РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 174/2005 НА СЪВЕТА от 31 януари 2005 година за налагане на ограничения върху оказването на помощ, свързана с военни действия в Кот д'Ивоар

Обн. L ОВ. бр.29 от 2 Февруари 2005г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ОВ L 29, 2.2.2005 г., стр. 5


Изменен със:

>M1 Регламент (ЕО) № 1209/2005 на Комисията от 27 юли 2005 година

>M2 Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година

>M3 Регламент (ЕС) № 1032/2010 на Съвета от 15 ноември 2010 годинаСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2004/852/ОВППС на Съвета от 13 декември 2004 г. относно ограничителни мерки спрямо Кот д'Ивоар1,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) В Резолюция 1572 (2004) от 15 ноември 2004 г. Съветът за сигурност на Обединените нации, действащ съгласно глава VII от Хартата на Обединените нации и осъждащ възобновяването на военните действия в Кот д'Ивоар, както и непрестанното нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня от 3 май 2003 г., реши да наложи някои ограничителни мерки спрямо Кот д'Ивоар.

(2) Обща позиция 2004/852/ОВППС обезпечава въвеждането на мерките, изложени в Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на ООН, включително забрана за техническа и финансова помощ, свързана с военни действия и за оборудване, което може да бъде използвано за вътрешни репресии.

(3) Тази мярка попада в обхвата на Договора и затова с оглед да бъде избегнато всяко противоречие с правилата на конкуренцията, законодателството на Общността е необходимо да я приложи що се отнася до Общността. По смисъла на настоящия регламент се счита, че територията на Общността включва териториите на държавите-членки, за които Договорът е валиден при условията, установени в Договора.

(4) За да бъде сигурно, че мерките предвидени в настоящия регламент, са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1

За целите на настоящия регламент се използват следните определения:

1. „техническа помощ“ означава всяка техническа подкрепа, отнасяща се до ремонт, разработка, производство, монтаж, тестване, поддръжка или всяка друга техническа услуга и може да има формата на инструкция, съвет, обучение, предаване на знания или умения за работа или консултантски услуги; техническа помощ включва словесни форми на помощ;

2. „Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който беше създаден съгласно параграф 14 от Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на ООН.


Член 2


Забранява се:

а) да се дарява, продава, предоставя или трансферира техническа помощ, свързана с военни дейности, директно или индиректно, на което и да е лице, обект или организация във или за ползване в Кот д'Ивоар;

б) да се предоставя финансиране или финансова помощ, свързана с военни действия, включваща по-специално безвъзмездни помощи, заеми и експортни кредитни застраховки за всякакви продажби, доставки, трансфер или експорт на оръжия и сродни материали или за всякаква безвъзмездна помощ, продажба, доставка или трансфер на подобна техническа помощ и други услуги, директно или индиректно, на което и да е лице, дружество или организация във или за ползване в Кот д'Ивоар;

в) да се участва целенасочено и съзнателно в дейности, чиято цел или последствие е директно или индиректно да съдейства на дейностите, за които се отнасят букви а) и б).


Член 3


Забранява се:

а) да се продава, доставя, трансферира или изнася, директно или индиректно, оборудване, което може да бъде използвано за вътрешна репресия, както е изброено в приложение I, независимо дали е с произход от Общността, или не, на което и да е лице, обект или организация във или за ползване в Кот д'Ивоар;

б) да се дарява, продава, предоставя или трансферира техническа помощ, свързана с оборудването, за което се отнася буква а), директно или индиректно, на което и да е лице, обект или организация във или за ползване в Кот д'Ивоар;

в) да се предоставя финансиране или финансова помощ, свързана с оборудването за което се отнася буква а), директно или индиректно, на което и да е лице, обект или организация във или за ползване в Кот д'Ивоар;

г) да се участва целенасочено и съзнателно в дейности, чиято цел или последствие е директно или индиректно да съдейства на дейностите, за които се отнасят букви а) и б) или в).


