КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини, 2005 г.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

Женева, 2005 г.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Документите на ООН притежават символи, които представляват комбинация от главни букви и цифри. Използването на такъв символ представлява позоваване на документ на ООН.TD/OLIVE OIL.10/6ПРЕАМБЮЛ


EMPHASISING that olive cultivation governs the existence and standard of living of millions of families which are

dependent on the measures taken to maintain and expand the consumption of olive products and to enhance the

world economy for such products,

BEARING IN MIND that the olive tree is a plant that is indispensable for the continuous maintenance and conservation of

soils, due to its perennial nature, and that it is also instrumental in developing land that will not bear other crops and

which, even under non-intensive farming conditions, responds favourably to any improvement in cultivation,

MINDFUL that olive oil and table olives are essential basic commodities in the regions where olive growing is established

and that they are basic constituents of the Mediterranean diet and recently also of other diets,

BEARING IN MIND that olive production is irregular, which gives rise to special difficulties that may seriously harm the

interests of producers and consumers and jeopardise general policies of economic expansion in countries of the regions

where olive growing is established,

EMPHASISING in this connection the major importance of olive production to the economies of many countries,

MINDFUL that the measures to be taken in the light of the particular characteristics of olive growing and of the market

for its products transcend the national sphere, and international action is essential,

BEING OF THE VIEW that it is essential to continue and develop the work undertaken within the framework of the

previous agreements concluded since the 1956 Agreement until the 1986 Agreement, as amended in 1993, and that it is

necessary to negotiate a new updated agreement in the light of the changes in the industry,

TAKING INTO ACCOUNT the provisions of the Sao Paulo Consensus of the 11th session of the United Nations

Conference on Trade and Development,


СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


ГЛАВА І

Общи цели


Член 1

Общи цели

Общите цели на настоящото споразумение са следните:

1. В областта на международното техническо сътрудничество:

- да развива международното сътрудничество, насочено към интегрирано и устойчиво развитие на отглеждането на маслини в световен мащаб,

- да развива координирането на политиките за производство, индустриализация, съхраняване и търговия на маслинови масла, масла от маслинено кюспе и трапезните маслини,

- да насърчава изследванията и разработките и да развива трансфера на технологии и обучение в сектора на маслиновите продукти с цел, inter alia, да се модернизира отглеждането на маслини и сектора за производство на маслинови продукти и да се подобри качеството на продукцията,

- да положи основите за международно сътрудничество в международната търговия с маслинови масла, масла от маслинено кюспе и трапезни маслини и, в този контекст, за тесни връзки на сътрудничество между представителите на различните заинтересовани страни в сектора за производство на маслинови продукти в съответствие с международните споразумения и спогодби в тази област,

- да подпомага положените усилия и предприетите мерки за подобряване на качеството на продукцията и за насочване на вниманието към качеството,

- да подпомага положените усилия и предприетите мерки за подобряване на взаимодействието между отглеждането на маслини и околната среда, по-специално с оглед на защитата и опазването на околната среда,

- да изследва и развива пълното оползотворяване на продуктите, получени от маслиновото дърво,

- да провежда дейности за съхраняване на генните източници на маслиновите дървета.

2. В областта на стандартизацията на международната търговия с маслинови продукти:

- да продължи провеждането на съвместната дейност в областта на физикохимичното и органолептичното изпитване, за да се разширят знанията за състава и качествените характеристики на маслиновите продукти с оглед на създаването на международни стандарти, които подпомагат:

- контрола върху качеството на продуктите,

- лоялната международна търговия,

- защитата на правата на потребителите,

- предотвратяването на измами;

- да улесни изучаването и прилагането на мерки за хармонизиране на националните и международните закони, свързани по-специално с търговията с маслиново масло и трапезни маслини,

- да насърчи хармонизирането на критериите за определяне на географските указания, дадени от членовете, с оглед на международната им защита,

- да положи основите за международно сътрудничество за предотвратяване, а при необходимост, и за борба с измамите в международната търговия с ядивни маслинови продукти чрез създаване на тесни връзки на сътрудничество между представителите на различните заинтересовани страни в сектора за производство на маслинови продукти.

3. В областта на разширяване на международната търговия и популяризиране на маслиновите продукти:

- да развие всички дейности, допринасящи за хармоничното и устойчиво развитие на производството на маслинови продукти чрез всички средства в кръга на правомощията на Международния съвет за маслиновите продукти в областта на производството, потреблението и международната търговия като вземе предвид начина, по който те се свързват помежду си,

- да улесни изучаването и прилагането на мерки за установяване на равновесие между производство и потребление и създаването на процедури за предоставяне на информация и консултации, за да се подобри прозрачността на пазара,

- да приложи мерки, насочени към разширяване на международната търговия с маслинови продукти и да приеме всички необходими мерки за увеличаване потреблението на маслиново масло и трапезни маслини,

- да предприеме действия, които обогатяват знанията за хранителните, терапевтичните и други качества на маслиновото масло и трапезните маслини;

- да запази и разшири ролята на Международния съвет за маслиновите продукти като средище на всички икономически субекти в сектора и като световен документационен и информационен център за маслиновото дърво и неговите продукти.


ГЛАВА ІІ

ДЕФИНИЦИИ


Член 2

Дефиниции

По смисъла на настоящото споразумение:

1. "Международен съвет за маслиновите продукти" е международната организация, упомената в член 3, параграф 1, която е създадена с цел прилагане на разпоредбите на настоящото споразумение;

2. "Съветът на членовете" е органът на Международния съвет за маслиновите продукти, който взема решенията;

3. "член" означава договаряща се страна по настоящото споразумение;

4. "маслинови масла" са маслата, получени единствено от плода на маслиновото дърво; това изключва маслата, получени посредством използване на разтворители или методи на повторна естерификация, както и онези, смесени с мазнини от други източници;

5. "трапезни маслини" е продуктът, получен от здрави плодове на култивирани сортове на маслиновото дърво, специално подбрани за получаването на маслини, които са подходящи за съхраняване и които са подходящо обработени или преработени и се предлагат за търговия или крайно потребление;

6. "маслинови продукти" са всички ядивни маслинови продукти, по-специално маслиновите масла, маслата от маслинено кюспе и трапезните маслини;

7. "маслинови странични продукти" са по-специално продуктите, получени при подрязване на маслиновите дървета и от производството на маслинови продукти, както и продуктите, получени в резултат на алтернативна употреба на продуктите от сектора;

8. "година за бране на маслините" е периодът от 1 октомври всяка година до 30 септември следващата година.


ПЪРВА ЧАСТ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА ІІІ

МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ ЗА МАСЛИНОВИТЕ ПРОДУКТИ

РАЗДЕЛ І

СЪЗДАВАНЕ, ОРГАНИ, ФУНКЦИИ, ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ


Член 3

Създаване, седалище и структура на Международния съвет за маслиновите продукти


1. Международният съвет за маслиновите продукти осъществява дейността си чрез:

- своя председател,

- своя Съвет на членовете, а в зависимост от случая, и чрез своите комитети и подкомитети,

- своя Изпълнителен секретариат,

в съответствие с процедурите, предвидени в раздели ІІ-V.

2. Седалището на Международния съвет за маслиновите продукти е в Мадрид (Испания), освен ако не е решено друго от Съвета на членовете.


Член 4

Представителство на членовете в Международния съвет за маслиновите продукти:

1. Всеки член определя свой представител в Международния съвет за маслиновите продукти.

