначаване, че е известно очертанието (например граници и информация) на пространствен обект. Boolean voidable
length Дължина на речното корито. Length voidable
level Вертикално местонахождение на речното корито по отношение на земята. VerticalPositionValue voidable
streamOrder Номер (или код), изразяващ степента на разклоненост в система от потоци. HydroOrderCode voidable
width Ширина на речното корито (като диапазон) по протежение на неговата дължина. WidthRange voidable

Ограничения за типа пространствен обект Watercourse


Геометрията на речното корито може да бъде крива или повърхнина.


Атрибут condition може да бъде определен само за направено от човека речно корито.


8.5.1.25. Мочурище (Wetland)


Зле отводнявана или периодично наводнявана зона, където почвата е наситена с вода и растителността се подпомага.


Този тип е подтип на HydroObject.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда от темата на пространствените данни Земна покривка в приложение

II към Директива 2007/2/ЕО.


Атрибути на типа пространствен обект Wetland

Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
geometry Геометрията на мочурището като повърхнина. GM_Surface  
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  
localType Предоставя „местно“ наименование за типа мочурище. LocalisedCharacterString voidable
tidal Идентифицира дали мочурището е засегнато от приливна вода. Boolean voidable


8.5.2. Типове данни


8.5.2.1. Хидроложки код за ранжиране (HydroOrderCode)


Хидроложки значим „код за ранжиране“ за подреждане на йерархии на речни корита и водосборни басейни.


Атрибути на типа данни HydroOrderCode

Атрибут Определение Тип Voidability
order Номер (или код), изразяващ степента на разклоненост или разделяне на дадена система от потоци или водосборни басейни. CharacterString  
orderScheme Описание на концепцията за ранжиране. CharacterString  
scope Индикатор за обхвата или произхода на кода за ранжиране (включително дали е национален, надхвърлящ националните рамки или европейски). CharacterString  


8.5.2.2. Диапазон на широчината (WidthRange)


Диапазонът на хоризонталната широчина на дадено речно корито по протежение на неговата дължина.


Атрибути на типа данни WidthRange

Атрибут Определение Тип Voidability
lower Долна граница на ширината. Length  
upper Горна граница на ширината. Length  


8.5.3. Изброявания


8.5.3.1. Произход (OriginValue)


Тип изброяване, уточняващо набор от хидрографски категории на „произхода“ (природни, направени от човека)

за различни хидрографски обекти.


Позволени стойности за изброяването OriginValue

Стойност Определение    
natural Обозначение, че даден пространствен обект е природен.    
manMade Обозначение, че даден пространствен обект е създаден от човека.    


8.5.4. Списъци с кодове


8.5.4.1. Типове прекосяване (CrossingTypeValue)


Типове физически прекосявания на речни корита, направени от човека.

>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове CrossingTypeValue

Стойност

Определение


aqueduct

Тръба или изкуствен канал, предназначени за транспортиране на вода от отдалечен източник, обикновено гравитачно, за снабдяване с прясна вода, селскостопанска и/или промишлена употреба.


bridge

Структура, която свързва две места и осигурява преминаването на транспортен маршрут над теренно препятствие.


culvert

Затворен канал за преминаване на воден поток под път.


siphon

Тръба, използвана за прехвърляне на течност от едно ниво към друго, по-ниско ниво, като се използва различието в налягането на течността за покачване на стълба от течността до по-високо ниво, преди тя да падне към изхода.

8.5.4.2. Хидроложка устойчивост (HydrologicalPersistenceValue)


Категориите хидроложка устойчивост на водната маса.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове HydrologicalPersistenceValue

Стойност

Определение


dry

Пълен и/или рядко течащ, обикновено само по време на силен валеж и/или непосредствено след това.


ephemeral

Пълен и/или течащ по време на валеж и непосредствено след това.


intermittent

Пълен и/или течащ през част от годината.


perennial

Пълен и/или течащ непрекъснато през цялата година, тъй като неговото корито е разположено под нивото на подпочвените води.