Член 4


>M3

1. Чрез дерогация от член 2 забраните, отнасящи се до него, не важат за:

a) предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ във връзка с оръжия и свързана с тях материална част, където такава помощ или дейности са предназначени единствено за подкрепа на и ползване от операцията на Обединените нации в Кот д?Ивоар и френските въоръжени сили, които я подпомагат;

б) предоставянето на техническа помощ във връзка с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за акции с хуманитарна или защитна цел, включително такова оборудване, предназначено за ЕС, ООН, Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) при операции за управление на кризи, като такива действия трябва да са предварително одобрени от Комитета по санкциите; >B 2005R0174 — BG — 29.10.2010 — 003.001 — 3


в) предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за акции с хуманитарна или защитна цел, включително такова оборудване, предназначено за ЕС, ООН и ECOWAS за управление на кризи;

г) предоставянето на техническа помощ във връзка с оръжия и свързана с тях материална част, предназначена единствено за подкрепа на или за ползване в процеса на реорганизация на отбранителните сили и силите за сигурност съгласно параграф 3, буква е) от Споразумението от Лина-Маркуси, като такива действия трябва да са предварително одобрени от Комитета по санкциите;

д) предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с оръжия и свързана с тях материална част, предназначена единствено за подкрепа на или за ползване в процеса на реорганизация на отбранителните сили и силите за сигурност съгласно параграф 3, буква е) от Споразумението от Лина-Маркуси;

е) продажби или доставки, временно трансферирани или експортирани в Кот д?Ивоар за въоръжените сили на държава, която провежда действия в съответствие с международното право, единствено и пряко да улесни евакуацията на нейните граждани и на онези, за които тя носи консулска отговорност в Кот д?Ивоар, за случаите, в които Комитетът по санкциите е бил уведомен;

ж) предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ във връзка с несмъртоносно военно оборудване, чиято единствена цел е да предостави възможност на силите за сигурност в Кот д?Ивоар да прилагат само адекватни и пропорционални силови мерки при поддържането на обществения ред. >B

2. Разрешителни за дейностите, за които се отнася параграф 1, включително дейностите, за които се изисква одобрение от или нотификация до Комитета по санкциите, се дават от компетентните органи, изброени в приложение II, на държавата-членка, в която доставчикът на услугата е регистриран или на държавата-членка износител.

3. Не се предоставят пълномощия за дейности, които вече са проведени. >M3Член 4a

1. Чрез дерогация от член 3 компетентният орган, включен в приложение II, на държавата-членка, в която износителят или доставчикът на услугата е регистриран, може да разреши при условия, които сметне за уместни, продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно оборудване. Това се извършва след като компетентният орган е установил, че съответното несмъртоносно оборудване има за цел единствено да предостави възможност на силите за сигурност в Кот д?Ивоар да прилагат само адекватни и пропорционални силови мерки при поддържането на обществения ред;

2. Съответната държава-членка информира останалите държави- членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

3. Не се дават разрешения за вече проведени дейности.

>M3


Член 5


Членове 2 и 3 не се прилагат за защитни облекла включително бронирани жилетки и военни каски, временно експортирани за Кот д'Ивоар от персонала на ООН, персонала на Европейския съюз, Общността или нейни държави-членки, представители на медиите и хуманитарни работници и такива в помощ на развитието, както и асоцииран персонал, само за тяхна лична употреба.


Член 6


Комисията и държавите-членки се информират взаимно и незабавно за предприетите мерки според настоящия регламент и си предоставят взаимно всякаква съответна информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация, свързана с нарушения, проблеми в правоприлагането и присъди, произнесени от национални съдилища.


Член 7


Комисията е упълномощена да изменя приложение II на база информацията, предоставена от държави-членки.


Член 8


Държавите-членки определят правилника за санкциите, приложим за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за обезпечаване на тяхното изпълнение. Санкциите, наложени за това, трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези правила незабавно след влизане в сила на настоящия регламент и я уведомяват за всяко следващо изменение. >M3


Член 9


Настоящият регламент се прилага:

a) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б) на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или учредени съгласно законодателството на държава- членка;

д) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, които извършват стопанска дейност изцяло или частично в рамките на Съюза. >B


Член 10


Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. >BПРИЛОЖЕНИЕ I


Списък с оборудване, което би могло да бъде използвано за вътрешни репресии, както е посочено в членове 3 и 4а

1. Огнестрелни оръжия, боеприпаси и спомагателни принадлежности за тях, както следва:

1.1 Огнестрелни оръжия, непопадащи под контрола СО 1 и СО 2 от Общия списък на оръжията на Европейския съюз2 ) („Общ списък на оръжията на ЕС“);

1.2 Боеприпаси, специално предназначени за огнестрелните оръжия, изброени в точка 1.1, и компоненти, специално предназначени за тях;

1.3 Оръжейни мерници, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС.

2. Бомби и гранати, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС.

