МЕЖДУНАРОДНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ЗЕХТИН И ТРАПЕЗНИ МАСЛИНИ, 1986 ГОДИНА


ПРЕАМБЮЛСТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ,


КАТО ПРИПОМНЯТ, че маслиненото дърво:


- е не само растение, необходимо за поддържане и запазване на почвите, но също така дава възможност да се развива почвата и не понася други култури, и което дори при екстензивни условия на експлоатация, отчитащи обема на актуалното производство реагира благоприятно на всяко подобряване при отглеждане;

- е многогодишно овощно дърво, което при подходящи грижи позволява възвръщане на инвестираното при отглеждането му,


КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че неговото отглеждане ръководи съществуването и стандарта на живот на милиони семейства, които напълно зависят от мерките, взети за поддържане и увеличаване на потреблението на продуктите от него, както в произвеждащите страни, така и в непроизвеждащите страни-потребители,


КАТО ПРИПОМНЯТ, че зехтинът и трапезните маслини са съществени основни стоки в региони, в които се отглеждат маслини,


КАТО ПРИПОМНЯТ, че съществен белег на производството на маслини са нередовност на реколтите и нередовно снабдяване на пазара, което се отразява в колебания на стойността на производството, нестабилността на цените и доходите от износа, както и значителни разлики в доходите на производителите,


КАТО ПРИПОМНЯТ, че тези условия пораждат специфични трудности, които може сериозно да нарушат интересите на производителите и потребителите, както и да нарушат общите политики на икономическа експанзия в страните в регионите, в които се отглеждат маслини,


КАТО ПОДЧЕРТАВАТ в тази връзка голямото значение на производството на маслини за икономиките на много страни, особено в развиващите се страни, отглеждащи маслини,


КАТО ПРИПОМНЯТ, че мерките, които следва да се предприемат в светлината на много специалните характеристики на отглеждането на маслини надхвърлят националния пазар и че международните действия са важни,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Международното споразумение за зехтин от 1956 година, изменено с Протокола от 3 април 1958 г., както и Международното споразумение за зехтин от 1963 г. разширявано и изменяно неколкократно, както и Международното споразумение за зехтин от 1979 г.,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Международното споразумение за зехтин от 1979 г. ще изтече на 31 декември 1986 г.,


КАТО ИЗРАЗЯВАТ СТАНОВИЩЕ, че е важно да продължи и да се развива работата в рамките на цитираните споразумения, и че е желателно да се сключи ново споразумение,


СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:


ГЛАВА І


ОБЩИ ЦЕЛИ


Член 1


Общи цели


Целите на Международното споразумение за зехтин и трапезни маслини, 1986 г. (оттук нататък наричано "настоящото споразумение"), които отчитат разпоредбите на резолюции 93 (ІV), 124 (V) и 155 (VІ) на Конференцията на Обединените нации за търговия и развитие, са следните:


1. по отношение на международното сътрудничество и съвместни действия:

а) да се насърчава международното сътрудничество за интегрирано развитие на световната икономика за маслинени продукти;

б) да се поддържат честни работни условия при отглеждането на маслини и индустрията на маслинени продукти или дейностите, произтичащи от това за повишаване на стандарта на живот на населението, ангажирано с нея;

в) да се насърчава координирането на производството, индустриализацията и търговията на зехтин, масла от кюспе от маслини и трапезни маслини и организацията на пазара за тези продукти;

г) да се изучава и улеснява прилагането на необходимите мерки за други продукти от маслиново дърво;

д) да се продължава и разширява работата, извършвана съгласно предишните международни споразумения за зехтини.


2. по отношение на модернизацията на отглеждане на маслини и добива на зехтин:


а) да се насърчава изследването и развитието за разработване на техники, които могат:


(i) да модернизират отглеждането на маслини и добива на зехтин чрез техническо и научно планиране;

(іі) да подобряват качеството на продуктите, получени от тях;

(ііі) да намаляват производствената цена на получените продукти и по-специално тази на зехтина, с оглед подобряване позицията на това масло на общия пазар за течните хранителни растителни масла;

(іv) да подобряват ситуацията на индустрията на продукти от маслини по отношение на околната среда, в съответствие с препоръките на Конференцията на Организацията на обединените нации по проблемите на околната среда на човека, за отстраняване на всички вредни ефекти;


б) да насърчава трансфера на технология и обучение в сектора на маслините.


3. по отношение на разширяване на международната търговия с маслинени продукти:


а) да се улеснява проучването и прилагането на мерките, определени за разрастване на международната търговия с маслинени продукти, за да се увеличат ресурсите, които страните производители и особено развиващите се страни производители реализират от техния износ и за да може техният икономически растеж и социално развитие да се ускорят, като се отчитат интересите на потребителя;


б) да се приемат всякакви мерки, които са подходящи за развитие на потреблението на зехтин и трапезни маслини;


в) да се предотвратява и когато е подходящо да се бори с всички практики на нелоялна конкуренция в международната търговия със зехтин, масла от кюспе от маслини и трапезни маслини, както и да се осигурява доставка на стока, която напълно съответства на международните правила и стандарти, приети в тази област;


г) да се подобрява пазарният достъп на и надеждността на доставките, както пазарните структури и търговия, разпространение и транспортни системи;


д) да се предприемат всякакви действия и мерки, които могат да подчертаят биологичната стойност на зехтина и трапезните маслини.


4. по отношение на стандартизацията на международната търговия с маслинени продукти:


а) да се улеснява проучването и прилагането на мерки за балансиране на производството и потреблението;


б) да се улеснява проучването и прилагането на мерки за хармонизиране на националното законодателство, свързано по-специално с търговия на зехтин и трапезни маслини;


в) да се намалят пречките, свързани с колебанията на наличностите на пазара, за да:


(і) се предотвратят прекомерни колебания на цените, които трябва да бъдат на нива, доходоносни и обосновани за производителите и справедливи за потребителите;

(іі) се създадат условия, които ще дадат възможност на производството, потреблението и международната търговия да се разрастват хармонично, като се отчитат начините, по които те са взаимосвързани;

г) се подобрят процедурите за информация и консултация с оглед, inter alia, да се увеличи прозрачността на пазара на зехтин, на масла от кюспе от маслини и на трапезни маслини.


ГЛАВА ІІ


ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Член 2


Определения


За целите на настоящото споразумение:


1. "Съвет" е Международният съвет по зехтин, посочен в член 3, параграф 1;

2. "член" е страна по настоящото споразумение;

3. "член, който е основно производител" е всеки член, чието производство на зехтин и трапезни маслини по време на пазарните години на зехтин и на трапезни маслини - 1980/81 до 1983/84 включително е било равно, при конвертиране в неговия еквивалент - зехтин, чрез прилагане на конверсионен коефициент 20%, по-голямо от неговия внос за календарни 1981 - 1984 години включително;

4. "член, който е основно вносител" е всеки член, чието производство на зехтин и трапезни маслини по време на пазарните години на зехтин и на трапезни маслини - 1980/81 г. до 1983/84 г. включително е било равно, при конвертиране в неговия еквивалент - зехтин, чрез прилагане на конверсионен коефициент 20%, по-малко от неговия внос за календарни 1981 - 1984 години включително, или всеки член, за който не е регистрирано производство по време на тези пазарни години;

5. "пазарна година на зехтин" е периодът от 1 ноември всяка година до 31 октомври следващата година;

6. " пазарна година на трапезни маслини" е периодът от 1 септември на всяка година до 31 август следващата година.

