РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи

Обн. L ОВ. бр.315 от 28 Ноември 2003г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменен със:


>M1 Регламент (ЕО) № 707/2006 на Комисията от 8 май 2006 година

>M2 Регламент (ЕО) № 376/2007 на Комисията от 30 март 2007 година

>M3 Регламент (ЕО) № 1056/2008 на Комисията от 27 октомври 2008 година

>M4 Регламент (ЕС) № 127/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година

>M5 Регламент (ЕС) № 962/2010 на Комисията от 26 октомври 2010 година


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. за общите правила в областта на гражданската авиация и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)1 (наричан по-долу „Основния регламент“), и по-специално членове 5 и 6 от него; като има предвид, че:

(1) Основният регламент установява общи основни изисквания за осигуряване на високо унифицирано ниво на безопасност в гражданската авиация и защита на околната среда; той изисква Комисията да приеме необходимите правила за прилагане, за да се осигури уеднаквеното им прилагане; той създава Европейска агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“), която да подпомага Комисията при разработването на такива правила за прилагане.

(2) Съществуващите авиационни изисквания в областта на техническото обслужване, посочени в приложение II към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета2, ще бъдат отменени от 28 септември 2003 г.

(3) Е необходимо да се приемат общи технически изисквания и административни процедури за осигуряване на поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, авиационните продукти, части и устройства, които са предмет на Основния регламент.

(4) От организациите и персонала, участващи в техническото обслужване на продукти, части и устройства, следва да се изисква да отговарят на определени технически изисквания, за да докажат своята възможност и средства да изпълняват задълженията, свързани с техните привилегии; от Комисията се изисква да приеме мерки за определяне на условията за издаване, поддържане, изменение, временно прекратяване и анулиране на сертификати, които удостоверяват това съответствие.


(5) Необходимостта да се осигури еднаквост при прилагането на общите технически изисквания в областта на поддържане на летателната годност на авиационните части и продукти изисква компетентните органи да следват общи процедури, за да може да се оцени съответствието с тези изисквания; Агенцията трябва да разработи спецификации за сертифи­ циране, за да улесни необходимото регулативно уеднак­ вяване.

(6) Е необходимо да се осигури достатъчно време на авиа­ ционната промишленост и администрациите на държавите- членки за привеждане в съответствие към новата регулаторна рамка; необходимо е също така да се признае продължа­ ващата валидност на сертификатите, издадени преди влизането в сила на този регламент, в съответствие с член 57 от Основния регламент.

(7) Предвидените в настоящия регламент мерки се основават на становището на Агенцията3 в съответствие с член 12, параграф 2, буква б) и член 14, параграф 1 от Основния регламент.

(8) Предвидените в настоящия регламент мерки са в съот­ ветствие със становището на Комитета към Европейската агенция за авиационна безопасност4, създаден по член 54, параграф 3 от Основния регламент,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1


Цел и приложно поле

1. Настоящият регламент установява общи технически изисквания и административни процедури за осигуряване поддър­ жането на летателната годност на въздухоплавателни средства, включително всички компоненти за монтиране в тях, които са:

а) регистрирани в държава-членка, или

б) регистрирани в трета страна и се използват от оператор, над чиято дейност дадена държава-членка упражнява надзор.

2. Параграф 1 не се прилага за въздухоплавателни средства, чийто регулативен надзор за безопасност е прехвърлен на трета страна и които не се използват от оператор в Общността, както и за въздухоплавателните средства, посочени в приложение II към Основния регламент.

3. Разпоредбите на настоящия регламент, свързани с търговския въздушен транспорт, се прилагат за лицензираните авиационни превозвачи, както са определени по правото на Общността.Член 2


Определения

В приложното поле на Основния регламент се използват следните определения:

а) „въздухоплавателно средство“ означава всяка машина, която може да се поддържа в атмосферата от реакциите на въздуха, различни от реакциите на въздуха срещу земната повърхност;

б) „персонал, отговарящ за сертифицирането“ означава персоналът, който отговаря за повторното въвеждане в експлоатация на въздухоплавателно средство или компонент след извършване на техническо обслужване;

в) „компонент“ означава двигател, витло, част или уред;

г) „поддържане на летателната годност“ означава всички процеси, гарантиращи, че по всяко време от срока на експлоатация въздухоплавателното средство отговаря на изискванията за летателна годност, които са в сила, и е годно за безопасна експлоатация;

д) „САВ“ означава Съвместни авиационни власти (JAA);

е) „ОАИ“ означава Общи авиационни изисквания (JAR);

ж) „голямо въздухоплавателно средство“ означава въздухоплавателно средство, класифицирано като самолет с максимална излетна маса повече от 5 700 кг, или вертолет с повече от един двигател;

з) „техническо обслужване“ означава една от дейностите или комбинация от основен ремонт, поправка, преглед, подмяна, модификация или отстраняване на дефекти от въздухопла­ вателно средство или компонент с изключение на предполетния преглед;

и) „организация“ означава физическо лице, юридическо лице или част от юридическо лице. Такава организация може да бъде създадена на повече от едно място на територията на държавите-членки или извън нея;

й) „предполетен преглед“ означава преглед, извършван преди полет, за да се установи дали въздухоплавателното средство е годно за планирания полет;


>M3

к) „въздухоплавателно средство ELA1“ означава всяко от следните европейски леки въздухоплавателни средства:

i) самолет, планер или мотопланер с максимална излетна маса (MTOM) под 1 000 kg, който не е класифициран като сложно въздухоплавателно средство, задвижвано от двигател;

ii) балон с максимален проектен обем на балонния газ или на горещия въздух не повече от 3 400 m3 за балоните с горещ въздух, 1 050 m3 за балоните с газ, 300 m3 за привързаните балони с газ;

iii) дирижабъл, проектиран за не повече от двама пътници и максимален проектен обем на балонния газ или на горещия въздух не повече от 2 500 m3 за дирижабли с горещ въздух и 1 000 m3 за дирижабли с газ;

л) „въздухоплавателно средство LSA“ означава лек спортен самолет, който притежава всички следни характеристики:

i) максимална излетна маса (MTOM) не повече от 600 kg;

ii) максимална скорост на сриване в конфигурация за кацане (VS0) не повече от 45 възела калибрирана въздушна скорост (CAS) при максимална сертифицирана излетна маса и най- критичния център на тежестта;

iii) максимална пътниковместимост не повече от две лица, включително пилота; iv) единичен нетурбинен двигател, снабден с витло;

v) салон, който не е херметически затворен;


>M4 м) „основно място на стопанска дейност“ е главното или регистри­ раното управление на дадено предприятие, в което биват упражнявани основните финансови функции и оперативен контрол върху дейностите, посочени в настоящия регламент. >BЧлен 3


Изисквания за поддържане на летателната годност


1. Поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство и компоненти се извършва в съответствие с разпоредбите на приложение I.

2. Организациите и персоналът, участващи в поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство и компоненти, включително техническото обслужване, отговарят на разпоредбите на приложение I и ако е целесъобразно, на разпоредбите на членове 4 и 5.


>M2

3. Чрез дерогация от параграф 1 поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство, притежаващо разрешение за полет, се осигурява въз основа на конкретните мерки за поддържане на летателната годност, определени в разрешението за полет, издадено в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията.

>M3

4. За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, всеки сертификат за преглед на летателната годност или равностоен документ, издаден в съответствие с изиск­ ванията на държавата-членка и валиден към 28 септември 2008 г., е валиден до датата на неговото изтичане или до 28 септември 2009 г., което от двете настъпи първо. След изтичането на неговата валидност компетентният орган може да преиздаде или да удължи еднократно сертификата за преглед на летателната годност или равностойния документ за една година, ако това е допустимо съгласно изискванията на държавата-членка. При последващо изтичане компетентният орган може да преиздаде или да удължи още веднъж сертификата за преглед на летателната годност или на равностойния документ за една година, ако това е допустимо съгласно изискванията на държавата-членка. Не се разрешава по-нататъшно преиздаване или продължаване на срока. Ако се прилагат разпоредбите от настоящата точка, при прехвърляне на регистрацията на въздухоплавателно средство в рамките на ЕС се издава нов сертификат за преглед на летателната годност в съответствие с M.A.904. >BЧлен 4


Одобряване на организации за техническо обслужване


1. Организациите, участващи в техническото обслужване на големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, и техни­ ческото обслужване на компоненти, предназначени да бъдат монтирани в тези въздухоплавателни средства, се одобряват в съот­ ветствие с разпоредбите на приложение II.


>M3

Одобренията за техническо обслужване, издадени или признати от държава-членка в съответствие с изискванията и процедурите на САВ и валидни преди влизането в сила на настоящия регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент. За тази цел, чрез дерогация от разпоредбите на 145.Б.50(2) от приложение II и поради различията, които съще­ ствуват между ОАИ 145 и приложение II, несъответствията от второ ниво, свързани с тези различия, могат да бъдат отстранени в срок от една година. Сертификатите за повторно въвеждане в експлоатация и сертификатите за разрешено пускане в експлоатация, издадени от организация, одобрена съгласно изискванията на САВ в рамките на споменатия едногодишен период, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

3. Персоналът, квалифициран да извършва и/или контролира безразрушително изпитване на конструкцията на въздухоплава­ телното средство и/или компоненти с цел поддържане на лета­ телната годност, на базата на стандарти, признати от държава- членка преди влизането в сила на настоящия регламент като осигуряващи еквивалентно ниво на квалификация, може да продължи да извършва и/или контролира такива изпитвания.

>M3

4. Сертификатите за повторно пускане в експлоатация и серти­ фикатите за разрешено пускане в експлоатация, издадени преди датата на влизане в сила на настоящия регламент от организация за техническо обслужване, одобрена съгласно изискванията на държавата-членка, се считат за равностойни на сертификатите, изисквани съгласно M.A.801 и M.A.802 от приложение I (част М), съответно.

>BЧлен 5

Персонал, отговарящ за сертифицирането


>M3

1. Персоналът, отговарящ за сертифицирането, трябва да бъде квалифициран в съответствие с разпоредбите на приложение III, с изключение на предвиденото в M.A.606(з), M.A.607(б), M.A.801 (г) и M.A.803 от приложение I и в 145.A.30(й) от приложение II (част 145) и допълнение IV към приложение II (част 145).

>B

2. Всеки лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателно средство и при необходимост и техническите ограничения, свързани с този лиценз, издаден или признат от дадена държава- членка в съответствие с изискванията и процедурите на САВ и валиден към датата на влизането в сила на настоящия регламент, се счита за издаден в съответствие с настоящия регламент.Член 6


Изисквания към организациите, осигуряващи обучение на персонала


1. Организациите, осигуряващи обучение на персонала, посочен в член 5, се одобряват в съответствие с приложение IV, за да имат право да:

а) провеждат признати курсове за основно обучение; и/или

б) провеждат признати курсове за обучение за определен вид; и

в) провеждат изпити; и

г) издават сертификати за обучение.


Всяко одобрение на организация, осигуряваща обучение за техническо обслужване, издадено или признато от държава-членка в съответствие с изискванията и процедурите на САВ и валидни при влизането в сила на настоящия регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

За тази цел, чрез дерогация от разпоредбите на 147.В.130(б) от приложение IV, несъответствията от второ ниво, свързани с различията между ОАИ 147 и приложение IV, могат да бъдат отстранени в срок от една година.Член 7


Влизане в сила


1. Настоящият регламент влиза в сила в деня след публику­ ването му в Официален вестник на Европейския съюз.


>M3 2. Чрез дерогация от разпоредбата на параграф 1:

а) разпоредбите на приложение I, с изключение на М.А.201 (з)(2) и М.А.708 (в), се прилагат от 28 септември 2005 г.;

б)M.A.201 (е) от приложение I се прилага за въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, използвани от превозвачи от трети държави, считано от 28 септември 2009 г.


>B

3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 държавите-членки могат да решат да не прилагат:


>M3 а) разпоредбите на приложение I за въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, до 28 септември 2009 г.;


>B б) разпоредбите на приложение I, подчаст I за въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен транспорт, до 28 септември 2008 г.;

в) следните разпоредби на приложение II до 28 септември 2006 г.:

— 145.А.30(д), елементи на човешкия фактор;

— 145.А.30(ж), приложими за големи въздухоплавателни средства с максимална излетна маса над 5 700 кг;

— 145.А.30(з)(1), приложими за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса над 5 700 кг;

— 145.А.30(й)(1), допълнение IV;

— 145.А.30(й)(2), допълнение IV;

г) следните разпоредби на приложение II до 28 септември 2008 г.:

— 145.А.30(ж), приложими за големи въздухоплавателни средства с максимална излетна маса не повече от 5 700 кг; 145.А.30(з)(1), приложими за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса не повече от 5 700 кг;

— 145.А.30(з)(2);

д) разпоредбите на приложение III, приложими за въздухопла­ вателни средства с максимална излетна маса над 5 700 кг до 28 септември 2005 г.;

е) разпоредбите на приложение III, приложими за въздухопла­ вателни средства с максимална излетна маса 5 700 кг или по- малко до 28 септември 2006 г.;


>M5 ж) за въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, различни от големите въздухоплавателни средства, необходимостта от спазване на приложение III (част 66) по отношение на следните разпоредби, до 28 септември 2011 г.:

— M.A.606 (ж) и M.A.801 (б), точка 2 от приложение I (част M),

— 145.A.30 (ж) и (з) от приложение II (част 145).


>B

4. Държавите-членки могат да издават одобрения във връзка с приложение II и приложение IV с ограничена продължителност до >M1 28 септември 2007 г.

5. Когато държава-членка използва разпоредбите на параграфи 3 и 4, тя трябва да уведоми Комисията и Агенцията.

6. Агенцията извършва оценка на влиянието на разпоредбите на приложение I към настоящия регламент, за да представи на Комисията становище, включващо възможни изменения на приложение I, преди 28 март 2005 г.


>M4 7. Чрез дерогация от параграф 1:

а) разпоредбите на точка М.А.706 (к) от приложение I (част М), се прилагат от 28 септември 2010 г.;

б) разпоредбите на точка 7.7 от допълнение I към приложение III (част 66) се прилагат считано от 28 септември 2010 г.;

в) организациите за техническо обслужване, одобрени в съот­ ветствие с раздел А, подчаст Е от приложение I (част М) или раздел А от приложение II (част 145), могат да продължат да издават сертификати за разрешено пускане в експлоатация, като използват Формуляр 1 на EASA (първоначално издаване), както е предвидено в допълнение II към приложение I (част М), както и допълнение I към приложение II (част 145), до 28 септември 2010 г.;

г) компетентните органи могат да продължат да издават серти­ фикати (предишно издаване), както е определено в допълнения III, V и VI към приложение I (част М), допълнение III към приложение II (част 145), допълнение V към приложение III (част 66) или допълнение II към приложение IV (част 147) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, в сила преди влизането в сила на настоящия регламент, до 28 септември 2010 г

д) сертификатите, издадени в съответствие с приложение I (част М), приложение II (част 145), приложение III (част 66) или приложение IV (част 147) преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, остават валидни, докато не бъдат изменени или отменени.

>B Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


>M4

ПРИЛОЖЕНИЕ I

(Част М)


>M4

СЪДЪРЖАНИЕ M.1.

РАЗДЕЛ А — ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


ПОДЧАСТ А — ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

M.A.101 Област на приложение


ПОДЧАСТ Б — ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

M.A.201 Отговорности

M.A.202 Докладване на събития


ПОДЧАСТ В — ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.A.301 Задачи по поддържане на летателната годност

M.A.302 Програма за техническо обслужване

M.A.303 Указания за летателна годност

M.A.304 Данни за модификации и ремонти

M.A.305 Система за записи във връзка с поддържане на летател- ната годност на въздухоплавателни средства

M.A.306 Технически дневник на оператора

M.A.307 Прехвърляне на документация относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателно средство

ПОДЧАСТ Г — СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

M.A.401 Данни за техническото обслужване

M.A.402 Изпълнение на техническото обслужване

M.A.403 Дефекти на въздухоплавателните средства


ПОДЧАСТ Д — КОМПОНЕНТИ

M.A.501 Монтаж

M.A.502 Техническо обслужване на компоненти

M.A.503 Компоненти с ограничен експлоатационен срок

M.A.504 Контрол на негодните за експлоатация компоненти


ПОДЧАСТ Е — ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

M.A.601 Област на приложение

M.A.602 Заявление

M.A.603 Обхват на одобрението

M.A.604 Ръководство за техническо обслужване на организацията

M.A.605 Помещения

M.A.606 Изисквания към персонала

M.A.607 Персонал, отговарящ за сертифицирането

M.A.608 Компоненти, оборудване и инструменти

M.A.609 Данни за техническо обслужване

M.A.610 Работни заявки за техническо обслужване

Стандарти за техническо обслужване

M.A.612 Сертификат за повторно пускане в експлоатация на въздухоплавателно средство

M.A.613 Сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент

M.A.614 Документация за техническо обслужване

M.A.615 Права на организацията

M.A.616 Организационни прегледи

M.A.617 Промени в одобрената организация за техническо обслужване

M.A.618 Продължаване валидността на одобрението

M.A.619 Несъответствия


ПОДЧАСТ Ж — ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.A.701 Област на приложение

M.A.702 Заявление

M.A.703 Обхват на одобрението

M.A.704 Спецификации на организацията за поддържането на летателната годност

M.A.705 Помещения

M.A.706 Изисквания към персонала

M.A.707 Персонал за преглед на летателната годност

M.A.708 Управление на поддържането на летателната годност

M.A.709 Документация

M.A.710 Преглед на летателната годност

M.A.711 Права на организацията

M.A.712 Система за качество

M.A.713 Промени в одобрената организация за поддържането на летателната годност

M.A.714 Съхраняване на записи

M.A.715 Продължаване валидността на одобрението

M.A.716 Несъответствия


ПОДЧАСТ З — СЕРТИФИКАТ ЗА ПОВТОРНО ПУСКАНЕ В ЕКС- ПЛОАТАЦИЯ

M.A.801 Сертификат за повторно пускане в експлоатация за въздухоплавателно средство

M.A.802 Сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент

M.A.803 Разрешително за пилот собственик


ПОДЧАСТ И — СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.A.901 Преглед на летателната годност

M.A.902 Валидност на сертификата за преглед на летателната годност

M.A.903 Прехвърляне на регистрация на въздухоплавателно средство в рамките на Европейския съюз

>M4

M.A.904 Преглед на летателната годност на въздухоплавателно средство, внесено в Европейския съюз

M.A.905 Констатации

РАЗДЕЛ Б — ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ


ПОДЧАСТ А — ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


M.B.101 Област на приложение

M.B.102 Компетентен орган

M.B.103 Приемливи средства за съответствие

M.B.104 Съхраняване на записи

M.B.105 Взаимен обмен на информация


ПОДЧАСТ Б — ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

M.B.201 Отговорности


ПОДЧАСТ В — ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.B.301 Програма за техническо обслужване

M.B.302 Освобождавания

M.B.303 Контрол на поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства

M.B.304 Анулиране, прекратяване и ограничаване


ПОДЧАСТ Г — СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ПОДЧАСТ Д — КОМПОНЕНТИ

ПОДЧАСТ Е — ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

M.B.601 Приложение

M.B.602 Първоначално одобрение

M.B.603 Издаване на одобрение

M.B.604 Непрекъснат контрол

M.B.605 Несъответствия

M.B.606 Промени

M.B.607 Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението

ПОДЧАСТ Ж — ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛ- НАТА ГОДНОСТ

M.B.701 Приложение

M.B.702 Първоначално одобрение

M.B.703 Издаване на одобрение

M.B.704 Непрекъснат контрол

M.B.705 Констатации

M.B.706 Промени

M.B.707 Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението

ПОДЧАСТ З — СЕРТИФИКАТ ЗА ПОВТОРНО ПУСКАНЕ В ЕКС- ПЛОАТАЦИЯ

ПОДЧАСТ И — СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.B.901 Оценка на препоръките

M.B.902 Преглед на летателната годност от компетентния орган

M.B.903 Констатации

Допълнение I— Споразумение за поддържане на летателната годност

Допълнение II — Сертификат за разрешено пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Допълнение III — Сертификат за преглед на летателната годност — Формуляр 15 на EASA

Допълнение IV — Система от класове и категории на одобрение на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част М) подчаст E и в приложение II (част 145)

Допълнение V — Сертификат за одобрение на организация за техническо обслужване съгласно приложение I (част М), подчаст Е

Допълнение VI — Сертификат за одобрение на организация за управление поддържането на летателната годност съгласно приложение I (част М), подчаст Ж

Допълнение VII — Сложни задачи по техническото обслужване Допълнение VIII — Ограничено техническо обслужване от пилота собстве- ник

>B

М.1 По смисъла на настоящата част, компетентният орган следва да бъде:

1. за надзор върху поддържане на летателната годност на отделно въздухоплавателно средство и издаването на сертификати за преглед на летателната годност –органът, определен от държавата-членка по реги­ страция;

2. за надзор на организацията, извършваща техническо обслужване, както е посочено в М.А., подчаст Е:

i) органът, определен от държавата-членка, в която се намира главното седалище на дейност на организацията;

ii) Агенцията, ако организацията се намира в трета страна.

3. за надзор на организацията, ръководеща поддържането на летателната годност, както е посочено в М.А., подчаст Ж:

i) органът, определен от държавата-членка, в която се намира главното седалище на дейност на организацията, ако одобрението не е включено в сертификата на въздушен превозвач,

ii) органът, определен от държавата-членка на оператора, ако одобрението е включено в сертификата на въздушен превозвач,

iii) Агенцията, ако организацията се намира в трета страна.

4. за одобряване на програми за техническо обслужване:

i) органът, определен от държавата-членка на регистрация,

ii) в случай на търговски въздушен транспорт, когато държавата-членка на оператора е различна от държавата на регистрация, одобреният орган, одобрен от посочените по-горе две държави преди одобрението на програмата за техническо обслужване,

iii) чрез дерогация от параграф 4

i), когато поддържането на летателна годност на въздухоплавателно средство, което не извършва търговски въздушен транспорт, се управлява от организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), върху която не се упражнява надзор от държавата-членка по регистрация, и само ако е съгласувано с държавата-членка по регистрация преди одобрението на програмата за техническо обслужване:

а) органът, определен от държавата-членка, отговаряща за упражня­ ването на надзор върху организацията за управление поддър­ жането на летателната годност, или

б) агенцията, ако организацията за управление поддържането на летателната годност се намира в трета държава.


>B РАЗДЕЛ А ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


ПОДЧАСТ А


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


М.А.101 Област на приложение В този раздел се установяват мерките, които следва да се предприемат, за да се осигури поддържане на летателната годност, включително техни­ ческото обслужване. Тук се определят и условията, на които трябва да отговарят лицата или организациите, участващи в управлението на поддържане на летателната годност.


ПОДЧАСТ Б

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ


М.А.201 Отговорности

а) Собственикът е отговорен за поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство и гарантира, че не се извършват полети, освен ако:

1. въздухоплавателното средство не се поддържа в летателна годност, и;

2. оперативното и аварийното оборудване не е правилно монтирано и е годно за експлоатация или е ясно обозначено като негодно за експлоатация; и

3. сертификатът за летателна годност е валиден; и

4. техническото обслужване на въздухоплавателното средство се извършва в съответствие с одобрена програма за техническо обслужване, както е посочено в М.А.302.

б) Когато въздухоплавателното средство е отдадено на лизинг, отговор­ ностите на собственика се прехвърлят върху лизингополучателя, ако:

1. лизингополучателят е определен в регистрационния документ; или

2. това е посочено в договора за лизинг. Когато в тази част се използва терминът „собственик“, той означава собственикът или лизингополучателят, според случая.

в) Всяко лице или организация, извършващи техническо обслужване, отговарят за изпълнените задачи.

>M3

г) Командирът на въздухоплавателното средство или в случай на търговски въздушен транспорт, операторът, отговаря за задоволителното извършване на предполетния преглед. Този преглед трябва да бъде извършен от пилота или друго квалифицирано лице. Не е необходимо той да се извършва от одобрена организация за поддръжка или персонал за сертифициране съгласно част 66.

>M3

д) За да изпълни отговорностите, посочени в буква а),

i) собственикът на въздухоплавателното средство може да възложи чрез сключване на договор изпълнението на задачите, свързани с поддържане на летателната годност, на организация за управление поддържането на летателната годност, както е посочено в раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М). В този случай орга­ низацията за управление поддържането на летателната годност поема отговорност за точното изпълнение на тези задачи.

ii) Собственик, който реши да управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство на своя отговорност, без договор, в съответствие с допълнение I, може да сключи и ограничен договор с организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), за разработването на програма за техническо обслужване и нейното одобрение в съответствие с

M.A.302. В този случай ограниченият договор прехвърля отговор­ ността за разработването и одобрението на програмата за техническо обслужване на организацията за управление поддържането на лета­ телната годност, с която е подписан договорът. >B

е) По отношение на голямо въздухоплавателно средство, за да изпълни отговорностите, посочени в буква а), собственикът на въздухоплава­ телното средство трябва да осигури изпълнението на задачите, свързани с поддържане на летателната годност, да се извършва от одобрена организация за поддържане на летателната годност. Трябва да се сключи писмен договор в съответствие с допълнение I.

В този случай организацията, ръководеща поддържането на летателната годност, поема отговорност за точното изпълнение на тези задачи.

ж) Техническото обслужване на големи въздухоплавателни средства, възду­ хоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт и техните компоненти трябва да се извършва от одобрена по част 145 организация за техническо обслужване.

з) В случай на търговски въздушен транспорт операторът е отговорен за поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, което експлоатира, и трябва:

1. да бъде одобрен, като част от сертификата за въздушен превозвач, издаден от компетентен орган в съответствие с М.А., подчаст Ж за въздухоплавателното средство, което експлоатира; и

2. да бъде одобрен в съответствие с част 145 или да сключи договор с такава организация; и

3. да осигури изпълнението на изискванията на буква а).

и) >M3 Когато държава-членка изисква от даден оператор да притежава удостоверение за търговски операции, различни от търговски въздушен транспорт, операторът трябва: ?

1. да бъде одобрен в съответствие с М.А., подчаст Ж за управление на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, което експлоатира, или да сключи договор с такава орга­ низация; и 2. да бъде одобрен в съответствие с М.А., подчаст Е или част 145 или да сключи договор с такава организация; и

3. да осигури изпълнението на изискванията на буква а).

й) Собственикът/операторът е отговорен за осигуряването на достъп на компетентните органи до организацията/въздухоплавателното средство, за да се определи постоянно спазване на изискванията на тази част.

>B

М.А.202 Докладване на събития

>M3

а) Всяко лице или организация, отговорни по М.А.201, трябва да докладват на компетентния орган, определен от държавата по регистрация, на организацията, отговаряща за типовия модел или допълнителния типов модел и, ако е приложимо, на държавата-членка на оператора, за всяко установено състояние на въздухоплавателното средство или компонента, което застрашава безопасността на полетите.

>B

б) Докладите се съставят по образец, установен от Агенцията, и съдържат цялата съответна информация за състоянието, която е известна на лицето или организацията.

в) Когато лицето или организацията, които поддържат въздухоплава­ телното средство, са сключили договор със собственика или оператора за извършване на техническо обслужване, лицето или организацията също докладват на собственика, оператора или организацията за управ­ ление на поддържането на летателната годност за всяко такова състояние, оказващо влияние върху въздухоплавателното средство или компонента на собственика или оператора.

г) Докладите трябва да се изготвят във възможно най-кратък срок, но във всеки случай не по-късно от 72 часа след установяването на състоянието, описвано в доклада, от лицето или организацията.


ПОДЧАСТ В


ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ


М.А.301 Задачи по поддържане на летателната годност Поддържането на летателната годност и функционирането както на опера­ тивното, така и на аварийното оборудване се осигуряват чрез:

1. извършване на предполетни прегледи;

>M4

2. Отстраняване в съответствие с данните, указани в точка М.А.304 и/или точка М.А.401, на всички дефекти и повреди, които оказват влияние върху безопасната експлоатация, като за всички големи въздухопла­ вателни средства или въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, се има предвид списъкът за минимално оборудване и списъкът с отклонения от конфигурацията, приложими за типа въздухоплавателно средство;

>B

3. изпълнение на цялото техническо обслужване в съответствие с дадената в М.А.302 одобрена програма за техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства;

4. за всички големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, анализ на ефек­ тивността по дадената в М.А.302 одобрена програма за техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

5. изпълнение на всички или някои от посочените по-долу изисквания в зависимост от това кои от тях са приложими:

i) указания за летателна годност; ii) оперативни указания, които засягат поддържането на летателната годност; iii) изискване на Агенцията за поддържане на летателната годност; iv) мерки, постановени от съответния компетентен упълномощен орган като незабавна реакция на проблем по безопасността; извършване на модификации и ремонти в съответствие с М.А.304;

7. установяване на обединена политика за незадължителните модификации и/или прегледи за всички големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателните средства, използвани за търговски въздушен транспорт;

8. извършване, при необходимост, на полети за проверка на техническото обслужване.

>M3

M.A.302 Програма за техническо обслужване

а) Техническото обслужване на всяко въздухоплавателно средство се орга­ низира в съответствие с програма за техническо обслужване.

б) Програмата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства и всички последващи изменения се одобряват от компетентния орган.

в) Когато поддържането на летателната годност се управлява от орга­ низация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), програмата за техническо обслужване и измененията в нея могат да бъдат одобрени по процедура за непряко одобрение.

i) в този случай процедурата за непряко одобрение се установява от организацията за управление поддържането на летателната годност като част от описанието на поддържането на летателната годност и се одобрява от компетентния орган, отговарящ за тази организация за управление поддържането на летателна годност.

ii) организацията за управление поддържането на летателна годност не използва процедурата за непряко одобрение, когато върху тази орга­ низация не се упражнява надзор от държавата-членка по регистрация, освен ако съществува споразумение в съответствие с M.1, параграф 4 ii) или 4 iii), както е приложимо, което прехвърля отговорността за одобрението на програмата за техническо обслужване на компе­ тентния орган, който отговаря за организацията за управление поддържането на летателна годност.

г) Програмата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства трябва да съответства на:

i) инструкциите, издадени от компетентния орган;

ii) инструкциите за поддържане на летателната годност, издадени от притежателите на типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, одобрение на проект за значителен ремонт, ETSO разрешение или всяко друго одобрение, издадено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1702/2003 и приложението към него (част 21); iii) допълнителни или алтернативни инструкции, предложени от собственика или организацията за управление поддържането на лета­ телната годност, след одобрение съгласно M.A.302, освен в интер­ валите за посочените в буква д) задачи, свързани с безопасността, които могат да бъдат засилени на базата на проведени достатъчни прегледи съгласно буква ж) и само при наличие на пряко одобрение в съответствие с M.A.302(б).

д) Програмата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства съдържа подробни сведения, включително честота на провеждане, за цялата дейност по техническото обслужване, която трябва да се извърши, в това число всички специфични задачи, свързани с вида и спецификата на операциите.

е) За голямо въздухоплавателно средство, когато програмата за техническо обслужване се основава на изискванията на Управителния комитет по техническо обслужване или главно върху наблюдение на състоянието, програмата за техническо обслужване трябва да съдържа програма за надеждност.


ж) Програмата за техническо обслужване се подлага на периодични прегледи и се изменя, когато това е необходимо. Прегледите осигуряват валидността на програмата в светлината на експлоатационния опит и инструкциите от компетентния орган, като същевременно вземат предвид нови и/или променени инструкции за техническо обслужване, обявени от притежателите на типов сертификат и допълнителен типов сертификат и всяка друга организация, която публикува такива данни в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

>B М.А.303 Указания за летателна годност Всички приложими указания за летателна годност трябва да бъдат изпълнени според изискванията в тях, освен ако Агенцията не е поста­ новила друго. М.А.304 Данни за модификации и ремонти Повредите се оценяват, а модификациите и ремонтите се изпълняват, като се използват данни, одобрени от Агенцията или от одобрена по част 21 проектантска организация, според случая. М.А.305 Система за записи във връзка с поддържането на лета­ телната годност на въздухоплавателни средства

>M4 а) При завършване на всяка операция по техническото обслужване серти­ фикатът за повторно пускане в експлоатация по точка М.А.801 или точка 145.А.50 се въвежда в документацията за поддържане на лета­ телната годност на въздухоплавателното средство. Всеки запис се извършва във възможно най-кратък срок, но в никакъв случай по- късно от 30 дни след завършване на техническото обслужване.

>M3 б) Документацията във връзка с поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство съдържа:

1. дневник на въздухоплавателното средство, дневник/дневници на двигателите или регистрационни карти на двигателните модули, дневник/дневници на витлата и регистрационни карти за всеки компонент с ограничен срок на експлоатация, в зависимост от случая, както и 2. когато това се изисква от M.A.306 за търговски въздушен транспорт или от държавата-членка за търговски операции, различни от търговски въздушен транспорт, техническия дневник на оператора.

в) Типът и регистрационният знак на въздухоплавателното средство, датата заедно с общото полетно време и/или полетните цикли и/или броят на кацанията, което е подходящо, се вписват в дневниците на въздухоплавателното средство.

г) Документацията във връзка с поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство съдържа още:

1. текущото състояние на указанията за летателна годност и мерките, постановени от съответния орган като незабавна реакция на проблем по безопасността; 2. текущото състояние на модификациите и ремонтите;

3. съществуващото в момента съответствие с програмата за техническо обслужване;

4. състоянието на компонентите с ограничен срок на експлоатация; 5. отчета за маса и центровка; 6. списък на отложените операции, свързани с техническото обслужване.

>M3


д) В допълнение към документа за повторно пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA или еквивалентен на него, в съответните дневници на двигателите или витлата се въвежда следната информация, отнасяща се до всички монтирани компоненти (двигател, витло, двигателен модул, компонент с ограничен срок на експлоатация):

1. идентификация на компонента; и 2. типа, серийния номер и регистрацията на въздухоплавателното средство, двигателя, витлото, двигателния модул или компонента с ограничен срок на експлоатация, според случая, на който този компонент е монтиран, заедно с описание на монтажа и отстраня­ ването на компонента; и

3. датата заедно с общото полетно време и/или полетните цикли и/или броя на кацанията и/или календарното време, според случая, и;

4. текущата информация, изисквана по параграф г), отнасяща се за компонента.

>B е) Лицето, отговорно за управлението на поддържане на летателната годност в съответствие с М.А., подчаст Б, контролира воденето на документацията, както е описано в този параграф и я представя на компетентния орган при поискване. ж) Всички записи в документацията относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство трябва да бъдат ясни и точни. Когато е необходимо да се коригира даден запис, корекцията се извършва така, че оригиналният запис да личи ясно.

>M4 з) Собственикът или операторът осигурява установяването на система за съхраняване на следната документация за определените срокове:

1. цялата подробна документация за техническо обслужване по отношение на въздухоплавателното средство и всички компоненти с ограничен експлоатационен срок, монтирани на него, до момент, в който съдържаната информация бъде заменена от равностойна по обхват и задълбоченост нова информация, но не по-малко от 36 месеца след повторното пускане в експлоатация на въздухоплава­ телното средство или компонента, и; 2. общото време в експлоатация (часове, календарно време, полетни цикли и приземявания) на въздухоплавателното средство и всички компоненти с ограничен експлоатационен срок, най-малко 12 месеца след окончателното извеждане от експлоатация на въздухо­ плавателното средство или компонента; и

3. времето в експлоатация (часове, календарно време, полетни цикли и приземявания) според нуждите, след последното планово техническо обслужване на компонента с ограничен срок на експлоатация — най- малко докато бъде извършено следващо планово техническо обслужване на компонента с еквивалентен обем на работата и детай­ лизиране, и;

4. текущото състояние на съответствието с програма за техническо обслужване, така че да може да бъде установено съответствието с одобрена програма за техническо обслужване — най-малко докато плановото техническо обслужване на въздухоплавателното средство или на даден компонент не бъде последвано от друго планово техническо обслужване с еквивалентен обем на работата и детайли­ зиране, и 5. текущото състояние на указанията за летателна годност, приложими за въздухоплавателното средство и компонентите — най-малко 12 месеца след окончателното извеждане от експлоатация на въздухо­ плавателното средство или даден компонент; и

>M4


6. подробности за текущите модификации и ремонти на въздухоплава­ телното средство, двигателя/двигателите, витлото/витлата и всички други компоненти от първостепенно значение за безопасността на полетите — най-малко 12 месеца след окончателното им извеждане от експлоатация.

>B М.А.306 Технически дневник на оператора а) При търговския въздушен транспорт в допълнение към изискванията на М.А.305 операторът използва технически дневник, който съдържа следната информация за всяко въздухоплавателно средство:

1. информация за всеки полет, необходима, за да се осигури непре­ късната безопасност на полетите; и 2. актуалния сертификат на въздухоплавателното средство за повторно въвеждане в експлоатация; и

3. актуалната декларация за техническо обслужване, в която са посочени плановите и извънплановите технически обслужвания, които следва да бъдат извършени, освен ако компетентният орган не постанови тази декларация да се съхранява на друго място; и

4. всички неизпълнени и отложени отстранявания на дефекти, оказващи влияние върху експлоатацията на въздухоплавателното средство; и 5. всички необходими препоръки относно споразуменията за помощ по техническото обслужване.

б) Техническият дневник на оператора и всички последващи изменения в него се одобряват от компетентния орган.

в) Операторът трябва да осигури съхраняването на техническия дневник на въздухоплавателното средство за срок от 36 месеца след датата на последния запис. М.А.307 Прехвърляне на документация относно поддържане на лета­ телната годност на въздухоплавателно средство а) Когато дадено въздухоплавателно средство се прехвърля за постоянно от един собственик или оператор към друг собственик или оператор, първо­ началният собственик или оператор трябва да осигури също така преда­ ването на документацията за поддържане на летателната годност по М.А.305 и техническия дневник на оператора по М.А.306, ако има такъв, на новия собственик/оператор.

б) Когато собственикът сключва договор с организация за управление на поддържането на летателната годност за извършване на задачите по поддържане на летателната годност, той трябва да осигури предаването на документацията за поддържане на летателната годност по М.А.305 на организацията.

в) Сроковете за съхраняване на документацията продължават да важат за новия собственик, оператор или организация за управление на поддър­ жането на летателната годност.


ПОДЧАСТ Г

СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ М.А.401 Данни за техническото обслужване а) Лицето или организацията, които обслужват дадено въздухоплавателно средство, имат достъп и използват само приложимите актуални данни за техническо обслужване при извършване на техническото обслужване, включително модификациите и ремонтите.

>M4


20б) За целите на тази част приложими данни за техническо обслужване са:

>M4 1. всяко приложимо изискване, процедура, стандарт или информация, издадени от компетентния орган или от Агенцията;

>B 2. всяко приложимо указание за летателна годност;

3. приложими инструкции за поддържане на летателната годност, издадени от притежателите на сертификат за тип, притежателите на допълнителен сертификат за тип и всяка друга организация, която публикува такива данни в съответствие с част 21;

4. всяка приложима информация, издадена в съответствие със 145.А.45(г).

в) Лицето или организацията, които поддържат въздухоплавателно средство, трябва да осигурят актуалността и готовността за лесно използване при необходимост на всички приложими данни за техническо обслужване. Лицето или организацията създават система от работни карти или работни таблици, които трябва да се използват и или нанасят точно данните за техническото обслужване в тази система, или правят прецизна препратка към отделна задача/задачи от техническото обслужване, които се съдържат в тези данни за техническо обслужване. М.А.402 Изпълнение на техническото обслужване а) Цялото техническо обслужване се извършва от квалифициран персонал, като се следват методите, техниките, стандартите и инструкциите, посочени в данните за техническо обслужване (М.А.401). Освен това следва да се извършва независима проверка след всяка задача от техни­ ческото обслужване, която е в пряка връзка с безопасността на полетите, освен ако в част 145 или от страна на компетентния орган не е указано друго.

б) Цялото техническо обслужване се извършва с инструментите, оборуд­ ването и материалите, посочени в данните за техническо обслужване (М.А.401), освен ако в част 145 не е указано друго. При необходимост инструментите и оборудването се контролират и калибрират в съот­ ветствие с официално признат стандарт.

в) Зоната за извършване на техническото обслужване трябва да бъде добре организирана и почистена от прах и замърсявания.

г) Цялото техническо обслужване се извършва при спазване на еколо­ гичните ограничения, посочени в данните за техническо обслужване (М.А.401).

д) В случай на неблагоприятно време или продължително техническо обслужване трябва да се използват съответни приспособления и екипировка.

е) След завършване на цялостното техническо обслужване трябва да се извърши обща проверка, за да се установи, че въздухоплавателното средство или компонентът са почистени от инструменти, оборудване и други външни части и материали, както и че всички отстранени панели за достъп са монтирани обратно по местата си. М.А.403 Дефекти на въздухоплавателните средства а) Всеки дефект на въздухоплавателното средство, който застрашава сериозно безопасността на полетите, трябва да бъде отстранен преди следващия полет.

б) Само персонал, удостоверяващ техническо обслужване >M3 съгласно M.A.801(б)1, M.A.801(б)2, M.A.801(в), M.A.801(г) или приложение II (част 145) ? може да реши, като използва данните за техническо обслужване М.А.401, дали дефектът на въздухоплавателното средство сериозно застрашава безопасността на полетите, както и да прецени кога и какви действия за отстраняване на дефекта трябва да се пред­ приемат преди следващия полет и какво от дейността може да бъде отложено. Това не се прилага, когато:

1. одобреният от компетентния орган списък за минимално оборудване се използва от пилота; или дефектите на въздухоплавателното средство се определят като приемливи от компетентния орган.

в) Всеки дефект на въздухоплавателното средство, който не застрашава сериозно безопасността на полетите, се отстранява във възможно най- кратък срок след първоначалното установяване на дефекта и в рамките на периода, определен в данните за техническото обслужване.

г) Всеки дефект, който не е отстранен преди полета, трябва да бъде записан в документацията по М.А.305 или в техническия дневник на оператора по М.А.306.


ПОДЧАСТ Д

КОМПОНЕНТИ М.А.501

Монтаж а) Никакъв компонент не може да бъде монтиран, ако не се намира в задоволително състояние, не е въведен повторно в експлоатация със сертификат формуляр 1 на EASA или еквивалентен документ и не е маркиран в съответствие с част 21, подчаст Р, >M3 посочено друго в приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/ 2003, приложение II (част 145) или подчаст Е, раздел А от приложение I към настоящия регламент ?.

б) Преди монтажа на компонент във въздухоплавателното средство лицето или одобрената организация за техническо обслужване трябва да се уверят, че съответният компонент подлежи на монтаж, в случай че се прилагат различни модификации и/или указания за летателна годност на конфигурации.

в) Когато в данните за техническото обслужване е специфицирана стан­ дартна част, във въздухоплавателното средство или в компонента се монтират само стандартни части. Стандартните части се монтират, само в случай че са придружени от доказателство за съответствие с приложим стандарт.

г) Даден материал, независимо дали е суровина или консуматив, се използва във въздухоплавателното средство или компонента, само в случай че производителят на въздухоплавателното средство или компонента обяви това в съответните данни за техническо обслужване или ако това е посочено в част 145. Такъв материал се използва само тогава, когато отговаря на спецификациите и това може да се докаже. Всички материали трябва да са придружени от документация, явно отнасяща се до тях, която съдържа доказателства за съответствие със спецификациите, както и данни за производителя и доставчика.

>M3

M.A.502 Техническо обслужване на компоненти

а) Техническото обслужване на компонентите се извършва от организации за техническо обслужване, одобрени съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М) или приложение II (част 145).

б) Чрез дерогация от буква a) техническото обслужване на компонент в съответствие с данните за техническо обслужване на въздухоплава­ телното средство или, ако е одобрено от компетентния орган, в съот­ ветствие с данните за техническо обслужване на компонента, може да бъде извършено от организация, оценена с клас А, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М) или приложение II (част 145), както и от персонала, отговарящ за сертифи­ цирането по М.A.801(б)2, само когато тези компоненти са монтирани на въздухоплавателното средство. Независимо от това такава организация или персонал, отговарящ за сертифицирането, може временно да демонтира този компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до компонента, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, за което не са приложими разпоредбите на тази буква. За техническото обслужване на компонентите, извършено в съответствие с тази буква, не може да бъде издаден формуляр 1 на EASA; то подлежи на действието на изискванията за повторно пускане в експлоатация по M.A.801.


в) Чрез дерогация от буква a) техническото обслужване на компонента на двигател/спомагателен енергиен агрегат в съответствие с данните за техническото обслужване на двигателя/спомагателния енергиен агрегат или, ако е договорено от компетентния орган, в съответствие с данните за техническото обслужване на компонента, може да бъде извършено от организация, одобрена по раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М) или приложение II (част 145), оценена с клас В, само когато тези компоненти са монтирани на двигателя/спомагателния енергиен агрегат. Независимо от това, такава организация, оценена с клас В, може временно да демонтира този компонент за целите на техни­ ческото обслужване, за да улесни достъпа до компонента, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, което не подлежи на действието на разпо­ редбите на тази буква.

г) Чрез дерогация от буква a) и

M.A.801(б)2 техническото обслужване на компонент, докато е монтиран или временно демонтиран от въздухопла­ вателно средство ELA1, което не извършва търговски въздушен транспорт, извършено в съответствие с данните за техническото обслужване на компонента, може да бъде извършено от персонал, отговарящ за сертифицирането по

M.A.801(б)2, с изключение на:

1. основен ремонт на компоненти, различни от двигатели и витла, както и

2. основен ремонт на двигатели и витла за въздухоплавателни средства, различни от CS-VLA, CS-22 и LSA. За техническо обслужване на компонент, извършено в съответствие с буква г), не може да бъде издаден формуляр 1 на EASA; то подлежи на действието на изискванията за повторно пускане в експлоатация по

M.A.801.

