РЕГЛАМЕНТ (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ) № 1860/76 НА СЪВЕТА от 29 юни 1976 година за определяне на условията на заетост на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

Обн. L ОВ. бр.214 от 6 Август 1976г.

Изменен с

>M1 Регламент (ЕИО, ЕВРАТОМ, ЕОВС) № 1238/80 на Съвета от 13 май 1980 година

>M2 Регламент (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ) № 510/82 на Съвета от 22 февруари 1982 година

>M3 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕОВС, ЕИО) № 680/87 на Съвета от 23 февруари 1987 година


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. за създаване на Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд1 и по-специално член 17 от него,


като взе предвид предложението на Комисията,


като има предвид, че Съветът по предложение на Комисията, трябва да приеме разпоредби относно персонала на тази Фондация,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 1


1. Настоящите условия на заетост се прилагат за:


— директора и заместник-директора на Фондацията,


— персонала на Фондацията,


— местния персонал на Фондацията.


2. За целите на настоящите условия за заетост, персонал, назначен на длъжност, включена в бюджета на Фондацията, се счита за персонал на Фондацията.


3. За целите на настоящите условия за заетост „местен персонал“ означава персоналът, назначен според местната практика за извършване на физически труд или услуги, определени за длъжност, която не е включена в списъка на длъжностите, приложени към бюджета на Фондацията и заплащани от общите средства за целта, предвидени в бюджета.


4. Директорът, който се предлага от Комисията на Европейските общности, се назначава на длъжност, която е включена в списъка на длъжностите, приложен към бюджета на Фондацията за целите на изпълнение на задълженията, предвидени в член 9 на Регламент (ЕИО) № 1365/75.


Заместник-директорът, който се предлага от Комисията на Европейските общности, се назначава на длъжност, която е включена в списъка на длъжностите, приложени към бюджета на Фондацията с цел да подпомага директора в дейността му и да го замества в случай, че последният отсъства или поради други причини е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.


5. Директорът има правомощието да сключва договори за назначаване на персонала във връзка с параграфи 2 и 3.


Председателят на Административния съвет на Фондацията има правомощието да подписва договорите за назначаване съвместно с директора и заместник-директора.


ДЯЛ II


ПЕРСОНАЛ НА ФОНДАЦИЯТА


ГЛАВА 1


Член 2


Персоналът може да бъде назначен за определен срок или безсрочно.


>M3


Договорът, сключен за определен срок, не може да надхвърля пет години; договорът за определен срок може да бъде подновен само веднъж за определен срок. Всяко по-нататъшно подновяване на този договор е за неопределен срок.


>B


Член 3


Персоналът не може да бъде назначаван за цел различна от заемане, в съответствие с този дял, на свободни длъжности от списъка на длъжностите, приложени към бюджета на Фондацията. Всяка свободна длъжност, която следва да се заеме, трябва да бъде обявена по съответен начин. Процедурата на обявяване се установява от Административния съвет.


Член 4


Персоналът се разделя в четири категории, подразделени на степени, съответстващи на задълженията, които подлежат на изпълнение.


Персоналът трябва да се подраздели съобразно квалификацията и опита.


Приложената по-долу таблица указва съответните степени за всяка основна длъжност.


>M3


>B


Съгласно тази таблица Административният съвет, със съгласието на Комисията на Европейските общности, определя правата и задълженията на всяка основна длъжност.


Член 5


Степента и стъпката на персонала се посочват в неговия договор.


Всеки член от персонала се назначава на първата стъпка в своята степен, но директорът може, като отчита квалификацията и специалния опит, който се изисква за длъжността, да позволи допълнително повишение в степен. То не може да превишава 48 месеца.


>M3


Член на персонала, назначен на длъжност от по-висока степен от тази, на която е бил назначен преди това, се ползва, в новата си степен, от старшинството, съответстващо на предполагаемата стъпка, равна или по-висока от достигнатата на предишната му степен, плюс стойността на двегодишното увеличение за новата си степен.


За целите на настоящата разпоредба, всяка степен се разделя на предполагаеми стъпки, в зависимост от прослужените месеци и от възможните заплати, нарастващи от първата до последната реални стъпки, с 1/24 от двегодишното увеличение на основната заплата за тази степен. На новата си степен членът на персонала не може да получава в никакъв случай основно възнаграждение по-ниско от това, което е получавал на предишната си степен.


Членът на персонала, назначен на работно място, съответствуващо на по-висока степен от тази, на която е бил назначен преди, се класифицира най-малко в първата основна стъпка за тази степен.


>M3


Член 5а


Способностите, ефективността и поведението в службата на всеки член на персонала са предмет на периодичен доклад, изготвян най-малко веднъж на всеки две години, при условия определени от директора съгласувани с Комисията на Европейските общности, след консултации с Комитета на персонала на Фондацията.


>B


Член 6


1. Учредява се Комитет на персонала, който изпълнява задълженията, възложени му по силата на настоящите условия на заетост.


2. Съставът и процедурата за работа на този Комитет се определят от Административния съвет на Фондацията в съответствие с приложение I.


3. Комитетът на персонала следва да представлява интересите на персонала пред Фондацията и да поддържа постоянна връзка между Фондацията и персонала. Той следва да допринася за гладкото протичане на работата на Фондацията, като предоставя възможност за изразяване мнението на персонала.


Той следва да запознава директора с всяка трудност, която има общи последици, засягащи тълкуването и прилагането на настоящите условия за заетост. Той може да бъде консултиран във връзка с всякаква трудност от този род.


Комитетът внася пред директора предложения, засягащи организацията и работата на службите и предложения за подобряване на условията на труд на персонала или на общите условия на живот.


4. Всеки член на персонала, чийто договор е за повече от една година или е безсрочен, има право да гласува на изборите и да се кандидатира за член на Комитета на персонала.


Член на персонала, чийто договор е за период не повече от една година също има право да гласува, ако е бил нает от Фондацията поне от шест месеца.


ГЛАВА 2


Права и задължения


Член 7


Персоналът изпълнява задълженията си и определя поведението си единствено в съответствие с интересите на Фондацията; служителите не могат да търсят или да получават указания от правителство, орган, организация или лице извън рамките на Фондацията.


Служителите не могат без разрешение на директора да приемат от правителствени или от каквито и да е други източници извън Фондацията почетни отличия, медали, услуги, подаръци или суми, освен за услуги, оказани преди встъпването в длъжност или по време на отпуск за отбиване на военна служба или друга повинност от национален интерес и при изпълнение на други подобни.


Член 8


Персоналът се въздържа от действия и особено от публично изразяване на мнение, което може да се отрази на заеманата длъжност.


Той не може да упражнява странични дейности, независимо дали те са доходоносни или не.


Член 9


Ако съпругът/съпругата на член на персонала упражнява доходоносна дейност, членът на персонала уведомява за това директора.


Ако се окаже, че тази дейност не е съвместима с извършваната от члена на персонала дейност и ако той не е в състояние да даде гаранции, че ще я прекрати в определен период от време, директорът решава дали да го остави на длъжността му.


Член 10


Член от персонала, който при изпълнение на задълженията си е призован да вземе решение по въпрос, от разглеждането или от изхода на който той има личен интерес, който би накърнил неговата независимост, уведомява директора за това.


>M3


Член 11


Членът на персонала, кандидатстващ за изборна обществена длъжност, подава молба за отпуск по лични причини, за период не по-дълъг от три месеца.


Директорът преценява служебното положение, в което се намира член на персонала, избран на такава длъжност. В зависимост от важността на службата и задълженията, които произтичат от нея, директорът решава дали членът на персонала може да продължи да заема длъжността си или следва да подаде молба за отпуск по лични причини. В този случай времетраенето на отпуска е равно на времетраенето на мандата на члена на персонала. Но ако членът на персонала е назначен на срочен договор, времетраенето на отпуска по лични причини се ограничава до изтичането на този договор.


>B


Член 12


След прекратяване изпълнението на задълженията си, членът на персонала продължава да е обвързан със задължението да следва поведение на честност и благоразумие по отношение приемането на определени постове или облаги.


Член 13


Членовете на персонала са длъжни да спазват най-голяма дискретност по отношение на всички факти и цялата информация, която им е станала известна в процеса или във връзка с изпълнението на своите задължения; те по никакъв начин не могат да разкриват пред неоторизирано лице документ или информация, които все още не са оповестени публично. Те са длъжни да спазват това задължение и след прекратяване изпълнението на задълженията си.


Членовете на персонала не могат, самостоятелно или съвместно с други лица, да публикуват или да станат причина за публикация, без разрешението на директора, по какъвто и да е въпрос, свързан с дейността на Фондацията. Разрешение се отказва само в случай, че предложената публикация може да накърни интересите на Фондацията.


Член 14


Всички права, свързани с всякакъв вид труд или други дейности, извършвани от персонала при изпълнение на неговите задължения се считат за собственост на Фондацията.


Член 15


Членовете на персонала не могат, без разрешение на директора, под какъвто и да е предлог да разкриват по време на правни процедури информация, която са получили в изпълнение на своите задължения. Разрешението се отказва, само когато интересите на Фондацията го налагат и такъв отказ не може да има за резултат последици от наказателен характер за съответния член на персонала. Членовете на персонала продължават да са обвързани с това задължение и след прекратяване изпълнението на функциите им.


Предходният параграф не се прилага за член на персонал или за бивш член на персонал при даване на показания пред Съда на Европейските общности по въпрос, засягащ член на персонала или бивш член на персонал на Фондацията.


Член 16


Персоналът пребивава или на мястото, където изпълнява служебните си задължения или на неголямо разстояние оттам, което е подходящо за надлежното изпълняване на задълженията му.


Член 17


Какъвто и да е постът му, членът на персонала оказва съдействие и предлага съвети на висшестоящите служители; той е отговорен за изпълнението на възложените му задължения.


Член на персонала, който е на служба в някое от поделенията, е отговорен пред висшестоящите служители за опазване на гласуваното му доверие и за съблюдаване на дадените му указания. Отговорността на подчинените не го освобождава по никакъв начин от собствената му отговорност.


Член на персонала, който получава указания, които той счита за нередни или които могат да породят сериозни затруднения, уведомява за това прекия си началник, ако е необходимо и в писмен вид. Ако тогава получи писмено потвърждение на указанията на своя началник, той е длъжен да го изпълни, освен ако същото не представлява нарушение по наказателния закон >M1 или на приложимите стандарти за сигурност < .


Член 18


От член на персонала може да се изиска да възстанови напълно или частично щетите, понесени от Фондацията в резултат на сериозна простъпка от негова страна в процеса или във връзка с изпълнението на задълженията му.


Директорът дава обосновано решение в съответствие с установената процедура по въпросите на дисциплината.


Съдът на Европейските общности има неограничена юрисдикция по спорове, възникващи от тази разпоредба.


Член 19


Привилегиите и имунитетите, от които се ползва персоналът, са в съответствие единствено с интересите на Фондацията. При спазване на разпоредбите на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности, персоналът не е освободен от изпълнение на личните си задължения или от спазване на действащите закони и полицейски разпоредби.


Член 20


Фондацията подпомага всеки член на персонала, в частност в случай на преследване срещу лице, което отправя заплахи, обиди или клевети или изявления, или каквито и да е посегателства срещу лица или имущество, чийто обект е той или член на неговото семейство поради длъжността му или служебните му задължения.


Тя възстановява понесените щети в такива случаи, доколкото членът на персонала не е причинил щетата умишлено или чрез груба небрежност и не е бил в състояние да получи обезщетение от лицето, което действително я е причинило.


Тя улеснява последващо такова обучение и инструктаж на персонала, което е съвместимо с правилното функциониране на службата и е в съответствие със собствените му интереси.


>M1


Член на персонала, на когото е възложено от директора на Фондацията да осигури обучение съгласно схемата за допълнително обучение и инструктаж, предвидено в трети параграф, може да получи помощ при условията, определени в член 9а на приложение IV.


>B


Член 21


Членовете на персонала имат право на сдружаване; в частност, те могат да бъдат членове на профсъюзи или на сдружения на персонала.


Член 22


Персоналът може да подава молби до директора.


Всяко решение, отнасящо се до отделно лице, което е прието съгласно настоящите условия за заетост, се съобщава незабавно в писмен вид на съответния член на персонала. Всяко решение, което не е в полза на член на персонала, трябва да посочва причините, на които се основава.


Конкретните решения, отнасящи се до административния статут на член на персонала, се обявяват незабавно на публично място в помещенията на Фондацията.


ГЛАВА 3


Условия за наемане


Член 23


1. Наемането на персонала трябва да има за цел да предостави на Фондацията услугите на лица, които притежават най-големи възможности, ефективност и почтеност, и са набирани на възможно най-широка географска основа измежду граждани на държавите-членки на Европейските общности.


Персоналът се подбира без оглед на расова принадлежност, вероизповедание или пол.


Не се запазват длъжности за граждани на определени държави-членки.


2. Член на персонала може да бъде нает само при условие че е:


а) гражданин на една от държавите-членки на Европейските общности, освен ако не е такъв по изключение, допуснато от Административния съвет, и се ползва от пълноправно гражданство;


б) изпълнил задълженията си, наложени му от законите за отбиване на военна служба;


в) представи подходящи препоръки за пригодност за изпълнение на задълженията си;


г) физически е в състояние да изпълнява задълженията си; и


д) представи доказателства за задълбочени познания по един от езиците на Европейските общности и за задоволителни познания по друг от езиците на Общностите в степен, достатъчна за изпълнение на задълженията му.


Член 24


Преди наемането му, членът на персонала преминава медицински преглед при лекар, определен от Фондацията, за да се спази изискването на Фондацията, той да отговаря на изискванията на член 23, параграф 2, буква г).


>M3


Когато медицинският преглед, предвиден в първия параграф, води до отрицателно лекарско заключение, кандидатът може да поиска, в течение на двадесет дни след уведомяването му за това от страна на Фондацията, да бъде преразгледан неговия случай от тричленна лекарска комисия, избрана от директора измежду лекарите-съветници на Общността. Назначената комисия изслушва лекарят, дал отрицателно заключение. Когато мнението на комисията съвпада със заключението на лекарят, извършил медицинския преглед, предвиден в първия параграф, то тогава хонорарите и допълнителните разходи се заплащат наполовина от кандидата.


>M3


Член 25


Членът на персонала може да бъде задължен да работи на изпитателен срок, чиято продължителност не надхвърля 6 месеца.


В случай, че по време на стажа членът на персонала е възпрепятствуван да изпълнява задълженията си вследствие на болест или злополука, за срок над един месец, директорът е в правото си да удължи изпитателния му срок със съответната продължителност.


Най-късно един месец преди изтичането на изпитателния срок, се изготвя доклад относно способността на члена на персонала да изпълнява задълженията, произтичащи от длъжността му, както и относно ефективността и поведението му в службата. Заинтересованият член на персонала има право да се запознае с доклада и да формулира писмено своите забележки. Член на персонала, не показал достатъчно качества, за да може да бъде задържан на съответната длъжност, се освобождава.


Доклад за член на персонала в изпитателен срок, може да се изготви по всяко време на изпитателния срок, в случай, че се установи, че работата на члена на персонала е явно незадоволителна. Заинтересованият член на персонала има право да се запознае с доклада и да формулира писмено своите забележки. Въз основа на този доклад директорът може да реши да освободи члена на персонала, като му даде едномесечно предизвестие; продължителността на служебните задължения не може да надвишава нормалното времетраене на изпитателния срок.


Освободеният член на персонала получава компенсация, равна на една трета от основната му заплата за всеки прослужен пълен месец от изпитателния срок.


>B


ГЛАВА 4


Условия на труд


Член 26


Членовете на персонала, които са действащи служители, са на разположение на Фондацията по всяко време.


Въпреки това, нормалната работна седмица не може да надвишава 42 часа, като продължителността на работния ден се определя от директора.


Член 27


Персоналът не може да бъде задължаван да полага извънреден труд, освен в спешни случаи или при изключително натоварване в работата; нощен труд и работа в неделя или празнични дни се разрешава само в съответствие с процедурите, определени от директора. Общото време извънреден труд, което член на персонала може да бъде помолен да отработи, не може да превишава 150 часа за всеки шест месеца.


Извънредният труд, положен в категории А и B не дава право на компенсация или възнаграждение.