7. "маслинени продукти" е, по-специално зехтин, трапезни маслини и масла от кюспе от маслини.
ЧАСТ I


ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


ГЛАВА ІІI


МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ ПО ЗЕХТИНА


Член 3

Създаване, седалище и структура на Международния съвет по зехтина


1. Международният съвет по зехтина, създаден с цел изпълнение на настоящото споразумение и надзор на неговото прилагане има състав, правомощия и функции, определени в настоящото споразумение.

2. Седалището на Съвета е в Мадрид, освен ако Съветът реши друго.

3. Съветът упражнява функциите си пряко и/или чрез комитетите и подкомитетите, посочени в член 7, както и чрез изпълнителния секретариат, състоящ се от изпълнителен директор, висши служители и персонал.


Член 4


Състав на Съвета


1. Всяка страна по настоящото споразумение е член на Съвета.

2. Съществуват две категории членове, а именно:


а) членове, които са основно производители; и

б)членове, които са основно вносители.


3. Всеки член има един представител в Съвета и, ако желае, един или повече заместници. Освен това, всеки член може да назначава един или повече съветници към своите представители или заместници.


Член 5


Състав на междуправителствените организации


Всяко позоваване в настоящото споразумение на "правителство" или "правителства" се тълкува като включващо Европейската икономическа общност и всяка друга междуправителствена организация, имаща отговорности по отношение на преговори, сключване и прилагане на международни споразумения и по-специално споразумения за стоки. Съответно на това, всяко позоваване в настоящото споразумение на подпис, ратифициране, приемане или одобрение, уведомление за временно прилагане или присъединяване в случай на такива междуправителствени организации се тълкува като включващо позоваване на подписване, ратифициране, приемане или одобрение, уведомление за временно прилагане или присъединяване от такива междуправителствени организации.


Член 6


Привилегии и имунитети


1.Съветът има правосубектност. Той може по-специално да сключва договори, да придобива и да се разпорежда с движими и недвижими вещи, както и да води дела.


2. На територията на всеки член и доколкото позволява законодателството на този член Съветът има необходимите правни пълномощия, необходими за изпълнение на функциите, поверени му чрез настоящото споразумение.


3.От влизането в сила на настоящото споразумение правителството на страната, в която е седалището на Съвета сключва със Съвета споразумение, като му предоставя правомощията, привилегиите и имунитетите, подобни на тези, предоставени от страната-домакин на международните организации. Междувременно, Споразумението за седалището между правителството на Испания и Съвета, подписано на 2 юли 1962 г. остава в сила.


4. Правителството на държавата, в която се намира седалището, доколкото законодателството на тази държава позволява това, освобождава паричното възнаграждение, изплащано от Съвета на неговите служители и активите на Съвета, доходите и друга собственост, от данъчно облагане.

5. Съветът може да сключи с един или повече членове споразумения, свързани с привилегиите и имунитетите, необходими да осигурят правилното прилагане на настоящото споразумение.

6. Ако седалището на Съвета е преместено в друга страна-член по споразумението, този член възможно най-бързо сключва споразумение със Съвета, свързано със статута, привилегиите и имунитетите на Съвета, с изпълнителния директор, висшите служители, персонала, експертите и представителите на членовете, които са в тази страна, за да упражняват функциите си.

7. Ако са въведени други данъчни договорености съгласно споразумението, посочено в параграф 6 от настоящия член, и до сключване на това споразумение, новият член-домакин:


а) освобождава от данъчно облагане паричното възнаграждение, изплащано от Съвета на неговите служители;

б) освобождава от данъчно облагане активите, доходите и друга собственост на Съвета.


8. Ако седалището на Съвета следва да се премести в страна, която не е член на споразумението, Съветът, преди преместването, получава писмено уверение от правителството на тази страна:

а) че тя възможно най-скоро ще сключи със Съвета споразумението, описано в параграф 6 на настоящия член; и

б) в очакване на сключването на такова споразумение, тя предоставя освобождаване, съгласно параграф 7 от настоящия член.


9. Съветът се стреми да сключи, преди преместване на седалището, споразумението, описано в параграф 6 на настоящия член, с правителството на тази страна, в която следва да се премести седалището на Съвета.


Член 7


Правомощия и функции на Съвета


1. Съветът упражнява всички правомощия и изпълнява или следи изпълнението на всички функции, необходими за изпълнението на разпоредбите на настоящото споразумение.

2. Съветът насърчава всички дейности, благоприятстващи хармоничното разширяване на световната икономика на маслинените продукти чрез всякакви средства и насърчаване, които са в неговите правомощия, на областите на производство, потребление и международната търговия, като има предвид начините, по които те са свързани помежду си.

3. Съветът има право да предприеме да предприеме или да възложи предприемане на проучвания или друга работа, включително събиране на подробна информация относно специална помощ под различни форми за индустриите на отглеждане на маслини и на маслинени продукти, за да се даде възможност за формулиране на всякакви препоръки и предложения, които са подходящи за постигане на общите цели, определени в член 1. Всички подобни проучвания и работа обхващат колкото е възможно повече страни или групи страни и отчитат общите, социалните и икономическите условия на съответните страни.

4. Съветът установява процедури, съгласно които членовете информират относно заключенията, до които те са достигнали след разглеждане на препоръките и предложенията, посочени в настоящия член, или произтичащи от прилагането на настоящото споразумение.

5. Съветът изготвя процедурен правилник, съгласуван с разпоредбите на настоящото споразумение. Той поддържа актуализираната документация, необходима за изпълнение на функциите му, свързани с настоящото споразумение и друга документация, която той счита за необходима. В случай на противоречие между приетия процедурен правилник и разпоредбите на настоящото споразумение примат имат разпоредбите на настоящото споразумение.

6. Съветът съставя, подготвя и публикува такива доклади, проучвания и други документи, които той счита за полезни и необходими.

7. Съветът, поне веднъж годишно, публикува доклад относно своята дейност и относно функционирането на настоящото споразумение.

8. Съветът може да назначи комитети и подкомитети, които той счита за полезни за подпомагане упражняването на функциите му, възложени от настоящото споразумение.

9. Финансовите разпоредби, свързани с упражняването на правомощията на Съвета са изложени в част Втора от настоящото споразумение. Съветът няма право да взима парични заеми.


Член 8


Председател и заместник-председател на Съвета


1. Съветът избира измежду делегациите на членовете председател, който заема този пост за една пазарна година на зехтин. В случаите, когато председателят е представител, неговото право на участие в решенията на Съвета се упражнява от друг член на делегацията му. Председателят не получава възнаграждение.

2. Съветът също така избира заместник-председател измежду делегациите на членовете. В случаите, когато заместник-председател е представител, той има право да участва в решенията на Съвета, освен когато действа като председател, в който случай той делегира това право на друг член от неговата делегация. Заместник-председателят заема този пост за срок от една пазарна година на зехтин и не получава възнаграждение.

3. При временно отсъствие на председателя и на заместник председателя или на постоянно отсъствие на единия или другия, или и на двамата, Съветът може да избере измежду членовете на делегациите нови служители на тези постове, временно или постоянно, по целесъобразност.


Член 9


Сесии на Съвета


1. Съветът заседава в своето седалище, освен ако не реши друго. Ако, по покана на някой член, Съветът заседава другаде, този член поема извънредните разноски, които произтичат от това за бюджета на Съвета.


2. Съветът заседава поне два пъти годишно - през пролетта и есента.


3.Съветът може да бъде свикан по всяко време по усмотрение на неговия председател. Председателят също така свиква Съвета, ако това е поискано от един или повече от членовете на Съвета.


4. Съобщение за сесиите, предвидени в параграф 2 на настоящия член, се прави най-малко 45 дни преди датата на първото заседание на всяка от тези сесии. Съобщение за сесиите, посочени в параграф 3 на настоящия член, се прави поне 15 дни преди датата на първото заседание на всяка от тези сесии.