>M4

M.A.503 Компоненти с ограничен експлоатационен срок

а) Монтираните компоненти с ограничен експлоатационен срок не трябва да се използват след определения срок за експлоатация, указан в одобрената програма за техническо обслужване и указанията за летателна годност, освен според предвиденото в

M.A.504, буква в).

б) Одобреният експлоатационен срок се изразява, според случая, като календарно време, полетни часове, приземявания или полетни цикли.

в) В края на одобрения експлоатационен срок компонентът трябва да бъде демонтиран от въздухоплавателното средство за обслужване или за отстраняване като отпадък, в случай на компоненти със сертифициран ограничен експлоатационен срок.

>B М.А.504 Контрол на негодните за експлоатация компоненти

а) Даден компонент трябва да се счита за негоден за експлоатация при някое от следните обстоятелства:

1. изтичане на експлоатационния срок, както е определен в програмата за техническо обслужване;

2. несъответствие с приложими указания и други изисквания за поддържане на летателната годност, постановени от Агенцията;

3. липса на необходимата информация за определяне на летателната годност или годността за монтаж;

4. доказателства за дефекти или неправилно функциониране;

5. претърпян инцидент или злополука, които могат да повлияят върху годността за експлоатация.


б) Негодните за експлоатация компоненти се идентифицират и съхраняват на сигурно място под контрола на одобрена организация за техническо обслужване, докато се вземе решение за бъдещото им третиране. Въпреки това за въздухоплавателно средство, което не извършва търговски въздушен транспорт, различно от голямо въздухоплавателно средство, лицето или организацията, която е декларирала компонента като негоден за експлоатация, може да прехвърли отговорността за него, след като го идентифицира като негоден, на собственика на въздухоплавателното средство, при условие че това прехвърляне е отразено в дневника на въздухоплавателното средство/двигателя/компонента.

>B в) Компонентите, които са достигнали границата на определения експлоа­ тационен срок или имат непоправими дефекти, се класифицират като „неизползваеми“ и не се разрешава тези компоненти да се връщат в системата за доставка на компоненти, освен ако определеният експлоа­ тационен срок не бъде увеличен или не се намери решение за поправка, одобрено по М.А.304.

г) Всяко лице или организация, която носи отговорност по част М, в случай на неизползваеми компоненти, както е описано в буква в) по- горе:

1. съхранява такъв компонент в мястото, посочено в буква б) по-горе;

2. урежда компонентът да бъде увреден по такъв начин, че възстановя­ ването или поправката му да е икономически неизгодно, преди да се освободи от отговорността за него.

д) Независимо от разпоредбата на буква г) по-горе, лице или организация, която носи отговорност по част М, може да прехвърли отговорността за класифициран като неизползваем компонент на организация за обучение или изследвания, без да го уврежда.


ПОДЧАСТ Е

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

>M3

M.A.601 Област на приложение Тази подчаст съдържа изискванията, на които трябва да отговаря дадена организация, за да ? се издаде или продължи одобрението за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти, които не са изброени в М.А.201(ж).

>M4

M.A.602 Заявление

Трябва да се подаде заявление за издаване или промяна на одобрението на организацията за техническо обслужване, като формулярът и редът за това, са определени от компетентния орган.

M.A.603 Обхват на одобрението

а) Организация с дейности, попадащи в обхвата на настоящата подчаст, не трябва да извършва своите дейности, освен ако не са одобрени от компе­ тентния орган.

Допълнение V към приложение I (част М) дава образец на сертификата за това одобрение.

б) В ръководството на организацията за техническо обслужване, посочено в М.А.604, трябва да бъде определен обхватът на работата, за която се иска одобрението. В допълнение IV към приложение I (част М) се определят всички възможни класове и категории съгласно подчаст Е.

в) Одобрената организация за техническо обслужване може да създаде, в съответствие с данните за техническото обслужване, ограничен набор от части, които да се използват в процеса на работата в рамките на нейното собствено предприятие, както е указано в ръководството на органи­ зацията за техническо обслужване.


М.А.604 Ръководство за техническо обслужване на организацията а) Организацията за техническо обслужване осигурява ръководство, което съдържа като минимум следната информация:

1. декларация, подписана от отговорния мениджър, с цел да се потвърди, че организацията ще работи непрекъснато в съответствие с част М и ръководството за техническо обслужване; и

2. обхват на дейност на организацията; и

3. длъжност/длъжности и имена на лицето/лицата, посочени в М.А.606 (б); и

4. структура на организацията, показваща връзките и отговорностите между лицата, посочени в М.А.606(б); и

>M3

5. списък на персонала, отговарящ за сертифицирането, с неговия обхват на одобрение; и 6. списък на местата, в които се извършва техническо обслужване, заедно с общо описание на съоръженията;

>B 7. процедури, чрез които организацията за техническо обслужване осигурява съответствие с изискванията на тази част; и 8. процедура/процедури за изменение на ръководството за техническо обслужване на организацията.

б) Ръководството за техническо обслужване на организацията и изме­ ненията в него се одобряват от компетентния орган.

в) Независимо от изискването на буква б) по-горе, незначителните изменения могат да бъдат одобрявани чрез процедура (наричана по- долу „непряко одобрение“).

М.А.605 Помещения Организацията гарантира, че:

а) са осигурени помещения за изпълнение на целия обем планирани работи; специализираните цехове и работните места са отделени по подходящ начин, за да се предпазят те и околната среда от замърсяване;

б) са осигурени офиси за управлението на целия обем планирани работи, включително и за осъществяване регистрирането на операциите по техническото обслужване;

в) са осигурени охраняеми складове за компонентите, оборудването, инструментите и материалите. Условията на съхранение осигуряват разделянето на негодните за експлоатация компоненти и материали от всички останали компоненти, материали, оборудване и инструменти. Условията за съхранение са в съответствие с указанията на произво­ дителя, а достъпът до складовете е ограничен само за упълномощен персонал. М.А.606 Изисквания към персонала а) Организацията назначава отговорен мениджър, който има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на цялото техническо обслужване, заявено от клиента, в съответствие със стандарта, изискван по тази част.

б) Определят се лице или група от лица, отговорни за осигуряване на непрекъснато съответствие на организацията с изискванията на тази подчаст. Това лице/тези лица е/са подчинено/и на отговорния мениджър.

>B


25в) Лицата по буква б) по-горе трябва да имат съответните познания и практически опит в областта на техническото обслужване на въздухо­ плавателните средства и/или компоненти.

г) Организацията разполага със съответния персонал за извършване на обикновено предвидената по договор работа. Разрешава се използването на допълнително нает персонал в случай на по-голям от обичайния обем работа. Този допълнително нает персонал няма право да издава сертификат за повторно въвеждане в експлоатация.

д) Квалификацията на целия персонал, участващ в техническото обслужване, се доказва и записва в регистъра.

е) Персоналът, който извършва специализирани задачи като заваряване, безра­ зрушително изпитване /преглед, различен от цветния контраст, трябва да бъде квалифициран в съответствие с официално признат стандарт. ж) Организацията за техническо обслужване разполага с достатъчно персонал, отговарящ за сертифицирането, за издаване на сертификати за повторно въвеждане в експлоатация по М.А.612 и М.А.613 за възду­ хоплавателното средство и компонентите. Сертификатите трябва да са в съответствие с изискванията на част 66.

>M3 з) Чрез дерогация от буква ж) организацията може да използва персонал, отговарящ за сертифицирането, квалифициран в съответствие със следните разпоредби, когато предоставя помощ по техническото обслужване на оператори, които извършват търговски операции, при условие че са одобрени съответните процедури като част от ръковод­ ството за техническо обслужване на организацията:

1. При повтарящо се указание за предполетна летателна годност, в което изрично се посочва, че летателният екипаж може да изпълни такова указание за летателна годност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухо­ плавателното средство на основата на свидетелството за летателна правоспособност на летателния екипаж; все пак организацията трябва да се увери, че е проведено достатъчно практическо обучение и това лице може да изпълни указанието за летателна годност в съответствие с изисквания стандарт.

2. Когато дадено въздухоплавателно средство се експлоатира далеч от база за поддържане на техническа изправност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплавателното средство на основата на свидетелството за летателна правоспособност на летателния екипаж; организацията обаче трябва да се увери, че е проведено достатъчно практическо обучение и това лице може да изпълни указанието за летателна годност в съответствие с изисквания стандарт.

M.A.607 Персонал, отговарящ за сертифицирането

а) В допълнение към М.А.606(ж) персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да упражнява своите права, само ако организацията гарантира, че:

1. персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да докаже, че отговаря на изискванията, посочени в 66.A.20(б) от приложение III (част 66), освен когато приложение III (част 66) се отнася до подза­ конови актове на държава-членка, в който случай те трябва да отговарят на изискванията на такъв подзаконов акт, и

2. персоналът, отговарящ за сертифицирането, има адекватни познания за съответните въздухоплавателни средства и/или компоненти на въздухоплавателните средства, които трябва да бъдат обслужвани в съответствие с процедурите на организацията.

б) В следните непредвидени случаи, когато въздухоплавателно средство е спряно от полети на място, различно от основната база, където няма персонал, отговарящ за сертифицирането, организацията за техническо обслужване, с която е подписан договор за предоставяне на помощ по техническото обслужване, може да издаде еднократно разрешение за сертифициране:

1. на един от своите служители, който има квалификация за тип възду­ хоплавателно средство с подобна технология, конструкция или системи; или

>B


262. на всяко лице, което има не по-малко от три години опит в техни­ ческото обслужване и притежава валиден лиценз на ИКАО за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с квалифика­ ционен клас, отговарящ на въздухоплавателното средство, ако на това място няма организация, одобрена съгласно разпоредбите на настоящата част, а организацията, с която е сключен договор, получава и съхранява доказателства за опита и лиценза на упоме­ натото лице. Всички такива случаи трябва да се докладват на компетентния орган в срок от седем дни от издаването на такова разрешение за сертифи­ циране. Одобрената организация за техническо обслужване, издаваща еднократно разрешение за сертифициране, осигурява повторната проверка на такова техническо обслужване, което може да повлияе върху безопасността на полетите.

в) Одобрената организация за техническо обслужване води регистър за персонала, отговарящ за сертифицирането, и поддържа актуален списък на целия персонал, отговарящ за сертифицирането, включително областта на приложение на тяхното одобрение, като част от ръковод­ ството за техническо обслужване на организацията по M.A.604(a) 5.

>B М.А.608 Компоненти, оборудване и инструменти а) Организацията следва да:

>M3 1. притежава оборудването и инструментите, посочени в данните за техническото обслужване, описани в

M.A.609, или доказано равно­ стойно оборудване и инструменти, посочени в ръководствата за техническо обслужване на организацията, които са необходими за ежедневната работа по техническото обслужване в областта на приложение на одобрението; както и,

>B 2. докаже, че има достъп до всякакво друго оборудване и инструменти, които се използват само в определени случаи.

б) Инструментите и оборудването се контролират метрологично и се кали­ брират в съответствие с официално признат стандарт. Документацията за такива калибровки и използвани стандарти се съхранява от органи­ зацията.

в) Организацията проверява, класифицира и разделя по подходящ всички постъпващи компоненти. М.А.609 Данни за техническото обслужване Одобрената организация за техническо обслужване следва да има на разпо­ ложение и да използва съответните актуални данни за техническо обслужване, посочени в М.А.401, при извършване на техническото обслужване, включително модификациите и поправките. Данните за техни­ ческото обслужване, предоставени от клиента, са необходими само в процеса на работа.

>M3

M.A.610 Работни заявки за техническо обслужване Преди започване на техническото обслужване организацията и органи­ зацията, заявила техническото обслужване, попълват писмена работна заявка, в която ясно се определя техническото обслужване, което трябва да бъде извършено.

>B М.А.611 Стандарти за техническо обслужване Цялото техническо обслужване се извършва в съответствие с изискванията на М.А., подчаст Г.

>M3


М.А.612 Сертификат за повторно пускане в експлоатация на въздухо­ плавателно средство След завършване на цялото заявено техническо обслужване на въздухопла­ вателното средство в съответствие с тази подчаст, се издава сертификат за повторно пускане в експлоатация в съответствие с М.А.801.

М.А.613 Сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент

>M3 а) След завършване на цялото техническо обслужване на компонента, което се изисква с тази подчаст, се издава сертификат за повторно пускане в експлоатация в съответствие с

M.A.802. Издава се формуляр 1 на EASA, освен за онези компоненти, на които се извършва техническо обслужване в съответствие с M.A.502(б) и M.A.502(г), и компоненти, които са изработени в съответствие с M.A.603(б).

>B б) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация, формуляр 1 на EASA, може да се генерира от компютърна база данни. М.А.614 Документация за техническо обслужване

а) Одобрената организация за техническо обслужване води подробни записи за извършената работа. Документацията, доказваща, че са спазени всички изисквания за издаване на сертификат за повторно пускане в експлоатация, включително документите на подизпълнителя, се съхранява.

б) Одобрената организация за техническо обслужване предоставя копие от всеки сертификат за повторно пускане в експлоатация на собственика на въздухоплавателното средство, придружено от копие на всички одобрени данни, използвани при извършените поправки/модификации.

>M4

в) Одобрената организация за техническо обслужване съхранява копие от всички записи и всички данни за техническото обслужване в продължение на три години след датата, на която обслуженото въздухоплавателно средство или компонент от въздухоплавателно средство е било повторно пуснато в експлоатация от организацията за техническо обслужване.


1. Документацията във връзка с този параграф се съхранява по начин, който осигурява защитата ? от повреда, промяна и кражба.


2. Цялата компютърна апаратна част, използвана за съхраняване на резервно копие на данните, се съхранява на място, различно от мястото на апаратната част, съдържаща работните данни, в среда, осигуряваща запазването им в добро състояние.

3. Когато одобрена организация за техническо обслужване прекрати своята дейност, цялата съхранена документация от последните три години се изпраща на последния собственик или клиент на съответното въздухоплавателно средство или компонент или се съхранява, както е указано от компетентния орган.

>M3

M.A.615 Права на организацията Организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М), може да:

а) обслужва всяко въздухоплавателно средство и/или компонент, за което тя е одобрена, в местата, посочени в сертификата за одобрение и ръко­ водството за техническо обслужване.

б) да възлага изпълнението на специализирани услуги под контрола на организацията за техническо обслужване на друга организация, която има съответната квалификация, при условие че са установени съответните процедури като част от нейното ръководство за техническо обслужване, което е пряко одобрено от компетентния орган.

>B

в) да извършва техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти, за които е одобрена, на всяко място, при възникване на необходимост от такова техническо обслужване, произ­ тичаща или от неизправност на въздухоплавателното средство, или от необходимост временно да се извършва техническо обслужване, при спазване на условията, посочени в ръководството за техническо обслужване.

г) да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване в съответствие с M.A.612 или M.A.613.

>B М.А.616 Организационни прегледи За да се осигури, че одобрената организация за техническо обслужване продължава да отговаря на изискванията от тази подчаст, тя организира редовно организационни прегледи.


М.А.617 Промени в одобрената организация за техническо обслужване За да се даде възможност на компетентния орган да установи непрекъснато съответствие с изискванията на тази част, одобрената организация за техническо обслужване го уведомява за всяко предложение за извършване на посочените по-долу промени, преди да бъдат осъществени тези промени:

1. име на организацията;

2. местонахождение на организацията;

3. допълнителни местонахождения на организацията;

4. отговорен мениджър;

5. някое от лицата, посочени в буква М.А.606(б);

6. съоръженията, оборудването, материалите, процедурите, обхвата на работата и персонала, удостоверяващ техническо обслужване, които могат да окажат влияние върху одобрението. В случай на промени на персонала, които не са известни предварително на ръководството на организацията, тези промени следва да бъдат съобщени във възможно най-кратък срок.

М.А.618 Продължаване на валидността на одобрението

а) Одобрението се издава за неограничен срок. То остава валидно, ако:

1. организацията поддържа съответствие с изискванията на тази част, като се спазват разпоредбите за отстраняване на несъответствията, както е посочено в М.А.619; и

2. на компетентния орган е осигурен достъп до организацията, за да установи непрекъснато съответствие с изискванията тази част; и

3. одобрението не е оттеглено или анулирано.

б) При оттегляне или анулиране на одобрение, сертификатът се връща на компетентния орган.

М.А.619 Констатации

а) Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие с изиск­ ванията на част М, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

>M3


б) Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с изискванията на част М, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евен­ туално да застраши безопасността на полетите.

в) След като получи уведомлението за констатациите по М.Б.605, прите­ жателят на одобрение на организация за техническо обслужване съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, удовле­ творяващи компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок.

ПОДЧАСТ Ж

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.А.701 Област на приложение В тази подчаст са посочени изискванията за издаване или удължаване на одобрението на организацията за поддържане на летателната годност на въздухоплавателни средства.

>M4

M.A.702 Заявление Необходимо е да се подаде заявление за издаване или промяна на одобрението на организацията за поддържането на летателната годност чрез формуляр и по начин, определени от компетентния орган.


М.А.703 Обхват на одобрението

>M3 а) Предоставянето на одобрение се изразява в издаване на сертификат, включено в допълнение VI, от компетентния орган.

>B б) Независимо от буква а) по-горе, в случаите на търговски въздушен превоз одобрението е част от сертификата на въздушния превозвач, издаден от компетентния орган, за експлоатираното въздухоплавателно средство.

>M3 в) В описанието на одобрената организация за поддържането на лета­ телната годност по

M.A.704 трябва да се определя обхватът на работата, за която се издава одобрението.

>B М.А.704 Спецификации на управлението на поддържането на лета­ телната годност а) Организацията за управление на поддържането на летателната годност представя спецификациите на управлението на поддържането на летателната годност, които съдържат като минимум следната информация: 1

. декларация, подписана от отговорния мениджър, в която се потвърждава, че организацията ще работи непрекъснато в съот­ ветствие с тази част и спецификациите; и

2. обхвата на дейност на организацията; и

>M3

3. длъжността/длъжностите и името/имената на лицето/лицата, посочени в

M.A.706(a), M.A.706(в), M.A.706(г) и M.A.706(и); структура на организацията, показваща връзките и отговорностите между всички лица, посочени в M.A.706, буква а), M.A.706, буква в), M.A.706, буква г) и M.A.706, буква и); и

5. списък на персонала за летателната годност, посочен в М.А.707, указващ, когато е необходимо, персонала, упълномощен да издава разрешения за полети в съответствие с М.А.711, буква в); и

>B

6. общо описание и местоположение на съоръженията; и

7. процедури, чрез които организацията за поддържане на летателната годност осигурява съответствие с изискванията на тази част; и

8. процедури за изменение на спецификациите на управлението за поддържане на летателната годност; и

>M3

9. Списък на одобрените програми за техническо обслужване на възду­ хоплавателните средства, или, за въздухоплавателните средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, списък на общите и основните програми за техническо обслужване. >B

б) Спецификациите на управлението за поддържане на летателната годност и измененията в тях се одобряват от компетентния орган.

>M3

в) Независимо от изискването на буква б), незначителни изменения в описанието могат да бъдат одобрявани непряко чрез процедура за непряко одобрение. Процедурата за непряко одобрение определя допу­ стимите незначителни изменения; тя се установява от организацията за управление поддържането на летателната годност като част от описанието на поддържането на летателната годност и се одобрява от компетентния орган, отговарящ за тази организация за управление поддържането на летателна годност.

>B М.А.705 Помещения Организацията за управление на поддържането на летателната годност осигурява подходящи помещения в съответните местонахождения за персонала, посочен в М.А.706. М.А.706 Изисквания към персонала а) Организацията назначава отговорен мениджър, който има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на всички дейности по поддържането на летателната годност в съответствие с тази част.

б) За търговския въздушен превоз отговорният мениджър по буква а) по- горе е лице, което има корпоративни пълномощия, за да осигури финан­ сирането и извършването на всички операции на оператора в съот­ ветствие със стандарта, необходим за издаването на сертификат за въздушен превозвач.

в) Определят се лице или група от лица, отговорни за осигуряване на непрекъснато съответствие на организацията с изискванията на тази подчаст. Това лице/тези лица е/са подчинено/и на отговорния мениджър.

г) За търговския въздушен превоз отговорният мениджър назначава пред­ ложено за поста лице. Това лице отговаря за управлението и надзора на дейностите по поддържане на летателната годност в съответствие с буква в).

>M4

д) Предложеното за поста лице, посочено в буква г), не трябва да работи за одобрена по част 145 организация, сключила договор с оператора, освен ако не е изрично договорено с компетентния орган.

е) Организацията трябва да има достатъчен персонал със съответната квалификация за извършване на предвидената работа.

ж) Лицата по букви в) и г) по-горе трябва да имат съответните познания, образование и практически опит, свързани с поддържането на лета­ телната годност на въздухоплавателни средства. з) Квалификацията на целия персонал, участващ в поддържането на лета­ телната годност, се записва в документацията.

>M3 и) За организациите, които удължават срока на сертификатите за преглед на летателната годност в съответствие с M.A.711(a)4 и M.A.901(е), орга­ низацията назначава лица, които са упълномощени да правят това, при условие че е получено одобрението на компетентния орган. й) Организацията определя и актуализира в описанието на поддържането на летателната годност длъжността/длъжностите и името/имената на лицето/­ лицата, посочени в M.A.706(a) M.A.706(в), M.A.706(г) и M.A.706(и).

>M4

к) За всички големи въздухоплавателни средства и въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, организацията установява и контролира компетентността на персонала, участващ в управлението на поддържането на летателната годност, прегледа на летателната годност и/или проверките на качеството в съответствие с процедура и със стандарт, одобрени от компетентния орган.

>B М.А.707 Персонал за преглед на летателната годност

>M4 а) За да бъде одобрена за извършване на прегледи на летателната годност и, ако е необходимо, да издава разрешения за летене, одобрената орга­ низация за управление поддържането на летателната годност трябва да има съответния персонал за преглед на летателната годност, който да издава сертификати за преглед на летателната годност или препоръки по подчаст И, раздел А и, ако е необходимо, да издава разрешение за летене в съответствие с М.А.711, буква в):

1. За всички въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен транспорт, и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) над 2 730 kg, с изключение на балони, този персонал трябва да:

а) има най-малко 5 години опит в поддържането на летателната годност; и б) притежава съответен лиценз в съответствие с приложение III (част 66), аеронавигационна степен или неин еквивалент за дадената държава; и в) да е преминал официален курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и г) да работи в одобрена организация със съответните отговорности.

д) независимо от посоченото в букви а)—г), изискването, форму­ лирано в

M.A.707(а)1(б), може да бъде заменено с пет години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в M.A.707(а)1(а).

2. За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт с максимална излетна маса (MTOM) до 2 730 kg включително и балони, този персонал трябва:

а) да има най-малко 3 години опит в поддържането на летателната годност; и б) да притежава съответен лиценз в съответствие с приложение III (част 66), аеронавигационна степен или неин еквивалент за дадената държава; и в) да е преминал съответното обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти, и

г) да работи в одобрената организация със съответните отговорности; д) независимо от посоченото в букви а)—г), изискването, форму­ лирано в M.A.707(а)2(б), може да бъде заменено с четири години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в M.A.707(а)2(а).

>B б) На персонала за преглед на летателната годност, номиниран от одобрената организация за поддържане на летателната годност, може да бъде издадено пълномощно от одобрената организация за поддържане на летателната годност само след официално одобрение от компетентния орган, получено при завършване на преглед на летателната годност, проведен под наблюдение.

в) Организацията гарантира, че персоналът за преглед на летателната годност може да докаже съответния опит в управлението на поддър­ жането на летателната годност.

г) Всяко лице от персонала за преглед на летателната годност се посочва в спецификациите за управление на поддържането на летателната годност, заедно със справка за получените от него пълномощни за преглед на летателната годност.

д) Организацията поддържа регистър за целия персонал за преглед на лета­ телната годност, която включва квалификацията, съответния опит при управление на поддържането на летателната годност, обучението и копие от разрешението. Тази документация се съхранява в продължение на две години, след като персоналът за преглед на летателната годност напусне организацията. М.А.708 Управление на поддържането на летателната годност а) Ръководството на поддържането на летателната годност се извършва в съответствие с изискванията на М.А., подчаст В.

б) За всяко въздухоплавателно средство одобрената организация за ръко­ водство на поддържането на летателната годност:

1. разработва и контролира програма за техническо обслужване, включваща и приложима програма за надеждност;

2. представя програмата за техническо обслужване на въздухоплава­ телното средство и измененията в нея на компетентния орган за одобрение, освен ако не е включена в процедура за непряко одобрение в съответствие с M.A.302(в), и предоставя копие от програмата на собственика на въздухоплавателното средство, което не извършва търговски въздушен транспорт;

>B

3. администрира одобренията за модификации и поправки;

4. следи за изпълнение на цялото техническо обслужване в съот­ ветствие с одобрената програма за техническо обслужване и за пускане в експлоатация на обслужените въздухоплавателни средства в съответствие с М.А., подчаст З;

5. следи за прилагането на всички указания за летателна годност и оперативните указания, които оказват влияние върху поддържането на летателната годност; 6. следи за отстраняването на всички дефекти, открити или докладвани по време на плановото техническо обслужване, от съответно одобрената организация за техническо обслужване; 7. следи за насочването на въздухоплавателното средство към съответната одобрената организация за техническо обслужване, когато е необходимо;

>M4

8. координира плановото техническо обслужване, прилагането на указанията за летателна годност, замяната на части с ограничен експлоатационен срок и прегледите на компоненти, за да осигури правилно изпълнение на работата; 9. администрира и архивира цялата документация по поддържане на летателната годност и/или техническия дневник на оператора; 10. следи дали отчетът за масата и центровката отразява актуалното състояние на въздухоплавателното средство.

в) В случай на търговски въздушен транспорт, когато операторът не е одобрен по част 145, той сключва писмен договор за техническо обслужване с одобрена по част 145 организация за техническо обслужване или с друг оператор; в договора подробно са описани функциите, посочени в М.А.301-2, М.А.301-3, М.А.301-5 и М.А.301-6, осигуряващи извършването на техническото обслужване от одобрена по част 145 организация за техническо обслужване, и определя качеството по М.А.712(б). Договорите за базата на въздухоплавателното средство, плановото линейно техническо обслужване и техническото обслужване на двигателите, заедно с всички изменения в тях, се одобряват от компетентния орган. В случай:

1. че въздухоплавателното средство се нуждае от извънпланово линейно обслужване, договорът може да бъде под формата на индивидуални работни заявки, адресирани до организация за техническо обслужване по част 145; 2. на техническо обслужване на компонент, включително и двигател, договорът може да бъде под формата на индивидуални работни заявки, адресирани до организация за техническо обслужване по част 145.

>M3

M.A.709 Документация а) Одобрената организация за управление поддържането на летателната годност притежава и използва актуални данни за техническо обслужване съгласно М.А.401 за изпълнението на задачите по поддържане на лета­ телната годност, посочени в М.А.708. Тези данни могат да бъдат предос­ тавени от собственика или оператора, само когато е сключен договор с този собственик или оператор. В такъв случай организацията за управ­ ление поддържането на летателна годност трябва да съхранява тези данни само в рамките на срока на валидност на договора, освен ако това се изисква по M.A.714.

б) За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, с цел да се позволи първоначалното одобрение и/или разши­ рението на областта на приложение на съществуващо одобрение на орга­ низацията за управление на поддържането на летателната годност, без да има сключен договор съгласно допълнение I към настоящото приложение (част М), се допуска да се разработи „основна“ и/или „обща“ програма за техническо обслужване. Въпросните „основни“ и/или „общи“ програми за техническо обслужване обаче не изключват необходимостта от навременно установяване на адекватна програма за техническо обслужване на въздухоплавателните средства в съответствие с M.A.302 преди упражняване на правата по M.A.

11. M.A.710 Преглед на летателната годност а) За да се изпълни изискването за преглед на летателната годност на въздухоплавателни средства по М.А.901, трябва да бъде проведен пълен документиран преглед на записите на въздухоплавателното средство от одобрена организация за управление поддържането на лета­ телната годност, за да се удостовери, че:

1. полетните часове и съответните полетни цикли за корпуса на възду­ хоплавателното средство, двигателите и витлата са записани правилно; и

>B


342. ръководството за полети съответства на конфигурацията на въздухо­ плавателното средство и съдържа последната редакция; и

3. цялото техническо обслужване за това въздухоплавателно средство в съответствие с одобрената програма за техническо обслужване е било извършено; и

4. всички известни дефекти са отстранени или, ако е приложимо, съответните срокове за тях са удължени по контролиран начин; и 5. всички съответстващи указания за летателна годност са приложени и регистрирани точно; и 6. всички модификации и поправки, извършени върху въздухоплава­ телното средство, са регистрирани и одобрени в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003; и 7. всички компоненти с ограничен експлоатационен срок, монтирани на въздухоплавателното средство, са правилно идентифицирани, регистрирани и не се използват след изтичане на одобрения експлоа­ тационен срок; и 8. всякакво техническо обслужване е завършено в съответствие с приложение I (част М); и 9. отчетът за масата и центровката отразява конфигурацията на възду­ хоплавателното средство и е валиден; и 10. въздухоплавателното средство съответства на последната ревизия на неговата типова конструкция, одобрена от Агенцията; и

11. ако се изисква, въздухоплавателното средство има сертификат за шума, съответстващ на текущата конфигурация на въздухоплава­ телното средство в съответствие с подчаст I от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

б) Персоналът за преглед на летателната годност в одобрената организация за управление поддържането на летателната годност извършва физически преглед на въздухоплавателното средство. При този преглед персоналът за преглед на летателната годност, който няма подходяща квалификация в съответствие с приложение III (част 66), бива подпомаган от подходящо квалифициран персонал.

в) По време на физическия преглед на въздухоплавателното средство персоналът за преглед на летателната годност трябва да се убеди, че:

1. всички необходими маркировки и табели са правилно монтирани; и 2. въздухоплавателното средство съответства на одобреното за него ръководство за полети; и

3. конфигурацията на въздухоплавателното средство съответства на одобрената документация; и

4. няма видим дефект, за който да не са взети мерки в съответствие с М.А.403; и 5. не се откриват несъответствия между въздухоплавателното средство и документирания преглед на записите по буква а) по-горе.

г) Чрез дерогация от М.А.901, буква а) прегледът на летателната годност може да бъде извършен предварително, като максималният период е 90 дни, без да се нарушава непрекъснатостта на прегледа на летателната годност, за да се даде възможност физическият преглед да се извърши по време на проверката на техническото обслужване.

>M4

д) Сертификатът за преглед на летателната годност (Формуляр 15б на EASA) или препоръката за издаване на сертификат за преглед на лета­ телната годност (Формуляр 15а на EASA), споменати в допълнение III към приложение I (част М), могат да бъдат издадени само:

1. от персонал за преглед на летателната годност, съответно упълномощен в съответствие с М.А.707 от името на одобрената организация за управ­ ление поддържането на летателната годност, или от сертифициращ персонал, в случаите, предвидени в М.А.901, буква ж), и 2. след удовлетворяване на условието прегледът на летателната годност да е извършен напълно не е установено несъответствие, което би застрашило безопасността на полетите. e) Ако в срок от 10 дни на държавата-членка на регистрация на въздухопла­ вателното средство бъде изпратено копие от сертификат за преглед на летателната годност, издаден или удължен за въздухоплавателно средство. ж) Задачите по прегледа на летателната годност не могат да бъдат възлагани на подизпълнители. з) Ако резултатът от прегледа на летателната годност е неокончателен, компетентният орган бива уведомен във възможно най-кратък срок, но във всеки случай в рамките на 72 часа след като организация е опре­ делила състоянието, за което се отнася прегледът.

>M3

M.A.711 Права на организацията а) Организацията за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), може:

>M4 1. да управлява поддържането на летателната годност на въздухопла­ вателни средства, с изключение на въздухоплавателните средства изпъл­ няващи търговски полети, както е записано в сертификата за одобрение;

>M3 2. да управлява поддържането на летателната годност на въздухопла­ вателно средство, изпълняващо търговски полети, когато това е записано както в сертификата за одобрение, така и в свидетелството за авиационен оператор (САО);

3. да договори изпълнението на ограничени задачи по поддържане на летателната годност с която и да било организация подизпълнител, която работи по своя система за качество, както е записано в серти­ фиката за одобрение;

4. да удължава съгласно условията на M.A.901(е) сертификата за преглед на летателната годност, който е бил издаден от компетентния орган или от друга организация за управление поддържането на лета­ телната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М);

б) Одобрената организация за управление поддържането на летателната годност, регистрирана в някоя от държавите-членки, може допълнително да бъде одобрена за извършване на прегледи на летателната годност по M.A.710 и за:

1. издаване на съответния сертификат за преглед на летателната годност и впоследствие за продължаване на срока съгласно условията на M.A.901(в)2 или M.A.901(д)2, и 2. издаване на препоръка към компетентния орган на държавата-членка по регистрация за извършване на преглед на летателната годност.

>M4 в) Организация за управление поддържането на летателната годност, чието одобрение включва правата, посочени в М.А.711, буква б), може да бъде допълнително одобрена да издаде разрешение за летене в съответствие с част 21А.711, буква г) от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003 за конкретното въздухоплавателно средство, за което орга­ низацията е одобрена да издаде сертификата за преглед на летателната годност, когато организацията за поддържане на летателната годност има удостоверено съответствие с одобрените полетни условия, предмет на съответна одобрена процедура в описанието, посочено в М.А.704.

М.А.712 Система за качество а) За да удостовери, че продължава да изпълнява изискванията по тази подчаст, одобрената организация за поддържането на летателната годност създава система за качество и назначава мениджър по каче­ ството, който следи за спазването и адекватността на процедурите, необходими за осигуряване на летателна годност на въздухоплавателното средство. Следенето за съответствие включва система за обратна връзка с отговорния мениджър, за да се предприемат коригиращи действия при необходимост.

б) Системата за качество трябва да контролира изпълнението на дейностите по М.А., подчаст Ж. Тя включва като минимум следните функции:

1. контролира, че всички дейности по М.А., подчаст Ж се изпълняват в съответствие с одобрените процедури; и 2. контролира, че техническото обслужване, за което има сключен договор, се изпълнява в съответствие с договора; и

3. контрол на непрекъснатото съответствие с изискванията на тази част.

в) Документацията за тези дейности се съхранява в продължение на поне две години.

г) Когато одобрената организация за поддържане на летателната годност е одобрена в съответствие с друга част, системата за качество може да се комбинира със системата, изисквана по другата част.

д) В случай на търговски въздушен транспорт системата за качество по М.А., подчаст Ж представлява неразделна част от системата за качество на оператора.

>M3 е) В случай на малка организация, чиято дейност не включва управление поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен транспорт, системата за качество може да бъде заменена от извършването на редовни организационни прегледи, при условие че компетентният орган е дал одобрение, освен когато организацията издава сертификати за преглед на летателната годност за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (МТОМ) над 2 730 kg, различни от балони. В случаите когато органи­ зацията няма система за качество, тя не може да възлага задачите по управление поддържането на летателната годност на други организации.

>B М.А.713 Промени в одобрената организация за поддържане на лета­ телната годност За да се даде възможност на компетентния орган да определи непрекъснато спазване на изискванията на настоящата част, одобрената организация за поддържане на летателната годност го уведомява за всяко предложение за извършване на посочените по-долу промени, преди тези промени да бъдат осъществени:

1. име на организацията; 2. местонахождение на организацията;

3. допълнителни местонахождения на организацията;

4. отговорен мениджър; 5. някое от лицата, посочени в параграф М.А.706(в); 6. съоръженията, процедурите, обхвата на работата и персонала, които могат да окажат влияние върху одобрението. В случай на предложени промени в персонала, които не са известни пред­ варително на ръководството на организацията, тези промени следва да бъдат съобщени във възможно най-кратък срок.

>B


37M.A.714 Съхраняване на записи а) Организацията за управление поддържането на летателната годност трябва да записва всички подробности по извършената работа. Записите, изисквани по М.А.305 и, ако е приложимо, по М.А.306 се съхраняват.

б) Ако организацията за управление поддържането на летателната годност има правата, посочени в М.А.711, буква б), тя съхранява копие от всеки издаден, или ако това е приложимо, продължен, сертификат и препоръка за преглед на летателната годност, заедно с всички свързани с тях документи. В допълнение, организацията съхранява копие от всеки сертификат за преглед на летателната годност, чийто срок е продължен при упражняване на правата, посочени в M.A.711, буква а), точка 4.

в) Ако организацията за управление поддържането на летателната годност има правата, посочени в М.А.711, буква в), тя съхранява копие от всяко разрешение за летене, издадено в съответствие с разпо­ редбите на точка 21А.729 от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

г) Организацията за управление поддържането на летателната годност съхранява копие от всички записи, посочени в букви б) и в) по-горе, в продължение на две години след окончателното извеждане от експлоатация на въздухоплавателното средство.

д) Записите се съхраняват по начин, който осигурява защита от повреда, промяна и кражба.

е) Цялата компютърна апаратна част, използвана за съхраняване резервно копие на данни, се съхранява на място, различно от мястото на апаратната част, съдържаща работните данни, в среда, осигуряваща запазването им в добро състояние. ж) Когато управлението на поддържането на летателната годност на възду­ хоплавателно средство се прехвърля на друга организация или лице, цялата съхранена документация се прехвърля на тази организация или лице. Сроковете за съхраняване на документацията остават валидни за новата организация или лице. з) Когато организацията за управление поддържането на летателната годност прекрати своята дейност, цялата съхранена документация се изпраща на собственика на въздухоплавателното средство.

>B М.А.715 Продължаване валидността на одобрението а) Одобрението се издава за неограничен срок. То остава валидно, ако:

1. организацията поддържа съответствие с изискванията на тази част, като се спазват разпоредбите за отстраняване на несъответствия, както е посочено в М.Б.705; и 2. на компетентния орган е осигурен достъп до организацията, за да установи непрекъснато съответствие с изискванията на тази част; и

3. одобрението не е отказано или анулирано.

б) При отказ или анулиране на одобрение, сертификатът се връща на компетентния орган. М.А.716 Несъответствия а) Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие с изиск­ ванията на част М, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

б) Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с изискванията на част М, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евен­ туално да застраши безопасността на полетите.

>M4


в) След получаване на уведомлението за несъотвествие съгласно М.Б.705 притежателят на одобрение на организация за управление на поддър­ жането на летателната годност съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, които да удовлетворяват компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок.

ПОДЧАСТ З СЕРТИФИКАТ ЗА ПОВТОРНО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

>M3

M.A.801 Сертификат за повторно пускане в експлоатация на въздухо­ плавателно средство а) С изключение на въздухоплавателно средство, повторно въведено в експлоатация от организация за техническо обслужване, одобрена съгласно приложение II (част 145), сертификатът за повторно пускане в експлоатация се издава в съответствие с разпоредбите на тази подчаст.

б) Въздухоплавателното средство не може да бъде повторно въведено в експлоатация, ако не е издаден сертификат за повторно пускане, когато цялото необходимо техническо обслужване е било изпълнено задоволително, от:

1. съответния персонал, отговарящ за сертифицирането, от името на организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М); или 2. с изключение на сложните задачи по техническото обслужване, посочени в допълнение VII към настоящото приложение, за които се прилага точка 1, от персонал, отговарящ за сертифицирането, в съответствие с изискванията, залегнали в приложение III (част 66); или

3. от пилота собственик по M.A.803.

в) Чрез дерогация от M.A.801(б)2, за въздухоплавателни средства ELA1, които не извършват търговски въздушен транспорт, сложните задачи по техническото обслужване на въздухоплавателното средство, изброени в допълнение VII, могат да бъдат извършени от персонал по M.A.801(б)2, отговарящ за сертифицирането.

г) Чрез дерогация от M.A.801(б), в случай на непредвидени ситуации, когато въздухоплавателно средство е спряно от полети на място, където няма организация за техническо обслужване, одобрена съгласно настоящото приложение или приложение II (част 145), или съответен персонал, отговарящ за сертифицирането, собственикът може да упъл­ номощи лице, което има не по-малко от 3 години подходящ опит по техническо обслужване и което притежава съответните квалификации, да извърши техническото обслужване в съответствие със стандартите, заложени в подчаст Г от настоящото приложение, и да пусне повторно в експлоатация въздухоплавателното средство. В този случай собственикът:

1. получава и съхранява в документацията на въздухоплавателното средство подробности за цялата извършена работа и за квалифи­ кациите, които притежава лицето, издаващо сертификата, и 2. осигурява повторната проверка на това техническо обслужване и одобрението му от съответно упълномощено лице по M.A.801(б) или организация, одобрена по раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М), или приложение II (част 145) при първа възможност, но в срок, не по-дълъг от 7 дни, и

3. уведомява организацията, отговаряща за управление поддържането на леталната годност, когато с нея е сключен договор в съответствие с M.A.201(д), или компетентния орган при липсата на такъв договор, в рамките на 7 дни от издаването на такова разрешение за сертифи­ циране.


д) В случай на повторно пускане в експлоатация съгласно M.A.801(б)2 или M.A.801(в) персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да бъде подпомаган при изпълнението на задачите по техническото обслужване от едно или повече лица, които са под непрекъснатия пряк контрол на персонала, отговарящ за сертифицирането.

е) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация съдържа поне следното:

1. основни данни за извършеното техническо обслужване; както и 2. датата на извършване на това техническо обслужване; както и

3. наименованието на организацията за техническо обслужване и/или лицето, издало този сертификат, включително:

i) референтния номер на одобрението на организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М), и на персонала, отговарящ за сертифицирането, който издава такъв сертификат; или ii) в случай на сертификат за повторно пускане в експлоатация по M.A.801(б)2 или M.A.801(в), наименованието и, ако е приложимо, номера на лиценза на персонала, отговарящ за сертифицирането, който е издал този сертификат.

4. ограниченията във връзка с летателната годност или експлоатацията, ако има такива. ж) Чрез дерогация от буква б) и независимо от разпоредбите на буква з), когато предписаното техническо обслужване не може да бъде завършено, може да се издаде сертификат за повторно пускане в експлоатация с одобрените ограничения за въздухоплавателното средство. Този факт, заедно с всички приложими ограничения на лета­ телната годност или експлоатацията, се записват в сертификата за повторно пускане в експлоатация на въздухоплавателното средство преди издаването на този сертификат като част от информацията, изисквана по буква е), точка

4. з) Не се издава сертификат за повторно пускане в експлоатация, ако е известна информация за несъответствие, което би застрашило безопас­ ността на полетите.

M.A.802 Сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент а) Сертификат за повторно пускане в експлоатация се издава при завършване на всяко техническо обслужване на компонент от въздухо­ плавателното средства в съответствие с M.A.502.

б) Сертификатът за разрешено повторно пускане в експлоатация, иденти­ фициран като формуляр 1 на EASA, представлява сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент от въздухоплавателното средство, с изключение на случаите, когато това техническо обслужване на компонент от въздухоплавателното средство е било извършено в съот­ ветствие с

M.A.502(б) или M.A.502(г), при който случай техническото обслужване е обект на действието на процедурите за повторно пускане в експлоатация на въздухоплавателно средство съгласно M.A.801.

M.A.803 Разрешително за пилот-собственик а) За да бъде пилот-собственик, лицето трябва да:

1. притежава валидно свидетелство за летателна правоспособност (или равностойно на него), издадено или потвърдено от държава-членка, за съответния тип или клас въздухоплавателно средство; и 2. притежава въздухоплавателното средство, еднолично или в съдружие; този собственик трябва да е:

i) едно от физическите лица в регистрационния формуляр, или ii) член на юридическо лице с нестопанска цел, извършващо развле­ кателна дейност, като юридическото лице е посочено в регистра­ ционния документ като собственик или оператор, като този член участва пряко в процеса на вземане на решения на юридическото лице и е определен от юридическото лице да извършва техни­ ческото обслужване, което е задължение на пилота-собственик.

>M3


40б) За всяко частно експлоатирано несложно въздухоплавателно средство, задвижвано от двигател, с МТОМ 2 730 kg и по-малка, планер, мото­ планер или балон, пилотът-собственик може да издаде сертификат за повторно пускане в експлоатация след ограничено техническо обслужване от пилота-собственик, посочено в допълнение VIII.

в) Обхватът на ограниченото техническо обслужване от пилота-собственик се посочва в програмата за техническо обслужване на въздухоплава­ телното средство по M.A.302.

г) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация се вписва в днев­ ниците и съдържа основни данни за извършеното техническо обслужване, данните, използвани за техническото обслужване, датата на завършване на това техническо обслужване и името, подписа и номера на свидетелството за летателна правоспособност на пилота- собственик, издал сертификата.ПОДЧАСТ И СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

>M3

M.A.901 Преглед на летателната годност За да се осигури валидност на сертификата за летателна годност на възду­ хоплавателното средство, периодично се извършва преглед на летателната годност на въздухоплавателното средство и свързаната с нея документация. а) Сертификатът за преглед на летателната годност се издава в съот­ ветствие с допълнение III (формуляр 15a или 15б на EASA) след завършване на прегледа на летателната годност с удовлетворителен резултат. Сертификатът за преглед на летателната годност е валиден една година.

б) Въздухоплавателно средство в контролирана среда е въздухоплавателно средство i) чиято поддръжка на летателната годност през последните 12 месеца постоянно е била управлявана от една организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), и ii) чието техническо обслужване през последните 12 месеца е било извършвано от орга­ низации за техническо обслужване, одобрени съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М) или приложение II (част 145). Това включва извършването на задачи по техническо обслужване по

M.A.803(б) и повторно пускане в експлоатация в съот­ ветствие с M.A.801(б)2 или M.A.801(б)3.

