ДИРЕКТИВА (91/439/ЕИО) НА СЪВЕТА ОТ 29 ЮЛИ 1991 ГОДИНА ОТНОСНО СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Обн. L ОВ. бр.237 от 24 Август 1991г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменена с


>M1 Директива 94/72/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 година

>M2 Директива 96/47/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година

>M3 Директива 97/26/ЕО на Съвета от 2 юни 1997 година

>M4 Директива 2000/56/ЕО на Комисията от 14 септември 2000 година

>M5 Директива 2003/59/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година

>M6 Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 година

>M7 Директива 2006/103/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година

>M8 Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година

>M9 Директива 2008/65/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 година

>M10 Директива 2009/112/ЕО на Комисията от 25 август 2009 година


Изменена с


>A1 Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция

>A2 Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюзСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 75 от него,


като взе предвид предложението на Комисията 1


като взе предвид становището на Европейския парламент2


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет3,


като има предвид, че за целите на общата транспортна политика и като принос към повишаването на безопасността на движението по пътищата, а също и за улесняване преместването на лица, установяващи се в държава-членка различна от тази, в която са положили изпит за придобиване на свидетелство за управление, желателно е да има национални свидетелства за управление по образец на Общността, които да се признават взаимно от държавите-членки без необходимост от смяна;


като има предвид, че първата стъпка в тази посока вече бе направена с първата Директива 80/1263/ЕИО на Съвета от 4 декември 1980 г. относно въвеждане на общностно свидетелство за управление 4, с която бе установен общностен образец на национално свидетелство за управление, също така бяха уредени взаимното признаване на националните свидетелства от държавите-членки и смяната на свидетелствата за управление на лица, преместващи пребиваването или местоработата си от една държава-членка в друга; предвид това, че постигнатият напредък трябва да бъде продължен;


като има предвид, че установеният с Директива 80/1263/ЕИО общностен образец на свидетелство за управление трябва да бъде преработен, за да бъдат отразени, наред с другото, хармонизираните категории и подкатегории превозни средства и за да станат свидетелствата за управление по-лесно разбираеми както в Общността, така и извън нея;


като има предвид, че с оглед безопасността на движението по пътищата трябва да бъде установен един минимум от изисквания за издаване на свидетелство за управление;

като има предвид, че съгласно член 3 от Директива 80/1263/ЕИО окончателните разпоредби за категоризация на превозните средства в Общността, упоменати в този член, трябва да бъдат приети без да се предвижда възможност за изключения, като същото се отнася и за условията за валидност на свидетелствата за управление;


като има предвид, че трябва да бъде предвидена възможност за подразделяне на горепосочените категории превозни средства, за да се създадат условия, в частност, достъпът до свидетелствата за управление на отделните видове превозни средства да става поетапно в името на безопасността на движението по пътищата, както и за да се отчетат съществуващите национални особености;


като има предвид необходимостта от приемане на специални разпоредби, с които по-лесно да стане за лица с физически увреждания да управляват превозни средства;


като има предвид, че член 10 от Директива 80/1263/ЕИО предвижда по-пълна хармонизация на изискванията при полагане на изпит за придобиване на свидетелство за управление и за издаване на самото свидетелство; като има предвид, че за тази цел трябва да бъдат определени знанията, уменията и поведението, свързани с управлението на моторни превозни средства, и на тях да се базират изпитите за придобиване на свидетелство за управление; като има предвид, че минималните изисквания за физическа и психическа годност за управление на съответните превозни средства трябва да бъдат предефинирани;


като има предвид, че разпоредбите на член 8 от Директива 80/1263/ЕИО, в частност изискването за смяна на свидетелството за управление до една година след промяна на обичайното пребиваване, са препятствие пред свободното движение на хора; като има предвид, че това е недопустимо в светлината на постигнатия напредък към европейска интеграция;


като има предвид и това, че по причини, свързани с безопасността на движението по пътищата, държавите-членки трябва да имат възможност за прилагане на националните си разпоредби относно отнемане, временно отнемане и анулиране на свидетелствата за управление спрямо всички притежатели на свидетелства, придобили обичайно пребиваване на тяхна територия;


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


1. Държавите-членки въвеждат национално свидетелство за управление на основата на общностния образец, даден в приложение І, в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.


2. Свидетелствата за управление, издадени от държавите-членки, се признават взаимно.


3. Когато притежател на валидно национално свидетелство за управление установи обичайното си пребиваване в държава-членка различна от тази, издала свидетелството, приемащата държава-членка има право да прилага спрямо притежателя на свидетелството своите национални разпоредби относно валидността на свидетелствата за управление, медицинските прегледи и данъчните разпоредби, и може да нанася в свидетелството всякаква информация, безусловно необходима за административни цели.


Член 2


1. Емблемата на страница 1 от общностния образец на свидетелство за управление съдържа отличителния знак на държавата-членка, която издава свидетелството.


2. Държавите-членки предприемат всички необходими мерки с оглед недопускане каквито и да е рискове за фалшифициране на свидетелства за управление.


3. Със съгласието на Комисията държавите-членки могат да внасят в образеца по приложение І промени, необходими за компютърна обработка на свидетелството за управление.


Член 3


1. Свидетелството за управление съгласно член 1 дава право на управление на превозни средства по категории както следва:


Категория А

- мотоциклети с кош или без кош;


Категория В

- моторни превозни средства с максимално разрешено тегло до 3500 килограма и с не повече от осем места плюс мястото на водача; моторните превозни средства от тази категория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 килограма;

- композиции от влекач от категория В и ремарке, ако максималното разрешено тегло на композицията не надвишава 3500 килограма и допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава масата на теглещото превозно средство;


Категория B+E

- композиции от превозни средства, състоящи се от влекач от категория В и ремарке, ако композицията не попада в категория В;


Категория С

- моторни превозни средства, освен тези от категория D, с допустима максимална маса над 3500 килограма; моторните превозни средства от тази категория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 килограма;


Категория С+Е

- композиции от превозни средства, при които влекачът е от категория С и ремаркето е с допустима максимална маса над 750 килограма;


Категория D

- моторни превозни средства предназначени за превоз на пътници и разполагащи с повече от осем места плюс мястото на водача; моторните превозни средства от тази категория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 килограма;


Категория D+E

- композиции от превозни средства, при които влекачът е от категория D и ремаркето е с допустима максимална маса над 750 килограма


2. В рамките на категории А, В, В+Е, С, С+Е, D и D+E, дадено свидетелство може да бъде издадено за управление на превозни средства специално от следните подкатегории:


Подкатегория А1

- леки мотоциклети с обем на двигателя до 125 см3 и мощност до 11 кВт;


Подкатегория В1

- триколки и четириколки със силово задвижване;


Подкатегория С1

- моторни превозни средства, освен тези от категория D, с допустима максимална маса между 3500 и 7500 килограма; към моторните превозни средства от тази подкатегория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 килограма;


Подкатегория С1+Е

- композиции от превозни средства, при които теглещото превозно средство е от подкатегория С1 и ремаркето е с допустима максимална маса над 750 килограма, при условие, че допустима максимална маса на така сформираня състав не надвишава 12000 килограма и допустима максимална маса на ремаркето не надвишава масата на влекача;


Подкатегория D1

- моторни превозни средства предназначени за превоз на пътници и разполагащи с повече от осем места плюс мястото на водача, но не повече от 16 места плюс мястото на водача; към моторните превозни средства от тази подкатегория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 килограма;


Подкатегория D1+E


- композиции от превозни средства, при които влекачът е от подкатегория D1 и ремаркето е с допустима максимална маса над 750 килограма, при условие че:

- първо, допустима максимална маса на така сформирания състав не надвишава 12000 килограма и допустима максимална маса на ремаркето на надвишава масата на влекача;

- второ, ремаркето не се използва за превоз на пътници.


