РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1850/2006 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2006 година за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел и продукти от хмел

Обн. L ОВ. бр.355 от 15 Декември 2006г.

(ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 72)


Изменен със:


>M1 Регламент (ЕС) № 173/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 годинаКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/821 и по-специално член 17 от него, като има предвид, че:

(1) В член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 се предвижда, че продуктите, посочени в член 1 от посочения регламент, прибрани и обработени в рамките на Общността, подлежат на процедура за сертифициране.

(2) Подробните правила за сертифицирането на хмел се определят в Регламент (ЕИО) № 1784/77 на Съвета от 19 юли 1977 г. относно сертифицирането на хмела 2 и Регламент (ЕИО) № 890/78 на Комисията от 28 април 1978 г. за определяне на подробни правила за сертифици­ рането на хмела3. С оглед на бъдещите изменения, които ще се правят, за постигането на повече яснота е целесъ­ образно да се отменят Регламенти (ЕИО) № 1784/77 и (ЕИО) № 890/78 и да се заменят с един-единствен регламент.

(3) За да се осигури в значителна степен прилагането на проце­ дурата за сертифициране по еднакъв начин в държавите- членки е необходимо да се уточнят продуктите, които подлежат на сертифициране, операциите, които се извършват, и информацията, която трябва да бъде посочена в документите, придружаващи продукта.

(4) Предвид специфичното си естество и употреба някои продукти следва да се изключат от процедурата за сертифи­ циране.

(5) За да се даде възможност за упражняването на контрол върху шишарки от хмел е необходимо те да се придружават от декларация, подписана от производителя, когато се пред­ ставят за сертифициране. Декларацията следва да съдържа информация, която дава възможност за идентифициране на шишарките от хмел от момента на представянето им за сертифициране до издаването на сертификата.

(6) В член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 се предвижда, че сертификати могат да се издават само за продукти с минимални изисквания за качество. Затова е необходимо да се вземат мерки за осигуряването на съот­ ветствие на шишарките от хмел с минималните изисквания за пускане на пазара от началния етап на пласиране и по- нататък.

(7) За целите на определянето характеристиките за качество, които хмелът трябва да притежава, следва да се вземат под внимание съдържанието на влага и примеси. С оглед на репу­ тацията за качество, придобита за хмел в Общността, за основа следва да се използват обичайните за търговските сделки съществуващи процедури.

(8) Изборът на метод за проверяване на съдържанието на влага на хмела следва да се предостави на държавите-членки, при условие че възприетите методи дават сравними резултати. При възникване на спорове следва да се използва метод на Общността.

(9) Следва да се определят строги правила, регламентиращи смесените продукти от хмел. Затова смесените продукти от шишарки от хмел следва да се разрешават само когато съдържат сертифицирани продукти от един сорт, които идват от една реколта и от една производствена област. Необходимо е също да се уточни, че смесването трябва да стане под надзор и че смесените продукти трябва да подлежат на същата процедура за сертифициране както и техните съставки.

(10) По отношение на изискванията на потребителите следва да се разреши при определени условия смесването на сертифицирани видове хмел, които не са от един сорт и не идват от една производствена област, при производството на хмел на прах и екстракт от хмел.

(11) Видовете хмел, приготвени от сертифициран неприготвен хмел, могат да бъдат сертифицирани само ако обработката се извърши в затворен оперативен цикъл.

(12) За да се осигури съответствие на продукти от хмел с процедурата за сертифициране, следва да се вземат мерки надзорът да се осъществява в съответствие с необходимите правила.

(13) Следва също да се опрости процедурата за последващо сертифициране на продукти от хмел, когато опаковката на продукта е променена под официален контрол и без преработка.

(14) За да се гарантира идентифицирането на сертифицираните продукти, следва да се създадат правила, според които върху опаковката следва да се поставят необходимите вписвания за целите на официалния надзор и за информиране на купувачите.

(15) За да се гарантира на потребителите получаването на точна информация за произхода и характеристиките на продуктите, пуснати на пазара, следва да се определят общи правила за маркировка на опаковките и номериране на сертификатите.

(16) За да се вземе под внимание установената търговска практика в някои региони на Общността, следва да се определи хмел, продаван със семена и без семена, и да се вземат мерки за съответното отразяване в сертификата.

(17) Видовете хмел от експериментални сортове в процес на разработване могат да се идентифицират чрез наименование или номер.

(18) Продуктите, които са изключени от процедурата за сертифи­ циране, следва да отговарят на специфични изисквания, за да се гарантира, че няма да нарушат правилното пускане на пазара на сертифицирани продукти и че са подходящи за обявената употреба, както и че ще се използват единствено от този, на когото са доставени.