Както предвижда приложение II, извънредният труд, положен от персонала в категории C и D, дава право на компенсация във вид на отпуск или на възнаграждение, когато изискванията за службата не допускат компенсация във вид на отпуск през месеца, който следва месеца, в който е бил положен извънредният труд.


Член 28


През календарната година персоналът има право на не по-малко от 24 работни дни и не повече от 30 работни дни годишен отпуск съгласно правилника, установен от Административния съвет, със съгласието на Комисията на Европейските общности, след консултиране с Комитета на персонала.


Освен този годишен отпуск, по изключение, при подаване на молба, на персонала може да се отпуска специален отпуск. Правилата за предоставяне на такъв отпуск се определят в приложение III.


Член 29


В допълнение към предвидения в член 28 отпуск, бременните жени при представяне на медицинско свидетелство имат право на отпуск по болест, считано шест седмици преди вероятната дата на раждане, посочена в медицинското свидетелство, и до >M1 десет седмици < след датата на раждането; отпускът не може да бъде по-кратък от >M1 шестнадесет седмици < .


>M3


Член 29а


Директорът може да разреши, по изключение и въз основа на молба, посочваща причините за това, на члена на персонала да работи на половин работен ден, ако счита, че това би било в интерес на Фондацията.


Процедурата по предоставянето на такова разрешение е определена в приложение VII.


Членът на персонала, получил правото да работи на половин работен ден, е длъжен всеки месец, по начин определен от директора, да отработва време, което се равнява на половината от нормалното работно време.


>B


Член 30


1. Член на персонала, който представи доказателства за невъзможността да изпълнява задълженията си поради болест или злополука автоматично получава право на платен отпуск по болест.


Той уведомява Фондацията колкото е възможно по-скоро за невъзможността да изпълнява задълженията си, като в същото време посочва и настоящия си адрес. В случай на отсъствие повече от три дни, той следва да представи медицинско свидетелство. Той може да бъде подложен на медицински преглед, организиран от Фондацията.


Ако за период от 12 месеца член на персонала е отсъствал по болест до три дни, общо повече от 12 дни, директорът взема решение според съвета на лекаря, определен от Фондацията, след консултация с лекаря, посочен от члена на персонала.


>M3


Все пак отпуска по болест не надвишава три месеца или времето отработено от члена на персонала, когато то е по-дълго. Този отпуск не може да надвишава продължителността на договора.


>B


След изтичането на тези срокове, член на персонала, чийто договор не е прекратен, независимо от неспособността си да поднови изпълнението на задълженията си, преминава в неплатен отпуск.


>M2


Все пак членът на персонала, страдащ от професионална болест или претърпял злополука при изпълнение на служебните си задължения, продължава да получава пълния размер на възнаграждението си в продължение на целия период на неработоспособността си, докато не получи пенсията за инвалидност, предвидена в член 41б.


>B


2. Персоналът преминава медицински преглед всяка година при посочен от Фондацията лекар или при лекар по техен избор.


В последния случай хонорарът на лекаря се изплаща от Фондацията до максимален размер, определен от Административния съвет.


Член 31


С изключение на случаите на болест или злополука, член на персонала не може да отсъства без предварително разрешение от прекия си ръководител. Без да се засягат дисциплинарните мерки, които могат да се приложат, всяко неразрешено отсъствие, установено по надлежен ред, се приспада от годишния отпуск на съответното лице. Ако то е използвало вече годишния си отпуск, това го лишава от право на възнаграждение за еквивалентен период.


Ако член на персонала желае да прекара отпуска си по болест на място, различно от мястото си на заетост, той трябва да получи предварително разрешение от директора.


Член 32


Административният съвет, със съгласието на Комисията на Европейските общности, след консултиране с Комитета на персонала изготвя списък на официалните празници.


>M3


Член 33


При изключителни обстоятелства членът на персонала има право, по негова молба, да получи неплатен отпуск, по неотложни причини от личен характер. Директорът определя продължителността на този отпуск, но за срок не надвишаващ една четвърт от прослуженото време от члена на персонала или:


— три месеца, за персонала имащ по-малко от четири години трудов стаж,


— шест месеца в останалите случаи.


По време на отпуска, членът на персонала не се осигурява за рисковете болест и злополука, предвидено в членове 38 и 38а.


Все пак, член на персонала, който представи доказателства, че не се осигурява от друга схема за обществено осигуряване срещу рисковете, посочени в членове 38 и 38а, може да подаде молба не по късно от един месец, следващ този, в който започва неплатения отпуск, да продължи да се възползва от покритието, предвидено в тези членове, при условие че внася половината от необходимите осигурителни вноски за покриване на рисковете, посочени в членове 38 и 38а, за времето, през което е в отпуск; вноските се изчисляват въз основа на последната основна заплата на члена на персонала.


Освен това, член на персонала, който представи доказателства че няма възможност да придобие право за пенсия в условията на друга пенсионна схема, може да подаде молба да продължи да придобива пенсионни права по време на неплатения си отпуск, при условие че направи вноска в троен размер на тази, предвидена в член 41, буква з); вноските се изчисляват спрямо основната заплата на члена на персонала, съобразно неговата степен и стъпка.


Продължителността на неплатеният отпуск по болест или на отпуска по лични причини не се вземат под внимание при прилагането на втория параграф на член 35.


Член 34


Член на персонала, призован за военна служба, алтернативна цивилна служба или запасно обучение, или повикан отново да служи в армията, се третира като лице в отпуск, за изпълнение на военните си задължения; за член на персонала, назначен на срочен договор, този отпуск не може в никакъв случай да бъде продължаван след изтичането на договора.


Членът на персонала, призован за военна служба или алтернативна цивилна служба, не получава трудово възнаграждение, запазва правото си на напредване в по-висока стъпка и повишаване съгласно тези условия за заетост. Той запазва също правото си на пенсия, ако след приключване на военните му задължения той изплати пенсионните си вноски със задна дата.


Член на персонала, призован за запасно обучение или повикан отново да служи във въоръжените сили, за периода на запасното обучение или призоваването, продължава да получава възнаграждението си, като се приспадне сума равна на военната заплата.


>B


ГЛАВА 5


Възнаграждения и разходи


Член 35


В съответствие с приложение IV член на персонала има право на възнаграждение, съответстващо на неговата степен и стъпка.


Член на персонала, който е бил на една и съща стъпка от неговата степен в продължение на две години, автоматично преминава в следващата стъпка на същата степен.


Член 36


В случай на смърт на член на персонала, преживелият съпруг/съпруга или деца на негова издръжка получават в пълен размер възнаграждението на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта.


>M2


В случай на смърт на титуляра на пенсия първият параграф се прилага относно пенсията на починалия.


>B


Член 37


Както е предвидено в приложение IV, член на персонала има право на възстановяване на направените от него разходи при приемане на назначението или при напускане на работа, както и на възстановяване на разходите, направени по време на или във връзка с изпълнение на задълженията.


ГЛАВА 6


>M2


Социално-осигурителни обезщетения и пенсии


>M2


Раздел А


Осигуряване в случай на неработоспособност поради болест или злополука, социално-осигурителни обезщетения


>M2


Член 38


>M3


1. В границите на 80 % от направените разходи и при условията, определени от разпоредбите на член 1, параграф 2 от приложение V, членът на персонала, неговият/та съпруг/съпруга, когато той или тя не могат да се ползват от обезщетения от същия характер или на същото ниво по силата на някои други законови разпоредби или предписания, неговите деца и другите лица, на негова издръжка по смисъла на член 7 от приложение IV, са осигурени срещу болест, по времето на изпълнение на функциите на члена на персонала, по време на отпуските му по болест, по време на отпуските по лични причини, предвидени в член 11 и периодите на неплатен отпуск, предвидени в член 33, при условията, определени в горепосочените членове. Този процент може да достигне до 85 % за следните услуги: консултации и посещения, хирургически операции, настаняване в болница, фармацевтични продукти, рентгенови прегледи, изследвания, лабораторни тестове и протези по лекарско предписание с изключение на зъбни протези. Той може да се увеличи до 100 % в случаи на туберкулоза, полиомиелит, рак, умствени заболявания и други заболявания от този характер, признати от Комисията на Европейските общности, както и ранно диагностициране и раждане. Все пак възстановяване до 100 % не се прилага в случай на професионална болест или трудова злополука, довели до прилагането на член 38а.


>M2


Една трета от вноската, необходима за покриване на тези рискове, се поема от члена на персонала, без обаче същата да надхвърля 2 % от основната му заплата, а другите две трети се поемат от Фондацията.


Ако все пак вследствие медицинския преглед, на който трябва да бъде подложен членът на персонала съгласно член 24, се окаже че същият страда от заболяване или недъг, директорът може да реши, че разходите, направени по време на и вследствие подобно заболяване, следва да бъдат изключени от възстановяването на разходите, предвидени в първата алинея.


>M3


2. Ако представи доказателства, че не е осигурен от друга схема за осигуряване при болест, установена от закон или подзаконов акт, членът на персонала може да поиска най-късно в рамките на един месец след изтичането на договора му, да продължи да се осигурява срещу болест за срок най-много от шест месеца след изтичането на договора му, предвидено в параграф 1, първа алинея. Вноската, посочена в правилата, посочени в член 1, параграф 2 от приложение V, се изчислява според последната основна заплата на члена на персонала, като той заплаща половината от вноската.


С решение на директора, взето след консултация с на лекар, посочен от Фондацията, едномесечният срок за подаване на молбата, както и шестмесечният ограничителен срок, предвиден в алинея първа, не се прилагат, когато заинтересованото лице страда от тежко или продължително заболяване, получено по време на изпълнение на служебните му задължения и за което е уведомил центъра преди изтичането на шестмесечния срок, предвиден в предходната алинея, при условие,че заинтересованото лице се подложи на медицински преглед, уреден от Фондацията.


>M2


3. Член на персонала, останал на служба във Фондацията до 60-годишна възраст или титуляр на пенсия за инвалидност, има право на обезщетението, предвидено в параграф 1, след напускане на работа. Размера на вноската се изчислява въз основа на пенсията.


Тези обезщетения са в сила и по отношение на лицето, което има право на пенсия за преживяло лице, получавана вследствие смъртта на член на персонала, активно зает или останал на служба, или вследствие смъртта на член на персонала, имащ право на пенсия за инвалидност. Размерът на вноската се изчислява на базата на пенсията.


4. Следните лица се ползват с право на обезщетенията, предвидени в параграф 1, при условие че същите не могат да получат покритие по силата на друга схема на осигуряване при неработоспособност поради болест:


— бивш член на персонала, получаващ пенсия за прослужено време и старост, напуснал Фондацията, преди да навърши 60 години;


— получаващият пенсия за преживяло лице в резултат от смъртта на бивш член на персонала, напуснал Фондацията преди навършване на 60 години;


>M3


— бившият съпруг/съпруга на член на персонала, детето, което вече не е на издръжка на този член на персонала, както и лицето, което, вече не се третира като дете на издръжка по смисъла на член 7, параграф 4 от приложение IV, и които представят доказателства, че не са осигурени от друга осигурителна схема срещу болест, могат да продължат да се ползват, за максимален срок от една година, от осигуряване при болест, предвидено в параграф 1 в качеството им на лица ползващи се от осигурителните права на члена на персонала; това покритие обаче не повишава размера на вноската. Този едногодишен период започва или от датата на окончателното постановяване на развод, или от навършването на пълнолетие от детето на издръжка или на лицето третирано като дете на издръжка.


>M2


Вноските се изчисляват въз основа на пенсията на бившия член на персонала, като половината от тази вноска се заплаща от правоимащото лице.


Все пак лице, получаващо наследствена пенсия, няма право на обезщетенията, предвидени в параграф 1, освен по негова молба. Вноската се изчислява въз основа на наследствената пенсия.


5. Ако размерът на неизплатените направени разходи за период от 12 месеца надхвърля половината от основната месечна заплата на члена на персонала или половината от изплащаната пенсия, то в тези случаи се дава право на специално възстановяване на същите от страна на директора на Фондацията след вземане предвид становището на службата, уреждаща тези въпроси, като се държи сметка за семейното положение на заинтересования, и на правилника, посочен в приложение V, член 1.


>M3


6. Лицето, имащо право на посочените обезщетения декларира размера на получените възстановени суми или които той може да претендира по силата на друга осигурителна схема срещу болест, предвидена в закон или подзаконов акт, за него самия, или за лицата, покрити от неговата осигуровка.


>M2


В случай, когато възстановените разходи, които те биха получили, надхвърлят сумата за възстановяване, предвидена в параграф 1, разликата се приспада от сумата, подлежаща на възстановяване по параграф 1, освен в случаите на възстановявания на суми, получени от схема за допълнителна лична осигуровка за болест, предназначена да покрие частта от разходите, които не се възстановяват по силата на параграф 1.


>M2


Член 38а


1. При условията, определени в правилника, посочен в приложение V, член 2, членът на персонала се осигурява през периода на трудова заетост и отпуск по болест срещу риска от професионална болест и трудова злополука. Той участва с вноски в разходите по осигуряване срещу рискове, непроизтичащи от професионалните му задължения до 0,1 % от основната му заплата.


Непокритите рискове са уточнени в горепосоченият правилник.


2. Изплащат се следните обезщетения:


а) В случай на смърт:


Изплащане на лицата, изброени по-долу, на еднократна сума, равна на петкратното увеличение на основната годишна заплата на починалия, изчислено въз основа на месечните заплати, изплатени за дванадесетте месеца, предхождащи събитието:


— на съпруг/съпруга и на децата на починалия член на персонала, съгласно разпоредбите на наследственото право, приложимо за имуществото на члена на персонала; размерът на сумата за изплащане на съпруг/съпруга не може обаче да бъде по-нисък от 25 % от еднократната сума;


— при липса на лица от споменатата по-горе категория, на другите низходящи, съгласно разпоредбите на наследственото право, приложимо за имуществото на члена на персонала;


— при липса на лица от споменатите по-горе категории, на роднините по възходяща линия, съгласно разпоредбите на наследственото право, приложимо за имуществото на члена на персонала;


— при липса на лица от споменатите по-горе три категории, на Фондацията.


б) В случай на пълна постоянна инвалидност:


Изплащане на члена на персонала на сума, равна на осемкратната му основна годишна заплата, изчислена въз основа на изплащаните месечни заплати за дванадесетте месеца, предхождащи събитието.


в) В случай на частична постоянна инвалидност:


Изплащане на члена на персонала на част от обезщетението, предвидено в буква б), изчислена въз основа на тарифната таблица, определена от правилника, към който препраща приложение V, член 2.


Предвидените по-горе плащания могат да бъдат заменени с годишна рента, предвидена в правилника.


Изброените по-горе обезщетения могат да бъдат изплатени в добавка към обезщетенията, предвидени в пенсионната схема.


3. Следните разходи, също се покриват при условията, предвидени в правилника, посочен в приложение V, член 2: медицинските, фармацевтичните, болничните, хирургическите разходи, разходите за протези, рентген, масаж, ортопедични, клинични и транспортни такива, както и всички подобни, възникнали в резултат на злополуката или професиона лна болест.


При все това възстановявания се изплащат, само когато сумата, изплатена на члена на персонала съгласно член 38, не покрива изцяло възникналите разходи.


>B


Член 39


>M1


1. При раждане на дете на член на персонала на лицето, което действително поема грижите за това дете, се отпуска сума в размер на 8 000 белгийски франка.


Същата сума се отпуска на член на персонала, който осиновява дете, което е на не повече от 5 години и е на негова издръжка по смисъла на член 7, параграф 2 от приложение IV.


Тази сума е равна на сумата, определена в член 74, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и се приспособява автоматично в случай на промяна в сумата.


>B


2. Предвидената в параграф 1 помощ се изплаща също и в случай на прекратяване на бременността след не по-малко от седем месеца.


>M1


3. Получателят на отпуснатата помощ за раждане на дете декларира всички помощи от същия характер, получени от други източници за същото дете; тези помощи се приспадат от предвидената по-горе помощ. Когато и двамата родители са служители на Фондацията, помощта се изплаща еднократно.


>M3


Член 40


В случай на смърт на члена на персонала, на неговия съпруг, съпруга, или на дете на негова издръжка или на други лица на негова издръжка, по смисъла на член 7 от приложение IV, живеещи в неговото домакинство, необходимите разходи за транспортиране на тялото от мястото на заетост до мястото на произход се поемат от Фондацията.


Ако членът на персонала е починал по време на командировка, необходимите разходи за транспортиране на тялото от мястото на настъпването на смъртта до мястото на произход се поемат от Фондацията.