2. Всяко позоваване в настоящото споразумение на "правителство" или "правителства" се счита, че включва Европейската общност и всяка междуправителствена организация, която има отговорности по отношение на договарянето, сключването и прилагането на международни споразумения, по-специално споразумения за стоки. Съответно, всяко позоваване в настоящото споразумение на подписване, ратифициране, приемане или одобрение, на нотификация за временно прилагане или за присъединяване, когато става въпрос за Европейската общност или такива междуправителствени организации, се счита, че включва позоваване на подписване, ратифициране, приемане или одобрение, на нотификация за временно прилагане или за присъединяване от страна на Европейската общност или такива междуправителствени организации.


Член 5

Привилегии и имунитети

1. Международният съвет за маслиновите продукти е международно юридическо лице. Той по-специално има правоспособност да сключва договори, да придобива и продава движима и недвижима собственост и да завежда съдебни дела. Той няма правомощия да взема заеми.

2. На територията на всеки член, и доколкото неговото законодателството разрешава, Международният съвет за маслиновите продукти има правоспособността, необходима му за да изпълнява функциите, които са му възложени от настоящото споразумение.

3. За да се осигури правилното му функциониране, статутът, привилегиите и имунитетите на Международния съвет за маслиновите продукти, на неговия Изпълнителен директор, висши длъжностни лица и други служители в Изпълнителния секретариат, на експертите и делегациите на членовете на територията на Испания се уреждат със споразумение за седалището на Съвета.

4. Правителството на държавата, в която се намира седалището на Международния съвет за маслиновите продукти, доколкото законодателството на държавата разрешава, освобождава от облагане с данъци възнаграждението, което Международният съвет за маслиновите продукти изплаща на своите служители активите, доходите и друга собственост на Международния съвет за маслиновите продукти.

5. Международният съвет за маслиновите продукти може да сключва с един или няколко от членовете споразумения, свързани с привилегиите и имунитетите, които може да са необходими за правилното прилагане на настоящото споразумение.


РАЗДЕЛ ІІ

СЪВЕТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Член 6

Състав и функции

1. Съветът на членовете се състои от един делегат за всеки член. Освен това, всеки член може да назначи един или няколко заместника и един или няколко съветника на своя делегат.

2. Съветът на членовете е главният орган за взимане на решения на Международния съвет за маслиновите продукти. Той упражнява всички правомощия и изпълнява или урежда изпълнението на всички функции, които са необходими за постигане целите на настоящото споразумение. Съветът на членовете взема всички решения, приема всички препоръки и прави всички предложения, предвидени в настоящото споразумение, освен ако правомощията или функциите не са изрично прехвърлени на Изпълнителния секретариат или Изпълнителния директор.

Всички решения, препоръки и предложения, приети в съответствие с Международното споразумение, което предхожда настоящото споразумение(1) и които са още в сила при влизането в сила на настоящото споразумение, продължават да се прилагат освен ако не противоречат на настоящото споразумение или не са отменени от Съвета на членовете.

3. Съветът на членовете, в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, приема:

(а) Процедурни правила;

(б) Правилник за служителите, съобразен с правилниците за служителите в сходни междуправителствени организации; и

(в) организационна схема.

4. Съветът на членовете извършва или урежда извършването на изследвания или друга работа, включително събирането на подробна информация за различните видове помощи за дейности, свързани с отглеждането на маслини и производството на маслинови продукти, за да може да формулира препоръки или предложения, които счита за подходящи за постигането на общите цели, определени в член 1. Всяко такова изследване или работа обхваща възможно най-голям брой страни или групи страни и взема предвид общите, социалните и икономическите условия на изследваните страни.

Членовете информират Съвета на членовете, съгласно процедура, определена от въпросния Съвет, за заключенията, които са направили след като са разгледали препоръките и предложенията, които възникват при прилагането на настоящото споразумение.

5. Съветът на членовете публикува годишен доклад за дейността си и за прилагането на настоящото споразумение.

6. Съветът на членовете съставя, изготвя и публикува на официалните езици на Международния съвет за маслиновите продукти такива доклади, изследвания или документи, които счита, че са полезни и необходими, и поддържа и актуализира документация, която му е необходима за изпълнение на своите функции съгласно настоящото споразумение.


Член 7

Заседания на Съвета на членовете

1. Съветът на членовете заседава в седалището на Международния съвет за маслиновите продукти, ако не е решил друго. Ако по покана на някой от членовете, Съветът на членовете реши да заседава на друго място, този член поема допълнителните разходи за бюджета на Международния съвет за маслиновите продукти, които надвишават разходите за провеждане на заседанието в седалището.

2. Съветът на членовете провежда редовна сесия най-малко веднъж годишно, през есента.

Всеки член може да упълномощи делегата на друг член да представлява неговите интереси и да упражнява неговото право да участва при вземането на решения в Съвета на членовете на една или няколко сесии. Като доказателство за такова упълномощаване на Съвета на членовете се представя документ, който Съветът счита за приемлив.

Делегат на член не може да представлява интересите и да упражнява правото да участва при вземането на решения в Съвета на членовете на повече от един член.

3. Съветът на членовете може да бъде свикан по всяко време по преценка на неговия председател. Председателят може също да свика Съвета на членовете по искане на няколко членове или само на един член, подкрепен най-малко от два други члена.

4. Разходите за делегатите на сесията на Съвета на членовете се поемат от заинтересованите членове.

5. Известията за сесиите, предвидени по параграф 2 от настоящия член, се правят най-малко 60 дни преди датата на първото заседание на всяка такава сесия. Известията за сесиите, предвидени по параграф 3 от този член, се правят най-малко 21 дни преди датата на първото заседание на всяка такава сесия.

6. Необходимият кворум за всяка сесия на Съвета на членовете е присъствието на делегатите на мнозинството от членовете, които държат най-малко 90 % от всички дялове за участие, дадени на членовете.

Ако няма такъв кворум, сесията се отлага за 24 часа и необходимият кворум става присъствието на делегатите на мнозинството от членовете, които държат най-малко 85 % от всички дялове за участие, дадени на членовете.

7. Като наблюдатели на всички или на част от сесиите на Съвета на членовете могат да присъстват, с предварителното съгласие на Съвета на членовете, както следва:

(а) международните организации и институции, посочени в член 14 от настоящото споразумение;

(б) правителството на всяка държава със статут на член или наблюдател на ООН или на една от организациите, посочени в член 14 от настоящото споразумение, която възнамерява да стане страна по настоящото споразумение, след писмени консултации в периода между датата на изпращане на уведомлението за провеждане на сесия и датата на провеждане на сесията.

Наблюдателите нямат право да се изказват на сесиите на Съвета на членовете, освен ако не са упълномощени от председателя.


Член 8

Дялове за участие


1. Членовете държат заедно 1000 дялове за участие.

Дяловете за участие се разпределят между членовете пропорционално на изходните данни на всеки член, изчислени с помощта на следната формула:

q = p1 + e1 + p2 + e2

Параметрите на тази формула са средни стойности, изразени в хиляди метрични тонове като са изключени фракциите от 1000 тона над цялото число. Не са разрешени фракции на дялове за участие.

q: изходни данни, използвани за пропорционално изчисляване на квотите за участие

p1: средното производство на маслиново масло за последните шест години за бране на маслините

e1: среден (митнически) износ на маслиново масло за последните шест календарни години, съответстващи на последните години от годините за бране на маслините, използвани за изчисляване на р1

р2: средното производство на трапезни маслини за последните шест години за бране на маслините, преобразуван в еквивалента му за маслиново масло с помощта на коефициент за преобразуване, равен на 16 %

е2: среден (митнически) износ на трапезни маслини за последните шест календарни години, съответстващи на последните години от годините за бране на маслините, използвани за изчисляване на р2, преобразуван в еквивалента му за маслиново масло с помощта на коефициент за преобразуване, равен на 16 %.