(19) Държавите-членки следва да сертифицират продуктите си в съответствие с настоящия регламент чрез специално предназ­ начени за целта упълномощени органи. Списъците с тези органи следва да се съобщят на Комисията.

(20) Държавите-членки следва да определят областите или районите, които ще се считат за места за отглеждане на хмел, и да представят на Комисията техния списък.

(21) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за хмела,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 1


Предмет и област на действие


1. Настоящият регламент определя подробните правила за серти­ фицирането на хмел и продукти от хмел.

2. Настоящият регламент се прилага за:

a) продукти, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1952/2005, когато е прибрана реколтата в Общността;

б) продукти, приготвени от продукти, посочени в член 1 от настоящия регламент, когато е прибрана реколтата в Общността или са внесени от трети страни в съответствие с член 9 от настоящия регламент.

3. Настоящият регламент не се прилага за:

а) хмел, събран от земя, притежавана от пивоварна, и използван от пивоварната в естествено или обработено състояние;

б) продукти, получени от хмел и обработени по договор от името на пивоварна, при условие че продуктите се използват от самата пивоварна;

в) хмел и продукти, получени от хмел, поставени в малки опаковки за продажба на частни лица за лична употреба;

г) продукти, произведени от изомеризирани продукти от хмел. Въпреки това, член 20 се прилага за продуктите, посочени в букви a), б) и в) от настоящия параграф 4. Без да се засяга параграф 3, буква а), само сертифициран хмел, сертифицирани продукти от хмел, приготвени от серти­ фициран хмел, и хмел, внесен от трети страни в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1952/2005, могат да се използват в производството на продукти, приготвени от хмел.


Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „неприготвен хмел“ означава хмел, който е преминал само през предварително сушене и пакетиране;

б) „приготвен хмел“ означава хмел, който е преминал през окон­ чателно сушене и окончателно пакетиран;

в) „хмел със семена“ означава хмел, търгуван със съдържание на семена, по-високо от 2 % от теглото им;

г) „хмел без семена“ означава хмел, търгуван със съдържание на семена, което не надхвърля 2 % от теглото им;

д) „запечатване“ означава затваряне на опаковката под официален надзор и по такъв начин, че средствата за затваряне да бъдат трайно повредени при отварянето на опаковката;

е) „затворен оперативен цикъл“ означава процес за подготвяне или обработване на хмел, извършван под официален контрол и по такъв начин, че нито хмел, нито обработени продукти да могат да бъдат добавени или премахнати по време на операцията. Затвореният оперативен цикъл започва с отварянето на запеча­ таната опаковка, която съдържа хмел или продуктите от хмел, които трябва да бъдат подготвени или обработени, и приключва със запечатването на опаковката, която съдържа обработените хмел или продукт от хмел;

ж) „партида“ означава определен брой опаковки с хмел или продукти от хмел със същите характеристики, представени по едно и също време за сертифициране от същия индивидуален или асоцииран производител или от същия обработвател;

з) „места за отглеждане на хмел“ означава производствените области или райони в списъка, изготвян от заинтересованите държави-членки;

и) „концентриран хмел на прах“ означава продукт, получен, като се въздейства с разтворител върху продукта, получен след смилането на хмел, който съдържат всички негови натурални елементи;

й) „компетентен сертифициращ орган“ означава органът или отделът, упълномощени от държавата-членка за извършване на сертифи­ циране и за одобряване и контрол на центровете за сертифициране;

к) „маркировка“ означава етикетиране и идентифициране;

л) „център за сертифициране“ означава място, на което се извършва сертифициране;

м) „представители на компетентен сертифициращ орган“ означава персоналът, назначен от компетентния сертифициращ орган или назначен от трета страна и упълномощен от компетентния серти­ фициращ орган за извършване на задълженията по сертифицирането;

н) „официален надзор“ означава надзорът над сертификационната дейност, упражняван от компетентния сертифициращ орган или негови представители;

о) „изомеризирани продукти от хмел“ означава продукт от хмел, в който алфа киселините са били почти напълно изомеризирани.


ГЛАВА 2


ХМЕЛ


Член 3

Хмел, представен за сертифициране

1. Всяка партида с хмел, представена за сертифициране, се придружава от писмена декларация, подписана от производителя, която съдържа следните данни:

a) име и адрес на производителя;

б) година на реколтата

в) сорт г) място на производство;

д) референтен номер на партидата в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), предвиден в член 17 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета4, или референтен номер в поземления регистър или еквивалентен на него номер; е) брой на опаковките в партидата.