8.5.4.3. Наводняване (InundationValue)


Типът на земята, предмет на наводняване.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда от темата на пространствените данни Природни рискови зони в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове InundationValue

Стойност

Определение


controlled

Периодично наводнявано пространство поради регулирането на нивото на водата, задържана от бент.


natural

Пространство, което периодично се покрива с придошла вода, като се изключват води, свързани с приливите.


8.5.4.4. Тип бряг (ShoreTypeValue)


Категории на състава на бреговата зона.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда от темата на пространствените данни Земна покривка в приложение II към Директива 2007/2/ЕО.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове ShoreTypeValue

Стойност

Определение


boulders

Големи каменни блокове, изгладени от водата или ерозирали от времето.


clay

Твърда, здраво слепена почва с дребнозърнеста структура, състояща се главно от хидратирани алуминосиликати, която става по-пластична при добавяне на вода и може да се формова и изсушава.


gravel

Малки изгладени от водата или натрошени камъни.


mud

Мека влажна почва, прах и/или други земни материали.


rock

Камъни с всякакви размери.


sand

Зърнест материал, състоящ се от малки ерозирали късчета от (главно силикатни) скали, който е по-фин от чакъла и по-едър от грубо смляно зърно.


shingle

Малки, несвързани, закръглени, изгладени от водата камъчета, по-специално натрупаните на морски бряг.


stone

Парчета от скала или минерално вещество (различно от метал) с определена форма и размер, които обикновено са изкуствено оформени и се използват за някаква специална цел.

8.5.4.5. Водно равнище (WaterLevelValue)


Приливните данни/водно равнище, към които са реферирани дълбочините и височините.


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове WaterLevelValue

Стойност

Определение


equinoctialSpringLowWater

Нивото на отлива по време на максимални приливи и отливи в близост до равноденствие.


higherHighWater

Най-високият от приливите (или единичен прилив) в определено лунно денонощие, дължащ се на въздействието на деклинацията A1 на луната и слънцето.


higherHighWaterLargeTide

Средната стойност на най-високите приливи — по един за всяка от 19-те години на наблюдения.


highestAstronomicalTide

Най-високото ниво при прилив, чието достигане може да бъде прогнозирано за средни метеорологични условия и за каквато и да е комбинация от астрономически условия.


highestHighWater

Най-високото водно ниво, измерено на дадено място.


highWater

Най-високото ниво на водната повърхност, достигнато на дадено място през един приливно-отливен цикъл.


highWaterSprings

Условно ниво, приближаващо се до това за средната стойност на приливите по време на максимални приливи и отливи.


indianSpringHighWater

Прието за нулево ниво на повърхността, приближаващо се до нивото за средната стойност на по-високите полуденонощни приливи по време на максимални приливи и отливи.


indianSpringLowWater

Прието за нулево ниво на повърхността, приближаващо се до нивото за средната стойност на по-ниските полуденонощни отливи по време на максимални приливи и отливи.


localDatum

Условно ниво, определено от властите на местно пристанище, спрямо което те измерват водното ниво и височината на приливите и отливите.


lowerLowWater

Най-ниският от отливите (или единичен отлив) в определено лунно денонощие, дължащ се на въздействието на деклинацията A1 на луната и слънцето.


lowerLowWaterLargeTide

Средната стойност на най-ниските отливи, по един за всяка от 19-те години на наблюдения.


lowestAstronomicalTide

Най-ниското ниво при отлив, чието достигане може да бъде прогнозирано за средни метеорологични условия и за каквато и да е комбинация от астрономически условия.


lowestLowWater

Условно ниво, отговарящо на най-ниския отлив, измерен на дадено място, или малко по-ниско.


lowestLowWaterSprings

Условно ниво, отговарящо на най-ниското водно ниво, измерено на дадено място по време на максимални приливи и отливи в продължение на по-малко от 19 години.


lowWater

Приближение за средната стойност на отливите, възприето като референтно равнище за ограничен регион независимо от по-точно определяне впоследствие.