2. Никой член не може да държи по-малко от пет дяла за участие. За целта, ако при изчислението на базата на параграф 1 се стигне до резултат, който е по-малък от пет дяла за участие за отделен член, дяловете на този член се увеличават до пет, а дяловете на другите членове пропорционално се намаляват.

3. Съветът на членовете приема на годишната си сесия дяловете за участие, изчислени съгласно този член. Разпределението е в сила за следващата година.

4. Първоначалните дялове за участие се съдържат в приложение А към настоящото споразумение. Те се определят на основата на параграфи 1 и 2 от настоящия член, като се имат предвид средните стойности на данните за последните шест години за бране на маслините и календарни години, за които има изходни данни. Всяка година Съветът на членовете променя дяловете в зависимост от условията в съответствие с изискванията на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.


Член 9

Решения на Съвета на членовете


1. Ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, решенията на Съвета на членовете се вземат с консенсус на членовете в рамките на срок, определен от председателя. Този срок не може да е по-дълъг от продължителността на сесията на Съвета на членовете, на която е предложено проекторешението.

Ако не се постигне консенсус в рамките на този срок, членовете преминават към гласуване.

2. Решението се счита за прието, когато за него са гласували поне 50 % от членовете, съставляващи 82 % от дяловете за участие.

3. Съветът на членовете може да взема решения чрез размяна на кореспонденция между председателя и членовете без да се провежда сесия, при условие че нито един член не възразява срещу такава процедура.

Правилата за използването на тази процедура на консултиране се определят от Съвета на членовете в Процедурните правила на Съвета.

Всяко решение, което е взето по този начин, се съобщава на всички членове от Изпълнителния секретариат възможно най-бързо и се включва в окончателния доклад на следващата сесия на Съвета на членовете .


РАЗДЕЛ ІІІ

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ


Член 10

Председател и заместник-председател

1. Съветът на членовете избира председател измежду членовете на делегациите на членовете. Когато председателят е ръководител на делегация, неговото/нейното право да участва във вземането на решения в Съвета на членовете се упражнява от друг член на съответната делегация.

Без да накърнява правомощията и функциите, дадени на Изпълнителния директор в или в съответствие с настоящото споразумение, председателят упражнява правомощията и функциите, определени в настоящото споразумение и допълнително конкретизирани в Процедурните правила. Освен това, председателят представлява Международния съвет за маслиновите продукти юридически и председателства сесиите на Съвета на членовете.

2. Съветът на членовете избира също и заместник-председател измежду членовете на делегациите на членовете. Когато заместник-председателят е ръководител на делегация, заместник-председателят има право да участва във вземането на решения в Съвета на членовете, освен когато е председател, в който случай той/тя делегира това право на друг член на делегацията си.

3. Председателят и заместник-председателят не получават никакво възнаграждение.

4. В случай на временно отсъствие на председателя и заместник-председателя или на постоянно отсъствие на един от тях или на двамата, Съветът на членовете избира нови длъжностни лица, временно или постоянно в зависимост от случая, измежду членовете на делегациите на членовете.


РАЗДЕЛ ІV

КОМИТЕТИ И ПОДКОМИТЕТИ


Член 11

Финансов комитет

1. Съветът на членовете създава финансов комитет, в който участва по един делегат от всеки член.

2. Финансовият съвет отговаря за финансовия контрол на Международния съвет за маслиновите продукти и за контрола върху приложението на глава ІV от настоящото споразумение.

В този контекст той отговаря за анализа и проучването на годишните проектобюджети на Международния съвет за маслиновите продукти, предложени от Изпълнителния секретариат. Само проектобюджетите, които са обсъдени във Финансовия комитет, могат да се представят на Съвета на членовете за приемане.

Финансовият комитет отговаря също така и за разглеждане на счетоводните отчети на Международния съвет за маслиновите продукти в съответствие с разпоредбите на член 18.

Всяка година Финансовият комитет представя счетоводните отчети за предходната финансова година на Съвета на членовете за одобряване от годишната сесия заедно с другите мерки по финансовите въпроси.

3. Подробните правила за прилагането на тези разпоредби се създават и приемат от Съвета на членовете в процедурните правила.


Член 12

Други комитети и подкомитети

1. Съветът на членовете може да създава такива комитети и подкомитети, които счита, че са му полезни и необходими за изпълнение на своите функции съгласно настоящото споразумение.

2. Подробните правила за прилагането на настоящите разпоредби се създават и приемат от Съвета на членовете в процедурните правила. Тези правила:

(а) осигуряват справедливо разпределение на председателските места в комитетите между членовете;

(б) определят разпоредбите, регламентиращи достъпа на наблюдатели до заседанията на комитетите и подкомитетите.


РАЗДЕЛ V

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАРИАТ


Член 13

Изпълнителен секретариат

1. Международният съвет за маслиновите продукти има Изпълнителен секретариат, който се състои от изпълнителен директор, висши длъжностни лица и необходимия персонал за изпълнението на задачите, произтичащи от настоящото споразумение. Постовете на изпълнителния директор и висшите длъжностни лица се определят в процедурните правила, приет от Съвета на членовете.

2. Съветът на членовете назначава изпълнителния директор и висшите длъжностни лица въз основа на принципа на пропорционалното редуване между членовете и географското равновесие. Съветът на членовете определя условията за тяхното назначаване, като има предвид тези, които се прилагат за длъжностните лица на съответстващи постове в сходни междуправителствени организации. Длъжностните им характеристики са определени в процедурните правила.

3. Изпълнителният директор е главното административно длъжностно лице в Международния съвет за маслиновите продукти. Изпълнителният директор изпълнява своите задължения и взема управленски решения на колегиална основа с висшите длъжностни лица.

4. Изпълнителният директор назначава служителите в съответствие с Правилник за служителите.

5. Изпълнителният директор, висшите длъжностни лица и другите служители не участват в дейности с цел придобиване на печалба в някой от секторите за отглеждане на маслини и производство на маслинови продукти.

6. Изпълнителният директор, висшите длъжностни лица и другите служители не могат да искат или получават инструкции относно задълженията си съгласно настоящото споразумение от членовете или от органи, външни по отношение на Международния съвет за маслиновите продукти. Те се въздържат да извършват действия, които биха могли да се отразят на постовете им като международни служители, които се отчитат единствено пред Съвета на членовете. членовете се съобразяват с изключително международния характер на задълженията на изпълнителния директор, висшите длъжностни лица и служителите и се въздържат да им въздействат при изпълнението на техните задължения.


РАЗДЕЛ VІ

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ


Член 14

Сътрудничество с други организации

1. Международният съвет за маслиновите продукти взема всички необходими мерки за консултации и сътрудничество с Организацията на обединените нации и нейните органи, по-специално Конференцията на Организацията на обединените нации за търговия и развитие (ЮНКТАД), Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН), Световната здравна организация (СЗО), Международната организация по прехрана и земеделие (ФАО), Съвместната програма на ФАО/СЗО за комисията на Кодекс Алиментариус, Международната организация на труда (МОТ), Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и други специализирани институции на ООН и с такива междуправителствени, правителствени и неправителствени организации, които са подходящи за сектора на маслиновите продукти и полагат усилия да подкрепят финансово дейността на Международния съвет за маслиновите продукти в полза на всички членове.

2. Международният съвет за маслиновите продукти установява връзки и изготвя при необходимост специални споразумения за съвместна работа с международни или регионални организации или институции с финансов характер, по-специално с Общия фонд за стоките.

Споразуменията за съвместна работа между Международния съвет за маслиновите продукти и упоменатите по-горе международни организации или институции се одобряват предварително от Съвета на членовете.

По отношение на изпълнението на проекти съгласно настоящия член, Международният съвет за маслиновите продукти в качеството си на международен стоков орган не носи каквото и да е финансово задължение за гаранции, предоставени от отделни членове или други субекти. Членовете не носят отговорност поради членството си в Международния съвет за маслиновите продукти за задължения, възникнали в резултата на заемане или предоставяне на средства от страна на член или субект във връзка с такива проекти.