2. Декларацията, предвидена в параграф 1, придружава партидата с хмел през всички операции на преработка или смесване и при всички случаи до издаването на сертификата.


Член 4

Пазарни изисквания

1. С оглед да бъде сертифициран, хмелът следва да отговаря на условията, посочени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета, и на минималните пазарни изисквания, определени в приложение I към настоящия регламент.

2. Съответствието с минималното пазарно изискване за съдържание на влага в хмела се проверява от представители на компетентния сертифициращ орган чрез използване на един от методите, описани в приложение II, дял Б. Методът, описан в приложение II, дял Б, точка 2, се одобрява от компетентния сертифициращ орган и трябва да дава резултати със стандартно отклонение под 2,0. В случай на възникване на спор съответствието се проверява чрез метода, описан в приложение II, дял Б, точка 1.

3. Съответствието с минималните пазарни изисквания без съдър­ жанието на влага се проверява в съответствие с нормалната търговска практика. При възникване на спор, обаче, се използва методът, описан в приложение II, дял В.


Член 5


Вземане на проби По смисъла на контролните методи, посочени в член 4, параграфи 2 и 3, пробите се вземат и обработват в съответствие с метода, описан в приложение II, дял А, Вземат се проби от всяка партида, най-малко от една опаковка на всеки 10 и, във всички случаи, поне по две опаковки от партида.


Член 6

Процедура за сертифициране 1. Процедурата за сертифициране включва издаването на сертификат, както и маркировка и запечатване на опаковките.

2. Сертифицирането се извършва преди предлагането на продукта за продажба и, във всички случаи, преди преработката му.


1.Извършва се в срок до 31 март през годината, следваща годината на прибиране на реколтата. Държавите-членки могат да определят по-ранна дата.

3. Маркировката се нанася в съответствие с приложение III, под официален контрол и след запечатване, върху единичната опаковка, в която продуктът ще се пласира.

4. Процедурата за сертифициране се извършва в земеделското стопанство или в центровете за сертифициране.

5. Когато след сертифицирането се измени опаковката на хмела, със или без допълнително обработване, хмелът подлежи отново на процедура за сертифициране.


Член 7


Смесване

1. Хмел, сертифициран в съответствие с настоящия регламент, може да се смесва само под официален контрол в центровете за сертифициране.

2. Хмел, предназначен за смесване, трябва да идва от една производствена област и да бъде от една реколта и от един сорт.

3. Като изключение от параграф 2 се разрешава смесването на сертифициран хмел с произход от Общността, когато е от една реколта, но от различни сортове и от различни места на произ­ водство, за производството на прах и екстракти, при условие че в сертификата, придружаващ продукта, са обявени:

a) използваните сортове, местата на производство на хмела и годината на реколтата;

б) процентното тегло на всеки сорт, използван в смесването; ако са използвани продукти от хмел в комбинация с шишарки от хмел за производството на продукти от хмел или са използвани различни продукти от хмел — процентното тегло на всеки сорт на основата на количеството шишарки от хмел, използвано за производството на входящите продукти;

в) референтните номера на сертификатите, издадени за изпол­ звания хмел и продукти от хмел.


Член 8

Препродажба

В случай на препродажба на хмел в рамките на Общността след разделянето на сертифицирана партида продуктът се придружава от фактура или от търговски документ, изготвен от доставчика, върху който е посочен референтният номер на сертификата. Фактурата или търговският документ трябва също да съдържат следната информация, взета от сертификата:

a) местоназначението на продукта;

б) брутното и/или нетното тегло

в) мястото на производство;

г) годината на реколтата;

д) сортът.


ГЛАВА 3

ПРОДУКТИ ОТ ХМЕЛ


Член 9

Процедура за сертифициране

1. Процедурата за сертифициране включва издаването на серти­ фикати, както и маркировката и запечатването на опаковките.

2. Сертифицирането се извършва преди предлагането на продукта за продажба.

3. Маркировката се нанася в съответствие с приложение III, под официален контрол и след запечатване, върху единичната опаковка, в която продуктът ще се продава.

4. Процедурата за сертифициране се извършва в центровете за сертифициране.

5. Когато след сертифицирането се измени опаковката на хмеловия продукт, със или без допълнително обработване, продуктът подлежи отново на процедура за сертифициране.


Член 10


Приготвяне в затворен оперативен цикъл

1. Приготвен хмел, произведен от хмел, който е бил серти­ фициран, преди да бъде обработен, не може да бъде сертифициран, освен ако приготвянето не е извършено в затворен оперативен цикъл. Първата алинея се прилага също и за продукти, приготвени от хмел, посочени в член 1, параграф 4.