lowWaterDatum

Приближение за средната стойност на отливите, възприето като стандартна характеристика за ограничена зона.


lowWaterSprings

Ниво, приближаващо се до това за средната стойност на отливите по време на максимални приливи и отливи.


meanHigherHighWater

Средната височина на по-високите полуденонощни приливи на дадено място за период от 19 години.


meanHigherHighWaterSprings

Средната височина на по-високите полуденонощни приливи по време на максимални приливи и отливи на дадено място.


meanHigherLowWater

Средната стойност на височината на по-високите полуденонощни отливи за всеки лунен ден, измерени през един период National Tidal Datum Epoch.


meanHighWater

Средната височина на всички приливи на дадено място за период от 19 години.


meanHighWaterNeaps

Средната височина на приливите по време на минимални приливи и отливи.


meanHighWaterSprings

Средната височина на приливите по време на максимални приливи и отливи.


meanLowerHighWater

Средната стойност на височината на по-ниските полуденонощни приливи за всеки лунен ден, измерени през един период National Tidal Datum Epoch.


meanLowerLowWater

Средната височина на по-ниските полуденонощни отливи на дадено място за период от 19 години.


meanLowerLowWaterSprings

Средната височина на по-ниските полуденонощни отливи по време на максимални приливи и отливи на дадено място.


meanLowWater

Средната височина на всички отливи на дадено място за период от 19 години.


meanLowWaterNeaps

Средната височина на отливите по време на минимални приливи и отливи.


meanLowWaterSprings

Средната височина на отливите по време на максимални приливи и отливи.


meanSeaLevel

Средната височина на морската повърхност при наблюдателна станция за приливите и отливите, измерена спрямо фиксирано, предварително определено референтно равнище.


meanTideLevel

Средноаритметична стойност на средния прилив и средния отлив.


meanWaterLevel

Средна стойност на всички почасово измерени водни нива за периода, за който са налични записи от измервания.


nearlyHighestHighWater

Условно ниво, приближаващо се до най-високото водно ниво, наблюдавано на дадено място, обикновено еквивалентно на максималния прилив.


nearlyLowestLowWater

Условно ниво, приближаващо се до най-ниското водно ниво, наблюдавано на дадено място, обикновено еквивалентно на Indian spring low water.


tropicHigherHighWater

Най-високият от приливите (или единичен прилив), възникващ полумесечно, когато въздействието на максималната деклинация на луната е най-силно.


tropicLowerLowWater

Най-ниският от отливите (или единичен отлив), възникващ полумесечно, когато въздействието на максималната деклинация на луната е най-силно.

8.6. Хидроотчитане


8.6.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти, свързани с Хидроотчитане:


— крайбрежни води съгласно Рамковата директива за водите,


— подземен воден обект съгласно Рамковата директива за водите,


— езеро съгласно Рамковата директива за водите,


— река съгласно Рамковата директива за водите,


— река или езеро съгласно Рамковата директива за водите,


— повърхностен воден обект съгласно Рамковата директива за водите,


— преходни води съгласно Рамковата директива за водите,


— воден обект съгласно Рамковата директива за водите.


8.6.1.1. Крайбрежни води съгласно Рамковата директива за водите (WFDCoastalWater)


Повърхностни води откъм вътрешността на страната, считан от линията, от която всяка точка отстои на една морска миля в посока вътрешността на морето от най-близката точка на линията, от която се измерва обхвата на териториалните води, като, където е възможно, продължава до външната граница на преходните води.


Този тип е подтип на WFDSurfaceWaterBody.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда в темата на пространствените данни Управление на територията/ограничени/регулирани зони и отчетни единици в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Ограничения за типа пространствен обект WFDCoastalWater


Геометрията на крайбрежните води трябва да бъде повърхнина.


8.6.1.2. Подземен воден обект съгласно Рамковата директива за водите (WFDGroundWaterBody)


Отделен обем подземни води в рамките на воден слой или водни слоеве.