3. Международният съвет за маслиновите продукти при необходимост информира ЮНКТАД за своята дейност и програмите си за работа, имайки предвид специалната роля на ЮНКТАД в международната търговия.


ВТОРА ЧАСТ

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА ІV

БЮДЖЕТИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ ЗА МАСЛИНОВИТЕ ПРОДУКТИ


Член 15

Бюджети на Международния съвет за маслиновите продукти

1. За да осъществи общите цели, определени в глава І на настоящото споразумение, Съветът на членовете приема следните годишни бюджети:

- административен бюджет,

- бюджет за техническо сътрудничество,

- промоционален бюджет.

2. Административният бюджет се финансира от вноските на членовете и всички други приходи, събрани в тази връзка. Размерът на вноската на всеки член се определя пропорционално на неговия дял за участие, определен в съответствие с член 8 от настоящото споразумение.

3. Бюджетът за техническо сътрудничество се финансира от:

(а) размера на вноската на всеки член, която се определя пропорционално на неговия дял за участие, определен в съответствие с член 8 от настоящото споразумение;

(б) субсидии, доброволни вноски на членовете, регламентирани в разпоредбите на споразумение, сключено между Международния съвет за маслиновите продукти и донора-член, дарения; и

(в) всички други приходи, събрани в тази връзка.

4. Промоционалният бюджет се финансира от:

(а) размера на вноската на всеки член, която се определя пропорционално на неговия дял за участие, определен в съответствие с член 8 от настоящото споразумение;

(б) доброволни вноски на членовете, регламентирани в разпоредбите на споразумение, сключено между Международния съвет за маслиновите продукти и донора-член;

(в) дарения от правителства и/или други източници; и

(г) всички други приходи, събрани в тази връзка.

5. Международният съвет за маслиновите продукти може също да получава и допълнителни вноски под друга форма, включително услуги, научно-техническо оборудване и/или персонал, който отговаря на изискванията за работа по одобрените програми.

В допълнение, Международният съвет за маслиновите продукти, като част от развитието на международното сътрудничество, се стреми да осигури съществена финансова и/или техническа помощ, която може да получи от компетентните международни, регионални и национални организации, били те финансови или други.

Упоменатите вноски се разпределят от Съвета на членовете за бюджета за техническо сътрудничество или за промоционалния бюджет, или и за двата бюджета.

6. Сумите от административния бюджет, бюджета за техническо сътрудничество и промоционалния бюджет, които не са изразходвани през календарната година се пренасят се пренасят за следващите календарни години като авансово финансиране на съответните бюджети и се разпределят между тях в зависимост от дяловете за участие на всеки член за съответната финансова година.

Тези суми не могат при никакви обстоятелства да се прехвърлят към други бюджети, освен ако Съветът на членовете не е решил друго.


Член 16

Административни средства

В допълнение към бюджетите, посочени в член 15, Международният съвет за маслиновите продукти може да получи средства за административни цели, предвидени в процедурните правила.


Член 17

Плащане на вноските

1. Всяка година на годишната си сесия Съветът на членовете определя размера на вноската, която следва да се плати от всеки член за следващата календарна година; той се определя на базата на броя на съответните дялове за участие на всеки член, изчислен съгласно член 8.

2. Първоначалните условия за всеки член, станал страна по споразумението след влизането му в сила, се изчисляват на базата на дяла, разпределен на съответния член, и остатъка от въпросната година до изтичането й към момента на присъединяването на новия член, като оценките, направени за другите членове за дадената календарна година, не се променят.

3. Вноските, предвидени по член 15, стават дължими на първия ден от календарната година, за която са изчислени. Те се изчисляват в евро и са платими в тази валута или в равностойната сума на друга свободно конвертируема валута.

4. В началото на календарната година Съветът на членовете изисква от членовете да уредят вноската си възможно най-бързо, за да създадат условия за нормална работа на Международния съвет за маслиновите продукти както и условия за изпълнението на планираните от него дейности за съответната календарна година.

Когато вноската не е внесена шест месеца след началото на календарната година, Съветът на членовете приканва съответния член да извърши плащане в срок от три месеца. Ако двата срока не са спазени, въпросът се отнася на вниманието на Съвета на членовете на негова редовна сесия. Правото на член в просрочие да участва при вземането на решения в Съвета на членовете и да заема изборна длъжност в Съвета на членовете и неговите комитети и подкомитети автоматически се прекратява до внасянето на цялата вноска. Съветът на членовете, след изслушване на члена в просрочие, взема всички необходими решения, които се изпълняват.

5. Решение на Съвета на членовете не може да освободи никой член от финансовите му задължения съгласно настоящото споразумение.


Член 18

Финансов контрол

1. Финансовият контрол на Международния съвет за маслиновите продукти се осъществява от Финансовия комитет в съответствие с изискванията на член 11.

2. Финансовите отчети на Международния съвет за маслиновите продукти за предходната финансова година, заверени от независим одитор, се представят на Финансовия комитет, който след като анализира отчетите ги представя на годишната сесия на Съвета на членовете за одобрение и публикуване.

Съветът на членовете определя независим одитор чрез организиране на търг, в който участват най-малко три специализирани компании.

Независимият одитор не може да се назначава за повече от три години. Фирмата, избрана да извършва одит на отчетите на Международния съвет за маслиновите продукти, не може да бъде преизбирана като одитор в продължение на девет години след това по време на срока на действие на настоящото споразумение.

3. В допълнение, Съветът на членовете на годишната си сесия разглежда и приема доклада, свързан с:

- проверка на управлението на средствата, активите и касата на Международния съвет за маслиновите продукти,

- регулярността на финансовите операции и съответствието им на действащите правила и бюджетни разпоредби.


Член 19

Ликвидация

1. Съветът на членовете при разпускане предприема най-напред действията, предвидени по член 47, параграф 5.

2. След изтичане на срока на настоящото споразумение, ако то не е продължено, удължено или подновено, активите на Международния съвет за маслиновите продукти и неизползваните суми, постъпили от фондовете, посочени в член 16, както и неизползваните средства в бюджетите, посочени в член 15, се връщат на членовете пропорционално на общия брой на дяловете им за участие, които са в сила в дадения момент. Доброволните вноски, посочени в член 15, параграф 4, буква б) и параграф 5, буква б), и даренията, упоменати в член 15, параграф 5, буква в) се връщат на съответния член или донор.


ЧАСТ ТРЕТА

ИКОНОМИЧЕСКИ И СТАНДАРТИЗАЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА V

НАИМЕНОВАНИЯ И ДЕФИНИЦИИ НА МАСЛИНОВИТЕ МАСЛА, МАСЛАТА ОТ МАСЛИНЕНО КЮСПЕ И ТРАПЕЗНИТЕ МАСЛИНИ - ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ


Член 20

Употреба на наименованието "маслиново масло"

1. Употребата на наименованието "маслиново масло" е ограничена до маслото, получено единствено от плода на маслиновото дърво; това изключва маслото, получено посредством използване на разтворители или методи на повторна естерификация, както и маслото, смесено с мазнини от други източници.

2. В никакъв случай наименованието "маслиново масло" не може да се използва самостоятелно за назоваване на масла от маслинено кюспе.

3. Членовете се задължават да се въздържат във вътрешната и международната си търговия от използването на наименованието "маслиново масло", самостоятелно или в съчетание с други думи, когато то не съответства на изискванията на настоящия член.