2. Когато хмелът е обработен в център за сертифициране:

a) сертификатът се издава едва след подготовката;

б) първичният неприготвен хмел се придружава от декларацията, посочена в член 3, параграф 1.

3. На партидата с първичен неприготвен хмел се дава идентифи­ кационен номер, преди да се извърши приготвянето ?. Този номер се поставя на сертификата, който се издава за приготвения хмел.

4. С изключение на веществата, изброени в приложение IV, в затворения оперативен цикъл могат да влизат само сертифици­ раният хмел и продукти от хмел, посочени в член 1, параграф 4 от настоящия регламент. Те могат да влязат само в състоянието, в което те са били сертифицирани.

5. Когато по време на производството на екстракт с използване на въглероден диоксид се налага прекъсване на преработка в затворения оперативен цикъл поради технически причини, предста­ вителите на компетентния сертифициращ орган осигуряват запечат­ ването на опаковката, съдържаща междинния продукт в момента на прекъсването. Печатите могат да се счупят само от представителите на компетентния сертифициращ орган, когато преработка се възобнови


Член 11


Официален контрол по време на производство на продукти от хмел


1. Когато се произвеждат продукти от хмел, представителите на компетентния сертифициращ орган присъстват винаги когато се извършва преработка. Те упражняват съответен надзор на всеки етап на преработката, от отварянето на запечатаните опаковки, съдържащи хмел или продукти от хмел, предназначени за преработка, до завършване на опаковането, запечатването и марки­ рането на продукта от хмел. Отсъствието на представителите на компетентния сертифициращ орган е разрешено, когато с технически средства, одобрени от компетентния сертифициращ орган, може да се гарантира спазването на разпоредбите на настоящия регламент.

2. Преди въвеждането на друга партида в преработвателната система представителите на компетентния сертифициращ орган се уверяват чрез официален контрол, че преработвателната система е празна поне до необходимата степен, за да се гарантира, че елементи от двете партиди няма да се смесят. Ако в някои части на преработвателната система, например в смесителите или херметизаторите, останат хмел, продукти от хмел, отработен хмел или друг продукт, получен от хмел, докато се извършва преработката на друга партида, частите трябва да се изключат от преработвателната система чрез подходящи технически средства и под официален контрол. Те могат отново да се свържат с преработвателната система само под официален контрол. Не се разрешава наличието на физическа връзка между преработ­ вателната линия за концентриран хмел на прах и тази за неконцен­ триран хмел на прах, докато едната или другата линия работят.


Член 12


Информация и документация

1. Операторите на заводите за преработка на хмел осигуряват представителите на компетентния сертифициращ орган с цялата информация, свързана с техническата схема на преработвателния завод.

2. Операторите на заводите за преработка на хмел водят точна документация относно количеството хмел, което преминава през преработка. За всяка партида с хмел за преработка се изготвя доку­ ментация, която съдържа подробни данни за теглото на входящия продукт и на обработения продукт. По отношение на входящия продукт документите съдържат освен това и референтния номер на сертификата за всички хмелови партиди, които участват, и сортовете хмел. Ако в една партида са използвани няколко сорта, съответните им тегловни дялове трябва да се отбележат в документацията. По отношение на обработения продукт в документацията също се отбелязва сортът или, ако обработения продукт е смесен продукт, сортовия състав. Цялото тегло се закръгля до най-близкия килограм.

3. Документацията за количеството хмел, което преминава през преработка, се изготвя под официален контрол и подписан от пред­ ставителите на компетентния сертифициращ орган веднага след приключване на преработката на партидата. Тя се съхранява от оператора на преработвателния завод за срок от поне три години.


Член 13


Промяна на опаковката


1. Докато са в обращение, хмел на прах и екстракти от хмел не претърпяват промяна на опаковката със или без допълнителна преработка, освен ако промяната се извърши под официален контрол.

2. Когато се извърши промяна на опаковката без никаква преработка на продукта, новата процедура за сертифициране включва единствено:

a) маркировката на новата опаковка;

б) вписването в оригиналния сертификат на тази маркировка и промяната на опаковката.


Член 14


Смесване


1. Продукти от хмел, сертифицирани в съответствие с настоящия регламент, могат да бъдат смесвани само под официален контрол в центрове за сертифициране.

2. Сертифицираните продукти от хмел, приготвени от серти­ фициран хмел с произход от Общността, които са от една реколта, но от различни сортове и от различни места за произ­ водство на хмел, могат да се смесват при производството на прах от хмел и екстракт от хмел, при условие че в сертификата, придружаващ продукта, са посочени:

a) използваните сортове, местата на производство на хмела и годината на прибиране на реколтата;

б) процентното тегло на всеки сорт, използван в смеската; ако са използвани продукти от хмел в комбинация с шишарки от хмел за производството на продукти от хмел или са използвани различни продукти от хмел — процентното тегло на всеки сорт на основата на количеството шишарки от хмел, използвано за производството на входящите продукти;

в) референтните номера на сертификатите, издадени за изпол­ звания хмел и продукти от хмел.