Член 10


Дялово участие


1. Дяловото участие на всеки член се определя въз основа на резултата от следната формула:


q = P1 +i1 +P2 +i2+5


В тази формула:

- q е числото, което Съветът използва като основа за определяне на дяловото участие;

- Р1 е средната годишна продукция на зехтин в хиляди тонове за пазарните 1980/81 - 1983/84 г., като всяка дроб на 1 000 тона над цяло число не се отчита;

- i1 е средният годишен нетен внос на зехтин в хиляди тона за календарните години 1981 - 1984 г., като всяка дроб на 1 000 тона над цяло число не се отчита;

- Р2 е средната годишна продукция на зехтин в хиляди тона, превърнато в еквивалент на зехтин при прилагане на коефициента на превръщане от 20% през пазарни 1980/81 - 1983/84 години, като всяка дроб на 1 000 тона над цяло число не се отчита;

- i2 е средният годишен нето внос на трапезни маслини в хиляди тонове, превърнат в техния еквивалент за зехтин чрез прилагане на коефициента на превръщане от 20% за календарни 1981 - 1984 години, като всяка дроб на 1 000 тона над цяло число не се отчита;

- 5 е основното число, разпределено на всеки член във всяка група от членове.


2. Дяловото участие, определено въз основа на параграф 1 от настоящия член е представено в приложение А към настоящото споразумение. Съветът може, ако е необходимо, да преразгледа гореспоменатите дялове с оглед участието в споразумението.


Член 11


Решения на Съвета


1. Ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, решенията на Съвета се вземат с консенсус на членовете.

2. Всеки член, който не е участвал в сесия, на която е взето решение, се поканва да съобщи своята позиция във връзка с това решение в рамките на 30 дни след края на сесията. Ако не се получи отговор в указания срок, се счита, че позицията на въпросния член е в съответствие с приетото решение.

3. Всеки член може да разреши представител на друг член да представлява неговите интереси и да упражни неговото право да участва в решенията на Съвета на една или повече сесии на Съвета. На Съвета следва да бъде предоставено доказателство за това разрешение, което трябва да бъде приемливо за него.

4. Представителят на член не може да представлява интересите или да упражнява правото на участие в решенията на Съвета на повече от един друг член.

5. Съветът може да взима решения чрез размяна на кореспонденция между председателя и члена без да се провежда сесия, при условие че никой член не възразява. Всяко решение, взето по този начин, се изпраща до всички членове чрез Изпълнителния секретариат възможно най-бързо се вписва в протокола на следващата сесия на Съвета.


Член 12


Сътрудничество с други организации


1. Съветът подходящо приема всички разпоредби, подходящи за консултации или сътрудничество с Обединените нации и техните органи, и по-специално с УНКТАД, ПРООН и ФАО и подобни други специализирани агенции на Обединените нации и междуправителствени, правителствени и неправителствени организации, по целесъобразност.

2. Съветът, като има предвид особената роля на УНКТАД в международната търговия, информира УНКТАД за своите дейности и програма на работа.


Член 13


Връзки с Общия стоков фонд


Когато Общият фонд започне да функционира, Съветът ще се възползва в пълна степен, съгласно принципите, определени в споразумението за създаване на Общ стоков фонд, от улесненията на втората сметка на фонда.


Член 14


Достъп на наблюдатели


1. Всеки член или член-наблюдател на Обединените нации или на някоя от нейните специализирани агенции, която не е страна по настоящото споразумение, или на някоя от организациите, посочени в член 12, параграф 1 може, след получаване на съгласие от Съвета, да присъства като наблюдател на всяка от сесиите на Съвета.

2. Съветът може, по искане на всеки член, да реши да проведе всяко свое заседание без наблюдатели.


Член 15


Кворум на сесиите на Съвета


1. Кворумът, необходим за всяка сесия на Съвета е присъствието на представители на мнозинство членове, които имат поне 90% от общото дялово участие, разпределено на членовете.

2. Ако този кворум не е налице, сесията се отлага с 24 часа и необходимият кворум е присъствието на представителите на членовете, които имат поне 85% от общото дялово участие на членовете.


ГЛАВА ІV


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАРИАТ


Член 16


Изпълнителен секретариат


1. Съветът има изпълнителен секретариат, състоящ се от изпълнителен директор, висши служители, както е определено в процедурния правилник, установен от Съвета и персонала, необходим за изпълнение на задачите съгласно настоящото споразумение.

2. Съветът назначава изпълнителен директор. Условията за назначение на изпълнителния директор се определят от Съвета като се отчитат тези, прилагани към съответните служители от подобни междуправителствени организации.

3. Изпълнителният директор е най-висшият служител на Съвета и отговаря за изпълнението на задачите, които са му възложени при изпълнението на настоящото споразумение.

4. Съветът, след консултиране с изпълнителния директор назначава висшите служители на Съвета при такива условия, които определи, като има предвид тези, прилагани към съответните служители на подобни междуправителствени организации.

5. Изпълнителният директор назначава персонала в съответствие с процедурния правилник, установен от Съвета. При изготвяне на правилника Съветът взема предвид правилата, прилагани към служители от подобни междуправителствени организации.

6. Изпълнителният директор, висшите служители и другите членове на персонала не трябва да извършват никакви дейности със стопанска цел в различните клонове на сектора на маслини.

7. Изпълнителният директор, висшите служители и персоналът нито търсят, нито получават инструкции по отношение на техните задължения съгласно настоящото споразумение от който и да е член или от орган, външен за Съвета. Те се въздържат от всякакви действия, които могат да се отразят на тяхната позиция като международни служители, отговорни само пред Съвета. Всеки член спазва изключително международния характер на отговорностите на изпълнителния директор, висшите служители и персонала и не търсят начин да им влияят при изпълнение на техните задължения.


ЧАСТ ІІ


ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ


ГЛАВА V


АДМИНИСТРАТИВЕН БЮДЖЕТ


Член 17


Съставяне и управление


1. Разходите, необходими за прилагане на настоящото споразумение и за изпълнение на програмите за техническо сътрудничество в отглеждането на маслини, екстракция на зехтин и преработка на трапезни маслини, предвидени настоящото споразумение са за сметка на административния бюджет. Предоставените средства за изпълнение на програмите за техническо сътрудничество при отглеждането на маслини, екстракция на зехтин и преработка на трапезни маслини, което следва да се впише като отделна глава в административния бюджет, се фиксират годишно на 300 000 щатски долара.

2. Съветът може да увеличи цитираната по-горе сума при условие, че вноската на никой член не е увеличена без съгласие на този член.

3. Вноската на всеки член към административния бюджет за всяка календарна година е пропорционална на дяла, който този член притежава при одобряване на бюджета за въпросната година.

4. Разходите на делегациите към Съвета се поемат от съответните членове.

5. На своята първа сесия Съветът одобрява административния бюджет за първата календарна година и оценява вноската, която следва да се плаща от всеки член. След това Съветът, на есенната сесия всяка година, одобрява своя административен бюджет за следващата календарна година и оценява вноската, която следва да се плати от всеки член за въпросната календарна година.

6. Първоначалната вноска на всеки член, който става страна по настоящото споразумение, след като то влезе в сила, се определя от Съвета въз основа на дяла, разпределен на всеки член и на неизтеклата част от въпросната година, но вноските, определени за другите членове на тази календарна година не се изменят.

7. Вноските, предвидени в настоящия член, стават платими на първия ден от календарната година, за която са определени. Те се определят в щатски долари и се плащат в тази валута в еквивалентна сума на друга свободно конвертируема валута.