>M2


Член 40а


1. Фондацията, в границите на задълженията, произтичащи за нея съгласно член 40, може да се суброгира напълно в правата за обезщетение на члена на персонала или на лицата, ползващи се от неговите права, срещу трети лица, отговорни за злополуката, довела до смъртта на члена на персонала.


>M3


2.


а) Когато смъртта, злополуката или болестта на лице, попадащо под тези условия за заетост, е причинена от трето лице, Общностите, във връзка с възникналите за тях задължения вследствие на събитието, причинило смърт, нараняване или болест, могат да встъпят напълно в правата, включително и в правото на иск на пострадалото лице или на лицата, ползващи се от неговите права срещу третото лице.


б) Встъпването в правата, предвидено в предходния параграф, се простира inter alia до:


— изплащаното, в съответствие с член 30, възнаграждение на члена на персонала за период, когато той е негоден да изпълнява служебните си задължения,


— извършените плащания, в съответствие с член 36, вследствие на смъртта на член на персонала или на бивш член на персонала, имащ право на пенсия,


— обезщетенията, изплатени съгласно членове 38 и 38а и приложение V, във връзка с осигуряване срещу болест и злополука,


— заплащането на разноските по транспортирането на тялото, посочени в член 40,


— изплащането на допълнителните семейни помощи, в съответствие с член 7, параграфи 3 и 5 и член 9, параграф 2 от приложение IV, във връзка с дете на издръжка, страдащо от сериозно заболяване, увреждане или недъг,


— пенсиите за инвалидност, изплащани, в случай на настъпила злополука или болест, водещи до постоянна инвалидност, която прави невъзможно по-нататъшното упражняване на трудова дейност от страна на члена на персонала,


— пенсии за преживял съпруг, изплащани в случай на смърт на член на персонала или бивш член на персонала или на смърт на съпруг(а) на член на персонала, който не е член на персонала или на бивш член на персонала, който има право на пенсия,


— наследствени пенсии, изплащани без значение на възрастта на детето на члена на персонала или на бившия член на персонала когато поради сериозно заболяване, недъг или увреждане, които са пречка те да се грижат за себе си, след смъртта на лицето, което ги е издържало.


в) Все пак Общностите не встъпват в правото на компенсация във връзка с вреди от чисто личен характер като неимуществени такива, болки и страдания, и компенсация за естетически увреждания, надхвърляща стойността на обезщетението, което би било дадено в приложение на член 38а.


г) разпоредбите на букви а), б) и в) не могат да препятстват пряко действие от страна на Общността.


>B


Член 41


Подаръци, заеми и авансово изплащани суми могат да се отпускат на членове на персонала, които са в особено затруднено положение в резултат, inter alia, на сериозно или продължително заболяване или по семейни причини.


Предходният параграф се прилага по аналогия и за бивш член на персонала, след изтичане на договора му, когато в резултат на сериозно или продължително заболяване или на злополука, претърпяна по време на трудовото му правоотношение, той не е в състояние да работи и се установи, че тази болест или злополука не се покрива от друга социално-осигурителна схема.


>M2


Раздел Б


Пенсионна схема и обезщетение при прекратяване на трудов договор


Член 41а


Член на персонала, навършил минимум 10 години трудов стаж, има право на пенсия за прослужено време. Той обаче има същото право, независимо от трудовия стаж, ако е на възраст над 60 години.


Максималният размер на пенсията за прослужено време е фиксиран на 70 % от последната основна заплата, отговаряща на последната степен, в която членът на персонала е бил класифициран за период, не по-малък от една година. Тя се изплаща на членове на персонала, навършили 35 години стаж, изчислени съобразно приложение VI, член 3. Ако броят на годините е по-малък от 35, горепосоченият максимален размер се намалява пропорционално.


Когато член на персонала придобива право на пенсия за прослужено време, правото му на пенсия се намалява пропорционално на размера на направените вноски по силата на приложение VI, член 37.


Размерът на пенсията за прослужено време не може да бъде по-малък от 4 % от жизнения минимум по смисъла на приложение VI, член 5, за прослужена година съобразно член 3 от споменатото приложение.


Правото на пенсия за прослужено време се придобива на 60-годишна възраст.


Прослужените години, посочени в първия параграф, са годините, прослужени в качеството на член на персонала по смисъла на член 1, параграф 2, включително годините, прослужени преди 9 март 1982 г., при условие че членът на персонала продължава да работи в това си качество във Фондацията към тази дата.


Член 41б


Членът на персонала има право на пенсия за инвалидност при условията, предвидени в приложение VI, глава III, в случай че страда от пълна постоянна инвалидност, която му пречи да изпълнява служебните си задължения във Фондацията.


Когато увреждането произтича от злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните му задължения, от професионална болест или от действие, извършено в обществен интерес, както и когато, рискувайки живота си, спасява друг човешки живот, размерът на пенсията за инвалидност е фиксиран на 70 % от последната основна заплата на члена на персонала.


>M3


Когато инвалидността се дължи на някаква друга причина, размерът на пенсията за инвалидност, изчислена върху последната основна заплата на члена на персонала, е равен на 2 % за всяка година от постъпването на работа до датата на навършване на 65 години; този размер е увеличен с 2 % за всяка година осигурителен стаж, съгласно член 10 параграфи 2 и 3 от приложение VI и с 25 % от размера на пенсионните права, които той би придобил на 60 годишна възраст, без обаче общата сума да надхвърля 70 % от последната основна заплата.


>M2


Пенсията за инвалидност не може да бъде по-ниска от 120 % от жизнения минимум, така както е определен в приложение VI, член 5.


Ако увреждането е предизвикано умишлено от члена на персонала, директорът може да вземе решение, по силата на което заинтересованият ще получи само обезщетение за прекратяване на трудов договор, предвидена в приложение VI, член 11.


Член 41в


Вдовицата на член на персонала или на бивш член на персонала има право на пенсия за преживяло лице при условията, предвидени в приложение VI, глава IV.


Месечният размер на пенсията за преживяло лице, платима на вдовицата на член на персонала, починал по време на изпълнение на служебния си дълг или по време на военна служба, е равен на 35 % от последната основна месечна заплата, получена от члена на персонала и не може да бъде по-нисък от жизнения минимум, така както е определен в приложение VI, член 5.


>M3


Месечният размер на пенсията за преживял съпруг, изплащана на вдовицата на член на персонала, починал по време на служба или по време на отпуска за военна служба, е равна на 35 % от последната основна месечна заплата, получена от члена на персонала и не може да бъде по-ниска от жизнения минимум, определен в член 5 от приложение VI, или от 60 % от пенсията за прослужено време, на която члена на персонала, би имал право ако е отговарял на условията за тази пенсия, независимо от трудов стаж или възраст, към момента на смъртта.


Този размер не може да бъде и по-нисък от 42 % от последната основна заплата, получена от члена на персонала, когато смъртта е настъпила вследствие на едно от обстоятелствата, посочени в член 41б, втори параграф.


Разпоредбите на настоящия член се прилагат mutatis mutandis за вдовеца на член на персонала.


>M2


Член 41г


1. Когато членът на персонала или титулярът на пенсия за прослужено време или такава за инвалидност почине, без да остави съпруг/съпруга, имащ/имаща право на пенсия за преживяло лице, децата на негова издръжка имат право, по смисъла на приложение IV, член 7, на наследствена пенсия при условията, предвидени в приложение VI, член 20.


2. Същото право на пенсия е признато и на децата, отговарящи на същите условия, в случай на смърт или повторен брак на съпруга/съпругата, получаващ/а пенсия за преживяло лице, предвидена в член 41в.


3. Когато членът на персонала или титулярът на пенсия за прослужено време или за инвалидност почине, без да бъдат изпълнени условията, предвидени в параграф 1, децата на негова издръжка имат право, по смисъла на приложение IV, член 7, на наследствена пенсия при условията, посочени в приложение VI, член 20. Тази пенсия обаче е фиксирана като половината от размера, изчислен съгласно този член.


>M3


3а. В случай на смърт на бивш член на персонала, прекъснал трудовата си дейност преди 60 годишна възраст и поискал правото на получаване на пенсия за прослужени години да бъде отложено до деня на календарния месец, следващ месеца по време на който той навършва 60 години, децата на негова издръжка, по смисъла на член 7 от приложение IV, имат право да получават наследствена пенсия при същите условия като тези предвидени в параграфи 1, 2 и 3.


>M3


4. Всяко дете на издръжка, по смисъла на член 7 от приложение IV, от член на персонала, чийто съпруг/съпруга, който не е служител на Общностите, не е член на временния персонал, по смисъла на член 2, букви а), в) или г) от Условията за работа на другите служители на Общностите и не е подчинен на настоящите условия за заетост или на условията за заетост на Европейския център за развитие на професионалното обучение, е починал, има право на наследствена пенсия в двоен размер на помощта за дете на издръжка.


>M2


Член 41д


Титуляр на пенсия за прослужено време, придобита на 60-годишна възраст или по-късно, на пенсия за инвалидност или на вдовишка пенсия, има право на семейните помощи, уточнени в приложение IV, членове 6, 7 и 8. Помощите за домакинството се изчисляват съобразно пенсията на получателя.


Размерът на помощите за всяко дете на издръжка, дължими на титуляра на вдовишка пенсия, е два пъти по-голям от размера на добавките, предвидени в приложение IV, член 7.


Титулярът на наследствена пенсия има право на помощи за образование при условията, предвидени в приложение IV, член 8.


>M3


Член 41е


1. Независимо от всякакви други разпоредби особено тези относно минималният размер на пенсията за преживял съпруг, определена в полза на правоимащите, общата стойност на пенсията за преживял съпруг, увеличена със семейните помощи и намалени с размера на данъка и другите задължителни удръжки, за които могат да претендират вдовицата и другите правоимащи не може да надхвърля:


а) в случай на смърт на активно зает член на персонала, по време неплатена отпуска по наложителни причини от личен характер, в отпуск по причини от личен характер или в отпуска заради военна служба, размерът на основната заплата, която би получил за своята степен и стъпка ако все още е бил жив, заедно със семейните помощи, които биха му били изплатени, както и приспадането на данъка и на другите задължителни удръжки;


б) за периода, следващ датата, на която членът на персонала, посочен в буква а), би навършил 65 годишна възраст, размерът на пенсията за прослужени години, на която впоследствие той би имал право, ако е бил жив, на основа на неговата степен и стъпка към момента на смъртта, заедно със семейните помощи, които той би получил и намалена с размера на данъка и другите задължителни удръжки;


в) размерът на пенсията, в случай на смърт на бивш член на персонала, получаващ пенсия за прослужени години или такава за инвалидност, на която заинтересованият би имал право ако е бил жив, като този размер е в зависимост от помощите и удръжките, посочени в буква б);


г) размерът на пенсията за прослужени години в случай на смърт на бивш член на персонала, прекъснал трудовата си дейност преди да е навършил 60 години и поискал изплащането ? да бъде отложено до първия ден на календарния месец, следващ този в течение на който той би достигнал възрастта от 60 години, за която заинтересованият би имал право при навършени 60 години, ако е бил жив, като този размер е в зависимост от помощите и удръжките, посочени в буква б);


2. За целите на параграф 1 не се вземат под внимание корекционните коефициенти.


3. Максималният размер, определен в букви а), б), в) и г) се разпределя между лицата, имащи право на пенсия за преживял съпруг, пропорционално на техните съответни права, като се пренебрегне параграф 1.


Член 41ж се прилага за така разпределените суми.


>M2


Член 41ж


Пенсиите се изчисляват съобразно скалата на основните заплати в сила в първия ден от месеца, в който възниква правото на пенсия.


>M3


Те се променят с корекционния коефициент, определен за страната, намираща се извън или в Общността, в която титулярът на пенсията декларира, че пребивава.


Ако титулярът на пенсията пребивава в страна, за която няма определен корекционен коефициент, прилаганият такъв е равен на 100.


>M2


Пенсиите се изплащат в една от валутите, изброени в приложение VI, член 38, на основата на обменния курс, посочен в член 63 от Правилника на длъжностните лица на Европейските общности.


Член 41з


Членовете на персонала поемат една трета от финансирането на пенсионната схема. Вноската на всеки член на персонала е на 6,75 % от основната му заплата, като надбавките, посочени в приложение IV, член 3, не се вземат предвид. Тя се приспада месечно от заплатата на члена на персонала и се вписва като постъпление в общия бюджет на Европейските общности, раздел „Комисия“.


За изплащане на обезщетение съгласно тази пенсионна схема директорът на Фондацията делегира правата си на административната власт, която отговаря за определянето и изплащането на пенсиите на бившите длъжностни лица на Комисията на Европейските общности. Тези обезщетения са за сметка на общия бюджет на Европейските общности.


>B


ГЛАВА 7


Възстановяване на надплатени суми


Член 42


Надплатените суми се възстановяват, ако получателят е съзнавал, че няма основателна причина за изплащането им или ако фактът за надплащането явно е бил такъв, че той не би могъл да не го осъзнае.


ГЛАВА 8


Обжалване


Член 43


1. Всяко лице, за което се прилагат условията за заетост може да подаде до директора молба, с която го приканва да вземе решение, отнасящо се до него. Директорът уведомява съответното лице за аргументираното си решение в четиримесечен срок от датата, на която е подадена молбата. Ако в края на този период не е получен отговор на молбата, се счита, че е взето решение за мълчалив отказ, срещу което може да се подаде жалба в съответствие с разпоредбите на параграф 2.


2. Всяко лице, за което се прилагат условията за заетост, може да внесе в Административния съвет жалба срещу акт, който не е в негова полза, когато директорът е взел решение или когато не е успял да предприеме предвидената от условията за заетост мярка. Жалбата се подава в срок от три месеца. Срокът започва да тече от:


— датата на уведомяване на съответното лице за решението, но в никакъв случай не по-късно от датата, на която той е узнал за решението, ако мярката засяга определено лице; ако, въпреки това, актът, който се отнася до определено лице, не е в полза на друго лице, периодът започва да тече по отношение на това друго лице от датата, на която то е получило уведомлението за това, но в никакъв случай по-късно от датата на публикуването му,


— датата, на която изтича определеният за отговор срок, когато жалбата е относно решение за мълчалив отказ, както предвижда параграф 1.


Административният съвет уведомява съответното лице за мотивираното си решение в срок до четири месеца от датата, на която жалбата е била подадена. Счита се, че ако в края на този период не е получен отговор на жалбата, това представлява решение с мълчалив отказ, срещу което може да бъде подадена апелативна жалба съгласно член 44.


3. Молба или жалба на член на персонала се подава чрез прекия ръководител, освен в случаите, когато тя засяга самия него, като в такива случаи тя може да се връчи директно на по-висшестоящия ръководител.


Член 44


1. Съдът на Европейските общности има юрисдикция при спорове между Фондацията и всяко лице, за което се прилагат настоящите условия за заетост, свързани със законността на акт, който не е в полза на лицето по смисъла на разпоредбите на член 43, параграф 2. При спорове от финансов характер Съдът на Европейските общности има неограничена юрисдикция.


2. Жалба пред Съда на Европейските общности се внася само ако:


— преди това е имало подадена жалба в Административния съвет в съответствие с разпоредбите на член 43, параграф 2 в предвидения за целта срок, и ако


— жалбата е била отхвърлена с решение за изричен или мълчалив отказ.


3. Жалбите съгласно параграф 2 се подават в срок от три месеца. Срокът започва да тече от:


— датата на обявяване на взетото решение в отговор на оплакването,


— датата на изтичане на срока, предвиден за отговор, когато жалбата е срещу решение за мълчалив отказ на жалба, подадена съгласно член 43, параграф 2; независимо от това, ако жалбата е отхвърлена с изрично решение за отказ, след като е била отхвърлена с решение за мълчалив отказ, но преди изтичане на срока за подаване на жалбата, срокът за подаване на жалбата започва да тече отново.


4. Като се дерогира разпоредбата на параграф 2, съответното лице може, след подаването на жалба до Административния съвет съгласно член 43, параграф 2, незабавно да подаде жалба до Съда, в случай че такава жалба се придружава от молба за отлагане изпълнението на оспорвания акт, или за приемането на временни мерки. Тогава процесуалните действия по основното производство пред Съда се спират до постановяването на решение от Съда за изричен или мълчалив отказ на жалбата.