Член 15

Препродажба В случай на препродажба на продукти от хмел в рамките на Общността след разделянето на сертифицирана партида продуктът се придружава от фактура или от търговски документ, изготвен от продавача, върху който е посочен референтният номер на сертификата. Във фактурата или търговския документ също фигурира следната информация, взета от сертификата:

a) местоназначението на продукта;

б) брутното и/или нетното тегло;

в) мястото на производство;

г) годината на реколтата;

д) сортът.

е) мястото и датата на преработка.ГЛАВА 4


СЕРТИФИКАТ И МАРКИРОВКА


Член 16


Сертификат

1. Сертификатът се издава на етапа на пускането на пазара, за който се прилагат минималните изисквания за пускане на пазара.

2. Когато става въпрос за шишарки от хмел, сертификатът включва поне следните вписвания:

a) описанието на продукта;

б) референтния номер на сертификата;

в) нетното и/или брутното тегло;

г) производствената област или мястото на производство на хмела, посочени в член 4, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1952/2005; д) годината на реколтата; е) сорта; ж) посочването „хмел със семена“ или „хмел без семена“, в зави­ симост от случая; з) поне едно от вписванията, изброени в приложение V, нанесени от компетентния сертифициращ орган.

3. Когато става въпрос за продукти, приготвени от хмел, освен вписванията, изброени в параграф 2, сертификатът включва и мястото и датата на преработка: 4. Референтният номер на сертификата, посочен в параграф 2, буква б), се състои от кодови означения в съответствие с приложение VI, центърът за сертифициране, държавата-членка, годината на прибиране на реколтата и съответната партида. Референтният номер е един и същ за всички опаковки от една партида.


Член 17


Информация върху опаковката Върху всяка опаковка се отбелязват поне следните вписвания на един от езиците на Общността:

a) описанието на продукта, включително и посочването „хмел със семена“ или „хмел без семена“, в зависимост от случая, както и „неприготвен хмел“ и „приготвен хмел“, в зависимост от случая;

б) сортът или сортовете;

в) референтният номер на сертификата.

Тези вписвания се правят с четливи, незаличими знаци с еднакъв размер


Член 18


Хмел от експериментални сортове

Когато става въпрос за хмел от експериментални сортове в процес на разработване и създадени от изследователски институт в собствени помещения или от производител от името на такъв институт, вписванията, посочени в член 16, параграф 2, буква е) и член 17, буква б), могат да се заменят с наименование или номер, идентифициращи въпросния сорт.


Член 19

Доказателство за сертифициране Вписванията върху всяка опаковка и сертификатът, който придружава продукта, съставляват доказателство за сертифициране.


ГЛАВА 5


ИЗКЛЮЧЕНИЯ


Член 20


Специфични изисквания

1. В случая, посочен в член 1, параграф 3, буква а), за всяка реколта собственикът на пивоварната в срок до 15 ноември всяка година или по-късно изпраща на компетентния сертифициращ орган декларация за отглежданите сортове, произведените коли­ чества, местата на производство и засетите площи заедно с рефе­ рентния номер по ИСАК или референтния номер в поземления регистър или официален еквивалент от него. В допълнение, параграф 2, букви a)—г) и е) се прилагат mutates mutandis, освен когато хмелът е обработен или се използва в естественото му състояние в самата пивоварна.

2. В случая, посочен в член 1, параграф 3, буква б), при влизането на хмела в предприятието, за да бъде обработен, компет­ ентния сертифициращ орган издава документ по искане на пиво­ варната, в който се правят поне следните вписвания по време на обработвателните операции:

a) идентификационен номер на договора;

б) пивоварната получател;

в) преработвателното предприятие;

г) описание на преработения продукт;

д) референтният номер на сертификата или удостоверение за екви­ валентност на първичния хмел;

е) теглото на преработения продукт. На документа, посочен в първата алинея, се дава референтен номер, който трябва да се постави и върху опаковката. Когато става въпрос за смесени продукти от хмел, в документа и върху опаковката се добавя следното указание: „Смес от хмел за лично ползване; не може да се продават“

В случая, посочен в член 1, параграф 3, буква в), теглото на опаковката не може да надвишава:

a) 1 kg за шишарки или прах;

б) 300 g за екстракт, прах и новите изомеризирани продукти; Върху опаковката трябва да фигурира описанието на продукта и теглото му.