Член 21

Наименования и дефиниции за маслиновите масла, маслата от маслинено кюспе и трапезните маслини

1. В приложение Б е дадено описание на определенията на следните различни категории маслинови масла и масла от маслинено кюспе:

І. Маслиново масло:

(А) Натурални маслинови масла:

(а) Натурални маслинови масла, годни за консумация без допълнителна обработка:

(i) Екстра натурално маслиново масло;

(ii) Натурално маслиново масло;

(iii) Обикновено натурално маслиново масло.

(б) натурални маслинови масла, негодни за консумация без допълнителна обработка:

Натурално маслиново масло "Лампанте".

(Б) Рафинирано маслиново масло.

(В) Маслиново масло.

ІІ. Масло от маслинено кюспе:

(А) нерафинирано масло от маслинено кюспе;

(Б) рафинирано масло от маслинено кюспе;

(В) масло от маслинено кюспе.

2. В приложение В е дадено описание на определенията на следните видове трапезни маслини:

(i) Зелени маслини;

(ii) Маслини с оцветяване;

(iii) Черни маслини.

3. Съветът на членовете може да прави изменения, когато счита, че те са необходими и целесъобразни, по отношение на категориите масла и видовете трапезни маслини, предвидени по настоящия член, и на дефинициите, дадени в приложения Б и В.


Член 22

Задължения на членовете

1. Членовете на Международния съвет за маслиновите продукти се задължават да прилагат наименованията, предвидени в приложения Б и В, в международната си търговия и да насърчават приложението им във вътрешната си търговия.

2. Съветът на членовете определя стандартите за качествените критерии, приложими за международната търговия на членовете, в съответствие с член 25, параграф 3.

3. Членовете се задължават да анализират подробно определянето на наименованията и географските указания, които могат да представляват икономически интерес за членовете както и минималните национални правни разпоредби, необходими за осигуряване на защитата или осигуряващи защитата на такива указания. За тази цел Международният съвет за маслиновите продукти осигурява средствата за разработване на схема за взаимно признаване на такива указания.

4. Географските указания, когато са дадени такива, могат да се прилагат само за натуралните маслинови масла и за трапезните маслини, които спадат към търговската категория "Екстра" и са произведени в съответствие с разпоредбите за тези продукти.

5. Географските указания могат да се използват единствено в съответствие с условията, предвидени от закона в страната на произход.

6. Членовете се задължават по-специално да разработят схема за взаимно признаване на географските указания, за да осигурят защита, ex officio, на географските указания, защитени съгласно националното законодателство на членовете и да забранят или да се въздържат от използването на тяхна територия за целите на международната търговия на такива указания и наименования на маслиновите масла, маслата от маслинено кюспе и трапезните маслини, които противоречат на тези принципи.

Това задължение се прилага за всички надписи върху опаковки, фактури, товарителници и търговски документи и надписи, използвани в реклами, както и за търговските марки, запазените имена и илюстрациите, свързани с международната търговия на маслиновите масла, маслата от маслинено кюспе и трапезните маслини, доколкото такива надписи могат да представляват фалшиви изявления или да предизвикат объркване относно произхода, източника или качеството на маслиновите масла, маслата от маслинено кюспе и трапезните маслини, за които става въпрос.


Член 23

Спорове и помиряване на страните

1. Споровете относно географски указания, възникващи от тълкуването на разпоредбите на настоящата глава или от затруднения при прилагането им, се разглеждат от Съвета на членовете, ако спорът не е решен чрез пряко договаряне.

2. Съветът на членовете полага усилия за решаването на споровете след като вземе становището на консултативния съвет, предвиден по член 37, параграф 1, и след консултации със Световната организация за интелектуална собственост, с компетентна професионална организация, а при необходимост, и с Международната търговска камара и специализирани международни институции в областта на аналитичната химия; когато не е постигнат успех и след като Съветът на членовете реши, че са използвани всички възможни средства за постигане на съгласие, заинтересованите членове имат право на регрес в последната инстанция на Международния съд на ООН.


ГЛАВА VІ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА МАСЛИНОВИ ПРОДУКТИ


Член 24

Преглед на състоянието и развитието на пазара на маслинови масла, масла

от маслинено кюспе и трапезни маслини


1. В рамките на общите цели, определени в член 1, и с оглед на развитието на стандартизацията на пазара на маслиновите масла, маслата от маслинено кюспе и трапезните маслини и коригирането на несъответствията между международното предлагане и търсене поради променливост на реколтите или поради други фактори, членовете осигуряват достъп и предоставят на Международния съвет за маслиновите продукти всички необходими данни, статистика и документация за маслиновите масла, маслата от маслинено кюспе и трапезните маслини.

2. Съветът на членовете подробно разглежда на годишната си сесия балансите за маслиновите продукти и прави общ разчет на предлагането и търсенето на маслинови масла, масла от маслинено кюспе и трапезни маслини на базата на информацията, предоставена от всеки член съгласно член 36, информацията, представена на Международния съвет за маслиновите продукти от правителства на държави и Страни по настоящото споразумение и всички други налични статистически материали в тази област, с които разполага Международният съвет за маслиновите продукти по темата. Съветът на членовете, като има предвид цялата информация, с която разполага, разглежда пазарната ситуация и прави общ разчет на предлагането и търсенето за всички маслинови продукти и може да препоръча на членовете мерките, които счита за желателни.


Член 25

Стандартизация на пазара за маслинови продукти

1. Международният съвет за маслиновите продукти прави проучвания с цел да предостави на членовете препоръки за постигане на баланс между производство и потребление и, в по-общ план, за стандартизация на пазара на маслинови масла, масла от маслинено кюспе и трапезни маслини чрез прилагането на подходящи мерки.

2. С оглед на стандартизацията, Международният съвет за маслиновите продукти прави също и проучвания с оглед да препоръча на членовете подходящи решения на проблемите, които могат да възникнат във връзка с развитието на международния пазар на маслинови масла, масла от маслинено кюспе и трапезни маслини чрез прилагане на подходящи мерки, като има предвид дисбалансите на пазара, предизвикани от колебания в производството или поради други причини.

3. Международният съвет за маслиновите продукти разглежда начините и средствата за разширяване на международната търговия и повишаване на потреблението на маслиново масло и трапезни маслини. Той прави по-специално подходящи препоръки пред заинтересованите членове:

(а) приемане и използване на стандартен международен договор за сделки с маслинови масла, масла от маслинено кюспе и трапезни маслини;

(б) създаване и функциониране на международна служба за помирение и арбитраж, която ще разглежда спорове, свързани със сделки с маслинови масла, масла от маслинено кюспе и трапезни маслини;

(в) прилагане на стандарти за физичните, химичните и органолептичните характеристики на маслинови масла, масла от маслинено кюспе и трапезни маслини;

(г) създаването на единни методи за анализ.

4. Международният съвет за маслиновите продукти взема всички мерки, които счита, че ще бъдат от полза за недопускане на нелоялна конкуренция на международно ниво, включително такава конкуренция от страна на държави, които не са Страни по настоящото споразумение, или от лица, които са граждани на такива държави.


ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА VІІ

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СЕКТОРА ЗА МАСЛИНОВИ ПРОДУКТИ


Член 26

Програми и дейности

1. За да се постигнат общите цели, определени в член 1, относно техническото сътрудничество в областта на маслините и маслиновите продукти, Международният съвет за маслиновите продукти, действайки чрез своя Съвет на членовете, замисля и изготвя програми за дейности в тази насока.

2. Сътрудничеството обхваща отглеждането на маслини, извличане на маслиново масло и производството на трапезни маслини.

3. Международният съвет за маслиновите продукти може да предприеме директни действия за насърчаване на техническото сътрудничество.

4. Международният съвет за маслиновите продукти може да се обърне за съдействие към публични и частни организации и/или субекти, били те национални или международни, за да изпълни част или всички разпоредби в настоящата глава. Той може да предостави също и финансова помощ на споменатите по-горе организации и/или субекти в рамките, определени от бюджета.