в) За всички въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен транспорт, и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (МТОМ) над 2 730 kg, които са в контролирана среда, с изключение на балони, организацията, посочена в буква б), която управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, може, ако е надлежно одобрена и при условие че са спазени изискванията от буква к):

1. да издаде сертификат за преглед на летателната годност в съот­ ветствие с M.A.710; и 2. за издадени от нея сертификати за преглед на летателната годност, когато въздухоплавателното средство е било в контролирана среда, да удължи два пъти срока на валидност на сертификата за преглед на летателната годност, всеки път за срок от една година;

г) За всички въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен транспорт и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) над 2 730 kg, с изключение на балони, i) които не се намират в контролирана среда, или ii) чието управление на летателната годност се извършва от организация за поддържане летателната годност, която няма право да извършва прегледи на летателната годност, сертификатът за преглед на летателната годност се издава от компетентния орган след задоволителна оценка на базата на препоръка от организация за управле­ ние поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), изпратена заедно със заявление от собственика или оператора. Препоръката се основава на прегледа на летателната годност, извършен в съответствие с М.А.710.

>M3


41д) За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, с максимална излетна маса (MTOM) 2 730 kg и по-малка, включително балони, всяка организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), и избрана от собственика или оператора, може, ако е надлежно одобрена и при спазване на буква к):

1. да издаде сертификат за преглед на летателната годност в съот­ ветствие с М.А.710; и 2. за издадени от нея сертификати за преглед на летателната годност, когато въздухоплавателното средство е било в контролирана среда под нейно управление, да удължи два пъти срока на валидност, всеки път за срок от една година; е) Чрез дерогация от

M.A.901(в)2 и M.A.901(д)2, за въздухоплавателни средства, които са в контролирана среда, организацията, посочена в буква б), която управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, при условие че са спазени изискванията от буква к), може да удължи два пъти срока на валидност на серти­ фиката за преглед на летателната годност, всеки път за срок от една година, когато той е бил издаден от компетентния орган или друга организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М). ж) Чрез дерогация от M.A.901(д) и

M.A.901(и)2 за въздухоплавателно средство ELA1, което не извършва търговски въздушен транспорт и не попада под действието на M.A.201(и), сертификатът за преглед на летателната годност може да бъде издаден и от компетентния орган след удовлетворителна оценка, основана на препоръка от персонала, отговарящ за сертифицирането, с официално одобрение от компетентния орган и съгласно изискванията на приложение III (част 66) и M.A.707(a) 2(a), изпратена заедно със заявление от собственика или оператора. Препоръката се основава на прегледа на летателната годност, извършен в съответствие с М.А.710, и не се издава за повече от две последователни години. з) Когато обстоятелствата разкриват наличие на потенциална заплаха за безопасността, компетентният орган извършва преглед на летателната годност и издава сертификат за преглед на летателната годност. и) В допълнение към буква з) компетентният орган може да извърши прегледа на летателната годност и да издаде сертификат за преглед на летателната годност в следните случаи:

>M4 1. когато въздухоплавателното средство се управлява от организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена в съот­ ветствие с раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), намираща се в трета държава.

>M3 2. за всички балони и други въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) до 2 730 kg включително, ако това се изисква от собственика. й) Когато компетентният орган извършва преглед на летателната годност и/или издава сертификат за преглед на летателната годност, собственикът или операторът предоставя на компетентния орган:

1. документацията, изисквана от компетентния орган; както и 2. подходящо настаняване на персонала на компетентния орган в съответното местонахождение; както и

3. при необходимост, съдействие от персонал, квалифициран в съот­ ветствие с приложение III (част 66) или равностойни изисквания съгласно 145.A.30(й)(1) и (2) от приложение II (част 145). к) Срокът на валидност на сертификата за преглед на летателната годност не се удължава и не се издава сертификат за преглед на летателната годност, ако съществуват доказателства или причини да се счита, че въздухоплавателното средство няма летателна годност.

>M3


42М.А.902 Валидност на сертификата за преглед на летателната годност а) Сертификатът за преглед на летателната годност става невалиден, ако:

1. е прекратен или анулиран; или 2. сертификатът за летателна годност е прекратен или анулиран; или

3. въздухоплавателното средство не е вписано в регистъра за въздухо­ плавателни средства на държавата-членка; или

4. сертификатът за тип, съгласно който е издаден сертификатът за летателна годност, е прекратен или анулиран.

б) Въздухоплавателното средство не трябва да лети, ако сертификатът за летателна годност е невалиден или ако:

1. поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство или на някакъв компонент, монтиран в него, не отговаря на изискванията на тази част; или 2. въздухоплавателното средство не е в съответствие с типовия модел, одобрен от Агенцията; или

3. въздухоплавателното средство се експлоатира извън ограниченията на одобреното ръководство за полетите или сертификата за летателна годност, без да се предприемат съответни действия; или

4. въздухоплавателното средство е участвало в инцидент или злополука, които оказват влияние върху летателната годност, без да се пред­ приемат съответни последващи действия за възстановяване на лета­ телната годност; или 5. дадена модификация или поправка не е одобрена в съответствие с част 21.

в) При оттегляне или анулиране сертификатът за преглед на летателната годност се връща на компетентния орган. М.А.903 Прехвърляне на регистрация на въздухоплавателно средство в рамките на Европейския съюз а) При прехвърляне на регистрация на въздухоплавателно средство в границите на Европейския съюз кандидатът трябва да:

1. информира предишната държава-членка в коя държава-членка ще бъде регистрирано въздухоплавателното средство; 2. кандидатства в новата държава-членка за издаване на нов сертификат за летателна годност в съответствие с част 21.

б) Независимо от изискването на М.А.902(а)3 предишният сертификат за преглед на летателната годност остава валиден до датата на изтичане на валидността му. М.А.904 Преглед на летателната годност на въздухоплавателно средство, внесено в Европейския съюз

>M3 а) Когато въздухоплавателното средство се внася в държава-членка от трета държава, кандидатът трябва да:

1. кандидатства в държавата-членка по регистрация за издаване на нов сертификат за летателна годност в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003; както и 2. за въздухоплавателни средства, които не са нови, да има преглед за летателна годност, преминал задоволително в съответствие с M.A.901; както и

3. има изпълнено цялото техническо обслужване, съгласно одобрената програма за техническо обслужване по M.A.302.

б) Когато прецени, че въздухоплавателното средство отговаря на съответните изисквания, организацията за управление поддържането на летателната годност, ако е приложимо, изпраща документирана препоръка за издаване на сертификат за преглед на летателната годност до държавата-членка по регистрация.

>B


43в) Собственикът осигурява достъп до въздухоплавателното средство за извършване на инспекция от държавата-членка на регистрация.

г) Новият сертификат за летателна годност се издава от държавата-членка по регистрация, когато тя прецени, че въздухоплавателното средство отговаря на предписанията на част 21.

д) Държавата-членка издава също сертификат за преглед на летателната годност, обикновено валиден за срок от една година, освен ако не съще­ ствува причина, свързана с безопасността, за намаляване на срока на валидност. М.А.905 Констатации а) Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие с изиск­ ванията на част М, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

б) Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с изискванията на част М, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евен­ туално да застраши безопасността на полетите.

>M4 в) След като получи уведомление за констатациите съгласно М.Б.903, отго­ ворното лице или организация, посочени в М.А.201, съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, удовлетво­ ряващи компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок, включително подходящи коригиращи действия, които пред­ отвратяват повторно възникване на несъответствието и причината за него.

>B


РАЗДЕЛ Б ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ


ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

М.Б.101 Област на приложение В настоящия раздел се установяват административните изисквания, които трябва да се спазват от компетентните органи, отговорни за прилагането и въвеждането в действие на раздел А от тази част. М.Б.102 Компетентен орган а) Общи сведения Държавата-членка определя компетентния орган с възложени отго­ ворности за издаване, продължаване, смяна, прекратяване или анулиране на сертификати и контрол на поддържането на летателната годност. Този компетентен орган създава документирани процедури и организационна структура.

б) Ресурси Броят на персонала трябва да е достатъчен за изпълнение на изиск­ ванията, посочени в настоящия раздел Б.

в) Квалификация и обучение Целият персонал, участващ в дейностите по част М, трябва да бъде подходящо квалифициран, да има необходимите познания, опит, начално и непрекъснато обучение, за да изпълнява възложените му задачи.

>B


44г) Процедури Компетентният орган създава процедури, в които подробно е описано как се постига съответствие с изискванията на тази част. Процедурите се преглеждат и променят, за да се осигури непрекъснато съответствие. М.Б.103 Приемливи средства за съответствие Агенцията разработва приемливи средства за съответствие, които държавите-членки могат да използват за постигане на съответствие с изиск­ ванията на тази част. Когато са спазени приемливите средства за съот­ ветствие, изискванията на тази част се считат за изпълнени. М.Б.104 Съхраняване на записи а) Компетентните органи създават система за съхраняване на записите, която дава възможност адекватно да се проследи процесът по издаване, продължаване, смяна, временно прекратяване или анулиране на всеки сертификат.

б) Документацията по контрола на одобрените по част М организации включва като минимум:

1. заявление за одобрение на организацията; 2. сертификат за одобрение на организацията с всички промени в него;

3. копие от програмата за одит, в която са изброени датите на бъдещите прегледи, както и датите на вече извършените прегледи;

4. записите за непрекъснат контрол от страна на компетентния орган, включително цялата документация за прегледите; 5. копия от цялата съответна кореспонденция; 6. подробности за всички действия, свързани с изключения и въвеждане в сила; 7. всички доклади от други компетентни органи, свързани с контрола на организацията; 8. описание или ръководство на организацията и въведените изменения; 9. копие от всеки друг документ, пряко одобрен от компетентния орган.

в) Периодът на съхранение на документацията по буква б) по-горе е най- малко четири години.

г) Документацията за контрола на всяко въздухоплавателно средство съдържа като минимум копие от:

1. сертификата за летателна годност на въздухоплавателното средство; 2. сертификата за преглед на летателната годност;

3. препоръките на организацията, описана в раздел А, подчаст Ж;

4. докладите от прегледите на летателната годност, извършени пряко от държавата-членка; 5. цялата съответна кореспонденция, свързана с въздухоплавателното средство; 6. подробности за всички действия, свързани с изключения и въвеждане в сила;

>B


457. всеки документ, одобрен от компетентния орган съгласно приложение I (част М) или приложение III (EU-OPS) към Регламент (ЕИО) № 3922/91.

>B д) Документацията, посочена в буква г) по-горе, се съхранява в срок от две години след окончателното извеждане на въздухоплавателното средство от експлоатация.

е) Цялата документация, описана в М.Б.104, се представя при поискване от друга държава-членка или от Агенцията. М.Б.105 Взаимен обмен на информация а) За да допринесат за повишаване на безопасността на полетите, компе­ тентните органи участват във взаимния обмен на цялата необходима информация в съответствие с член 11 от Основния регламент.

б) Без да се накърняват компетенциите на държавите-членки, в случай на потенциална заплаха за безопасността, отнасяща се за няколко държави- членки, съответните компетентни органи се подпомагат взаимно при изпълнение на контрола.

ПОДЧАСТ Б

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

М.Б.201 Отговорности Компетентните органи, посочени в М.1, са отговорни за провеждането на прегледи и разследвания, за да се убедят, че са спазени изискванията на тази част.

ПОДЧАСТ В

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.Б.301 Програма за техническо обслужване а) Компетентният орган проверява съответствието на програмата за техническо обслужване с изискванията на М.А.302.

б) Освен изключенията, посочени в >M3 M.A.302(в) ?, програмата за техническо обслужване и въведените в нея изменения се одобряват пряко от компетентния орган.

в) В случай на непряко одобрение програмата за техническо обслужване се одобрява от компетентния орган чрез описанието на организацията за ръководство на поддържането на летателната годност.

г) За да одобри програмата за техническо обслужване в съответствие с буква б) по-горе, компетентният орган трябва да има достъп до всички данни, изисквани по >M3 M.A.302(г), (д) и (е) ?. М.Б.302 Освобождавания Всички освобождавания, предоставени в съответствие с >M3 член 14, параграф 4 ? от Основния регламент, трябва да се регистрират и да се съхраняват от компетентния орган.

>M4

М.Б.303 Контрол на поддържането на летателната годност на възду­ хоплавателни средства

>M3 а) Компетентният орган разработва програма за прегледи и контрол на състоянието на летателната годност на въздухоплавателните средства в своя регистър.

>B б) Програмата за прегледи и контрол включва изследване на продукти – мостра на въздухоплавателните средства.

в) Програмата се разработва, като се отчитат броят на въздухоплава­ телните средства в регистъра, местните познания и извършените в миналото дейности по контрол.

г) Изследването на продукта мостра е насочено към ключовите рискови за летателната годност елементи и определя всички несъответствия. След това компетентният орган анализира всяко несъответствие, за да определи основната причина за възникването му.

д) Всички несъответствия се потвърждават писмено пред лицето или орга­ низацията, отговорна в съответствие с М.А.201.

е) Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки. ж) Ако при прегледа на въздухоплавателното средство бъде открито дока­ зателство за неспазване на изискване по част М, компетентният орган предприема действия в съответствие с М.Б.903. з) Ако основната причина за несъответствието е неспазване на някоя подчаст или друга част, по отношение на неспазването ще се прилагат разпоредбите на съответната част.

>M3 и) За да улеснят съответното действие по прилагането, компетентните органи обменят информация за несъответствия, определени съгласно буква з).

>B М.Б.304 Анулиране, прекратяване и ограничаване Компетентният орган следва да:

а) прекрати временно действието на сертификата за преглед на летателната годност в случай на потенциална заплаха за безопасността; или б) прекрати временно, анулира или ограничи действието на сертификата за преглед на летателната годност в съответствие с М.Б.303(ж).


ПОДЧАСТ Г

СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ (Следва да се разработи, ако е целесъобразно.)

ПОДЧАСТ Д

КОМПОНЕНТИ (Следва да се разработи, ако е целесъобразно.)ПОДЧАСТ Е

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

М.Б.601 Приложение Когато съоръженията за техническо обслужване са разположени в повече от една държава-членка, проучването и непрекъснатият контрол на одобрението се извършват заедно с компетентните органи, определени от държавите-членки, на чиято територия са разположени част от съоръ­ женията за техническо обслужване. М.Б.602 Първоначално одобрение а) Ако са спазени изискванията на М.А.606 (а) и (б), компетентният орган формално и в писмен вид изразява пред кандидата съгласието си за персонала по М.А.606 (а) и (б).

б) Компетентният орган установява дали процедурите, посочени в ръко­ водството за техническо обслужване на организацията, съответстват на изискванията на М.А., подчаст Е и осигурява подписването на декларация за поемане на ангажимент от отговорния мениджър.

в) Компетентният орган проверява дали организацията изпълнява изиск­ ванията на част М.А, подчаст Е.

г) По време на проучването за издаване на одобрение се организира най- малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя напълно разбира значимостта на одобрението и причината за подписване на декларация за поемане на ангажимент от страна на орга­ низацията за спазване на процедурите, посочени в ръководството за техническо обслужване.

д) Всички несъответствия се потвърждават писмено пред организацията кандидат.

е) Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки. ж) За първоначалното одобрение всички несъответствия трябва да бъдат отстранени от организацията и това да бъде проверено от компетентния орган преди издаването на одобрението. М.Б.603 Издаване на одобрение а) Компетентният орган трябва да издаде на кандидата сертификат за одобрение формуляр 3 на EASA (допълнение V), който включва степента на одобрението, когато организацията за техническо обслужване е в съответствие с приложимите букви на тази част.

б) Компетентният орган посочва условията, приложени към одобрението по сертификата за одобрение формуляр 3 на EASA.

в) В сертификата за одобрение формуляр 3 на EASA се записва справочен номер по начин, указан от Агенцията. М.Б.604 Непрекъснат контрол а) Компетентният орган води и актуализира регистър за всички одобрени по М.А., подчаст Е организации за техническо обслужване, които са под неговия надзор, датите на бъдещите и на извършените прегледи.


б) Всяка организация се проверява изцяло, като периодите между две отделни проверки не надвишават 24 месеца.

в) Всички несъответствия се потвърждават писмено пред организацията кандидат.

г) Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки.

д) На всеки 24 месеца се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя е напълно информиран/а за важните въпроси, възникнали по време на проверките. М.Б.605 Несъответствия а) Когато по време на проверките или по друг начин бъде открито доказа­ телство, показващо неспазване на изискване по част М, компетентният орган предприема следните действия:

1. При констатации от първо ниво компетентният орган предприема незабавни действия за анулиране, ограничаване или временно спиране изцяло или частично, в зависимост от степента на констатация от първо ниво, на действието на одобрението на органи­ зацията за техническо обслужване до успешното предприемане на коригиращи действия от организацията.

2. При констатации от второ ниво компетентният орган предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на несъответствието, но не по-дълъг от три месеца. При определени обстоятелства в края на първия такъв период и в зави­ симост от същността на несъответствието компетентният орган може да удължи тримесечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия.

б) Компетентният орган трябва да предприеме действия за временно спиране, изцяло или частично, на действието на одобрението, в случай че организацията не изпълни графика, определен от компетентния орган.

>M3

М.Б.606 Промени а) Компетентният орган спазва приложимите елементи от първоначалното одобрение за всяка промяна във връзка с организацията, за която е изпратено уведомление в съответствие с M.A.617.

б) Компетентният орган може да предпише условия, при които одобрената организация за техническо обслужване може да функционира по време на такива промени, освен ако прецени, че одобрението трябва да бъде временно прекратено поради естеството или мащаба на промените.

в) За всяка промяна в ръководството за техническо обслужване на органи­ зацията:

1. В случай на пряко одобрение на промените съгласно

M.A.604(б), компетентният орган проверява дали процедурите, посочени в ръко­ водството, съответстват на настоящото приложение (част М), преди официално да уведоми одобрената организация за одобрението.

2. В случай на непряко одобрение на промените в ръководството за техническо обслужване съгласно

M.A.604(в), компетентният орган трябва да гарантира, че i) промените остават несъществени, и ii) да упражнява адекватен контрол над одобрението на промените, така че те да продължават да спазват изискванията от настоящото приложение (част М).

>B


49М.Б.607 Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението Компетентният орган следва:

а) да прекрати временно действието на одобрението по обосновани причини в случай на потенциална заплаха за безопасността; или б) временно да прекрати, анулира или ограничи действието на одобрението в съответствие с М.Б.605.

ПОДЧАСТ Ж ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ М.Б.701 Приложение а) При търговски въздушен превоз компетентният орган получава за одобрение първоначалното заявление за сертификат за въздушен превозвач и когато е приложимо, всички варианти, за които се канди­ датства и за всеки тип въздухоплавателно средство, което ще се експлоатира, както и следните документи:

1. спецификации на управлението на поддържане на летателната годност; 2. програмите на оператора за техническо обслужване на въздухоплава­ телното средство;

3. техническия дневник на оператора;

4. ако е подходящо, техническата спецификация на договорите за техническо обслужване между оператора и одобрената по част 145 организация за техническо обслужване.

б) Когато съоръженията са разположени в повече от една държава-членка, проучването за издаване на одобрение и непрекъснатият контрол върху него се извършват заедно с компетентните органи, определени от държавите-членки, на чиято територия са разположени част от съоръ­ женията. М.Б.702 Първоначално одобрение а) Ако са спазени изискванията на М.А.706 (а), (в), (г) и М.А.707, компе­ тентният орган официално и в писмен вид трябва да изрази пред кандидата съгласието си за персонала по М.А.706 (а), (в), (г) и М.А.707.

б) Компетентният орган установява дали процедурите, посочени в специ­ фикациите на организацията за управление на поддържането на лета­ телната годност, съответстват на изискванията на М.А., подчаст Ж и осигурява подписването на декларация за поемане на ангажимент от отговорния мениджър.

в) Компетентният орган проверява дали организацията спазва изискванията на част М.А, подчаст Ж.

г) По време на проучването за издаване на одобрение се организира най- малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя разбира напълно значението на одобрението и основанието за подписване на декларация за ангажираност за спазване на специфи­ кациите на организацията с цел спазване на процедурите, посочени в спецификациите на организацията за управление на поддържането на летателната годност.

д) Всички несъответствия трябва да се потвърдят писмено пред органи­ зацията кандидат.


е) Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки. ж) За първоначалното одобрение всички коригиращи действия, изисквани от несъответствията, трябва да бъдат извършени от организацията преди издаването на одобрението. М.Б.703 Издаване на одобрение а) Компетентният орган трябва да издаде на кандидата сертификат за одобрение формуляр 14 на EASA (допълнение VI), който включва обхвата на одобрението, когато организацията за управление на поддър­ жането на летателната годност е в съответствие с М.А., подчаст Ж.

б) Компетентният орган посочва валидността на одобрението в сертификата за одобрение формуляр 14 на EASA.

в) В сертификата за одобрение формуляр 14 справочният номер се записва по начин, указан от Агенцията.

г) В случай на търговски въздушен транспорт информацията, съдържаща се във формуляр 14 на EASA, ще бъде включена в сертификата на въздушния превозвач. М.Б.704 Непрекъснат контрол а) Компетентният орган води и актуализира регистър за всички одобрени по М.А., подчаст Ж организации за управление на поддържането на летателната годност, които са под неговия надзор, датите, на които ще се извършат посещенията с цел одит и датите, на които са били извършени посещенията с цел одит.

б) Всяка организация се контролира на интервали, които не надвишават 24 месеца.

в) Образец от въздухоплавателното средство, поддържано от одобрена по М.Б., подчаст Ж организация, се изследва на всеки 24 месеца. Размерите на образеца се определят от компетентния орган на базата на резултатите от предишни проверки и изследвания на продукта.

г) Всички несъответствия се потвърждават писмено пред организацията кандидат.

д) Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки.

е) На всеки 24 месеца се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя е напълно информиран/а за значимите въпроси, възникнали по време на проверките. М.Б.705 Несъответствия а) Когато по време на проверките или по друг начин бъде открито доказа­ телство, показващо несъответствие с изискване по част М, компе­ тентният орган предприема следните действия:

1. При констатации от първо ниво компетентният орган предприема незабавни действия за анулиране, ограничаване или временно спиране изцяло или частично, в зависимост от значението на конста­ тацията от първо ниво, на одобрението на организацията за управле­ ние на поддържането на летателната годност до успешното пред­ приемане на коригиращи действия от организацията.


При констатации от второ ниво компетентният орган предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на констатацията, но не по-дълъг от три месеца. При опре­ делени обстоятелства в края на първия такъв период и в зависимост от същността на несъответствието компетентният орган може да продължи тримесечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия.

б) Компетентният орган предприема действия за временно спиране, изцяло или частично, на одобрението, в случай че организацията не изпълни графика, зададен от компетентния орган.

>M3 М.Б.706

Промени а) Компетентният орган спазва приложимите елементи от първоначалното одобрение за всяка промяна на организацията, за която е изпратено уведомление в съответствие с M.A.713.

б) Компетентният орган може да предпише условия, при които одобрената организация за управление поддържането на летателната годност може да функционира по време на такива промени, освен ако прецени, че одобрението трябва да бъде временно прекратено поради естеството или мащаба на промените.

в) За всяка промяна в описанието на поддържането на летателната годност:

1. В случай на пряко одобрение на промените съгласно

M.A.704(б) компетентният орган проверява дали процедурите, посочени в описанието, са в съответствие с настоящото приложение (част М), преди официално да уведоми одобрената организация за одобрението.

2. В случай на непряко одобрение на промените съгласно

M.A.704(в) компетентният орган трябва да гарантира, че

i) промените остават несъществени, и ii) да упражнява адекватен контрол над одобрението на промените, така че те да продължават да спазват изискванията от настоящото приложение (част М).

>B М.Б.707 Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението Компетентният орган следва да:

а) прекрати временно действието на одобрението в случай на потенциална заплаха за безопасността; или б) прекрати временно, анулира или ограничи действието на одобрението в съответствие с М.Б.705.

ПОДЧАСТ З

СЕРТИФИКАТ ЗА ПОВТОРНО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (Следва да бъде разработена, ако е целесъобразно.)

ПОДЧАСТ И СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.Б.901 Оценка на препоръките При получаване на заявление и на съответната препоръка за издаване на сертификат за преглед на летателната годност и в съответствие с >M3

M.A.901 ? се извършва следното:

1. Съответният квалифициран персонал на компетентния орган проверява дали становището за съответствие, съдържащо се в препоръката, доказва, че е извършен пълен преглед на летателната годност по М.А.710.

Компетентният орган извършва проучване и може да поиска допъл­ нителна информация, подкрепяща оценката в препоръката.

>M3 М.Б.902 Преглед на летателната годност от компетентния орган а) Когато компетентният орган извършва преглед на летателната годност и издава сертификат за преглед на летателната годност — формуляр 15а на EASA (допълнение III), компетентният орган извършва прегледа на лета­ телната годност в съответствие с М.А.710.

б) Компетентният орган трябва да има подходящо квалифициран персонал за извършване на прегледа на летателната годност.

1. За всички въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен транспорт, и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) над 2 730 kg, с изключение на балони, този персонал трябва да: а. има най-малко 5 години опит в поддържането на летателната годност; и б. притежава съответния лиценз съгласно приложение III (част 66) или призната на национално равнище квалификация за персонал по техническо обслужване, която съответства на категорията на въздухоплавателните средства (когато приложение III (част 66) се отнася до подзаконови актове на национално равнище), или аеро­ навигационна степен или равностойна на нея степен; и в. е преминал утвърден курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и г. заема длъжност със съответните отговорности. Независимо от букви а—г по-горе изискването, посочено в M.Б.902(б) 1(б), може да бъде заменено с пет години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в M.Б.902(б)1(a).

2. За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт с максимална излетна маса (MTOM) до 2 730 kg включително и балони, този персонал трябва да: а. има най-малко три години опит в поддържането на летателната годност; и б. притежава съответния лиценз съгласно приложение III (част 66) или призната на национално равнище квалификация за персонал по техническо обслужване, която съответства на категорията на въздухоплавателните средства (когато приложение III (част 66) се отнася до подзаконови актове на национално равнище), или аеро­ навигационна степен или равностойна на нея степен; и в. е преминал подходящ курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и г. заема длъжност със съответните отговорности. Независимо от букви а—г по-горе изискването, посочено в M.Б.902(б) 2(б), може да бъде заменено с четири години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в M.Б.902(б)2(a).

в) Компетентният орган поддържа регистър за целия персонал за преглед на летателната годност, който включва данни за всяка съответна квали­ фикация, както и обобщение на опита и обучението в областта на упра­ влението поддържането на летателната годност.

г) Компетентният орган трябва да има достъп до съответните данни, посочени в М.А.305, М.А.306 и М.А.401, при извършване на преглед на летателната годност.

д) Персоналът, който извършва прегледа на летателната годност, издава формуляр 15a след удовлетворително завършване на прегледа на лета­ телната годност.

>B М.Б.903 Констатации а) Когато по време на проверките на въздухоплавателното средство или по друг начин бъде открито доказателство, показващо неспазване на изискване по част М, компетентният орган предприема следните действия:

1. При констатации от първо ниво компетентният орган изисква да се пред­ приемат коригиращи действия преди следващия полет, а самият той предприема незабавни действия за анулиране или временно спиране на действието на сертификата за преглед на летателната годност.

2. При констатации от второ ниво коригиращите действия, изисквани от компетентния орган, трябва да отговарят на същността на несъответ­ ствията.

>M3


Допълнение I

Споразумение за поддържане на летателната годност 1. Когато собственик сключи договор с одобрена по М.А., подчаст Ж организация за поддържане на летателната годност в съответствие с М.А.201 за изпълнение на задачите по поддържане на летателната годност, при поискване от компетентния орган собственикът трябва да изпрати копие от това споразумение на компетентния орган в държавата-членка по регистрация, след като споразумението е подписано от двете страни.

2. Споразумението се съставя, като се отчитат изискванията на част М и се посочват задълженията на подписалите го страни във връзка с поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство.

3. Споразумението съдържа като минимум следното:

— регистрация на въздухоплавателното средство;

— тип на въздухоплавателното средство;

— сериен номер на въздухоплавателното средство;

— данни за собственика или лизингополучателя на въздухоплавателното средство включително и адрес, данни за одобрената по М.А., подчаст Ж организация за поддържане на летателната годност, включително и адрес.

4. В споразумението се записва следното: „Собственикът поверява на одобрената организация управлението на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, разработката на програма за техническо обслужване, която да бъде одобрена от компетентните органи в държавата-членка, където е регистрирано въздухоплавателното средство, както и организацията на техническото обслужване на въздухоплавателното средство в съот­ ветствие с упоменатата програма за техническо обслужване в одобрена организация. Според това споразумение двете подписали страни се задължават да спазват съответните задължения на споразумението. Собственикът потвърждава, че доколкото е уведомен, цялата информация, предоставена на одобрената организация по отношение на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, е и ще бъде точна, както и че въздухоплавателното средство няма да бъде променяно без предварителното одобрение на одобрената организация. В случай на неспазване на това споразумение от някоя от подписалите го страни, то става невалидно. Тогава собственикът запазва пълната отговорност за всяка задача, свързана с поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, и той трябва да информира компетентните органи в държавата-членка по регистрация в срок от две седмици.“

5. Когато собственик сключи договор с одобрена по М.А., подчаст Ж организация за поддържане на летателната годност в съответствие с М.А.201, задълженията на двете страни се разделят, както следва.

>M3 5.1. Задължения на одобрената организация:

1. типът въздухоплавателно средство трябва да бъде в областта на приложение на нейното одобрение;

2. при поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство да спазва посочените по-долу условия:

а) да разработи програма за техническо обслужване на въздухо­ плавателното средство, включително програма за надеждност, ако това е приложимо,


б) да декларира задачите по техническото обслужване (от програмата за техническо обслужване), които могат да бъдат извършвани от пилота-собственик в съответствие с

M.A.803(в), в) да организира одобряването на програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство,

г) да предостави на собственика копие от програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, след като тя бъде одобрена,

д) да организира инспекция, която да позволи плавен преход от предишната програма за техническо обслужване на въздухо­ плавателното средство,

е) да организира извършването на цялото техническо обслужване от одобрена организация за техническо обслужване,

ж) да организира прилагането на всички подходящи указания за летателна годност,

з) да организира отстраняването от одобрената организация за техническо обслужване на всички дефекти, открити по време на плановото техническо обслужване, при прегледи на лета­ телната годност или докладвани от собственика, и) да координира плановото техническо обслужване, прилагането на указанията за летателна годност, подмяната на части с ограничен експлоатационен срок и изискванията за проверка на компонентите,

й) да информира собственика всеки път, когато въздухоплава­ телното средство се изпраща в одобрена организация за техническо обслужване, к) да управлява цялата техническа документация,

л) да архивира цялата техническа документация.

3. да организира одобрението на всяка модификация на въздухопла­ вателното средство в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003, преди тя да бъде въведена;

4. да организира одобрението на всеки ремонт на въздухоплава­ телното средство в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003, преди той да бъде извършен;

5. да информира компетентния орган в държавата-членка по реги­ страция, когато въздухоплавателното средство не е представено на одобрената организация за техническо обслужване от собственика, както се изисква от одобрената организация;


6. да информира компетентния орган в държавата-членка по регистрация, когато настоящото споразумение не се спазва;

7. при необходимост да извърши преглед на летателната годност на въздухоплавателното средство и да издаде сертификата за преглед на летателната годност или препоръката към компетентния орган на държавата-членка по регистрация;

8. да изпрати на компетентния орган в държавата-членка по реги­ страция в рамките на 10 дни копие от всеки сертификат за преглед на летателната годност или сертификат, чийто срок е бил продължен;

9. да докладва за събития, както е указано в съответните регламен­ тиращи документи;

10. да информира компетентния орган на държавата-членка по реги­ страция в случай, че настоящото споразумение се денонсира от една от страните. 5.2. Задължения на собственика:

1. да има общи познания за одобрената програма за техническо обслужване; 2. да има общи познания по настоящото приложение (част М);

>M3

3. да представи въздухоплавателното средство на одобрената орга­ низация за техническо обслужване в определеното по искане на одобрената организация време;

4. да не модифицира въздухоплавателното средство, преди да се консултира с одобрената организация;

5. да информира одобрената организация за цялото техническо обслужване, извършено извънредно, без знанието и контрола на одобрената организация;

6. чрез дневника да докладва на одобрената организация за всички дефекти, открити по време на експлоатацията на въздухоплава­ телното средство;

7. да информира компетентния орган в държавата-членка по реги­ страция в случай че настоящото споразумение се денонсира от една от страните;

8. да информира компетентния орган в държавата-членка по реги­ страция и одобрената организация в случай че въздухоплава­ телното средство бъде продадено; 9. да докладва за събития, както е указано в съответните регламен­ тиращи документи; 10. да информира редовно одобрената организация за летателните часове на въздухоплавателното средство и да ? съобщава други данни за използването, както е договорено с одобрената орга­ низация;

11. да вписва сертификата за повторно пускане в експлоатация в днев­ ниците, както е посочено в

M.A.803(г), когато се извършва техническо обслужване от пилота-собственик, без да се превишава границите на списъка със задачи по техническото обслужване, както е декларирано в одобрената програма за техническо обслужване по

M.A.803(в); 12. да информира одобрената организация за управление поддър­ жането на летателната годност, която отговаря за управление поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, не по-късно от 30 дни след завършване на всяка задача по техническото обслужване от пилота-собственик в съответствие с M.A 305(a).

>M3


Допълнение II

Сертификат за разрешено пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Тези указания се отнасят само за използването на Формуляр 1 на EASA за целите на техническото обслужване. Следва да се обърне внимание на допълнение I към приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003, което включва използването на Формуляр 1 на EASA за целите на производството.

1. ЦЕЛ И ИЗПОЛЗВАНЕ

1.1 Основна цел на сертификата е да бъде декларирана летателната годност във връзка с дейност по техническото обслужване, проведена върху продукти, части и прибори (наричани по-долу „продукт/и“).

1.2 Трябва да се установи съответствие между сертификата и продукта/продуктите. Издаващият орган трябва да съхранява сертификат под форма, която позволява проверка на първона­ чалните данни.

1.3 Сертификатът е приемлив за много въздухоплавателни органи, но може да зависи от наличието на двустранни споразумения и/или политиката на въздухоплавателния орган. Следователно посо­ чените в сертификата „одобрени проектни данни“ се отнасят за одобрение от страна на органа на страната вносител, отговарящ за летателната годност.

1.4 Сертификатът не е известие за доставка или транспортиране.

1.5 Не може въздухоплавателни средства да бъдат повторно пускани в експлоатация въз основа на сертификата.

1.6 Сертификатът не предоставя одобрение за монтаж на продукта на конкретно въздухоплавателно средство, двигател или витло, а помага на крайния потребител да получи информация относно одобрението на неговата летателна годност.

1.7 Не е позволено в един сертификат да се смесват продукти, пуснати повторно в експлоатация след производство и такива след техническо обслужване. 2. ОБЩ ФОРМАТ 2.1 Сертификатът трябва да спазва приложения формат, включително номерата и мястото на полетата. Размерите на всяко поле могат да се променят в съответствие с отделните заявления, но не до степен, която би направила сертификата неразпознаваем.

2.2 Сертификатът трябва да бъде в хоризонтален формат, като външните размери могат да бъдат значително намалени или увеличени при условие, че сертификатът остава разпознаваем и четлив. Ако има съмнения, следва да се проведе консултация с компетентния орган.

2.3 Декларацията за отговорност на потребителя/монтажника може да бъде поставена на една от страните на формуляра.

2.4 Печатният текст трябва да бъде ясен и четлив, за да дава възможност за лесно прочитане.

2.5 Удостоверението може да бъде предварително отпечатано или изготвено на компютър, но и в двата случая отпечатаният текст и символи трябва да бъдат ясни и четливи в съответствие с опре­ деления формат.

2.6 Сертификатът трябва да е на английски език и, ако това е целесъ­ образно, на още един или няколко езика.

>M4


2.7 Данните, които трябва да се въведат в сертификата, могат да бъдат или отпечатани на машина/компютър, или написани на ръка, като се използват главни букви, като текстът трябва да позволява лесно разчитане.

2.8 Използването на съкращения следва да се сведе до минимум с цел по-голяма яснота.

2.9 Мястото, останало върху обратната страна на сертификата, може да се използва от издаващия орган за нанасяне на допълнителна информация, но не трябва да съдържа части от декларацията за съответствие. Всяко използване на обратната страна на серти­ фиката трябва да бъде посочено в съответното поле на лицевата страна на сертификата.

3. КОПИЯ

3.1 Няма ограничение за броя на копията от сертификата, изпратени на клиента или съхранени от издаващия орган.

4. ГРЕШКА/ГРЕШКИ ВЪРХУ СЕРТИФИКАТА

4.1 Ако крайният потребител открие грешка/грешки върху даден сертификат, той трябва да уведоми за това писмено издаващия орган. Издаващият орган може да издаде нов сертификат само ако грешката(ите) може(гат) да бъде(ат) проверен(и) и поправен(и).

4.2 Новият сертификат трябва да има нов номер за проследяване, подпис и дата.

4.3 Молбата за нов сертификат може да бъде удовлетворена без повторна проверка на състоянието на продукта/продуктите. Новият сертификат не представлява декларация относно текущото състояние и в него в поле 12 следва да е посочен пред­ ишният сертификат със следната декларация: „С настоящия сертификат се коригира/т грешката/ите в поле/та [впишете съответните полета] в сертификат [впишете номера за просле­ дяване], от дата [впишете дата на първоначално издаване]; той не се отнася до съответствие/условия/пускане в експлоатация“. И двата сертификата се съхраняват в съответствие с периода на съхранение на първия. 5. СЪСТАВЯНЕ НА СЕРТИФИКАТ ОТ ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН Поле 1 Издаващ/а одобрението компетентен орган/страна Посочете наименованието на компетентния орган и страната, под чиято юрисдикция е издаден този сертификат. Когато компетентният орган е Агенцията, трябва да се посочи единствено „EASA“.

Поле 2 Заглавие на Формуляр 1 на EASA „СЕРТИФИКАТ ЗА РАЗРЕШЕНО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ФОРМУЛЯР 1 НА EASA“ Поле 3 Номер за проследяване на формуляра Впишете уникалния номер, генериран от системата/процедурата за номе­ риране на организацията, посочена в поле 4; той може да съдържа букви/­ цифри.

>M4

Поле 4

Име и адрес на организацията Впишете пълното име и адрес на одобрената организация (вж. формуляр 3 на EASA), която пуска в експлоатация продуктът, за който се отнася серти­ фикатът. Поставянето на логотипи и други знаци е разрешено, ако логотипът може да се събере в рамките на полето.

Поле 5 Работна заявка/договор/фактура За да бъде улеснен потребителят при проследяване на продукта/продуктите, впишете номера на работната заявка, на договора, на фактурата или друг подобен номер.

Поле 6

Продукт Впишете номерата на редовете на продукта, когато за един продукт има повече от един ред. Това поле позволява лесно препращане към поле 12 — Забележки.

Поле 7 Описание Впишете името или описанието на продукта. Следва да се отдава предпо­ читание на термина, използван в инструкциите за непрекъсната летателна годност или данните за техническото обслужване (напр. илюстриран каталог на частите, ръководство за техническо обслужване на въздухопла­ вателното средство, сервизен бюлетин, ръководство за техническо обслужване на компонентите).

Поле 8 Номер на частта Впишете посочения върху продукта или върху етикета/опаковката номер на частта. За двигатели или витла може да се използва обозначението за типа.

Поле 9 Брой Посочете броя на продуктите.

Поле 10 Сериен номер Ако разпоредбите изискват идентификация на продукта по сериен номер, впишете го тук. В допълнение можете да впишете всеки друг сериен номер, който не се изисква от правилника. Ако върху продукта липсва сериен номер, впишете „N/A“.

Поле 11 Статус/задача

Следният текст описва разрешените вписвания за поле

11.

Впишете само един от тези термини — когато са приложими повече от един, използвайте този, който описва най-точно по-голямата част от извършената работа и/или състоянието на обекта.

i) Основно ремонтиран. Означава процес, чрез който се осигурява пълното съответствие на продукта с действащите експлоатационни допуски, определени в инструкциите на притежателя на типов сертификат или на производителя на оборудването по отношение на непрекъснатата летателна годност, или на данните, които са одобрени или приети от органа.

Продуктът бива най-малкото разглобен, почистен, проверен, ремонтиран, според нуждите, и повторно сглобен и изпитан съгласно горепосочените данни.

ii) Поправен. Отстраняване на дефекти(и) при прилагане на действащ стандарт5.

iii) Прегледан/изпитан. Проверка, измерване и т.н. в съответствие с действащ стандарт6 (напр. визуален оглед, проверка на работоспособ­ ността, изпитване на стенд и т.н.).

iv) Модифициран. Промяна на продукт с цел съответствие с действащ стандарт7

>M4


Поле 12 Забележки Опишете работата, посочена в поле 11, пряко или чрез посочване на съответната документация, необходима за да могат потребителят или монтажникът да определят летателната годност на продукта/продуктите във връзка с работа, обект на сертифициране. При необходимост може да се използва допълнителен лист, който да се посочи във Формуляр 1 на EASA.

Във всяка декларация трябва ясно да се посочва за кой/кои продукт/­ продукти от поле 6 се отнася той. Примери за информация за поле 12 са:

i) Използваните данни за техническо обслужване, последна редакция и съответен номер.

ii) Съответствие с указанията за летателна годност или сервизните бюлетини.

iii) Извършени поправки.

iv) Извършени модификации.

v) Монтирани резервни части.

vi) Състояние на части с ограничен експлоатационен срок.

vii) Отклонения от работната заявка на клиента.

viii) Декларации за повторно пускане в експлоатация, за да се изпълни изискване за обслужването от чуждестранен орган за гражданско въздухоплаване. ix) Информация, необходима при непълна доставка или повторно сгло­ бяване, след доставка.

x) За организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с подчаст Е от приложение I (част М), декларацията за сертификата за повторно пускане в експлоатация на компонент, посочена в M.A.613: „Декларира, че освен ако не е указано по друг начин в това поле, работата, посочена в поле 11 и описана в това поле, е извършена в съответствие с изискванията на раздел А, подчаст Е от приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, и по отношение на тази работа продуктът се счита за готов за повторно пускане в експлоатация.

ТОВА НЕ Е ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ II (ЧАСТ 145) КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003.“

Ако данните се разпечатват от електронен Формуляр 1 на EASA, всички данни, които не могат да бъдат вписани в други полета, се вписват в това поле.


Полета 13а—13д

Общи изисквания за полета 13а—13д: Не се използват за пускане в експлоатация за целите на техническото обслужване. Засивете, потъмнете или маркирайте по друг начин, за да се избегне неволно или неразрешено използване.

Поле 14а Маркирайте съответното(ите) поле(та), за да посочите кои разпоредби се прилагат за завършената работа. Ако полето „друг подзаконов акт, посочен в поле 12“ е маркирано, разпоредбите на друг(и) орган(и) по летателна годност трябва да бъдат определени в поле 12. За цялото техническо обслужване от организации за техническо обслужване, одобрени съгласно раздел А, подчаст Е от приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, в полето „друг подзаконов акт, посочен в поле 12“ трябва да има отметка и да се направи декларацията за сертификата за повторно пускане в експлоатация в поле 12. В такъв случай, с информацията „освен ако в това поле не е указано друго“ се имат предвид следните случаи:

а) Техническото обслужване не е било завършено.

>M4

б) Техническото обслужване се е отклонило от стандарта, изискван по приложение I (част М).

в) Техническото обслужване е извършено в съответствие с изискване, различно от посоченото в приложение I (част М). В този случай в поле 12 се посочва конкретният национален подзаконов акт. За цялото техническо обслужване от организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с раздел А от приложение II (част 145) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, с информацията „освен ако в това поле не е указано друго“ се имат предвид следните случаи:

а) Техническото обслужване не е било завършено.

б) Техническото обслужване се е отклонило от стандарта, изискван по приложение II (част 145).

в) Техническото обслужване е извършено в съответствие с изискване, различно от посоченото в приложение II (част 145). В този случай в поле 12 се посочва конкретният национален подзаконов акт.

Поле 14б Подпис на упълномощено лице В това поле се подписва упълномощеното лице. Единствено лица, които са изрично упълномощени съгласно правилата и политиките на компетентния орган, имат право да полагат своя подпис в това поле. Може да бъде добавен уникален номер, чрез който се идентифицира упълномощеното лице, за да се улесни неговото разпознаване.

Поле 14в Номер на сертификата/одобрение Впишете кода/номера на сертификата/одобрението. Този номер или код се издава от компетентния орган.

Поле 14г Име Впишете четливо името на лицето, което полага подписа си в поле 14б.

Поле 14д Дата Впишете датата, на която е положен подпис в поле 14б, по следния начин: дд = деня с две цифри, ммм = първите 3 букви от името на месеца, гггг = годината с 4 цифри. Отговорности на потребителя/монтажника Включете следната декларация в сертификата, за да уведомите крайните потребители, че те не се освобождават от техните отговорности, свързани с монтажа и използването на който и да било продукт, включен във формуляра: „НАСТОЯЩИЯТ СЕРТИФИКАТ НЕ ДАВА АВТОМАТИЧНО ПРАВО ЗА МОНТАЖ НА ПРОДУКТА/ИТЕ. КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ/МОНТАЖНИКЪТ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ОРГАНИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОРГАНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ПОЛЕ 1, ВАЖНО Е ПОТРЕБИТЕЛЯТ/МОНТАЖНИКЪТ ДА СЕ УВЕРИ, ЧЕ НЕГОВИТЕ ОРГАНИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ПРИЕМАТ ПРОДУКТИ ОТ ОРГАНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ПОЛЕ 1. ИНФОРМАЦИЯТА В ПОЛЕТА 13А И 14А НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА СЕРТИ­ ФИЦИРАНЕ НА МОНТАЖА НА ПРОДУКТА. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУ­ ХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЕРТИФИКАТ ЗА МОНТАЖА, ИЗДАДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ/МОНТАЖНИКА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ ПОЛЕТИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО.“

>M4


Допълнение III

Сертификат за преглед на летателната годност — Формуляр 15 на EASA


>M4


Допълнение IV Система от класове и категории, използвани при одобряване на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част М) подчаст Е и в приложение II (част 145)

1. Освен ако не е указано друго за най-малките организации в параграф 12, таблицата, спомената в точка 13 дава стандартна система за одобря­ ването на организация за техническо обслужване в съответствие с подчаст Е на приложение I (част М) и приложение II (част 145). На дадена организация трябва да се издаде одобрение, което варира от само един клас и категория с ограничения до всички класове и категории с ограничения.