ГЛАВА 6


СЕРТИФИЦИРАЩИ ОРГАНИ


Член 21


Компетентен сертифициращ орган


1. Държавите-членки назначават компетентния сертифициращ орган и осигуряват въвеждането на необходимия контрол и наръчник с процедурите, за да гарантират минимално качество на хмела и продукти от хмел, както и проследимост.

2. Компетентният сертифициращ орган или неговите предста­ вители, извършват сертифицирането. Той трябва да има съот­ ветстващи ресурси за изпълнение на задълженията си.

3. Компетентният сертифициращ орган отговаря за осигуряване на съблюдаването на разпоредбите на настоящия регламент. Осъществяването на постоянен контрол върху спазването на разпо­ редбите или честотата на контрола се определя от държавата- членка на основата на анализа на риска като минималната честота е веднъж на месец. Ефективността на параметрите на анализа на риска, използвани през предходните години, се оценяват на годишна база.


Член 22


Одобрение на центровете за сертифициране


1. Компетентният сертифициращ орган акредитира центрове за сертифициране, които са юридически лица или имат достатъчно правоспособност, за да бъдат субект, съгласно националното зако­ нодателство, с права и задължения и им осигурява съответстващи благоприятни условия за извършване на необходимите задачи, свързани с вземането на проби, както и на аналитичните, статисти­ ческите и документните задачи. На основата на анализ на риска, най-малко два пъти на календарна година компетентният сертифициращ орган извършва проверки на случаен принцип на място на центровете за сертифициране, за удостоверяване на съответствие с предходната алинея. Ефективността на параметрите на анализа на риска, използвани през предходните години, се оценява на годишна база.

2. Когато се констатира, че при приготвянето на продукти от хмел са използвани неразрешени компоненти или че използваните компоненти не са съобразени с вписванията в сертификата, пред­ видени в член 16, и ако това може да бъде приписано на пред­ намерено действие или тежко нарушение от страна на засегнатият център за сертифициране, компетентният сертифициращ орган отменя одобрението на центъра за сертифициране.

Одобрението не може да бъде възстановено по-рано от 12 месеца след датата на отмяната. По молба на центъра за сертифициране, на който е отменено одобрението, тя се възстановява след две години или, в по-тежки случаи, три години след датата на отмяната.


ГЛАВА 7

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ НА СПИСЪЦИ


>M1


Член 23


Уведомяване на Комисията 1. Най-късно до 30 юни всяка година държавите-членки произ­ водителки предоставят на Комисията:

а) списък на площите за отглеждане на хмел;

б) списък на сертифициращите центрове и кодовете на всеки от тях;

в) названията и адресите на компетентните сертифициращи органи.

2. Уведомленията, посочени в параграф 1, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията5.


>B


Член 24

Публикуване на списъци Комисията гарантира, че списъкът с местата за производство на хмел и списъкът с центровете за сертифициране и кодовите им номера са ежегодно актуализирани и достъпни на интернет стра­ ницата на Комисията6.


ГЛАВА 8


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 25


Отмяна


Отменят се Регламент (ЕИО) № 1784/77 и Регламент (ЕИО) № 890/78.


Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение VII.


Член 26


Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетият ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Той се прилага от 1 април 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.ПРИЛОЖЕНИЕ I


МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ШИШАРКИ ОТ ХМЕЛ


(посочени в член 4)


Характеристики Описание Максимално съдържание ( % от теглото)
    приготвен хмел неприготвен хмел
a) влага Съдържание на вода 12 14
б) листа и стъбла Листни части от филизи по клонките, филизи по клонките, листни или шишаркови стълбчета; за да бъдат категоризирани като дръжки, шишар­ ковите стълбчета трябва да са по- дълги от 2,5 cm 6 6
в) отпадъчен хмел Малки частици, получени в резултат на машинно прибиране на реколтата, с различен цвят от тъмнозелен и черен, които обикновено не са от шишарките; посоченото максимално съдържание може да включва частици от хмелови сортове, различни от тези за сертифициране, които достигат до 2 % от теглото 3 4
г) в случай на „хмел без семена“, семена Зрял шишарков плод 2 2


>B ПРИЛОЖЕНИЕ II


Методи, посочени в член 4, параграф 2 и член 5 А.


МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ


При вземането на проби от шишарки от хмел за определяне на съдър­ жанието на влага, а при необходимост и на примеси, се използва следната процедура:


1. Вземане на проби

a) Опакован хмел Взема се тегловна част, пропорционална на теглото на опаковката, от броя пакети, определени в член 5. Необходимо е да се вземат достатъчно проби, за да се гарантира наличието на достатъчно шишарки, за да са представителни за опаковката.