3. Превозни средства, както следва:

3.1 Превозни средства, оборудвани с водно оръдие, специално конструирано или видоизменено за употреба при борба с безредици;

3.2 Превозни средства, които са специално конструирани или видоизменени за да бъдат електрифицирани с цел отблъскване на нападатели;

3.3 Превозни средства, специално предназначени или преоборудвани с цел да премахват барикади, включително строително оборудване с балистична защита;

3.4 Превозни средства, специално конструирани за превоз или трансфер на затворници и/или на задържани лица;

3.5 Превозни средства, специално конструирани за разполагане на подвижни бариери;

3.6 Компоненти за превозните средства, посочени в точки 3.1—3.5, специално предназначени за контрол на безредици.

Бележка 1 Тази точка не контролира противопожарни превозни средства, които са специално предназначени за това.

Бележка 2 За целите на точка 3.5, терминът „превозни средства“ включва и ремаркета.

4. Взривни вещества и свързаното с тях оборудване, както следва:

4.1 Оборудване и устройства, специално конструирани да възпроизведат взрив по електрически или неелектрически път, включително устройства за възпламеняване, детонатори, запалители, бустери и детонаторни шнурове и техните специално конструирани компоненти; с изключение на тези, които са специално конструирани за конкретна търговска употреба и се задействат или функционират посредством взрив или други уреди или устройства, чиято функция не се състои във възпроизвеждане на взрив (например устройствата за надуване на въздушни възглавници на автомобили или електрически предпазители на приспособления за задействане на противопожарни водоразпръсквачи);

4.2 Линейно разрезни взривни заряди, които не са обект на контрол от Общия списък на оръжията на ЕС;

4.3 Други взривни вещества, които не са предмет на контрол от Общия списък на оръжията на ЕС, и свързаните с тях вещества, както следва:

a. аматол;

б. нитроцелулоза (съдържаща над 12,5 % азот); >M3


в. нитрогликол;

г. пентаеритритол тетранитрат (PETN);

д. пикрил хлорид;

е. 2, 4, 6-тринитротолуен (TNT).

5. Защитно оборудване, непопадащо под контрол СО 13 от Общия списък на оръжията на ЕС, както следва:

5.1 Бронежилетки за балистична защита и/или против намушкване;

5.2 Каски за балистична защита и/или срещу осколки, каски за борба с безредици, щитове за борба с безредици и балистични щитове.

Бележка Тази точка не се отнася за:

— оборудване, специално предназначено за спортни дейности;

— оборудване, специално предназначено за покриване на изискванията за безопасност на труда.

6. Симулатори, различни от тези, попадащи под контрол СО 14 от Общия списък на оръжията на ЕС, за обучение по използването на огнестрелно оръжие и софтуер, специално предназначен за такива симулатори.

7. Уреди за нощно виждане и термично изображение и тръби за усилване на изображения, различни от попадащите под контрола на Общия списък на оръжията на ЕС.

8. Режеща бодлива тел.

9. Военни ножове, бойни ножове и щикове с дължина на острието над 10 cm.

10. Производствено оборудване, специално предназначено за артикулите от настоящия списък.

11. Специални технологии за разработването, производството или употребата на артикулите от настоящия списък.

>M3

ПРИЛОЖЕНИЕ II >M3

Списък на компетентните органи, посочени в членове 4 и 4а >B

БЕЛГИЯ >M1

Service public f?d?ral economie, pme, classes moyennes et energie

Potentiel ?conomique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progr?s 50

5 e ?tage

B-1210 Bruxelles

T?l. g?n?ral: (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09 / (32-2) 277 53 10

Federale overheidsdienst economie, kmo, middenstand en energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5e verdieping

B-1210 Brussel

Tel. (centrale): (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09 / (32-2) 277 53 10

>M2

БЪЛГАРИЯ

Относно замразяване на средства:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel.: (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Относно ограничения за техническа помощ и внос-износ:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков“ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov“ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359-2) 987 9145

Fax: (359-2) 988 0379

>B 2005R0174 — BG — 29.10.2010 — 003.001 — 8


ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Ministerstvo pr?myslu a obchodu

Licen?n? spr?va

Na Franti?ku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo zahrani?n?ch v?c?

Odbor Spole?n? zahrani?n? a bezpe?nostn? politiky EU

Loret?nsk? n?m. 5

118 00 Praha 1

Tel. (420) 2 2418 2987

Fax (420) 2 2418 4080

ДАНИЯ

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie All? 17

DK-2100 K?benhavn ?