Член 27

Изследвания и разработки

1. Международният съвет за маслиновите продукти, действайки чрез своя Съвет на членовете, разглежда всички предложения за проекти за изследвания и разработки, които са от общ интерес за членовете, и предприема мерките, които счита за подходящи за тази област.

2. Международният съвет за маслиновите продукти може също да се обърне за съдействие към специализирани изследователски институти, лаборатории и центрове във връзка с изпълнението, мониторинга, използването и разпространението, в полза на членовете, на резултатите от програмите за изследвания и разработки.

3. Международният съвет за маслиновите продукти прави необходимите проучвания на икономическата възвращаемост, която може да се очаква от прилагането на резултатите от програмите за изследвания и разработки.


Член 28

Обучение и конкретни операции

1. Международният съвет за маслиновите продукти, действайки чрез своя Съвет на членовете, предприема необходимите действия за организирането на опреснителни курсове и курсове за обучение на различни нива за техническите експерти в сектора на маслиновите продукти, по-специално от членове, които са развиващи се страни.

2. Международният съвет за маслиновите продукти насърчава трансфера на технологии в членовете, които са развиващи се страни, от членовете, които са високоразвити в областта на култивиране на маслини, извличане на маслиново масло и технологии за преработка на трапезни маслини.

3. Международният съвет за маслиновите продукти улеснява всички форми на техническо сътрудничество като създава условия за предоставянето на консултанти и експерти на разположение на членовете, които се нуждаят от такива услуги.

4. Международният съвет за маслиновите продукти улеснява участието на делегациите и експертите на членовете по време на своите общи или научно-технически заседания.

5. Съветът на членовете по-специално:

(а) провежда конкретни проучвания и операции;

(б) свиква или насърчава провеждането на международни семинари и срещи;

(в) събира техническа информация и я разпространява между всички членове;

(г) подобрява координирането на дейностите, свързани с техническото сътрудничество между членовете в областта на култивирането на маслини, извличането на маслиново масло и в сектора на трапезните маслини, включително действия в рамките на трансрегионалното и регионалното планиране;

(д) насърчава такова двустранно или многостранно сътрудничество, което би подпомогнало Международния съвет за маслиновите продукти в постигането на целите на настоящото споразумение.


ГЛАВА VІІІ

ДРУГИ МЕРКИ


Член 29

Други мерки

Международният съвет за маслиновите продукти:

(а) насърчава и координира провеждането на подходящи проучвания и изследвания на биологичното значение на маслиновото масло и трапезните маслини с акцент върху хранителните им качества и други техни потенциални качества;

(б) съставя, съвместно със специализирани органи, терминологията в областта на маслиновото масло и трапезните маслини, стандартите за маслиновите продукти и свързаните с тях методи за анализ както и другите стандарти, свързани със сектора за производство на маслинови продукти;

(в) взема необходимите мерки за съставяне на сборник с установените практики за лоялна търговия за международната търговия с маслинови масла, масла от маслинено кюспе и трапезни маслини.


ПЕТА ЧАСТ

ПРОМОЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА ІХ

НАСЪРЧАВАНЕ НА СВЕТОВНАТА КОНСУМАЦИЯ НА МАСЛИНОВО МАСЛО И ТРАПЕЗНИ МАСЛИНИ


Член 30

Програми за насърчаване на консумацията на маслиново масло и трапезни маслини

1. Членовете се задължават съвместно да провеждат общи промоционални дейности за увеличаване на световната консумация на маслиново масло и трапезни маслини, въз основа на употребата на наименованията на ядивните маслинови масла и трапезните маслини, определени съответно в приложения Б и В.

2. Тези дейности приемат формата на образователни и информационни кампании и разглеждат органолептичните и химичните характеристики на маслинови масла и трапезните маслини както и техните хранителни, терапевтични и други свойства.

3. Промоционалните кампании целят да информират потребителите за наименованията, произхода и източниците на маслиновите масла и трапезните маслини, като се внимава да не се допусне по-голямо популяризиране или предпочитание на едно качество, произход или източник пред друго.

4. Промоционалните програми, които следва да се провеждат съгласно настоящия член, се определят от Съвета на членовете с оглед на ресурсите, които са му предоставени. За приоритетни се считат действията в основните потребителски страни и в тези страни, където има вероятност да нарасне консумацията на маслиново масло и трапезни маслини.

5. Ресурсът на промоционалния бюджет се използва с оглед на следните критерии:

(а) обема на консумацията и възможностите за развитие на съществуващите пазари;

(б) създаването на нови търговски обекти за продажба на маслиново масло и трапезни маслини;

(в) получената възвръщаемост на разходите за промоционални дейности.

6. Съветът на членовете управлява всички ресурси, отделени за осъществяване на съвместни промоционални дейности. Той изготвя годишен разчет на приходите и разходите, свързани с промоционалните дейности, като приложение към бюджета си.

7. Когато член, организация или лице правят доброволна вноска за провеждането на промоционална акция, Съветът на членовете приема процедури, които регламентират използването на такива ресурси, в рамките на специално споразумение между Международния съвет за маслиновите продукти и вносителя.

8. Международният съвет за маслиновите продукти носи отговорност за техническото изпълнение на промоционалните програми, която може да повери на специализирани органи, избрани в съответствие с процедурните правила.


Член 31

Етикет за международна гаранция на Международния съвет за маслиновите продукти

Съветът на членовете може да предприеме стъпки за използването на етикет с цел международна гаранция, който да осигурява съответствие с международните стандарти на Международния съвет за маслиновите продукти.


ШЕСТА ЧАСТ

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА Х

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Член 32

Общи задължения

Членовете се задължават да не приемат мерки, които противоречат на техните задължения съгласно настоящото споразумение или на общите цели, определени в член 1.


Член 33

Финансова отговорност на членовете

В съответствие с общите принципи на правото финансовата отговорност на всеки член пред Международния съвет за маслиновите продукти и пред другите членове е ограничена до размера на неговите задължения съгласно член 15 относно вноските в бюджетите, посочени в същия член и, в зависимост от случая, съгласно член 16 относно административните средства.


Член 34

Екологични аспекти

Членовете разглеждат надлежно екологичните аспекти на всички етапи от отглеждането на маслините и производството на маслинови продукти и се задължават да изпълнят мерките, за които Съветът на членовете счита, че са необходими за подобряване или решаване на проблемите, срещани в тази област.


Член 35

Насърчаване на международната търговия и потребление

Членовете се задължават да предприемат всички необходими мерки за улесняване на търговията, насърчаване на консумацията на маслинови масла и трапезни маслини и да осигурят правилно развитие на международната търговия с тези продукти. За тази цел те се задължават да спазват принципите, правилата и насоките, които са приели на компетентните международни форуми.


Член 36

Информация

Членовете се задължават да осигурят достъп и да предоставят на Международния съвет за маслиновите продукти необходимата статистика, данни и документация, които са му необходими, за да упражнява функциите си съгласно настоящото споразумение, и по-специално информацията, която му е необходима, за да създаде балансите за маслиновите масла, маслата от маслинено кюспе и трапезните маслини и да придобие знания за националните политики за маслиновите продукти на членовете.


ГЛАВА ХІ

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ


Член 37

Спорове и жалби

1. Споровете, които касаят тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, които са различни от споровете по член 23, и които не са решени чрез договаряне, по искане на всеки член, който е страна по спора, се отнасят до Съвета на членовете, който взема решение в отсъствие на заинтересования член след като при необходимост е взел становището на консултативен съвет, чийто състав и правила за работа се определят подробно в процедурните правила.

2. Мотивираното становище на консултативния съвет се представя на Съвета на членовете, който във всички случаи решава спора като разглежда всички свързани с него факти.