б) Хмел на купчина Вземат се равни части от пет до десет различни места в купчината както от повърхността, така и от различни дълбочини, и се съставя пробата. Пробата се поставя в съд възможно най-бързо. За да се избегне бързото влошаване на качеството на пробата, хмелът трябва да е в такова коли­ чество, че след затваряне на съда да се получи силно уплътняване. Теглото на пробата трябва да бъде над 250 g.

2. Смесване Пробите трябва внимателно да се смесят, за да са представителни за цялата партида.

3. Вземане на под-проби След смесването се вземат една или повече представителни проби и се поставят във водонепропусклив, херметичен съд като например метална кутия, стъклен буркан или пластмасова торбичка, освен в случаите, когато трябва да се провери само съдържанието на външни тела. 4. Съхранение Освен по време на транспортиране пробите трябва да се съхраняват на студено място. Необходимо е да се вземат мерки за предоставяне на възможност за възстановяване на стайната температура вътре в съда с пробите, преди той да се отвори за проверка или анализ.


Б. МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЛАГА В ХМЕЛА 1. Метод

i) Пробите за съдържание на влага не трябва да се смилат. Важно е те да са в контакт с въздуха само за минималното време, необходимо за прехвърлянето им от съда до измерителния съд (който трябва да има капак). Апаратура Везни с чувствителност до 0,005 g. Сушилня с електрическо загряване и с терморегулиране от 105 до 107 °C (ефикасността на сушилнята се проверява чрез изпитване с меден сулфат). Метални съдове с диаметър от 70 до 100 mm, с дълбочина от 20 до 30 mm и съоръжени с добре прилягащи капаци. Обикновени изпарители, в които могат да се поместят съдовете и които съдържат сикатив като например индикатор силициев гел


Метод

Хмел с тегло от 3 до 5 g се прехвърля в съда и се поставя капакът, преди да се претегли хмелът. Премерването се извършва възможно най- бързо.

Капакът се маха и съдът се поставя в сушилнята точно за един час. Капакът се слага отново, чашата се поставя в сушилня за охлаждане най-малко за 20 минути и след това съдът се претегля. Изчисление Загубата на тегло се изчислява като процент от първоначалното тегло на хмела. Максималното отклонение за едно изчисление е 1 %.


2. Метод

ii) Метод, при който се използва електронна машина за претегляне, която изсушава хмела с инфрачервени лъчи или горещ въздух, или елек­ трическа измервателна апаратура, която отчита на ск?ла степента на влажност на взетата проба.

В. МЕТОД ЗА ПРОВЕРКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРИМЕСИ


1. Определяне на съдържанието на листа, стъбла и отпадъци Пресяват се пет проби по 100 грама всяка (или една проба от 250 грама), като се използва сито с отвори от 2 до 3 mm. Събират се прашецът от хмел, отпадъците и семената и ръчно се отделят семената.

Пробите се оставят на страна. Прехвърля се съдържанието на ситото с отвори от 2 до 3 mm в сито с отвори от 8 до 10 mm и отново се пресява. От ситото ръчно се събират шишарки от хмел, листата, стъблата и примесите, макар че листата на шишарките, семената, отпадъчният прашец от хмел и някои листа и стъбла минават през него. Всичко това се сортира ръчно и се разделя на следните групи:

1. листа и стъбла,

2. хмел (листа на шишарки, шишарки от хмел и прашецът от хмел),

3. отпадъци,

4. семена. Макар и да е изключително трудно да се отделят прецизно отпадъците и прашецът от хмел, има възможност, като се използва сито с размер на мрежата 0,8 милиметра, да се определят приблизително относителните дялове на отпадъците и прашецът от хмел. При изчисляването на съотношението на прашеца от хмел, трябва да се вземе предвид, че плътността на прашеца от хмел е четири пъти по- голяма от тази на отпадъците.

Различните групи се претеглят и се определят като процент от теглото на първоначалната проба.