2. В допълнение към таблицата, посочена в точка 13, одобрената орга­ низация за техническо обслужване трябва да посочи своя обхват на работата в ръководството си/описанието си на организация за техническо обслужване. Вж. също параграф

11.

3. В границите на одобрените клас(ове) и категория(и), давани от компе­ тентния орган, обхватът на работата, посочен в описанието на органи­ зацията за техническо обслужване, определя точните граници на одобрение. Поради това, от съществено значение е одобрените клас(ове) и категория(и) да са съвместими с обхвата на работата.

4. Категория от клас А означава, че одобрената организация за техническо обслужване може да извърши техническо обслужване на въздухоплавателно средство и всеки компонент (включително двигатели/спомагателни енергийни агрегати) в съответствие с данните за техническо обслужване на въздухоплавателното средство или, ако е договорено с компетентния орган, в съответствие с данните за техническо обслужване на компонента, само когато такива компоненти са монтирани на въздухоплавателното средство. Независимо от това, такава одобрена организация, оценена с клас А, може временно да демонтира компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до този компонент, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, за което не са приложими разпоредбите на тази точка. Това е предмет на процедура за контрол в описанието на организацията за техническо обслужване, която следва да бъде одобрена от държавата-членка. В частта за ограничения се посочва обхватът на такова техническо обслужване, което ще определи и обхвата на одобрението.

5. Категория от клас В означава, че одобрената организация за техническо обслужване може да извършва техническо обслужване на демонтиран двигател и/или спомагателен енергиен агрегат и компоненти на двигател и/или спомагателен енергиен агрегат в съот­ ветствие с данните за техническото обслужване за двигателя и/или спомагателния енергиен агрегат или, ако е договорено с компетентния орган, в съответствие с данните за техническото обслужване на компо­ нентите, само когато такива компоненти са монтирани на двигателя и/или спомагателния енергиен агрегат. Независимо от това, такава одобрена организация, оценена с клас В, може временно да демонтира компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до този компонент, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, за което не са приложими разпоредбите на тази точка. В частта за огра­ ничения се посочва обхватът на такова техническо обслужване, което ще определи и обхвата на одобрението. Организация за техническо обслужване одобрена с категория клас В може също така да извършва техническо обслужване на монтиран двигател по време на „базово“ и „линейно“ техническо обслужване, предмет на процедура за контрол като част от описанието на организацията за техническо обслужване, която следва да бъде одобрена от компетентния орган. Обхватът на работата, посочен в описанието на организацията за техническо обслужване, следва да отразява тази дейност, когато е разрешена от държавата-членка.

>M4


6. Категория от клас C означава, че одобрената организация за техническо обслужване може да извършва техническо обслужване на демонтирани компоненти (с изключение на двигатели и спомагателни енергийни агрегати), предназначени за монтиране на въздухоплава­ телното средство или двигател/спомагателен енергиен агрегат. В частта за ограничения се посочва обхватът на такова техническо обслужване, което ще определи и обхвата на одобрението. Организация за техническо обслужване, одобрена с категория С, може също така да извършва техническо обслужване на монтиран компонент по време на базово и линейно техническо обслужване или в работно помещение за техническо обслужване на двигател/спомагателен енергиен агрегат, в случай че това е предмет на процедура за контрол като част от описанието на организацията за техническо обслужване, която следва да бъде одобрена от компетентния орган. Обхватът на работата, посочен в описанието на организацията за техническо обслужване, следва да отразява тази дейност, когато е разрешена от държавата- членка.

7. Категория от клас D е самостоятелна категория, която не се отнася непременно до определено въздухоплавателно средство, двигател или друг компонент. Категорията D1 — Безразрушителен контрол (БК) е необходима само за одобрена организация за техническо обслужване, която извършва безразрушителен контрол като отделна задача за друга организация. Организация за техническо обслужване, одобрена с категория от клас А, В или С, може да извършва безразрушителен контрол на продукти, на които прави техническо обслужване, ако описанието на организацията за техническо обслужване съдържа процедури за безразрушителен контрол, без да е необходимо органи­ зацията да има категория D1.

8. В случай на организации за техническо обслужване, одобрени в съот­ ветствие с приложение II (част 145), категория от клас А се подразделя на „базово“ и „линейно“ техническо обслужване. Такава организация може да бъде одобрена или за „базово“ или за „линейно“ техническо обслужване, или и за двете. Следва да се отбележи, че съоръжение за линейно техническо обслужване, което се намира в съоръжение за основно базово техническо обслужване, изисква одобрение за линейно техническо обслужване.

9. Частта за ограничения е предназначена да предоставя на компетентните органи гъвкавост при адаптирането на одобрението за всяка конкретна организация. Категориите се споменават в одобрението само когато има съответни ограничения. Таблицата, посочена в точка 13, дава възможните видове ограничения. Тъй като техническото обслужване е дадено в края на всяка категория, се счита за приемливо да се постави ударението върху задачата за техническо обслужване вместо върху типа или производителя на въздухоплавателното средство или двигателя, ако това е по- подходящо за организацията (като пример може да се посочат авиа­ ционните радиоелектронни системи и свързаното с тях техническо обслужване). Такава забележка в частта за ограниченията показва, че организацията за техническо обслужване е одобрена да извършва техническо обслужване до този конкретен тип/задача, включително.

10. Когато се посочва серия, тип и група в частта за ограниченията за клас А и В, серия означава специфичен тип серия, като например Airbus 300, 310 или 319, Boeing серия 737-300 или серия RB211-524, серия Cessna 150, Cessna 172, Beech 55 или серия continental O-200 и т.н; тип означава специфичен тип или модел като например Airbus 310-240, RB 211-524 В4 или Cessna 172RG; може да се цитира всякакъв номер на серия или тип; група означава например Cessna с един бутален двигател или Lycoming с двигатели без компресор и т.н.


11. Когато се използва дълъг списък на одобрените дейности, който може да бъде предмет на чести изменения, тези изменения могат да бъдат в съответствие с процедурата за непряко одобряване, посочена в М.А.604, буква в) и М.Б.606, буква в) или 145.А.70, буква в) и 145.Б.40, според случая.

>M4


12. Организация за техническо обслужване, в която работи само едно лице, което планира и извършва цялото техническо обслужване, може да бъде одобрена само с категория за ограничен обхват на дейностите. Максимално разрешените граници са: КЛАС КАТЕГОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЕ

КЛАС ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО САМОЛЕТИ КАТЕГОРИЯ А2 5 700 KG И ПО-ЛЕКИ БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ 5 700 KG И ПО-ЛЕК КЛАС ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ВЕРТОЛЕТИ КАТЕГОРИЯ А3 БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ 3 175 KG И ПО-ЛЕК

КЛАС ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО КАТЕГОРИЯ А4, РАЗЛИЧНО ОТ A1, A2 И A3 НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ КЛАС ДВИГАТЕЛИ БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ КАТЕГОРИЯ B2 ПО-МАЛКО ОТ 450 К.С.

КЛАС КОМПОНЕНТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕЛИ ДВИГАТЕЛИ ИЛИ СПОМА­ ГАТЕЛНИ ЕНЕРГИЙНИ АГРЕГАТИ C1 ДО C22 СПОРЕД СПИСЪКА НА ОДОБРЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ КЛАС СПЕЦИАЛНИ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ D1 МЕТОД(И) ЗА БЕЗРАЗРУ­ ШИТЕЛЕН КОНТРОЛ, КОЙТО/КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СПЕЦИФИЦИРАНИ

Трябва да се отбележи, че такава организация може да има бъде допъл­ нително ограничена от компетентния орган в обхвата на одобрението в зависимост от дейностите на конкретната организация.

13. Таблица КЛАС КАТЕГОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЕ БАЗОВО ЛИНЕЙНО ВЪЗДУХО­ ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО Самолети А1 над 5 700 kg [Категория, запазена за Орга­ низации за техническо обслужване, одобрени в съот­ ветствие с приложение II (част 145)] [Следва да указва произ­ водител на самолета, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване] Пример: Airbus серия A320 [ДА/НЕ]* [ДА/НЕ]* Самолети А2, 5 700 kg и по-леки [Следва да указва произ­ водител на самолета, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване] Пример: DHC-6 серия Twin Otter [ДА/НЕ]* [ДА/НЕ]* Вертолети А3 [Следва да указва произ­ водител на вертолета, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване] Пример: Robinson R44 [ДА/НЕ]* [ДА/НЕ]* Въздухоплавателно средство категория А4, различно от А1, А2 и А3 [Следва да указва серия или тип и/или задачите по техни­ ческото обслужване] [ДА/НЕ]* [ДА/НЕ]*

>M4


КЛАС КАТЕГОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЕ БАЗОВО ЛИНЕЙНО ДВИГАТЕЛИ

Газотурбинен B1 [Следва да указва серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Пример: Серия PT6A Бутален B2 [Следва да указва производител на двигателя, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Спомагателен енергиен агрегат B3 [Следва да указва производител на двигателя, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

КОМПОНЕНТ­ И, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕЛИ ДВИГАТЕЛИ И ОТ СПОМА­ ГАТЕЛНИ ЕНЕРГИЙНИ АГРЕГАТИ Климатизация и надналягане C1 [Следва да указва тип на въздухоплавателното средство, произ­ водител на въздухоплавателното средство или производител на компонента или конкретния компонент и/или препратка към списък на одобрените дейности в описанието и/или задачата(ите) по техническото обслужване.]

Пример: Регулатор на разхода на гориво PT6A Автоматично управление на полета C2 Комуникация и навигация C3 Врати и люкове C4 Електрозахранване и осветление C5 Оборудване C6 Двигател — Спома­ гателен енергиен агрегат C7 Органи за управле­ ние на полета С8 Гориво C9 Носещи витла на вертолет C10 Предавателен механизъм на вертолет C11 Хидравлично задвижване C12 Системи за индика­ ция/запис C13 Колесници C14 Кислород C15 Витла C16 Пневматични устройства C17 Защита срещу лед/дъжд/огън C18 Прозорци C19 Конструкция C20 Воден баласт C21 Форсиране на двигателите C22

СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ Изпитване без разрушаване D1 [Следва да указва конкретен(ни) метод(и) на изпитване без разрушение]

>M4


Допълнение V

Одобрение на организация за техническо обслужване, съгласно приложение I (част М), подчаст Е

>M4


— Допълнение VI

— Одобряване на организация за управление поддържането на летателната годност съгласно приложение I (част М), подчаст Ж


Допълнение VII Сложни задачи по техническото обслужване

>M3 Описаните по-долу задачи съставляват сложните задачи по техническото обслужване, посочени в

M.A.502(г)3, M.A.801(б)2 и M.A.801(в):

>B 1. Модифициране, поправка или замяна чрез занитване, съединяване, валцоване или заваряване на конструктивни части:

а) кутийчата греда;

б) стрингер на крилото или елемент от хорда;

в) надлъжник;

г) фланец на надлъжника;

д) елемент от поддържаща греда;

е) стената на греда;

ж) надлъжна греда или елемент от конструкцията на корпуса;

з) гофриран елемент от обшивката на крилото или от повърхността на опашните плоскости;

и) основно ребро от крилото;

й) конзолни връзки на крилните или опашните повърхности;

к) рама за окачване на двигателя;

л) надлъжник на фюзелажа или щпангоут;

м) страничен елемент от тяга или преградна стена;

н) поддържаща връзка на седалка или конзола;

о) релса за закрепване на креслото;

п) стойка на шасито или усилваща връзка;

р) ос;

с) щурвал;

т) ски или монтажната им рама с изключение смяната на нискофрик­ ционното покритие.

2. Модифициране или поправка на някоя от следните части:

а) обшивката на самолета или обшивката на самолетен поплавък, ако работата изисква използването на стойка, приспособление за захващане или фиксиране;

б) обшивката на самолета в херметичната зона, ако размерите на повредения участък са повече от 15 см (6 инча) във всяко напра­ вление;

в) носещите натоварването части от системата за управление, вклю­ чително щурвалната колонка, педалите, валовете, квадранти, люлка, тяга, управляващи лостове на конзоли с изключение на:

i) щамповането на снадки или въжените накрайници; и


ii) смяната на тягите или накрайниците, които са закрепени чрез занитване;

г) всички други елементи, неизброени в точка 1, които производителят е определил като основни елементи в техническите ръководства, ръко­ водствата за ремонт или инструкциите за поддържане на летателната годност.

>M3

3. Извършване на следното техническо обслужване на бутален двигател:

а) разглобяване и последващо сглобяване на бутален двигател, с цел, различна от i) получаване на достъп до бутала/цилиндри; или ii) отстраняване на задния капак на агрегатите за проверка и/или подмяна на маслена помпа, когато такава работа не включва отстра­ няването и обратното поставяне на зъбните колела с вътрешно зацепване;

б) разглобяване и последващо сглобяване на редуктори;

в) заваряване и запояване с твърд припой на съединения, различни от малки поправки чрез заваряване на агрегатите на изпускателната система, и са извършени от надлежно одобрен или упълномощен заварчик, но с изключение на подмяна на компоненти;

г) разцентроването на отделни части на агрегати, които се доставят като агрегати, изпитани в заводски условия, с изключение на подмяната или настройката на части, които обичайно подлежат на подмяна или настройка при обслужването.

4. Балансиране на витлото, с изключение на а) балансиране с цел сертифициране на статично балансиране, когато се изисква от ръководството за техническо обслужване;

б) динамично балансиране на монтирани витла чрез използването на електронно балансиращо оборудване, когато е разрешено от ръковод­ ството за техническо обслужване или други одобрени данни за летателна годност;

5. Всяка допълнителна задача, която изисква:

а) използването на специализирани инструменти, оборудване или съоръжения, или б) значителни процедури за координация поради дълга продължителност на задачите и участието на няколко лица.

>B


Допълнение VIII

Ограничено техническо обслужване от пилота-собственик В допълнение на изискванията от приложение I (част М) трябва да се спазват следните основни принципи, преди да бъде изпълнена каквато и да било задача съгласно условията на техническото обслужване от пилота-собственик:

а) компетентност и отговорност

1. Пилотът-собственик винаги носи отговорност за всяко техническо обслужване, извършвано от него.

2. Преди изпълнението на задача на пилота-собственик по техническото обслужване, пилотът-собственик трябва да се увери, че той е компе­ тентен да изпълни тази задача. Пилотите-собственици са длъжни да се запознаят със стандартните практики по техническото обслужване за своите въздухоплавателни средства, както и с програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство. Ако пилотът-собственик не е компетентен за задачата, която трябва да бъде изпълнена, тя не може да бъде изпълнена от него.

3. Пилотът-собственик (или организацията за управление поддържането на летателната годност, посочена в подчаст Ж, раздел А от настоящото приложение, с която той има договор) носи отговорност за посочването на задачите на пилота-собственик в програмата за техническо обслужване в съответствие с тези основни принципи и за осигуряване на навременната актуализация на този документ.

4. Одобрението на програмата за техническо обслужване се извършва в съответствие с

M.A.302.

б) Задачи Пилотът-собственик може да извършва обикновени огледи или операции, за да провери общото състояние и за видими повреди, нормално функ­ циониране на конструкцията на въздухоплавателното средство, двига­ телите, системите и компонентите. Задачи по техническото обслужване не могат да бъдат извършвани от пилота-собственик, когато задачата:

1. е от ключово значение за безопасността, когато неправилното изпълнение на задачата ще засегне драстично летателната годност на въздухоплавателното средство, или когато това е задача по техни­ ческото обслужване, пряко свързана с безопасността, както е посочено в

M.A.402(a), и/или

2. изисква отстраняването на основни компоненти или основни агрегати, и/или

3. се извършва в съответствие с указание за летателна годност (УЛГ) или указание по ограничаване на летателната годност (УОЛГ), освен ако е изрично разрешено в УЛГ или УОЛГ, и/или

4. изисква употребата на специални инструменти, калибрирани инструменти (с изключение на динамометричен ключ и пресклещи), и/или 5. изисква употребата на изпитващи оборудвания или специално изпитване (например безразрушителен контрол (БК), системни изпи­ твания или функционални проверки на авионикс оборудване), и/или 6. се състои от каквато и да била извънпланова специална проверка (например проверка при грубо кацане), и/или 7. засяга системи, които са основни за полетите по прибори (IFR), и/или 8. е посочена в допълнение VII или е задача по техническото обслужване на компонент в съответствие с M.A.502.

>M3


Критериите от 1 до 8, посочени по-горе, не могат да бъдат обезсилени от по-слабо ограничителни инструкции, издадени в съответствие с „M.A.302 (г) Програма за техническо обслужване.“ Всяка задача, посочена в ръководството за експлоатация на въздухопла­ вателното средство като подготвяща въздухоплавателното средство за полет (например: сглобяването на крилата на планер или предполетна задача), се счита за задача на пилота, а не задача на пилота-собственик по техническото обслужване и затова не изисква сертификат за повторно пускане в експлоатация.

в) извършване на задачите на пилота-собственик по техническото обслужване и документация Данните за техническото обслужване, както са посочени в

M.A.401, трябва да са винаги налице при извършването на техническото обслужване от пилота-собственик и да се спазват. Подробностите за данните, използвани при извършването на техническото обслужване от пилота-собственик, трябва да бъдат включени в сертификата за повторно пускане в експлоатация в съответствие с

M.A.803(г). Пилотът-собственик трябва да информира одобрената организация за управление поддържането на летателната годност, която отговаря за управление поддържането на летателната годност на въздухоплава­ телните средства (ако това е приложимо), не по-късно от 30 дни след завършване задачата по техническото обслужване от пилота-собственик в съответствие с M.A 305(a).

>M3


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(Част 145)

>M4 СЪДЪРЖАНИЕ

145.1 Общи положения

РАЗДЕЛ А — ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

145.A.10 Област на приложение

145.A.15 Подаване на заявление

145.A.20 Условия на одобрението

145.A.25 Изисквания към помещенията

145.A.30 Изисквания към персонала

145.A.35 Сертифициращ персонал и помощен персонал категории В1 и В2

145.A.40 Оборудване, инструменти и материали

145.A.42 Приемане на компоненти

145.A.45 Данни за техническо обслужване

145.A.47 Планиране на работата

145.A.50 Удостоверяване на техническо обслужване

145.A.55 Записи за техническо обслужване

145.A.60 Докладване на събития

145.A.65 Политика за безопасност и качество, процедури за техническо обслужване и система за качество

145.A.70 Описание на организацията за техническо обслужване

145.A.75 Права на организацията

145.A.80 Ограничения на организацията

145.A.85 Промени в организацията

145.A.90 Запазване на валидността

145.A.95 Констатации


РАЗДЕЛ Б — ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

145.Б.01 Област на приложение

145.Б.10 Компетентен орган

145.Б.15 Организации, намиращи се в няколко държави- членки

145.Б.17 Приемливи средства за съответствие

145.Б.20 Първоначално одобрение

145.Б.25 Издаване на одобрение

145.Б.30 Продължаване на одобрение

145.Б.35 Промени в организацията

145.Б.40 Изменения в описанието на организацията за техническо обслужване

145.Б.45 Отнемане, анулиране и ограничаване на одобрението

>B

145.Б.50 Несъответствия

145.Б.55 Съхранение на записи

145.Б.60 Освобождавания

Допълнение I — Сертификат за разрешено пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Допълнение II — Система от класове и категории на одобрение на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част М) подчаст E и в приложение II (част 145)

Допълнение III — Сертификат за одобрение на организация за техническо обслужване съгласно приложение II (част 145)

Допълнение IV — Условия за използване на персонал, който не е квалифициран в съответствие с точки 145.А.30(й)1 и 2


>B 145.1 Общи сведения За целите на тази част компетентен орган е:

1. за организациите с основно място на дейност в дадена държава-членка – упълномощеният орган, определен от тази държава-членка; 2. за организациите с основно място на дейност в трета страна – Агенцията.

>M4 РАЗДЕЛ А ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

>B 145.А.10 Област на приложение В този раздел се установяват изискванията за издаване или продължаване на одобрение на организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти, на които трябва да отговаря дадена организация, за да получи право да издава или продължава одобрения за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти.

>M4 145.A.15 Подаване на заявление За издаване или изменение на одобрение трябва да бъде подадено заявление до компетентния орган, като формулярите и начинът на попълване се определят от компетентния орган.

145.A.20 Условия на одобрението Организацията трябва да посочи в своето описание обхвата на работите, за които се иска одобрението (допълнение IV към приложение I (част М) съдържа таблица с всички класове и категории).

>B 145.А.25 Изисквания към помещенията Организацията трябва да се убеди, че:

а) помещенията са подходящи за извършване на цялата планова работа и в частност, че е налице защита от атмосферните влияния. Специализи­ раните работилници и места са отделени по подходящ начин, за да се защитят околната среда и работната зона от замърсявания.

1. За базово техническо обслужване на въздухоплавателни средства – има хангари, които са достатъчно големи, за да се разположи възду­ хоплавателното средство по време на плановото базово техническо обслужване.

>M4


2. За техническо обслужване на компоненти – има работилници, които са достатъчно големи, за да се разположат в тях компонентите по време на плановото техническо обслужване.

б) има осигурени офиси за управление на плановата работа, посочена в буква а) по-горе, както и сертифициращ персонал, така че да може да изпълни възложените му задачи по начин, осигуряващ постигането на стандарти за добро техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

в) работната среда, включваща хангари за въздухоплавателните средства, работилници за компонентите и офиси, съответства на изпълняваната задача и на специалните изисквания. Освен ако специфичната среда за дадена задача не налага друго, в обичайния случай работната среда е такава, че да не влошава ефективността на работа на персонала:

1. температурата трябва да се поддържа в такива граници, че персоналът да може да изпълнява възложените му задачи, без да изпитва излишен дискомфорт; 2. прахът и другите въздушни замърсявания се свеждат до минимум, като не се разрешава в работната зона количеството им да достига до ниво, при което да са налице видими замърсявания по въздухопла­ вателното средство или компонента;

3. осветлението трябва да бъде подходящо за извършване на инспекция или изпълнение на задача по ефективен начин;

4. шумът не трябва да разсейва и обърква персонала при извършването на проверки. Когато не е възможно да се контролира източникът на шума, персоналът се снабдява с необходимото лично оборудване, за да се предпази от шум, който би предизвиквал разсейване и объркване по време на проверката; 5. когато специфична задача по техническото обслужване налага да се прилагат специфични условия на околната среда, различни от посо­ чените по-горе, се спазват тези условия. Специфичните условия се посочват в данните за техническото обслужване; 6. работната среда за линейното техническо обслужване е такава, че позволява извършването на определена задача по техническото обслужване или проверка без излишно разсейване и объркване. Следователно при влошаване на работната среда до неприемливо ниво по отношение на температура, влага, градушка, лед, сняг, вятър, осветление, прах/други въздушни замърсявания, изпълнението на определената задача по техническото обслужване или проверката се прекратява до възстановяване на задоволителни условия на работната среда;

г) За компонентите, оборудването, инструментите и материалите са осигурени охраняеми складови помещения. Складовите условия дават възможност за разделяне на годните за експлоатация компоненти и материали от негодните за експлоатация компоненти, материали, оборудване и инструменти. Условията в складовите помещения са в съответствие с изискванията на производителя за предотвратяване влошаване на състоянието и нанасяне на щети на съхраняваните компоненти, материали, оборудване и инструменти. Достъпът до скла­ довите помещения е ограничен само за упълномощения персонал.

>B


145.А.30 Изисквания към персонала

а) Организацията назначава отговорен мениджър, който има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на цялото техническо обслужване, заявено от клиента, в съответствие със стандарта, изискван по тази част. Отговорният мениджър:

1. гарантира, че са налице всички необходими ресурси за извършване на техническото обслужване в съответствие с 145.А.65(б), за да се потвърди одобрението на организацията;

2. създава и насърчава провеждането на политика за безопасност и качество, както е посочено в 145.А.65(а);

3. доказва основно разбиране на разпоредбите на тази част.

б) Организацията определя лице или група от лица, отговорно/и за осигу­ ряване на непрекъснато съответствие на организацията с изискванията на тази част. Това лице/тези лица е/са подчинено/и на отговорния мениджър.

1. Определеното лице представлява управленската структура на органи­ зацията за техническо обслужване и е отговорно за всички функции, посочени в тази част.

2. Определеното лице се определя и препоръките му се предават във вид и по начин, установен от компетентния орган.

3. Определеното лице може да демонстрира съответни познания и задо­ волителен опит по отношение на техническото обслужване на възду­ хоплавателните средства и компонентите, както и работно познаване на изискванията на тази част.

4. Създадени са процедури, по които се определят заместници на всяко лице, ако то отсъства за продължителен период от време.

в) Отговорният мениджър по буква а) назначава лице, което отговаря за контрола на системата за качество, включваща и съответната система за обратна връзка, както се изисква от 145.А.65(в). Назначеното лице има пряк достъп до отговорния мениджър, за да може отговорният мениджър да бъде постоянно и правилно информиран по въпросите на качеството и съответствието.

г) Организацията има план за човекочасове на техническото обслужване, който показва, че организацията разполага с достатъчно персонал, за да планира, извършва, упражнява надзор, инспектира и осъществява контрол на качеството в съответствие с одобрението. В допълнение, организацията има разработена процедура за повторно оценяване на работата, която трябва да бъде извършена, когато наличният персонал е по-малко от планираното ниво на персонал за всяка отделна задача или период от време.

д) Организацията установява и контролира компетентността на персонала, участващ в извършването на техническо обслужване, управление и/или проверки на качеството, в съответствие с процедура и спрямо стандарт, одобрени от компетентния орган. Освен необходимия опит, свързан със служебните функции, компетентността трябва да включва разбиране и прилагане на въпросите, свързани с човешкия фактор и човешкото изпълнение, съответстващи на личната функция в организацията. „Човешки фактор“ означава принципите, които се прилагат към авиа­ ционното проектиране, сертифициране, обучение, експлоатация и техническо обслужване и които търсят безопасна връзка между човека и другите компоненти на системата чрез правилно отчитане на човешкото изпълнение. „Човешко изпълнение“ означава възможностите и ограниченията на човека, които оказват влияние върху безопасността и ефикасността на авиационните операции.

>B


е) Организацията гарантира, че персоналът, който извършва и/или контролира продължително безразрушително изпитване на конструкции на въздухоплавателни средства и/или компоненти за поддържане на лета­ телната годност, е подходящо квалифициран за съответния безразру­ шителен контрол в съответствие с европейски или еквивалентен стандарт, признат от Агенцията. Персоналът, който изпълнява други специализирани задачи, трябва да бъде подходящо квалифициран в съот­ ветствие с официално признати стандарти. Чрез дерогация от тази буква персоналът, посочен в буква ж) и буква з), точки 1 и 2, квалифициран по част 66, категория В1, може да изпълнява и/или контролира тестове с цветно контрастно вещество.

ж) Всяка организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, освен когато в буква й) е посочено друго, в случай на линейно техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да има сертифициращ персонал за съответния тип въздухоплавателно средство, като този персонал трябва да бъде квалифициран като категории В1 и В2 в съответствие с част 66 и 145.А.35. Освен това тези организации могат да използват подходящо обучен за задачата персонал, квалифициран като категория А в съответствие с част 66 и 145.А.35, за изпълнение на малко планово линейно техническо обслужване и отстраняване на прости дефекти. Наличието на серти­ фициращ персонал от категория А не освобождава организацията от необходимостта да разполага със сертифициращ персонал от категории В1 и В2 в съответствие с част 66, който подпомага сертифициращия персонал от категория А. Персоналът категории В1 и В2 в съответствие с част 66 не е необходимо да присъства непрекъснато по време на извършването на малко планово линейно техническо обслужване или отстраняването на прости дефекти.

з) Всяка организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, освен когато в буква й) е посочено друго, трябва:

1. в случай на базово техническо обслужване на големи въздухопла­ вателни средства да има сертифициращ персонал за съответния тип въздухоплавателно средство, квалифициран като категория С в съот­ ветствие с част 66 и 145.А.35. Освен това организацията трябва да има достатъчно квалифициран персонал, категории В1 и В2 в съот­ ветствие с част 66 и 145.А.35, който да подпомага сертифициращия персонал от категория С.

i) Помощният персонал категории В1 и В2 проверява, че всички съответни задачи или проверки са извършени в съответствие с изисквания стандарт, след което сертифициращият персонал от категория С издава сертификат за повторно пускане в експлоатация; ii) Организацията води регистър на помощния персонал категории В1 и В2; iii) Сертифициращият персонал ог категория С проверява дали се спазват разпоредбите на буква и) и дали цялата работа, заявена от клиента, е изпълнена по време на съответната проверка на базовото техническо обслужване или работно опаковане; този персонал оценява също така влиянието на неизвършената работа, като или изисква нейното изпълнение, или се договаря с оператора за нейното отлагане за друга насрочена проверка или за определен период от време.

2. в случай на базово техническо обслужване на въздухоплавателни средства, различни от големи въздухоплавателни средства, трябва да има:

— или квалифициран персонал категории В1 и В2 в съответствие с част 66 и 145.А.35;

— или квалифициран сертифициращ персонал ог категория С, подпомаган от квалифициран персонал категории В1 и В2, както е посочено в точка 1 по-горе.

>B


и) Сертифициращият персонал трябва да бъде в съответствие с част 66.

й) Чрез дерогация от букви ж) и з) организацията може да използва серти­ фициращ персонал в съответствие със следните разпоредби:

1. За съоръжения на организацията, разположени извън територията на Общността, сертифициращият персонал може да бъде квалифициран в съответствие с националните авиационни разпоредби на страната, в която са регистрирани съоръженията на организацията, предмет на условията, посочени в допълнение IV към тази част.

2. При линейно техническо обслужване, извършвано в база за линейно техническо обслужване на организацията, която е разположена извън територията на Общността, сертифициращият персонал може да бъде квалифициран в съответствие с националните авиационни разпоредби на страната, в която е разположена базата за линейно техническо обслужване, предмет на условията, посочени в допълнение IV към тази част.

3. При повтарящо се указание за предполетна летателна годност, в която изрично се посочва, че екипажът на борда може да изпълни такова указание за летателна годност, организацията може да издаде огра­ ничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплава­ телното средство и/или бордния инженер на основата на лиценза на бордния екипаж. Все пак организацията трябва да се увери, че е проведено достатъчно практическо обучение и този командир на въздухоплавателното средство или борден инженер може да изпълни указанието за летателна годност в съответствие с изисквания стандарт.

4. Когато дадено въздухоплавателно средство се експлоатира далеч от база за поддържане на техническа изправност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплавателното средство и/или бордния инженер на основата на лиценза на бордния екипаж, ако е удовлетворена от проведеното достатъчно практическо обучение, което е основание да се приеме, че командирът или бордният инженер може да изпълни специфичната задача в съответствие с изисквания стандарт. Разпоредбите на този параграф ще бъдат подробно разработени в описателна процедура. 5. В следните непредвидени случаи, когато въздухоплавателно средство се е приземило на място, различно от основната база, където няма сертифициращ персонал, организацията за техническо обслужване може да издаде еднократно разрешение за сертифициране:

i) на един от неговите служители, който има равностоен тип разрешение за въздухоплавателно средство с подобна технология, конструкция или системи; или ii) на всяко лице, което има не по-малко от 5 години опит в техни­ ческото обслужване и притежава валиден лиценз на ИКАО за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с квалифи­ кационен клас за типа на въздухоплавателното средство, което трябва да бъде сертифицирано, ако на това място няма орга­ низация, одобрена по тази част, и са налични доказателства за опита и лиценза на упоменатото лице. Всички такива случаи трябва да се докладват на компетентния орган в срок от седем дни от издаването на разрешение за сертифициране. Органи­ зацията, издаваща еднократното разрешение за сертифициране, осигурява повторната проверка от одобрена организация на такова техническо обслужване, което може да повлияе върху безопасността на полетите.

>B


145.А.35 Сертифициращ персонал и помощен персонал категории В1 и В2 а) В допълнение към изискванията на 145.А.30(ж) и (з) организацията трябва да осигури, че сертифициращият персонал и помощният персонал от категории В1 и В2 има адекватно разбиране за съответните въздухоплавателни средства и/или компоненти, които трябва да се обслужват, заедно със свързаните организационни процедури. По отношение на сертифициращия персонал това трябва да се извърши преди издаването или преиздаването на разрешение за сертифициране. „Помощен персонал категории В1 и В2“ означава този персонал от категории В1 и В2 в мястото за базово техническо обслужване, който не е задължително да има правомощия за сертифициране. „Съответните въздухоплавателни средства и/или компоненти“ означава онези въздухо­ плавателни средства или компоненти, които са посочени в определено разрешение за сертифициране. „Разрешение за сертифициране“ означава разрешението, издавано от организацията на сертифициращия персонал, в което разрешение се указва фактът, че този персонал може да подписва сертификати за повторно пускане в експлоатация в рамките на ограниченията, посочени в това разрешение, от името на одобрената организация.

>M4 б) С изключение на случаите, изброени в 145.А.30, буква й), организацията може да издава разрешение за сертифициране на сертифициращ персонал, само във връзка с основните категории и подкатегории и всеки квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство, посочен в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, както се изисква в приложение III (част 66), ако лицензът остава валиден през целия период на валидност на разрешението и сертифициращият персонал поддържа съответствие с приложение III (част 66).

>B в) Организацията осигурява, че целият сертифициращ персонал и целият помощен персонал от категории В1 и В2 има на всеки две години най- малко шест месеца действителен опит в техническото обслужване на съответното въздухоплавателно средство или компонент. За целите на този параграф „действителен опит в техническото обслужване на съответното въздухоплавателно средство или компонент“ означава, че лицето е участвало в техническото обслужване на въздухоплавателно средство или компонент и/или е упражнявало правата на разрешението за сертифициране, и/или действително е извършвало техническо обслужване на поне няколко от системите на типа въздухоплавателно средство, които са посочени в съответното разрешение за сертифи­ циране.

г) Организацията осигурява, че целият сертифициращ персонал и целият помощен персонал от категории В1 и В2 преминава достатъчно текущо обучение на всеки две години, за да поддържа актуални знания по въпросите на съответната технология, организационните процедури и човешкия фактор.

д) Организацията установява програма за текущо обучение на сертифи­ циращия персонал и помощния персонал от категории В1 и В2, вклю­ чително процедура за съответствие със съответните параграфи от 145.А.35, като основа за издаване на разрешения за сертифициране на персонала по настоящата част от акта, както и процедура за съот­ ветствие с част 66.

е) С изключение на прилагането на непредвидените случаи от 145.А.30(й) (5) организацията оценява компетентността, квалификацията и възмож­ ностите за изпълнение на задълженията по удостоверяването на целия бъдещ сертифициращ персонал, в съответствие с процедура, както е посочено в описанието на организацията, преди да издаде или преиздаде разрешение за сертифициране по настоящата част.

>B


ж) Когато условията от букви а), б), г), е) и ако е подходящо, буква в), са изпълнени от сертифициращия персонал, организацията издава разрешение за сертифициране, в което ясно са посочени обхватът и ограниченията на това разрешение. Запазването на валидността на разре­ шението за сертифициране зависи от запазването на съответствието с букви а), б), г) и ако е подходящо, буква в).

з) Разрешението за сертифициране трябва да бъде написано така, че обхватът му да става ясен на сертифициращия персонал и на всяко упълномощено лице, което може да поиска да прегледа разрешението. Когато се използват кодове, за да се дефинира обхватът, организацията трябва да предостави разшифроване на кодовете на достъпно място върху разрешението. „Упълномощено лице“ означава длъжностните лица на компетентните органи, Агенцията и държавата-членка, която е отговорна за контрола на обслуженото въздухоплавателно средство или компонент. и) Лицето, отговорно за системата за качество, е отговорно от името на организацията и за издаването на разрешения за сертифициране на сертифициращия персонал. Това лице може да определи други лица, които фактически да издават или анулират разрешенията за сертифи­ циране в съответствие с процедура, както е посочено в описанието на организацията за техническо обслужване.

>M4 й) Организацията води регистър на целия сертифициращ персонал, както и на помощния персонал категория В1 и В2, който съдържа:

1. подробности за всеки лиценз за техническо обслужване на въздухо­ плавателни средства, притежаван по приложение III (част 66); и 2. завършено съответно обучение; и

3. обхвата на издадените разрешения за сертифициране, когато има такива; и

4. данни за персонала с ограничени разрешения или с еднократни разрешения за сертифициране. Организацията съхранява регистъра в продължение най-малко на три години, след като персоналът, посочен в тази точка, е напуснал органи­ зацията, или до оттеглянето на разрешението. Освен това, при поискване, организацията за техническо обслужване предоставя на персонала, посочен в тази точка, копие от личните данни в регистъра при напускане на организацията. При поискване, на персонала, посочен в тази точка, се осигурява достъп до съответните лични данни, както е описано по-горе.

>B к) Организацията предоставя на сертифициращия персонал копие от разрешението за сертифициране на хартиен или електронен носител.

л) Сертифициращият персонал представя разрешението си за сертифи­ циране на всяко упълномощено лице в срок от 24 часа.

м) Минималната възраст за сертифициращия персонал и помощния персонал категории В1 и В2 е 21 години.

145.А.40 Оборудване, инструменти и материали а) Организацията следва да разполага със и да използва необходимото оборудване, инструменти и материали, за да извършва одобрения обхват от дейности.

1. Когато производителят посочва определен инструмент или оборудване, организацията трябва да използва този инструмент или оборудване, освен ако с компетентния орган не бъде договорено използването на еквивалентен инструмент или оборудване чрез процедури, посочени в описанието.

>B


852. Инструментите и оборудването трябва да се намират постоянно на разположение, освен ако някой инструмент или оборудване се използва толкова рядко, че постоянното му наличие не е необходимо. Такива случаи следва да бъдат подробно описани в процедурата по описване.

3. Одобрената организация за базово техническо обслужване следва да разполага с необходимото оборудване за достъп до въздухоплава­ телните средства, както и с платформи/хангари, подходящи за правилното извършване на проверките.

б) Организацията осигурява, че всички инструменти, оборудване и особено тестовото оборудване са метрологично контролирани и калибрирани в съответствие с официално признат стандарт през определени периоди от време, за да се осигури тяхната годност и точност. Съответната отчетна документация за такива калибровки и използваните стандарти се съхранява в организацията.

145.А.42 Приемане на компоненти

а) Всички компоненти ще бъдат класифицирани и съответно разделени в следните категории:

1. Компоненти, които са в задоволително състояние, повторно допуснати в експлоатация с формуляр 1 на EASA или еквивалентен формуляр и маркирани в съответствие с част 21, глава Р.

2. Негодни за експлоатация компоненти, които ще бъдат обслужени в съответствие с този раздел.

3. Невъзстановяеми компоненти, които се класифицират в съответствие със 145.А.42(г).

4. Стандартни части, използвани във въздухоплавателно средство, двигател, витло или друг компонент, когато са посочени в илюстро­ ваните каталози на частите и/или данните за техническо обслужване. 5. Сурови материали и консумативи, използвани в процеса на техни­ ческото обслужване, когато организацията е удовлетворена, че мате­ риалите отговарят на необходимата спецификация и могат да бъдат проследени. Всички материали трябва да бъдат придружени от доку­ ментация, отнасяща се ясно до определен материал, посочваща съот­ ветствие с дадена спецификация и съдържаща данни за производителя и доставчика.

б) Преди монтажа на компонента организацията трябва да се убеди, че даденият компонент е приемлив за монтаж, когато е възможно да се прилагат различни стандарти за модификации и/или указания за летателна годност.

в) Организацията може да произведе ограничен набор от части, които да бъдат използвани в процеса на работата в границите на собствените ? съоръжения, ако в описанието съществуват процедури за това.

г) Компонентите, които са достигнали одобрения срок на експлоатация или имат непоправим дефект, се класифицират като невъзстановяеми. Не е разрешено такива компоненти да се връщат в системата за доставки, освен ако одобреният срок на експлоатация не бъде увеличен или не се одобри решение за поправка в съответствие с част 21. 145.А.45 Данни за техническо обслужване а) Одобрената организация за техническо обслужване има на разположение и използва приложимите актуални данни за техническо обслужване при извършване на техническото обслужване, включително модификации и поправки. „Приложими“ означава отнасящи се за въздухоплавателно средство, компонент или процес, посочени в класа на правоспособност на организацията и всеки свързан с него списък на одобрените дейности.

>B


Ако данните за техническо обслужване са предоставени от оператора или клиента, организацията съхранява тези данни в процеса на извършване на работата, с изключение на необходимостта да изпълнява 145.А.55(в).

б) За целите на тази част приложимите данни за техническо обслужване ще бъдат някои от следните:

1. Всяко приложимо изискване, процедура, оперативно указание или информация, издадени от компетентния орган, отговорен за контрола на въздухоплавателното средство или компонента.

2. Всяко приложимо указание за летателна годност, издадено от компе­ тентния орган, отговорен за контрола на въздухоплавателното средство или компонента.

3. Инструкции за запазване на летателната годност, издадени от прите­ жателите на типови сертификати, притежателите на допълнителни типови сертификати и всяка друга организация, която публикува такива данни в съответствие с част 21, а в случай на въздухопла­ вателно средство или компонент от трети страни – данните за лета­ телната годност, издадени от компетентния орган, отговорен за контрола на въздухоплавателното средство или компонента.

4. Всеки приложим стандарт, като например, но не само, стандартните практики за техническо обслужване, признати от Агенцията като добър стандарт за техническо обслужване.

5. Всички приложими данни, издадени в съответствие с буква г).

в) Организацията създава процедури, за да може, ако бъде открита неточна, непълна или неясна процедура, практика, информация или инструкция за техническо обслужване, съдържаща се в данните за техническо обслужване, използвани от персонала за извършване на техническо обслужване, тя да се запише и авторът на данните за техническо обслужване да бъде уведомен.

г) Организацията може само да променя инструкциите за техническо обслужване в съответствие с процедура, посочена в описанието на орга­ низацията за техническо обслужване. По отношение на тези промени организацията трябва да докаже, че те водят до еквивалентни или подобрени стандарти за техническо обслужване и трябва да информира притежателите на типов сертификат за тези промени. За целите на този параграф „инструкции за техническо обслужване“ означава инструкции как да се изпълни определена задача по техническото обслужване; те не включват инженерния дизайн на поправките и модификациите.

д) Организацията предоставя обща система от работни карти или работни таблици, които да се използват в съответните части на организацията. В допълнение, организацията или преписва точно данните за техническо обслужване, съдържащи се в букви б) и г), в тези работни карти или работни таблици, или прави точна препратка към съответната задача или задачи по техническото обслужване, съдържащи се в тези данни за техническо обслужване. Работните карти и таблици могат да бъдат изготвени на компютър и да се съхраняват в електронна база данни с цел адекватно предпазване от неупълномощена промяна, както и в архивна електронна база данни, която се актуализира в срок от 24 часа след въвеждането на запис в основната електронна база данни. Сложните задачи по техническото обслужване се преписват върху работните карти или работните таблици и се разделят на ясно определени етапи, за да се осигури запис на завършването на сложната задача по техническото обслужване. Когато организацията предоставя техническо обслужване на оператор на въздухоплавателно средство, който изисква да се използва собствената му система от работни карти или работни таблици, това може да бъде направено. В този случай организацията установява процедура, за да се осигури правилно попълване на работните карти или работните таблици на оператора на въздухоплавателното средство.

е) Организацията осигурява, че всички приложими данни за техническо обслужване са налични за употреба, когато са необходими на персонала за техническо обслужване.

>B


ж) Организацията установява процедура, за да осигури актуализацията на контролираните от нея данни за техническо обслужване. В случай че операторът/клиентът контролира и предоставя данните за техническо обслужване, организацията трябва да може да покаже, че или има писмено потвърждение от оператора/клиента, че всички данни са актуални, или че тя има работни заявки, указващи състоянието на промените на данните за техническо обслужване, които трябва да се използват, или организацията може да покаже, че състоянието на промените е в списъка на промените на данните за техническо обслужване, притежаван от оператора/клиента.

145.А.47 Планиране на работата


а) Организацията трябва да има система, съответстваща на количеството и сложността на работата, за да планира наличността на целия необходим персонал, инструменти, оборудване, материали, данни за техническо обслужване и съоръжения с цел осигуряване на безопасно изпълнение на работата по техническото обслужване.

б) При планиране на задачите по техническото обслужване и организацията на сменния режим на работа се вземат предвид ограниченията във връзка с човешкия фактор.

в) Когато се налага задачи по техническото обслужване да се предадат за изпълнение на други хора поради започване на работа на нова смяна или поради смяна на хора, съответната информация се предава от напу­ скащия на постъпващия на работа персонал.

145.А.50 Удостоверяване на техническо обслужване

>M3 а) Сертификат за повторно пускане в експлоатация се издава от упълно­ мощения сертифициращ персонал от името на организацията, когато е проверено, че цялото заявено техническо обслужване е извършено от организацията в съответствие с процедурите, посочени в 145.А.70, като се отчита наличието и използването на данните за техническо обслужване, посочени в 145.А.45, както и че няма неспазени изисквания, които да застрашават безопасността на полетите.

>B б) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация се издава при завършване на всяко техническо обслужване, преди полета.

в) Нови дефекти или незавършени работни заявки за техническо обслужване, открити по време на посоченото по-горе техническо обслужване, се довеждат до знанието на оператора на въздухоплава­ телното средство, за да се получи неговото съгласие за отстраняване на такива дефекти или завършване на неизпълнените елементи от работната заявка за техническо обслужване. Когато операторът на възду­ хоплавателното средство не даде съгласие за извършването на такова техническо обслужване по тази буква, се прилага буква д).