5. Жалбите съгласно този член се проучват и разглеждат, както е предвидено в процедурния правилник на Съда на Европейските общности.


ГЛАВА 9


Прекратяване на трудовото правоотношение


Член 45


Освен прекратяване в случай на смърт, трудовото правоотношение се прекратява:


1. когато договорът е за определен срок:


а) на посочената в договора дата;


б) в края на срока на предизвестието, посочено в договора, когато последният съдържа клауза, даваща на члена на персонала или на Фондацията възможност да го прекрати преждевременно. >M3 Това предизвестие не може да надхвърля три месеца, нито да бъде по-кратко от един месец. < >M3 В случай на член на персонала, чийто договор е бил подновен, предизвестието не може да бъде по-кратко от един месец за всяка прослужена година, изпълнена с минимум един месец и максимум шест месеца < ;


в) в края на месеца, в който членът на персонала навърши 65 години.


Когато Фондацията прекрати договора, членът на персонала има право на обезщетение, равно на една трета от основната му заплата за периода между датата, на която приключват неговите задължения и датата, на която изтича договорът му;


2. когато договорът е за неопределен срок:


а) в края на срока на предизвестието, посочен в договора; продължителността на срока на предизвестието не може да е по-малка от два дни за всеки завършен месец служба, като следва да е в границите на минимум 15 дни и максимум три месеца. Въпреки това, срокът на предизвестието не може да започне да тече по време на отпуск по майчинство или отпуск по болест, при положение, че отпускът по болест не превишава три месеца. Освен това, той се прекратява по време на отпуска по майчинство или на отпуск по болест в горепосочените граници;


>M3


б)


— било служебно, в последния ден на месеца, по време на който членът на персонала е навършил 65 годишна възраст,


— било по негова молба, последния ден на месеца, за който е била представена молбата, когато е най-малко на 60 години или е достигнал възраст между 50 и 60 години, съгласно член 8 от приложение VI, той отговаря на всички изисквания за незабавното изплащане на пенсия.


Член 46


Назначаването на срочен или безсрочен договор може за бъде прекратено от страна на Фондацията без предизвестие:


а) по време на или след изтичането на изпитателния срок при условията, предвидени в член 25;


б) в случай, че членът на персонала престане да отговаря на изискванията, предвидени в член 25, параграф 2, букви а) и г). Все пак, ако членът на персонала престане да отговаря на изискванията, предвидени в член 23, параграф 2, буква г), договорът му може да бъде прекратен само съгласно член 41б;


в) в случай, когато членът на персонала не може да поднови трудовата си дейност след изтичане на платен отпуск по болест, предвиден в член 30; В този случай членът на персонала има право на обезщетение, равно на неговата основна заплата и семейни помощи за два работни дни за всеки прослужен месец.


>M3


Член 46а


1. Бивш член на персонала, останал безработен след приключване на трудовия му договор с Фондацията:


— който не получава пенсия за прослужени години или за инвалидност от Фондацията или Европейските общности,


— чиято трудова дейност не е била прекратена от подаване на оставка или поради прекратяване на договора по дисциплинарни причини,


— който има минимален прослужен срок от шест месеца


— и който пребивава в държава-членка на Общността,


1. има право на помощ за безработица, при условията, определени по-долу.


Когато има право на обезщетение за безработица, съгласно национална схема, той е длъжен да декларира това пред Фондацията, която уведомява незабавно Комисията. В такива случаи размерът на това обезщетение се удържа от помощта, изплатена съгласно параграф 3.


2. За да може да получава помощ за безработица, бившият член на персонала:


а) се регистрира, по негова молба, като лице търсещо работа в службите по заетостта на държавата-членка, в която се е установил;


б) трябва да изпълнява задълженията, установени в законодателството на тази държава- членка, за лицата, получаващи помощи за безработица по силата на това законодателство;


в) е задължен да препраща ежемесечно на Фондацията, която веднага я препраща на Комисията, атестация, издадена от съответната национална служба, уточнявайки дали същият е изпълнил или не задълженията, определени в букви а) и б).


Помощите могат да бъдат отпуснати или продължавани от Общността, въпреки неизпълнение на националните задължения, посочени в буква б), в случаите на заболяване, злополука, майчинство, увреждане или в случай на ситуация, призната като техен аналог, или когато компетентните национални власти са освободени от подобни задължения.


Комисията определя, след изразено становище от страна на експертен комитет, разпоредбите, необходими за прилагането на настоящия параграф.


3. Размерът на помощта за безработица се определя въз основа на основната заплата, получавана от члена на персонала в момента на прекратяването на трудовия му договор. Тя се фиксира на:


— 60 % от основната заплата по време на начален период от 12 месеца,


— 45 % от основната заплата, получавана от 13 до 18-ия месец;


— 30 % от основната заплата, получавана от 19 до 24-ия месец.


Така определените размери не могат да бъдат по-ниски от 30 000 BEF и по-високи от 60 000 BEF.


Минималните и максимални размери, посочени във втората алинея, могат да станат предмет на годишно разглеждане от Съвета, по предложение на Комисията.


4. Помощи за безработица се изплащат на вече бившия член на персонала за максимален период от 24 месеца, считано от деня на прекратяване на трудовия му договор. Но ако в течение на този период бившият член на персонала престане да отговаря на условията, предвидени в параграфи 1 и 2, изплащането се прекратява.То се подновява, ако след изтичането на този период, бившият член на персонала отговаря отново на горепосочените условия, без да е придобил право на национална помощ за безработица.


5. Бившият вече член на персонала, който има право на помощи за безработица, има право на семейни помощи, които са предвидени в членове 6, 7 и 8 от приложение IV; помощите за домакинството се изчисляват въз основа на помощите за безработица, при условията, определени в член 6 от приложение IV.


Заинтересованият е длъжен да декларира помощите от подобен характер, изплащани на него, неговият(ата) съпруг(а), като същите се приспадат от тези, изплащани на основание на настоящия член.


Бившият член на персонала, имащ право на помощ за безработица, има право на осигуровка срещу болест при условията, предвидени в член 38, без да прави вноска за негова сметка.


6. Помощите за безработица, както и семейните помощи, се променят с корекционния коефициент за държавата-членка, в която заинтересованото лице докаже, че пребивава. Корекционният коефициент, приложим за помощта за безработица е винаги този, който е резултат от последната годишна ревизия. Тези суми се изплащат от Комисията в националната валута на страната по пребиваване. Те се обменят по обменния курс, предвиден в член 63, втори параграф от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.


7. Всеки член на персонала допринася с една трета за финансирането на осигурителната схема срещу безработица. Вноската се определя на 0,4 % от основната заплата на заинтересованото лице, като не се държи сметка за корекционните коефициенти, предвидени в член 64 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности. Тази вноска се удържа месечно от заплатата на заинтересованото лице и се заплаща заедно с останалите две трети, които са за сметка на Фондацията, в специален фонд „Безработица“. Този фонд е общ за Фондацията и институциите на Общността, които заплащат вноските си всеки месец, не по-късно от осем дни от изплащането на възнаграждението. Всички разходи, произтичащи от прилагането на настоящия член, се разрешават и изплащат от Комисията в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.


8. Помощта за безработица, изплащана на бивш член на персонала, останал без работа, е в съответствие с Регламент (ЕИО, ЕОВС, Евратом) № 260/68, относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка, установен в полза на Европейските общности.


9. Компетентните национални служби в областта на заетостта и безработицата, действащи в рамките на тяхното национално законодателство, осъществяват съвместно с Комисията ефикасно сътрудничество, с цел гарантиране на правилното прилагане на настоящия член.


10. Подробните мерки за прилагане на настоящия член са предмет на регламентиране, установено с общо съгласие на институциите на Общността, след изразено становище от страна на Комитета по Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, без да се засягат разпоредбите на трета алинея на параграф 2.


11. Една година след въвеждането на настоящата осигурителна схема за безработица, а след това на всеки две години, Комисията представя на Съвета доклад за финансовото състояние на схемата. Независимо от този доклад Комисията може да представи на Съвета предложения за коригиране на вноските, предвидени в параграф 7, ако прилагането на схемата го изисква. Съветът издава постановление за направените предложения в съответствие с условията, предвидени в параграф 3, трета алинея.


>B


Член 47


1. Трудовото правоотношение може да се прекрати дисциплинарно без предизвестие при сериозни случаи на неизпълнение на задълженията от страна на член на персонала, независимо дали съзнателно или поради проявена небрежност от негова страна. След като на заинтересованото лице е дадена възможност да представи своя защита, директорът взема обосновано решение.


2. В такива случаи директорът може да реши да удържи напълно или частично помощта за преместване в съответствие с разпоредбите на приложение IV >M2 Както и да ограничи отпусканите добавки, предвидени в приложение VI, член 11, до изплащането на вноската, предвидена в член 41з, заедно със сложна лихва от 3,5 % годишно. < .


Член 48


1. Трудовото правоотношение на член на персонала се прекратява от Фондацията без предизвестие, ако директорът установи:


а) че по време на назначението си той умишлено е предоставял информация с невярно съдържание, както по отношение на професионалните си възможности, така и съгласно изискванията на член 23, параграф 2; и


б) че предоставената информация с невярно съдържание е била от решаващо значение при вземането на решение за назначаването му.


2. В такива случаи директорът, след като изслуша съответния член на персонала, съобщава, че се прекратява трудовото му правоотношение. Членът на персонала преустановява незабавно изпълнението на задълженията си. Прилага се член 47, параграф 2.


ДЯЛ III


МЕСТЕН ПЕРСОНАЛ


Член 49


При спазване на разпоредбите на настоящия дял, условията за заетост на местен персонал, в частност:


а) редът на назначаване и прекратяване на договорите им,


б) техните отпуски, и


в) техните възнаграждения,


се определят от Административния съвет в съответствие с Комисията на Европейските общности и съгласно действащите правила и практики на мястото, където те следва да изпълняват задълженията си.


Член 50


По отношение на социалното осигуряване, Фондацията е отговорна за дела на внасяните от работодателя социално осигурителни вноски съгласно действащите разпоредби на мястото, където местният персонал следва да изпълнява задълженията си.


Член 51


Споровете между Фондацията и член на местния персонал се отнасят за разглеждане от компетентния съд в съответствие с действащите закони в мястото, където членът на съответния местен персонал изпълнява своите задължения.


Член 52


Член на местния персонал, чийто договор е за срок по-дълъг от една година или за неопределен срок има право да избира и да бъде избиран в Комитета на персонала. Член на местния персонал, чийто договор е за по-малко от една година също има право на избор, ако е бил назначен най-малко преди шест месеца.


ДЯЛ IV


ДИРЕКТОР И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР


Член 53


1. Без да се засяга член 54, разпоредбите, приложими за директора и заместник-директора, се определят от Административния съвет.


2. Заместник-директорът подпомага директора и го замества, когато той отсъства или по други причини е възпрепятстван от изпълнение на задълженията си.


Член 54


Членове 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 и 21 >M3 , 38, 38а, 39, 40, 40а до 41з < относно правата и задълженията и членове 43 и 44 относно обжалването от страна на персонала на Фондацията се прилагат по аналогия за директора и заместник-директора.


ДЯЛ V


ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ


Член 55


Членове 12—16 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилагат и за персонала на Фондацията, както и за директора и заместник-директора.


Разпоредбите на член 12, буква а) от този протокол се прилагат за местния персонал.


ДЯЛ VI


ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ


Член 56


Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за определяне на условията и реда за прилагане на данъка в полза на Европейските общности 2 се прилага по аналогия и за персонала на Фондацията, както и за директора и заместник-директора.


Данъкът се събира от Фондацията чрез удръжка на данъка при източника. Средствата от данъците се внасят като приход в бюджета на Европейските общности.


ДЯЛ VII


>M3


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


>M3


Член 56а


Обезщетенията и възстановяванията от какъвто и да е било характер, предвидени от настоящите условия за заетост, не могат да се изплащат заедно с други обезщетения или възстановявания от същия вид, изплащани от общия бюджет на Европейските общности.


Членът на персонала довежда незабавно до знанието на директора всеки един случай на засягащо го двойно изплащане.


>B


Член 57


Общите разпоредби за привеждане в действие на настоящите условия за заетост се приемат от Административния съвет, със съгласието на Комисията на Европейските общности, по предложение на директора и след консултации с Комитета на персонала.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


>M2


ПРИЛОЖЕНИЕ I


СЪСТАВ И ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТА ПО ПЕРСОНАЛА И НА КОМИСИЯТА ПО ИНВАЛИДНОСТ


ГЛАВА 1


Комитет по персонала


Член 1


Комитетът по персонала се състои от членовете си и евентуално от техните заместници, чийто мандат е две години. Фондацията може все пак да реши да определи по-кратък мандат, но не по-кратък от една година.


Условията за избор на Комитет по персонала са определени от общото събрание на работещия персонал на съответстветното място на заетост. Изборите се провеждат при тайно гласуване.


Съставът на Комитета по персонала трябва да е такъв, че да осигурява представителност на всички категории от персонала.


Изборите за Комитет по персонала са валидни, само ако са участвали две трети от имащите право на глас. Ако обаче липсва кворум, вторият тур на изборите е валиден при участие на мнозинството от избирателите.


Задълженията, поети от членовете на Комитета по персонала и от органите, назначени от персонала, създадени от Фондацията, се считат като част от служебните задължения, които те изпълняват. При изпълнение на тези си функции те по никакъв начин не действат в ущърб на заинтересованото лице.


ГЛАВА 2


Комитет по инвалидизиране


Член 2


Комитетът по инвалидизиране се състои от трима лекари, като първият е посочен от Фондацията, вторият от члена на персонала, а третият — по взаимно съгласие на двамата горепосочени лекари.


Ако заинтересованият член на персонала не посочи лекар, председателят на Съда на Европейските общности назначава служебно такъв.


В случай че не бъде постигнато съгласие за назначаването на третия лекар в срок от два месеца след назначаването на втория лекар, председателят на Съда на Европейските общности назначава служебно такъв по молба на една от заинтересованите страни.


Член 3


Разноските, възникнали във връзка с дейността на Комитета по инвалидизиране, са за сметка на Фондацията.


В случай че лекарят, посочен от заинтересования член на персонала, пребивава на място, различно от мястото, в което членът на персонала е зает, то членът на персонала поема произтичащите допълнителни такси, с изключение на пътните разноски за първа класа, които се възстановяват от Фондацията.


Член 4


Членът на персонала може да представя на Комитета по инвалидизиране всякакви доклади и удостоверения от своя личен лекар или общопрактикуващ лекар, с когото той се е консултирал.


Заключенията на Комисията се съобщават на Фондацията и на заинтересования член на персонала.


Заседанията на Комисията са тайни.


>B


ПРИЛОЖЕНИЕ II


ОТПУСК КАТО КОМПЕНСАЦИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД


Член 1


В рамките на член 27 от условията за заетост, извънреден труд, положен от член на персонала от категория C до D, му дава право на отпуск като компенсация или на възнаграждение както следва:


а) за всеки час извънреден труд се получава право на >M1 един час и половина отпуск < като компенсация; ако отработеният час е бил между 22:00 ч. и 07:00 ч. или в неделя или на официален празник, правото на отпуск като компенсация е >M1 два часа отпуск < ; при предоставяне на отпуск като компенсации се отчитат изискванията за службата и предпочитанията на съответния член на персонала;


б) когато изискванията на службата не допускат ползването на отпуск като компенсация през месеца, следващ този, през който е бил положен извънредният труд, директорът разрешава възнаграждения за некомпенсираните часове на извънреден труд в размер на >M1 0,56 % < от основната месечна заплата за всеки час извънреден труд на базата на разпоредбите на алинея а);


в) за да отговори на условията за отпуск като компенсация или възнаграждение за един час извънреден труд, допълнително отработеното време трябва да възлиза на повече от 30 минути.


Член 2


Ако член на персонала пътува в командировка, времето за път не се счита като извънреден труд за целите на това приложение. По отношение на часовете, отработени на мястото на изпълнение на задачата като извънредни спрямо нормалното работно време, директорът със свое решение допуска ползването на отпуски като компенсации или възнаграждения, съобразно конкретния случай.


Член 3


Независимо от членове 1 и 2, възнаграждението за извънреден труд, положен от определени групи хора на персонала от категории C и D, при специални условия може да се изплати под формата на определена помощ, чийто размер и условия се определят от Административния съвет след консултации с Комитета на персонала.