3. По смисъла на този член:


- "превозно средство със силово задвижване" означава самоходно превозно средство, придвижващо се по шосе на собствена тяга, с изключение на релсовите превозни средства;


- "триколка" и "четириколка" означава съответно три- и четириколесно превозно средство от категория В с конструктивна максимална скорост над 45 километра в час или задвижвано от двигател с вътрешно горене и искрово запалване, чийто обем е над 50 см3, или от друг еквивалентен по мощност двигател. Собственото тегло не може да надвишава 550 килограма. Собственото тегло на превозните средства с електрическо задвижване не включва теглото на акумулаторната батерия. Държавите-членки могат да установяват по-ниски стандарти за собствено тегло и да въвеждат други, като максимален обем на двигателя или мощност;


- "мотоциклет" означава двуколесно превозно средство с максимална конструктивна скорост над 50 километра в час или, ако е задвижвано от двигател с вътрешно горене, с обем над 50 см3; за такова превозно средство се счита и композиция от мотоциклет с кош;


- "моторно превозно средство" означава превозно средство със силово задвижване, с изключение на мотоциклети, чието основно предназначение е да превозва пътници или товари по шосе или да тегли по шосе превозни средства, предназначени за превоз на пътници или товари. Този термин включва и тролейбуси, т.е. нерелсови превозни средства, които са свързани към електрически проводник. Тук не се включват селскостопански или горскостопански трактори;


- "селскостопански или горскостопански трактор" означава превозно средство със силово задвижване, движещо се на колела или вериги и разполагащо най-малко с две оси, чиято основна функция се заключава в теглителната му сила, специално конструирано да тегли, тласка, носи или задвижва специален инвентар, машини или ремаркета, използвани във връзка със селскостопански или горскостопански дейности и при което превозът по шосе на пътници или товари, или тегленето по шосе на превозни средства, предназначени за превоз на пътници или товари, е само второстепенна функция.


4. Държавите-членки, след консултации с Комисията, могат да се отклоняват, ако това бъде указано върху свидетелствата за управление, от скоростите по второто и третото тире на параграф 3, но при условие, че установят по-ниски скорости.


5. По отношение на подкатегория А1 държавите-членки могат да установяват допълнителни ограничения.


6. Със съгласието на Комисията държавите-членки могат да изключват от приложното поле на настоящия член някои специални видове превозни средства със силово задвижване като превозни средства за инвалиди.


Член 4


1. В свидетелството за управление се указват условията, при които водачът има право да шофира.


2. Ако поради физическо увреждане е разрешено управлението само на определени видове превозни средства или приспособени превозни средства, то изпитите за проверка на уменията и поведението по член 7 се провеждат именно на такива превозни средства.


Член 5


1. При издаване на свидетелствата за управление се спазват следните условия:


а) свидетелства за категории C и D се издават само на водачи, които вече имат право да управляват превозни средства от категория В;


б) свидетелства за категории В+Е, С+Е, D+Е се издават само на водачи, които вече имат право да управляват превозни средства съответно от категории В, C и D.


2. Валидността на свидетелствата за управление се определя както следва:


а) свидетелствата за категории С+Е или D+Е важат и за композиции от превозни средства от категории В+Е;


б) свидетелствата за категория С+Е важат и за категория D+Е, ако притежателите им имат право да управляват превозни средства от категория D.


3. За управление на тяхна територия, държавите-членки могат да издават документи, приравнени към свидетелства за управление на:


а) триколки и четириколки със силово задвижване по свидетелство за категория А или А1;

б) леки мотоциклети по свидетелство за категория В


4. Държавите-членки могат, след консултации с Комисията, да разрешават управлението на тяхна територия на:


а) превозни средства от категория D1 (до 16 места плюс мястото на водача и максимално разрешено тегло 3500 килограма, без специално оборудване за превоз на пътници с увреждания) от лица над 21 години, притежаващи свидетелство за управление категория В, получено най-малко две години по-рано, при условие, че превозните средства се използват от организации с нестопанска цел за социални нужди и водачът предоставя услугите си на доброволни начала;


б) превозни средства с максимално разрешено тегло над 3500 килограма от лица над 21 години, притежаващи свидетелство за управление категория В, получено най-малко две години по-рано, при условие, че основното предназначение на превозните средства е да се използват само стационарно в зони за обучение или възстановяване, същите се експлоатират от организации с нестопанска цел за социални нужди и са модифицирани така, че да не могат да превозват повече от девет пътника или товар освен абсолютно необходимия за изпълнение на предназначението им.


Член 6


1. Минималните възрастови условия за издаване на свидетелство за управление са както следва:


а) 16 години:

- за подкатегория А1;

- за подкатегория В1


б) 18 години:


- за категория А, обаче условие за управление на мотоциклети с мощност над 25 кВт или със съотношение мощност/тегло над 0.16 кВт/кг (или мотоциклети с кош, чието съотношение мощност/тегло е над 0.16 кВт/кг) е минимум двегодишен опит в управлението на мотоциклети с по-ниски характеристики по свидетелството за управление категория А; изискването за опит може да отпадне, ако кандидатът е на възраст не по-малко от 21 години и е положил успешно изпит за проверка на уменията и поведението;


- за категории В, В+Е;


- за категории С, С+Е и подкатегории С1, С1+Е, без да се спира действието на разпоредбите за управление на подобни превозни средства съгласно Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно хармонизация на част от социалното законодателство във връзка с шосейния транспорт5;


в) 21 години:

- за категории D и D+Е и подкатегории D1, D1+E, без да се спира действието на разпоредбите за управление на подобни превозни средства съгласно Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета.


2. Държавите-членки могат да се отклонят от възрастовите изисквания, установени за категории А, В и В+Е и да издават съответните свидетелства за управление след навършване на 17 години, с изключение на изискванията за категория А, установени в последното изречение на първото тире от параграф 1, б).


3. Държавите-членки имат право да отказват да признаят за валидни на тяхна територия свидетелства за управление, издадени на водачи, чиято възраст е под 18 години.


Член 7


1. Свидетелства за управление се издават, освен посоченото дотук, само на тези кандидати,


а) които са положили успешно изпит за проверка на способностите и поведението и теоретичен изпит, и които отговорят на медицинските изисквания съгласно разпоредбите на приложение ІІ и приложение ІІІ;


б) които имат обичайно пребиваване на територията на държавата-членка, издаваща свидетелството или представят доказателства, че учат там най-малко от шест месеца.


2. Без да се засяга действието на разпоредбите, приети от Съвета в тази връзка, всяка държава-членка запазва правото си да определя, на базата на национални критерии, срока на валидност на издаваните от нея свидетелства за управление.


3. Държавите-членки имат право, със съгласието на Комисията, да се отклоняват от изискванията съгласно приложение ІІІ, ако въпросното отклонение е съвместимо с развитието на медицинската наука и с принципите, установени в същото приложение.


4. Без да се засяга действието на националното наказателно и полицейско законодателство, държавите-членки могат, след консултации с Комисията, при издаване на свидетелства за управление да прилагат националната си уредба по въпроси извън посочените в настоящата директива.


5. Никой не може да притежава свидетелство за управление от повече от една държава-членка.


>M3

Член 7а

1. Определя се подразделение на хармонизираните кодове на Общността, посочени в приложения I и Ia, в съответствие с процедурата, предвидена в член 7б, в частност кодове 04, 05, 44 и 55.

Тази процедура се следва при определяне, дали използването на някои подраздели на хармонизираните кодове на Общността трябва при необходимост да станат задължителни.

2. Измененията, които са необходими за привеждане в съответствие на частите от приложения I и Ia, които се отнасят до хармонизираните кодове и приложения II и III към научно-техническия прогрес, се приемат в съответствие с процедурите, предвидени в член 7б.


>M6

Член 7б

1. Комисията се подпомага от комитет за свидетелствата за правоуправление на МПС, наричан по-долу „комитет“.

2. При позоваване на настоящия член се прилагат разпоредбите на членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО (Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решение. Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3. Комитетът приема свой процедурен правилник.


Член 8


1. В случай, че притежател на валидно национално свидетелство за управление, издадено от държава-членка, установи обичайното си пребиваване в друга държава-членка, същият може да поиска смяна на свидетелството с равностойно такова; като при необходимост проверка на валидността на представеното за смяна свидетелство се прави от държавата-членка, която извършва смяната.