>M4 г) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация се издава при завършване на всяко техническо обслужване на компонент, докато той е демонтиран от въздухоплавателното средство. Сертификатът за разрешено пускане в експлоатация — „Формуляр 1 на EASA“ посочен в допълнение II към приложение I (част М), представлява сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент. Когато организацията обслужва технически даден компонент за собствена употреба, Формуляр 1 на ЕАЅА може да не е необходим, в зависимост от вътрешните за организацията процедури за повторно пускане в експлоатация, опре­ делени в описанието на организацията.

>B д) Чрез дерогация от буква а), когато организацията не е в състояние да завърши цялото заявено техническо обслужване, тя може да издаде сертификат за повторно пускане в експлоатация с одобрените огра­ ничения за въздухоплавателното средство. Организацията следва да впише този факт в сертификата за пускане в експлоатация на въздухо­ плавателното средство преди издаването на такъв сертификат.


е) Чрез дерогация от буква а) и 145.А.42, когато въздухоплавателно средство се приземи на място, различно от основната база за линейно обслужване или основната база за техническо обслужване, поради липса на компонент със съответния сертификат за пускане в експлоатация, е разрешено временно да се инсталира компонент без съответния сертификат за пускане в експлоатация за максимум 30 полетни часа или докато въздухоплавателното средство се върне в основната база за линейно обслужване или основната база за техническо обслужване, което събитие настъпи първо, ако операторът на въздухоплавателното средство даде съгласие за това и упоменатият компонент съответства на всички приложими изисквания за техническо обслужване и на опера­ тивните изисквания. Тези компоненти се отстраняват след изтичане на предписания срок от време, освен ако междувременно не е придобит съответният сертификат за въвеждане по буква а) и 145.А.42.

145.А.55 Записи за техническо обслужване а) Организацията води записи за всички детайли от извършените работи по техническото обслужване. Като минимум организацията съхранява записи, необходими за доказване, че са изпълнени всички изисквания за издаване на сертификат за пускане в експлоатация, включително доку­ ментите за допускане на подизпълнителите.

б) Организацията предоставя копие от всеки сертификат за повторно пускане в експлоатация на оператора на въздухоплавателното средство, заедно с копие на специфичните одобрени данни за поправка/­ модификация, използвани при извършването на поправката/­ модификацията.

>M4 в) Организацията съхранява копие от всички подробни записи за техническо обслужване и всички свързани с тях данни за техническо обслужване в срок от три години след датата, на която въздухоплава­ телното средство или компонентът, с които е свързана работата, са пуснати в експлоатация от организацията.

1. Документацията във връзка с този параграф се съхранява по начин, който осигурява защитата ? от повреда, промяна и кражба.

2. Компютърни дискове, ленти и др. с резервни копия се съхраняват на различно място от работните дискове, ленти и др., в среда, която осигурява запазването им в добро състояние.

3. Когато одобрената по тази част организация прекрати своята дейност, всички съхранени записи за техническо обслужване от последните две години се изпращат до последния собственик или клиент на съответното въздухоплавателно средство или компонент или се съхраняват, както е указано от компетентния орган.

>B 145.А.60 Докладване на събития а) Организацията докладва на компетентния орган, страната на регистрация и организацията, отговорна за конструкцията на въздухоплавателното средство или компонента, за всяко състояние на въздухоплавателното средство или компонента, идентифицирано от организацията, което е довело или е можело да доведе до небезопасно състояние, застрашаващо сериозно безопасността на полетите.

б) Организацията установява вътрешна система за докладване на събития, както е дадено в описанието, за да създаде възможност за събиране и оценка на такива доклади, включително оценка и извличане на онези събития, които трябва да бъдат докладвани по буква а). Тази процедура идентифицира неблагоприятните тенденции, коригиращите действия, които са предприети или трябва да се предприемат от органи­ зацията, и включва оценка на цялата известна информация, свързана с такива събития, както и начин за разпространяване на информацията, когато е необходимо.

>B


в) Организацията съставя такива доклади във вид и по начин, установени от Агенцията, и гарантира, че те съдържат цялата свързана със събитието информация, както и резултатите от оценката, известни на органи­ зацията.

г) Когато организацията е сключила договор с търговски оператор за извършване на техническо обслужване, тя докладва и на оператора за всяко такова състояние, оказващо влияние върху въздухоплавателното средство или компонента на оператора.

д) Организацията създава и представя такива доклади във възможно най- кратък срок, но във всеки случай в рамките на 72 часа след идентифи­ циране на събитието, за което се отнася докладът. 145.А.65 Политика за безопасност и качество, процедури за техническо обслужване и система за качество а) Организацията създава политика за безопасност и качество, която трябва да бъде включена в описанието на организацията по 145.А.70.

б) Организацията създава процедури, договорени с компетентния орган, като отчита човешкия фактор и човекото изпълнение, за да осигури добри практики за техническо обслужване и съответствие с тази част, които включват ясна работна заявка или договор, така че въздухоплава­ телните средства и компонентите да могат да бъдат допускани повторно до експлоатация в съответствие със 145.А.50.

1. Процедурите за техническо обслужване по тази буква се прилагат към параграфи от 145.А.25 до 145.А.95.

2. Процедурите за техническо обслужване, които са установени или трябва да бъдат установени от организацията по тази буква, включват всички аспекти на изпълнението на дейността по техни­ ческото обслужване, в това число осигуряването и контрола на специализираните услуги, и постановяват стандартите, по които орга­ низацията възнамерява да работи.

3. Във връзка с линейното и базовото техническо обслужване на въздухоплавателни средства организацията създава процедури за свеждане до минимум на риска от многобройни грешки по критичните системи и за осигуряване, че от никое лице не се изисква да извърши и провери всички елементи от дадена задача по техническото обслужване, включваща демонтаж/монтаж на няколко компоненти от един и същи тип, монтирани към повече от една система на едно и също въздухоплавателно средство по време на съответна проверка на техническото обслужване. Все пак, когато има само едно лице, което трябва да изпълни тези задачи, работната карта или работната таблица на организацията включват допълнителен етап за повторна проверка на работата от това лице след завършване на всички задачи.

4. Процедурите за техническо обслужване ще бъдат установени, за да се осигури, че повредите се оценяват и модификациите и поправките се изпълняват, като се използват данни, одобрени от Агенцията или от одобрена по част 21 организация.

в) Организацията създава система, която включва следното:

1. Независими проверки за следене на съответствието с необходимите стандарти за въздухоплавателни средства и компоненти за тях и адек­ ватността на процедурите, за да се осигури, че тези процедури определят добри практики за техническо обслужване и летателна годност на въздухоплавателните средства и компонентите за тях. В най-малките организации за частта от системата за качество, свързана с независимите проверки, може да бъде сключен договор с друга организация, одобрена по тази част, или с лице с необходимите технически познания и доказан опит при извършването на проверки; и

>B


2. Система за обратна връзка към лице или група лица, посочени в 145.А.30(б), и към отговорния мениджър, което осигурява предприе­ мането на подходящо и навременно коригиращо действие в отговор на докладите на независимите одитори, отговарящи на условията по точка 1.

145.А.70 Описание на организацията за техническо обслужване а) „Описание на организацията за техническо обслужване“ представлява документ или документи, които съдържат материала, определящ обхвата на дейностите, които се счита, че съставляват одобрението и които показват как организацията възнамерява да поддържа съответствие с настоящата част. Организацията предоставя на компетентния орган описанието на организацията за техническо обслужване, което съдържа следната информация:

1. декларация, подписана от отговорния мениджър и потвърждаваща, че описанието на организацията за техническо обслужване и всички свързани с него ръководства определят съответствието на органи­ зацията с настоящата част и ще бъдат изпълнявани по всяко време. Когато отговорният мениджър не е ръководител на организацията, декларацията се подписва и от ръководителя на организацията; 2. политиката за безопасност и качество на организацията, както е посочена в 145.А.65;

3. длъжностите и имената на лицата, определени по 145.А.30(б);

4. задълженията и отговорностите на лицата, определени по 145.А.30 (б), включително въпросите, които те могат да разглеждат пряко с компетентния орган от името на организацията;

5. организационна структура, отразяваща отговорностите на лицата, определени по 145.А.30(б);

6. списък на сертифициращия персонал и помощния персонал от категории В1 и В2;

7. общо описание на човешките ресурси на организацията;

8. общо описание на съоръженията, разположени на всеки адрес, отбелязан в сертификата за одобрение на организацията;

9. описание на обхвата на дейностите на организацията в съответствие с обхвата на одобрението;

10. процедура за уведомяване за промените в организацията в съот­ ветствие със 145.А.85;


11. процедура за внасяне на изменения в описанието на организацията;

12. процедурите и системата за качество, създадени от организацията по параграфи от 145.А.25 до 145.А.90;

13. списък на търговските оператори, на чиито въздухоплавателни средства организацията извършва техническо обслужване;

14. списък на организациите, на които организацията е възложила извършването на дейности, както е посочено в 145.А.75(б);

15. списък на базите за линейно обслужване, както е посочено в 145.А.75(г);

>B16. списък на организациите, с които организацията има сключени договори.

б) Описанието ще бъде изменяно, както е необходимо, за да се поддържа актуално. Описанието и измененията в него се одобряват от компе­ тентния орган.

в) Независимо от изискването на буква б) по-горе, незначителните изменения в описанието могат да бъдат одобрявани чрез процедура, съдържаща се в него (наричана по-долу „непряко одобрение“).

145.А.75 Права на организацията В съответствие с описанието организацията има право да изпълнява следните задачи:

а) да извършва техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти на въздухоплавателни средства, за които е одобрена, на места, чиито адреси са посочени в сертификата за одобрение и в описанието;


б) да възлага извършването на техническо обслужване на всички въздухо­ плавателни средства и/или компоненти, за които е одобрена, на друга организация, която работи в съответствие със системата за контрол на качеството на организацията. Това се отнася за работа, извършвана от организация, която не е съответно одобрена да извършва такова техническо обслужване по настоящата част и е ограничена до обхвата на работата, позволен по процедурите от 145.А.65(б).

Този обхват на работа не включва проверка на базовото техническо обслужване на въздухоплавателното средство или цялостен преглед на техническото обслужване в работилница, или ремонт на двигател или модул от двигател;


в) да извършва техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти на въздухоплавателни средства, за които е одобрена, на всяко място при възникване на необходимост от такова техническо обслужване, произтичаща или от неизправност на въздухо­ плавателното средство, или от необходимост временно да се извършва линейно техническо обслужване, предмет на условията, посочени в описанието;

г) да извършва техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти на въздухоплавателни средства, за които е одобрена, на място, посочено като място за оперативно техническо обслужване в малък обем, само в случай че описанието разрешава такава дейност и съдържа списък на такива места; д) да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване в съответствие с 145.А.50.

145.А.80 Ограничения на организацията

Организацията може да извършва техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства и/или компоненти, за които е одобрена, само в случай че са налице всички необходими съоръжения, оборудване, инструменти, материали, данни за техническо обслужване и сертифициращ персонал.

145.А.85 Промени в организацията

Организацията уведомява компетентния орган за всяко предложение да се направи някоя от следните промени, преди действителното извършване на промяната, за да даде възможност на компетентния орган да установи непрекъснато съответствие с изискванията на настоящата част и да измени, ако е необходимо, сертификата за одобрение на организацията, с изключение на случаите, когато се предлагат промени в персонала, които не са известни предварително на организацията. Тези промени трябва да бъдат съобщени при първа възможност:

1. име на организацията;

2. основно местонахождение на организацията;

3. допълнителни местонахождения на организацията;

4. отговорен мениджър;


5. някое от лицата, посочени в параграф 145.А.30(б);

6. съоръженията, оборудването, инструментите, материалите, процедурите, обхвата на работата или сертифициращия персонал, които могат да окажат влияние върху одобрението. 145.А.90 Запазване на валидността а) Одобрението може да бъде издадено за неограничен срок. То остава валидно, ако:

>M4

1. Организацията поддържа съответствие с приложение II (част 145), в съответствие с разпоредбите за отстраняване на несъответствия, както е посочено в 145.Б.50; и

>B 2. на компетентния орган е осигурен достъп до организацията, за да установи непрекъснато съответствие с изискванията на тази част; и

3. сертификатът не е отнет или анулиран.

б) При отнемане или анулиране на сертификата той се връща на компе­ тентния орган.

145.А.95 Констатации

а) Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие на изисквания от част 145, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

б) Констатация от второ ниво е всяко несъответствие на изисквания от част 145, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евентуално да застраши безопасността на полетите.

в) След като бъде уведомен за несъответствията по 145.Б.50, притежателят на одобрение за организация за техническо обслужване съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, удовлетво­ ряващи компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок.

РАЗДЕЛ Б ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

145.Б.01 Област на приложение

В този раздел се установяват административните процедури, които трябва да се следват от компетентните органи, когато изпълняват своите задачи и отговорности по отношение на издаването, продължаването, смяната, временното прекратяване на действието или анулирането на одобрения на организации за техническо обслужване по част 145.

145.Б.10 Компетентен орган

1. Общи сведения

Държавата-членка определя компетентния орган с възложени отго­ ворности за издаване, продължаване, замяна, временно прекратяване на действието или анулиране на одобрения за техническо обслужване. Компетентният орган създава документирани процедури и организа­ ционна структура.

>B


2. Ресурси Броят на персонала е разчетен за изпълнение на изискванията, посочени в настоящата част.

3. Квалификация и обучение Целият персонал, участващ в дейностите по част 145, трябва:

а) да бъде подходящо квалифициран, да има необходимите познания, опит и обучение, за да изпълнява възложените му задачи;

б) да е преминал обучение/текущо обучение за част 145, включително значение и стандарти.

4. Процедури Компетентният орган създава процедури, в които подробно е описано как се постига съответствие с изискванията на настоящата част Б. Процедурите се преглеждат и изменят, за да се осигури непрекъснато съответствие.

145.Б.15 Организации, намиращи се в няколко държави-членки Когато съоръженията за техническо обслужване са разположени в повече от една държава-членка, проучването за издаване и непрекъснатият контрол на одобрението трябва да се извършват съвместно с компетентните органи от държавите-членки, на чиито територии са разположени част от съоръ­ женията за техническо обслужване.

145.Б.17 Приемливи средства за съответствие Агенцията разработва приемливи средства за съответствие, които държавите-членки могат да използват за постигане на съответствие с изиск­ ванията на тази част. Когато са спазени приемливите средства за съот­ ветствие, изискванията на тази част се считат за изпълнени.

145.Б.20 Първоначално одобрение 1

Ако са спазени изискванията на 145.А.30(а) и (б), компетентният орган официално и в писмен вид изразява пред кандидата съгласието си за персонала по 145.А.30(а) и (б).

2. Компетентният орган установява дали процедурите, посочени в описанието на организацията за техническо обслужване, съответстват на изискванията на част 145 и осигурява подписването на декларация за ангажираност от отговорния мениджър.

3. Компетентният орган проверява дали организацията изпълнява изиск­ ванията на част 145.

4. По време на проучването за издаване на одобрение се организира най- малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя напълно разбира значимостта на одобрението и причината за подписване на декларация в описанието за спазване на процедурите, посочени в него.

5. Всички несъответствия се потвърждават писмено пред организацията.

6. Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки.

7. Преди издаването на първоначално одобрение всички несъответствия трябва да бъдат отстранени от организацията и това да бъде проверено от компетентния орган.


145.Б.25 Издаване на одобрение

1. Компетентният орган официално одобрява описанието и издава на кандидата сертификат за одобрение формуляр 3 на EASA, който включва степени на одобрение. Компетентният орган издава серти­ фиката, само ако организацията е в съответствие с част 145.

2. Компетентният орган посочва условията на одобрението в сертификата за одобрение формуляр 3.

3. Референтният номер се записва в сертификата за одобрение формуляр 3 на EASA по начин, указан от Агенцията.

145.Б.30 Продължаване на одобрение Продължаването на одобрение се извършва в съответствие с приложимия процес за издаване на „първоначално одобрение“ по 145.Б.20.

В допълнение:

1. Компетентният орган поддържа и актуализира регистър, който съдържа одобрените организации за техническо обслужване под негов надзор, датите, на които трябва да се извършат или вече са извършени посе­ щенията за проверка.

2. На всяка организация следва да се направи цялостен преглед за съот­ ветствие с част 145, като периодите между два прегледа не трябва да надвишават 24 месеца.

3. Най-малко веднъж на всеки 24 месеца се организира среща с отговорния мениджър, за да се осигури, че той/тя е информиран/а за значимите въпроси, възникнали по време на прегледите.

145.Б.35 Промени в организацията

1. Компетентният орган следва да бъде уведомяван от организацията за всяка предложена промяна, както е посочено в 145.А.85. Компетентният орган следва да се съобрази с приложимите елементи на параграфите на първоначалния процес за всяка промяна в организацията.

2. Компетентният орган може да предпише условия, при които органи­ зацията може да функционира по време на такива промени, освен ако не прецени, че действието на одобрението трябва да бъде временно прекратено.

>M4

145.Б.40 Изменения в описанието на организацията за техническо обслужване За всяко изменение в Описанието на организацията за техническо обслужване:

1. В случай на пряко одобрение на измененията в съответствие със 145.А.70, буква б), компетентният орган проверява дали процедурите, посочени в описанието, са в съответствие с приложение II (част 145), преди официално да уведоми одобрената организация за одобрението.

2. В случай че за одобряването на измененията в съответствие с 145.А.70, буква в) се използва процедура за непряко одобряване, компетентният орган трябва да гарантира, че i) измененията са минимални и ii) той упражнява адекватен контрол върху одобряването на измененията, така че те да продължават да бъдат в съответствие с изискванията на приложение II (част 145).

>B


145.Б.45 Отнемане, анулиране и ограничаване на одобрението Компетентният орган трябва да:

а) прекрати временно действието на одобрението в случай на потенциална заплаха за безопасността; или

б) прекрати временно, анулира или ограничи действието на одобрението в съответствие със 145.Б.50.

145.Б.50 Несъответствия а) Когато по време на прегледите или по друг начин бъде открито доказа­ телство, показващо несъответствие с изискванията по част 145, компе­ тентният орган предприема следните действия:

1. При констатации от първо ниво компетентният орган предприема незабавни действия за отнемане, ограничаване или временно прекра­ тяване, изцяло или частично в зависимост от степента на несъответ­ ствието, на одобрението на организацията за техническо обслужване до успешното предприемане на коригиращи действия от органи­ зацията.

2. При констатации от второ ниво компетентният орган предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на несъответствието, но не по-дълъг от три месеца. При определени обстоятелства в края на първия такъв период и в зависимост от същността на несъответствието компетентният орган може да продължи тримесечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия, договорен с компетентния орган.

б) Компетентният орган предприема действия за временно прекратяване, изцяло или частично, на одобрението, в случай че организацията не изпълни графика, зададен от компетентния орган.

145.Б.55 Съхранение на записи 1. Компетентният орган установява система за съхраняване на записи с минимални критерии, които позволяват проследяване на процеса на издаване, продължаване, смяна, временно прекратяване или отнемане на одобрението на всяка отделна организация.

2. Записите включват като минимум:

а) заявление за одобрение на организацията, включително за продължа­ ването му;

б) програма на компетентния орган за непрекъснат надзор, включително всички записи от проверките;

в) сертификат за одобрение на организацията, включващ всяка промяна в него;

г) копие от програмата за проверките със списък на датите, когато предстои да бъдат извършени проверки и датите на извършените проверки; д) копия от цялата официална кореспонденция, включваща формуляр 4 или еквивалентен документ;

е) детайли за действията по прилагане на изключения или влизане в сила; ж) други формуляри за отчети от проверки на компетентния орган;

з) описание на организацията за техническо обслужване.

3. Минималният срок за съхранение на тези записи е четири години.

4. Компетентният орган може да избере да използва документи на хартиен носител или компютърна база данни или комбинация от двете, за да осигурява съответния контрол.

145.Б.60 Освобождавания Всички освобождавания, предоставени в съответствие с член 10, параграф 3 от Основния регламент, се записват и съхраняват от компетентния орган.

>B


Допълнение I

Сертификат за разрешено пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Прилагат се разпоредбите на допълнение II към приложение I (част М).

>M4


Допълнение II

Система от класове и категории, използвани при одобряване на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част М) подчаст Е и в приложение II (част 145) Прилагат се разпоредбите на допълнение IV към приложение I (част М).

>M4

Допълнение III Одобряване на организация за техническо обслужване съгласно приложение II (част 145)

>M4


Допълнение IV Условия за използване на персонал, който не е квалифициран по част 66 в съответствие със 145.А.30(й)1 и 2 1. Персоналът, отговарящ за сертифицирането, изпълнява изискванията в съответствие със следните условия, за да изпълни целта на 145.А.30(й) (1) и (2):

а) лицето трябва да притежава лиценз или разрешително за персонал, отговарящ за сертифицирането, издадено в съответствие с нацио­ налното законодателство на съответната държава и в съответствие с приложение 1 на ИКАО;

б) обхватът на дейността на лицето не следва да надвишава обхвата на работа, определен от националния лиценз или разрешителното за персонал, отговарящ за сертифицирането;

в) лицето следва да докаже, че е преминало обучение за човешкия фактор и наредбите за летателна годност, както е описано в част 66;

г) лицето следва да докаже пет години практически опит в техническото обслужване за персонал, удостоверяващ линейно техническо обслужване, и осем години практически опит в техническото обслужване за персонал, удостоверяващ базово техническо обслужване. Лицата, чиито разрешени задачи не излизат извън обхвата на персонала, отговарящ за сертифицирането категория А по част 66, е необходимо да имат само три години практически опит в техническото обслужване; д) персоналът, удостоверяващ линейно техническо обслужване, и помощният персонал за базово техническо обслужване преминават типово обучение на ниво, съответстващо на ниво 3 от допълнение III, част 66, за всяко въздухоплавателно средство, за което са упълно­ мощени да удостоверят техническо обслужване. Лицата, чиито задачи не излизат извън обхвата на персонала, отговарящ за сертифицирането категория А по част 66, могат да преминат целево обучение за опре­ делена задача, вместо цялостното типово обучение; е) персоналът, удостоверяващ базово техническо обслужване, преминава типово обучение на ниво, съответстващо най-малко на ниво 1 от допълнение III, част 66, за всяко въздухоплавателно средство, за което той е упълномощен да удостоверява техническо обслужване.

2. Защитени права

а) Преди влизането в сила на част 66 персоналът по 145.А.30(й)(1) и (2) може да продължи да упражнява правата си, без да е необходимо съответствие с параграф 1, от буква в) до буква е).

б) След датата на влизането в сила на част 66 персоналът, отговарящ за сертифицирането, който желае да разшири обхвата на разреши­ телното, за да се включат в него допълнителни права, трябва да изпълни изискванията на параграф 1 по-горе.

в) Независимо от параграф 2, буква б) по-горе, в случай на допъл­ нително типово обучение не се изисква съответствие с параграф 1, от буква в) до буква г) по-горе.

>


ПРИЛОЖЕНИЕ III (Част-66)

>M4 СЪДЪРЖАНИЕ 66.1

РАЗДЕЛ А — ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А — ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА — САМОЛЕТИ И ВЕРТОЛЕТИ

66.A.1 Област на приложение

66.A.10 Подаване на заявление

66.A.15 Изискване за възраст

66.A.20 Права

66.A.25 Основни изисквания за обучение

66.A.30 Изисквания за опит

66.A.40 Запазване на валидността на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

66.A.45 Обучение за тип/задача и квалификационни класове

66.A.55 Свидетелство за квалификация

66.A.70 Разпоредби, свързани с преобразуването на лиценз

ПОДЧАСТ Б — ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ САМОЛЕТИ И ВЕРТОЛЕТИ 66.A.100 Общи изисквания

ПОДЧАСТ В — КОМПОНЕНТИ

66.A.200 Общи изисквания

РАЗДЕЛ Б — ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

66.Б.05 Обхват

66.Б.10 Компетентен орган

66.Б.15 Приемливи средства за съответствие

66.Б.20 Съхранение на записи

66.Б.25 Взаимен обмен на информация 66.Б.30 Освобождавания

ПОДЧАСТ Б — ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

66.Б.100 Процедура за издаване на лиценз за техническо об- служване на въздухоплавателни средства от компетент- ния орган

66.Б.105 Процедура за издаване на лиценз за техническо об- служване на въздухоплавателни средства чрез одобрена по част 145 организация за техническо обслужване

66.Б.110 Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с цел включване на допълнителна основна категория или подкатегория


66.Б.115 Процедура за изменение на лиценз за техническо об- служване на въздухоплавателни средства с цел включване на тип или група на въздухоплавателно средство

66.Б.120 Процедура за подновяване на срока на валидност на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

ПОДЧАСТ В — ИЗПИТИ

66.Б.200 Изпити, провеждани от компетентния орган

ПОДЧАСТ Г — ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КВАЛИФИ- КАЦИИ

66.Б.300 Общи положения

66.Б.305 Доклад за преобразуване на национални квалификации

66.Б.310 Доклад за преобразуване на разрешителните на одобре- ните организации за техническо обслужване

ПОДЧАСТ Д — ПРИЗНАВАНЕ НА КРЕДИТИ ОТ ИЗПИТИ

66.Б.400 Общи положения

66.Б.405 Доклад за признаване на кредит от изпит

ПОДЧАСТ Е — АНУЛИРАНЕ, ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ИЛИ ОГРА- НИЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

66.Б.500 Анулиране, временно спиране или ограничаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства Допълнение I — Изисквания за основни знания

Допълнение II — Основен изпитен стандарт Допълнение III — Типово обучение и изпитен стандарт

Допълнение IV — Изисквания за опит за продължаване на срока на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства по част 66

Допълнение V — Формуляр за подаване на заявление — Формуляр 19 на EASA

Допълнение VI — Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, посочен в приложение III (част 66) — Формуляр 26 на EASA

>B 66.1 За целите на тази част компетентен орган е упълномощеният орган, определен от държавата-членка, в която лицето кандидатства за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

>M4 РАЗДЕЛ А ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

>B

ПОДЧАСТ А ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА - САМОЛЕТИ И ВЕРТОЛЕТИ

66.А.1 Област на приложение а) В този раздел се установяват изискванията за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и условията за неговата валидност и използване за самолети и вертолети от следните категории: — Категория А — 103— Категория В1 — Категория В2 — Категория С б) Категории А и В1 се разделят допълнително на подкатегории, отнасящи се за комбинации от самолети, вертолети, турбинни и бутални двигатели.

Подкатегориите са:

— А1 и В1.1 Самолети с турбинни двигатели

— А2 и В1.2 Самолети с бутални двигатели

— А3 и В1.3 Вертолети с турбинни двигатели

— А4 и В1.4 Вертолети с бутални двигатели


>M4 66.A.10 Подаване на заявление

а) Следва да се подаде заявление за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за изменение на такъв лиценз, като се използва Формуляр 19 на EASA, попълнен по начин, определен от компетентния орган, и подаден до него.

б) Заявление за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухо­ плавателни средства се подава до компетентния орган на държавата- членка, която първоначално е издала лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

в) Освен документите, изисквани по 66.А.10, буква а), 66.А.10, буква б) и 66.Б.105, кандидатът за включване на допълнителна основна категория или подкатегория в лиценза за техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства представя оригиналния лиценз на компетентния орган заедно с Формуляр 19 на EASA.

г) Когато кандидатът за изменение на основните категории получава одобрение за това изменение чрез процедурата, посочена в 66.Б.100, в държава-членка, различна от държавата-членка, в която е получил първо­ началния лиценз, заявлението се изпраща в държавата-членка, издала първоначалния лиценз.

д) Когато кандидатът за изменение на основните категории получава одобрение за това изменение чрез процедурата, посочена в 66.Б.105, в държава-членка, различна от държавата-членка, в която е получил първо­ началния лиценз, организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно приложение II (част 145), изпраща лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства заедно със заявлението Формуляр 19 на EASA в държавата-членка, издала първоначалния лиценз за поставяне на подпис и печат за изменението или за ново издаване на лиценза.

>B 66.А.15 Изискване за възраст Кандидатът за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да е навършил 18 години. 66.А.20 Права а) В случай че съществува съответствие с буква б), лицензът предоставя следните права:

1. Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория А разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след незначително планово линейно техническо обслужване и отстраняване на прости дефекти в границите на задачите, които са одобрени и посочени в лиценза. Правата се ограничават до работата, която притежателят на лиценза извършва лично в организация по част 145.


2. Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория В1 разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след техническо обслужване, вклю­ чително на конструкцията на въздухоплавателното средство, задвиж­ ването, механичните и електрическите системи. Правата включват също така подмяна на части от авионикс-системите, изискваща прости тестове изпитвания, за да се докаже годността за експлоатация. Категория В1 автоматично включва съответната подка­ тегория А.

3. Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория В2 разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след техническо обслужване на авиониката и електрическите системи.

4. Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория С разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след базово техническо обслужване на въздухоплавателни средства. Правата се прилагат за цялото възду­ хоплавателно средство, на което се извършва техническо обслужване в организация по част 145.

б) Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства може да упражнява правата по него, ако:

1. е в съответствие с приложимите изисквания на част М и/или част 145; 2. в предшестващия двегодишен период има или шест месеца опит в техническото обслужване в съответствие с правата, давани от лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, или отговаря на разпоредбата за издаване на съответните права;

3. може да чете, пише и общува на разбираемо ниво на езика/езиците, на който/които е/са написана/и техническата документация и проце­ дурите, използвани при издаването на сертификат за повторно пускане в експлоатация.

66.А.25 Основни изисквания за обучение а) Кандидатът за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или добавка на категория или подкатегория в такъв лиценз трябва да покаже чрез изпит ниво на знания по съответните предмети в съответствие с допълнение I към тази част. Изпитите за основни познания се провеждат от организация за обучение, която е съответно одобрена по част 147 от компетентния орган.

б) Изискванията и свързаните с тях изпити за основни познания ще се признават частично или изцяло при наличие на друга техническа квали­ фикация, която компетентният орган счита за еквивалентна на стандарта за познания от тази част. Кредитите за признаването се установяват в съответствие с раздел Б, подчаст Д на тази част.

66.А.30 Изисквания за опит

а) Кандидатът за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да има:

1. за категория А и подкатегории В1.2 и В1.4:

i) три години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, ако кандидатът няма съответно техническо обучение, или ii) две години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършване на техническо обучение, което компетентният орган счита за подходящо, или

iii) една година практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършване на основен курс на обучение, одобрен по част 147.


2. за категория В2 и подкатегории В1.1 и В1.3:

i) пет години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, ако кандидатът няма съответно техническо обучение, или ii) три години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършване на техническо обучение, което компетентният орган счита за подходящо, или iii) две години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършване на основен курс на обучение, одобрен по част 147.

3. за категория С по отношение на големи въздухоплавателни средства:

i) три години опит с правата на категория В1.1, В1.3 или В2 на големи въздухоплавателни средства или като помощен персонал категория В1.1, В1.3 или В2 по част 145, или комбинация от двете; или

ii) пет години опит с правата на категория В1.2 или В1.4 на големи въздухоплавателни средства или като помощен персонал категория В1.2 или В1.4 по част 145, или комбинация от двете, или

4. за категория С по отношение на неголеми въздухоплавателни средства: - три години опит с правата на категория В1 или В2 на неголеми въздухоплавателни средства или като помощен персонал категория В1 или В2 по част 145, или комбинация от двете, или 5. за категория С, придобита по академичен път: за кандидат, който има академична степен в техническата дисциплина, придобита в университет или друго заведение за висше образование, признато от компетентния орган – три години опит в техническото обслужване на граждански въздухоплавателни средства на предста­ вителен подбор от задачи, свързани с техническото обслужване на въздухоплавателни средства, включващи шест месеца наблюдение на изпълнението на задачи по базовото техническо обслужване.

б) Кандидатът за продължаване на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да има минимален опит в техни­ ческото обслужване на граждански въздухоплавателни средства, съответстващ на изискванията на допълнителната категория или подка­ тегория, за която кандидатства, както е описано в допълнение IV към тази част.

в) За категория А, В1 и В2 опитът трябва да бъде практически, което означава, че трябва да се състои от представително преминаване от едни към други задачи за поддръжка на въздухоплавателни средства.

г) За всички кандидати – най-малко една година от необходимия опит трябва да бъде през предшестващата година на въздухоплавателно средство от категорията/подкатегорията, за която се кандидатства за издаване на първоначален лиценз за техническо обслужване. За добавяне на следваща категория/подкатегория в издаден лиценз за техническо обслужване допълнителният скорошен опит в техническото обслужване може да бъде по-малко от една година, но трябва да е поне три месеца. Необходимият опит зависи от разликата между категорията/­ подкатегорията в лиценза, която притежателят вече има, и тази, за която кандидатства. Такъв допълнителен опит се изисква при кандидатстване за нова категория/подкатегория към лиценза.

д) Независимо от буква а), опитът в техническото обслужване на въздухо­ плавателни средства, придобит извън техническо обслужване на граж­ дански въздухоплавателни средства, ще се признава, когато това техническо обслужване е еквивалентно на изискваното по настоящата част и фактът е установен от компетентния орган. Все пак ще се изисква допълнителен опит в техническото обслужване на граждански въздухоплавателни средства, за да се докаже познаване и разбиране на спецификата.


66.A.40 Запазване на валидността на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства а) Лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства става невалиден пет години след датата на неговото последно издаване или изменение, освен ако притежателят не представи своя лиценз за техническо обслужване на компетентния орган, който го е издал, за да се провери, че съдържащата се в лиценза информация е същата като информацията в записите на компетентния орган съгласно точка 66.Б.120.

б) Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства попълва съответните части на Формуляр 19 на EASA и го представя заедно с копието на притежателя на лиценза пред компе­ тентния орган, издал първоначалния лиценз за техническо обслужване, освен ако притежателят работи в организация за техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение II (част 145), в чието описание е включена процедура, чрез която тази организация може да представи необходимата документация от името на притежателя на лиценза.

в) Всяко право за сертифициране, основаващо се на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, става невалидно, когато самият лиценз стане невалиден.

г) Лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства е валиден

i) когато е издаден и/или изменен от компетентния орган и ii) когато притежателят е подписал документа.

>B

66.А.45 Обучение за тип/задача и квалификационни класове

а) Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства категория А може да упражнява правата си за серти­ фициране само на определен тип въздухоплавателни средства, след като успешно е завършил обучение за съответните за категория А задачи по техническото обслужване на въздухоплавателни средства, проведено от одобрена по част 145 или част 147 организация за обучение. Обучението е практическо и теоретично в съответствие със спецификата на всяка задача. Успешното завършване на обучението се установява чрез изпит и/или оценка на изпълнение на задача по техническото обслужване на работно място, проведени от одобрена по част 145 или част 147 орга­ низация.

б) Освен ако в буква ж) не е посочено друго, притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория В1, В2 или С може да упражнява правата си за сертифициране само на определен тип въздухоплавателни средства, когато лицензът съдържа съответния квалификационен клас за тип на въздухоплавателното средство.

в) Освен ако в буква з) не е посочено друго, квалификационните класове се дават след успешно завършване на съответното обучение за тип на въздухоплавателно средство за категория В1, В2 или С, одобрено от компетентния орган или проведено от одобрена по част 147 организация за обучение.

г) Обучението за квалификационен клас за тип на въздухоплавателно средство категория В1 и В2 съдържа теоретични и практически елементи и включва съответния курс във връзка с правата по 66.А.20 (а). Теоретичното и практическото обучение трябва да са в съответствие с допълнение III към тази част.

д) Обучението за квалификационен клас за тип на въздухоплавателно средство категория С трябва да е в съответствие с допълнение III към тази част. За лице с категория С, което притежава академична степен, както е посочено в 66.А.30(а)(5), първото теоретично обучение за квали­ фикационен клас за тип на въздухоплавателно средство ще бъде на ниво за категория В1 или В2. В този случай не се изисква практическо обучение.

>M4


е) Одобреното обучение за квалификационен клас за тип на въздухопла­ вателно средство, както се изисква по букви от б) до д), завършва с полагане на изпит. Изпитът е в съответствие с допълнение III към тази част. Изпитите за квалификационен клас за тип на въздухопла­ вателно средство категория В1, В2 или С се провеждат от одобрена по част 147 организация за обучение, компетентния орган или органи­ зацията за обучение, провеждаща одобрен курс за квалификационен клас за тип на въздухоплавателно средство.

ж) Независимо от буква б), за въздухоплавателни средства, различни от големи въздухоплавателни средства, притежателят на лиценз за техническо обслужване категория В1 или В2 може да упражнява правата си, когато лицензът съдържа съответните квалификационни класове за група въздухоплавателни средства или за група произво­ дители, освен ако Агенцията не е постановила, че сложността на въпросното въздухоплавателно средство изисква наличието на квалифи­ кационен клас за тип.

1. Квалификационен клас за група производители се вписва след изпълнение на изискванията за квалификационен клас за тип по отношение на два типа въздухоплавателни средства, представящи групата, от един и същи производител.

2. Пълен квалификационен клас за група производители се вписва след изпълнение на изискванията за квалификационен клас за тип по отношение на три типа въздухоплавателни средства, представящи групата, от различни производители. Пълен квалификационен клас за група производители не се дава за категория В1 самолети с повече от един турбинен двигател, когато се прилага само квалифи­ кационен клас за група производители.

3. Съдържанието на групите е:

i) за категория В1 или С:

— вертолети с бутален двигател;

— вертолети с турбинен двигател; — самолети с един бутален двигател – метална конструкция; — самолети с повече от един бутален двигател – метална конструкция; — самолети с един бутален двигател – дървена конструкция; — самолети с повече от един бутален двигател – дървена конструкция; — самолети с един бутален двигател – комбинирана конструкция; — самолети с повече от един бутален двигател – комбинирана конструкция; — самолети с един турбинен двигател; — самолети с повече от един турбинен двигател.

ii) за категория В2 или С: — самолети; — вертолети.

>M4 з) Независимо от разпоредбите на буква в) квалификационни класове за въздухоплавателни средства, различни от големи въздухоплавателни средства, могат да се издават при условие, че успешно е положен съответният теоретичен изпит за тип на въздухоплавателното средство категория В1, В2 или С и е показан практически опит с типа въздухо­ плавателно средство, освен ако Агенцията не е постановила, че това въздухоплавателно средство е сложно и за него се изисква да се премине одобрено обучение за тип по буква в).

>B


За квалификационен клас за въздухоплавателни средства, различни от големи въздухоплавателни средства категория С, при лица, прите­ жаващи академична степен, както е посочено в 66.А.30, буква а), 5, първият изпит за тип на въздухоплавателно средство следва да бъде на нивото за категория В1 или В2.

1. Изпитите за тип на въздухоплавателното средство категория В1, В2 и С трябва да включват изпит по механика за категория В1 и изпит по авиационна радиоелектроника за категория В2, а за категория С — и двата изпита.

2. Изпитът трябва да е в съответствие с допълнение III към приложение III (част 66). Изпитът се провежда от организации за обучение, надлежно одобрени в съответствие с приложение IV (част 147) или от компетентния орган.

3. Практическият опит за тип въздухоплавателно средство включва изпълнение на представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на категорията.

>M1 66.А.55 Свидетелство за квалификация Персоналът, който упражнява сертификационни права, трябва да може да предостави в срок от 24 часа своя лиценз като свидетелство за квали­ фикация, ако това бъде поискано от упълномощеното лице.

>B 66.А.70 Разпоредби, свързани с преобразуването на лиценз а) На лице с квалификация на лицензиран персонал за сертифициране, призната в дадена държава-членка преди датата на влизане в сила на тази част, се издава лиценз за техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства, без да се полагат изпити, но при спазване на условията на 66.Б.300.

б) Лице, което преминава курс за квалификация, призната в дадена държава-членка преди датата на влизане в сила на тази част, може да продължи квалификацията си. След успешното завършване на този курс за квалификация на лицето се издава лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, без да се полагат изпити, но при спазване на условията на 66.Б.300.

в) При необходимост лицензът за техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства може да включва технически ограничения, отнасящи се до обхвата на предишна квалификация.

ПОДЧАСТ Б ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ САМОЛЕТИ И ВЕРТОЛЕТИ

66.А.100 Общи изисквания До момента на включване в тази част на изискване за лицензиране на персонал за сертифициране за въздухоплавателни средства, различни от самолети и вертолети, ще се прилагат съответните разпоредби на държавите-членки.

ПОДЧАСТ В КОМПОНЕНТИ

66.А.200 Общи изисквания До момента на включване в тази част на изискване за сертифициране на компоненти ще се прилагат съответните разпоредби на държавите-членки.

>M4


РАЗДЕЛ Б ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ


ПОДЧАСТ А ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

66.Б.05 Обхват

В този раздел се установяват административните изисквания, които трябва да се следват от компетентните органи, отговорни за прилагането и въвеж­ дането в сила на раздел А от тази част.

66.Б.10 Компетентен орган

>M4 а) Общи сведения Държавата-членка определя компетентния орган с възложени отго­ ворности за издаване, продължаване, изменение, временно спиране или анулиране на лицензи за техническо обслужване. Този компетентен орган създава организационна структура и документирани процедури за осигуряване на спазване на приложение III (част 66).

>B б) Ресурси Компетентният орган трябва да разполага с достатъчно персонал. Броят на персонала е разчетен за изпълнение на изискванията, посочени в тази част.

в) Процедури Компетентният орган създава процедури, в които подробно е описано как се постига съответствие с изискванията на тази част. Процедурите се преглеждат и изменят, за да се осигури непрекъснато съответствие.

66.Б.15 Приемливи средства за съответствие Агенцията разработва приемливи средства за съответствие, които държавите-членки могат да използват за постигане на съответствие с изиск­ ванията на тази част. Когато приемливите средства за съответствие са спазени, изискванията на тази част се считат за изпълнени.

66.Б.20 Съхранение на записи

>M4 а) Компетентният орган установява система за съхраняване на записи, която позволява проследяване на процеса на издаване, повторно вали­ диране, изменение, временно спиране или анулиране на всеки лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

>B б) Записите за контрол на частта включват:

1. заявление за издаване на лиценз за техническо обслужване на възду­ хоплавателни средства или промяна на този лиценз, придружено от цялата необходима документация; 2. копие от лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, включващ всяка промяна в него;

3. копия от цялата свързана със случая кореспонденция;

4. подробности за действия по прилагане на изключения или влизане в сила;

>B


5. всички доклади от други компетентни органи, отнасящи се до прите­ жателя на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства; 6. протоколи от изпитите, проведени от компетентния орган;

7. доклади за преобразуване на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства; 8. доклади за признати изпити.

в) Записите, посочени в буква б), точки от 1 до 5, се съхраняват в продължение най-малко на пет години след изтичане на валидността на лиценза.

г) Записите, посочени в буква б), точка 6, се съхраняват в продължение най-малко на пет години.

д) Записите, посочени в буква б), точки 7 и 8, се съхраняват за неограничен срок.

66.Б.25 Взаимен обмен на информация а) С цел повишаване на безопасността на полетите компетентните органи участват във взаимен обмен на цялата необходима информация в съот­ ветствие с член 11 от Основния регламент.

б) Без да се засягат компетенциите на държавите-членки, в случай на потенциална заплаха за безопасността на полетите, включваща няколко държави-членки, засегнатите компетентни органи си сътрудничат при изпълнение на необходимите действия по надзора.

66.Б.30 Освобождавания Всички освобождавания, предоставени в съответствие с член 10, параграф 3 от Основния регламент, се записват и съхраняват от компетентния орган.


ПОДЧАСТ Б

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

В тази подчаст са посочени процедурите, които трябва да се следват от компетентния орган при издаването, изменението или продължаването на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства. 66.Б.100 Процедура за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства от компетентния орган

а) При получаване на формуляр 19 на EASA и придружаващата доку­ ментация, компетентният орган проверява дали заявлението е попълнено изцяло и дали посоченият опит съответства на изискванията по тази част.

б) Компетентният орган проверява протоколите за изпитите на кандидата и/или потвърждава валидността на кредитите, за да установи дали кандидатът е положил изпити по всички посочени в >M4 допълнение I ? предмети, както се изисква в разпоредбите на тази част.

в) Когато компетентният орган установи, че кандидатът изпълнява изиск­ ванията за знания и за опит, посочени по тази част, компетентният орган издава на кандидата съответния лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства. Информацията, съдържаща се в лиценза, се съхранява и при компетентния орган.


66.Б.105 Процедура за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства чрез одобрена по част 145 организация за техническо обслужване

а) Организация за техническо обслужване по част 145, на която компе­ тентният орган е разрешил да извършва такава дейност, може да изготви лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства от името на компетентния орган или да отправи препоръки към компетентния орган във връзка със заявлението на кандидата за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, така че компетентният орган да може да подготви и издаде лиценза.

б) Организацията за техническо обслужване по част 145 осигурява съот­ ветствие с изискванията на 66.Б.100(а) и (б). Във всички случаи, обаче, издаването на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства се извършва от компетентния орган.

>M4 66.Б.110 Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с цел включване на допъл­ нителна основна категория или подкатегория

а) При завършване на процедурите, посочени в точки 66.Б.100 или 66.Б.105, компетентният орган одобрява допълнителна основна категория или подкатегория в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, като поставя подпис и печат или издава лиценза повторно.

б) Системата за записи на компетентния орган се изменя съответно.


66.Б.115 Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с цел включване на тип или група на въздухоплавателно средство При получаване на правилно попълнен Формуляр 19 на EASA, необхо­ димата придружаваща документация в съответствие с изискванията за квалификационен клас за тип и/или група и лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, компетентният орган заверява лиценза с включения квалификационен клас за тип или група или издава повторно лиценза, за да включи типа или групата въздухоплавателни средства. Системата за записи на компетентния орган се изменя съответно.

66.Б.120 Процедура за подновяване на срока на валидност на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

a) Компетентният орган сравнява представения лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства със съхраняваната от него информация и проверява дали са били предприети действия по анулиране, временно спиране или изменение на лиценза съгласно точка 66.Б.500.