ПРИЛОЖЕНИЕ III


ОТПУСК


Раздел 1


ГОДИШЕН ОТПУСК


Член 1


В годината, в която член на персонала постъпва или напуска работа, той има право на отпуск от два работни дни за всеки завършен месец работа, на два работни дни за незавършен месец, състоящ се от повече от 15 дни и на един работен ден за незавършен месец от 15 дни или по-малко.


Член 2


Годишният отпуск може да се ползва наведнъж или на няколко пъти по желание на члена на персонала и съгласно изискванията на работата. Той трябва, обаче, да включва поне период от две последователни седмици. Персоналът, встъпващ в длъжност, получава право на годишен отпуск само след три месеца от постъпването на работа; одобрение за отпуск може да се даде и по-рано от посочения срок, в изключителни случаи при надлежно доказани причини.


Член 3


Ако по време на годишен отпуск член на персонал се разболее от болест, която би го възпрепятствала да изпълнява служебните си задължения, ако той не би бил в отпуск, неговият годишен отпуск се удължава с продължителността на времето на неговата неработоспособност, което се удостоверява с предоставяне на медицинско свидетелство.


Член 4


Когато член на персонала, поради причини, различаващи се от изискванията на службата, не е използвал годишния си отпуск преди края на текущата календарна година, броят на дните отпуск, които могат да се прехвърлят в следващата година, не трябва да превишава 12 дни.


Когато член на персонала при напускане на службата си не е използвал целия си годишен отпуск, му се изплаща компенсация, равна на една тридесета част от месечното му възнаграждение по времето на напускане на службата за всеки ден от полагащия му се отпуск.


Сумата, изчислена по начина, предвиден в предходния параграф, се приспада от дължимото заплащане на член на персонала, който при напускане на работа е ползвал по-дълъг годишен отпуск от полагаемия му се до тази дата.


Член 5


Когато член на персонала е повикан да изпълнява служебните си задължения, докато е в годишен отпуск или отпускът му е бил прекратен, понесените от него разходи му се възстановяват, при представяне на съответно доказателство, като му се предвижда отново и време за път.


Раздел 2


СПЕЦИАЛЕН ОТПУСК


Член 6


В допълнение към годишния отпуск, член на персонала, може да получи специален отпуск, като подаде молба за това. В частност, специален отпуск се полага в случаите, както е указано:


— за брак на член на персонала: четири дни,


— смяна на пребиваването на член на персонала: до два дни,


— сериозно заболяване на съпруг/съпруга: до три дни,


— смърт на съпруг/съпруга: четири дни,


— сериозно заболяване на роднина по възходяща линия: до два дни,


— смърт на роднина по възходяща линия: два дни,


— раждане или сватба на дете: два дни,


— сериозно заболяване на дете: до два дни,


— смърт на дете: четири дни.


Раздел 3


ВРЕМЕ ЗА ПЪТ


Член 7


Към срока за отпуск, предвиден по-горе в раздел 1, се добавя и времето за път, на база на разстоянието, изминато с железопътен транспорт, между мястото на отпуск и мястото на заетост, изчислявано както следва:


— 50 до 250 км.: един ден за пътуване отиване и връщане,


— 251 до 600 км.: два дни за пътуване отиване и връщане,


— 601 до 900 км: три дни за пътуване отиване и връщане,


— 901 до 1 400 км.: четири дни за пътуване отиване и връщане,


— 1 401 до 2 000 км.: пет дни за пътуване отиване и връщане,


— повече от 2 000 км.: шест дни за отиване и връщане.


Специални изключения може да се предоставят по молба на заинтересованото лице при представяне на доказателства, че маршрутът за пътуване отиване и връщане на може да бъде изминат за определеното време.


За целите на този член, мястото на отпуск по отношение на годишния отпуск е мястото на произход на члена на персонала.


Предходните разпоредби се прилагат за персонал, чието място на заетост и място на произход са в Европа. При положение, че мястото на заетост и/или на произход е извън Европа, времето за път се определя със специално решение, отчитайки специфичните потребности.


Когато се отпуска специален отпуск съгласно раздел 2 по-горе, времето за път се определя със специално решение, като се вземат предвид конкретните потребности.


>M1


Когато служителят се възползва от предвиденото в член 15, параграф 2, трета алинея на приложение IV, времето за пътуване, изчислено на базата на железопътното разстояние между мястото на произхода и мястото на заетост, се определя, както следва:


— до 900 километра: един ден за отиване и връщане,


— над 900 километра: два дена за отиване и връщане.


>B


ПРИЛОЖЕНИЕ IV


ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ


Раздел 1


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 1


Възнаграждението включва основната заплата, семейните помощи и други помощи.


>M1


Член 2


Възнаграждението на членовете на персонала се изразява в белгийски франкове. Изплаща се във валутата на страната, където членът на персонала изпълнява своите задължения.


Възнаграждението, изплащано във валута, различна от белгийски франк, се изчислява на база обменните курсове, приложими към възнаграждението по силата на член 63 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.


>B


Член 3


Когато възнаграждението на член на персонала се изразява в белгийски франкове, след задължителните отчисления, предвидени в настоящите условия за заетост или в регламентите за прилагането им, то се изчислява по горепосочения курс, по-нисък или равен на 100 %, в зависимост от условията на живот в различните места на заетост.


Тези изчисления са определените от Съвета на Европейските общности, уредени в член 64 и член 65, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.


>M3


Член 4


Основните месечни заплати се определят, за всяка степен и стъпка, както е предвидено в следната таблица:


Степен

Стъпка


1

2

3

4

5

6

7

8


A 4

195 848

206 827

217 806

228 785

239 764

250 743

261 722

272 701


A 5

161 470

171 036

180 602

190 168

199 734

209 300

218 866

228 432


A 6

139 537

147 151

154 765

162 379

169 993

177 607

185 221

192 835


A 7

120 115

126 092

132 069

138 046

144 023

150 000
A 8

106 232

110 514
B 1

139 537

147 151

154 765

162 379

169 993

177 607

185 221

192 835


B 2

120 903

126 570

132 237

137 904

143 571

149 238

154 905

160 572


B 3

101 408

106 122

110 836

115 550

120 264

124 978

129 692

134 406


B 4

87 711

91 798

95 885

99 972

104 059

108 146

112 233

116 320


B 5

78 399

81 709

85 019

88 329
C 1

89 462

93 069

96 676

100 283

103 890

107 497

111 104

114 711


C 2

77 810

81 117

84 424

87 731

91 038

94 345

97 652

100 959


C 3

72 586

75 418

78 250

81 082

83 914

86 746

89 578

92 410


C 4

65 579

68 238

70 897

73 556

76 215

78 874

81 533

84 192


C 5

60 479

62 956

65 433

67 910
D 1

68 345

71 333

74 321

77 309

80 297

83 285

86 273

89 261


D 2

62 319

64 972

67 625

70 278

72 931

75 584

78 237

80 890


D 3

58 003

60 484

62 965

65 446

67 927

70 408

72 889

75 370


D 4

54 688

56 930

59 172

61 414
>M3


Член 4а


Разпоредбите на член 66а от Правилника на длъжностните лица на Европейските общности, за прилагане на специален временен налог върху нетните заплати, пенсии и обезщетения при прекратяване на трудовата дейност, се прилагат по аналогия за персонала на Фондацията, за директора и заместник-директора.


>B


Член 5


Възнаграждението подлежи на същите промени, както е решено от Съвета на Европейските общности за възнагражденията на длъжностните лица на Общностите. >M1 ————— <


Раздел 2


СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ


Член 6


>M3


1. Размерът на помощите за домакинството се определя на 5 % от основната заплата на члена на персонала, в зависимост от минимума, предвиден в член 1, параграф 1 от приложение VII от Правилника на длъжностните лица на Европейската общност.


>B


2. Помощите за домакинството се отпускат на:


а) женен член на персонала;


б) член на персонала, който е вдовец, разведен, законно разделен или несемеен, и има едно или повече деца на своя издръжка по смисъла на член 7, параграфи 2 и 3;


в) със специално обосновано решение на директора, основаващо се на оправдателни документи, член на персонала, който макар и не изпълняващ условията, предвидени в букви а) и б) в действителност поема семейни отговорности.


3. Ако съпругът/съпругата на член на персонала упражнява професионална доходоносна дейност, при годишен доход повече от >M1 основната годишна заплата на член на персонала в трета стъпка от степен C 3, изчислена по ставката, фиксирана за страната, където съпругът упражнява своята професионална дейност < преди облагането с данъци, членът на персонала, който има право на помощ за домакинството, не следва да я получава, освен при специално решение на директора. Членът на персонала обаче има право на помощ, при положение, че семейната двойка има едно или повече деца на своя издръжка.


4. В случаите, в които съпруг, както и съпругата му, заети съгласно параграфи 1 до 3 от Фондацията, имат право да получават помощи за домакинството, те се изплащат само на лицето с по-висока основна заплата.


>M3


5. Ако членът на персонала има право на помощи за домакинството само по силата на параграф 2, буква б), а на друго лице, което не е член на персонала по силата на законови разпоредби, или съдебно решение или на компетентен административен орган са били предоставени родителските права на всички негови деца на издръжка по смисъла на член 7, параграфи 2 и 3, помощите за домакинството се изплащат на същото това лице за сметка и от името на члена на персонала. За пълнолетните деца на негова издръжка това условие се счита за изпълнено тогава, когато те живеят обичайно с другия родител.


Ако все пак децата на члена на персонала са поверени на грижите на повече лица, помощите за домакинството се разпределят между тези лица, съобразно броя на поверените им деца.


Ако лицето, имащо право по силата на предходните разпоредби, да получи помощите за домакинството от името на члена на персонала, също има правото да получава тези помощи поради своя статут на член на персонала във Фондацията или на Европейския център за развитие на професионалното обучение или в качеството си на длъжностно лице или друг служител на Европейските общности, това лице получава по-голямата от двете помощи.


>B


Член 7


>M3


1. Член на персонала, който има едно или няколко деца на негова издръжка получава, в съответствие с параграфи 2 и 3, помощ в размер, равен на този, определен в член 2, параграф 1 от приложение VII от Правилника на длъжностните лица на Европейските общности.


>B


2. „Дете, което е на издръжка“ означава всяко законнородено, извънбрачно или осиновено дете от член на персонала, или от неговия съпруг/съпруга, което в действителност е на издръжка на члена на персонала.


Същото се отнася и за дете, за което е отправена молба за осиновяване и процедурата по осиновяването е започнала.


3. Помощта се отпуска:


а) автоматично за деца под 18 годишна възраст;


б) по молба, подкрепена с доказателства, от члена на персонала за деца между 18 и 26 години, които учат или преминават професионално обучение.


4. Всяко лице, за което членът на персонала има отговорност по закон да го издържа и чиято издръжка изисква значителни разходи, може по изключение да се разглежда като дете, което е на негова издръжка със специално обосновано решение на директора, въз основа на оправдателни документи.


5. Изплащането на помощи по отношение на дете, възпрепятствано поради сериозно заболяване или инвалидност от възможността да изкарва прехраната си, продължава през целия период на това заболяване или на инвалидността, независимо от възрастта.


6. По смисъла на този член за всяко дете, което е на издръжка, се изплаща не повече от една помощ за дете на издръжка на родителите си, дори ако съпругът/съпругата на члена на персонала е на работа в институция на Европейските общности.


>M3


7. Ако попечителството на детето на родителска издръжка по смисъла на параграфи 2 и 3 е било поверено на друго лице, по силата на законови разпоредби, съдебно решение или такова на компетентните административни власти, помощи се изплащат на това лице за сметка и от името на члена на персонала.


>B


Член 8


Член на персонала получава помощ за образование, равна на действително понесените разходи за обучение, >M3 до максимален размер, определен в приложение VII, член 3, първи параграф от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, за всяко дете на родителска издръжка < си по смисъла на посочения по-горе член 7, параграф 2, което посещава редовни занятия в учебно заведение.


Правото на тези помощи започва от първия ден на месеца, в който детето започва да посещава начално училище и се прекратява в края на месеца, в който детето навърши 26 годишна възраст.


Максималната сума, предвидена в първия параграф, се удвоява за:


>M1


— член на персонала, чието място на заетост е най-малко на 50 километра:— от европейско училище, или


— от учебно заведение с преподаване на собствения му език, което детето посещава поради наложителни педагогически причини, надлежно доказани.


>B


— член на персонала, чието място на заетост е най-малко на 50 километра от висше учебно заведение в страната, чийто гражданин е той или учебно заведение, в което се преподава на неговия език, при положение, че детето действително посещава висше учебно заведение на най-малко 50 километра от мястото на заетост и че членът на персонала има право на помощ за експатриране; последното условие не се прилага, ако не съществува такова заведение в страната, на която е гражданин членът на персонала.


>M3


Ако родителските права по отношение на детето, за което се изплащат помощи за образование са поверени на друго лице, по силата на законови разпоредби, съдебно решение или такова на компетентните административни власти, тези помощи се изплащат на това лице за сметка и от името на члена на персонала. В този случай, разстоянието от най-малко 50 километра предвидено в предходната алинея, се изчислява от мястото на пребиваване на лицето, на което са поверени родителските права.


>B


Член 9


1. Членове на персонала, които получават семейни помощи, посочени в настоящия раздел, декларират помощи от подобен вид, които са изплатени от други източници; такива помощи се приспадат от тези, платени по членове 6, 7 и 8.


2. Помощите за дете, което е на издръжка, може да се удвоят със специално обосновано решение на директора въз основа на медицински документ, в който се установява, че съответното дете страда от психично или физическо увреждане, което изисква значителни разходи от страна на члена на персонала.


>M1


Раздел 2а


ПОМОЩ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ


>M3


Член 9а


Когато, по силата на членове 6, 7 и 8, такива семейни помощи се изплащат не на члена на персонала, а на друго лице, същите се изплащат в местната валута на страната, в която пребивава това лице, изчислени където е приложимо по обменния курс посочен във втория параграф на член 63 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности. Те са в зависимост от корекционния коефициент, определен за тази страна, или, в случай, че не е определен такъв, с коефициент равен на 100.


Разпоредбите на член 9 се прилагат за лицето, получаващо такива семейни помощи.


>M1


Член >M3 9б <


Член на персонала, на когото е възложено от директора на Фондацията да осигури инструктаж съгласно схемата за допълнително обучение и инструктаж, предвидена в член 20, трети параграф от условията на заетост, може да получи помощ, равна на 0,45 % от основната месечна заплата за всеки преподавателски час, проведен извън нормалното работно време.


Тази помощ се изплаща заедно с възнаграждението за един от следващите месеци след този, през който е проведен инструктажът.


>M3


Член 9в


Член на персонала от категория С, заемащ пост на машинописец, стенограф, оператор на телекс, секретар на дирекция или главен секретар, може да се възползва от фиксирана помощ.


Размерът на тази фиксирана помощ е равен на размера на помощта, предвидена в член 4а от приложение VII от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.


>B


Раздел 3


ПОМОЩ ЗА ЕКСПАТРИРАНЕ


Член 10


>M1 1. < Изплаща се помощ за експатриране в размер на 16 % от общата сума на основната заплата плюс полагаемите се на члена на персонала помощ за домакинството и помощите за дете, което е на издръжка;


а) на член на персонал:


— който не е и никога не е бил гражданин на държавата, на чиято >M1 ————— < територия се намира мястото му на заетост, и


— който през последните шест месеца на петгодишния период, предхождащ встъпването му в длъжност не е пребивавал обичайно или не е извършвал основната си професионална дейност в европейската територия на тази страна. За целите на тази разпоредба обстоятелствата, възникващи от извършването на работа за друга държава или за международна организация, не се вземат предвид;


б) член на персонала, който е или е бил гражданин на държава, на чиято територия се намира мястото му на заетост, но който през 10-те последни години, изтичащи на датата на встъпването му в длъжност е пребивавал обичайно извън европейската територия на страната по причини, различни от изпълнението на задълженията му за държавата или за международна организация.


Помощта за експатриране не следва да е по-малко от 3 543 белгийски франка на месец.


>M1


2. Член на персонала, който не е и никога не е бил гражданин на държавата, на чиято територия се намира мястото му на заетост и който не отговаря на условията, предвидени в параграф 1, има право на помощ за пребиваване на чужда територия, равна на една четвърт от помощта за експатриране.


3. За целите на параграфи 1 и 2 член на персонала, който чрез брак автоматично е придобил и не може да се откаже от гражданството на държавата, на чиято територия е зает, се третира по същия начин, както член на персонала, посочен в първи параграф, буква а), първо тире.