2. При спазване на принципа на териториално действие на наказателното и полицейското законодателство, държавата-членка по обичайно пребиваване може да прилага своята национална уредба относно ограничаване, временно отнемане, отнемане или анулиране на правото на управление на притежател на свидетелство за управление, издадено от друга държава-членка и при необходимост да смени свидетелството за управление именно с такава цел.


3. Извършващата смяната държава-членка връща старото свидетелство за управление на органите на издалата го държава-членка, като посочва причините за смяната.


4. Всяка държава-членка има право да откаже да признае валидността на свидетелство за управление, издадено от друга държава-членка на лице, спрямо което на територията на втората държава-членка е приложена някоя от мерките, предвидени в параграф 2.


По същия начин всяка държава-членка има право да откаже издаването на свидетелство за управление на кандидат, спрямо когото подобна мярка е наложена в друга държава-членка.


5. Подмяна на свидетелство за управление, което например е било изгубено или откраднато, може да се направи при компетентните органи на държавата по обичайно пребиваване на притежателя; тези органи извършват подмяната на база информацията, с която разполагат или, ако случаят го изисква, на база доказателства от компетентните власти на държавата-членка, която е издала оригиналното свидетелство.


6. В случай, че държава-членка извърши смяна на издадено от трета страна свидетелство за управление със свидетелство за управление по образец на Общността, тази смяна се вписва в последното заедно с всички подновявания и подмени впоследствие.


Такава смяна можа да бъде направена само ако издаденото от трета държава свидетелство за управление бъде предадено на компетентните органи на държавата-членка, която извършва смяната. В случай, че притежателят на такова свидетелство се прехвърли на обичайно пребиваване в друга държава-членка, последната не е длъжна да прилага член 1, параграф 2.


Член 9


По смисъла на настоящата директива "обичайно" пребиваване означава мястото, където дадено лице обикновено живее, тоест повече от 185 дни през календарна година, поради лични или трудови връзки или, ако лицето няма трудови връзки, поради лични връзки, които сочат тясна обвързаност на лицето с мястото, където то живее.


Въпреки това, за обичайно пребиваване на лице, чиито трудови връзки са на различно място от личните му връзки и което вследствие на това последователно пребивава на различни места в две или повече държави-членки, се счита мястото, където са личните му връзки, ако лицето редовно се връща там. Спазването на последното условие не е необходимо, ако лицето пребивава в дадена държава-членка за изпълнение на задача с определена продължителност. Следването в университет или друго учебно заведение не се счита за смяна на обичайното пребиваване.


Член 10


Със съгласието на Комисията държавите-членки приравняват категориите по свидетелствата, издавани преди влизането в сила на настоящата директива, с категориите, дефинирани в член 3.


Със съгласието на Комисията, държавите-членки могат да внасят в своите национални законодателства промени, необходими за изпълнение на разпоредбите на член 8, параграфи 4, 5 и 6.


Член 11


Пет години след влизане в сила на настоящата директива, Съветът, по предложение на Комисията, прави преглед на националните разпоредби относно факултативните подкатегории, въведени в съответствие с член 3, с оглед евентуалната им хармонизация или премахване.


Член 12


1. След консултации с Комисията, държавите-членки, преди 1 юли 1994 г., приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби с цел прилагане на настоящата директива считано от 1 юли 1996 г..


2. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.


3. Държавите-членки се помагат взаимно при прилагането на настоящата директива и при необходимост разменят информация относно регистрираните от тях свидетелства.


Член 13


Директива 80/1263/ЕИО се отменя, считано от 1 юли 1996 г.


Член 14


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел, на 29 юли 1991 г.


За Съвета

Председател:

H. VAN DEN BROEK


ПРИЛОЖЕНИЕ І


РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩНОСТНИЯ ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ


1. Цветът на общностния образец на свидетелство за управление е розов, а пълните му размери са:

- височина: 106 мм;

- ширина: 222 мм.


2. Свидетелството се състои от шест страници:

страница 1 съдържа:

- отличителния знак на държавата-членка, която издава свидетелството;

- името на държавата-членка, която издава свидетелството (незадължително);

>M7

— отличителният знак на държавата-членка, издаваща свидетелството за управление, като тези знаци са, както следва:


В: Белгия

BG: България

CZ: Чешката република

DK: Дания

D: Германия

EST: Естония

GR: Гърция

E: Испания

F: Франция

IRL: Ирландия

I: Италия

CY: Кипър

LV: Латвия

LT: Литва

L: Люксембург

H: Унгария

M: Малта

NL: Нидерландия

A: Австрия

PL: Полша

P: Португалия

RO: Румъния

SLO: Словения

SK: Словакия

FIN: Финландия

S: Швеция

UK: Обединеното кралство.


- думите "СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ", изписани с едър шрифт на езика или езиците на държавата-членка, която издава свидетелството; на подходяща разредка под тях същите думи се изписват с малък шрифт на останалите езици на Европейските общности;

- думите "Образец ЕВРОПЕЙСКИ ОБЩНОСТИ", изписани на езика или езиците на държавата-членка, която издава свидетелството;


страница 2 съдържа:

1. фамилното име на притежателя;

2. името и презимето на притежателя;

3. датата и мястото на раждане на притежателя;

4. наименование на компетентния орган, който издава свидетелството (включително място и дата на издаване и печат на органа);


5. номера на свидетелството;

6. снимка на притежателя;

7. подпис на притежателя;

8. постоянен адрес или пощенски код (незадължително);


страници 3 и 4 съдържат:

(под)категориите превозни средства, дата на издаване на свидетелството за съответната (под)категория и допълнителна информация или ограничения за съответната (под)категория под формата на кодови означения.

Подкатегориите, които не са уредени в националното законодателство на дадена държава-членка, могат да бъдат пропуснати в свидетелствата за управление, издавани от тази държава-членка.

Използваните на стр. 4 кодови означения са както следва:


>M4

- кодове 1 до 99: хармонизирани кодове на Общността

ВОДАЧ (Медицински причини)


01. Корекция и/или защита на зрението

01.01. Очила

01.02. Контактна/и леща/и

01.03. Защитно стъкло

01.04. Матова леща

01.05. Очна превръзка

01.06. Очила или контактни лещи

02. Слухов/комуникативен апарат

02.01. Слухов апарат за едното ухо

02.02. Слухов апарат за двете уши

03. Протеза/Коригиращ апарат за крайници

03.01. Протеза/Коригиращ апарат за горни крайници

03.02. Протеза/Коригиращ апарат за долни крайници

05. За ограничено ползване (задължително използване на допълнителен код при подлежащо на ограничения управление по медицински причини)

05.01. С ограничение за пътуване само през деня (например: един час след изгрев слънце и един час преди залез слънце)

05.02. С ограничение за пътуване само в радиус от … км от местоживеенето на притежателя на свидетелството за управление на МПС или само в рамките на град/област…

05.03. Управление без пътници

05.04. С ограничение за пътуване със скорост, не по-голяма от …. км/час

05.05. С разрешение за управление на МПС само с придружител, притежаващ свидетелство за управление на МПС

05.06. Без ремарке

05.07. Без право на управление по магистрали

05.08. Без алкохол в кръвта


ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

10. Модифицирана предавателна кутия

10.01. Ръчна предавателна кутия

>M9

10.02. Превозни средства без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категория А или А1)

>M4

10.03. Електронна предавателна кутия

10.04. Приспособен скоростен лост

10.05. Без вторична предавателна кутия

15. Модифициран съединител

15.01. Приспособен педал на съединителя

15.02. Ръчен съединител

15.03. Автоматичен съединител

15.04. Секциониране пред педала на съединителя/прегънат настрани/отделен педал на съединителя

20. Модифицирани спирачни системи

20.01. Приспособен спирачен педал

20.02. Удължен спирачен педал

20.03. Спирачен педал, приспособен за ляв крак

20.04. Вертикален спирачен педал

20.05. Наклонен спирачен педал

20.06. Ръчна (приспособена крачна) спирачка

20.07. Максимално използване на усилена крачна спирачка

20.08. Максимално използване на аварийна спирачка, вградена в крачната спирачка

20.09. Приспособена ръчна спирачка

20.10. Електрическа ръчна спирачка

20.11. (Приспособена) крачна ръчна спирачка

20.12. Секциониране пред спирачния педал/прегънат настрани/отделен спирачен педал

20.13. Спирачка, задействана с коляно

20.14. Електрическа крачна спирачка

25. Модифицирани ускорителни системи

25.01. Приспособен педал за подаване на газ

25.02. Вертикален педал за подаване на газ

25.03. Наклонен педал за подаване на газ

25.04. Лост за ръчно подаване на газ

25.05. Лост за подаване на газ с коляно

25.06. Сервопедал за подаване на газ (електронен, пневматичен и т.н.)