Този тип е подтип на WFDWaterBody.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда в темата на пространствените данни Управление на територията/ограничени/регулирани зони и отчетни единици в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Атрибути на типа пространствен обект WFDGroundWaterBody

Атрибут Определение Тип Voidability
geometry Геометрията на подземния воден обект съгласно Рамковата директива за водите. GM_Primitive voidable


8.6.1.3. Езеро съгласно Рамковата директива за водите (WFDLake)


Вътрешнотериториален повърхностен воден обект със стоящи води.


Този тип е подтип на WFDRiverOrLake.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда в темата на пространствените данни Управление на територията/

ограничени/регулирани зони и отчетни единици в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Ограничения за типа пространствен обект WFDLake


Геометрията на езерото трябва да бъде повърхнина.


8.6.1.4. Река съгласно Рамковата директива за водите (WFDRiver)


Вътрешнотериториален воден обект, който в по-голямата си част тече на повърхността на земята, но който може да тече и под земята в определена част от своето корито.


Този тип е подтип на WFDRiverOrLake.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда в темата на пространствените данни Управление на територията/ограничени/регулирани зони и отчетни единици в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Ограничения за типа пространствен обект WFDRiver


Геометрията на реката трябва да бъде крива.


Атрибутите main и large не могат да бъдат определяни за изкуствени канали.


8.6.1.5. Река или езеро съгласно Рамковата директива за водите (WFDRiverOrLake)


Абстрактен клас, съдържащ общи атрибути за река или езеро съгласно Рамковата директива за водите.


Този тип е подтип на WFDSurfaceWaterBody.


Този тип е абстрактен.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда в темата на пространствените данни Управление на територията/

ограничени/регулирани зони и отчетни единици в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Атрибути на типа пространствен обект WFDRiverOrLake

Атрибут Определение Тип Voidability
large Реки с водосбор > 50 000 km2 или реки и основни притоци с водосбор между 5 000 km2 и 50 000 km2. Езера с повърхнина > 500 km2. Boolean voidable
main Реки с водосбор > 500 km2. Езера с повърхнина > 10 km2. Boolean voidable


8.6.1.6. Повърхностен воден обект съгласно Рамковата директива за водите (WFDSurfaceWaterBody)


Отделен и значим елемент на повърхностните води.


Този тип е подтип на WFDWaterBody.


Този тип е абстрактен.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда в темата на пространствените данни Управление на територията/ограничени/регулирани зони и отчетни единици в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Атрибути на типа пространствен обект WFDSurfaceWaterBody

Атрибут Определение Тип Voidability
artificial „Изкуствен воден обект“ означава повър­ хностен воден обект, създаден от човешка дейност. Boolean  
geometry Геометрията на повърхностен воден обект съгласно Рамковата директива за водите: повърхнина за крайбрежни води съгласно Рамковата директива за водите, повърхнина за преходни води съгласно Рамковата директива за водите, крива за река съгласно Рамковата директива за водите, повърхнина за езеро съгласно Рамковата директива за водите. GM_Primitive  
heavilyModified „Силно модифициран воден обект“ означава повърхностен воден обект, който вследствие на физически промени от човешка дейност е променен по естеството си в значителна степен, съгласно определението на държавите- членки в съответствие с разпоредбите на приложение II към Рамковата директива за водите. Boolean  
representativePoint Представителна точка от водния обект съгласно Рамковата директива за водите. GM_Point voidable


Ограничения за типа пространствен обект WFDSurfaceWaterBody


Атрибутът heavilyModified е позволен само, ако не е изкуствен.


8.6.1.7. Преходни води съгласно Рамковата директива за водите (WFDTransitionalWater)


Повърхностни водни обекти в близост до речни устия, които са частично солени по характер в резултат на тяхната близост до крайбрежните води, но които са значително повлияни от сладководното течение.


Този тип е подтип на WFDSurfaceWaterBody.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда в темата на пространствените данни Управление на територията/ограничени/регулирани зони и отчетни единици в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Ограничения за типа пространствен обект WFDTransitionalWater


Геометрията на преходните води трябва да бъде повърхнина.