8. Ако някой член не плати изцяло своята вноска към административния бюджет през шестте месеца, започващи от началото на календарната година, директорът изисква плащането да стане възможно най-бързо. Ако въпросният член не внесе своята вноска в рамките на три месеца след края на този шестмесечен период, неговото право да участва в решенията на Съвета и правото му на достъп до изборни длъжности в Съвета и неговите комитети и подкомитети се суспендира до пълно изплащане на вноската. Въпреки това, той не е лишен от другите му права или освободен от неговите задължения съгласно настоящото споразумение, освен ако Съветът не реши друго. Никое решение на Съвета не може да освободи този член от финансовите му задължения, произтичащи от настоящото споразумение.

9. Всеки член, който престане да бъде страна по настоящото споразумение чрез оттегляне или изключване, или по всякаква друга причина по време на действието на настоящото споразумение, извършва плащанията, които дължи на Съвета и изпълни всички ангажименти, които е поел до датата, на която той престава да бъда страна по настоящото споразумение. Този член не може да претендира за никаква част при ликвидацията на активите на Съвета при изтичане на споразумението.

10. През първата сесия на всяка календарна година финансовите отчети на Съвета за предходната календарна година, сертифицирани от независим одитор, се представят на Съвета за одобрение и публикуване.

11. Съветът, при разпускане, първо взема мерките, определени в член 58.


ГЛАВА VІ


ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАСЛИНИ, ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЕХТИН И ПРЕРАБОТКА НА ТРАПЕЗНИ МАСЛИНИ


Член 18


Източници на финансиране и управление


1. Програмите на дейностите, посочени в част Четвърта от настоящото споразумение, се изпълняват, като се използват източниците на финансиране, определени в параграф 2 от настоящия член.

2. Източниците на финансиране са:

а) предоставените средства, фиксирани в административния бюджет за изпълнение на програмите за техническо сътрудничество при отглеждането на маслини, екстракция на зехтин и преработка на трапезни маслини;

б) междуправителствени, правителствени и неправителствени организации;

в) доброволчески вноски и дарения.


3. Съветът може да получава доброволчески вноски и дарения в свободно конвертируеми валути или вътрешни валути за подкрепа на дейностите, провеждани в даряващата страна.

4. Съветът също така, може да получава други форми на допълнителни вноски, включително услуги, научно и техническо оборудване и/или персонал, отговарящи на изискванията на одобрените програми.

5. Съветът, в допълнение като част от развитието на международното сътрудничество, се стреми да си осигури такава важна финансова и /или техническа подкрепа, която може да се получи от компетентни международни, регионални или национални организации, независимо дали е финансова или от друг вид.

6. Сумите, посочени в параграф 1 от настоящия член, които не се използват през една календарна година, могат да се прехвърлят към следващите календарни години, но не могат при никакви обстоятелства да се прехвърлят в други глави от административния бюджет.

7. Съветът, на своята есенна сесия, приема програмата за техническо сътрудничество при отглеждането на маслини, екстракция на зехтин и преработка на трапезни маслини, която следва да се изпълни и/или продължи през следващата календарна година.

8. Решенията, свързани с управлението на сумите, произтичащи от източниците на финансиране, посочени в параграф 2 на настоящия член, се взимат предвид в съответствие с разпоредбите на член 11.

9. При изтичане на настоящото споразумение и освен ако то не е удължено, разширено или подновено, всички неизползвани суми се връщат на членовете пропорционално на общите вноски по време на споразумението.


ГЛАВА VІІ


ФОНД ЗА РЕКЛАМА


Член 19


Създаване на фонда


1. Членовете, които са основно производители, се ангажират да предоставят на разположение на Съвета за всяка календарна година за съвместната реклама, определена в глава ХІV на настоящото споразумение, сумата от 600 000 щатски долара.

2. Горепосочената сума може да се увеличи от Съвета при условие, че от една страна, че вноската на никой член не се увеличава без съгласието на този член и от друга, че всяка промяна в тази връзка в дяловете, посочени в член 20, изисква единодушно решение на членовете, които са основно производители.

3. Горепосочената сума се изплаща в щатски долари или в еквивалентна сума на друга свободно конвертируема валута.


Член 20


Вноски във фонда


1. При спазване на разпоредбите на параграф 2 на настоящия член, членовете, които са основно производители, внасят във фонда за реклама в съответствие с дяловете, определени за всеки от тях по отношение на тяхното значение в световната икономика на маслинени продукти и посочени в приложение Б от настоящото споразумение.


2.Съветът може, при необходимост, да преразгледа горепосочените дялове с оглед участието на членовете, които са основно производители, във фонда за реклама.


3. Вноските във фонда за реклама се изплащат за цялата календарна година. Годишната вноска на всеки член, който е основно производител, става платима първи път, когато той стане член временно или постоянно и впоследствие след 1 януари всяка година.

4. Разпоредбите на член 17, параграф 8 се прилагат по отношение на събирането на вноските за фонда за реклама и в случай на забавяне на тяхното плащане.

5. По време на първата сесия на всяка календарна година, сметките на фонда за реклама за предходната календарна година, сертифицирани от независим одитор, се представят на Съвета за одобрение и публикуване.

6. Сумите във фонда за реклама, които не са използвани през една календарна година, могат да се прехвърлят в следващата календарна година, но при никакви обстоятелства не могат да се прехвърлят в административния бюджет.


Член 21


Доброволни вноски и дарения


1. Членовете, които са основно вносители, могат да плащат вноски във фонда за реклама по специално споразумение със Съвета. Тези вноски се добавят към паричните средства във фонда за реклама, определен съгласно член 19.


Член 22


Решения, свързани с рекламата


1. Решения, свързани с рекламата, се вземат с консенсус от присъстващите членове, които правят вноски във фонда за реклама в съответствие с член 20, параграф 1. Тези членове може с единодушно решение да предоставят част от фонд за реклама за постигане на целите, посочени в член 38.

2. Решенията, взети по параграф 1 от настоящия член, се изпращат незабавно за информация на всички отсъстващи членове.


Член 23


Ликвидация на фонда


При изтичане на настоящото споразумение и освен ако то не е удължено, разширено или подновено, средствата, неизползвани за реклама, се възстановяват на членовете пропорционално на общите им вноски за реклама по време на споразумението.


ГЛАВА VІІІ


ФИНАНСОВ КОНТРОЛ


Член 24


Финансови комитети


Съветът създава:

а) финансов комитет за административния бюджет, състоящ се от по един представител на всеки член, за да осигури финансов контрол, по-специално за изпълнението на глави V и VІ от Споразумението;

б) финансов комитет за фонда за реклама, състоящ се от по един представител на всеки член, участващ във фонда, за да осигури финансов контрол на изпълнението на глава VІІ от Споразумението.


ЧАСТ ІІІ


ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ И РАЗПОРЕДБИ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ


ГЛАВА ІХ


НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЗЕХТИНИ И МАСЛА ОТ КЮСПЕ ОТ МАСЛИНИ


УКАЗАНИЯ ЗА ИЗТОЧНИК И НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД


Член 25


Използване на наименованието "зехтин"


1. Наименованието "зехтин" се ограничава до масло, получено единствено от маслини, с изключение на масло, получено от разтворител, или реестерификация и всяка смес с масла от други видове.

2. В никакъв случай наименованието "зехтин", използвано самостоятелно, не може да се прилага за масла от кюспе от маслини.

3. Членовете се задължават да спрат, както във вътрешната, така и в международната търговия, употребата на наименованието "зехтин" самостоятелно или в комбинация с други думи, които не съответстват на продукта.