25.07. Педал за подаване на газ отляво на спирачния педал

25.08. Педал за подаване на газ отляво

25.09. Секциониране пред педала за подаване на газ/прегънат настрани/отделен педал за подаване на газ

30. Модифицирани комбинирани спирачни и ускорителни системи

30.01. Успоредни педали

30.02. Педали на едно и също (или почти на едно и също) равнище

30.03. Педал за подаване на газ и спирачка с плъзгач

30.04. Педал за подаване на газ и спирачка с плъзгач и коригиращ апарат

30.05. Прегънати настрани/отделени спирачен педал и педал за подаване на газ

30.06. Повдигнат под

30.07. Секциониране от страната на спирачния педал

30.08. Секциониране за протеза от страната на спирачния педал

30.09. Секциониране пред спирачния педал и педала за подаване на газ

30.10. Опора за крак/пета

30.11. Електрически спирачен и педал за подаване на газ

35. Модифицирано контролно табло (Ключове за светлини, чистачки/устройство за пръскане на течност на предно стъкло, клаксон, мигачи и др.)

35.01. Контролни уреди, които се задействат без отрицателно влияние върху кормилното и общото управление

35.02. Контролни уреди, които се задействат без изпускане на волана и принадлежностите (бутон, вилка и др.)

35.03. Контролни уреди, които се задействат с лява ръка без изпускане на волана и принадлежностите (бутон, вилка и др.)

35.04. Контролни уреди, които се задействат с дясна ръка без изпускане на волана и принадлежностите (бутон, вилка и др.)

35.05. Контролни уреди, които се задействат без изпускане на волана и принадлежностите (бутон, вилка и др.) и комбинирани ускорителни и спирачни механизми

40. Модифицирано кормилно управление

40.01. Стандартно кормилно управление

40.02. Усилено кормилно управление

40.03. Кормилно управление със система за заден ход

40.04. Удължена кормилна колона

40.05. Приспособен волан (уширено и/или удебелено сечение на волана, намален диаметър на волана и др.)

40.06. Наклонен волан

40.07. Вертикален волан

40.08. Хоризонтален волан

40.09. Крачно управление

40.10. Алтернативно приспособено кормилно управление (ръчка и др.)

40.11. Топка на волана

40.12. Ръчна ортеза на волана

40.13. С коригираща шина

42. Модифицирани огледала за обратно виждане

42.01. Външно (ляво или) дясно огледало за обратно виждане

42.02. Външно огледало за обратно виждане върху предния калник

42.03. Допълнително вътрешно огледало за обратно виждане, позволяващо следене на пътното движение

42.04. Панорамно вътрешно огледало за обратно виждане

42.05. Огледало за мъртвата точка при обратно виждане

42.06. Електрическо/и външно/и огледало/а за обратно виждане

43. Модифицирана седалка на водача

43.01. Седалка на водача, осигуряваща добра видимост и разположена на нормално разстояние от волана и педалите

43.02. Седалка на водача, приспособена към формата на тялото

43.03. Седалка на водача със странични подпори за добра стабилност в седнало положение

43.04. Седалка на водача с подлакътник

43.05. Удължаване на хода на приплъзване на седалката на водача

43.06. Приспособяване на предпазните колани

43.07. Предпазни колани тип хомот

44. Модификации на мотоциклети (задължително използване на допълнителен код)

44.01. Единична спирачка

44.02. (Приспособена) ръчна спирачка (на предното колело)

44.03. (Приспособена) крачна спирачка (на задното колело)

44.04. (Приспособена) ръчка за подаване на газ

44.05. (Приспособена) ръчна скоростна кутия и ръчен съединител

44.06. (Приспособено/и) огледало/а за обратно виждане

44.07. (Приспособени) командни устройства (мигачи, стопове,…)

44.08. Височина на седалката, позволяваща на водача в седнало положение да стига до земята с двата крака едновременно

45. Само мотоциклет с кош

50. С ограничена правоспособност за управление на МПС на точно определено превозно средство/номер на шаси (идентификационен номер на превозното средство, ИНПС)

51. С ограничена правоспособност за управление на МПС на точно определено превозно средство/регистрационна табела (регистрационен номер на превозното средство, РНПС)


АДМИНИСТРАТИВНИ ВЪПРОСИ


70. Подмяна на свидетелство за управление на МПС № …, издадено от … (отличителен знак на ЕС/ООН в случай на трета страна; например 70.0123456789.NL)

71. Дубликат на свидетелство за управление на МПС № …, издадено от … (отличителен знак на ЕС/ООН в случай на трета страна; например 71. 987654321.HR)

72. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория А с работен обем на двигателя, не по-малък от 125 см3 и максимална мощност, не по-повече от 11 кВ (A1)

73. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория B от типа на триколесно или четириколесно моторно превозно средство от подкатегория (В1)

74. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория С, чиято допустима максимална маса е не по-малка от 7 500 кг (С1)

75. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория D с не повече от 16 места за сядане без мястото на водача (D1)

76. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория С, чиято допустима максимална маса не надвишава 7 500 кг (С1), с ремарке, чиято допустимамаксимална маса надвишава 750 кг при условие че допустимата максимална маса на състава не трябва да надвишава 12 000 кг и допустимата максимална маса на ремаркето не трябва да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство (C1+E)

77. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория D с не повече от 16 места за сядане, без мястото на водача (D1), с ремарке, чиято допустима максимална маса надвишава 750 кг при условие че: а) допустимата максимална маса на така образувания състав не надвишава 12 000 кг и че допустимата максимална, маса на ремаркето не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство; и б) ремаркето не се използва за превоз на пътници (D1+E)

>M9

78. Важи единствено за превозни средства без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категория А или А1)

>M4

79. (…) С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства, които отговарят на посочените в скоби спецификации в контекста на прилагането на член 10, параграф 1 от директивата


90.01: наляво

90.02: надясно

90.03: ляво

90.04: дясно

90.05: ръка

90.06: крак

90.07: използваем

>M5

95. Водач на превозно средство, притежаващ УПК, отговарящ на задължението за професионална компетентност, както е посочено в член 3 до… (напр., 95. 1.1.2012)


- кодове 100 и над 100: национални кодове, валидни само за управление на територията на държавата, издала свидетелството Датата на първоначално издаване на свидетелството за всяка категория се пренася на трета страница в случай на последваща подмяна или смяна на свидетелството;


страница 5 може да съдържа информация като:


- времето, през което свидетелството за управление е било временно отнето;

- сериозни нарушения, извършени на територията на държавата по обичайно пребиваване и отчитани от системата за наблюдение на шофьорите, която е установена в същата тази държава; страница 6 съдържа:

- права, чието действие е ограничено на територията на държавата, предоставила ги на основание приравняване или права за категории превозни средства, които не са предмет на настоящата директива (включително дати на издаване и срокове на валидност);

- място, предвидено за (незадължителни) вписвания на промени в пребиваването на притежателя


3. Всички вписвания, освен тези на страница 1, се правят на езика (езиците) на държавата-членка издала свидетелството.


В случай, че държавата-членка желае да направи тези вписвания на национален език, различен от следните езици: датски, нидерландски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, държавата съставя двуезичен вариант на свидетелството, използвайки някои от горните езици, без ущърб на останалите разпоредби на настоящото приложение.