8.6.1.8. Воден обект съгласно Рамковата директива за водите (WFDWaterBody)


Абстрактен клас, представляващ повърхностен воден обект или поземен воден обект съгласно Рамковата директива за водите.


Този тип е подтип на HydroObject.


Този тип е абстрактен.


Този тип е кандидат тип, който се разглежда в темата на пространствените данни Управление на територията/

ограничени/регулирани зони и отчетни единици в приложение III към Директива 2007/2/ЕО.


Атрибути на типа пространствен обект WFDWaterBody

Атрибут Определение Тип Voidability
beginLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била въведена или променена в масива от простран­ ствени данни. DateTime voidable
endLifespanVersion Дата и час, когато тази версия на пространствения обект е била заменена или извадена от масива от пространствени данни. DateTime voidable
inspireId Външен идентификатор на простран­ ствения обект. Identifier  


8.7. Изисквания, специфични за темата


8.7.1. Съответствие между масивите от пространствени данни


1. Хидрографските връзки, осевите линии и възлите винаги следва да бъдат разположени в рамките на представянето на зоната на същия обект.


2. Свързаността между хидрографските мрежи през държавни граници, където е приложимо, също и през регионални граници (и масиви от данни) в рамките на държавите-членки се създава и поддържа от съот­ ветните органи, като се използват механизмите за трансгранична свързанос, предвидени от типа NetworkCon­ nection.


3. Цялото определяне на атрибути на обекти в тази схема трябва да бъде същото, както еквивалентната харак­ теристика на този обект, използвана за задълженията за докладване съгласно Директива 2000/60/ЕО.


8.7.2. Управление на идентификатори


1. Ако дадено географско наименование се използва като уникална хидроложка идентификация на даден обект в неговата спецификация, тогава то трябва да бъде получено, когато е възможно, от общоевропейски географски справочник или друг авторитетен общоевропейски източник.


2. Атрибутът localId на външния идентификатор на даден пространствен обект трябва да бъде същият, както и използваната идентификация за задълженията за докладване съгласно Директива 2000/60/ЕО.


8.7.3. Моделиране на референциите на обектите


1. Ако един и същ обект от реалния свят в даден масив от данни се обменя с помощта на пространствени обекти от повече от една схема за приложения в Хидрография, тогава тези пространствени обекти трябва да носят или едно и също уникално географско наименование, или същия хидроложки тематичен идентификатор.


2. Когато се използва линейно рефериране в хидрографски мрежови данни, позицията на реферираните харак­ теристики по връзки и поредици от връзки се изразява като разстоянията, измерени по протежение на предоставената геометрия на обекта(ите) от основната връзка.


8.7.4. Представяне на геометрията


1. Ако пространствени обекти бъдат предоставени в различни пространствени резолюции, пространствената резолюция трябва да бъде уточнена за всеки пространствен обект, като се използва атрибутът levelOfDetail, където е приложимо.


2. Връзките на речните корита се представят като пресичащи се, когато съществува пресичане между обектите от реалния свят, които те представляват. Не се представя пресичане при кръстосани мрежови елементи, когато не е възможно вода да премине от един елемент към друг.


3. В масив от данни на хидрографска мрежа, който съдържа възли, тези възли присъстват само където Връзките на речните корита се свързват или свършват.


4. Геометрията е същата, както геометрията, използвана за задълженията за докладване съгласно Директива 2000/60/ЕО.


8.7.5. Употреба на атрибута DelineationKnown


1. Атрибутът delineationKnown не трябва да се използва за обозначаване, че точността/прецизността на определена геометрия е ниска. Това обозначение се дава, като се използва(т) подходящия(те) елемент(и) за качеството на данните.


2. Атрибутът delineationKnown не трябва да се използва за обозначаване на промяна в геометрията в течение на времето, когато тази промяна в геометрията е известна.


