ЕДИНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 март 1980 година относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота - изключване на френските отвъдморски територии от обхвата на Директива 77/388/ЕИО

Обн. L ОВ. бр.90 от 3 Април 1980г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално членове 99 и 100 от него;


като взе предвид предложението на Комисията;


като има предвид, че съгласно трета алинея на член 227, параграф 2 от Договора институциите на Общността следва в рамките на процедурите, предвидени в Договора, да се грижат за създаването на възможности за икономическото и социалното развитие на френските отвъдморски територии;

като има предвид, че в съответствие с решението на Съда на ЕО от 10 октомври 1978 г. по дело 148/77 Договорът и вторичното законодателство се прилагат във френските отвъдморски територии, освен ако институциите на Общността не вземат решение за приемане на мерки, съответстващи конкретно на икономическите и социални условия в тези департаменти;

като има предвид, че по причини, свързани с тяхното географско, икономическо и социално положение, френските отвъдморски територии следва да бъдат изключени от обхвата на общата система на данъка върху добавената стойност, създадена с Директива 77/388/ЕИО на Съвета1;

като има предвид, че с въвеждането на настоящата директива не следват изменения на законодателствата на държавите-членки,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


В член 3, параграф 2 от Директива 77/388/ЕИО се добавя следното тире:

"- Френската република:

- отвъдморски територии."


Член 2

Директивата влиза в сила от 1 януари 1979 г.


Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел, 26 март 1980 година.

За Съвета:

Председател

G. MARCORA


_________________________

1 OВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1

31980L0368 - ЦПР- редактиран


Untitled Page