>B


Раздел 4


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ


А.


Помощ за настаняване и помощ за преместване


Член 11


1. Член на персонала, назначен за определен период от време, не по-кратък от една година или считан от директора за назначен за същия период, в случай, че неговият договор е за неопределен срок, получава помощ за настаняване както предвижда параграф 2, в размер според очаквания период на работа:


2.


а) Член на персонала, който отговаря на изискването за получаване на помощ за експатриране или представи доказателства, че е бил заставен да промени пребиваването си, за да спази член 16 от условията за заетост получава право на помощ за настаняване, в размера на две основни месечни работни заплати, ако има право на помощ за домакинството или в размер на едномесечна основна работна заплата, ако няма такова.


В случаите, когато съпругът и съпругата, са наети на работа от Фондацията и придобият право на помощ за настаняване, същото се изплаща само на лицето с по-високата основна заплата.


Помощта за настаняване се изчислява по фиксирана ставка за мястото, където е нает членът на персонала.


б) Помощта за настаняване в същия размер се изплаща на всеки от членовете на персонала, който се премества на ново място на заетост и следователно трябва да смени своето място на пребиваване, за да отговори на изискванията на член 16 от условията за заетост.


в) Помощта за настаняване се изчислява съобразно семейното положение и заплатата на члена на персонала или по време на назначаването му или в края на изпитателния му срок, ако има такъв, или към датата на преместването му на новото място на заетост.


Помощта за настаняване се изплаща при представяне на документи, установяващи факта, че членът на персонала заедно със семейството си, ако има право на помощи за домакинството, се е установил на мястото му на заетост.


г) Член на персонала, който има право на помощ за домакинството, и не се е установил със семейството си на мястото му на заетост, получава само половината от помощта, на която в противен случай би имал право; втората част се изплаща, когато семейството му се установи на мястото му на заетост, при положение, че го направи в сроковете, определени в член 16, параграф 4. Когато член на персонала е преместен на мястото, където пребивава семейството му преди семейството да се е установило на мястото му на заетост, той няма право на помощ за настаняване.


д) Член на персонала, който е получил помощ за настаняване и който доброволно напусне службата си във Фондацията до две години от датата на постъпването си, при напускане възстановява част от помощта, пропорционално на частта от двугодишния период, който не е изтекъл.


е) Член на персонала, получил помощ за настаняване декларира всички помощи от подобно естество, получени от други източници; този вид помощи се отчисляват от помощите, предвидени съгласно този член.


Член 12


1. Член на персонала, който отговаря на изискванията на член 11, параграф 1 има право при прекратяване на трудовото му правоотношение на помощ за преместване равна на две основни месечни работни заплати в случай, че членът на персонала има право на помощи за домакинството или на едномесечна основна работна заплата в останалите случаи, при положение че има навършени четири години стаж и не получава подобна помощ на новата си длъжност.


В случай, когато съпруг и съпруга, наети на работа от Фондацията, имат право на помощ за преместване, същата се изплаща само на лицето с по-високата основна работна заплата.


Член на персонала, навършил повече от една година, но по-малко от четири години служба, има право на помощ за преместване, която е пропорционална на трудовия му стаж, като не се вземат предвид непълните години.


Неплатеният отпуск не се отчита при изчисляване на тези периоди.


Помощта за преместване се изчислява по фиксираната ставка за мястото, където е била последната заетост на члена на персонала.


2. В случай на смърт на член на персонала, помощта за преместване се изплаща на преживелия съпруг/съпруга или в отсъствието на такъв, на децата на негова издръжка по смисъла на член 7 по-горе, дори ако не е спазено изискването за трудовия стаж, посочено в параграф 1.


3. Помощта за преместване се изчислява съобразно семейното положение и заплатата на члена на персонала към датата на прекратяване на трудовото му правоотношение.


4. Помощта за преместване се изплаща срещу доказателства, че членът на персонала и семейството му, или при смърт на члена на персонала, само семейството му се е преместило на място, разположено на не по-малко от 70 километра от мястото, където е бил зает членът на персонала.


Преместването на член на персонала или на семейството на починал член на персонала се извършва до три години от датата на прекратяване на трудовите му правоотношения.


Този срок не се прилага за лицата, имащи право да се ползват от него, ако могат да докажат, че горните разпоредби не са им били известни.


Член 13


Помощите за настаняване съгласно член 11 и помощите за преместване съгласно член 12, обаче, не могат да бъдат в размер по-малък от:


— >M3 3 000 BEF < белгийски франка за член на персонала, който има право на помощи за домакинството, и


— >M3 22 000 BEF < белгийски франка за член на персонала, който няма право на помощи за домакинството.


Б.


Пътни разходи


Член 14


1. Член на персонала има право на възстановяване на пътните разходи, направени за него, съпруга/съпругата и лицата на негова издръжка, които живеят в неговото домакинство:


а) при встъпване в длъжност — от мястото, откъдето е бил нает, до мястото на заетост;


б) при прекратяване на трудовите му правоотношения — от мястото на заетост до мястото на произход, според определението в параграф 3 по-долу.


В случай на смърт на член на персонала, вдовицата и лицата на негова издръжка имат право на възстановяване на пътните разходи при същите условия.


Пътните разходи включват също и стойността на резервациите на местата, превозването на багаж, възникналите при необходимост разходи за хотел.


2. Базата за изчисляване на сумите за възстановяване е:


— най-късият и най-икономичен стандартен железопътен маршрут между мястото на заетост и мястото, откъдето е бил нает или мястото на произход,


— билет първа класа за персонала от категории А и B; билет втора класа за останалата част от персонала,


— когато пътуването включва не по-малко от шест часа нощно пътуване между 22:00 и 07:00 ч. — спални места до цената за туристическа класа или кушет, при представяне на съответните билети.


Когато се използват транспортни средства, различни от посочените по-горе, изчисляването на сумите за възстановяване се извършва въз основа на цената на железопътен билет за съответната класа, с изключение на спалните места. Когато не е възможно да се направи изчисление на тази база, начините на възстановяване на сумите се определят със специално решение на директора.


3. Мястото на произход на член на персонала се определя към момента на встъпването му в длъжност, като се вземе предвид мястото, откъдето той е бил нает или центърът на неговите интереси. Така определеното място на произход може със специално решение на директора да се промени, докато членът на персонала е на служба или при напускане. Въпреки това, докато той изпълнява трудовите си задължения, такова решение се взема само по изключение и при представянето от члена на персонала на съответни подкрепящи доказателства.


Ефектът от такава промяна, обаче, не може да бъде такъв, че да се приеме като център на интересите на члена на персонала място, намиращо се извън територията на държавата-членка на Европейската общност или на страните и териториите, изброени в приложение IV към Договора за създаване на Европейската икономическа общност.


Член 15


1. Член на персонала има право на равностойността на транспортните разходи от мястото му на заетост до неговото място на произход, съгласно определението в член 14, за него и ако има право на помощи за домакинството, за неговата/нейния съпруга/съпруг и за издържаните от него лица по смисъла на член 7:


— еднократно за всяка календарна година, ако разстоянието с железопътен транспорт между мястото на заетост и мястото на произход е повече от 50 км., но не повече от 725 км.,


— двукратно за всяка календарна година, ако разстоянието с железопътен транспорт между мястото на заетост и мястото на произход е 725 км. или повече,


1. тези разстояния следва да бъдат изчислени според начините, указани в член 14, параграф 2.


В случай, че съпруг и съпруга са назначени от Фондацията, всеки от тях има право за себе си или за него нея, също за лицата на негова/нейна издръжка на пътните разходи в предварително определен размер, в съответствие с гореуказаните разпоредби; всяко лице на издръжка има право само на едно плащане. Плащането по отношение на децата на издръжка се определя в молбата на съпруга или съпругата съобразно мястото на произход на един от тях.


В случай, че член на персонала сключи брак и по тази причина му се дължи помощ за домакинството, пътните разходи, платими за съпруга/съпругата следва да се изчислят пропорционално на периода от датата на сключване на брака до края на годината.


Всяка промяна в основата на изчислението, която може да възникне в резултат на промени в семейното положение след датата на изплащане на въпросните суми не задължава члена на персонала да възстанови суми съобразно с новите обстоятелства.


Пътните разходи за деца на възраст от 4 до 10 години следва да се изчисляват въз основа на половината такса, като за целите на изчисляването децата се считат за навършили 4-та си или 10-та си година на 1 януари от текущата година.


2. Изплащането на определена сума се базира на стойността на двупосочен железопътен билет за първа класа, в случай на персонал от категория А и B и на стойността на двупосочен железопътен билет за втора класа в случай на друг персонал. Когато не е възможно да се направи изчисление на тази основа, сроковете за изплащането следва да се определят със специално решение на директора.


>M1


Все пак, ако разстоянието на пътуването на отиване и връщане е равно или е повече от 800 километра, плащането на членовете на персонала от категориите C и D се извършва на базата на цените на билет за първа класа.


Когато железопътното разстояние между мястото на заетост и мястото на произход е повече от 500 километра и в случаите, когато обичайният маршрут включва пътуване по море, заинтересованият член на персонала има право при представяне на билети на възстановяване на разходи за пътуване със самолет в класата непосредствено под бизнес класа или първа класа.


>B


3. Член на персонала, чието трудово правоотношение е прекратено през календарната година по причина различна от смърт, или който е в неплатен отпуск през част от годината, следва, в случай че той е активно зает на служба във Фондацията в продължение на по-малко от девет месеца на съответната година, да получи право само на част от заплащането, посочено в параграф 1, изчислено пропорционално на времето, прекарано в активна заетост.


4. Предходните разпоредби се прилагат за персонал, чиито място на заетост и място на произход са в Европа. Член на персонала, чието място на заетост и/или произход са извън Европа, има право >M3 за себе си и, ако има право на помощите за домакинството, за неговите съпруг/съпруга и лицата на негова издръжка по смисъла на член 7 < веднъж за всяка календарна година, при прилагане на съответни оправдателни документи на изплащане на пътните разходи до неговото място на произход или на изплащане на пътните разходи до друго място, непревишаващи разходите за пътуване до неговото място на произход.


>M3


Все пак, в случай, че съпруга/съпругата и други лица на издръжка, по смисъла на член 7, параграф 2 не живеят заедно с члена на персонала на мястото му на заетост, имат право, еднократно за всяка календарна година и след представяне на съответните подкрепящи документи, на изплащане на транспортни разноски от мястото на произход до мястото на заетост или, в границите на тези разходи, на изплащане на пътните разходи до друго място.


>B


5. Само такъв персонал, който е упражнявал дейност във Фондацията за последните девет месеца се ползва с правата по силата на този член.


В.


Разходи за преместване


Член 16


1. Член на персонала, назначен за определен срок, не по-малък от една година или считан за назначен от директора за същия период, ако неговият договор е за неопределен срок, има право на възстановяване на разходите за преместване, както е указано по-долу.


2. Разходите, възникнали в резултат на преместването на мебели и лични вещи, включително цената на застраховката за обикновен риск (грабеж, кражба, пожар) следва да бъдат възстановени на член на персонала, който е задължен да смени своето място на пребиваване според изискването на член 16 от условията за заетост и който не е бил обезщетяван за подобни разходи от друг източник. Такова възстановяване на разходите следва да не превишава размера на предварително одобрената цена. Не по-малко от две прогнозни цени следва да бъдат представени в съответния отдел на Фондацията, който може, ако прецени, че цените са прекалено високи, да избере друга фирма за преместването. В последния случай правото на възстановяване може да бъде ограничено до размера на цената на тази фирма.


3. При прекратяване на трудовото правоотношение или в случай на смърт на член на персонала, разходите, възникнали в резултат на преместването от мястото на заетост до мястото на произхода му, следва да бъдат възстановени.


Когато починал член на персонала не е бил женен/омъжена, разходите се възстановяват като помощ на правоприемниците му.


4. Преместването се осъществява в рамките на една година от края на изпитателния срок на члена на персонала.


При прекратяване на трудовото му правоотношение преместването следва да се осъществи в рамките на три години, както е предвидено в алинея втора на член 12, параграф 4.


Разходите по преместването, възникнали след изтичане на сроковете, посочени по-горе следва да се възстановят като помощ само в изключителни случаи и със специалното решение на директора.


Г.


Дневни


Член 17


1. Когато член на персонала представи доказателство, че трябва да смени своето място на пребиваване в съответствие с изискванията на член 16 от условията за заетост, той получава право на дневни за периода, посочен в параграф 2 както следва:


>M3За член на персонала, имащ право на помощи за домакинството

За член на персонала, нямащ право на помощи за домакинството


от 1-я до 15-я ден

от 16-я ден

от 1-я до 15-я ден

от 16-я ден


Белгийски франка на календарен ден

Белгийски франка на календарен ден

Белгийски франка на календарен ден

Белгийски франка на календарен ден


Категории А 4 до А 8 и категория B

1 817

824

1 232

644


Други категории

1 648

768

1 061

531


1. Дневните се изменят в съответствие с тези изплащани на длъжностните лица на Общностите, както е определено от Съвета.


>B


В случай, че съпруг и съпруга, наети на работа от Фондацията, имат право на дневни, стойностите, посочени в първите две колони, следва да се приложат само към лицето, чиято основна заплата е по-висока. Стойностите, посочени в другите две колони се прилагат за другото лице.


Горната схема трябва да съответства на тази, установена от Съвета на Европейските общности, всеки път, когато възнаграждението се променя според член 65 от Правилника за длъжностните лица на Общността.


2. Периодът, в зависимост от който се отпускат дневните, се определя, както следва:


а) в случай, че член на персонала няма право на помощ за домакинството: 120 дни;


б) в случай, че член на персонала има право на помощ за домакинството: 180 дни, или, ако член на персонала трябва да работи на 6-месечен изпитателен срок: този срок плюс един месец;


>M3


в) Все пак, членът на персонала, назначен за определен срок за по-малко от 12 месеца, или считан от директора за член на персонала, задължен да отработи период от време както ако е сключил договор за неопределен срок, и който удостовери, че не може да продължи да живее в досегашното си жилище, има право на дневни за целия период на договора максимум до една година.


>B


В случай, че съпруг и съпруга, наети от Фондацията имат право на дневни, периодът, в зависимост от който те се отпускат, както е посочено в буква б), се прилага за лицето, чиято основна заплата е по-висока. Периодът, посочен в буква а) се прилага за другото лице.


В никакъв случай дневните не се отпускат след датата, на която членът на персонала се премества според изискванията на член 16 от условията за заетост.


3. Дневните, посочени в параграф 1, следва да се намалят наполовина по време на всеки период, през който членът на персонала получава дневни, полагаеми се за командировка, както е посочено в член 18.


Д.


Командировъчни


Член 18


1. Член на персонала, заминаващ в командировка и притежаващ надлежна заповед за командировка, получава право на възстановяване на пътните разходи и на дневните в съответствие със следващите разпоредби.


2. Заповедта за командировка указва необходимата продължителност на командировката, въз основа на която следва да се изчисли авансът, който членът на персонала може да получи вместо дневните. Освен при взето специално решение, аванс не се изплаща, когато командировката не предвижда отсъствие в рамките на повече от 24 часа и следва да се проведе в държава със същата валута като тази, използвана на мястото на заетост на члена на персонала.


Член 19


1. Пътните разходи за командировка на персонала следва да покриват разхода за железопътен транспорт по най-краткия маршрут за първа класа за персонал от категориите А и B и за втора класа — за друг вид персонал.


Когато командировката включва пътуване в посока отиване—връщане на разстояние от 800 км. или повече, персоналът от категориите C и D има право на възстановяване на разходите за железопътен транспорт от първа класа съобразно извършените разходи.


С решение на директора, персонал от категориите C и D, заминал в командировка, включваща пътуване в посока отиване—връщане на разстояние по-малко от 800 км., има право на възстановяване на разходите за железопътен транспорт от първа класа, когато се придружава член на Административния съвет, директорът или член на персонала, който пътува в първа класа.


Пътните разходи включват също:


— стойността на запазените места и транспорта на необходимия багаж,


— допълнителни плащания за специални бързи влакове (възстановяеми срещу представянето на специални билети, когато такива са издадени),


— допълнителни плащания за спални места (възстановяеми срещу представянето на билет за спални места), когато пътят включва не по-малко от шест часа нощно пътуване между 22:00 и 07:00 ч.,— двойка легло спален вагон,


— когато влакът няма спални места от тази категория, със съгласието на директора, се изплаща помощ, съответстваща на следващата категория или на единично легло, ако това е единствената налична категория за спално място.