4. В случай, че притежател на издадено от държава-членка свидетелство за управление се установи на обичайно пребиваване в друга държава-членка, последната може да указва:

- промяна (промени) на пребиваването на страница 6;

- данни от особена важност за административни цели, като сериозни нарушения, извършени на нейна територия, на страница 5, при условие, че същата вписва тази информация и в издаваните от нея свидетелства, и ако има място за тази цел.


Като изключение от точка 2 на настоящото приложение, за издаваните от Обединеното кралство свидетелства за управление няма да е задължителна снимка на притежателя за срок до десет години от дата на влизане в сила на настоящата директива.ОБРАЗЕЦ НА ОБЩНОСТНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ОБЩНОСТНО СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ — БЕЛГИЙСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА

УПРАВЛЕНИЕ

(за информация)

ПРИЛОЖЕНИЕ Iа


РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАЗЕЦА НА ОБЩНОСТТА ЗА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС


(Алтернатива на образеца в приложение I)


1. Физическите характеристики на картата на образеца на Общността за свидетелство за управление на МПС е в съответствие с ISO 7810 иISO 7816-1.

Методите за проверка на характеристиките на свидетелствата за управление на МПС с цел потвърждаване на съответствието им с международните стандарти са в съответствие с ISO 10373.

2. Свидетелството има две страни.

Страница 1 съдържа:

а) думите „Свидетелство за управление на МПС“, изписани с главни букви на езика или езиците на държавата-членка, издаваща свидетелството;

б) името на държавата-членка, издаваща свидетелството (по избор);

>M7

в) отличителният знак на държавата-членка, издаваща свидетелството за управление, като тези знаци са, както следва:


В: Белгия

BG: България

CZ: Чешката република

DK: Дания

D: Германия

EST: Естония

GR: Гърция

E: Испания

F: Франция

IRL: Ирландия

I: Италия

CY: Кипър

LV: Латвия

LT: Литва

L: Люксембург

H: Унгария

M: Малта

NL: Нидерландия

A: Австрия

PL: Полша

P: Португалия

RO: Румъния

SLO: Словения

SK: Словакия

FIN: Финландия

S: Швеция

UK: Обединеното кралство.

>M2

г) специфична за издаденото свидетелство информация, която е номерирана, както следва:

1. фамилия на притежателя;

2. име на притежателя;

3. дата и място на раждане;

4. а) дата на издаване на свидетелството;

б) дата на валидност на свидетелството или тире, ако свидетелството е безсрочно;

в) име на издаващия орган (може да бъде отпечатано на страница 2);

г) номер за административни цели, различен от този по заглавие5 (по избор);

5. номер на свидетелството;

6. снимка на притежателя;

7. подпис на притежателя;

8. място на постоянно пребиваване или пощенски адрес (по избор);

9. (под)категория/и моторно/и превозно/и средство/а, които притежателят има право да управлява (националните категории се отпечатват с различен шрифт от този на хармонизираните категории);

>M7

д) думите „модел на Европейските общности“ на езика(езиците) на държавата-членка, издаваща свидетелството за управление, и думите „Свидетелство за управление на МПС“ на другите езици на Общността, отпечатани в розово, които оформят фона на свидетелството за управление:


Свидетелство за управление на МПС


Permiso de Conduccion

Ridicsky prukaz

Korekort

Fuhrerschein

Juhiluba

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadunas Tiomana

Patente di guida

Vaditaja aplieciba

Vairuotojo pazymejimas

Vezetoi engedely

Licenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Conducao

Permis de conducere

Vodicsky preukaz

Voznisko dovoljenje

Ajokortti

Korkort;

>M2


е) цветови препоръки:

— синьо: рефлексно синьо по цветовата палитра „Пантон“ (Pantone)

— жълто: жълто по цветовата палитра „Пантон“ (Pantone)


Страница 2 съдържа:

а) 9. (под)категория/и моторни превозни средства, които притежателят има право да управлява (националните категории са отпечатани с различен шрифт от този на хармонизираните категории);

10. дата на първо издаване за всяка (под)категория (тази дата трябва да се повтори на новото свидетелство в случай на последваща подмяна или замяна);

11. срок на валидност за всяка (под)категория;

12. допълнителна информация/ограничение/я под формата на кодове срещу съответната (под)категория.


Кодовете са следните:

>M4

- кодове 1 до 99: хармонизирани кодове на Общността


ВОДАЧ (Медицински причини)

01. Корекция и/или защита на зрението

01.01. Очила

01.02. Контактна/и леща/и

01.03. Защитно стъкло

01.04. Матова леща

01.05. Очна превръзка

01.06. Очила или контактни лещи

02. Слухов/комуникативен апарат

02.01. Слухов апарат за едното ухо

02.02. Слухов апарат за двете уши

03. Протеза/Коригиращ апарат за крайници

03.01. Протеза/Коригиращ апарат за горни крайници

03.02. Протеза/Коригиращ апарат за долни крайници

05. За ограничено ползване (задължително използване на допълнителен код при подлежащо на ограничения управление по медицински причини)

05.01. С ограничение за пътуване само през деня (например: един час след изгрев слънце и един час преди залез слънце)

05.02. С ограничение за пътуване само в радиус от … км от местоживеенето на притежателя на свидетелството за управление на МПС или само в рамките на град/област…

05.03. Управление без пътници

05.04. С ограничение за пътуване със скорост, не по-голяма от …. км/час

05.05. С разрешение за управление на МПС само с придружител,притежаващ свидетелство за управлениена МПС

05.06. Без ремарке

05.07. Без право на управление по магистрали

05.08. Без алкохол в кръвта

>M2


ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО


10. Модифицирана предавателна кутия

10.01. Ръчна предавателна кутия

>M9

10.02. Превозни средства без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категория А или А1)

>M4

10.03. Електронна предавателна кутия

10.04. Приспособен скоростен лост

10.05. Без вторична предавателна кутия

15. Модифициран съединител

15.01. Приспособен педал на съединителя

15.02. Ръчен съединител

15.03. Автоматичен съединител

15.04. Секциониране пред педала на съединителя/прегънат настрани/отделен педал на съединителя

20. Модифицирани спирачни системи

20.01. Приспособен спирачен педал

20.02. Удължен спирачен педал

20.03. Спирачен педал, приспособен за ляв крак

20.04. Вертикален спирачен педал

20.05. Наклонен спирачен педал

20.06. Ръчна (приспособена крачна) спирачка

20.07. Максимално използване на усилена крачна спирачка

20.08. Максимално използване на аварийна спирачка, вградена в крачната спирачка

20.09. Приспособена ръчна спирачка

20.10. Електрическа ръчна спирачка

20.11. (Приспособена) крачна ръчна спирачка

20.12. Секциониране пред спирачния педал/прегънат настрани/отделен спирачен педал

20.13. Спирачка, задействана с коляно

20.14. Електрическа крачна спирачка

25. Модифицирани ускорителни системи

25.01. Приспособен педал за подаване на газ

25.02. Вертикален педал за подаване на газ

25.03. Наклонен педал за подаване на газ

25.04. Лост за ръчно подаване на газ

25.05. Лост за подаване на газ с коляно

25.06. Сервопедал за подаване на газ (електронен, пневматичен и т.н.)

25.07. Педал за подаване на газ отляво на спирачния педал

25.08. Педал за подаване на газ отляво

25.09. Секциониране пред педала за подаване на газ/прегънат настрани/отделен педал за подаване на газ

>M4

30. Модифицирани комбинирани спирачни и ускорителни системи

30.01. Успоредни педали

30.02. Педали на едно и също (или почти на едно и също) равнище

30.03. Педал за подаване на газ и спирачка с плъзгач

30.04. Педал за подаване на газ и спирачка с плъзгач и коригиращ апарат

30.05. Прегънати настрани/отделени спирачен педал и педал за подаване на газ

30.06. Повдигнат под

30.07. Секциониране от страната на спирачния педал

30.08. Секциониране за протеза от страната на спирачния педал

30.09. Секциониране пред спирачния педал и педала за подаване на газ

30.10. Опора за крак/пета

30.11. Електрически спирачен и педал за подаване на газ

35. Модифицирано контролно табло (Ключове за светлини, чистачки/устройство за пръскане на течност на предно стъкло, клаксон, мигачи и др.)