8.7.6. Осеви линии


Осевите линии на обектите на речните корита попадат в рамките на физическия обект от реалния свят, който представляват, ако Връзката на речното корито е обозначена като такава, която не е „fictitious“.


8.7.7. Гарантиране на мрежова свързаност


1. Когато съществува свързване в хидрографска мрежа, всички свързани краища на връзки и опционалният възел, които участват в тази връзка, трябва да бъдат разположени на разстояние от по-малко от толеранса за свързаност един от друг.


2. Краища на връзки и възли, които не са свързани, винаги трябва да бъдат разделени от разстояние, което е по- голямо от толеранса за свързаност.


3. В масиви от данни, където има както транспортни връзки, така и възли, относителната позиция на възлите и краищата на връзки по отнощение на определения толеранс за свързаност трябва да отговаря на асоциациите, които съществуват между тях в масива от данни.


8.8. Слоеве


Слоеве за темата на пространствените данни Хидрография

Тип слой Заглавие на слоя Тип(ове) пространствени обекти  
HY.PhysicalWaters.Waterbodies Водна маса Watercourse, StandingWater  
HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary Граница земя — вода LandWaterBoundary  
HY.PhysicalWaters.Catchments Водосбор DrainageBasin, RiverBasin  
HY.Network Хидрографска мрежа HydroNode, WatercourseLink  
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest Хидроточка, представляваща интерес Rapids, Falls  
HY.PhysicalWaters.ManMadeObject Създаден от човека обект Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction  
HY.HydroObject Бряг, мочурище Shore, Wetland  
HY.Reporting.WFDRiver Река по Рамковата директива за водите WFDRiver  
HY.Reporting.WFDLake Езеро по Рамковата директива за водите WFDLake  
HY.Reporting.WFDTransitionalWater Преходни води по Рамковата директива за водите WFDTransitionalWater  
HY.Reporting.WFDCoastalWater Крайбрежни води по Рамковата директива за водите WFDCoastalWater  
HY.OceanRegion Океански регион OceanRegion  


9. ЗАЩИТЕНИ ОБЕКТИ


9.1. Типове пространствени обекти


Следните типове пространствени обекти се използват за обмена и класификацията на пространствени обекти от темата на пространствените данни Защитени обекти:


— защитен обект.


9.1.1. Защитен обект (ProtectedSite)


Район, определен или управляван съгласно международно законодателство, законодателство на Съюза или на държавите-членки за постигане на определени цели за опазване на такива обекти.


Атрибути на типа пространствен обект ProtectedSite

Атрибут Определение Тип Voidability
geometry Геометрията, определяща границите на защитения обект. GM_Object  
inspireID Външен идентификатор на пространствения обект. Identifier  
legalFoundationDate Датата, на която защитеният обект е бил законно създаден. Това е датата, на която е създаден обекта от реалния свят, а не датата, на която е създадено неговото пред­ ставяне в информационна система. DateTime voidable
legalFoundationDocument URL или текстови цитат, правещ препратка към нормативния акт, който е създал защитения обект. CI_Citation voidable
siteDesignation Обозначението (тип) на защитения обект. DesignationType voidable
siteName Наименованието на защитения обект GeographicalName voidable
siteProtectionClassification Класификацията на защитения обект въз основа на целта за защита. ProtectionClassificationValue voidable


9.2. Типове данни


9.2.1. Тип обозначение (DesignationType)


Тип данни, предназначен да съдържа обозначение за защитения обект, включително използваната схема за обозначаване и стойността в рамките на тази схема.


Атрибути на типа данни DesignationType


Атрибут Определение Тип Voidability
designation Действителното обозначение на обекта. DesignationValue  
designationScheme Схемата, от която е взет обозначи­ телният код. DesignationSchemeValue  
percentageUnderDesignation Процентът от обекта, който попада в рамките на обозначението. Той се използва по-специално за категори­ зацията на IUCN (Международния съюз за защита на природата и природните ресурси). Ако за този атрибут определена стойност не бъде предоставена, тя се приема за 100 % Percentage  


Ограничения за типа данни DesignationType


Обектите трябва да използват обозначения от подходяща схема на обозначения, а стойността на кода за обозначаване трябва да отговаря на схемата на обозначения.