Ако документите са идентични и няма предприето действие съгласно точка 66.Б.500, копието на притежателя се подновява за пет години и документацията се изменя съответно.

б) Ако лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства не съответства на записите на компетентния орган:

1. Компетентният орган проучва причините за тази разлика и може да не поднови валидността на лиценза за техническо обслужване на възду­ хоплавателни средства.

2. Компетентният орган информира притежателя на лиценза и всяка известна организация за техническо обслужване, одобрена в съот­ ветствие с приложение I (част M) подчаст Е или приложение II (част 145), която може да бъде пряко засегната от този факт.

3. Компетентният орган при необходимост предприема действия съгласно точка 66.Б.500 за анулиране, временно спиране или изменение на въпросния лиценз.

>B


ПОДЧАСТ В ИЗПИТИ

Тази подчаст съдържа процедурата за провеждане на изпити от компе­ тентния орган.

66.В.200 Изпити, провеждани от компетентния орган а) Всички изпитни въпроси се съхраняват по сигурен начин до началото на изпита, за да се осигури, че кандидатите няма да получат информация точно кои въпроси ще бъдат включени в изпита. Компетентният орган определя лицата, които контролират въпросите, използвани за всеки изпит.

б) Компетентният орган определя проверяващи, които присъстват по време на целия изпит и отговарят за правилното му провеждане.

в) Изпитите за първоначално обучение се провеждат по стандарта, описан в допълнения I и II към тази част.

г) Изпитите за тип се провеждат по стандарта, описан в допълнение III към тази част.

д) На всеки шест месеца част от изпитните въпроси се подменят с нови.

е) В началото на изпита изпитните листове се раздават на кандидатите, а в края на определеното изпитно време кандидатите връщат обратно изпитните листове на проверяващите. Не е разрешено изпитни листове да се изнасят извън залата за изпит по време на провеждането на изпита. ж) Кандидатът може да използва само изпитните листове и не може да внася със себе си на изпита никакви други материали с изключение на специфичната документация, необходима при провеждане на изпит за тип.

з) Необходимо е да се предвиди достатъчно разстояние между канди­ датите, за да не може един кандидат да чете писмените работи на други кандидати.

и) Кандидатите, за които има доказателства, че са си послужили с измама, няма да бъдат допускани до изпити през следващите 12 месеца от датата на изпита, по време на който са си послужили с измама.

ПОДЧАСТ Г ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Тази подчаст съдържа изискванията за преобразуване на национални квали­ фикации в лицензи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства. 66.Б.300 Общи положения

а) Компетентният орган може да извърши само преобразуването, посочено в 66.А.70 в съответствие с доклада за преобразуване, изготвен съгласно изискванията на параграф 66.Б.305 или 66.Б.310.

б) Докладът за преобразуване трябва или да бъде разработен от компе­ тентния орган, или да бъде одобрен от него.

>B


66.Б.305 Доклад за преобразуване за национални квалификации В доклада се описва обхватът на всеки вид квалификация и се посочва в какъв лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства ще се преобразува, какви ограничения ще бъдат добавени и по кои предмети/­ модули от част 66 е необходимо да се положи изпит, за да се извърши преобразуване в лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства без ограничения или да се включи допълнителна категория/­ подкатегория. Докладът включва и копие на съществуващия регламент, определящ категориите и обхвата на лиценза. 66.Б.310 Доклад за преобразуване за разрешителните на одобрените организации за техническо обслужване За всяка засегната одобрена организация за техническо обслужване в съответния доклад се описва обхватът на вида разрешително и се посочва в какъв лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства ще се преобразува, какви ограничения ще бъдат добавени и по кои предмети /модули е необходимо да се положи изпит, за да се извърши преобразуване в лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или да се включи допълнителна категория/подкатегория. Докладът включва и копие от съответната процедура на одобрената организацията за квалифи­ циране на персонала, отговарящ за сертифицирането, на която се основава процесът на преобразуване.

ПОДЧАСТ Д

ПРИЗНАВАНЕ НА КРЕДИТИ ОТ ИЗПИТИ

Тази подчаст съдържа изискванията за признаване на кредити от изпити в съответствие с 66.А.25(б).

66.Б.400 Общи положения

а) Компетентният орган може да признава кредити от изпити само на основата на доклад за признаване на кредит от изпит, изготвен в съот­ ветствие с 66.Б.405.

б) Докладът за признаване на кредит от изпит трябва или да бъде разработен от компетентния орган, или да бъде одобрен от него. 66.Б.405 Доклад за признаване на кредит от изпит

а) За всяка техническа квалификация в доклада трябва да се посочват предметът и нивото на знания, съдържащи се в допълнение I към тази част, съответстващи на дадената категория, с която се извършва сравнението.

б) Докладът включва декларация за съответствие за всеки предмет, в която се посочва къде в техническата квалификация може да се намери съответният стандарт. Ако за даден предмет не може да се намери екви­ валентен стандарт, този факт се записва в доклада.

в) На базата на сравнението, направено по буква б), в доклада се посочват предметите от допълнение I, по които се дават кредити от изпити за всяка техническа квалификация.

г) Когато настъпят промени в националния стандарт за квалификациите, докладът се изменя в съответствие с тях.


ПОДЧАСТ Е

АНУЛИРАНЕ, ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

66.Б.500 Анулиране, временно спиране или ограничаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства Компетентният орган анулира, временно спира или ограничава лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, когато е установил проблем във връзка с безопасността или има явни доказателства, че лицето е извършило или е участвало в една или повече от следните дейности:

1. получаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и/или права за сертифициране чрез подаване на фалшифи­ цирани документи;

2. неизвършване на заявено техническо обслужване, без да докладва този факт на организацията или лицето, заявили това техническо обслужване;

3. неизвършване на техническо обслужване, възникнало в резултат от собствен преглед, без да докладва този факт на организацията или лицето, за които е било предназначено извършването на това техническо обслужване;

4. небрежно извършване на техническо обслужване;

5. фалшифициране на записи в протокола за техническо обслужване;

6. издаване на сертификат за повторно пускане в експлоатация, знаейки, че техническото обслужване, посочено в сертификата за повторно пускане в експлоатация, не е било извършено или без да провери, че техническото обслужване, посочено в сертификата за повторно пускане в експлоатация, е било извършено;

7. извършване на техническо обслужване или издаване на сертификат за повторно пускане в експлоатация под влиянието на алкохол или наркотици;

8. издаване на сертификат за повторно пускане в експлоатация, при положение че лицето не изпълнява изискванията на тази част.


Допълнение I

Изисквания за основни знания

1. НИВА НА ЗНАНИЯ – ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА КАТЕГОРИЯ А, В1, В2 И С

Основните знания за категории А, В1 и В2 се посочват чрез поставяне на оценка за ниво на знания (1, 2 или 3) за всеки приложим предмет. Кандидатите за категория С трябва да покрият нивата за основни знания или за категория В1, или за категория В2. Оценките за ниво на знания се определят по следния начин: НИВО 1 Запознаване с принципните елементи на учебния предмет.

Цели: Кандидатът трябва да бъде запознат с принципните елементи на предмета. Кандидатът трябва да може да направи просто описание на целия предмет, като използва общи думи и примери. Кандидатът трябва да може да използва специфичните термини.

НИВО 2 Общи знания за теоретичните и практическите аспекти на учебния предмет. Умения да използва тези познания. Цели: Кандидатът трябва да разбира теоретичните основи на предмета. Кандидатът трябва да може да направи общо описание на предмета, като използва при необходимост типични примери. Кандидатът трябва да може да използва математически формули заедно с физичните закони, описващи предмета. Кандидатът трябва да може да разчита и разбира схеми, чертежи и диаграми, описващи предмета. Кандидатът трябва да може да прилага своите знания в практиката, като използва детайлни процедури.

НИВО 3 Детайлни знания за теоретичните и практическите аспекти на учебния предмет. Способност за комбиниране и прилагане на отделни елементи от познанията по логичен и изчерпателен начин. Цел: Кандидатът трябва да знае теорията на предмета и връзките с други предмети. Кандидатът трябва да може да направи детайлно описание на предмета, като използва теоретичните основи и специфични примери. Кандидатът трябва да може да разбира и използва математически формули, свързани с предмета.


Кандидатът трябва да може да разчита, разбира и подготвя схеми, чертежи и диаграми, описващи предмета. Кандидатът трябва да може да прилага своите знания в практиката, като използва инструкциите на производителя. Кандидатът трябва да може да тълкува резултати от различни източници и измервания и да прилага коригиращи действия, когато е необходимо.

2. МОДУЛИ

Квалификацията по основните предмети за всяка категория или подкатегория в лиценза за техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства по част 66 трябва да бъде в съответствие със следната матрица.

Приложимите предмети са отбелязани с „Х“. Предметни модули Самолети А или В1 с: Вертолети А или В1 с: В2 Турбинен/ни двигател/и Бутален/ни двигател/и Турбинен/ни двигател/и Бутален/ни двигател/и Авионикс 1 Х Х Х Х Х 2 Х Х Х Х Х 3 Х Х Х Х Х 4 Х Х Х Х Х 5 Х Х Х Х Х 6 Х Х Х Х Х 7 Х Х Х Х Х 8 Х Х Х Х Х 9 Х Х Х Х Х 10 Х Х Х Х Х 11 Х Х 12 Х Х 13 Х 14 Х 15 Х Х 16 Х Х 17 Х Х


МОДУЛ 1.

МАТЕМАТИКАНиво А

В1

В2 1.1 Аритметика 1 2 2 Аритметични членове и знаци, методи на умножение и делене, дробни и десетични числа, множители и многочленни, тегловни коефициенти, мерки и пока­ затели за преобразуване, съотношения и пропорции, средни стойности и проценти, повърхности и обеми, повдигане на втора и трета степен, корен втори и корен трети.

1.2 Алгебра а) 1 2 2 Пресмятане на прости алгебрични изрази, събиране, изваждане, умножение и деление, употреба на скоби, прости дробни числа;

б) — 1 1 Линейни уравнения и техните решения; Степенни показатели и повдигане на степен, отри­ цателни и дробни степенни показатели; Двоична и други приложими бройни системи; Уравнения от първа и втора степен с едно неизвестно; Логаритми.

1.3 Геометрия а) — 1 1 Прости геометрични фигури;

б) 2 2 2 Графично представяне: видове графики и прило­ жението им, графични криви на уравнения/функции;

в) — 2 2 Елементарна тригонометрия: тригонометрични съот­ ношения, използване на таблици и равнинни тригоно­ метрични и полярни координати. МОДУЛ 2. ФИЗИКА


Ниво А В1 В2

2.1 Материалознание 1 1 1 Природа на веществото: химични елементи, структура на атоми и молекули; Сложни химични съединения. Агрегатни състояния: твърдо, течно и газообразно. Преминаване от едно агрегатно състояние в друго.


Ниво А В1 В2

2.2 Механика

2.2.1 Статика 1 2 1 Сили, моменти и двоици, изобразяване на вектори. Център на тежестта. Елементи от теорията на напреженията, деформациите и еластичността: опън, натиск, срязване и усукване. Същност и свойства на твърди, течни и газообразни тела. Налягане и подемна сила (барометри). 2.2.2 Кинематика 1 2 1 Праволинейно движение: равномерно праволинейно движение, равноускорително движение. Въртеливо движение: равномерно въртеливо движение (центробежни/центростремителни сили). Периодични движения: махови движения. Елементарна теория на вибрации, хармоники и резонанс. Ускорение, технически предимства и КПД на меха­ низмите.

2.2.3 Динамика

а) 1 2 1 Маса Сила, инерция, работа, мощност, енергия (потен­ циална кинетична и абсолютна енергия), топлина, КПД.

б) 1 2 2 Момент на движението, съхранение на момента на движението. Тласък (сила на удара). Теория на жироскопичното движение. Триене: същност и следствия, коефициент на триене (съпротивление при търкаляне).

2.2.4 Динамика на флуидите (хидродинамика)

а) 2 2 2 Специфично тегло и плътност б) 1 2 1 Вискозитет, съпротивление на флуидите, свойства, произтичащи от естественото течение на флуидите,свойства, произ­ тичащи от свиваемостта на флуидите. Статично, динамично и пълно налягане: теорема на Бернули, тръба на Вентури.


Ниво А В1 В2 2.3 Термодинамика а) 2 2 2 Температура: термометри и температурни скали – Целзий, Фаренхайт и Келвин; определение за топлина.

б) — 2 2 Топлотворна способност, специфична топлина. Предаване на топлината: конвекция, радиация и кондукция. Обемно разширение. Първи и втори закон на термодинамиката. Газове: закони за идеалния газ; специфична топлина при постоянен обем и постоянно налягане; работа, извършена от разширението на газа. 2 2 Изотермично, адиабатно разширение и свиване, циклограми на двигателите (цикли на Карно), постоянен обем и постоянно налягане, охлаждащи и топлинни машини. Охлаждане при топене и изпаряване (латентна топлина), топлинна енергия, температура на запалване.

2.4 Оптика (светлина) — 2

2 Същност на светлината; скорост на светлината. Закони за отражение и пречупване: отражение от плоски и сферични огледала, пречупване, лещи. Фиброоптика.

2.5 Вълново движение и звук — 2 2 Вълново движение: механични вълни, синусоидални вълни, интерференция, стоящи вълни. Звукови вълни: скорост на звука, източници на звук, интензитет, височина ичестотна характеристика, доплеров ефект.

МОДУЛ

3. ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО


Ниво А В1 В2

3.1 Теория на електрона 1 1 1 Структура и разпределение на електрически заряди сред: атоми, молекули, йони, химични съединения. Молекулна структура на електропроводници, полу­ проводници и изолатори.

3.2 Статично електричество и проводимост. 1 2 2 Статично електричество и разпределение на електро­ статични заряди. Електростатични закони за привличането и отблъск­ ването. Измерителни единици за заряд, закон на Кулон.


Ниво А В1 В2 Проводимост на електричество в твърди тела, течности, газове и вакуум.

3.3 Електрическа терминология 1 2 2 Термини, измерителни единици и фактори, които оказват въздействие върху тях: потенциална разлика, електродвижеща сила, напрежения, ток, съпроти­ вление, електропроводимост, заряд, електропрово­ димост на тока, преминаване на електрони.

3.4 Електропроизводство 1 1 1 Получаване на електричество по следните методи: светлина, толина, триене, налягане, химична активност, магнетизъм и движение.

3.5 Източници на постоянен ток 1 2 2 Конструкции и основни химични процеси на: първични клетки, вторични клетки, оловно-кисели клетки, никел-кадмиеви клетки, други алкални клетки; Елементи, свързани последователно и паралелно; Вътрешно съпротивление и неговото влияние върху батерията; Конструкции, материали и действие на термод­ войките; Действие на фотоклетка.

3.6 Вериги за постоянен ток — 2 2 Закон на Ом, закони на Кирхоф за напрежението и тока; Изчисления, използвайки горните закони, за намиране на съпротивления, напрежения и ток; Значимост на вътрешното съпротивление на източника.

3.7 Съпротивления а) — 2 2 Съпротивление и въздействащи фактори; Специфично съпротивление; Система за оцветяване на съпротивленията, стойности и допуски, номинални стойности, ватова мощност; Резистори в последователно и паралелно включване; Пресмятане на общо съпротивление за последо­ вателно, паралелно и паралелно последователно свързани съпротивления; Работа с потенциометри и реостати; Работа на Уитстонов мост.

>B


121

Ниво А В1 В2 б) — 1 1 Положителен и отрицателен температурен коефициент на проводимост; Резистори с постоянна стойност, устойчивост, допуски и ограничения, методи за конструкция; Резистори с променлива стойност, термистори, резистори, зависещи от напрежението; Конструкция на потенциометри и реостати; Конструкция на Уинстонов мост.

3.8 Мощност — 2 2 Мощност, работа и енергия (кинетична и потен­ циална); Разсейваща мощност от резистори; Формула за мощността; Изчисляване на мощността, работа и енергия.

3.9 Капацитивно съпротивление/кондензатор — 2 2 Действие и функции на кондензатора; Фактори, влияещи върху капацитивната площ на пластините, разстоянието между пластините, броя на пластините, диелектрик и диелектрична константа, работно напрежение, степени на напрежение; Видове кондензатори, конструкции и функции; Цветови кодове на кондензаторите; Изчисляване на капацитета и напрежението в после­ дователни и паралелни вериги; Експоненциално зареждане и разреждане на кондензатор, времеконстантни; Проверка на кондензаторите.

3.10 Магнетизъм а) — 2 2 Теория на магнетизма; Свойства на магнитното тяло; Реакция на магнита, зависеща от геомагнетизма; Намагнитване и размагнитване; Противомагнитна защита; Разновидност на типове магнитни материали; Електромагнитни устройства и принципи на работа; Опростени правила за определяне: магнитно поле около проводник „под ток“.


Ниво А В1 В2

б) — 2 2 Магнитна движеща сила, сила на магнитното поле, индуктивност, проводимост, хистерезисна крива, хистерезис, точка на насищане, вихрови токове; Предпазни мерки при съхранение на магнити.

3.11 Индуктивност/индуктори — 2 2 Закон на Фарадей; Индуциране на напрежение в движещ се електропро­ водник в магнитно поле; Принципи на индукцията; Ефекти на следнамагнитено индуцирано напрежение: сила на магнитното поле, ниво на промяна на силовите линии, брой на навивките на проводника; Взаимна индукция; Ефект от нивото на промяната на първичен ток, взаимна индукция върху индуцираното напрежение; Фактори, влияещи върху взаимната индукция: брой на навивките в намотка, физичен размер на намотката, магнитна проницаемост на намотката, позиции на намотките, които си влияят; Закон на Ленц и правила за определяне на поляр­ ността; Обратна електромагнитна сила, самоиндукция; Точка на насищане; Най-честа употреба на бобини.

3.12 Постояннотокови двигатели/теоретични основи на генераторите — 2 2 Основна теория на двигателите и генераторите; Конструкция и роля на отделните компоненти в генератор на постоянен ток; Експлоатация и фактори, влияещи върху големината и посоката на тока в генераторите на постоянен ток; Експлоатация на и фактори, влияещи върху изходната мощност, въртящия момент, скоростта на въртене на двигателите на постоянен ток; Двигатели с последователно навити, накъсо съединени и смесени намотки; Конструкция на стартер генератор.

3.13 Теоретични основи на променливия ток 1 2 2 Синусоидална форма на вълната: фаза, период, честота и цикъл;


Ниво А В1 В2 Моментна, средна, действаща, максимална стойност, полупериод, електрически величини и изчисляване на тези величини във връзка с напрежението, елек­ трическа проводимост и мощност; Триъгълни/квадратни вълни; Еднофазен/трифазен принцип.

3.14 Съпротивителни (R), капацитивни (С) и индуктивни (L) вериги — 2 2 Фазово отношение на напрежението и тока в L, С и R вериги, паралелно, последователно и комбинирано; Разсейване на мощност в L, С и R вериги; Импеданс, фазов ъгъл, фактор на мощността и изчисления във веригата; Изчисления на истинска мощност, пряка мощност и реактивна мощност.

3.15 Трансформатори — 2 2 Принципи на конструкцията и работа на транс­ форматор; Загуби в трансформатора и методи за избягването им; Работа на трансформатора с товар и без товар; Трансфер на мощност, ефективност, маркиране на полюсите; Изчисляване на линейни и фазови напрежения и ток; Изчисляване на мощност в трифазна система; Първичен и вторичен ток, напрежение, коефициент на превръщане, мощност, КПД; Автотрансформатори.

3.16 Филтри — 1 1 Работа, употреба и приложение на следните филтри: нискочестотен, високочестотен, честотен обхват, стопиращ обхват.

3.17 Променливотокови генератори — 2 2 Въртене на рамка в магнитно поле и форма на полу­ чената вълна; Работа и конструкция на променливотокови гене­ ратори от тип въртяща се арматура и от тип въртящо се поле; Едно-, дву- и трифазни алтернатори; Видове трифазни свързвания – звезда и триъгълник – приложения и предимства; Генератор с постоянен магнит.

3.18 Променливотокови двигатели — 2 2 Конструкция, принцип на работа и характеристики на: променливотокови синхронни и асинхронни двигатели, моно- или многофазни;


Ниво А В1 В2 Методи за регулиране на скоростта и посоката на въртене на двигателя; Методи за генериране на въртящо се поле. МОДУЛ

4. ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА


Ниво А В1 В2

4.1 Полупроводници

4.1.1 Диоди а) — 2 2 Символи за означаване на диодите; Свойства и характеристики на диодите; Последователно и паралелно свързване на диодите; Основни характеристики и работа на настроечните силициеви преобразуватели (тиристори), светлоиз­ лъчващ диод, светопроводим диод, варистор, усилващи диоди; Функционална проверка на диодите.

б) — — 2 Материали, електронна конфигурация, електрически свойства; Типове материали с полупроводникова проводимост P и N; Влияние на примесите върху проводимостта, основни и второстепенни преносители; PN връзка в проводник, усилване на проводимостта през PN връзка без въздействие, право и обратно състояние на въздействие; Параметри на диодите: точка на обратно напрежение, максимална права токопроводимост, температура, честота, „утечки“ на ток, разсейване на мощност; Работа и функции, изпълнявани от диодите в следните вериги: изправители, стабилизатори, стабилизиращи и изправящи амплитудни усилватели, мостови усил­ ватели, напрежение на диод-диод и диод-триод; Детайлна работа и характеристики на следните устройства: настройваеми силициеви преобразуватели (тиристори), светоизлъчващи диоди, диоди тип „Шотки“, светопроводни диоди, варикапи, варистори, усилващи диоди, Ценеров диод.

4.1.2 Транзистори а) — 1 2 Символи за означаване на транзисторите; Описание на компонентите и ориентировка; Характеристики и свойства на транзисторите.


Ниво А В1 В2 б) — — 2 Конструкция и работа на PNP и NPN транзистори; Конфигурация на базата, колектора и емитера; Проверка на транзистора; Основна оценка на други типове транзистори и тяхната употреба; Приложение на транзисторите: класове на усилване (А, В, С); Опростени схеми на вериги, включващи: отклонение, отключване, обратна връзка и стабилизация; Принципи на многостепенните схеми: каскади, девиаторни, осцилатори, мултивибратори, флип-флоп вериги.

4.1.3 Интегрални схеми а) — 1 — Описание на логически и линейни схеми/процесорни усилватели.

б) — — 2 Описание на логически и линейни схеми; Представяне на работата и функциите на операционен усилвател, приложен като интегратор, разделител, следящ напрежението, компаратор. Методи за свързване на операционни усилвателни степени: съпротивителен капацитивен, индуктивен (трансформатор), индуктивен съпротивителен (IR), директен; Предимства и недостатъци на положителната и отри­ цателната обратна връзка.

4.2 Електронни платки — 1 2 Описание и употреба на електронните платки.

4.3 Сервомеханизми а) — 1 — Определения за отворени, затворени системи, обратна връзка, следящи системи, аналогови датчици; Принципи на работа и приложение на следните компоненти/характеристики за синхронизиращи системи: броячи, разграничители, преобразуватели на управлението и въртящия момент, индуктивни и капа­ цитивни датчици.

б) — — 2 Определения за отворени и затворени системи, следящи системи, сервомеханизми, аналогови датчици, индикатори за нулева стойност, заглъхване, обратна връзка и „мъртъв“ обхват;


Ниво А В1 В2 Конструкция, работа и приложение на следните компоненти на синхронизиращи системи: броячи, разграничители, преобразуватели на преместването и въртящия момент, индуктивни и капацитивни датчици, синхронни датчици; Дефекти по сервомеханизмите, реверсивно и синхронно следене, захват.

МОДУЛ

5. ЦИФРОВА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОННО-ПРИБОРНИ СИСТЕМИ


Ниво А В1.1 В1.3 В1.2 В1.4 В2 5.1 Електронно-приборни системи 1 2 2 3 Обичайно разполагане на електронно-приборните системи в кабината на ВС.

5.2 Цифрови системи — 1 — 2 Двоични, осмични и шестнайсетични; Демонстриране на превръщания между десетична и двоична, осмична и шестнайсетична система и обратно.

5.3 Преобразуване на данни — 1 — 2 Аналогови и цифрови данни; Преобразуване на данни, работа и приложение на аналогово-цифрови и цифрово-аналогови преобразу­ ватели, входове и изходи, ограничения на различните видове.

5.4 Бази данни — 2 — 2 Работа на базите данни в системите на въздухоплава­ телните средства, включително познаване на ARINC и други спецификации.

5.5 Логически схеми а) — 2 — 2 Идентификация на общите логически входящи символи, таблици и еквивалентни вериги; Приложения, използвани в системите на въздухопла­ вателните средства, схематични диаграми.

б) — — — 2 Интерпретация на логически диаграми.


Ниво А

В1.1 В1.3 В1.2 В1.4 В2

5.6 Основни компютърни конфигурации

а) 1 2 — — Компютърна терминология (включваща бит, байт, софтуер, хардуер, централен процесор, интегрални схеми и различни запомнящи устройства като RAM, ROM, PROM); Компютърна технология (приложение в авиа­ ционните системи)

б) — — — 2 Компютърна терминология; Работа, разположение и интерфейс на основните компоненти в един микрокомпютър, включително техните системи за асоциативен пренос на данни; Информация, съдържаща се в едноадресните и многоадресните компютърни инструкции („думи“); Термини, свързани с паметта на компютрите; Работа на най-често използваните запомнящи устройства; Работа, предимства и недостатъци на различните системи за съхраняване на данни.

5.7 Микропроцесори — — — 2 Функции и принцип на работа на микропроцесора; Принцип на работа на следните елементи на микро­ процесора: контролно и обработващо устройство, тактов генератор, регистър, аритметично-логическо устройство.

5.8 Интегрални схеми — — — 2 Работа и използване на кодиращи и декодиращи устройства. Функция на видовете кодиращи устройства. Използване на средна, голяма и много голяма скала на интеграция.

5.9 Мултиплексорни системи — — — 2 Работа, приложение и идентификация на логически схеми на мултиплексорите и демултиплексорите.

5.10 Фиброоптични системи — 1 1 2 Предимства и недостатъци на фиброоптичните системи за пренасяне на информация в сравнение с електрическите; Фиброоптични бази данни; Термини, свързани с фиброоптичните системи;


Ниво А В1.1 В1.3 В1.2 В1.4 В2 Крайни устройства; Отклонители, контролни крайни устройства, дистан­ ционни крайни устройства; Приложение на фиброоптиката в авиационните системи.

5.11 Електронни дисплеи — 2 — 2 Принципи на работа на типовете дисплеи, които се използват най-често в съвременните въздухопла­ вателни средства, включително Катодно-лъчеви тръби, светлинно-емитерни диоди и течнокристални дисплеи.

5.12 Електростатични сензорни устройства 1 2 2 2 Специални мерки срещу риск от електростатично разреждане; Боравене с компоненти, чувствителни към електро­ статично разреждане; Риск и възможни повреди, компоненти и устройства за антистатична защита на персонала

5.13 Управление и контрол на софтуера — 2 1 2 Ограничения, изисквания за летателна годност и възможни катастрофални ефекти при неодобрени промени в софтуерните програми.

5.14 Електромагнитна среда — 2 2 2 Влияние на следните явления върху техническото обслужване на електронна система: ЕМС – електроматнитна съвместимост EMI – електромагнитна интерференция HIRF – радиационно поле с висок интензитет Гръмотевици/защита от гръмотевици

5.15 Най-често използвани авиационни елек­ тронни/цифрови системи — 2 2 2 Общи сведения за най-често използваните авиа­ ционни електронни/цифрови системи и свързаните с тях устройства за вграден контрол Устройства за вграден контрол: ACARS – система за комуникация ARINC ECAM – централизиран електронен контрол на въздухоплавателното средство EFIS – електронна пилотажно-приборна система EICAS – система за индикация на работата на двига­ телите и за предупреждение на екипажа


Ниво А

В1.1 В1.3 В1.2 В1.4 В2 FBW – Fly by Wire FMS – автоматична система за управление на полета GPS – система за глобално позициониране IRS – инерциална референтна система TCAS – система за предупреждение и избягване на сблъсък


МОДУЛ 6. МАТЕРИАЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Ниво А В1 В2 6.1 Авиационни материали – феритни а) 1 2 1 Характеристики, свойства и идентификация на най- използваните в авиацията легирани стомани; Термообработка и приложение на легираните стомани.

б) — 1 1 Изпитване на феритните материали на твърдост, якост, умора и удар. 6.2 Авиационни материали – цветни метали а) 1 2 1 Характеристики, свойства и идентификация на най- използваните в авиацията материали от цветни метали; Термообработка и приложение на материали от цветни метали;

б) — 1 1 Изпитване на материалите от цветни метали на твърдост, якост, умора и удар. 6.3 Авиационни материали – композитни и неметали 6.3.1 Композитни и неметални материали, различни от дърво и тъкан а) 1 2 2 Характеристики, свойства и идентификация на най- използваните в авиацията композитни и неметални материали, различни от дърво (материалите от дървесина, които се прилагат в авиостроенето);


Ниво А

В1 В2 Слепващи и свързващи вещества.

б) 1 2 — Откриване на дефекти на композитните и неметалните материали; Ремонт/поправка на композитни и неметални материали. 6.3.2 Дървени конструкции 1 2 — Конструкционни методи за дървени структури в само­ летостроенето Характеристики, свойства и видове дървесина и свързващи вещества, използвани в самолетостроенето; Запазване и обслужване на дървената структура; Видове дефекти в дървения материал и дървената структура; Откриване на дефекти в дървената структура; Поправка/ремонт на дървена структура. 6.3.3 Тъканни покрития 1 2 — Характеристики, свойства и видове на тъканите, използвани в самолетите;

Методи за проверка на тъканите; Видове дефекти в тъканите; Поправка/ремонт на тъканни покрития. 6.4 Корозия а) 1 1 1 Химична същност на корозията; Образуване чрез: галваничен процес, микробио­ логичен начин, напрежение на материала.

б) 2 3 2 Видове корозия и тяхната идентификация; Причини за възникване на корозията; Видове материали, чувствителност към корозия. 6.5 Свързващи елементи 6.5.1 Резбовани съединения 2 2 2 Винтови номенклатури; Форми на резбите, размери и допуски за стандартните резби, използвани в авиацията; Измерване на резбите. 6.5.2 Болтове, шпилки и винтове 2 2 2 Видове болтове: спецификация, разпознаване и маркиране на авиационните болтове, международни стандарти;


Ниво А В1 В2 Гайки: самозаконтрящи, анкерни, стандартни; Машинни винтове: авиационни спецификации; Шпилки: видове и приложение, поставяне и отстра­ няване; Самонавиващи се винтове, щифтове. 6.5.3 Средства за законтряне 2 2 2 Плоски и пружинни шайби, законтрящи пластини, разклонен щифт, самозаконтряща се гайка, бързо отпускащи скоби, ключове, въртяща се ключалка, шплентове. 6.5.4 Авиационни нитове 1 2 1 Видове нитове: спецификация и разпознаване, топлинна обработка. 6.6 Тръбопроводи и съединения а) 2 2 2 Идентификация и видове тръби и шлангове и техните съединения, използвани във въздухоплавателните средства.

б) 2 2 1 Стандартни съединения за тръбопроводите на хидра­ влични, горивни, маслени, пневматични и въздушни авиационни системи. 6.7 Пружини — 2 1 Видове пружини, материали, характеристики и приложение. 6.8 Лагери 1 2 2 Предназначение на лагерите, натоварване, материали, структура; Видове лагери и тяхното приложение. 6.9 Трансмисии 1 2 2 Видове зъбни колела и тяхното приложение; Предавателно отношение, редукторни и мултипли­ каторни зъбни системи, задвижващи и задвижвани зъбни колела, паразитни зъбни колела, модели на зацепване; Ремъци и шайби, вериги. 6.10 Управляващи въжета 1 2 1 Видове въжета; Накрайници, обтегачи, компенсатори; Ролки и елементи от кабелната система; Въжета, работещи на опън и натиск; Система от въжета за управление на въздухопла­ вателно средство.


Ниво А В1 В2 6.11 Електрически проводници и съединители 1 2 2 Видове кабели, конструкция и характеристики; Кабели за високо напрежение и коаксиални кабели; Формоване на гънки Видове съединители, щифтове, щепсели, щепселни кутии, изолатори, номинален ток и номинално напрежение, куплиране, идентификационни кодове. МОДУЛ 7. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ


Ниво А В1 В2 7.1 Изисквания за безопасност при работа по въздухоплавателните средства и в работните помещения 3 3 3 Изисквания за безопасност включително предпазни мерки при работа с газове (особено кислород), масла и химикали и при изпълнение на електрически задачи. Инструктаж за предприемане на действия в случай на пожар или друг инцидент, включително познания за пожарогасителните агенти.

7.2 Практики за работа в работните помещения 3 3 3 Съхранение на инструменти, контрол на инструменти, използване на материали от работното помещение; Размери, допуски и толеранси, стандарти на работа; Калибриране на инструментите и оборудването, кали­ бровъчни стандарти.

7.3 Работни инструменти 3 3 3 Най-често използвани видове ръчни инструменти; Най-често използвани видове инструменти с електро- и машинно задвижване; Работа и използване на инструменти за прецизни измервания; Методи и оборудване за смазване; Работа, функциониране и използване на електрическо тестово оборудване.

7.4 Тестово оборудване за стандартното приборно оборудване на въздухоплавателното средство — 2 3 Работа, функциониране и използване на тестовото оборудване за стандартното приборно оборудване на въздухоплавателното средство

7.5 Технологични чертежи, диаграми и стандарти 1 2 2 Видове чертежи и диаграми, символи, размери, допуски, проекции;


Ниво А В1 В2 Разчитане на легенди на чертежи; Микрофилми, микрофишове и компютърни изоб­ ражения; Спецификация на Американската асоциация за въздушен транспорт АТА 100; Авиационни и други приложими стандарти, вклю­ чително ISO, AN, MS, NAS и MIL; Фидерни схеми и схематични диаграми. 7.6 Допуски и сглобки 1 2 1 Размери на свредлата за отвори на болтове, класове на допуските; Обща система за допуски и сглобки; Избиране на допуски и сглобки за въздухоплавателни средства и авиационни двигатели; Граници на наклони, усуквания и износване; Стандартни методи за проверка на валове, лагери и други части.

>M4 7.7 Електрическа инсталация (EWIS) Непрекъснатост, техники за изолация и свързване, изпитване. Използване на инструменти за запресоване: ръчни и хидравлични. Изпитване на запресовани връзки. Изваждане и поставяне на щифтове на ел. съеди­ нители. Коаксиални кабели: изпитване и предпазни мерки при монтиране. Разпознаване на видовете кабели, критерии за тяхната инспекция и допустимо увреждане. Техники за защита на кабелите: Кабелни канали и кабелни опори, кабелни скоби, техники за защита чрез изолационна обвивка, включително поставяне на термосвиваем шлаух, екранировка. Електрически инсталации (EWIS) и стандарти за инспекция, ремонт, поддръжка и чистота. 1 3 3

>B 7.8 Нитоване 1 2 — Нитови съединения, разстояние и стъпка между нитовете; Използвани инструменти за нитоване; Проверка на нитовите съединения. 7.9 Тръбопроводи и шлангове 1 2 — Колена на тръбопроводи, конусни тръби, използвани в авиацията;

>B


Ниво А

В1 В2 Проверка и тестване на тръбопроводи и шлангове, използвани в авиацията; Монтиране и закрепване на тръбопроводи. 7.10 Пружини 1 2 — Проверка и тестване на пружини.

7.11 Лагери 1 2 — Изпитване, почистване и проверка на лагерите; Изисквания за смазване на лагерите; Дефекти в лагерите и причини за възникването им.

7.12 Трансмисии 1 2 — Проверка на зъбни колела, странична хлабина между зъбите на две зъбни колела; Проверка на ремъци и шайби, вериги и ролки; Проверка на винтов крик, лостов механизъм, система от теглещи пръти и повдигачи.

7.13 Управляващи въжета 1 2 — Обработка на накрайници; Проверка и изпитване на управляващи въжета; Система от въжета за управление на въздухопла­ вателно средство.

7.14 Обработка на материали

7.14.1 Метални листове — 2 — Маркиране и изчисление на допустимото огъване; Обработка на метални листове, включително огъване и формоване; Проверка на метални листове.

7.14.2 Композитни и неметални материали — 2 — Съединения; Екологични условия; Методи за проверка.

7.15 Заваряване, запояване (с твърд и с мек припой) и залепване а) — 2 2 Методи на запояване, контрол на спойките.

б) — 2 — Методи за електрозаваряване и оксиженно заваряване;


Ниво А

В1 В2 Контрол на електрическите и оксиженните заварки; Методи за залепване и контрол на слепващите връзки. 7.16 Тегло и центровка на въздухоплавателните средства а) — 2 2 Център на тежестта/пресмятане на ограниченията, прилагане на съответните документи;

б) — 2 — Подготовка на въздухоплавателното средство за измерване на теглото; Измерване на теглото на въздухоплавателното средство. 7.17 Обслужване и съхранение на въздухопла­ вателни средства 2 2 2 Рулиране/буксиране на въздухоплавателното средство и свързаните с това предпазни мерки; Повдигане на въздухоплавателното средство с крикове, заглушаване, подсигуряване и свързаните с това предпазни мерки; Методи за съхранение на въздухоплавателното средство; Процедури за зареждане с гориво и източване на гориво; Процедури за противообледяване; Наземно осигуряване на електричество, хидравлика и пневматика; Влияние на околната среда върху съхранението на въздухоплавателното средство и неговата експлоатация. 7.18 Технологии за разглобяване, проверка/кон­ трол/ремонт и сглобяване а) 2 3 2 Видове дефекти и технологии за визуални проверки; Отстраняване на корозия, оценка и мерки за нейното предотвратяване;

б) — 2 — Общи методи за ремонт, Ръководство по текущ ремонт на конструкцията; Контролни програми, свързани с изработката, аморти­ зацията и корозионното състояние;

в) — 2 1 Технологии за безразрушителен контрол, включващи методите: капилярно-проникващ; радиографичен; вихровотоков; ултразвуков; бороскопичен.


Ниво А В1 В2 г) 2 2 2 Технологии за разглобяване и сглобяване.

д) — 2 2 Технологии за откриване и отстраняване на повреди. 7.19 Особени случаи в полет а) 2 2 2 Проверки след удар от мълния и проникващо високо­ честотно облъчване.

б) 2 2 — Проверки след особени случаи в полет като грубо кацане и полет в турбулентна атмосфера.

7.20 Процедури за техническо обслужване 1 2 2 Планиране на техническо обслужване; Процедури за извършване на модификации; Процедури за съхранение; Процедури за удостоверяване на техническо обслужване и повторно пускане в експлоатация; Връзка с функционирането на въздухоплавателното средство; Проверка на техническото обслужване, контрол на качеството, осигуряване на качеството; Допълнителни процедури по техническо обслужване; Контрол на компоненти с ограничен срок на експлоатация.

МОДУЛ 8. ОСНОВИ НА АЕРОДИНАМИКАТА


Ниво А В1 В2

8.1 Физични свойства на атмосферата 1 2 2 Международна стандартна атмосфера (ISA), използ­ ването ? в аеродинамиката. 8.2 Аеродинамика 1 2 2 Обтичане на тяло; Граничен слой, ламинарно и турбулентно обтичане, свободен поток, относителен поток, обтичане на горна и долна повърхнина, вихри, точка на заприщване; Термини: кривина, хорда, средна аеродинамична хорда, профилно (челно) съпротивление, индуктивно съпротивление, център на налягане, ъгъл на атака, промиване и размиване, степен на грапавост, форма на крилото и удължение на крилото;


Ниво А В1 В2 Тяга, тегло, резултантна на аеродинамичните сили; Генериране на подемна сила и съпротивление: ъгъл на атака, коефициент на подемна сила, коефициент на съпротивление, полярна сила, срив; Замърсяване на аеродинамичния профил със сняг и лед. 8.3 Динамика на полета 1 2 2 Връзка между подемна сила, тегло, тяга и съпроти­ вление; Степен на планиране; Статично устойчив полет, характеристики; Претоварване; Влияние на натоварването: височинно-скоростен диапазон и конструктивни ограничения; Методи за увеличаване на подемната сила. 8.4 Устойчивост на полета и динамика на полета 1 2 2 Надлъжна, напречна и попътна устойчивост (активна и пасивна).


МОДУЛ 9. ЧОВЕШКИ ФАКТОР


Ниво А В1 В2 9.1 Общи изисквания 1 2 2 Необходимост от отчитане на човешкия фактор; Инциденти в резултат на човешкия фактор/човешка грешка; Закон на Мърфи; 9.2 Човешки възможности и ограничения 1 2 2 Зрение; Слух; Обработка на информацията; Внимание и възприятие; Памет; Клаустрофобия и физически достъп.


Ниво А В1 В2 9.3 Социална психология 1 1 1 Отговорност: индивидуална и групова; Мотивация и демотивация; Напрежение при взиране; „Културни“ въпроси; Работа в екип; Управление, надзор и лидерство. 9.4 Фактори, въздействащи върху човешките възможности 2 2 2 Годност, здравословно състояние; Стрес: свързан с домашната среда и свързан с работните условия; Напрежение, създавано от време и крайни срокове; Работно натоварване: повишено и понижено; Сънливост и умора, работа на смени; Злоупотреба с алкохол, лекарства и наркотици. 9.5 Физически особености на заобикалящата среда 1 1 1 Шум и газове; Осветление; Микроклимат и температура; Движение и вибрации; Работна околна среда. 9.6 Задачи 1 1 1 Физическа работа; Повтарящи се задачи; Визуални прегледи; Комплексни системи. 9.7 Комуникация 2 2 2 Във и между екипите; Записване и регистриране на работата; Актуализиране, валидност; Разпространение на информация. 9.8 Човешки грешки 1 2 2 Модели и теории за човешките грешки; Видове човешки грешки при изпълнение на задачи по техническото обслужване; Последици от човешките грешки (например, инциденти); Избягване и контролиране на човешките грешки.


Ниво А В1 В2 9.9 Рискови фактори в работните помещения 1 2 2 Разпознаване и предотвратяване на рисковите фактори; Действия при аварийни случаи. МОДУЛ 10. АВИАЦИОННА НОРМАТИВНА УРЕДБА


Ниво А В1 В2

>M4 10.1 Регулаторна рамка Роля на Международната организация за гражданска авиация Роля на държавите-членки и на националните авиа­ ционни органи Роля на EASA Роля на Европейската комисия. Връзка между част 21, част M, част 145, част 66, част 147 и EU-OPS 1 1 1

>B 10.2 Част 66 – сертифициращ персонал – техническо обслужване 2 2 2 Подробно познаване на част 66. 10.3 Част 145 – одобрени организации за техническо обслужване 2 2 2 Подробно познаване на част 145.

>M4 10.4 EU-OPS Въздушен превоз с търговска цел/Търговски операции Свидетелства за авиационни оператори Отговорности на операторите, по-специално по отношение на поддържането на летателната годност и техническото обслужване Бордна документация Надписи (маркировки) по въздухоплавателното средство 1 1 1

>B 10.5 Сертифициране на въздухоплавателното средство а) Общи изисквания — 1 1 Норми за сертификация – например EACS 23/25/27/29; Типов сертификат; Допълнителен типов сертификат; Одобрени по част 21 организации за конструиране и производство.


Ниво А В1 В2 б) Документация — 2 2 Сертификат за летателна годност; Сертификат за регистрация; Сертификат за шум; График за тегло; Лиценз за радиостанция. 10.6 Част М 2 2 2 Подробно познаване на част М. 10.7 Приложимо национално и международно право (ако не е заменено от изисквания на Европейския съюз): а) 1 2 2 Програми за техническо обслужване, проверки на техническото обслужване; MMEL, MEL списък на отложените дефекти; Директиви за летателна годност; Експлоатационни бюлетини, експлоатационна информация от производителя; Модификации и доработки; Документация за техническото обслужване: ръко­ водства за техническо обслужване, ръководство за поправки по конструкцията, илюстрован каталог на частите и други.

б) — 1 1 Поддържане на летателната годност; Техническо облитане; ETOPS, изисквания по отношение на техническото обслужване и ПДО; Експлоатация при всякакви метеорологични условия, експлоатация по категория 2/3 и изискванията за минимално оборудване.


МОДУЛ 11А. АЕРОДИНАМИКА, КОНСТРУКЦИЯ И СИСТЕМИ НА САМОЛЕТИТЕ С ТУРБИННИ ДВИГАТЕЛИ


Ниво А1 В1.1 В2

11.1 Динамика на полета

11.1.1 Аеродинамика на въздухоплавателните средства и контрол на полетите 1 2 — Работа и ефективност на управлението по: — наклон „крен“: елерони и интерцептори;


Ниво А1

В1.1 В2 — надлъжна ос „тангаж“: кормила за височина, стабилизатори, отклоняеми и елеваторни стаибли­ затори; — курс: ограничения на кормилото за направление; Управление на елерони, килватери; Клапи, предкрилки, процепни предкрилки, зависващи елерони, интерцептори и елерон-интерцептори; Механизация за увеличаване на индуктивното съпро­ тивление: интерцептори, гасители на подемната сила, въздушни спирачки; Контрол на граничния слой чрез вортекс генератори Тримери, сервокомпенсатори, аеродинамична компенсация на управлението; Работа и ефективност на тримерите, сервокомпенса­ торите, пластинчатите елерони, теглови и аероди­ намичен баланс на центровката.


11.1.2 Полети при високи скорости 1 2 — Скорост на звука, полети при дозвукови и свръхз­ вукови скорости, преминаване на звуковата бариера; Число на Мах, критично число на Мах, скок на уплътнение, шокова вълна, аеродинамично загряване, правило на зоната; Фактори, влияещи върху потока, постъпващ във въздухозаборниците на двигателите; Влияние на положителната стреловидност на само­ летните крила върху критичното число на Мах.