35.01. Контролни уреди, които се задействат без отрицателно влияние върху кормилното и общото управление

35.02. Контролни уреди, които се задействат без изпускане на волана и принадлежностите (бутон, вилка и др.)

35.03. Контролни уреди, които се задействат с лява ръка без изпускане на волана и принадлежностите (бутон, вилка и др.)

35.04. Контролни уреди, които се задействат с дясна ръка без изпускане на волана и принадлежностите (бутон, вилка и др.)

35.05. Контролни уреди, които се задействат без изпускане на волана и принадлежностите (бутон, вилка и др.) и комбинирани ускорителни и спирачни механизми

40. Модифицирано кормилно управление

40.01. Стандартно кормилно управление

40.02. Усилено кормилно управление

40.03. Кормилно управление със система за заден ход

40.04. Удължена кормилна колона

40.05. Приспособен волан (уширено и/или удебелено сечение на волана, намален диаметър на волана и др.)

40.06. Наклонен волан

40.07. Вертикален волан

40.08. Хоризонтален волан

40.09. Крачно управление

40.10. Алтернативно приспособено кормилно управление (ръчка и др.)

40.11. Топка на волана

40.12. Ръчна ортеза на волана

>M4

40.13. С коригираща шина

42. Модифицирани огледала за обратно виждане

42.01. Външно (ляво или) дясно огледало за обратно виждане

42.02. Външно огледало за обратно виждане върху предния калник

42.03. Допълнително вътрешно огледало за обратно виждане, позволяващо следене на пътното движение

42.04. Панорамно вътрешно огледало за обратно виждане

42.05. Огледало за мъртвата точка при обратно виждане

42.06. Електрическо/и външно/и огледало/а за обратно виждане

43. Модифицирана седалка на водача

43.01. Седалка на водача, осигуряваща добра видимост и разположена на нормално разстояние от волана и педалите

43.02. Седалка на водача, приспособена към формата на тялото

43.03. Седалка на водача със странични подпори за добра стабилност в седнало положение

43.04. Седалка на водача с подлакътник

43.05. Удължаване на хода на приплъзване на седалката на водача

43.06. Приспособяване на предпазните колани

43.07. Предпазни колани тип хомот

44. Модификации на мотоциклети (задължително използване на допълнителен код)

44.01. Единична спирачка

44.02. (Приспособена) ръчна спирачка (на предното колело)

44.03. (Приспособена) крачна спирачка (на задното колело)

44.04. (Приспособена) ръчка за подаване на газ

44.05. (Приспособена) ръчна скоростна кутия и ръчен съединител

44.06. (Приспособено/и) огледало/а за обратно виждане

44.07. (Приспособени) командни устройства (мигачи, стопове,…)

44.08. Височина на седалката, позволяваща на водача в седнало положение да стига до земята с двата крака едновременно

45. Само мотоциклет с кош

50. С ограничена правоспособност за управление на МПС на точно определено превозно средство/номер на шаси (идентификационен номер на превозното средство, ИНПС)

51. С ограничена правоспособност за управление на МПС на точно определено превозно средство/регистрационна табела (регистрационен номер на превозното средство, РНПС)


АДМИНИСТРАТИВНИ ВЪПРОСИ

70. Подмяна на свидетелство за управление на МПС № …, издадено от … (отличителен знак на ЕС/ООН в случай на трета страна; например 70.0123456789.NL)

71. Дубликат на свидетелство за управление на МПС № …, издадено от … (отличителен знак на ЕС/ООН в случай на трета страна; например 71. 987654321.HR)

72. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория А с работен обем на двигателя, не по-малък от 125 см3 и максимална мощност, не по-повече от 11 кВ (A1)

73. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория B от типа на триколесно или четириколесно моторно превозно средство от подкатегория (В1)

74. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория С, чиято допустима максимална маса е не по-малка от 7 500 кг (С1)

75. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория D с не повече от 16 места за сядане без мястото на водача (D1)

76. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория С, чиято допустима максимална маса не надвишава 7 500 кг (С1), с ремарке, чиято допустима максимална маса надвишава 750 кг при условие че допустимата максимална маса на състава не трябва да надвишава 12 000 кг и допустимата максимална маса на ремаркето не трябва да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство (C1+E)

77. С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства от категория D с не повече от 16 места за сядане, без мястото на водача (D1), с ремарке, чиято допустима максимална маса надвишава 750 кг при условие че: а) допустимата максимална маса на така образувания състав не надвишава 12 000 кг и че допустимата максимална, маса на ремаркето не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство; и б) ремаркето не се използва за превоз на пътници (D1+E)

>M9

78. Важи единствено за превозни средства без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категория А или А1)

>M4

79. (…) С ограничена правоспособност за управление на МПС на превозни средства, които отговарят на посочените в скоби спецификации в контекста на прилагането на член 10, параграф 1 от директивата

90.01: наляво

90.02: надясно

90.03: ляво

90.04: дясно

90.05: ръка

90.06: крак

90.07: използваем

>M5

95. Водач на превозно средство, притежаващ УПК, отговарящ на задължението за професионална компетентност, както е посочено в член 3 до… (напр., 95. 1.1.2012)

— кодове 100 и нагоре: национални кодове, които са валидни само за управление на територията на държавата-членка, издала свидетелството.

Когато даден код важи за всички (под)категории, за които е издадено свидетелството, той може да бъде отпечатан в колони 9, 10 и 11;

13. при изпълнението на предвиденото в параграф 3, буква а) от настоящото приложение трябва да бъде оставено празно място за евентуално вписване от страна на приемащата държава-членка на важна за административното водене на отчет на свидетелството информация;

14. празно място за евентуално вписване от страна на издаващата свидетелството държава-членка на важна за административното водене на отчет на свидетелството или свързана с пътната безопасност информация (по избор). Ако информацията се отнася за някое от определените в настоящото приложение заглавия, тя се предхожда от номера на въпросното заглавие.

С изричното писмено съгласие на притежателя на това място може да се добави информация, която не е свързана с пътната безопасност или административното водене на отчет на свидетелството за управление; това допълнение по никакъв начин не променя използването на модела като свидетелство за управление на моторни превозни средства;

б) обяснение на номерираните точки, които фигурират на страници 1 и 2 на свидетелството (най-малко точки 1, 2, 3, 4, буква а), 4, буква б), 4, буква в), 5, 10, 11 и 12).

>M7

Ако държава-членка желае да състави тези данни на национален език, който е различен от един от следните езици: български, испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински или шведски, то тя трябва да подготви двуезична версия на свидетелството за управление, като използва един от гореспоменатите езици, без да се нарушават другите разпоредби на настоящото приложение.

>M2

в) върху модела на Общността за свидетелство се оставя място за евентуално въвеждане на микрочип или подобно компютърно устройство.

3. Специални разпоредби

а) когато обичайното място на пребиваване на притежателя на свидетелството, издадено от държава-членка в съответствие с настоящото приложение, е в друга държава-членка, тази държава-членка може да вписва в свидетелството такава информация, каквато е необходима за неговото администриране, при условие че вписва този вид информация в свидетелствата, които издава, и че остава достатъчно място за целта;

б) след консултации с Комисията държавите-членки могат да добавят цветове или маркировки, като баркодове, национални символи и отличителни белези за сигурност, без да се нарушават останалите разпоредби на настоящото приложение.

В контекста на взаимното признаване на свидетелства, баркодът не може да съдържа друга информация, освен тази, която вече може да се прочете върху свидетелството за управление на моторни превозни средства или, която е от съществено значение за процеса на издаване на свидетелства.