Член 26


Наименование и определения на зехтина и маслата от кюспе от маслини


1. Наименованията на зехтина и маслата от кюспе от маслини от различно качество се посочени по-долу с определението, съответстващо на всяко наименование:

А.необработен зехтин - зехтин, който се получава от плодовете на маслиновото дърво само чрез механични или други физични средства при условия и предимно термични условия, които не водят до разваляне на маслото и които не са претърпели друго третиране освен миене, декантиране, центрофугиране и филтриране, с изключение на масло, получено от реестерификационен процес или преработка и от всякаква смес с масла от други видове. Необработеният зехтин се класифицира и се нарича както следва:

а) необработен зехтин, готов за директна консумация 1:

(і) екстра необработен зехтин: необработен зехтин с абсолютно перфектен мирис с максимална киселинност, по отношение на олеинова киселина от 1 грам на 100 грама;

(іі) фин необработен зехтин: необработен зехтин, отговарящ на условията за екстра необработен зехтин, освен по отношение на киселинността, която по отношение на олеиновата киселина не надвишава 1,5 грама на 100 грама;

(ііі) полу-фин необработен зехтин (или обикновен чист зехтин): необработен зехтин с добър мирис с максимална киселинност по отношение на олеиновата киселина с 3 грама на 100 грама с толеранс от 10% от посочената киселинност.


б) необработен зехтин, неподходящ за директна консумация;

Необработен зехтин за осветление: без мирис необработен зехтин, или необработен зехтин с киселинност по отношение на олеиновата киселина с повече от 3,3 грама за 100 грама.


Б. Рафиниран зехтин: зехтин, получен от рафиниран необработен зехтин.


В. Зехтин: масло, състоящо се от бленда от рафиниран зехтин и чист зехтин. Използването на термина "чист зехтин" също е разрешен.


Г. Нерафиниран зехтин от кюспе от маслини: масло, получено от третиране на кюспе от маслини с разтворител (с изключение на зехтин, получен чрез реестерификационен процес и всяка смес с масла от други видове) и предназначен за последващо рафиниране за консумация от човека, или за техническа употреба. Нерафинираният зехтин от кюспе от маслини се класифицира и нарича както следва:

а) рафиниран зехтин от кюспе от маслини: зехтин, предназначен за храна и получен чрез рафиниране на нерафиниран зехтин от кюспе от маслини.

б) зехтин от кюспе от маслини: бленда от рафиниран зехтин от кюспе от маслини и необработен зехтин. Тази бленда в никакъв случай не се нарича "зехтин".

в) зехтин от кюспе от маслини за техническа употреба: всички други видове необработен зехтин от кюспе от маслини.


2. Всички цитирани по-горе наименования за различни качества зехтин и зехтин от кюспе от маслини съответстват на критериите за качество, определени в съответствие с препоръките, направени съгласно член 36, параграф 3, по отношение на стандартите за физически, химически и органолептични характеристики на зехтин и зехтин от кюспе от маслини.


3.Съветът, с единодушно решение, може да направи всякакви изменения в наименованията или определенията в настоящия член, ако прецени за необходимо или подходящо.


Член 27


Прилагане


1. Наименованията по член 26, параграф 1 са задължителни в международната търговия и се използват за всяко качество на зехтин и зехтин от кюспе от маслини; те са изписани с ясно четливи букви на всички опаковки.

2. По отношение на критериите за качество, Съветът, както е посочено в член 36, параграф 3 определя единни стандарти, приложими към международната търговия.


Член 28


Указания за източник и наименования за произход


1. Указанията за източник, когато са дадени, могат да се прилагат само за необработен зехтин, произведен и с произход изключително в посочената страна, регион или местност.

2. Наименованията за произход, когато са дадени, могат да се прилагат само за екстра необработен зехтин, произведен и с произход изключително в посочената страна, регион или местност.

3. Указанията за източник и наименованията за произход могат да се използват само в съответствие с условията, предвидени от законодателството на страната на произход.


Член 29


Ангажименти


1. Членовете се ангажират да приемат възможно най-рано всички необходими мерки под формата, предписана от техните съответни законодателства, за осигуряване прилагането на принципите и разпоредбите, определени в членове 25, 26 и 28.

2. В допълнение, те се стремят да прилагат разпоредбите на членове 26 и 28 към вътрешната търговия.

3. Те по-специално се ангажират да забранят и наказват употребата на тяхна територия, за целите на международната търговия, на тези указания за източник и наименования за произход на зехтин и зехтин от кюспе от маслини, която противоречи на тези принципи. Този ангажимент се прилага към всички надписи, поставени на опаковки, фактури, товарителници и търговски документи, или използвани в реклами, търговски марки, регистрирани имена и илюстрации, свързани с международната търговия на зехтин и зехтин от кюспе от маслини, тъй като такива надписи могат да представляват фалшиво твърдение или да породят объркване по отношение на произхода, източника или качеството на зехтина или зехтин от кюспе от маслини.


Член 30


Спорове и помирение


1. Всеки спор, свързан с указания за източник и наименования за произход, който произтича от тълкуване на разпоредбите на настоящата глава или от трудности по прилагането им, ако спорът не е разрешен чрез преки преговори, се разглежда от Съвета.

2. Съветът се стреми да разреши спора след като потърси мнението на консултативната комисия, посочена в член 50, параграф 1 и след консултации със Световната организация за интелектуална собственост, Международната федерация по зехтина и компетентна професионална организация от член, който е основно вносител и ако е необходимо, с Международната търговска камара и специализираните международни институции по аналитична химия; ако това се окаже неуспешно, и след като Съветът реши, че е използвано всяко средство за постигане на споразумение, съответните членове имат право да се обърнат, като крайна инстанция, до Международния съд.
ГЛАВА Х


НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ТРАПЕЗНИ МАСЛИНИ


Член 31


Наименования и определения на трапезни маслини


1."Трапезни маслини" са здрави плодове от специфични сортове от култивирано маслинено дърво, обрани в подходяща фаза на зрелост и с такова качество, което при различните категории и при преработка в съответствие с търговските подготовки и начините на представяне, установени в препоръчаните качествени стандарти, дават продукт, годен за консумация и с добра трайност.


2.Трапезните маслини се класифицират в един от следните видове:


(і) Зелени маслини: получени от плодове, обрани по време на период на зреене, преди оцветяване и когато те са достигнали нормален размер. Цветът на плода може да варира от зелен до сламено жълт


(іі) Маслини, сменящи цвета си: получени от розови, винено розови или кафяви плодове, обрани преди етапа на пълно узряване.


(ІІІ) Черни маслини: получени от плодове, обрани когато са напълно узрели или малко преди достигане на пълна зрялост; те може, в зависимост от производствения регион и време на бране, да бъдат червено-черни, виолетово черни, тъмно виолетови, зеленикаво черни или тъмно червеникаво кафяви.


3. Всички горепосочени видове трапезни маслини съответстват на качествените критерии, определени в съответствие с препоръките, направени съгласно член 38, параграф 1 по отношение на съществения състав и качествените критерии на трапезните маслини.

4. Наименованията и определенията за търговска подготовка на различните видове трапезни маслини се определят в съответствие с препоръките, направени съгласно член 38, параграф 1.


Член 32


Прилагане


1. Наименованията, посочени в член 31, параграф 4, са задължителни в международната търговия; те се използват за всяка търговска подготовка от различните видове трапезни маслини и са изписани с ясно четливи букви на всички опаковки.

2. По отношение на състава и качествените фактори Съветът, както е посочено в член 38, параграф 1, определя единни стандарти, приложими в международната търговия.