2. Определяне на съдържанието на семена Проба с тегло 25 g се поставя в метален съд с капак и се загрява в сушилня за два часа при температура 115 °C, за да се неутрализира лепкавата смола. Изсушената проба се увива в груб памучен плат и силно се търка или удря, за да се отделят семената от хмела. Изсушеният и ситно натрошен хмел се отделя от семената с помощта на дробилка или метално сито с отвори от 1 mm. Частиците останали по семената се отделят, като се използва наклонена повърхност, покрита с гласпапир или някакъв друг метод, който води до същия резултат, т.е. задържа стъблата и други тела и позволява на семената да паднат. Претеглят се семената и се определят като процент от теглото на първоначалната проба.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МАРКИРАНЕ НА ОПАКОВКИТЕ (посочено в член 6, параграф 3 и член 9, параграф 3 Опаковките, в зависимост от техния вид, се маркират, както следва: a) за шишарки от хмел, опаковани в бали или пакети:

— отпечатване върху опаковката или

— отпечатване върху залепващ се печат;

б) за прах от хмел в пакети:

— отпечатване върху пакета или

— отпечатване върху залепващ се печат.

в) за прах от хмел или екстракт от хмел в метални кутии:

— отпечатване върху кутията или

— отпечатване върху залепващ се печат или щамповане върху метала.

г) за запечатани опаковки, съдържащи партида от пакети или кутии с прах или екстракт:

— отпечатване върху запечатаната опаковка или върху залепващ се печат и

— отпечатване върху всеки пакет или всяка кутия с прах или екстракт в запечатаната опаковка или върху залепващия се печат на нея.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Веществата, посочени в член 10, параграф 4

Разрешени вещества при стандартизирането на хмелов екстракт:

1. глюкозен сироп; 2. екстракт с гореща вода, приготвен от хмел.


ПРИЛОЖЕНИЕ V


ВПИСВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 16, параграф 2, буква з)

— на български език: Сертифициран продукт

— Регламент (ЕО) № 1850/2006,ПРИЛОЖЕНИЕ VI

КОДИФИЦИРАНЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ НОМЕРА НА СЕРТИФИКАТИТЕ (посочено в член 16, параграф 4)

1. ЦЕНТЪР ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

Число между 0 и 100, съобщено от държавата-членка.

2. ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА СЕРТИФИЦИРАНЕ

BE за Белгия

BG за България

CZ за Чешката република

DK за Дания

DE за Германия

EE за Естония

EL за Гърция

ES за Испания

FR за Франция

IE за Ирландия

IT за Италия

CY за Кипър

LV за Латвия

LT за Литва

LU за Люксембург

HU за Унгария

MT за Малта

NL за Нидерландия

AT за Австрия

PL за Полша

PT за Португалия

RO за Румъния

SI за Словения

SK за Словакия

FI за Финландия

SE за Швеция

UK за Обединеното кралство


3. ГОДИНА НА РЕКОЛТАТА

Последните две цифри от годината на реколтата.

4. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАРТИДАТА

Номерът, даден на партидата от компетентния сертифициращ орган

(например 12 BE 77 170225).
ПРИЛОЖЕНИЕ VII


Таблица на съответствието (посочена в член 25)


Регламент (ЕИО) № 1784/77 Регламент (ЕИО) № 890/78 Настоящият регламент
    Член 1, параграф 1
Член 1, параграф 1   Член 1, параграфи 2 и 3
Член 7   Член 1, параграф 4
Член 6, параграф 1   Член 1 Член 2
  Член 2 Член 3
  Член 3 Член 4
  Член 4 Член 5
Член 1, параграфи 2—5 Член 7 Член 6
  Член 8 Член 7
  Член 9а Член 8
Член 1, параграфи 2—5 Член 7 Член 9
  Член 8 Член 10
  Член 8а, параграфи 1 и 2 Член 11
  Член 8а, параграфи 3 и 4, 5 Член 12
  Член 9 Член 13
Член 8   Член 14
  Член 9а Член 15
Член 2, параграф 1   Член 16, параграф 1
Член 5, параграф 1 Членове 5 и 5а Член 16, параграф 2
Член 5, параграф 2   Член 16, параграф 3
  Член 6, параграфи 1 и 2 Член 16, параграф 4
Член 4   Член 17
Член 5а   Член 18
Член 3   Член 19
  Член 10 Член 20
Член 1, параграф 6   Член 21
  Член 8а, параграф 8 Член 22
Член 9 Член 6, параграф 3 и член 11 Член 23
    Член 24
    Член 25
    Член 26
  Приложение I Приложение I
  Приложение II Приложение II
  Приложение IV Приложение III
  Приложение V Приложение IV
  Приложение II А Приложение V
  Приложение III Приложение VI
    Приложение VII


_________________________

1 ОВ L 314, 30.11.2005 г., стр. 1, поправен в ОВ L 317, 3.12.2005 г., стр. 29.

2 ОВ L 200, 8.8.1977 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

3 ОВ L 117, 29.4.1978 г., стр. 43. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2125/2004 (ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 8).(

4 ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр.

5 ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.

6 http://ec.europa.eu.ПРИЛОЖЕНИЕ I


Untitled Page