ПРИЛОЖЕНИЕ II


I. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА МПС


Държавите-членки предприемат необходимите мерки, които да гарантират, че кандидатите за свидетелство за управление на МПС притежават необходимите знания и умения и показват необходимото поведение за управление на моторно превозно средство. Въведените за тази цел изпити трябва да се състоят от:

— теоретичен изпит, а след това

— изпит за проверка на умения и поведение. По-долу са посочени условията за провеждане на тези изпити.

А. ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ


1. Форма

Избраната форма трябва да доказва, че кандидатът притежава необходимите познания по изброените в точка 2 до 4 въпроси. Всеки кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС в дадена категория, който е преминал теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС в друга категория, може да бъде освободен от общите разпоредби на точки 2 до 4.

2. Съдържание на теоретичния изпит за всички категории превозни средства.

2.1. По всяка от изброените по-долу точки трябва да бъдат зададени въпроси, като съдържанието и формата на въпросите е по преценка на всяка държава-членка:

2.1.1. Правила за движение по пътищата:

— особено по отношение на пътни знаци, маркировки и сигнализация, предимства и ограничения на скоростта;

2.1.2. Водач:

— значение на бдителността и отношението към другите участници в движението,

— възприятие, преценка и вземане на решение, особено скорост на реагиране, както и промени в поведението при управление под въздействие на алкохол, наркотици и лекарствени продукти, душевно състояние и умора.

2.1.3. Път:

— най-важните принципи по отношение на спазването на безопасна дистанция между превозните средства, дистанция за безопасно спиране и стабилност при различни метеорологични и пътни условия,

— рискови фактори при управление, свързани с различни пътни условия, по-специално при промяна на условията, в зависимост от метеорологичните условия и периода на денонощието,

— характеристики на различните видове пътища и свързаните с тях законови изисквания, ЎM9 — безопасно управление при преминаване през тунели;

ЎM4 2.1.4. Други участници в движението:

— специфични рискови фактори, свързани с липсата на опит на другите участници в движението и най-уязвимите категории участници, като деца, пешеходци, велосипедисти и хора с ограничена подвижност,

— рискове, свързани с движението и управлението на различни видове превозни средства и различното зрително поле на водачите;

2.1.5. Общи правила и норми и разни:

— правила за административните документи, които се изискват за използване на моторни превозни средства,

— общи правила за поведението на водача в случай на пътно- транспортно произшествие (поставяне на предупредителни знаци и включване на аварийни светлини) и мерките, които той може да предприеме за оказване на помощ, при необходимост, на пострадалите при пътно-транспортно произшествие,

— фактори за безопасност, свързани с моторното превозно средство и превозвания товар и пътници;

2.1.6. Предпазни мерки, които са необходими при слизане от превозното средство;

2.1.7. Механични аспекти, които имат отношение към безопасността на пътя; кандидатите трябва да могат да установяват най- обичайните дефекти, по-специално в системите за кормилно управление, окачването и спирачната система, гуми, светлини и мигачи, отражатели, огледала за обратно виждане, предно стъкло и чистачки, системата за отвеждане на отработени газове, предпазни колани и устройството за звуково предупреждение;

2.1.8. Оборудване за безопасност на превозното средства, по- специално използване на предпазни колани, облегалки за глава и детски седалки;

2.1.9. Правила за използване на моторното превозно средство във връзка с околната среда (подходящо използване на клаксони, умерен разход на гориво, ограничаване на замърсяващите емисии и др.).

3. Специфични разпоредби за категории А и А1

3.1. Задължителна проверка на общите знания за:

3.1.1. Използване на предпазна екипировка, като ръкавици, ботуши, облекло и предпазна каска;

3.1.2. Видимост на мотоциклетистите за другите участници в движението;

3.1.3. Рискови фактори, свързани с различни пътни условия, както е посочено по-горе, с допълнително внимание върху хлъзгави участъци, като капаци на отводнителни шахти, пътни маркировки, като линии и стрелки, трамвайни релси;

3.1.4. Механични аспекти, които имат отношение към безопасността на пътя, както е посочено по-горе, с допълнително внимание върху ключа за аварийно спиране, равнищата на маслото и веригата.


4. Специфични разпоредби за категории С, С+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 и D1+E

4.1. Задължителна проверка на общите знания за:

4.1.1. Правилата за часовете на шофиране и интервалите за почивка, определени от Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВL L 370, 31.12.1985 г., сгр. 1.); използване на уреди за регистриране на движението, съгласно определението в Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета (ОВL L 370, 31.12.1985 г., сгр. 8.),

4.1.2. Правила за съответния тип транспорт: товарен или пътнически;

4.1.3. Документи на моторното превозно средство и транспортни документи, които се изискват за национален и международен превоз на товари и пътници;

4.1.4. Поведение в случай на пътно-транспортно произшествие; знания за мерките, които следва да се предприемат след настъпване на произшествие или сходно събитие, включително спешно действие, като евакуация на пътници и основни познания за оказване на първа помощ;

4.1.5. Предпазни мерки при демонтаж и смяна на колела;

4.1.6. Правила за теглата и габаритите на превозното средство; правила за ограничители на скоростта;

4.1.7. Ограничено зрително поле, произтичащо от характеристиките на превозните средства;

4.1.8. Разчитане на пътна карта, планиране на маршрут, включително използване на електронни навигационни системи (не е задължително);

4.1.9. Фактори за безопасност, свързани с товарене на превозното средство: контролиране на товара (подреждане и закрепване), трудности при различните видове товари (например течности, висящи товари и др.), товарене и разтоварване на стоки и използване на товарни съоръжения (само категории C, C+E, C1, C1+E);

4.1.10. Отговорността на водача по отношение на превоза на пътници; удобство и безопасност на пътниците; превоз на деца; необходими проверки преди потегляне; всички видове автобуси трябва да бъдат част от теоретичния тест (автобуси за обществен транспорт, автобуси със специални габарити и др.) (само категории D, D+E, D1, D1+E).

4.2. Задължителна проверка на общите знания за следните допълнителни разпоредби, касаещи категории C, C+E, D и D+E:

4.2.1. Принципи на конструкцията и функционирането на: двигатели с вътрешно горене, течности (например моторно масло, охлаждаща течност, течност за чистачки), горивна система, електрическа система, запалителна система, трансмисионна система (съединител, скоростна кутия и др.);

4.2.2. Защита чрез смазване и антифриз;

4.2.3. Принципи на конструкция, монтаж, правилно използване и грижа за гумите;

4.2.4. Принципи на типовете, експлоатацията, основните части, свързването, използването и ежедневната поддръжка на спирачното оборудване и регулаторите на скоростта и използване на спирачки с антиблокираща система (ABS);

4.2.5. Принципи на типовете, експлоатацията, основните части, свързването, използването и ежедневната поддръжка на съединителните системи (само категории C+E, D+E);

4.2.6. Методи за установяване на причините за повреди;

4.2.7. Профилактична поддръжка на превозните средства и необходими текущи ремонти;

4.2.8. Отговорността на водача по отношение на получаването, превоза и доставката на стоки в съответствие с договорените условия (само категории C, C+E).


Б. ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ

5. Моторно превозно средство и оборудването му

5.1. Управлението на превозно средство с ръчна предавателна кутия подлежи на изпит за проверка на уменията и поведението, който се провежда в превозно средство с ръчна предавателна кутия.

ЎM9 Ако кандидатът издържи изпита за проверка на уменията и поведението си на превозно средство без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категории А и А1), това се отбелязва във всяко свидетелство за управление, издадено въз основа на този изпит. Всяко свидетелство за управление, което съдържа това уточнение, е валидно единствено за управление на моторни превозни средства без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категория А или А1).

„Превозно средство с автоматична скоростна кутия“ означава превозно средство без педал за съединителя (или ръчно задействан лост за категория А или А1).

ЎM4

5.2. Моторните превозни средства, които се използват за проверка на уменията и поведението, трябва да отговарят на посочените по- долу минимални критерии. Държавите-членки могат да предвидят по-строги критерии или да добавят други.