3. Всяка жалба по отношение на член, който не е изпълнил задълженията си по настоящото споразумение, по искане на члена, подал жалбата, се отнася до Съвета на членовете, който взема решение в отсъствие на въпросния член, след като е провел консултации със заинтересованите членове и е взел при необходимост становището на консултативния съвет, посочен в параграф 1 на настоящия член.

4. Ако Съветът на членовете установи, че е извършено нарушение на настоящото споразумение от някой член, той може или да наложи санкции на въпросния член, които варират от обикновено предупреждение до прекратяване на правото му да участва при вземането на решения в Съвета на членовете докато не изпълни задълженията си, или в съответствие с процедурата, определена в член 45, да изключи въпросния член от участие в настоящото споразумение. Въпросният член има право на регрес в последната инстанция на Международния съд на ООН.


ГЛАВА ХІІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 38

Депозитар

Правителството на Испания се определя като депозитар на настоящото споразумение.


Член 39

Подписване, ратифициране, приемане и одобряване

1. Настоящото споразумение подлежи на подписване в Мадрид с Правителството на Испания от 15 юни до 31 декември включително от правителствата, поканени на Конференцията на ООН за договарянето на споразумение-правоприемник на Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 1986 г., изменено през 1993 г.

2. Всяко правителство, посочено в параграф 1 на настоящия член, може:

(а) при подписването на настоящото споразумение да декларира, че с подписването изразява съгласието си за обвързване с настоящото споразумение (окончателно подписване); или

(б) след подписването на настоящото споразумение да го ратифицира, приеме или одобри чрез депозиране за тази цел на инструмент при депозанта.

Настоящото споразумение подлежи на подписване, ратифициране, приемане или одобрение от Европейската общност.

3. Инструментите за ратифициране, приемане или одобрение се депозират при депозитара.


Член 40

Присъединяване

1. Всяка държава може да се присъедини към настоящото споразумение при условията, определени от Международния съвет за маслиновите продукти, действайки чрез своя Съвет на членовете, които включват няколко дяла за участие и срок за депозиране на инструмента за присъединяване. Съветът на членовете може да удължи срока за правителствата, които не могат да се присъединят в рамките на срока, определен в условията за присъединяване. След присъединяването се приема, че страната е включена в списъка в приложение А към настоящото споразумение заедно с дяловете си за участие, определени в условията за присъединяване.

Настоящото споразумение е отворено за присъединяване от Европейската общност.

2. Присъединяването се осъществява чрез депозиране на инструмент за присъединяване при депозитара. Инструментите за присъединяване декларират, че правителството приема всички условия, определени от Международния съвет за маслиновите продукти.


Член 41

Нотификация за временно приложение

1. Правителство, подписало настоящото споразумение, което възнамерява да го ратифицира, приеме или одобри, или правителство, за което Съветът на членовете е определил условията за присъединяване, но което не е успяло все още да депозира своя инструмент, може по всяко време да нотифицира депозитара, че ще прилага настоящото споразумение временно от датата на влизането му в сила в съответствие с член 42, или ако вече е влязло в сила, от определена дата.

2. Правителство, което съгласно параграф 1 от настоящия член е нотифицирало, че ще прилага настоящото споразумение от датата на влизането му в сила, или ако вече е влязло в сила, от определена дата, става от този момент временен член, докато не депозира своя инструмент за ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване, за да стане член.


Член 42

Влизане в сила

1. Настоящото споразумение влиза окончателно в сила в деня, когато най-малко пет правителства измежду упоменатите в приложение А към настоящото споразумение, които държат най-малко 90% от дяловете за участие, подпишат окончателно настоящото споразумение или го ратифицират, приемат или одобрят, или се присъединят към него.

2. Ако на 1 януари 2006 г. настоящото споразумение не е влязло в сила в съответствие с параграф 1 от настоящия член, то то влиза в сила временно, ако до тази дата пет правителства, които отговарят на процентните изисквания на параграф 1 от настоящия член, са подписали настоящото споразумение окончателно или са го ратифицирали, приели или одобрили, или са нотифицирали депозанта, че ще прилагат настоящото споразумение временно.

3. Ако на 1 януари 2006 г. не са изпълнени изискванията за влизане в сила съгласно параграф 1 или параграф 2 от настоящия член, депозитарът кани правителствата, които са подписали настоящото споразумение окончателно или са го ратифицирали, приели или одобрили, или са нотифицирали депозитара, че ще прилагат настоящото споразумение временно, да решат дали да въведат настоящото споразумение в сила окончателно или временно помежду си, изцяло или частично, на дата, определена от тях.

4. За всяко правителство, което не е нотифицирало депозитара съгласно член 41, че ще прилага настоящото споразумение временно и което депозира инструмент за ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване след влизането в сила на настоящото споразумение, настоящото споразумение влиза в сила от деня на депозиране на инструмента.


Член 43

Изменение

1. Международният съвет за маслиновите продукти, действайки чрез своя Съвет на членовете, може да препоръча на членовете изменения на настоящото споразумение.

2. Предложение за изменение се приема от Съвета на членовете в съответствие с член 9 от Споразумението и влиза в сила за всички членове 90 след като депозитарът получи нотификация за решението на Съвета на членовете.


Член 44

Оттегляне

1. Всеки член може да се оттегли от настоящото споразумение по всяко време след влизането в сила на настоящото споразумение като подаде писмена нотификация за оттегляне до депозитара. Едновременно с това членът информира Международния съвет за маслиновите продукти в писмена форма за действието, което е извършил.

2. Оттеглянето съгласно настоящия член започва да действа 90 дни след получаването на нотификацията от депозитара.


Член 45

Изключване

Без да се накърнява член 37, ако Съветът на членовете реши, че някой член нарушава задълженията си съгласно настоящото споразумение и реши допълнително, че нарушението сериозно препятства изпълнението на настоящото споразумение, той може, с мотивирано решение на другите членове, взето в отсъствие на заинтересования член, да изключи упоменатия член от настоящото споразумение. Международният съвет за маслиновите продукти незабавно нотифицира депозитара за своето решение. Въпросният член спира да бъде страна по настоящото споразумение 30 дни след датата на решението на Съвета на членовете.


Член 46

Уреждане на сметки

1. Съветът на членовете определя всички уреждания на сметки, които счита за справедливи, като има предвид всички поети ангажименти, пораждащи правни последствия за Международния съвет за маслиновите продукти, и които биха имали отражение върху вноските на член, който се е оттеглил от настоящото споразумение или е бил изключен от Международния съвет за маслиновите продукти, или по някакъв друг начин е спрял да бъде страна по настоящото споразумение, както и времето, необходимо за осигуряване на адекватен преход, по-специално ако е необходимо тези ангажименти да бъдат прекратени.

2. След прекратяване на настоящото споразумение никой от членовете, посочени в параграф 1 от настоящия член, няма право на дял от постъпленията от ликвидацията или другите активи на Международния съвет за маслиновите продукти нито може да бъде обременен с някаква част от дефицита, ако има такъв, на Международния съвет за маслиновите продукти.


Член 47

Времетраене, продължаване, удължаване и прекратяване

1. Настоящото споразумение остава в сила до 31 декември 2014 г., освен ако Международният съвет за маслиновите продукти, действайки чрез своя Съвет на членовете, не реши да го продължи, да го удължи, да го поднови или да го прекрати предсрочно в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

2. Международният съвет за маслиновите продукти, действайки чрез своя Съвет на членовете, може да реши да продължи настоящото споразумение за не повече от два периода, всеки от които е по две години. Всеки член, който не приема такова продължаване на настоящото споразумение, информира за това Международния съвет за маслиновите продукти и спира да бъде страна по настоящото споразумение от началото на периода на продължаване.