Член 33


Ангажименти


1. Членовете се ангажират да приемат възможно най-рано всички необходими мерки по начина, изискван от техните съответните законодателства, за да гарантират прилагането на принципите и разпоредбите, установени в член 31 и се стремят да ги приложат във вътрешната им търговия.

2. Те по-специално се ангажират да забранят и наказват употребата на тяхна територия, за целите на международната търговия, на тези наименования на трапезни маслини, която противоречи на тези принципи. Този ангажимент се прилага към всички надписи, поставени на опаковки, фактури, товарителници и търговски документи, или използвани в реклами, търговски марки, регистрирани имена и илюстрации, свързани с международната търговия на трапезни маслини, тъй като такива надписи могат да представляват фалшиво твърдение или да породят объркване по отношение на качеството на трапезните маслини.


Член 34


Спорове и помирение


1. Всеки спор, произтичащ от тълкуването на разпоредбите на настоящата глава или от трудности по прилагането им, ако спорът не е разрешен чрез преки преговори, се разглежда от Съвета.

2. Съветът се стреми да разреши спора след като потърси мнението на консултативната комисия, посочена в член 50, параграф 1 и след консултации със Световната организация за интелектуална собственост, Международната федерация по зехтина и компетентна професионална организация от член, който е основно вносител и ако е необходимо, с Международната търговска камара и специализираните международни институции; ако това се окаже неуспешно, и след като Съветът реши, че е използвано всяко средство за постигане на споразумение, съответните членове имат право да се обърнат, като крайна инстанция, до Международния съд.


ГЛАВА ХІ


СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ ЗА ПРОДУКТИ ОТ МАСЛИНИ


Член 35


Проучване на ситуацията и развитието на пазара за зехтин

и зехтин от кюспе от маслини


1. В рамката на общите цели, определени в член 1 и с оглед на приноса за стандартизирането на пазара за зехтин и зехтин от парчета маслини и коригиране на всяко несъответствие между международните доставки и търсенето, поради нередовни реколти или други фактори, Съветът, на есенната сесия прави подробно проучване на баланса на зехтина и цялостна оценка на доставките и търсенето на зехтин и зехтин от кюспе от маслини, въз основа на информацията, предоставена от всеки член съгласно член 48 и всяка информация, съобщена на Съвета от правителствата на държавите, които не са страни по настоящото споразумение, но заинтересовани от международната търговия със зехтин, както и на всякакви други съответни статистически материали, които са на разположение на Съвета.

2. Всяка година, на пролетната сесия, Съветът, като отчита цялата информация, предоставена до тази дата, прави допълнително проучване на ситуацията на пазара и допълнителна цялостна оценка на доставките и търсенето за тези масла, като може да предложи на членовете такива мерки, които счита за необходими.

3. Създава се Икономически комитет, който заседава на редовни интервали от време за обмяна на гледни точки относно световната ситуация на пазара за зехтин и зехтин от кюспе от маслини, с цел да се намери разрешение на проблемите, които могат да причинят сътресения на международната търговия на тези масла.


Член 36


Стандартизиране на пазара на зехтин и зехтин от кюспе от маслини


1. Съветът предприема проучване с оглед да направи препоръки на членовете за достигане на баланс между производството и потреблението и по-общо, за стандартизиране на пазара за зехтин в дългосрочен план чрез прилагане на подходящи мерки, включително мерки за насърчаване продажбата на зехтин на цени, конкурентни на потребителско ниво, за да се стесни разликата в цените между зехтина и други хранителни растителни масла, особено чрез предоставяне на помощ.

2. С оглед на това стандартизиране Съветът също така предприема проучвания, за да даде препоръки на членовете относно подходящи решения на проблемите, които могат да възникнат по отношение на еволюцията на международния пазар на зехтин и зехтин от кюспе от маслини, чрез подходящи разпоредби, като се отчита дисбалансът на пазара в резултат на колебанията на производството или поради други причини.

3. Съветът проучва начините и средствата за осигуряване на разрастване на международната търговия и повишаването на потреблението на зехтин. По-специално, той прави препоръки до членовете относно:


а) приемане и използването на стандартен международен договор за сделки със зехтин и зехтин от кюспе от маслини;

б) създаване и функциониране на международна служба за помирение и арбитраж за разглеждане на всички спорове, свързани със сделки със зехтин и зехтин от кюспе от маслини.

в)създаване на единни стандарти за физически, химически и органолептични характеристики на зехтин и зехтин от кюспе от маслини;

г) създаване на единни методи на анализ.


4. Съветът предприема всякакви мерки, които прецени за полезни за възпрепятстване на нелоялната конкуренция на международно ниво, включително конкуренция от страна на държави, които не са страни по настоящото споразумение, или от лица, които са граждани на тези държави.


Член 37


Проучване на ситуацията на и развитието на пазара на трапезни маслини


1.В рамките на общите цели, определени в член 1, членовете предоставят всички необходими данни, статистики и документация относно трапезните маслини, за да допринесат за стандартизирането на пазара на трапезни маслини.


2.Съветът, на есенната сесия, прави подробно проучване на количествените и качествени баланси на трапезните маслини въз основа на цитираната по-горе информация или всякаква информация, изпратена до нея от правителствата на държавите, които не са страни по настоящото споразумение, но са заинтересовани от международната търговия с трапезни маслини, както и всички други статистически материали на разположение на Съвета по този проблем.3. Всяка година на пролетната сесия Съветът, като отчита наличната информация до тази дата, прави допълнително проучване на ситуацията на пазара и обща оценка на доставките и търсенето на трапезни маслини и може да предложи на членовете такива мерки, които прецени за необходими.


Член 38


Стандартизиране на пазара на трапезни маслини


1. Съветът разглежда начините и средствата за гарантиране разрастването на международната търговия и консумацията на трапезни маслини. По-специално той прави подходящи препоръки на членовете относно:


а) въвеждането на единни качествени стандарти, приложими към трапезните маслини в международната търговия;

б) приемането и използването на стандартен международен договор за сделки с трапезни маслини;

в) създаването и функционирането на международна служба за помирение и арбитраж за разглеждане на всички спорове, свързани със сделките с трапезни маслини.


2. Съветът насърчава тези проучвания, които водят до стимулиране на увеличаване потреблението на трапезни маслини. Той ги изпраща на членовете за цели, които те считат за подходящи.

3. В тази връзка Съветът се стреми да получи за всички членове, или за тези, които искат това, такава помощ от различни видове, включително финансова помощ, която могат да предоставят международни или други компетентни органи.


ЧАСТ ІV


ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ


ГЛАВА ХІІ


ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА МАСЛИНИ, ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЕХТИН И ПРЕРАБОТКА НА ТРАПЕЗНИ МАСЛИНИ


Член 39


Програми и действие


1. За да се постигнат общите цели от член 1 относно техническото сътрудничество по отношение на маслините и продуктите от маслини, Съветът формулира, насърчава и изработва програми за дейности, свързани с това.

2. Техническото сътрудничество по отношение на продуктите от маслини обхваща отглеждане на маслини, екстракция на зехтин и преработка на трапезни маслини.

3. Съветът може да предприеме преки действия за насърчаване на такова техническо сътрудничество.

4. Съветът може да реши да прикани към сътрудничество държавните или частни органи и/или предприятия, независимо дали са национални или международни, да изпълнят част или всички разпоредби от тази глава. Той също така може да предостави финансова вноска на горепосочените органи или предприятия в границите, посочени в член 17, параграф 1.


Член 40


Изследване и развитие


1. Съветът разглежда всички предложения за проекти за изследване и развитие от общ интерес на членовете и предприема мерки, които са подходящи в тази област

2. Съветът може да прикани към сътрудничество специализираните изследователски институти, лаборатории и центрове за въвеждане, мониторинг, използване и разпространение в полза на членовете, на откритията на програмите за изследване и развитие.