2. На персонала може да бъде възложен въздушен полет. В такъв случай възстановяването се прави срещу представяне на билети за класата, непосредствено под >M1 бизнес класа или < първа класа.


С решение на директора на персонал, придружаващ член на Административния съвет или директора в определена командировка, може срещу представяне на билети да му бъде възстановена стойността на пътуването в същата класа като тази, използвана от члена на Административния съвет или от директора.


Според условията, изложени в правилата в член 12, параграф 2, алинея втора на приложение VII от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, на персонал, който пътува в командировка при особено изморителни условия, може с решение на директора да му бъде възстановена стойността на пътуването в използваната класа при показване на съответните билети.


Със специално решение на директора, на персонала може да се разреши да вземе свръхбагаж.


3. За пътуване по море, класата на пътуване се определя за всеки отделен случай от директора. Персонал, пътуващ по море следва да получи вместо дневните, предвидени в член 20, помощ от 225 белгийски франка за 24-часов период от пътуването.


4. На член от персонала може да бъде разрешено да използва собствена кола за определена командировка, в случай че продължителността на командировката по този начин не се удължава.


Възстановяването на пътните разходи в този случай се изчислява на стандартна база, определена в параграф 1.


В случай, че член на персонала пътува редовно в командировка при особени обстоятелства, директорът може да реши да му отпусне съответна сума за километър, платима вместо възстановяването на железопътни такси, ако използването на обществения транспорт и възстановяването на пътни разходи при обичайната база налагат определени загуби.


Член на персонала, на когото е разрешено да използва собствената си кола, отговаря напълно за всички вреди, нанесени на неговата кола или на трети лица; той трябва да притежава застрахователна полица, покриваща гражданската отговорност до утвърдения от директора размер.


Член 20


1.


а) Дневните за персонал в командировка се изплащат по следната схема:I Категории A + B

II Категории C + D


Белгия

2 335

2 160


Дания

2 865

2 650


Германия

3 205

2 965


Гърция

1 650

1 525


Франция

2 990

2 765


Ирландия

3 060

2 830


Италия

2 570

2 380


Люксембург

2 500

2 315


Нидерландия

3 060

2 830


Обединено кралство

4 120

3 810


Дневните за членове на персонала в командировка се изменят в съответствие с тези изплащани на длъжностните лица на Общностите, определени от Съвета.


б) В случай на командировка извън европейската територия на държава-членка на Европейските общности директорът може да реши да се приложи друга ставка.


2. Дневните, посочени в колони I и II, се намаляват >M3 с 25 % < белгийски франка за всеки ден отсъствие в командировка, разчетени в съответствие с параграф 4, когато член на персонала е направил разходи за нощувки, подлежащи на възстановяване от Фондацията.


3. Същите отчисления се правят, когато член на персонала не е трябвало да прекара нощта далече от мястото, където работи.


4. При условията на параграфи 2 и 3, дневните за персонал в командировка, се изчисляват в съответствие със следните правила:


а) командировка от 24 часа или по-малко от:


— шест часа или по-малко: възстановяване на действителните разходи до една четвърт от размера на дневните на ден,


— 12 часа или по-малко, но над шест часа: половината от дневните,


— 24 часа или по-малко, но повече от 12 часа: целодневния размер на дневните.


б) командировка, превишаваща 24 часа:


— за всеки период от 24 часа: целодневния размер на дневните,


— за всеки следващ период от шест часа или по-малко: без дневни,


— за всеки следващ период от 12 часа или по-малко, но повече от шест часа: половината от дневните,


— за всеки следващ период от повече от 12 часа: пълен размер дневни за един ден.


5. Дневните на персонал в командировка са разчетени да покрият всички възникнали разходи, включително пътуване до мястото на изпълнение на задачата по време на командировката, с изключение на споменатите по-долу разходи, които подлежат на възстановяване срещу представяне на съответни оправдателни документи:


а) стойността на телеграми и вътрешни или международни телефонни разговори, възникнали за официални цели;


б) средства за протоколни цели, посочени в член 21;


в) разходи в изключителни случаи, възникнали по необходимост за член на персонала за целите на командировката или при получаване на спешни нареждания, или поради непреодолима сила, които са в интерес на Фондацията, имащи за резултат изразходването на разумен дял от отпуснатите помощи.


6. Когато се очаква командировката да продължи най-малко четири седмици на едно и също място, за което членът на персонала е бил предварително уведомен, стойността на дневните за храна може да се намали с една четвърт.


Решение за това намаление може да се вземе по време на командировката; в такъв случай това става не по-малко от осем дни след като съответният член на персонала е бил уведомен за това, при положение, че остават не по-малко от четири седмици до приключване на командировката, считани от датата на уведомяването.


7. Когато член на персонала в командировка има храна или нощувка, осигурени или възстановени от някоя институция на Европейските общности или от национална или международна администрация или организация, той следва да ги обяви.


>M3


Дневните се намаляват с 16 % от добавкатаa предвидена в колони I и II за всяко осигурено хранене; добавките, предвидени в колони I и II се намаляват с 34 % за всеки ден с осигурена нощувка. Когато на член на персонала в командировка, всички хранения и нощувката са осигурени или са изцяло за сметка на една от институциите на Общностите, на орган на Общността или на национална или международна администрация или организация, той получава вместо дневните, предвидени по-горе, добавка от 17 % от сумите, предвидени в колони I и II.


>M3 —————


>B


Е.


Възстановяване на разходи в определен размер


Член 21


В случая на персонал, който в резултат на специални нареждания случайно изразходва средства за протоколни цели, размерът на помощта за протоколни цели се определя за всеки отделен случай въз основа на съответни оправдателни документи и в определени от директора срокове.


Член 22


Член на персонала, зает на място, където квартирните условия се признават за особено тежки, може да получи помощ за жилищни нужди.


Списъкът на местата, за които се предвижда помощ, максималният размер на помощта и правилата за предоставянето му се определят от Съвета на Европейските общности в съответствие с реда, предвиден в член 65, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.


Член 23


На член на персонала, зает на място, за което е установено, че е със затруднени и особено скъпоструващи транспортни връзки поради отдалеченост на жилището от мястото на работа, може да се изплащат помощи за транспорт.


Списъкът на местата, за които се предвижда помощ, максималният размер на помощта и правилата за предоставянето ? се определят от Съвета на Европейските общности в съответствие с реда, предвиден в член 65, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.


Раздел 5


Член 24


>M1 Ставките, посочени в раздел 4 < , се привеждат в съответствие автоматично, когато се изменят съответстващите ставки, съдържащи се в Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.


Раздел 6


ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ


Член 25


1. Изплащането на възнаграждение на персонала се прави на 15-ия ден на всеки текущ месец. Размерът на възнаграждението се закръгля към по-високата цифра в белгийски франкове.


2. Когато не се дължи възнаграждение за пълен месец, сумата се разделя на тридесетини, и


а) когато действителният брой на дните, за които се дължи заплащане е 15 или по-малко, броят на дължимите тридесетини се равнява на действително подлежащите на плащане дни.


б) когато действителният брой на дните, за които се дължи заплащане превишава 15, броят на дължимите тридесетини се равнява на разликата между действително неподлежащите на плащане дни и 30.


3. Когато правото на семейни помощи и помощи за експатриране започва да се зачита след датата на встъпване в длъжност, членът на персонала ги получава от първия ден на месеца, в който придобива това право. При преустановяване на това право, членът на персонала получава сумата, дължима до последния ден на месеца, в който се преустановява това право.


Член 26


Изплащането се прави на всеки член на персонала на мястото и във валутата на страната, в която той изпълнява задълженията си.


По аналогия се прилагат и разпоредбите на член 17, параграфи 2, 3 и 4 от приложение VII от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.


>M2


ПРИЛОЖЕНИЕ V


ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ


Член 1


1. Персоналът на Фондацията и лицата, отговарящи на условията по член 38, параграфи 2, 3 и 4 от условията за заетост на персонала на Фондацията, се присъединяват към схемата на колективно осигуряване при болест на институциите на Европейските общности.


2. Правилата, отнасящи се до осигуряване при болест на длъжностните лица на Европейските общности, се прилага за осигурените, визирани в параграф 1, както и за лицата, ползващи се от техните права.


Член 2


Правилата, отнасящи се до осигуряване при рисковете злополука и професионална болест на длъжностните лица на Европейските общности, се прилага и за персонала на Фондацията.


Що се отнася до уреждането на претенции, произтичащи от тези правила, в полза на член на персонала, пострадал при злополука или страдащ от професионална болест, директорът на Фондацията делегира правата си на административната власт, отговорна за уреждане на претенции във връзка със претърпени злополуки или професионални болести.


Европейските общности осигуряват на персонала на Фондацията и на лицата, ползващи се от техните права, изплащане на обезщетенията, предвидени от този правилник.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI


ПЕНСИОННА СХЕМА


ГЛАВА I


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 1


Ако медицинският преглед, извършен преди членът на персонала да встъпи в длъжност, показва че същият страда от заболяване или има недъг, директорът може да вземе решение, с оглед последиците от подобно заболяване или недъг, да допусне този член на персонала до гарантирани обезщетения в случай на инвалидност или смърт едва след петгодишен период, считано от датата на встъпването му в длъжност във Фондацията.


ГЛАВА II


ПЕНСИЯ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Раздел 1


Пенсия за прослужено време


Член 2


Пенсията за прослужено време се изплаща въз основа на общия брой на годините осигурителен стаж, прослужени от члена на персонала. Всяка година, изчислена при условията, определени в член 3, дава право на члена на персонала на една година осигурителен стаж, а всеки пълен месец — на една дванадесета от година осигурителен стаж.


Максималният брой години осигурителен стаж, които се вземат предвид при изчисляването на пенсията за прослужено време, се определя на 35.


Член 3


При изчисляването на годишните вноски по смисъла на член 2, първия параграф, се вземат под внимание:


а) Продължителността на трудовия стаж на члена на персонала, считано от 9 март 1982 г., както и времето за военна служба след тази дата, при условие че по време на горепосочените периоди членът на персонала е правил редовно предвидените вноски;


б) Периодът, който се взема предвид при пенсиониране съгласно член 10, параграф 2, при условие че са изплатени актюерният еквивалент или вече изплатените му суми от пенсионния фонд, постановени в този член.


Член 4


>M3


Член на персонала, който след като е напуснал Фондацията, Европейският център за развитие на професионалното обучение или някоя от институциите на Общността заеме отново мястото си във Фондацията придобива права за пенсиониране.


Той може да поиска да се вземе предвид, с оглед изчисляване на правата му за пенсиониране, целия прослужен период във Фондацията, Европейския център за развитие на професионално обучение или на институция на Европейските общности, при условие че възстанови вноските, които са му били изплатени като обезщетение за прекратяване на трудовия му договор, плюс сложна лихва в размер на 3,5 % годишно.


>M2


Ако членът на персонала, имащ право на пенсия за прослужено време, не възстанови сумите, посочени в предходния параграф, основна сума, представляваща актюерния еквивалент на неговата пенсия за прослужено време, към датата, когато дължимите вноски за тази пенсия са престанали да му бъдат изплащани, и завишена със сложна лихва от 3,5 % годишно, му се изплаща под формата на пенсия за прослужено време, отложена до момента, когато прекратява трудовия си стаж.


Член 5


Жизненият минимум, взет под внимание с оглед изчисляването на вноските, съответствува на основната заплата на член на персонала в първа стъпка от степен D 4.


Член 6


Актюерният еквивалент на пенсията за прослужено време не може да бъде по-нисък от сумата, която членът на персонала би получил, ако по отношение на него е бил приложен член 11.


В случай че актюерният еквивалент на пенсията за прослужено време, определена съобразно предходните разпоредби, се окаже по-нисък от тази сума, членът на персонала получава пенсия за прослужено време, чийто актюерен еквивалент е равен на сумата, предвидена в първия параграф.


Член 7


Актюерният еквивалент на пенсията за прослужено време означава капиталовата стойност на обезщетенията, полагаща се на члена на персонала, изчислена въз основа на последните данни за смъртността, представени от бюджетните власти на Европейските общности, визирани в член 32 и на базата на 3,5 % годишна лихва.


Член 8


Членът на персонала, който прекратява трудовата си дейност, преди да навърши 60 години, може да поиска пенсията му за прослужено време да бъде:


— отложена до първия ден на календарния месец, следващ този, по време на който той навършва 60 години;


— изплатена незабавно, при условие че има навършени най-малко 50 години. В този случай пенсията за прослужено време се намалява в зависимост от възрастта на заинтересованото лице в момента на започването на получаването на пенсията въз основа на таблицата по-долу:Съотношение между пенсията, изплащана при ранно пенсиониране, и пенсията, изплащана след навършване на 60 годишна възраст

Възраст ранно пенсиониране

Коефициент


50

0,50678


51

0,53834


52

0,57266


53

0,61009


54

0,65099


55

0,69582


56

0,74508


57

0,79936


58

0,85937


59

0,92593


Член 9


Правото на пенсия за прослужено време се поражда в първия ден от календарния месец, следващ този, през който членът на персонала има право получава тази пенсия автоматично или по негова молба.


Член 10


1. Членът на персонала, който прекратява трудовата си дейност, за да постъпи на работа в национална или международна администрация или организация, сключили договор с Фондацията, има правото да прехвърли в пенсионната каса на тази администрация или организация актюерния еквивалент на правата си за получаване на пенсия за прослужено време.


2. Членът на персонала, който започва работа във Фондацията след прекратяване на трудовата си дейност в национална или международна администрация или организация или в предприятие, има право след изтичането на изпитателния срок, предвиден в член 25 от условията за заетост, да внесе във Фондацията:


— или актюерния еквивалент на правата за получаване на пенсия за прослужено време, придобити в националната или международната администрация или организацията или предприятието, в които е работил;


— или вече изплатените му суми от пенсионния фонд на тези администрация, организация или предприятие в момента на напускането му.


В такъв случай компетентната власт при изплащането взема предвид степента и стъпката при първоначалното класифициране на заинтересованото лице, броят на годините осигурителен стаж, които се вземат под внимание съгласно настоящата пенсионна схема въз основа на сумата на актюерния еквивалент или на вече изплатените му суми от пенсионния фонд.


Възможността, визирана в първата алинея, е валидна и за члена на персонала встъпил в длъжност преди 9 март 1982 г., по отношение на правата му за получаване на пенсия, съответствуващи на периода, в който е работил във Фондацията, преди тази дата. Броят на годините осигурителен стаж се определят въз основа на степента и стъпката на заинтересованото лице към 9 март 1982 г.


>M3


3. Параграф 2 се прилага също и за члена на персонала, възстановен на предишна длъжност, след изтичането на отпуска му по лични причини, предвиден в член 11 от условията за заетост, или неплатения отпуск, предвиден в член 33 от условията за заетост.


>M2


Раздел 2


Обезщетение при прекратяване на трудов договор


Член 11


1. Член на персонала на възраст, по-ниска от 60 години, който окончателно прекратява трудовата си дейност по причина, различна от смърт или инвалидност и който не може да се ползва от пенсия за прослужено време или от разпоредбите на член 10, параграф 1, има право при прекратяване на трудовия си договор да получи:


а) общата сума, приспадната от основната му заплата, по отношение на вноските за пенсия, завишена със сложна лихва от 3,5 % годишно;


б) на обезщетение при прекратяване на трудовия договор, пропорционално на действителния му трудов стаж, изчислено въз основа на месец и половина за всяка прослужена година от последната основна заплата преди удръжките, при условие че трудовият договор не е прекратен съгласно член 47 от условията за заетост. В случаите по член 10, параграф 2, периодът на предишния трудов стаж трябва също да бъде счетен за действително прослужено време по отношение на годините осигурителен стаж, взети под внимание съгласно член 10, параграф 2;


в) на цялата сума, изплатена на Фондацията, съгласно член 10, параграф 2, като тази сума съответствува на периодите, предхождащи 9 март 1982 г., и на една трета от тази сума за периодите след тази дата, завишени със сложна лихва от 3,5 % годишно.


2. Сумите, изплатени съгласно член 37, се приспадат от обезщетението, посочено в параграф 1, букви а), б) и в).