3. Ако преди 31 декември 2014 г. или преди изтичането на периода на продължаване на споразумението, посочен в параграф 2 на настоящия член, в зависимост от случая, е договорено ново споразумение или протокол за удължаването на настоящото споразумение, но още не е влязло в сила окончателно или временно, настоящото споразумение остава в сила и след датата на изтичане на времетраенето му до влизането в сила на новото споразумение или протокол, при условие че срокът на продължаване на действието на споразумението е не повече от 12 месеца.

4. Международният съвет за маслиновите продукти, действайки чрез своя Съвет на членовете, може по всяко време да реши да прекрати настоящото споразумение и прекратяването да бъде в сила от дата, определена от него.

5. Без да накърнява изтичането или прекратяването на настоящото споразумение, Международният съвет за маслиновите продукти продължава съществуването си за времето, необходимо за извършването на ликвидация на Международния съвет за маслиновите продукти, включително уреждането на сметките, и през това време има всички правомощия и функции, които са му необходими за тези цели.

6. Международният съвет за маслиновите продукти нотифицира депозитара за всички решения, които са взети съгласно настоящия член.


Член 48

Възражения

Не могат да се правят никакви възражения по отношение на разпоредбите на настоящото споразумение.


В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО долуподписаните, надлежно упълномощени, са положили подписите си под настоящото споразумение на посочените дати.


СЪСТАВЕНИТЕ в Женева на 29 април 2005 г. текстове на настоящото споразумение, изготвени на английски, арабски, испански, италиански и френски езици са еднакво автентични.
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Дялове за участие в бюджетите на Организацията, определени в съответствие с член 8* .

Алжир ......................................................................................................................................11
Европейската общност .........................................................................................................801
Хърватия ....................................................................................................................................5
Египет .......................................................................................................................................8
Иран (Ислямска република) ...................................................................................................5
Израел .......................................................................................................................................5
Либийска арабска джамахирия ..............................................................................................5
Йордания ..................................................................................................................................7
Ливан ........................................................................................................................................5
Мароко ....................................................................................................................................25
Сирийска арабска република ................................................................................................45
Сърбия и Черна гора ...............................................................................................................5
Тунис .......................................................................................................................................73
_________________
Общо .............................................. 1 000
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Наименования и дефиниции на маслиновите масла и маслата от маслинено кюспе


Наименованията на различните категории маслинови масла и масла от маслинено кюспе са дадени по-долу, като за всяко наименование е дадено съответната дефиниция:

І. Маслиново масло е маслото, получено единствено от плода на маслиновото дърво; това изключва маслата, получени посредством използване на разтворители или методи на повторна естерификация, както и онези, смесени с мазнини от други видове. То има следните названия:

А. Натурални маслинови масла: масла, които са получени от плода на маслиновото дърво само посредством механични или други физични средства при условия, особено температурни, които няма да доведат до влошаване на маслото, и които не са преминали през някакво друго третиране освен миене, декантиране, центрофугиране и филтриране. Натурални маслинови масла се класифицират и имат следните наименования:

(а) Натурални маслинови масла, годни за консумация без допълнителна обработка:

(i) екстра натурално маслиново масло: натурално маслиново масло, което има свободна киселинност, изразена като олеинова киселина, която не може да надвишава 0,8 g на 100 g, а другите му характеристики съответстват на тези, предвидени за тази категория;

(ii) натурално маслиново масло: натурално маслиново масло, което има свободна киселинност, изразена като олеинова киселина, която не може да надвишава 2,0 g на 100 g, а другите му характеристики съответстват на тези, предвидени за тази категория;

(iii) обикновено натурално маслиново масло: натурално маслиново масло, което има свободна киселинност, изразена като олеинова киселина, която не може да надвишава 3,3 g на 100 g, а другите му характеристики съответстват на тези, предвидени за тази категория(1);

(б) Натурално маслиново масло, негодно за консумация без допълнителна обработка:

Натурално маслиново масло "Лампанте": натурално маслиново масло, което има свободна киселинност, изразена като олеинова киселина, която не може да надвишава 3,3 g на 100 g и/или органолептични характеристики и други характеристики, които съответстват на тези, предвидени за тази категория. Само рафинирано е предназначено за човешка консумация, ако не е рафинирано е предназначено за техническа употреба.

Б. Рафинирано маслиново масло: маслиново масло, получено чрез рафиниране на натурални маслинови масла. То има свободна киселинност, изразена като олеинова киселина, която не може да надвишава 0,3 g на 100 g, а другите му характеристики съответстват на тези, предвидени за тази категория.(2)

В. Маслиново масло: масло, което е смес от рафинирано маслиново масло и натурални маслинови масла, годни за консумация без допълнителна обработка. То има свободна киселинност, изразена като олеинова киселина, която не може да надвишава 1 g на 100 g, а другите му характеристики съответстват на тези, предвидени за тази категория.(3)

ІІ. Масло от маслинено кюспе е маслото, получено чрез третиране на маслинено кюспе с разтворители или чрез друго физично третиране; това изключва маслата, получени посредством методи на повторна естерификация, както и онези, смесени с мазнини от други видове. То се класифицира както следва:

А. Нерафинирано масло от маслинено кюспе: масло от маслинено кюспе, чийто характеристики съответстват на тези, предвидени за тази категория. Само рафинирано е предназначено за човешка консумация, ако не е рафинирано е предназначено за техническа употреба;

Б. Рафинирано масло от маслинено кюспе: масло, получено чрез рафиниране на нерафинирано масло от маслинено кюспе. То има свободна киселинност, изразена като олеинова киселина, която не може да надвишава 0,3 g на 100 g, а другите му характеристики съответстват на тези, предвидени за тази категория(4);

В. Масло от маслинено кюспе: масло, което е смес от рафинирано масло от маслинено кюспе и натурални маслинови масла, годни за консумация без допълнителна обработка. То има свободна киселинност, изразена като олеинова киселина, която не може да надвишава 1 g на 100 g, а другите му характеристики съответстват на тези, предвидени за тази категория. В никакъв случай тази смес не може да се назовава "маслиново масло"(5).ПРИЛОЖЕНИЕ В

Видове трапезни маслини и дефиниции

Трапезните маслини се класифицират в един от следните видове:

(i) Зелени маслини: плодовете се берат в периода на зреене преди да се оцветят, когато са достигнали нормален размер. Цветът им може да варира от зелено до сламено жълто.

(ii) Маслини с оцветяване: плодовете се берат преди да е достигнат стадия на пълната зрялост, при промяна на цвета. Цветът им може да варира от розово до винено розово или кафяво;

(iii) Черни маслини: плодовете се берат, когато са напълно узрели или малко преди да достигнат пълна зрялост. Цветът им може да варира от червеникаво черно до виолетово черно, наситено виолетово, зеленикаво черно или наситено орехово.


_________________________

(1) Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 1986 г., изменено през 1993 г. и последно изменено през 2004 г.

* Изчисленията са на основа на средното производство за периода 1997/1998 г. - 2002/2003 г. и на средния износ за периода 1998 - 2003 г.

(1) Този продукт може да се продава само директно на потребителите, ако е разрешен в страната на търговия на дребно. Ако не е, наименованието на този продукт е в съответствие с правните разпоредби на съответната страна.

(2) Този продукт може да се продава само директно на потребителите, ако е разрешен в страната на търговия на дребно.

(3) Страната на продажба на дребно може да поиска по-конкретизирано наименование.

(4) Този продукт може да се продава само директно на потребителите, ако е разрешен в страната на търговия на дребно.

(5) Страната на продажба на дребно може да поиска по-конкретизирано наименование.


22005A1119(01) - ЦПР - рeдактиран


Untitled Page