3. Съветът предприема необходимото проучване на икономическата възвращаемост, която може да се очаква от прилагането на резултатите на програмите за изследване и развитие.


Член 41


Обучение и специфични действия


1. Съветът предприема необходимите стъпки за организиране на опреснителни курсове и курсове за обучение на различни нива за технически експерти в сектор маслини, и по-специално тези от развиващите се членове.

2. Съветът насърчава трансфера на технологии към развиващите се членове от членове, развили на високо ниво на култивиране на маслини и техники за преработка на трапезни маслини.

3. Съветът подпомага всяко техническо сътрудничество, което дава възможност на консултантите и експертите да бъдат на разположение на членовете, които се нуждаят от такива услуги.

4. По-специално Съветът:


а) провежда специфични проучвания и действия;

б) организира или подпомага международни семинари и срещи;

в) събира техническа информация и я разпространява до всички членове;

г) насърчава координирането на дейности, свързани с техническото сътрудничество между членовете в областта на култивирането на маслини, екстракция на зехтин и преработка на трапезни маслини, включително дейности в рамките на международното или регионално планиране;

д) насърчава двустранното или многостранното сътрудничество, което може да подпомага Съвета за постигане на целите на настоящото споразумение.


Член 42


Финансови източници


Съветът, в подкрепа на програмите за техническо сътрудничество при отглеждането на маслини, екстракция на зехтин и преработка на трапезни маслини, създава отделна глава в рамките на административния бюджет.


ГЛАВА ХІІІ


ДРУГИ МЕРКИ


Член 43


Други мерки


Съветът:

а) насърчава и координира подходящи изследвания и проучвания за биологичната стойност на зехтина и трапезните маслини, със специално позоваване на техните хранителни качества и другите техни присъщи свойства;

б) изготвя, в сътрудничество със специализирани органи, терминология, свързана с маслините, стандарти относно продуктите от маслини и методи на анализ, както и всички други стандарти, свързани със сектор маслини;

в) взема всякакви мерки, които са подходящи за изготвяне на сборник с установената добросъвестна търговска практика за международна търговия със зехтин, зехтин от кюспе от маслини и трапезни маслини.


ЧАСТ V


РАЗПОРЕДБИ ЗА РЕКЛАМА


ГЛАВА ХІV


СВЕТОВНА РЕКЛАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЗЕХТИНИ И ТРАПЕЗНИ МАСЛИНИ


Член 44


Програми за реклама за насърчаване на потреблението на зехтини и трапезни маслини


1. Членовете, внасящи средства във фонда за реклама, посочени в член 19, се ангажират съвместно да провеждат дейности за реклама за разширяване на световното потребление на зехтини и трапезни маслини, въз основа на използването на наименованията на хранителни зехтини, определени в член 26 и трапезни маслини, определени в член 31.

2. Тези дейности са под формата на образователни и рекламни кампании и се отнасят за органолептични и химически характеристики на зехтините и трапезните маслини, както и техните хранителни, терапевтични и други качества.

3. В рамките на кампаниите за реклама, потребителите се информират относно наименованията, произхода и източниците на зехтини и трапезни маслини, като се осигурява нито едно качество, произход и източници да не се насърчават, нито да се отдава преимущество на едно по отношение на друго.

4. Кампаниите за реклама, посочени в настоящия член, се разглеждат от Съвета с оглед на наличните за него източници. Отдава се приоритет на действия в страните, които са предимно потребители и на тези страни, в които има вероятност да се увеличи потреблението на зехтин и трапезни маслини.

5. Средствата от фонда за реклама се използват с оглед на следните критерии:


а) обемът на потребление и възможностите за развиване на съществуващите пазари;

б) създаване на нови пазари за зехтин и трапезни маслини;

в) рентабилността на инвестициите за реклама.


6. Съветът управлява средствата, разпределени за съвместни рекламни цели. Той подготвя годишен разчет на приходите и разходите, свързани с рекламата като приложение към своя бюджет.

7. Съветът е отговорен за техническото изпълнение на кампаниите за реклама, които той може да възложи на специализирани органи по негов избор.


Член 45


Международен етикет за гаранция на Съвета


Членовете се ангажират да насърчават употребата на международен етикет за гаранция на Съвета в техните национални и международни сделки със зехтини и трапезни маслини и да приемат подходящи мерки за тази цел.


ЧАСТ VІ


ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


ГЛАВА ХV


ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Член 46


Общи задължения


Членовете се ангажират да не приемат мерки, които противоречат на техните задължения по настоящото споразумение или на общите цели, установени в член 1.


Член 47


Насърчаване на международната търговия и потребление


Членовете се ангажират да приемат всички подходящи мерки за улесняване на търговията, насърчаване на потреблението на зехтини и трапезни маслини и осигуряване на подходящо развитие на международната търговия с тези продукти. За тази цел те се ангажират да се съобразят с принципите, правилата и насоките, които те са одобрили на компетентните международни форуми. Те също така се ангажират да приемат мерки за насърчаване продажбата на зехтина на цени, конкурентни на потребителско ниво, включително мерки за определяне на помощ и стесняване на ценовите разлики между зехтина и други хранителни растителни масла, за насърчаване потреблението на зехтин.


Член 48


Информация


Членовете се ангажират да изготвят и предоставят на Съвета всички статистики, данни и документация, необходими за упражняване на неговите функции по настоящото споразумение и по-специално всякаква информация, която той поиска за установяване на баланса на зехтин, зехтин от кюспе от маслини и трапезни маслини, както и да получава информация за националните политики на членовете относно продуктите от маслини.


Член 49


Финансови задължения на членовете


В съответствие с общите принципи на правото, всяко финансово задължение на член към Съвета и към други членове е ограничено до задълженията, посочени в членове 17 и 19 относно вноските към административния бюджет и към фонда за реклама.


ГЛАВА ХVІ


СПОРОВЕ И ЖАЛБИ


Член 50


Спорове и жалби


1. Всеки спор относно тълкуването или прилагане на настоящото споразумение, различен от спор по член 30 или член 34, и който не е разрешен с преговори по искане на някой от членовете, страна на спора, се отнася до Съвета, като последният решава след като получи становището, когато е подходящо, от консултативна комисия, съставът на която се определя от процедурния правилник на Съвета.

2. Мотивираното становище на консултативната комисия се изпраща до Съвета, който при всички обстоятелства разрешава спора, след преценка на всички релевантни факти.

3. Всяка жалба, съгласно която член не е изпълнил своите задължения съгласно настоящото споразумение, по искане на жалбоподателя, се отнася до Съвета, който взима решение по въпроса, след консултиране със съответните членове и когато е подходящо, след получаване на становище от консултативната комисия, посочена в параграф 1 от настоящия член.

4. Всеки член може, с решение на Съвета, да бъде признат за виновен за нарушение на настоящото споразумение.

5. Ако Съветът счита, че даден член е извършил нарушение на настоящото споразумение, той може или да наложи санкции на този член, от просто предупреждение до лишаване от правото да участва в решенията на Съвета, до изпълнение на задълженията му, или в съответствие с процедурата, определена в член 58, да изключи съответния член от участие в споразумението.


ГЛАВА ХVІІ


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 51


Депозитар


Генералният секретар на Обединените нации се определя за депозитар на настоящото споразумение.


Член 52


Подписване, ратифициране, приемане и одобрение


1. Настоящото споразумение е открито за подписване в седалището на ООН от 1 септември до 31 декември 1986 г. от правителствата, поканени на конференцията на Обединените нации за зехтин, 1986 г.