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 K?benhavn K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 K?benhavn K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ГЕРМАНИЯ

?n ceea ce prive?te finan??rile ?i asisten?a financiar?:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 M?nchen

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00


Bundesamt f?r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Stra?e 29—35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ЕСТОНИЯ

Eesti V?lisministeerium

Islandi v?ljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

ГЪРЦИЯ

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: +30 210 3286401-3

Fax.: +30 210 3286404 >

+30 210 3286401-3

+30 210 3286404

ИСПАНИЯ

Secretar?a General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63


ФРАНЦИЯ

Minist?re de l'?conomie, des finances et de l'industrie

Direction g?n?rale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

T?l.: (33) 1 44 74 48 93

T?l?copie: (33) 1 44 74 48 97

Direction g?n?rale du Tr?sor et de la politique ?conomique

Service des affaires multilat?rales et du d?veloppement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propri?t? intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

T?l.: (33) 1 44 87 72 85

T?l?copie: (33) 1 53 18 96 55

Minist?re des affaires ?trang?res

Direction g?n?rale des affaires politiques et de s?curit?

Direction des Nations Unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

T?l.: (33) 1 43 17 59 68

T?l?copie (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique ?trang?re et de s?curit? commune

T?l.: (33) 1 43 17 45 16

T?l?copie: (33) 1 43 17 45 84

ИРЛАНДИЯ

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Telephone +353 1 478 0822

Fax +353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Telephone +353 1 671 6666

Fax +353 1 679 8882

ИТАЛИЯ

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax (39) 06 3691 5446

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

КИПЪР

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: +357 22 86 71 00

Fax: +357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: +357 22 71 41 00

Fax: +357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: +357 22 60 11 06

Fax: +357 22 60 27 41/47

ЛАТВИЯ

Latvijas Republikas ?rlietu ministrija

Br?v?bas iela 36

R?ga LV 1395

T?lr. nr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

ЛИТВА >M1

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

01511 Vilnius

Tel. + 370 5 236 25 16

Faks. + 370 5 231 30 90 >B

ЛЮКСЕМБУРГ

Minist?re de l'?conomie et du commerce ext?rieur

Office des licences

B.P. 113

L-2011 Luxembourg

T?l: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

T?l: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

УНГАРИЯ

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Licencing and Administrative Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300


Gazdas?gi ?s K?zleked?si Miniszt?rium — Enged?lyez?si ?s K?zigazgat?si Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarorsz?g

Postafi?k: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

МАЛТА

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

НИДЕРЛАНДИЯ >M1

Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE Zwolle

Nederland

Tel. (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29 >B

АВСТРИЯ

Bundesministerium f?r Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel (+43-1) 711 00-0

FAX (+43-1) 711 00-8386

ПОЛША

Съдействащ орган:

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 523 9427 or 9348

Fax (+48 22) 523 8329

Съдействащ орган:

Ministry of Defence

Department of Defence Policy

Al. Niepodleg?o?ci 218

00-911 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 687 49 17

Fax (+48 22) 682 621 80

Ministry of Economy and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzy?y 3/5

00-507 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 693 51 71

Fax (+48 22) 693 40 33


ПОРТУГАЛИЯ

Minist?rio dos Neg?cios Estrangeiros

Direc??o-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Minist?rio das Finan?as

Direc??o-Geral dos Assuntos Europeus e Rela??es Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n. o 1, C 2. o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49 >M2

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sectorul 1, Bucure?ti

Tel: +40 21 319 2183

Fax: +40 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finan?elor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucure?ti

Tel: +40 21 319 9743

Fax: +40 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei ?i Comer?ului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucure?ti

Tel: +40.21 231.0262

Fax: +40.21 312.0513 >B

СЛОВЕНИЯ

Ministry of Foreign Affairs

Pre?ernova 25

SI-1000 Ljubljana

Phone: 00386 1 4782000

Fax: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Phone: 00386 1 4783311

Fax: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Phone 00386 1 4712211

Fax: 00386 1 4318164

СЛОВАКИЯ

Ministerstvo hospod?rstva Slovenskej republiky

Mierov? 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827Ministerstvo financi? Slovenskej republiky

Stefanoviova 5

P. O. BOX 82

817 82 BRATISLAVA

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeri?/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeri?/F?rsvarsministeriet

Etel?inen Makasiinikatu 8 / S?dra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

ШВЕЦИЯ

Inspektionen f?r strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax. (44) 20 7215 0593

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63


_________________________


1 ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 50.


2 ОВ C 69, 18.3.2010 г., стр. 19.


Untitled Page