11.2 Конструкции на въздухоплавателните средства – общи концепции а) 2 2 — Изисквания за летателна годност по отношение на якостта на конструкцията; Класификация на конструктивните елементи, основни (първостепенни), неосновни (второстепенни) и спома­ гателни (третостепенни); Концепции за устойчивост на грешки, животоспа­ сяване, допуски на издръжливост; Системи за зониране и позициониране; Натиск, опън, изкълчване, специфичен натиск, срязване, усукване, напрежение, линейно напрежение, умора на материала; Разпоредби за


Ниво А1 В1.1 В2 Разпоредби за монтаж на системите; Разпоредби за защита от светкавици. Замасяване на въздухоплавателните средства б) 1 2 — Методи за конструиране на: монококова обшивка; челни обтекаеми елементи; стрингери; надлъжници; хермопояси; пояси; усилващи елементи; подкоси; свързващи елементи; греди; подови конструкции; усилване; методи на свързване на обшивката със силовия набор, антикорозионна защита; окачване на крила, опашни плоскости и двигатели; Технологии за сглобяване на конструктивните елементи с нитове, болтове, чрез запояване; Методи за защита на повърхностите, като хромиране, анодиране, лакобояджийско покритие; Почистване/измиване на повърхностите; Симетрия на конструкцията на въздухоплавателното средство.


11.3 Конструкции на самолети — аероплани


11.3.1 Фюзелаж (АТА 52/53/56) 1 2 — Конструкция и херметичност; Закрепване на крило, стабилизатор, пилон и колесник; Поставяне на седалки и системи за товарене на карго; Врати и аварийни изходи: конструкция, механизми, функциониране и средства за обезопасяване; Конструкция на прозорци и прозоречни екрани и механизми.


11.3.2 Крила (АТА 57) 1 2 — Конструкция; Съхранение на гориво; Колесник, пилон, управляваща повърхност и приспо­ собления за прибиране и спускане.


11.3.3 Стабилизатори (АТА 55) 1 2 — Конструкция; Закрепване.


11.3.4 Управляващи плоскости (АТА 55/57) 1 2 — Конструкция и закрепване; Центровка – на маса и аеродинамична.


Ниво А1 В1.1 В2


11.3.5 Гондоли/пилони (АТА 54) 1 2 — Конструкция; Противопожарни стени; Монтиране на двигател;


11.4 Кондициониране на въздуха и надув в кабините (АТА 21)


11.4.1 Отбор на въздух 1 2 — Източници за отбор на въздух – двигател, спома­ гателен енергиен агрегат и наземно средство.


11.4.2 Кондициониране 1 3 — Системи за кондициониране; Турбохладилници; Системи за разпространяване; Система за контрол на дебита, температурата и влаж­ ността.


11.4.3 Надув 1 3 — Системи за надув; Контролиране и индикации, включително клапи за контрол и безопасност; Контролери на кабинното налягане.


11.4.4 Средства за безопасност и предупредителни средства 1 3 — Средства за безопасност и предупредителни средства.


11.5 Системи за авиационно оборудване


11.5.1 Приборно оборудване (АТА 31) 1 2 — Тръба на Пито: висотомер, скоростомер, вариометър; Жироскопични: авиохоризонт, завои и плъзгане, коор­ динатор на завоя; Компаси: с директно отчитане, с дистанционно отчитане; Индикация на ъгъл на атака; системи за преду­ преждение за срив; Други системи за индикация.


11.5.2 Авионикс 1 1 — Основи на системите и работа на: автопилот (АТА 22); комуникации (АТА 23); навигационни системи (АТА 34).

>B


144

Ниво А1 В1.1 В2

11.6 Електрическо оборудване (АТА 24) 1 3 — Монтаж и работа на акумулатори; Генератор за постоянен ток; Генератор за променлив ток; Аварийна система; Регулиране на напрежението; Разпределение на мощността; Инвертори, трансформатори, изправители; Защита от претоварване; Външно/наземно захранване с електричество.


11.7 Оборудване и обзавеждане (АТА 25) а) 2 2 — Изисквания за аварийно оборудване; Седалки и колани;

б) 1 1 — Разположение на кабините; Разположение на КБО; Монтаж на КБО; Оборудване за развлечения; Кухненско оборудване; Оборудване за товарене и швартовка на карго; Трапове (бордни стълби).


11.8 Противопожарни средства (АТА 26) 1 3 — а) Детектори на огън и дим и системи за преду­ преждение; Пожарогасителни системи; Тестване на противопожарната система.

б) Преносими пожарогасители. 1 1 —

11.9 Органи за управление (АТА 27) 1 3 — Първостепенни органи за управление: елерони, кормило за височина, вертикално кормило, спойлер; Тримиране; Активни разтоварващи и балансиращи системи;


Ниво А1

В1.1 В2 Средства за повишаване на подемната сила; Средства за срив на подемната сила, въздушни спирачки; Работа на системата за управление: ръчна, хидра­ влична, пневматична, електрическа, fly-by-wire; Създаване на изкуствено чувство за натоварване у пилота, демпфер на попътни колебания, тримиране по число на Мах, ограничители на вертикалното кормило, застопоряване на кормилата на земя; Центровка и монтаж; Система за предпазване от срив на въздухоплава­ телното средство, система за предупреждаване за срив.


11.10 Горивни системи (АТА 28) 1 3 — Разположение на системата; Резервоари; Система за подхранване с гориво; Вентилация, дренаж, аварийно изхвърляне на гориво; Прехвърляне и кръстосано подхранване с гориво; Индикации и предупреждения; Зареждане и източване на гориво; Система за надлъжно балансиране.


11.11 Хидравлични системи (АТА 29) 1 3 — Разположение на системата; Хидравлични флуиди; Хидравлични резервоари и акумулатори; Създаване на налягане: електрическо, механично, пневматично; Аварийна система за създаване на налягане; Контрол на налягането; Разпределение на енергията; Системи за индикации и предупреждения; Връзка с други системи.


11.12 Защита против обледяване и дъжд (АТА 30) 1 3 — Образуване на лед, класификация и откриване; Противообледяващи системи: електрически, с горещ въздух и химически; Системи за отстраняване на лед: електрически, с горещ въздух, пневматични и химически; Средства за почистване на стъклата от вода при дъжд; Загряване на дренажни отвори. Средства за отчитане на температурата и налягането на въздушния поток.


Ниво А1

В1.1 В2

11.13 Колесник (АТА 32) 2 3 — Конструкция, абсорбиращ щок; Система за спускане и прибиране на колесника: нормална и аварийна; Индикации и предупреждения; Колела, спирачки, система за предотвратяване на плъзгане, автоматично спиране; Гуми; Кормилно управление.


11.14 Светлини (АТА 33) 2 3 — Външни: навигационни, срещу сблъскване, за кацане, за рулиране; Вътрешни: в салона, в пилотската кабина, карго; Аварийни.


11.15 Кислород (АТА 35) 1 3 — Разположение на системата за кислород: в салона, в пилотската кабина; Източници, съхранение, зареждане и разпределение; Регулиране на захранването; Индикации и предупреждение.


11.16 Пневматични/вакуумни системи (АТА 36) 1 3 — Разположение на системата; Източници: двигател/спомагателен енергиен агрегат, компресори, резервоари, наземно захранване; Контрол на налягането; Разпределение; Индикация и предупреждение; Връзка с други системи.


11.17 Вода/отпадъци (АТА 38) 2 3 — Система за водоснабдяване, захранване, разпре­ деление, обслужване и дренаж; Тоалетни, умивалници, почистване, обслужване; Възникване на корозия.


11.18 Бордови системи за контрол на техни­ ческото състояние на въздухоплавателното средство (АТА 45) 1 2 — Централни компютри за техническо обслужване; Система за въвеждане на данни; Електронна библиотека;


Ниво А1

В1.1 В2 Разпечатване; Наблюдение и следене на конструкцията (наблюдение на допустимите повреди).

МОДУЛ 11Б.

АЕРОДИНАМИКА, КОНСТРУКЦИЯ И СИСТЕМИ НА САМОЛЕТИТЕ С БУТАЛНИ ДВИГАТЕЛИ

Забележка: Обхватът на този модул трябва да отразява технологията на самолетите от категория А2 и В1.2


Ниво А2 В1.2 В2

11.1 Динамика на полета

11.1.1 Аеродинамика и управление на въздухоплава­ телните средства 1 2 — Работа и ефективност на управлението по: — наклон „крен“: елерони и интерцептори; — надлъжна ос „тангаж“: кормила за височина, стабилизатори, отклоняеми и елеваторни стаибли­ затори; — курс: ограничения на кормилото за направление; Управление на елерони, килватери; Клапи, предкрилки, процепни предкрилки, зависващи елерони, интерцептори и елерон-интерцептори; Механизация за увеличаване на индуктивното съпро­ тивление: интерцептори, гасители на подемната сила, въздушни спирачки; Контрол на граничния слой чрез вортекс генератори Тримери, сервокомпенсатори, аеродинамична компенсация на управлението; Работа и ефективност на тримерите, сервокомпенса­ торите, пластинчатите елерони, теглови и аероди­ намичен баланс на центровката.


11.1.2 Полети при високи скорости – няма налични — — —

11.2 Конструкции на въздухоплавателните средства – общи концепции а) 2 2 — Изисквания за летателна годност по отношение на якостта на конструкцията; Класификация на конструктивните елементи, основни (първостепенни), неосновни (второстепенни) и спома­ гателни (третостепенни);


Ниво А2 В1.2 В2 Концепции за устойчивост на грешки, животоспа­ сяване, допуски на издръжливост; Системи за зониране и позициониране; Натиск, опън, изкълчване, специфичен натиск, срязване, усукване, напрежение, линейно напрежение, умора на материала; Разпоредби за дренаж и вентилация; Разпоредби за монтаж на системите; Разпоредби за защита от светкавици. Замасяване на въздухоплавателните средства б) 1 2 — Методи за конструиране на: монококова обшивка; челни обтекаеми елементи; стрингери; надлъжници; хермопояси; пояси; усилващи елементи; подкоси; свързващи елементи; греди; подови конструкции; усилване; методи на свързване на обшивката със силовия набор, антикорозионна защита; окачване на крила, опашни плоскости и двигатели; Технологии за сглобяване на конструктивните елементи с нитове, болтове, чрез запояване; Методи за защита на повърхностите, като хромиране, анодиране, лаково покритие; Почистване/измиване на повърхностите; Симетрия на конструкцията на въздухоплавателното средство.


11.3 Конструкции на самолети - аероплани

11.3.1 Фюзелаж (АТА 52/53/56) 1 2 — Конструкция и херметичност; Закрепване на крило, стабилизатор, пилон и колесник; Поставяне на седалки и системи за товарене на карго; Врати и аварийни изходи: конструкция, механизми, функциониране и средства за обезопасяване; Конструкция на прозорци и прозоречни екрани и механизми.


11.3.2 Крила (АТА 57) 1 2 — Конструкция; Съхранение на гориво; Колесник, пилон, управляваща повърхност и приспо­ собления за прибиране и спускане.


11.3.3 Стабилизатори (АТА 55) 1 2 — Конструкция; Закрепване.


Ниво А2 В1.2 В2

11.3.4 Управляващи плоскости (АТА 55/57) 1 2 — Конструкция и закрепване; Центровка – на маса и аеродинамична.


11.3.5 Гондоли/пилони (АТА 54) а) 1 2 — Гондоли/пилони — Конструкция; — Противопожарни стени; — Монтиране на двигател.


11.4 Кондициониране на въздуха и надув в кабините (АТА 21) 1 3 — Отбор на въздух и системи за кондициониране; Контролери за надув и устройства за защита и пред­ упреждение.


11.5 Системи за авиационно оборудване

11.5.1 Приборно оборудване (АТА 31) 1 2 — Тръба на Пито: висотомер, скоростомер, вариометър; Жироскопични: авиохоризонт, завои и плъзгане, коор­ динатор на завоя; Компаси: с директно отчитане, с дистанционно отчитане; Индикация на ъгъл на атака, системи за преду­ преждение за срив; Други системи за индикация.


11.5.2 Авионикс 1 1 — Основи на системите и работа на: — автопилот (АТА 22); — комуникации (АТА 23); — навигационни системи (АТА 34).


11.6 Електрическо оборудване (АТА 24) 1 3 — Монтаж и работа на акумулатор; Генератор за постоянен ток; Регулиране на напрежението; Разпределение на мощността; Защита от претоварване; Инвертори, трансформатори.


Ниво А2 В1.2 В2

11.7 Обзавеждане (АТА 25) а) 2 2 — Изисквания за аварийно оборудване; Седалки и колани;

б) 1 1 — Разположение на кабините; Разположение на КБО; Монтаж на КБО; Оборудване за развлечения; Кухненско оборудване; Оборудване за товарене и швартовка на карго; Трапове (бордни стълби).


11.8 Противопожарни средства (АТА 26) а) 1 3 — Детектори на огън и дим и системи за преду­ преждение; Пожарогасителни системи; Тестване на противопожарната система.

б) 1 3 — Преносими пожарогасители.


11.9 Органи за управление (АТА 27) 1 3 — Първостепенни органи за управление: елерони, кормило за височина, вертикално кормило, спойлер; Тримиране; Средства за повишаване на подемната сила; Работа на системата за управление: ръчна; Застопоряване на кормилата на земя; Центровка и монтаж; Система за предупреждаване за срив на въздухопла­ вателното средство.


11.10 Горивни системи (АТА 28) 1 3 — Разположение на системата; Резервоари; Система за подхранване с гориво; Прехвърляне и кръстосано подхранване с гориво;


Ниво А2 В1.2 В2 Индикации и предупреждения; Зареждане и източване на гориво.


11.11 Хидравлични системи (АТА 29) 1 3 — Разположение на системата; Хидравлични флуиди; Хидравлични резервоари и акумулатори; Създаване на налягане: електрическо, механично; Контрол на налягането; Разпределение на енергията; Системи за индикации и предупреждения.


11.12 Защита против обледяване и дъжд (АТА 30) 1 3 — Образуване на лед, класификация и откриване; Системи за отстраняване на лед: електрически, с горещ въздух, пневматични и химически; Загряване на дренажни отвори; Средства за отчитане на температурата и налягането на въздушния поток.


11.13 Колесник (АТА 32) 2 3 — Конструкция, абсорбиращ щок; Система за спускане и прибиране на колесника: нормална и аварийна; Индикации и предупреждения; Колела, спирачки, система за предотвратяване на плъзгане, автоматично спиране; Гуми; Кормилно управление.


11.14 Светлини (АТА 33) 2 2 — Външни: навигационни, срещу сблъскване, за кацане, за рулиране; Вътрешни: в салона, в пилотската кабина, карго; Аварийни.


11.15 Кислород (АТА 35) 1 3 — Разположение на системата за кислород: в салона, в пилотската кабина; Източници, съхранение, зареждане и разпределение; Регулиране на захранването; Индикации и предупреждение.


Ниво А2 В1.2 В2

11.16 Пневматични/вакуумни системи (АТА 36) 1 3 — Разположение на системата; Източници: двигател/спомагателен енергиен агрегат, компресори, резервоари, наземно захранване; Контрол на налягането; Разпределение; Индикация и предупреждение; Връзка с други системи.


11.17 Вода/отпадъци (АТА 38) 2 3 — Система за водоснабдяване, захранване, разпре­ деление, обслужване и дренаж; Тоалетни, умивалници, почистване, обслужване; ВЪзникванЕ на корозия. МОДУЛ 12. АЕРОДИНАМИКА, КОНСТРУКЦИЯ И СИСТЕМИ НА ВЕРТОЛЕТИТЕ


Ниво А3 А4 В1.3 В1.4 В2 12.1 Динамика на полета – аеродинамика на носещ винт 1 2 — Терминология; Ефект на жироскопичната прецесия; Реакция на въртящия момент и управление; Разсиметрия на подемната сила; Тенденция за транслиране и коригирането ?; Кориолисов ефект и компенсация; Авторотация; Ефект от земята; Завихряне, установяване на мощността, свърхполе­ гатост. 12.2 Системи за управление 2 3 — Управление на цикъла на стъпката; Общо управление на стъпката; Втулка на носещия винт; Управление по курс: компенсация на реактивния момент, опашен винт; Колонка на носещия винт: конструкция и характе­ ристики;


Ниво А3 А4 В1.3 В1.4 В2 Демпфери: работа и конструкция; Роторни лопатки: конструкция на носещ и опашен винт, лопатки и монтаж; Тримиране, фиксирани и подвижни стабилизатори; Системи за управление: ръчна, хидравлична, елек­ трическа и fly-by-wire; Имитация на натоварване в органите за управление; Балансиране и регулиране. 12.3 Съконусност на лопатките и вибрационен анализ 1 3 — Настройки на ротора; Вкарване на лопатките в конус; Статично и динамично балансиране; Видове вибрации, методи за намаляване на вибрациите; Земен резонанс.

>M4 12.4 Трансмисии Скоростни кутии, носещи и опашни витла. Съединители, механизъм за свободен ход на витлото и спирачка на носещото витло. Задвижващи валове на опашното витло, гъвкави връзки, лагери, виброгасители и опори за окачване на лагерите 1 3 —

>B 12.5 Конструкции на вертолети а) 2 2 — Изисквания за летателна годност по отношение на якостта на конструкцията; Класификация на конструктивните елементи, основни (първостепенни), неосновни (второстепенни) и спома­ гателни (третостепенни); Концепции за устойчивост на грешки, животоспа­ сяване, допуски на издръжливост; Системи за зониране и позициониране; Натиск, опън, изкълчване, специфичен натиск, срязване, усукване, напрежение, линейно напрежение, умора на материала; Разпоредби за дренаж и вентилация; Разпоредби за монтаж на системите; Разпоредби за защита от светкавици.

>B


Ниво А3 А4 В1.3 В1.4 В2 б) 1 2 — Методи за конструиране на: монококова обшивка; челни обтекаеми елементи; стрингери; надлъжници; хермопояси; пояси; усилващи елементи; подкоси; свързващи елементи; греди; подови конструкции; усилване; методи на свързване на обшивката със силовия набор, антикорозионна защита; Закрепване на стабилизатор, пилон и колесник; Монтаж на седалки; Врати: конструкция, механизми, функциониране и средства за обезопасяване; Конструкция на прозорци и прозоречни екрани; Съхранение на гориво; Противопожарни стени; Монтиране на двигател; Технологии за сглобяване: с нитове, с болтове, чрез запояване; Методи за защита на повърхностите като хромиране, анодиране,нанасяне на лаково покритие; Почистване/измиване на повърхностите; Симетрия на конструкцията на въздухоплавателното средство: методи за настройка и проверка на симе­ трията. 12.6 Системи за кондициониране на въздуха (АТА 21) 12.6.1. Снабдяване с въздух 1 2 — Източници за снабдяване с въздух – двигател и наземно средство. 12.6.2 Кондициониране 1 3 — Системи за кондициониране; Системи за разпространяване; Система за контрол на дебита и температурата; Устройства за защита и предупреждение. 12.7 Системи за авиационно оборудване 12.7.1 Приборно оборудване (АТА 31) 1 2 — Тръба на Пито: висотомер, скоростомер, вариометър; Жироскопични: авиохоризонт, завои и плъзгане, коор­ динатор на завоя; Компаси: с директно отчитане, с дистанционно отчитане; Системи за индициране на вибрации; Други системи за индикация.


Ниво А3 А4 В1.3 В1.4 В2 12.7.2 Авионикс 1 1 — Основи на системите и работа на: автопилот (АТА 22); комуникации (АТА 23); навигационни системи (АТА 34). 12.8 Електрическо оборудване (АТА 24) 1 3 — Монтаж и работа на акумулатори; Генератор за постоянен ток; генератор за променлив ток; Аварийна система; Регулиране на напрежението; защита от претоварване; Разпределение на мощността; Инвертори, трансформатори, изправители; Външно/наземно захранване с електричество. 12.9 Обзавеждане (АТА 25) а) 2 2 — Изисквания за аварийно оборудване; Седалки и колани; Системи за повдигане.

б) 1 1 — Аварийни системи за флотация; Разположение на кабините, закрепване на карго; Разположение на оборудването; Обзавеждане, монтаж. 12.10 Противопожарни средства (АТА 26) 1 3 — Детектори на огън и дим и системи за преду­ преждение; Пожарогасителни системи; Тестване на противопожарната система. 12.11 Горивни системи (АТА 28) 1 3 — Разположение на системата; Резервоари; Система за подхранване с гориво; Вентилация, дренаж, аварийно изхвърляне на гориво;


Ниво А3 А4 В1.3 В1.4 В2 Прехвърляне и кръстосано подхранване с гориво; Индикации и предупреждения; Зареждане и източване на гориво. 12.12 Хидравлични системи (АТА 29) 1 3 — Разположение на системата; Хидравлични флуиди; Хидравлични резервоари и акумулатори; Създаване на налягане: електрическо, механично, пневматично; Аварийна система за създаване на налягане; Контрол на налягането; Разпределение на енергията; Системи за индикации и предупреждения; Връзка с други системи.

>M4 12.13 Защита против обледяване и дъжд (ATA 30) Образуване на лед, класификация и откриване Противообледяващи системи и системи за отстра­ няване на лед: електрически, с горещ въздух и химически Средства срещу мокрене от дъждовна вода и за отстраняване на водата Подгряване на сондите и на канали за отвеждане на вода Система на чистачките 1 3 —

>B 12.14 Колесник (АТА 32) 2 3 — Конструкция, абсорбиращ щок; Система за спускане и прибиране на колесника: нормална и аварийна; Индикации и предупреждения; Колела, гуми, спирачки; Кормилно управление; Система за предотвратяване на плъзгане. 12.15 Светлини (АТА 33) 2 3 — Външни: навигационни, за кацане, за рулиране;


Ниво А3 А4 В1.3 В1.4 В2 Вътрешни: в салона, в пилотската кабина, карго; Аварийни. 12.16 Пневматични/вакуумни системи (АТА 36) 1 3 — Разположение на системата; Източници: двигател, компресори, резервоари, наземно захранване; Контрол на налягането; Разпределение; Индикация и предупреждение; Връзка с други системи. МОДУЛ 13. АЕРОДИНАМИКА, КОНСТРУКЦИИ И СИСТЕМИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА


Ниво А В1 В2 13.1 Динамика на полета а) Аеродинамика и управление на самолета — — 1 Работа и ефективност на управлението по: — наклон „крен“: елерони и интерцептори; — надлъжна ос „тангаж“: кормила за височина, стабилизатори, отклоняеми и елеваторни стаибли­ затори; — курс: ограничения на кормилото за направление; Управление на елерони, килватери; Механизация на крилото: слотове, предкрилки, задкрилки; Механизация за увеличаване на индуктивното съпро­ тивление: интерцептори, гасители на подемната сила, въздушни спирачки; Работа и ефективност на тримерите, сервокомпенса­ торите, пластинчатите елерони.

б) Полети при високи скорости — — 1 Скорост на звука, полети при дозвукови и свръхз­ вукови скорости, преминаване на звуковата бариера; Число на Мах, критично число на Мах.


Ниво А В1 В2 в) Аеродинамика на въртящо се крило — — 1 Терминология; Действие и ефективност на управлението на цикличната стъпка, общата стъпка и попътната упра­ вляемост. 13.2 Конструкции на въздухоплавателните средства – общи концепции а) — — 1 Основи на конструктивните схеми.

б) — — 2 Системи за зониране и позициониране; Замасяване; Противогръмотевична защита. 13.3 Автоматично управление на полета (АТА 22) — — 3 Основи на автоматичното управление на полета, включващо принципи на работа и съвременна терми­ нология; Обработка на командните сигнали; Режими на работа: канали за надлъжно, напречно и попътно управление; Демпфери на попътните колебания; Система за увеличаване на устойчивостта при верто­ летите; Автоматично тримиране; Връзка между автопилота и навигационните системи; Автоматична тяга; Автоматична система за кацане: принципи и категории, режими на работа, подход, наклон на глисадата, кацане, минаване на втори кръг, следена на системата и условия на отказ. 13.4 Комуникационно/навигационно оборудване (АТА 23/34) — — 3 Основи на разпространението на радиовълните, антени, линии за предаване, комуникация, приемници и предаватели; Принцип на работа на следните системи: — комуникации по УКВ; — комуникации по КВ; — аудио; — предаватели за разположение на въздухоплава­ телното средство в случай на авария; — устройство за записване на разговорите в пилотската кабина; — VOR; — автоматичен радиокомпас; — инструментална система за кацане;


Ниво А В1 В2 — микровълнова система за кацане; — директорна система; оборудване за измерване на разстояние; — нискочестотна и хиперболична навигация; — доплерова навигация; — зонална навигация, RNAV системи; — автоматична система за управление на полета; — система за глобално позициониране, глобални навигационни спътникови системи; — инерционни навигационни системи; — транспондери, вторични радари; — система за предупреждаване и избягване на сблъсък във въздуха; — метеорологичен радар; — радиовисотомер; — система за комуникация чрез предаване на данни ARINC. 13.5 Електрическо оборудване (АТА 24) — — 3 Монтаж и работа на акумулатори; Генератор за постоянен ток; Генератор за променлив ток; Аварийна система; Регулиране на напрежението; Разпределение на мощността; Инвертори, трансформатори, изправители; Защита от претоварване; Външно/наземно захранване с електричество. 13.6 Обзавеждане (АТА 25) — — 3 Изисквания за аварийно електронно оборудване; Оборудване за развлечение на пътниците. 13.7 Органи за управление (АТА 27) а) — — 1 Първостепенни органи за управление: елерони, кормило за височина, вертикално кормило, спойлер; Тримиране; Активни разтоварващи и балансиращи системи;


Ниво А В1 В2 Средства за повишаване на подемната сила; Средства за срив на подемната сила, въздушни спирачки; Работа на системата за управление: ръчна, хидра­ влична, пневматична; Създаване на изкуствено чувство у пилота за нато­ варване, демпфер на попътни колебания, тримиране по число на Мах, ограничители на вертикалното кормило, застопоряване на кормилата на земя; Система за предпазване от срив на въздухоплава­ телното средство.

б) — — 2 Работа на системата за управление: електрическа, fly- by-wire. 13.8 Системи за приборно оборудване (АТА 31) — — 2 Класификация; Атмосфера; Терминология; Устройства и системи за измерване на налягане; Тръба на Пито; Висотомери; Вариометри; Показатели на скоростта; Махметри; Системи за предупреждение за опасно сближаване със земята; Компютри, съдържащи данни за полета; Приборни пневматични системи; Уреди за директно отчитане на налягане и темпе­ ратура; Системи за индикация на температурата; Системи за индикация на количеството гориво; Жироскопични принципи; Изкуствен хоризонт; Показатели на плъзгане; Жироскопична индикация на курса; Системи за предупреждаване за опасно сближаване със земята; Компаси; Системи за записване на полетните данни; Електронни пилотажно-приборни системи; Системи за предупреждение в пилотската кабина; Системи за предупреждение за срив и системи за индикация на ъгъла на атака; Измерване и индикация на вибрации;


Ниво А В1 В2 13.9 Светлини (АТА 33) — — 3 Външни: навигационни, за кацане, за рулиране; Вътрешни: в салона, в пилотската кабина, карго; Аварийни. 13.10 Бордови системи за контрол на техни­ ческото състояние на въздухоплавателното средство (АТА 45) — — 2 Централни компютри за техническо обслужване; Система за въвеждане на данни; Електронна библиотека; Разпечатване; Наблюдение и следене на конструкцията (следене за допустими повреди). МОДУЛ 14. СИЛОВИ УРЕДБИ


Ниво А В1 В2 14.1 Турбинни двигатели а) — — 1 Конструктивни схеми и работа на турбореактивните, турбовентилаторните, турбовалните и турбовитловите двигатели.

б) — — 2 Електронни системи за управление на работата на двигателите и системи за измерване на горивото (FADEC). 14.2 Системи, отчитащи работата на двигателите — — 2 Системи за измерване на температурата на изхо­ дящите газове и температурата в междинните степени на турбината; Измерване на оборотите на двигателя; Индикация на тягата: степен на повишаване на наля­ гането, степен на разширение в турбината, налягане в реактивна тръба; Температура и налягане на маслото; Дебит, температура и налягане на горивото; Колекторно налягане; Въртящ момент на двигателя; Обороти на витлото.


МОДУЛ 15. ГАЗОТУРБИННИ ДВИГАТЕЛИ


Ниво А В1 В2 15.1

Теория на газотурбинните двигатели 1 2 — Потенциална енергия, кинетична енергия, закони на Нютон, цикъл на Брайтон; Взаимовръзка между сила, работа, мощност, енергия, скорост и ускорение; Конструктивни схеми и работа на турбореактивните, турбовентилаторните, турбовалните и турбовитловите двигатели. 15.2 Характеристики на двигателите — 2 — Пълна тяга, ефективна тяга, реверсивна тяга, разпре­ деление на тягата, мощност на тягата в конски сили, еквивалентна мощност на вала в конски сили, специфичен разход на гориво; Коефициенти на полезно действие на двигателите; Степен на двуконтурност, степен на сгъстяване; Налягане, температура, скорост на газовия поток; Дроселна характеристика, скоростна и височинна характеристика, високи летища и висока температура на околния въздух, ограничения. 15.3 Входни устройства 2 2 — Входни тръбопроводи на компресора; Ефекти от различни конфигурации на входните устройства; Защита от обледяване. 15.4 Компресори 1 2 — Осови и центробежни компресори; Конструктивни особености и принципи на работа, приложение; Балансиране на вентилаторни лопатки; Работа; Причини за възникване на нестабилни режими – срив на потока, помпаж и тяхното влияние; Методи за контролиране на въздушния поток в компресорите: изпускателни клапани, входни напра­ вляващи апарати с променлива стъпка, направляващи апарати; Степен на повишаване на налягането в компресора. 15.5 Горивни камери 1 2 — Конструктивни схеми и принципи на работа. 15.6 Турбинна секция 2 2 — Работа и характеристики на различни видове лопатни турбини; Закрепване на лопатката към диска; Соплови апарати;


Ниво А В1 В2

Причини за възникване на напрежения от натиск и опън в лопатките на турбината и тяхното влияние. 15.7 Изпускателна система (сопло) 1 2 — Конструктивни схеми и принципи на работа; Сопла със стесняващо се, разширяващо се и с регу­ лируемо сечение; Методи за намаляване на шума; Устройства за обръщане на тягата (реверс). 15.8 Лагери и уплътнения — 2 — Конструктивни схеми и принципи на работа. 15.9 Гориво, смазочни материали 1 2 — Свойства и спецификации; Добавки към горивото; Мерки за безопасност. 15.10 Смазочни (маслени) системи 1 2 — Работа и разположение на системата и компоненти. 15.11 Горивни системи 1 2 — Работа на системата за регулиране на подаването на гориво, включително и електронна система (FADEC); Разположение на системата и компоненти. 15.12 Системи за отбор на въздух 1 2 — Принцип на работа на системата за отбор на въздух и системата за противообледяване, включително вътрешно охлаждане, уплътняване и подхранване на външни въздушни системи. 15.13 Системи за стартиране и запалване 1 2 — Работа на системите за стартиране на двигателите и компоненти на тези системи; Запалителни системи и компоненти; Изисквания за безопасност при техническо обслужване. 15.14 Системи, отчитащи параметрите на двига­ телите 1 2 — Температура на изходящите газове, температура в междинните степени на турбината; Индикация на тягата: степен на повишаване на наля­ гането, степен на разширение в турбината, налягане в реактивна тръба; Температура и налягане на маслото; Налягане и дебит на горивото; Обороти на двигателя; Измерване на вибрациите и индикация;


Ниво А

В1 В2 Въртящ момент; Мощност. 15.15 Системи за увеличаване на мощността — 1 — Работа и приложение; Впръскване на вода; Форсаж. 15.16 Турбовитлови двигатели 1 2 — Газ генератор, свободни турбини и куплирани турбини; Редуктори; Интегрирани системи за контрол на двигателя и витлото; Устройства за регулиране на оборотите. 15.17 Турбовални двигатели 1 2 — Разположение, системи за задвижване, редуктори, куплиране, системи за контрол. 15.18 Спомагателен енергиен агрегат 1 2 — Предназначение, работа, системи за защита. 15.19 Монтаж на силови установки 1 2 — Конфигурации на противопожарните стени, каботаж, акустични панели, монтажни възли на двигателя, антивибрационни възли, шлангове, тръбопроводи, съединители, бандажи на електрически кабели, жила и тяги, места за захващане с цел повдигане, дренажи. 15.20 Пожарозащитни системи 1 2 — Работа на пожароизвестителните и пожарогасителните системи. 15.21 Техническо обслужване и изпробване на двигателите на земята 1 3 — Процедури за стартиране и изпробване на двигателите на земята; Разчитане на изходната мощност на двигателите и параметрите; Наблюдение, включително анализ на маслото, вибрации и бороскоп; Диагностика, проверка на двигателите за съответствие с критериите, данните и допуските, определени от производителя; Почистване и миене на компресора; Повреди при попадане на чужди обекти в двигателя. 15.22 Съхранение и консервиране на двигателите — 2 — Консервиране и разконсервиране на двигателя и неговите части и системи.МОДУЛ

16. БУТАЛНИ ДВИГАТЕЛИ


Ниво А

В1 В2

16.1 Теория на буталните двигатели 1 2 — Коефициенти на полезно действие: механичен, термичен и обемен; Работни цикли – двутактов, четиритактов, двигател на Ото и двигател на Дизел; Изместване на буталото и компресия; Конфигурация на двигателя и ред на запалване.

16.2 Характеристики на двигателите с вътрешно горене 1 2 — Изчисляване и измерване на мощността Фактори, влияещи върху мощността на двигателя; Гориво-въздушни смеси, изпреварване на запалването.

16.3 Конструктивни схеми на буталните двигатели 1 2 — Колянов вал, разпределителен вал, картер; Приводи; Цилиндри и бутала; Колектори; Клапанни механизми; Редуктори.

16.4 Горивни системи на двигателите

16.4.1 Карбуратори 1 2 — Видове конструкции и принципи на работа; Обледяване и загряване.

16.4.2 Инжекторни горивни системи 1 2 — Видове конструкции и принципи на работа.

16.4.3 Електронно управление на двигателите 1 2 — Електронни системи за управление на работата на двигателите и системи за измерване на горивото (FADEC); Разположение на системите и компоненти.

16.5 Системи за стартиране на двигателите и запалителни системи 1 2 — Системи за стартиране на двигателите, системи за предварително загряване; Магнитни видове, конструкция и принципи на работа; Запалителни колектори, свещи; Запалителни системи за ниско и високо напрежение.


Ниво А В1 В2

16.6 Индукционни системи, изпускателни устройства и охладителни системи 1 2 — Конструкция и работа на индукционни системи, включително алтернативни и въздушни системи; Изпускателни устройства и охладителни системи – въздушни и течни.

16.7 Надувни/турбосистеми за свръхпълнене 1 2 — Принципи на работа и предназначение на свръхпъл­ ненето и влиянието му върху параметрите на двигателя; Конструкция и работа на надувни/турбосистеми за свръхпълнене; Терминология; Системи за контрол; Защитни системи.

16.8 Гориво-смазочни материали 1 2 — Свойства и спецификации; Добавки към горивото; Мерки за безопасност.

16.9 Системи за смазване на двигателите 1 2 — Работа на системата, разположение на системата и компоненти.

16.10 Системи за отчитане работата на двига­ телите 1 2 — Оборотомер; Температура на главата на цилиндъра; Температура на охладителя; Налягане и температура на маслото; Температура на изходящите газове; Налягане и дебит на горивото; Налягане в смукателната тръба/колектора.

16.11 Монтаж на силови установки 1 2 — Конфигурации на противопожарните стени, кожуси, акустични панели, монтажни възли на двигателя, антивибрационни възли, шлангове, тръбопроводи, съединители, бандажи на електрически кабели, жила и тяги, места за захващане с цел повдигане, дренажи.

16.12 Техническо обслужване и изпробване на двигателите на земята 1 3 — Процедури за стартиране и изпробване на двигателите на земята; Разчитане на изходната мощност на двигателите и параметрите;


Ниво А

В1 В2 Диагностика, проверка на двигателите за съответствие с критериите, данните и допуските, определени от производителя;

16.13 Съхранение и консервиране на двигателите — 2 — Консервиране и разконсервиране на двигателя и неговите части и системи. МОДУЛ 17. ВИТЛА


Ниво А В1 В2 17.1 Теоретични основи на работата на въздушните витла 1 2 — Теория на витлото; Малък/голям ъгъл на поставяне на лопатката, отри­ цателен ъгъл, ъгъл на атака, скорост на въртене/о­ бороти; Приплъзване на витлото; Аеродинамични, центробежни сили и тяга; Усукващ момент; Относителен въздушен поток на ъгъла на атака на лопатката; Вибрации и резонанс. 17.2 Конструкции на въздушните витла 1 2 — Методи на изработване, материали, използвани в дървените, композитните и металните витла; Сечение на лопатката, чело, гръб и корен на лопатката, закрепване на лопатките към главината; Витла с фиксирана и променлива стъпка, витло с постоянни обороти; Монтаж на витлото. 17.3 Управление на стъпката на витлото 1 2 — Методи за промяна на стъпката и управление на оборотите – механични и електрически/електронни; Флюгиране и работа в реверсивен режим; Защита от увеличаване на оборотите над допустимите граници. 17.4 Синхронизиране на витлата — 2 — Устройства за синхронизиране и синхрофазиране. 17.5 Противообледяващи устройства на витлата 1 2 — Флуидни и електрически противообледяващи устройства. 17.6 Техническо обслужване на витлата 1 3 — Статично и динамично балансиране; Очертаване на кръга на витлото;


Ниво А В1 В2 Оценка на повреди по витлото, ерозия, корозия, побитости, разлепване; Ремонт/поправка на витло; Проба на витлото съвместно с двигателя. 17.7 Съхранение и консервиране на витло 1 2 — Консервиране и разконсервиране на витло.


Допълнение II Основен изпитен стандарт 1. Стандартизирана основа за изпити 1.1. Всички основни изпити трябва да бъдат провеждани, като се използват въпроси с няколко отговора тестформат, от които канди­ датите трябва да изберат правилния отговор, и въпроси за разработка на есе, както е указано по-долу.

1.2. Към всеки въпрос от първата група трябва да има посочени три отговора, като само един от тях е верен и на кандидата се дава общо време на модул, изчислено на база средно 75 секунди за отговор на един въпрос.

1.3. Всеки въпрос за разработка на есе изисква изготвянето на писмен отговор; на кандидата се дават 20 минути за разработка на всеки въпрос.

1.4. Подходящите въпроси за есе се изготвят и оценяват, като се използват знанията, получени по учебната програма в част 66, допълнение I, модули 7, 9 и 10.

1.5. За всеки въпрос трябва да има разработен примерен отговор, който включва и всички известни алтернативни отговори, които могат да бъдат подходящи за различните подчасти.

1.6. Примерният отговор се разделя на списък от основни точки, наречени „ключови точки“.

1.7. Оценката за успешно положен изпит за всеки модул по част 66 и частта от въпроси с посочени няколко отговора от подмодул е 75 % правилни отговори.

1.8. Оценката за успешно положен изпит за всеки въпрос за разработка на есе е 75 %, което означава, че в отговора на кандидата трябва да са разгледани 75 % от изискваните ключови точки, като не е допусната важна грешка по отношение на всяка ключова точка.

1.9. Ако кандидатът не се е справил успешно само с въпросите с дадени отговори, или само с въпросите за разработка на есе, той се явява повторно само на тази част, с която не се е справил първия път.

1.10. При определяне на успешното или неуспешното явяване на изпит не трябва да се използва система от наказателни точки.

1.

11. За всички модули по част 66, които съставляват цялостната категория или подкатегория на лиценз за техническо обслужване по част 66, трябва да бъдат успешно положени изпити в срок от пет години след успешното полагане на изпит за първия модул, с изключение на случая, описан в параграф 1.12. При неуспешно положен изпит за даден модул повторното явяване може да се извърши най-рано след 90 дни от датата на неиздържания изпит, с изключение на случая, когато одобрена по част 147 организация за техническо обслужване провежда специализирано повторно обучение по предметите от дадения модул, за който изпитът не е бил успешено издържан, и тогава повторното явяване може да се извърши след 30 дни.

1.12. Петгодишният период от време, посочен в параграф 1.11, не се прилага за тези модули, които са общи за повече от една категория или подкатегория на лиценз за техническо обслужване по част 66 и които преди това са били част от успешно положен изпит за друга такава категория или подкатегория.


2. Брой на въпросите за модулите от допълнение I към част 66 2.1. Модул 1 Математика: Категория А — тест с 16 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 20 минути. Категория В1 — тест с 30 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 40 минути. Категория В2 — тест с 30 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 40 минути.

2.2. Модул 2 Физика Категория А — тест с 30 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 40 минути. Категория В1 — тест с 50 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 65 минути. Категория В2 — тест с 50 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 65 минути.

>M4 2.3. Модул 3 Основи на електричеството: Категория А — тест с 20 въпроса с дадени възможни отговори и 0 въпроса за развиване на есе. Общо време 25 минути. Категория В1 — тест с 50 въпроса с дадени възможни отговори и 0 въпроса за развиване на есе. Общо време 65 минути. Категория В2 — тест с 50 въпроса с дадени възможни отговори и 0 въпроса за развиване на есе. Общо време 65 минути.

>B 2.4. Модул 4 Основи на електрониката Категория А — няма. Категория В1 — тест с 20 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 25 минути. Категория В2 — тест с 40 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 50 минути.

2.5. Модул 5 Цифрова техника, електронно-приборни системи Категория А — тест с 16 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 20 минути. Категория В1.1 и В1.3 — тест с 40 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 50 минути. Категория В1.2 и В1.4 — тест с 20 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 25 минути. Категория В2 — тест със 70 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 90 минути.

2.6. Модул 6 Материали и принадлежности Категория А — тест с 50 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 65 минути. Категория В1 — тест със 70 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 90 минути.Категория В2 — тест с 60 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 75 минути.

2.7. Модул 7 Техническо обслужване Категория А — тест със 70 въпроса с дадени отговори и 2 въпроса за разработка на есе. Общо време 90 минути плюс 40 минути. Категория В1 — тест с 80 въпроса с дадени отговори и 2 въпроса за разработка на есе. Общо време 100 минути плюс 40 минути. Категория В2 — тест с 60 въпроса с дадени отговори и 2 въпроса за разработка на есе. Общо време 75 минути плюс 40 минути.

2.8. Модул 8 Основи на аеродинамиката Категория А — тест с 20 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 25 минути. Категория В1 — тест с 20 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 25 минути. Категория В2 — тест с 20 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 25 минути.

2.9. Модул 9 Човешки фактор Категория А — тест с 20 въпроса с дадени отговори и 1 въпрос за разработка на есе. Общо време 25 минути плюс 20 минути. Категория В1 — тест с 20 въпроса с дадени отговори и 1 въпрос за разработка на есе. Общо време 25 минути плюс 20 минути. Категория В2 — тест с 20 въпроса с дадени отговори и 1 въпрос за разработка на есе. Общо време 25 минути плюс 20 минути.

2.10. Модул 10 Авиационна нормативна уредба Категория А — тест с 30 въпроса с дадени отговори и 1 въпрос за разработка на есе. Общо време 40 минути плюс 20 минути. Категория В1 — тест с 40 въпроса с дадени отговори и 1 въпрос за разработка на есе. Общо време 50 минути плюс 20 минути. Категория В2 — тест с 40 въпроса с дадени отговори и 1 въпрос за разработка на есе. Общо време 50 минути плюс 20 минути.

2.

11. Модул 11а Аеродинамика, конструкция и системи на самолетите с турбинни двигатели Категория А — тест със 100 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 125 минути. Категория В1 — тест със 130 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 165 минути. Категория В2 — няма.

2.12. Модул 11б Аеродинамика, конструкция и системи на самолетите с бутални двигатели Категория А — тест със 70 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 90 минути. Категория В1 — тест със 100 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 125 минути. Категория В2 — няма.

2.13. Модул 12 Аеродинамика, конструкция и системи на вертолетите Категория А — тест с 90 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 115 минути.


Категория В1 — тест със 115 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 145 минути. Категория В2 — няма.

2.14. Модул 13 Аеродинамика, конструкция и системи на въздухоплава­ телните средства Категория А — няма. Категория В1 — няма. Категория В2 — тест със 130 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 165 минути.

2.15. Модул 14 Силови уредби Категория А — няма. Категория В1 — няма. Категория В2 — тест с 25 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 30 минути.

2.

16. Модул 15 Газотурбинни двигатели Категория А — тест с 60 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 75 минути. Категория В1 — тест с 90 въпроса с дадени отговори и 0 въпроса за разработка на есе. Общо време 115 минути. Категория В2 — няма.

>M4 2.17. Модул 16 Бутални двигатели: Категория А — тест с 50 въпроса с дадени възможни отговори и 0 въпроса за развиване на есе. Общо време 65 минути. Категория В1 — тест с 70 въпроса с дадени възможни отговори и 0 въпроса за развиване на есе. Общо време 90 минути. Категория В2 — няма.

2.18. Модул 17 Витло: Категория А — тест с 20 въпроса с дадени възможни отговори и 0 въпроса за развиване на есе. Общо време 25 минути. Категория В1 — тест с 30 въпроса с дадени възможни отговори и 0 въпроса за развиване на есе. Общо време 40 минути. Категория В2 — няма.


Допълнение III

Типово обучение и изпитен стандарт 1. Нива на типовото обучение Трите нива, изброени по-долу, определят целите, които трябва да бъдат постигнати на определеното ниво на обучение.

Н и в о 1

О б щ о з а п о з н а в а н е

Кратък преглед на конструкцията, системите и двигателите, както е посочено в частта за описание на системите в Ръководството за техническо обслужване на въздухоплавателните средства.