ГЛАВА III


ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ


Член 12


При спазване на разпоредбите на член 1, член на персонала на възраст под 65 години, който във всеки момент от периода, когато придобива право на пенсия е освидетелстван от Комитета по инвалидизиране, предвиден в приложение I, като постоянен и пълен инвалид и, поради тази причина, е принуден да преустанови трудовата си дейност във Фондацията, има право през цялото времетраене на неработоспособността му, на пенсия за инвалидност, предвидена в член 41б от условията за заетост.


Пенсията за инвалидност не може да се кумулира с пенсията за прослужено време.


>M3


Член 13


Членът на персонала, за когото Комитета по инвалидност смята че отговаря на разпоредбите на член 41б, автоматично се пенсионира, считано от последния ден на месеца през който директора признае неговата постоянна невъзможност да изпълнява служебните си задължения. Правото на пенсия за инвалидност влиза в сила от първия ден на календарния месец, следващ констатацията за окончателна невъзможност за изпълнение на служебните задължения от страна на члена на персонала.


>M2


Член 14


Директорът може да изисква по всяко време доказателства, удостоверяващи че титулярът на пенсия за инвалидност продължава да отговаря на необходимите условия за получаване на такава пенсия. Ако комитетът по инвалидизиране констатира, че тези условия вече не съществуват, то тогава правото на пенсия се прекратява.


>M3


Ако заинтересованият не бъде възстановен на предишната си длъжност във Фондацията, той има право да получи:


— или обезщетението при прекратяване на трудовия договор, предвидено в член 11, изчислено въз основа на действително прослуженото време;


— или, ако е навършил 50 години, на пенсия за прослужено време, предвидена в член 41а от условията за заетост, както и в настоящото приложение.


>M2


Член 15


>M3 Когато бившият член на персонала < , получаващ пенсия за инвалидност, е възстановен на работа във Фондацията, времето през което е получавал пенсия за инвалидност се включва при изчисляването на пенсията му за прослужено време, без да плаща вноски за минал период.


ГЛАВА IV


ПЕНСИЯ ЗА ПРЕЖИВЯЛ СЪПРУГ


Член 16


Вдовицата на член на персонала, починал при изпълнение на трудовите си задължения или по време на отпуск за отбиване на военна служба, има право да получава вдовишка пенсия в размер на 35 % от последната основна месечна заплата, получавана от члена на персонала, която не може да бъде по-ниска от жизнения минимум, определен в член 5, при условие че е била негова съпруга най-малко една година и че са спазени разпоредбите на членове 1 и 21 >M3 , Не е по малко от 60 % от пенсията за прослужено време, на която нейният съпруг би имал право, ако е отговарял на условията за такава пенсия към момента на смъртта, независимо от трудовия стаж или от възрастта < .


Условието за продължителност, уточнено в първия параграф, не се взема предвид, ако вследствие на брака са родени едно или няколко деца, или има такива от предишен брак на члена на персонала, при условие че вдовицата се грижи или се е грижила за тези деца, или ако смъртта на члена на персонала е настъпила в резултат на недъг или заболяване, получени при изпълнение на трудовите му задължения, както и вследствие злополука.


Член 17


Вдовицата на бивш член на персонала, който получава пенсия за прослужено време, има право на вдовишка пенсия, равна на 60 % от пенсията за прослужено време, получавана от съпруга в момента на смъртта му, при условие че е била негова съпруга минимум една година към момента, в който заинтересованото лице е преустановило трудовата си дейност във Фондацията и че са спазени разпоредбите на член 21. Най-малкият размер на тази вдовишка пенсия е равен на 35 % от последната основна месечна заплата, получавана от члена на персонала, и не може да бъде по-нисък от жизнения минимум, така както е определен в член 5; размерът на вдовишката пенсия обаче не може да надвишава размера на пенсията за прослужено време, която е получавана от съпруга в момента на смъртта му.


Условието за продължителност, предвидено в първия параграф, не е задължително, ако има едно или няколко деца, родени от брак на члена на персонала, сключен преди преустановяването на трудовата дейност на съпруга, при условие че съпругата се грижи или се е грижила за тези деца.


>M3


Член 17а


Когато бивш член на персонала е получавал пенсия за инвалидност, неговата вдовица има право, при условие че е била омъжена за него, по времето когато е възникнало правото на пенсия и съгласно разпоредбите на член 21, на вдовишка пенсия равна на 60 % от пенсията за инвалидност, която той е получавал към момента на смъртта му.


Минимумът на вдовишка пенсия е 35 % от последната основна заплата; размерът на вдовишката пенсия не може в никакъв случай да надхвърля този на пенсията за инвалидност, получавана от съпруга ? към момента на смъртта му.


>M2


Член 18


Вдовицата на бивш член на персонала, преустановил трудовата си дейност, преди да е навършил 60 години и който е поискал изплащането на пенсията за прослужено време да бъде отложено до първия ден на календарния месец, следващ този по време на който той навършва шестдесет години, има право на вдовишка пенсия, равна на 60 % от пенсията за прослужено време, която би получавал съпругът ? при навършване на 60 години, стига да е била негова съпруга минимум една година към момента, в който заинтересованият е преустановил трудовата си дейност във Фондацията и са спазени разпоредбите на член 21. Минималната вдовишка пенсия представлява 35 % от последната основна месечна заплата, получавана от члена на персонала; размерът на вдовишката пенсия обаче не може в никакъв случай да надхвърля размера на пенсията за прослужено време, която бившият член на персонала би имал право да получава при навършване на 60-годишна възраст.


Условието за продължителност на брака, предвидено в първия параграф, не е задължително, ако има едно или повече деца от брак на члена на персонала, сключен преди преустановяване на трудовата му дейност и когато съпругата се грижи или се е грижила за тези деца.


Член 19


Условието за продължителност на брака, предвидено в >M3 на членове 17, 17а и 18 < , не е задължително, при условие че бракът, сключен дори след преустановяването на трудовата дейност на члена на персонала, е просъществувал най-малко пет години.


Член 20


1. Наследствената пенсия, предвидена в член 41г, параграф 1 от условията за заетост, е определена за първия сирак на осем десети от пенсията за преживял съпруг, на която би имала право вдовицата на члена на персонала, без да се взема предвид намаляването, предвидено в член 25 от настоящото приложение.


Тя не може да бъде по-ниска от жизнения минимум, определен в член 5, при условие че са спазени разпоредбите на член 21.


2. Така определената пенсия се увеличава за всяко едно от децата на родителска издръжка от второто нататък със сума, два пъти по-голяма от помощта за дете на издръжка.


3. Общата сума на пенсията и помощта, изчислена по този начин, се разпределя по равно между правоимащите сираци.


Член 21


В случай на съжителство на вдовица и сираци, произхождащи от предишен брак или други правоимащи, цялата пенсия, изчислена като тази на вдовица, издържаща такива лица, е разпределена между групите заинтересовани, пропорционално на пенсиите, които биха получавали различните групи, взети поотделно.


В случай на съжителство на сираци от различни бракове цялата пенсия, изчислена като за деца от един и същи брак, се разпределя между групите заинтересовани пропорционално на пенсиите, които биха получавали, взети поотделно.


Децата на издръжка по смисъла на приложение IV, член 7, от предишен брак на единия от съпрузите, се включват в групата на децата от брака на члена на персонала с оглед изчисляването на разпределението, визирано по-горе.


В случая, визиран във втория параграф, наследниците по възходяща линия, които са на издръжка по смисъла на приложение IV, член 7, параграф 4, се третират като деца на издръжка и с оглед изчисляване на разпределението се включват в групата на наследниците по низходяща линия.


>M3 —————


>M3


Член 23


Когато член на персонала или бивш член на персонала, имащ право на пенсия за инвалидност или за прослужено време или бивш член на персонала напуснал работа преди да навърши 60 години и поискал изплащането на пенсията му за прослужено време да бъде отсрочена до първия ден на календарния месец, в който той навършва 60 години, е в неизвестност за повече от една година, то, съпругата/съпругът или лицата на негова издръжка могат временно да получават пенсията за преживял съпруг, на което имат право съгласно настоящите условия за заетост.


Разпоредбите на първия параграф се прилагат за лицата, считани за лица на издръжка на лице, получаващо пенсия за преживял съпруг, чието местонахождение е неизвестно в продължение на повече от една година.


Временните пенсии, съгласно първия и втория параграф се превръщат в окончателни такива, когато смъртта на члена на персонала или на титуляра на пенсия е надлежно установена, или обявен от съда за отсъстващ или умрял.


>M2


Член 24


Правото на получаване на пенсия за преживял съпруг възниква в първия ден на календарния месец, следващ този, през който членът на персонала е починал. Но когато смъртта на члена на персонала или на титуляра на пенсия позволява изплащане, предвидено в член 36 от условията за заетост, това право възниква в първия ден на четвъртия месец, следващ този, през който е настъпила смъртта.


Правото на пенсия за преживял съпруг изтича в края на календарния месец, през който е настъпила смъртта на получателя или по време на който той престане да отговаря на необходимите условия за получаване на подобна пенсия.


Член 25


Когато разликата във възрастта на починалия член на персонала и неговата съпруга, намалена с годините на брака, е по-голяма от десет години, пенсията за преживял съпруг, изчислена съобразно предходните разпоредби, е обект на намаляване за всяка пълна година разлика, възлизащо на:


— 1 % за годините между 10-ата и 20-ата;


— 2 % за годините от 20-ата до 25-ата, без да се включва последната;


— 3 % за годините от 25-ата до 30-ата, без да се включва последната;


— 4 % за годините от 30-ата до 35-ата, без да се включва последната;


— 5 % за годините от 35-ата нататък.


Член 26


Вдовица, омъжила се повторно, престава да има право на пенсия за преживял съпруг. Тя има правото на незабавно изплащане на сума, два пъти по-голяма от годишния размер на пенсията ? за преживял съпруг, в случай че не се прилага член 41д, параграф 2 от условията за заетост.


>M3


Член 27


Разведената съпруга на член на персонала или бивш член на персонала има право след смъртта му на пенсия за преживял съпруг, определена в настоящата глава, при условие, че може да докаже, че към датата на смъртта на бившия ? съпруг има право на издръжка от негова страна по силата на съдебно решение или в резултат на постигнато съгласие между бившите съпрузи.


Пенсията за преживял съпруг не може обаче да надхвърля размера на издръжката, изплащана към момента на смъртта на бившия ? съпруг и коригирана съгласно член 41ж от условията за заетост.


Разведената съпруга губи това право, ако се е омъжила преди смъртта на бившия ? съпруг. Разпоредбите на член 26 се прилагат, ако тя се омъжи след смъртта на бившия ? съпруг.


>M2


Член 28


>M3


Ако починалия член на персонала остави повече от една разведени съпруги, имащи право на пенсия за преживял съпруг или повече от една разведени съпруги и вдовица, имащи право на пенсия за преживял съпруг, тази пенсия се разпределя пропорционално на продължителността на браковете. Прилагат се разпоредбите на втория и третия параграф на член 27.


>M2


Когато някое от лицата, имащи право на пенсия, почине или се откаже от своя дял, полагащата ? се част се прехвърля на другите лица, освен в случаите когато правото на пенсия е прехвърлено на сираци, съгласно член 41г, параграф 2 от условията за заетост.


Намаленията във връзка с разликата във възрастта, предвидени в член 25, се прилагат поотделно за пенсиите, разпределени съгласно настоящия член.


Член 29


Ако разведената съпруга е лишена от правото си на пенсия съгласно член 35, цялата пенсия се изплаща на вдовицата, при условие че член 41г, параграф 2 от условията за заетост не се прилага.


ГЛАВА V


ФИНАНСИРАНЕ НА ПЕНСИОННАТА СХЕМА


Член 30


При всяко изплащане на заплата се отчисляват задължително вноски за пенсионната схема, предвидени в членове 41а—41з от условията за заетост и от настоящото приложение VI.


Член 31


Правилно отчислените вноски не могат да бъдат възстановявани. Неправилно отчислените не дават никакво право за получаване на пенсия; те се възстановяват без лихва по молба на заинтересования член на персонала или на лицата, ползващи се от неговите права.


Член 32


Данните за смъртност и инвалидност и приетите увеличения на заплатите, използвани за изчисляване на актюерните стойности, предвидени в настоящото приложение, са тези, приети от бюджетните власти на Европейските общности съгласно приложение VIII, член 39 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.


ГЛАВА VI


УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЕРСОНАЛА


Член 33


Директорът на Фондацията, като делегира правата си на административните власти, посочени в член 41з от условията за заетост, е отговорен за уреждане на претенциите за пенсиите за прослужено време, инвалидност, преживял съпруг или временна пенсия. Подробно изложение на споразумението се съобщава на члена на персонала или лицата, ползващи се с неговите права, и на Фондацията, заедно с решението за предоставяне на пенсията.


Пенсията за прослужено време или пенсията за инвалидност не се изплащат едновременно със заплатата, изплащана от Фондацията или от институциите на Европейските общности.


Предоставянето на пенсия за прослужено време, за инвалидност или за преживял съпруг не дава право на обезщетение за експатриране.


Член 34


Размерът на пенсиите може да се преизчислява по всяко време в случай на грешка или пропуск от каквото и да е естество.


Те могат да бъдат променяни или отнемани, в случай че предоставянето им противоречи на условията за заетост или на настоящото приложение.


Член 35


Когато член на персонала почине и лицата, ползващи се от неговите права, не подадат молба за пенсия в срок от една година от смъртта му, те губят правото си, освен при надлежно установена непреодолима сила.


Член 36


Член на персонала или лицата, ползващи се от неговите права, в чиято полза произтичат облаги от пенсионната схема, предоставят писмени доказателства при поискване от страна на административните власти, посочени в член 41з от условията за заетост, относно всички факти, които могат да се отразят на правото им на пенсия.


Член 37


При условията, определени от Комисията на Европейските общности, членът на персонала има възможност да поиска от Фондацията да прави вноските, необходими за учредяването и запазването на пенсионните му права в неговата страна по произход.


Тези вноски не могат да надхвърлят 13,5 % от основната му заплата и са за сметка на бюджета на Фондацията.


ГЛАВА VII


ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ


Член 38


Обезщетенията съгласно пенсионната схема се изплащат ежемесечно и за минал период.


Обезщетенията се изплащат от Комисията на Европейските общности за сметка на общия бюджет на Европейските общности.


Обезщетенията могат да бъдат изплащани по избор на заинтересованите лица или във валутата на страната по произход, или във валутата на страната по пребиваване, или във валутата на страната, в която се намира седалището на Фондацията, като този избор остава в сила най-малко за две години.


>M3 —————


>M2


Член 39


Всички суми, дължими на Фондацията от член на персонала към датата, на която се изплаща обезщетение съгласно пенсионната схема, се приспадат от размера на тези обезщетения или от обезщетенията, които се изплащат на лицата, ползващи се от правата на члена на персонала. Приспаднатата сума може да се разпредели в няколко месеца.


Член 40


Когато причината за инвалидизиране или настъпване на смърт на член на персонала се дължи на трето лице, Европейските общности могат да встъпят в правото на иск на члена на персонала или на лицата, ползващи се с неговите права, срещу виновното трето лице по силата на задълженията, които произтичат за същата от пенсионния схема.


>M3


ПРИЛОЖЕНИЕ VII


РАБОТА НА ПОЛОВИН ДЕН


Член 1


Разрешението, посочено в член 29а, се дава по молба на члена на персонала за максимален период от една година.


Все пак, разрешението може да бъде подновено при същите условия. Молби за подновяване се подават от заинтересования член на персонала, най-малко един месец преди изтичането на срока, за който е било дадено разрешението.


Член 2


Когато причините за предоставяне на разрешението, посочено в член 29а, не важат, директорът може да го анулира с едномесечно предизвестие, преди изтичането на периода, за който то е било издадено.


Директорът също така може, по молба на заинтересования член на персонала, да анулира разрешението преди изтичането на периода, за който то е било дадено.


Член 3


Членът на персонала има право, по време на периода, по време на който му е разрешено да работи на половин работен ден, на 50 % от полагаемата му се заплата. При всички случаи той продължава да получава 100 % от помощта за деца на негова издръжка и 100 % от помощта за образование.


По време на този период той няма право да работи срещу заплащане каквато и да е било друга работа.


Вноските към осигурителната схема срещу болест и към пенсионната схема се изчисляват върху цялата основна заплата.


_________________________

1 ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

2 ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8.


Untitled Page