9.3. Изброявания


9.3.1. Класификация на защитата (ProtectionClassificationValue)


Класификацията на защитените обекти въз основа на целта на защита.


Позволени стойности за изброяването ProtectionClassificationValue


Стойност Определение
natureConservation Защитеният обект е защитен за поддържането на биологичното разнообразие.
archaeological Защитеният обект е защитен за поддържането на археологичното наследство.
cultural Защитеният обект е защитен за поддържането на културното наследство.
ecological Защитеният обект е защитен за поддържането на екологичната устойчивост.
landscape Защитеният обект е защитен за поддържането на характеристиките на средата.
environment Защитеният обект е защитен за поддържането на устойчивостта на околната среда.
geological Защитеният обект е защитен за поддържането на геоложките характеристики.


9.4. Списъци с кодове


9.4.1. Схема на обозначения (DesignationSchemeValue)


Схемата, използвана за определяне на обозначение на защитените обекти.


Този списък с кодове може да бъде разширен от държавите-членки.

>M1

Позволени стойности за списъка с кодове DesignationSchemeValue

Стойност

Определение


emeraldNetwork

Защитеният обект има обозначение по Emerald Network.


IUCN

Защитеният обект има класификация по класификационната схема на International Union for Conservation of Nature (Международния съюз за защита на природата и природните ресурси).


nationalMonumentsRecord

Защитеният обект има класификация по класификационната схема на National Monuments Record.


natura2000

Защитеният обект има обозначение съгласно Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) или Директивата за птиците (79/409/ЕИО).


ramsar

Защитеният обект има обозначение съгласно Конвенцията от Рамсар.


UNESCOManAndBiosphereProgramme

Защитеният обект има обозначение съгласно програмата на UNESCO Man and Biosphere („Човекът и биосферата“).


UNESCOWorldHeritage

Защитеният обект има обозначение съгласно UNESCO World Heritage Convention (Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство).

9.4.2. Обозначение (DesignationValue)


Абстрактен базов тип за списъци с кодове, съдържащи типове класификация и обозначения по различни схеми.


Този тип е абстрактен.


9.4.3. Обозначение по IUCN (IUCNDesignationValue)


Списък с кодове за схемата за класификация на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси.


Този тип е подтип на DesignationValue.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове IUCNDesignationValue

Стойност

Определение


habitatSpeciesManagementArea

Защитеният обект е класифициран като територия за опазване на местообитания/видове (habitat species management area) съгласно класификационната схема на IUCN (Международния съюз за защита на природата и природните ресурси).


managedResourceProtectedArea

Защитеният обект е класифициран като защитена територия с устойчиво използване на природните ресурси (managed resource protected area) съгласно класификационната схема на IUCN.


nationalPark

Защитеният обект е класифициран като национален парк (national park) съгласно класификационната схема на IUCN.


naturalMonument

Защитеният обект е класифициран като природен паметник (natural monument) съгласно класификационната схема на IUCN.


ProtectedLandscapeOrSeascape

Защитеният обект е класифициран като защитен сухоземен или морски пейзаж (protected landscape or seascape) съгласно класификационната схема на IUCN.


strictNatureReserve

Защитеният обект е класифициран като строг природен резерват (strict nature reserve) съгласно класификационната схема на IUCN.


wildernessArea

Защитеният обект е класифициран като територия с дива природа (wilderness area) съгласно класификационната схема на IUCN.

9.4.4. Обозначение National Monuments Record (NationalMonumentsRecordDesignationValue)


Списък с кодове за схемата на класификация на National Monuments Record.