2. Всяко правителство, посочено в параграф 1 от този член, може:


а) при подписване на настоящото споразумение да декларира, че чрез подписа си то изразява съгласие за обвързване с настоящото споразумение (окончателен подпис);

или

б) след подписване на споразумението да го ратифицира, приеме или одобри чрез депозиране на инструмент за тази цел при депозитаря.


3. Ратификационните инструменти, приемането или одобрението се депозират при депозитаря не по-късно от 31 декември 1986 г. Въпреки това Съветът може да удължи срока за подписване за правителствата, които не могат да депозират своите инструменти до тази дата.


Член 53


Присъединяване


1. Правителството на всяка държава може да се присъедини към настоящото споразумение при условията, установени от Съвета, които включват срок за депозиране на инструментите за присъединяване. Съветът може да удължи срока на правителствата, които не могат да се присъединят до срока, определен в условията за присъединяване.

2. Присъединяването се осъществява чрез депозиране на инструмента за присъединяване при депозитаря. Инструментите за присъединяване указват, че правителството приема всички условия, определени от Съвета.


Член 54


Съобщение за временно прилагане


1. Подписващо правителство, което възнамерява да ратифицира, приеме или одобри настоящото споразумение или правителство, за което Съветът е определил условия за присъединяване, но още не е успяло да депозира своя инструмент за присъединяване, може по всяко време да уведоми депозитаря, че ще прилага настоящото споразумение временно, когато влезе в сила в съответствие с член 55, или ако е вече в сила, на определена дата.

2. Правителство, което е уведомило, съгласно параграф 1 на настоящия член, че ще прилага настоящото споразумение, когато то влезе в сила, или ако е в сила, от определена дата е временен член до депозиране от негова страна на ратификационния инструмент, приемане, одобрение или присъединяване и по този начин става член.


Член 55


Влизане в сила


1. Настоящото споразумение влиза в сила на 1 януари 1987 г. или на всяка дата след това, ако пет правителства от тези, цитирани в приложение А към това споразумение, представляващи 95% от дяловото участие, са подписали окончателно настоящото споразумение или са го ратифицирали, приели или одобрили, или са се присъединили към него.

2. Ако на 1 януари 1987 г. настоящото споразумение не е влязло в сила в съответствие с параграф 1 на настоящия член, то влиза в сила временно ако до тази дата пет правителства, отговарящи на процентното изискване на параграф 1 на настоящия член, са подписали окончателно настоящото споразумение, или са го ратифицирали, приели или одобрили, или са уведомили депозитаря, че те ще прилагат временно настоящото споразумение.

3. Ако на 1 януари 1987 г. изискванията за влизане в сила по параграф 1 или параграф 2 на настоящия член не са били изпълнени, Генералният секретар на Обединените нации приканва тези правителства, които са подписали окончателно настоящото споразумение или са го ратифицирали, приели или одобрили, или са уведомили, че те ще го прилагат временно, да решат дали настоящото споразумение ще влезе в сила окончателно или временно между тях, изцяло или частично, на определена от тях дата.

4. Всяко правителство, което не е уведомило депозитаря съгласно член 54, че то ще прилага настоящото споразумение временно, и което депозира ратификационен инструмент, приемане, одобрение или присъединяване след влизането в сила на настоящото споразумение, то влиза в сила на датата на това депозиране.


Член 56


Изменение


1. Съветът може да препоръча изменения на настоящото споразумение на членовете.

2. Съветът определя дата, до която членовете уведомяват депозитаря за приемането от тяхна страна на всяко изменение.

3. Изменението влиза в сила 90 дни след като депозитарят е получил уведомленията за приемане от всички членове. Ако това изискване не е изпълнено до датата, определена от Съвета в съответствие с параграф 2 от настоящото споразумение, изменението се счита за оттеглено.


Член 57


Оттегляне


1. Всеки член може да се оттегли от настоящото споразумение по всяко време, след влизането на настоящото споразумение в сила, чрез връчване на писмено уведомление за оттегляне до депозитаря. Този член същевременно уведомява Съвета за предприетото действие.

2. Оттеглянето съгласно настоящия член влиза в сила 90 дни след получаване на уведомлението от депозитаря.


Член 58


Изключване


Ако Съветът реши, че някой член нарушава своите задължения съгласно настоящото споразумение и реши, че такова нарушение съществено възпрепятства действието на настоящото споразумение, той може, с единодушно решение на другите членове, да изключи този член от настоящото споразумение. Съветът незабавно уведомява депозитаря за своето решение. Въпросният член престава да бъде страна по настоящото споразумение 30 дни след датата на това решение.


Член 59


Уреждане на сметки


1. Съветът урежда сметките, които той прецени за разумно с член, който се е оттеглил от настоящото споразумение, или който е бил изключен от Съвета или по друг начин е престанал да бъде страна по настоящото споразумение. Съветът задържа сумите, платени от този член. Този член е длъжен да заплати всички суми, дължими от него на Съвета.

2. При прекратяване на настоящото споразумение никой член, посочен в параграф 1 на настоящия член, няма право на ликвидационен дял или дял от другите активи на Съвета; той също така не е обременен от нито една част от дефицита, ако има такъв, на Съвета.


Член 60


Срок, удължаване и прекратяване


1. Настоящото споразумение остава в сила до 31 декември 1991 г. освен ако Съветът не реши да го удължи, разшири или поднови, или прекрати предварително, в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

2. Съветът може да реши за удължи настоящото споразумение за не повече от два периода от по една година. Всеки член, който не приема такова удължаване на настоящото споразумение, информира за това Съвета и престава да бъде страна по настоящото споразумение от началото на удължения период.

3. Ако преди 31 декември 1991 г. или преди изтичане на удължения период, посочено в параграф 2 от настоящия член, според случая, са договорени ново споразумение или протокол за удължаване действието на настоящото споразумение, но още не са влезли в сила окончателно или временно, настоящото споразумение остава в сила след датата на изтичане, докато новото споразумение или протокол влезе в сила, при условие че периодът на това удължаване не надвишава 12 месеца.

4. Съветът може по всяко време да прекрати настоящото споразумение от дата, която той определи.

5. Независимо от изтичането или прекратяването на настоящото споразумение, Съветът продължава да съществува докато е необходимо, за целите на осъществяване на ликвидацията на Съвета, включително уреждането на сметките и през този период разполага с такива правомощия и функции, които са необходими за тези цели.

6. Съветът уведомява депозитаря за всяко решение, взето съгласно настоящия член.


Член 61


Резерви


Не се правят резерви към никоя от разпоредбите на това споразумение.


В доказателство за което, долуподписаните упълномощени представители полагат собственоръчно подпис под настоящото споразумение на посочените дати.


Съставено в Женева на първи юли хиляда деветстотин осемдесет и шеста година, като текстовете на настоящото споразумение на арабски, английски, френски, италиански и испански език, са еднакво автентични.ПРИЛОЖЕНИЕ A


Дялово участие към административния бюджет

Aлжир 13
Eвропейска икономическа общност 740
Eгипет 4
Либия 33
Maроко 24
Tунис 92
Tурция 88
Югославия 6
  Общо
  1 000ПРИЛОЖЕНИЕ Б


Дялове с цел принос на фонда за реклама


Aлжир 5,8
Eвропейска икономическа общност 775,0
Maроко 25,0
Tунис 125,0
Tурция 66,7
Югославия 2,5
  Общо
  1 000


_________________________

1 Трябва да бъде позволена употребата на квалификацията "естествен" за всички необработени зехтини.

21987A0804(02) - ЦПР редактиран


Untitled Page