1. Цели на курса: при завършване на курса обучаемият трябва да може да посочи мерките за безопасност, свързани с конструкцията, системите и двигателите; 2. Да опише практиките за техническо обслужване, важни за конструкцията, системите и двигателите;

3. Да определи общото разположение на основните системи във въздухоплавателното средство;

4. Да определи общото разположение и характеристики на двига­ телите; 5. Да посочи специалните инструменти и тестовото оборудване, използвани за въздухоплавателните средства.

Н и в о 2

Р а м п о в о и л и т р а н з и т н о ( в п о л е т ) о б с л у ж в а н е

Основен системен преглед на уреди за управление, индикатори, принципни основни компоненти, включително тяхното разпо­ ложение и предназначение, обслужване, откриване и отстраняване на малки повреди. Цели на курса: В допълнение към информацията, съдържаща се в курса по ниво 1 Общо запознаване, при завършване на курса по ниво 2 Рампово или транзитно (в полет) обслужване обучаемият трябва да може да:

1. припомни мерките за безопасност, които трябва да се спазват при работа във или близо до въздухоплавателни средства, двигатели и системи; 2. демонстрира знания за основните дейности по обслужването, извършвани на рампа или транзитно (в полет), за:

а) врати, остъкление;

б) източници на електрическо захранване;

в) гориво;

г) спомагателен енергиен агрегат; д) двигател; е) противопожарна система; ж) системи за контрол на околната среда;

з) хидравлично задвижване; и) колесник;й) управляващи прибори;

к) вода/отпадъци;

л) кислород;

м) комуникации в полет и при обслужване; н) авионика; о) оборудване на салона;

3. опише системите и обслужването на въздухоплавателното средство и по-специално достъпа, наличието на захранване и източниците;

4. определи местоположението на главните компоненти;

5. обясни нормалната работа на всяка основна система, като използва съответната терминология и номенклатура;

6. изпълни процедурите за рампово и транзитно обслужване за въздухоплавателното средство за следните системи: горивна, двигатели, хидравлична, на колесника, за вода/отпадъци, за кислород;

7. демонстрира опит при използването на доклади на екипажа и бордови системи за докладване (откриване и отстраняване на малки повреди) и да определи летателната годност на въздухо­ плавателното средство по MEL/CDL;

8. познава и използва съответната документация;

9. определи процедурите за замяна на компоненти за рамповите и транзитните дейности, посочени в цел 2.


Н и в о 3


О б у ч е н и е з а л и н е й н о и б а з о в о т е х н и ч е с к о о б с л у ж в а н е

Подробно описание, функциониране, определяне на компоненти, монтаж/демонтаж, откриване и отстраняване на повреди в съот­ ветствие с нивото в ръководството за техническо обслужване. Цели на курса: В допълнение към информацията, съдържаща се в курса по нива 1 и 2, при завършване на курса по ниво 3 Обучение за линейно и базово техническо обслужване обучаемият трябва да може да:

а) извършва проверки на системи, двигатели, компоненти и функ­ ционални проверки, както е посочено в ръководството за техническо обслужване;

б) съпоставя информация с цел вземане на решения при диагности­ циране и отстраняване на повреди на нивото на ръководството за техническо обслужване;

в) описва процедури за замяна на компоненти, използвани само за даден тип въздухоплавателни средства. 2. Стандарт за типово обучение Типовото обучение трябва да включва теоретичен и практически елемент.

2 . 1 . Т е о р е т и ч е н е л е м е н т Като минимум трябва да бъдат покрити елементите от посочения по-долу учебен план, специфични за дадения тип въздухоплавателно средство.


Нивата на обучение са тези, които са определени в параграф 1 по- горе. След първия типов курс за сертифициращ персонал категория С всички следващи курсове трябва да бъдат само на ниво 1.

Заглавие на въвеждащия модул

Общи сведения за въздухоплавателното средство (размери/тегло и др.) Срокове на проверките по техническото обслужване Нивелиране и балансиране Теглене и рулиране Паркиране/закрепване с въжета Обслужване Стандартни практики – само специфичните за типа Мерки за безопасност по модул В2, механичен интерфейс Мерки за безопасност по модул В1, интерфейс авионика Самолети с газо­ турбинни двигатели Самолети с бутални двигатели Вертолети с газо­ турбинни двигатели Вертолети с бутални двигатели Авион­ ика В1 С В1 С В1 С В1 С В2 Вибрационен анализ — — — — 3 1 3 1 — Трансмисии — — — — 3 1 3 1 — Конструкция — — — — 3 1 3 1 1 Основен ротор — — — — 3 1 3 1 — Опашен ротор/задвижка — — — — 3 1 3 1 — Прибори за управление на ротора — — — — 3 1 3 1 — Конструкция 3 1 3 1 — — — — 1 Фюзелажни врати 3 1 3 1 — — — — — Фюзелаж 3 1 3 1 — — — — — Прозорци на фюзелажа 3 1 3 1 — — — — — Крила 3 1 3 1 — — — — — Стабилизатори 3 1 3 1 — — — — — Управляващи плоскости 3 1 3 1 — — — — — Гондоли/пилони 3 1 3 1 — — — — — Зонални и позиционни идентификационни системи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Система за въздух 3 1 3 1 3 1 3 1 1 Система за кондициониране на въздуха 3 1 3 1 3 1 3 1 1 Система за херметизация 3 1 — — — — — — 1 Устройства за безопасност и преду­ преждение 3 1 — — — — — — 1

>B


176Самолети с газо­ турбинни двигатели Самолети с бутални двигатели Вертолети с газо­ турбинни двигатели Вертолети с бутални двигатели Авион­ ика В1 С В1 С В1 С В1 С В2 Инструментални системи 3 1 3 1 3 1 3 1 3 Авионикс-системи 2 1 2 1 2 1 2 1 3 Електрическо захранване 3 1 3 1 3 1 3 1 3 Обзавеждане 3 1 3 1 3 1 3 1 — Електронно аварийно оборудване и оборудване за развлечение на пътниците — 1 — — — — — — 3 Противопожарни защитни средства 3 1 3 1 3 1 3 1 1 Органи за управление 3 1 3 1 3 1 3 1 2 Работа на системата за управление: елек­ трическа, fly-by-wire 3 1 — — — — — — 3 Горивни системи 3 1 3 1 3 1 3 1 1 Хидравлични системи 3 1 3 1 3 1 3 1 1 Защита против обледяване и дъжд 3 1 3 1 3 1 3 1 1 Колесник 3 1 3 1 3 1 3 1 1 Светлини 3 1 3 1 3 1 3 1 3 Кислород 3 1 3 1 — — — — 1 Пневматични/вакуумни системи 3 1 3 1 3 1 3 1 1 Вода/отпадъци 3 1 3 1 — — — — 1 Бордови системи за контрол на техни­ ческото обслужване 3 1 3 1 — — — — 3 Газотурбинни двигатели: Конструкции и работа — — — — — — — — 1 Характеристики на двигателите 3 1 — — 3 1 — — 1 Входни устройства 3 1 — — 3 1 — — — Компресори 3 1 — — 3 1 — — — Горивна камера 3 1 — — 3 1 — — — Турбинна секция 3 1 — — 3 1 — — — Изпускателна система 3 1 — — 3 1 — — — Лагери и уплътнения 3 1 — — 3 1 — — — Гориво и смазочни материали 3 1 — — 3 1 — — — Смазочни (маслени) системи 3 1 — — 3 1 — — — Горивни системи 3 1 — — 3 1 — — 1 Органи за управление на двигателя 3 1 — — 3 1 — — 1 FADEC (електронно управление на мотора и дозирането) 2 1 — — 2 1 — — 3 Системи за снабдяване с въздух 3 1 — — 3 1 — — — Системи за стартиране и запалване 3 1 — — 3 1 — — — Системи, отчитащи параметрите на двига­ телите 3 1 — — 3 1 — — 3

>B


177Самолети с газо­ турбинни двигатели Самолети с бутални двигатели Вертолети с газо­ турбинни двигатели Вертолети с бутални двигатели Авион­ ика В1 С В1 С В1 С В1 С В2 Системи за увеличаване на мощността 3 1 — — — — — — — Турбовитлови двигатели 3 1 — — — — — — — Турбовални двигатели — — — — 3 1 — — — Спомагателен енергиен агрегат (APU) 3 1 — — — — — — 1 Монтаж на силови установки 3 1 — — 3 1 — — — Пожарозащитни системи 3 1 — — 3 1 — — 1 Техническо обслужване и изпробване на двигателите на земята 3 1 — — 3 1 — — — Съхранение и консервиране на двигателите 3 1 — — 3 1 — — — Бутални двигатели: Характеристики на двигателите — — 3 1 — — 3 1 1 Конструктивни схеми на буталните двигатели — — 3 1 — — 3 1 1 Горивни системи — — 3 1 — — 3 1 1 Карбуратори — — 3 1 — — 3 1 — Инжекторни горивни системи — — 3 1 — — 3 1 — Електронно управление на двигателите 3 1 — — 3 1 — — 1 FADEC (електронно управление на мотора и дозирането) — — 2 1 — — 2 1 3 Системи за стартиране и запалване — — 3 1 — — 3 1 — Индукционни системи, изпускателни устройства и охладителни системи — — 3 1 — — 3 1 — Надувни/турбо системи за свръхпълнене — — 3 1 — — 3 1 — Гориво и смазочни материали — — 3 1 — — 3 1 — Смазочни (маслени) системи — — 3 1 — — 3 1 — Системи, отчитащи параметрите на двига­ телите — — 3 1 — — 3 1 3 Монтаж на силови установки — — 3 1 — — 3 1 — Техническо обслужване и изпробване на двигателите на земята — — 3 1 — — 3 1 — Съхранение и консервиране на двигателите — — 3 1 — — 3 1 — Витла: Общи сведения за работата на въздушните витла 3 1 3 1 — — — — 1 Конструкции на въздушните витла 3 1 3 1 — — — — — Управление на стъпката на витлото 3 1 3 1 — — — — — Синхронизиране на витлата 3 1 3 1 — — — — — Електронно управление на витлата 2 1 2 1 — — — — 3

>B


178Самолети с газо­ турбинни двигатели Самолети с бутални двигатели Вертолети с газо­ турбинни двигатели Вертолети с бутални двигатели Авион­ ика В1 С В1 С В1 С В1 С В2 Противообледенителни устройства на витлата 3 1 3 1 — — — — — Техническо обслужване на витлата 3 1 3 1 — — — — — 2 . 2 . П р а к т и ч е с к и е л е м е н т Елементът практическо обучение трябва да съдържа изпълнение на представителни задачи по техническото обслужване и тяхната оценка, за да се постигнат следните цели:

а) безопасно извършване на техническо обслужване, проверки и рутинна дейност в съответствие с ръководството за техническо обслужване и други подходящи инструкции и задачи в зави­ симост от типа на въздухоплавателното средство, например откриване и отстраняване на повреди, поправки, настройки, замени, функционални проверки, като работа на двигателя и др., ако е необходимо;

б) правилно използване на техническата литература и докумен­ тацията на въздухоплавателното средство;

в) правилно използване на специалните/специализираните инструменти и тестово оборудване, извършване на отстраняване и замяна на компоненти и модули, уникални за типа, вклю­ чително дейности по техническото обслужване на крила.

3. Изпитен стандарт за типово обучение Когато се изисква типово обучение за въздухоплавателни средства, изпитът трябва да бъде писмен и да се вземат предвид следните изисквания:

1. Форматът на изпита е тест с въпроси с дадени към тях отговори. Към всеки въпрос трябва да има посочени три отговора, като само един от тях е верен и на кандидата се дава общо време за отговор, изчислено на база от 120 секунди за отговор на въпрос от ниво 3 и 75 секунди за отговор на въпрос от нива 1 или 2.

2. Изпитът е от вида „изпит при затворен учебник“. Не се разрешава използването на справочни материали по време на изпита. Изключение се прави при оценяване възможностите на кандидата (В1 или В2) за тълкуване на техническа документация.

3. Броят на въпросите трябва да бъде най-малко един въпрос за един час обучение по учебен предмет или най-малко два въпроса за предмет от учебния план. Компетентният орган на държавата-членка оценява броя и нивото на въпросите, използвайки образец, при одобряване на курса.

4. За успешно полагане на изпита се изискват 75 % верни отговори. 5. При определяне на успешното или неуспешното явяване на изпит не трябва да се използва система от наказателни точки. 6. Изпитите по отделните модули не могат да се използват за окон­ чателен изпит, освен ако не съдържат правилния брой и ниво на изискваните въпроси.

>B


1794. Изпитен стандарт Когато не се изисква типово обучение, изпитът трябва да бъде устен, писмен или практическа оценка или комбинация от посочените възможности. Въпросите за устния изпит трябва да бъдат отворени въпроси. Въпросите за писмения изпит трябва да бъдат въпроси за разработка на есе или тест с въпроси с дадени отговори. Практическата оценка трябва да определи компетентността на кандидата да изпълни дадена задача. Изпитните предмети трябва да се базират на образец от предмети, извлечени от конспекта в параграф 2 за типово обучение и изпити, на съответното ниво. Изпитът трябва да осигури изпълнението на следните цели:

а) правилно и уверено обсъждане на въздухоплавателното средство и неговите системи;

б) безопасно извършване на техническо обслужване, проверки и рутинна дейност в съответствие с ръководството за техническо обслужване и други подходящи инструкции и задачи в зави­ симост от типа на въздухоплавателното средство, например откриване и отстраняване на повреди, поправки, настройки, замени, функционални проверки, като работа на двигателя и др.;

в) правилно използване на техническата литература и докумен­ тацията на въздухоплавателното средство;

г) правилно използване на специалните/специализираните инструменти и тестово оборудване, извършване на отстраняване и замяна на компоненти и модули, уникални за типа, вклю­ чително дейности по техническото обслужване на крила. Проверяващият трябва да попълни писмен доклад, в който да обясни успешното или неуспешното представяне на кандидата на изпита.

>B


180Допълнение IV Изисквания за опит при продължаване на срока на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства по част 66 В таблицата по-долу са посочени изискванията за опит при добавяне на нова категория или подкатегория към съществуващ лиценз по част 66. Опитът трябва да бъде практически опит по техническо обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация в подкатегорията, за която се подава заявлението. Изискването за опит се намалява с 50 %, ако кандидатът е завършил одобрен по част 147 курс, съответстващ на подкатегорията. За: От: А1 А2 А3 А4 В1.1 В1.2 В1.3 В1.4 В2 А1 6 месеца 6 месеца 6 месеца 2 години 6 месеца 2 години 1 година 2 години А2 6 месеца 6 месеца 6 месеца 2 години 6 месеца 2 години 1 година 2 години А3 6 месеца 6 месеца 6 месеца 2 години 1 година 2 години 6 месеца 2 години А4 6 месеца 6 месеца 6 месеца 2 години 1 година 2 години 6 месеца 2 години В1.1 Няма 6 месеца 6 месеца 6 месеца 6 месеца 6 месеца 6 месеца 1 година В1.2 6 месеца Няма 6 месеца 6 месеца 2 години 2 години 6 месеца 2 години В1.3 6 месеца 6 месеца Няма 6 месеца 6 месеца 6 месеца 6 месеца 1 година В1.4 6 месеца 6 месеца 6 месеца Няма 2 години 6 месеца 2 години 2 години В2 6 месеца 6 месеца 6 месеца 6 месеца 1 година 1 година 1 година 1 година

>B


181Допълнение V Формуляр за подаване на заявление — Формуляр 19 на EASA 1. Настоящото допълнение съдържа пример на формуляра за подаване на заявление за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, посочен в приложение III (част 66).

2. Компетентният орган на държавата-членка може да промени Формуляр 19 на EASA, единствено за да включи допълнителна информация, необходима в случаите, когато националните изисквания позволяват или постановяват лиценза за техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства, издаден съгласно приложение III (част 66), да бъде използван извън изискването в приложение II (част 145) за целите на нетърговския въздушен превоз.

>M4


182

>M4


183

>M4


184Допълнение VI Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, посочен в приложение III (част 66) 1. На следващите страници е показан примерен лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, посочен в приложение III (част 66).

2. Документът трябва да бъде отпечатан в показания стандартен формуляр, но размерите му могат да бъдат намалени, за да се улесни създаването му чрез компютър. Ако размерът бъде намален, трябва да се обърне специално внимание, за да се осигури достатъчно място на тези полета, в които се полагат официални печати. Не е необходимо създадените на компютър документи да съдържат всички клетки, ако някои от тези клетки са празни, доколкото документът може да бъде ясно разпознат като лиценз за техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства, издаден съгласно приложение III (част 66).

3. Документът може да бъде отпечатан на английски език или на официалния език на съответната държава-членка; ако се използва официалният език на държавата-членка, към всеки лиценз на лице, което работи извън държавата-членка, трябва да се прикрепи копие на английски език, за да се улесни взаимното признаване.

4. Всеки притежател на лиценз трябва да има уникален буквено-цифров номер на лиценза, съгласно национален идентификатор. 5. Страниците на документа могат да бъдат подредени по различен начин и някои или всички от показаните разделителни линии могат да липсват, доколкото съдържащата се информация е разположена така, че всяка страница да има вида на показания тук примерен лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства. 6. Документът може да бъде подготвен i) от компетентния орган на държавата-членка или ii) от одобрена съгласно приложение II (част 145) организация за техническо обслужване, ако компетентния орган го одобри и в съответствие с процедура, разработена като част от описанието на организацията за техническо обслужване, посочено в точка 145.А.70 в приложение II (част 145), като се има предвид, че във всички случаи издаването на документа се извършва от компе­ тентния орган на държавата-членка. 7. Подготвянето на изменение на съществуващ лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства може да бъде извършено i) от компетентния орган на държавата-членка или ii) от одобрена съгласно приложение II (част 145) организация за техническо обслужване, ако компетентният орган го одобри и в съответствие с процедура, разработена като част от описанието на организацията за техническо обслужване, посочено в точка 145.А.70 в приложение II (част 145), като се има предвид, че във всички случаи изменението на документа се извършва от компетентния орган на държавата-членка. 8. След издаването на лиценза за техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства лицето, което е притежател на лиценза, трябва да го съхранява в добро състояние и носи отговорност за недопускането на неразрешени вписвания в лиценза. 9. Неспазването на параграф 8 може да направи документа невалиден, да лиши притежателя му от възможността да притежава какъвто и да било вид сертификат по точка 145.А.35 от приложение II (част 145) и да доведе до съдебно преследване в съответствие с националното законо­ дателство. 10. Лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, издаден съгласно приложение III (част 66), се признава във всички държави-членки и не е необходимо лицензът да се сменя при работа в друга държава-членка.


11. Приложението към Формуляр 26 на EASA е по избор и може да се използва само за включване на национални права, които не са обхванати от приложение III (част 66), когато тези права са обхванати от националното законодателство, което е в сила преди прилагането на приложение III (част 66).

>M4


18512. Действителният лиценз за техническо обслужване на въздухопла­ вателни средства по приложение III (част 66), издаден от компетентния орган на държавата-членка, може да има различен ред на страниците и да не съдържа някои от разделителните линии. 13. По отношение на страницата за квалификационни класове за тип на въздухоплавателното средство, компетентният орган на държавата- членка може да избере да не издава тази страница, докато не възникне необходимост да се включи първият квалификационен клас за тип на въздухоплавателното средство, и може да издаде повече от една страница, ако има много квалификационни класове за изброяване. 14. Независимо от 13 всяка издадена страница ще бъде в този формат и ще съдържа съответстващата за тази страница информация. 15. Ако лицензът няма ограничения, страницата „ОГРАНИЧЕНИЯ“ ще бъде издадена и в нея ще се запише „Без ограничения“.

16. Когато се използва предварително отпечатан формуляр, всяка клетка за категория, подкатегория или квалификационен клас, за които прите­ жателят не е упълномощен, ще се отбележи, за да се укаже, че тази категория, подкатегория или квалификационен клас не се притежават от притежателя на лиценза. 17. Примерен лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, посочен в приложение III (част 66)188ПРИЛОЖЕНИЕ IV (Част 147)

>M4

СЪДЪРЖАНИЕ

147.1 РАЗДЕЛ А — ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

147.A.05 Обхват

147.A.10 Общи положения

147.A.15 Подаване на заявление


ПОДЧАСТ Б — ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

147.A.100 Изисквания към помещенията

147.A.105 Изисквания към персонала

147.A.110 Регистър на инструктори, проверяващи по теоретичните изпити и проверяващи при практическите проверки

147.A.115 Оборудване за провеждане на обучение

147.A.120 Материал за обучение по техническото обслужване на въздухоплавателни средства

147.A.125 Записи

147.A.130 Процедури за обучение и система за качество

147.A.135 Изпити

147.A.140 Описание на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване

147.A.145 Права на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване

147.A.150 Промени в организацията за обучение по техническо обслужване

147.A.155 Запазване на валидността

147.A.160 Несъответствия

ПОДЧАСТ В — ОДОБРЕН КУРС ЗА ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ

147.A.200 Одобрен курс за основно обучение

147.A.205 Изпити за проверка на основните знания

147.A.210 Практическа проверка при основно обучение П О Д Ч А С Т Г — О Б У Ч Е Н И Е З А Т И П / З А Д АЧ А П О ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

147.A.300 Обучение за тип/задача по въздухоплавателното средство

147.A.305 Изпити и проверки при обучение за тип/задача по въздухоплавателно средство РАЗДЕЛ Б — ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

147.Б.05 Обхват

147.Б.10 Компетентен орган


147.Б.15 Приемливи средства за съответствие

147.Б.20 Съхраняване на записи

147.Б.25 Изключения

ПОДЧАСТ Б — ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ

147.Б.110 Процедура за одобрение и за промени на одобрението

147.Б.120 Процедура за продължаване валидността на одобрението

147.Б.125 Сертификат за одобрение на организацията за про- веждане на обучение по техническо обслужване

147.Б.130 Несъответствия

ПОДЧАСТ В — АНУЛИРАНЕ, ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРО- ВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

147.Б.200 Анулиране, временно прекратяване или ограничаване на одобрение на организация за провеждане на обучение по техническо обслужване Допълнение I — Продължителност на курса за основно обучение Допълнение II — Одобрение на организация за провеждане на обучение по техническо обслужване, посочено в приложение IV (част 147) — Формуляр 11 на EASA Допълнение III — Примерен сертификат за обучение

>B 147.1 За целите на тази част компетентен орган е:

1. за организациите с основно място на дейност, намиращо се в дадена държава-членка – орган, определен от тази държава-членка; 2. за организациите с основно място на дейност, намиращо се в трета страна – Агенцията. РАЗДЕЛ А

ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

147.А.05 Обхват В този раздел се установяват изискванията, на които трябва да отговарят организациите, които желаят да получат одобрение за провеждане на обучение и изпити, както е посочено в част 66.

147.А.10 Общи положения Организация за обучение е организация или част от организация, реги­ стрирана като юридическо лице.

>M4 147.A.15 Подаване на заявление а) Заявление за одобрение или промяна на съществуващо одобрение се подава до компетентния орган, като формулярите и начинът на попълване се определят от компетентния орган.

>M4


б) Заявлението за одобрение или за промяна на съществуващо одобрение включва следната информация:

1. регистрираното наименование и адрес на заявителя; 2. адресът на организацията, искаща одобрението или промяната на одобрението;

3. предвиденият обхват на одобрението или промяната в обхвата на одобрението;

4. името и подписа на отговорния мениджър;

5. датата на заявлението.

>B

ПОДЧАСТ Б ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

147.А.100 Изисквания към помещенията а) Размерите и конструкцията на помещенията трябва да осигуряват защита от неблагоприятни атмосферни влияния и правилно провеждане на цялата планирана дейност по обучението и провеждането на изпити през всеки ден.

б) Трябва да бъдат осигурени затворени помещения, отделени от другите съоръжения, за провеждане на теоретично обучение и теоретични изпити.

1. Максималният брой обучаеми във всеки курс по теоретично обучение не следва да надхвърля 28 човека.

2. Размерите на помещенията, в които се провеждат теоретични изпити, трябва да бъдат такива, че нито един обучаем да не може да чете писмените работи или компютърните екрани на другите обучаеми от неговото/нейното място.

в) Посочените в буква б) по-горе помещения се поддържат така, че обучаемите да имат възможност да се концентрират върху обучението или изпита, без да изпитват ненужен дискомфорт и без да се отвлича вниманието им.

г) За курсовете по основно обучение се осигуряват работилници и/или съоръжения за техническо обслужване, които са отделени от учебните помещения, за провеждане на практическото обучение, съответстващо на курса по основно обучение. В случай че организацията не може да предостави такива помещения, трябва да се постигне споразумение с друга организация за осигуряване на работилници и/или съоръжения за техническо обслужване; необходимо е да се подпише писмен договор с тази организация, в който да се посочат условията за достъп и използване на предоставяните съоръжения. Компетентният орган трябва да има достъп до такава организация, с която е сключен договор, и този достъп трябва да бъде осигурен по разпоредбите на писмения договор между двете организации.

д) При обучение за тип/задача по въздухоплавателно средства трябва да се осигури достъп до съответните съоръжения, съдържащи примери за типа на въздухоплавателното средство, както е посочено в 147.А.115(г).

е) Максималният брой обучаеми във всеки курс по практическо обучение не следва да надхвърля 15 човека на един квестор или проверяващ.

>M4


ж) За инструкторите, проверяващите по теоретичните дисциплини и по практическото обучение се осигуряват подходящи офиси, където те могат да се подготвят за изпълнение на задълженията си, без да изпитват ненужен дискомфорт и без да се отвлича вниманието им. з) Изпитните работи и изпитните резултати се съхраняват в охраняеми складови помещения. Складовите помещения трябва да са такива, че да осигуряват съхраняването на документите в добро състояние за срока, посочен в 147.А.125. Складовите помещения и офисите могат да бъдат комбинирани, за да се изпълнят изискванията за охраняемост и достатъчна сигурност. и) Трябва да има библиотека с всички технически материали, съответ­ стващи на нивото и обхвата на провежданото обучение. 147.А.105 Изисквания към персонала а) Организацията назначава отговорен мениджър, който трябва да гарантира, че всички ангажименти по обучението се финансират и извършват в съответствие със стандарта, изискван по тази част.

б) Лице или група от лица, чиито отговорности включват да се гарантира, че организацията на обучението за техническо обслужване е в непре­ къснато съответствие с изискванията на тази част. Това лице/лица се отчита/т пред отговорния мениджър. Лицето с най-висок ранг или друго лице от групата може да бъде отговорен мениджър, ако отговаря на изискванията за заемане на поста отговорен мениджър, посочени в буква а) по-горе.

в) Организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване наема на работа достатъчно персонал, за да планира и провежда теоретично и практическо обучение, да провежда теоретични изпити и практически проверки в съответствие с одобрението.

г) Чрез дерогация от буква в) по-горе, когато се използва друга орга­ низация за предоставяне на практическо обучение и практически проверки, персоналът на тази организация може да бъде номиниран за извършване на практическото обучение и практическите проверки.

д) Всяко лице може да комбинира ролите на инструктор, проверяващ по теоретичните изпити и оценител при практическите проверки, ако отговаря на изискванията на буква е).

>M4 е) Опитът и квалификацията на инструкторите, изпитващите лица и прак­ тическите оценители се установява в съответствие с публикуваните критерии или в съответствие с процедура и спрямо стандарт, одобрени от компетентния орган.

>B ж) Проверяващите по теоретичните изпити и оценителите на при практи­ ческите проверки се посочват в описанието на организацията за приемане на такъв персонал. з) Инструкторите и проверяващите по теоретичните изпити преминават опреснително обучение поне веднъж на 24 месеца по отношение на съществуващата технология, практическите умения, човешкия фактор и най-новите методи за обучение, съответстващи на преподавания от тях материал или на провежданите от тях изпити.


147.А.110 Регистър на инструктори, проверяващи по теоретичните изпити и оценители при практическите проверки а) Организацията поддържа регистър, за да актуализира данните за всички инструктори, проверяващи по теоретичните изпити знания и оценители на практическите проверки. В регистъра се отразяват опитът и квалифи­ кацията, завършената образователна степен и допълнително обучение.

б) За всички инструктори, проверяващи по теоретичните изпити познания и оценители при практическите проверки се изготвя техническо задание. 147.А.115 Оборудване за провеждане на обучение а) Във всяко учебно помещение трябва да има съответното оборудване за презентации, което да дава възможност на обучаемите лесно да разчитат текст, чертежи, диаграми и цифри от всяко място в помещението. Оборудването за презентации включва симулаторно средство за обучение, за да подпомага обучаемите при разбиране на специфичен материал, когато такова симулаторно средство за обучение се счита за полезно за целта.

б) Работилниците и/или съоръженията за техническо обслужване, посочени в 147.А.100(г), следва да бъдат оборудвани с всички инструменти и средства, необходими за изпълнение на одобрения обхват на обучение.

в) Работилниците и/или съоръженията за техническо обслужване, посочени в 147.А.100(г), следва да бъдат оборудвани с подбрани части от възду­ хоплавателни средства, двигатели, части от електронната система на въздухоплавателното средство.

г) Организацията за провеждане на обучение по техническото обслужване на въздухоплавателни средства, както е посочено в 147.А.100(д), следва да има достъп до съответния тип въздухоплавателно средство. Могат да се използват симулаторни средства за обучение, когато тези средства осигуряват съответните стандарти на обучение.

147.А.120 Материал за обучение по техническото обслужване на въздухоплавателни средства а) Материалът за обучение по техническото обслужване на въздухопла­ вателни средства за съответния курс се предоставя на обучаемия и обхваща:

1. основния теоретичен конспект, посочен в част 66, за съответната категория или подкатегория лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства; и 2. съдържанието на типовия курс, изискван по част 66, за съответния тип на въздухоплавателното средство и категория или подкатегория лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

б) Обучаемите следва да имат достъп до примерна документация по техническо обслужване и техническа информация от библиотеката, както е посочено в 147.А.100(и).

147.А.125 Записи Организацията съхранява всички записи за завършено обучение, изпити и практически проверки на обучаемите в продължение на най-малко пет години след завършване на всеки курс на обучение. 147.А.130 Процедури за обучение и система за качество а) Организацията установява процедури, приемливи за компетентния орган, за да осигури съответен стандарт на обучение и съответствие с всички необходими изисквания по тази част.б) Организацията въвежда система за качество, включваща:

1. независима длъжност за одит на стандартите за обучение, съчета­ ването на теоретичните изпити с практическите проверки, спазването на процедурите и тяхната адекватност; и 2. система за обратна връзка, която дава възможност всички установени при проверката нередности да бъдат доведени до знанието на лицето/­ лицата и на отговорния мениджър, посочен в 147.А.105(а), за пред­ приемане, при необходимост, на коригиращи действия. 147.А.135 Изпити а) Изпитващият персонал запазва в тайна всички въпроси.

б) Всеки обучаем, който по време на изпит за проверка на знанията си служи с измама или притежава материал, имащ отношение към изпитния предмет, различен от раздадените на изпита материали или друга свързана с изпита разрешена документация, се дисквалифицира и не може да се яви на никакъв друг изпит през следващите 12 месеца след датата на инцидента. Компетентният орган трябва да бъде информиран за всеки такъв инцидент, заедно с подробностите по разследването в срок от един календарен месец.

в) Всеки проверяващ, за когото бъде установено, че по време на изпит за проверка на знания предоставя отговори на въпроси на кой да е обучаващ се, се освобождава от функциите му на проверяващ и изпитът се анулира. Компетентният орган трябва да бъде информиран за всеки такъв инцидент. 147.А.140 Описание на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване а) Организацията предоставя описание, което се използва от нея, описва организацията и нейните процедури и съдържа следната информация:

1. декларация, подписана от отговорния мениджър и потвърждаваща, че описанието на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване и всички свързани с него ръководства определят съответствието на организацията с тази част и ще бъдат изпълнявани по всяко време; 2. длъжностите и имената на лицата, определени по 147.А.105(б);

3. задълженията и отговорностите на лицата, определени в точка 2 по- горе, включително въпросите, които те могат да разглеждат пряко с компетентния орган от името на организацията;

4. организационната структура на организацията, която отговаря за обучението за техническа поддръжка, отразяваща отговорностите на лицата, определени в буква а), точка 2 по-горе; 5. списък на всички инструктори, проверяващи по теоретичните изпити и оценители при практическите проверки; 6. общо описание на съоръженията за провеждане на обучение и изпити, разположени на всеки адрес, отбелязан в сертификата за одобрение на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване, както и на съоръженията, разположени на друго място, както се изисква от 147.А.145(б); 7. списък на курсовете за обучение по техническо обслужване, които съставляват степента на одобрението;


8. процедура за внасяне на изменения в описанието на организацията; 9. процедурите на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване, както се изисква по 147.А.130(а); 10. процедура за контрол на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване, както се изисква по 147.А.145(в), когато има разрешение да провежда обучение, изпити и проверки на места, различни от посочените в 147.А.145(б);

11. списък на местоположенията в съответствие с 147.А.145(б); 12. списък на организации, ако е подходящо, както е посочено в 147.А.145(г).

б) Описанието на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване и всички последващи изменения в него се одобряват от компетентния орган.

в) Независимо от изискването на буква б) по-горе, незначителните изменения в описанието могат да бъдат одобрявани чрез процедура, съдържаща се в него (наричано по-долу „непряко одобрение“). 147.А.145 Права на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване а) В съответствие с описанието организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване има право да извършва следното:

1. Да провежда курсове за основно обучение в съответствие с конспекта от част 66 или част от него; 2. Да провежда курсове за обучение за тип/задача по въздухоплава­ телното средство в съответствие с част 66;

3. Да провежда изпити от името на компетентния орган, включително изпити на обучаеми, които не са завършили курс за основно обучение или обучение за тип въздухоплавателно средство в организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване;

4. Да издава свидетелства в съответствие с допълнение III след успешно завършване на одобрен курс за основно обучение или обучение за тип въздухоплавателно средство и успешно полагане на изпитите, посочени в буква а), точки 1, 2 и

3.

б) Обучението, теоретичните изпити и практическите проверки могат да се извършват само на местата, определени в сертификата за одобрение и/или на други места, посочени в описанието на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване.

в) Чрез дерогация от разпоредбите на буква б) по-горе организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване може да провежда обучение, теоретични изпити за проверка на знанията и практически проверки на места, различни от посочените в буква б) по-горе, в съот­ ветствие с процедура за контрол, посочена в описанието на органи­ зацията за провеждане на обучение по техническо обслужване. Не е необходимо тези места да бъдат изброени в описанието на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване.

г) 1. Организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване може да сключи договор за провеждане на основно теоретично обучение, обучение за тип и съответните изпити с друга организация, която не се занимава с провеждане на обучение по техническо обслужване, само в случай че втората организация се намира под контрола на системата за качество на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване.

2. Сключването на договор за провеждане на основно теоретично обучение и съответния изпит от други организации е ограничено до част 66, допълнение I, модули 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10.


3. Сключването на договор за провеждане на обучение за тип и съответния изпит от други организации е ограничено до силови установки и авионикс-системи.

>M4 д) Дадена организация не може да бъде одобрена да провежда изпити, ако не е одобрена да провежда обучение.

>B 147.А.150 Промени в организацията за обучение по техническо обслужване а) Организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване уведомява компетентния орган за всяко предложение да направи промени в организацията, които се отразяват на одобрението, преди действителното извършване на промяната, за да даде възможност на компетентния орган да установи непрекъснато съответствие с изиск­ ванията на тази част и да измени, ако е необходимо, сертификата за одобрение на организацията.

б) Компетентният орган може да предпише условия, при които органи­ зацията за провеждане на обучение по техническо обслужване може да продължи да функционира по време на такива промени, освен ако компетентният орган не реши, че одобрението на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване трябва да бъде временно прекратено.

в) Ако компетентният орган не бъде информиран за такива промени, това може да доведе до временно прекратяване или анулиране на сертификата за одобрение на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване, считано от датата на извършването на промените. 147.А.155 Запазване на валидността а) Одобрението се издава за неограничен срок. То остава валидно, ако:

1. организацията поддържа съответствие с изискванията на настоящата част, като се спазват разпоредбите за отстраняване на несъответ­ ствията, както е посочено в 147.Б.130; и 2. на компетентния орган е осигурен достъп до организацията, за да установи непрекъснато съответствие с изискванията на настоящата част; и

3. сертификатът не е оттеглен или анулиран.

б) При оттегляне или анулиране на одобрение, то се връща на компе­ тентния орган. 147.А.160 Несъответствия а) Констатация от първо ниво е едно или повече от следните:

1. всяко значително несъответствие с изпитния процес, което би довело до анулиране на изпита/изпитите; 2. непредоставяне на достъп на компетентния орган до помещенията на организацията по време на нормалното работно време, след като компетентният орган е направил две писмени заявки за достъп;


3. липсата на отговорен мениджър;

4. значително несъответствие с процеса на обучение.

б) Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с процеса на обучение, различно от констатациите от първо ниво.

в) След като бъде уведомен за несъответствията по 147.Б.130, притежателят на одобрение за организация за провеждане на обучение по техническо обслужване съставя план с коригиращи действия и извършва кори­ гиращи действия, удовлетворяващи компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок.

ПОДЧАСТ В ОДОБРЕН КУРС ЗА ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ 147.А.200 Одобрен курс за основно обучение а) Одобреният курс за основно обучение съдържа теоретично обучение, теоретичен изпит, практическо обучение и практическа проверка.

б) Теоретичното обучение обхваща предметите за категория или подка­ тегория А, В1 или В2 от лиценза за техническо обслужване на въздухо­ плавателни средства, както е посочено в част 66.

в) Теоретичният изпит за проверка на знанията обхваща представителна част от изучаваните теоретични предмети, посочени в буква (б) по-горе.

г) Практическото обучение включва практическо използване на общи инструменти/оборудване, демонтаж/монтаж на подбор от части на възду­ хоплавателното средство и участие в представителни дейности по техни­ ческото обслужване, изпълнявани в съответствие с даден модул от част 66.

д) Практическата проверка обхваща практическото обучение и определя дали обучаемият е компетентен при използването на инструменти и оборудване и при работа с ръководствата за техническо обслужване.

е) Продължителността на курсовете за основно обучение е в съответствие с допълнение I. ж) Продължителността на курсовете за преобразуване на категории или подкатегории се определя чрез оценка на основната учебна програма и съответните нужди от практическо обучение. 147.А.205 Изпити за проверка на основните знания Изпитите за проверка на основните знания:

а) са в съответствие със стандарта, посочен в част 66;

б) се провеждат без използване на записки от обучението;

в) обхващат представителна част от предметите, включени в даден модул за обучение в съответствие с част 66.


147.А.210 Практическа проверка при основно обучение а) Практическите проверки при основно обучение се извършват по време на курса за основно обучение по техническо обслужване от определени проверяващи при всяко посещение в работилниците или съоръженията за техническо обслужване.

б) Обучаемият получава оценка във връзка със 147.А.200(д).

ПОДЧАСТ Г ОБУЧЕНИЕ ЗА ТИП/ЗАДАЧА ПО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО 147.А.300 Обучение за тип/задача по въздухоплавателното средство Организацията за провеждане на обучение за техническо обслужване е одобрена за провеждане на обучение за тип/задача по въздухоплавателното средство в съответствие с част 66, ако е изпълнен стандартът, посочен в 66.А.45. 147.А.305 Изпити и проверки при обучение за тип/задача по въздухо­ плавателно средство Организацията за провеждане на обучение за техническо обслужване, одобрена в съответствие със 147.А.300 да провежда обучение за тип/задача по въздухоплавателното средство, провежда изпити за тип на въздухоплавателното средство или проверки за изпълнение на задачи по техническото обслужване на въздухоплавателното средство, посочени в част 66, ако е изпълнен стандартът за тип и/или задача по въздухоплава­ телното средство, посочен в част 66.А.45.

РАЗДЕЛ Б


ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

147.Б.05 Обхват В настоящия раздел се установяват административните изисквания, които трябва да се изпълняват от компетентните органи, отговорни за прилагането и въвеждането в сила на раздел А от тази част. 147.Б.10 Компетентен орган а) Общи положения Държавата-членка определя компетентния орган с възложени отго­ ворности за издаване, продължаване, замяна, временно прекратяване или анулиране на сертификати по част 147. Този компетентен орган създава документирани процедури и организационна структура.

б) Ресурси Броят на персонала на компетентния орган е разчетен за изпълнение на изискванията, посочени в тази част.

в) Процедури Компетентният орган установява процедури, в които подробно се описва как се установява съответствие с изискванията на тази част.


Процедурите се преразглеждат и изменят, за да се осигури непрекъснато съответствие.

>M4 г) Квалификация и обучение Целият персонал, имащ отношение към одобренията по настоящото приложение, трябва:

1. Да бъде подходящо квалифициран, да има необходимите познания, опит и обучение, за да изпълнява възложените му задачи.

2. Да е преминал обучение и текущо обучение относно приложение III (част 66) и приложение IV (част 147), където е приложимо, вклю­ чително неговото предвидено значение и стандарт.

>B 147.Б.15 Приемливи средства за съответствие Агенцията разработва приемливи средства за съответствие, които държавите-членки могат да използват за постигане на съответствие с изиск­ ванията на тази част. Когато приемливите средства за съответствие са спазени, изискванията на тази част се считат за изпълнени. 147.Б.20 Съхраняване на записи а) Компетентният орган установява система за съхраняване на записи с минимални критерии, която позволява проследяване на процеса на издаване, подновяване, продължаване, промяна, временно прекратяване или анулиране на сертификата на всяка отделна организация.

б) Записите за контрол на организациите за провеждане на обучение по техническо обслужване включват като минимум:

1. заявление за одобрение на организацията; 2. сертификат за одобрение на организацията, включващ включително всяка промяна в него;

3. копие от програмата за одит със списък на датите, когато предстои да бъде извършен одит и датите на извършения одит;

4. записи по контрола над организацията, включващи всички записи по време на одит; 5. копия от цялата официална кореспонденция; 6. детайли относно действия по прилагане или предоставяне на изключения; 7. всички доклади за проверки на организацията от други компетентни органи; 8. описание на организацията и промените в него.

в) Минималният срок за съхранение на записите по буква б) е четири години. 147.Б.25 Изключения а) Компетентният орган може да освободи държавно учебно заведение от следното:

1. да бъде организация, както е посочено в 147.А.10;


2. да има отговорен мениджър, ако е изпълнено условието учебното заведение да има назначено отговорно лице с висок ранг, което управлява организацията за обучение и има бюджет, достатъчен, за да функционира организацията в съответствие със стандарта, посочен в част 147;

3. да има ресурси за независими проверки по системата за качество, ако учебното заведение има независим учебен инспекторат, който извършва инспекции на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване с честота, посочена в тази част.

б) Всички изключения, предоставени в съответствие с член 10, параграф 3 от Основния регламент, се записват и съхраняват от компетентния орган.


ПОДЧАСТ Б

ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ В настоящата подчаст се посочват изискванията за издаване или промяна на одобрение на организация за провеждане на обучение по техническо обслужване.

>M4 __________ __________

147.Б.110 Процедура за одобрение и за промени на одобрението а) При получаване на заявление компетентният орган:

1. преглежда описанието на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване, и 2. проверява съответствието на организацията с изискванията на приложение IV (част 147).

б) Всички несъответствия се записват и потвърждават писмено пред заявителя.

в) Преди издаване на одобрението всички несъответствия трябва да бъдат отстранени в съответствие с точка 147.Б.130.

г) В сертификата за одобрение се включва референтен номер по начин, определен от Агенцията. __________

>B 147.Б.120 Процедура за продължаване на валидността на одобрението а) Всяка организация трябва да се проверява изцяло за наличие на съот­ ветствие с разпоредбите на тази част най-малко веднъж на всеки 24 месеца.

б) Несъответствията се отстраняват в съответствие със 147.Б.130. 147.Б.125 Сертификат за одобрение на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване Форматът на сертификата за одобрение на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване е като показания образец в допълнение II.147.Б.130 Несъответствия а) Ако проблемите, които са довели до несъответствие от първо ниво, не бъдат отстранени в продължение на три дни след получаване на писменото уведомление за него, това довежда до анулиране, временно прекратяване или пълно или частично ограничаване на одобрението на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване от страна на компетентния орган.

б) Компетентният орган предприема действия за анулиране, временно прекратяване или пълно или частично ограничаване на одобрението на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване при неспазване на графика за отстраняване на несъответствия от второ ниво.


ПОДЧАСТ В

АНУЛИРАНЕ, ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

147.Б.200 Анулиране, временно прекратяване или ограничаване на одобрение на организация за провеждане на обучение по техническо обслужване Компетентният орган:

а) прекратява временно одобрението по основателни причини в случай на потенциална заплаха за безопасността на полетите; или б) прекратява временно, анулира или ограничава одобрението в съот­ ветствие със 147.Б.130.


Допълнение I Продължителност на курса за основно обучение Минимална продължителност на пълните курсове за основно обучение Основен курс Продължителност (в часове) Степен на теоретично обучение (в %) А1 800 от 30 до 35 А2 650 от 30 до 35 А3 800 от 30 до 35 А4 800 от 30 до 35 В1.1 2400 от 50 до 60 В1.2 2000 от 50 до 60 В1.3 2400 от 50 до 60 В1.4 2400 от 50 до 60 В2 2400 от 50 до 60 Допълнение II Одобрение на организация за провеждане на обучение по техническо обслужване, посочено в приложение IV (част 147) — Формуляр 11 на EASA

>M4 Допълнение III Примерен сертификат за обучение сертификат за обучение Сертификатът за обучение по част 147, както е описано подробно по-долу, може да се използва за признаване на завършено теоретично обучение или за признаване на завършено теоретично и практическо обучение. Ненужните текстове се изтриват и в полето за курс за обучение се посочва дали са покрити само теоретичните елементи или са покрити теоретичните и практическите елементи. Сертификатът за обучение трябва ясно да посочва дали курсът е пълен или редуциран, на основата на предишен опит на кандидата (например курс А340 за техници А320).Untitled Page