Този тип е подтип на DesignationValue.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове NationalMonumentsRecordDesignationValue

Стойност

Определение


agricultureAndSubsistence

Защитеният обект е класифициран като селскостопански паметник или паметник, свързан с прехраната (agricultural or subsistence monument), съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


civil

Защитеният обект е класифициран като граждански паметник (civil monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


commemorative

Защитеният обект е класифициран като възпоменателен паметник (commemorative monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


commercial

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на търговията (commercial monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


communications

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на съобщенията (communications monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


defence

Защитеният обект е класифициран като военен паметник (defence monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


domestic

Защитеният обект е класифициран като местен паметник (domestic monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


education

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на образованието (education monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


gardensParksAndUrbanSpaces

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на градините, парковете или градското пространство (garden, park or urban space monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


healthAndWelfare

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на здравеопазването и благосъстоянието (health and welfare monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


industrial

Защитеният обект е класифициран като индустриален паметник (industrial monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


maritime

Защитеният обект е класифициран като морски паметник (maritime monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


monument

Защитеният обект е класифициран като паметник с до известна степен некласифицирана форма (monument with some unclassified form) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


recreational

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на развлечението (recreational monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


religiousRitualAndFunerary

Защитеният обект е класифициран като религиозен, ритуален или погребален паметник (religious, ritual or funerary monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


settlement

Защитеният обект е класифициран като селище (settlement) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


transport

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на транспорта (transport monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.


waterSupplyAndDrainage

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на водоснабдяването и канализацията (water supply and drainage monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

9.4.5. Обозначение Natura2000 (Natura2000DesignationValue)


Списък с кодове за схемата на обозначения Natura2000 в съответствие с Директива 92/43/ЕИО на Съвета4) (Директива за местообитанията).


Този тип е подтип на DesignationValue.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове Natura2000DesignationValue

Стойност

Определение


proposedSiteOfCommunityImportance

Защитеният обект е предложен за обект от значение за Общността (Site of Community Importance — SCI) по „Натура 2000“.


proposedSpecialProtectionArea

Защитеният обект е предложен за специална защитена зона (Special Protection Area — SPA) по „Натура 2000“.


siteOfCommunityImportance

Защитеният обект е определен за обект от значение за Общността (Site of Community Importance — SCI) по „Натура 2000“.


specialAreaOfConservation

Защитеният обект е определен за специална зона за съхранение (Special Area of Conservation — SAC) по „Натура 2000“.


specialProtectionArea

Защитеният обект е определен за специална защитена зона (Special Protection Area — SPA) по „Натура 2000“.

9.4.6. Обозначение на Рамсар (RamsarDesignationValue)


Списък с кодове за схемата на обозначения от Конвенцията за влажните зони от международно значение (Конвенция от Рамсар).


Този тип е подтип на DesignationValue.

>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка с кодове RamsarDesignationValue

Стойност

Определение


ramsar

Защитеният обект е обозначен съгласно Конвенцията от Рамсар.

9.4.7. Обозначение на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesig­ nationValue)


Списък с кодове за схемата за класификация на програмата „Човекът и биосферата“.


Този тип е подтип на DesignationValue.


>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка на кодове UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Стойност

Определение


biosphereReserve

Защитеният обект е обозначен като биосферен резерват (Biosphere Reserve) съгласно програмата „Човекът и биосферата“.

9.4.8. Обозначение на ЮНЕСКО за световно наследство (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)


Списък с кодове за схемата с обозначения за световното наследство.


Този тип е подтип на DesignationValue.

>M1


Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.


>M1

Позволени стойности за списъка на кодове UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Стойност

Определение


cultural

Защитеният обект е обозначен като обект на световното културно наследство.


mixed

Защитеният обект е обозначен като смесен обект на световното наследство.


natural

Защитеният обект е обозначен като обект на световното природно наследство.

9.5. Слоеве


Слоеве за темата на пространствените данни Защитени обекти


Тип слой Заглавие на слоя Тип(ове) пространствени обекти
PS.ProtectedSite Защитени обекти ProtectedSite


_________________________

1 ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

2 ОВ L 326, 4.12.2008 г., стр. 12.

3 ОВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 9.

4 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.


Untitled Page