Категория А:

— постепенен достъп (член 6, параграф 1, буква б), първо тире, първо изречение): мотоциклет без кош с работен обем на двигателя не по-малък от 120 см3, който може да достига скорост, не по-малка 100 км/час;

— пряк достъп (член 6, параграф 1, буква б), първо тире, второ изречение): мотоциклет без кош с мощност на двигателя най- малко 35 кВ;

Подкатегория А1: Мотоциклет без кош с работен обем на двигателя, не по-малък от 75 см3;

Категория В: Четириколесно превозно средство от категория В, което може да достига скорост, не по-малка от 100 км/час;

Категория B+E: Състав от пътни превозни средства, състоящ се от теглещо МПС от категория В и ремарке с допустима максимална маса, не по- малка от 1 000 кг, който може да достига скорост не по-малка от 100 км/час и който не попада в категория В; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина, не по-малки от тези на теглещия автомобил; затворената кутия може да бъде с по-малки размери от тези на моторното превозно средство, при условие че видимостта назад е възможна само чрез използване на външните огледала за обратно виждане на моторното превозно средство; общата маса на ремаркето е не по-малко от 800 кг;

Подкатегория В1: Триколесно или четириколесно моторно превозно средство с двигател, което може да достига скорост не по-малко от 60 км/час;

Категория С: Моторно превозно средство от категория С с допустима максимална маса, не по-малка от 12 000 кг и дължина не по-малко от 8 м, ширина не по-малко от 2,40 м и с възможност за достигане на скорост не по-малко от 80 км/час; оборудвано с антиблокираща спирачна уредба (ABS), предавателна кутия с не по-малко от осем предни предавки и контролни уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф), съгласно определението в Регламент (ЕИО) № 3821/85; товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, която е с широчина и височина, не по- малки от тези на кабината; общата маса на моторното превозно средство трябва да бъде не по-малко от 10 000 кг;

Категория C+E: съчленено пътно превозно средство или комбинация от теглещо превозно средство от категория С и ремарке с дължина не по- малко от 7,5 м; както съчлененото превозно средство, така и комбинираното ППС трябва да има допустима максимална маса не по-малко от 20 000 кг, дължина не по-малко от 14 м, ширина не по-малко 2,40 м, да достига скорост, не по-малка от 80 км/час и да са оборудвани с антиблокираща спирачна уредба (ABS), предавателна кутия с най-малко осем предавки за движение на преден ход и оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф), съгласно определението в Регламент (ЕИО) № 3821/85; товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, която е с широчина и височина, не по-малки от тези на кабината на автомобила; общата маса както на съчлененото превозно средство, така и на комбинираното, трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг;

Подкатегория С1: Превозно средство от категория С1 с допустима максимална маса, не по-малка от 4 000 кг, с дължина не по-малко от 5 м и с възможност за достигане на скорост, не по-малка от 80 км/час; оборудвано с антиблокираща спирачна уредба (ABS) и уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф), съгласно определението в Регламент (ЕИО) № 3821/85; товарното отделение се състои от затворена кутия от непрозрачен материал, което е с широчина и височина, не по-малки от тези на кабината;

Подкатегория С1+E: Състав от пътни превозни средства с теглещо превозно средство от категория С1 и ремарке с допустима максимална маса, не по- малка от 1 250 кг; съставът трябва да бъде с дължина не по- малко от осем метра и може да може да достига скорост, не по-малка от 80 км/час; товарното отделение се състои от затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина, не по-малки от тези на кабината; затворената кутия може да бъде и с размери по-малки от тези на кабината, при условие че видимостта в обратна посока е възможна само чрез използване на външните огледала за обратно виждане на моторното превозно средство; общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;

Категория D: Превозно средство от категория D с дължина не по-малко от 10 м, ширина не по-малко от 2,40 м и възможност за достигане на скорост, не по-малка от 80 км/час; оборудвано с антиблокираща спирачна уредба (ABS) и уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф), съгласно определението в Регламент (ЕИО) № 3821/85;

Категория D+E: Състав, състоящ се от теглещо превозно средство от категория D и ремарке с допустима максимална маса, не по-малка от 1 250 кг, ширина не по-малко от 2,40 м и с възможност да достига скорост, не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето се състои от затворена кутия с ширина и височина не по- малко от 2 м; общата маса на ремаркето трябва да бъде не по- малко от 800 кг;

Подкатегория D1: Превозно средство от подкатегория D1 с допустима максимална маса, не по-малка от 4 000 кг, дължина не по-малко от 5 м и с възможност да достига скорост, не по-малка от 80 км/час; оборудвано с антиблокираща спирачна уредба (ABS), уреди за регистриране на данните за движението и работата на екипажите (тахограф), съгласно определението в Регламент (ЕИО) № 3821/85;

Подкатегория D1+E: Състав, състоящ се от теглещо превозно средство от подкатегория D1 и ремарке с допустима максимална маса, не по-малка от 1 250 кг, с възможност да достига скорост, не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето се състои от затворена кутия с ширина и височина не по-малко от 2 м; общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;

Изпитните превозни средства за категории B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 и D1+E, които не са в съответствие с минималните горепосочени критерии, но които са били в употреба на или преди датата, посочена в член 3 от Директива 2008/65/ЕО на Комисията (ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 36.) могат да продължат да бъдат използвани до 30 септември 2013 г. Изискванията относно превозвания товар от тези превозни средства могат да бъдат приложени от държавите- членки до 30 септември 2013 г.

6. Умения и поведение, подлежащи на проверка за категории А и А1 6.1. Подготовка и техническа проверка на моторното превозно средство във връзка с пътната безопасност (ЕО) Кандидатите трябва да покажат способност да се подготвят за безопасно пътуване чрез удовлетворяване на следните изисквания:

6.1.1. Проверка на защитното облекло, като ръкавици, ботуши, облекло и предпазна каска;

6.1.2. Извършване на произволна проверка на състоянието на гумите, спирачната уредба, кормилното управление, бутона за аварийно спиране (ако има такъв), веригата, равнищата на маслото, светлините, отражателите, мигачите и клаксона.

6.2. Специални маневри, които трябва да бъдат проверени във връзка с пътната безопасност

6.2.1. Изправяне на мотоциклета върху и освобождаване от стойката му и придвижване без помощта на двигателя с придвижване отстрани на превозното средство;

6.2.2. Установяване на мотоциклета върху стойката му;

6.2.3. Извършване на най-малко две маневри с ниска скорост, включително слалом; това би трябвало да даде възможност за оценка на способността за боравене със съединителя в комбинация със спирачката, равновесието, посоката на погледа и стойката върху мотоциклета и положението на краката върху стъпенките;

6.2.4. Извършване на най-малко две маневри с висока скорост, от които една на втора или трета предавка със скорост най-малко 30 км/час, и една маневра за избягване на препятствие със скорост най-малко 50 км/час; това би трябвало да даде възможност за оценка на стойката върху мотоциклета, посоката на погледа, равновесието, техниката на кормилно управление и техниката за смяна на предавките; 6.2.5. Спиране: извършват се най-малко две упражнения за спиране, включително аварийно спиране при минимална скорост 50 км/час; това би трябвало да даде възможност за оценка на боравенето с предната и задната спирачка, посоката на погледа и стойката върху мотоциклета. Споменатите в точки 6.2.3. до 6.2.5. специални маневри се прилагат най-късно >M9 до 30 септември 2008 г.


<. 6.3. Поведение при участие в пътното движение Кандидатите трябва да изпълнят всички долу изброени действия в нормални пътни ситуации при пълна безопасност и вземане на всички предпазни мерки:

6.3.1. Потегляне: след паркиране, след спиране в пътното движение; отбиване от пътното платно;

6.3.2. Движение в права посока; разминаване с насрещно движещи се превозни средства, включително на стеснени участъци;

6.3.3. Управление на завои;

6.3.4. Кръстовища: приближаване и пресичане на кръстовища и пътни възли;

6.3.5. Смяна на посоката на движение: леви и десни завои; престрояване;

6.3.6. Включване/излизане от магистрали или подобни (ако има такива): включване в движението от ускорителната лента; напускане от лентата за забавяне на скоростта;

6.3.7. Изпреварване/разминаване: изпреварване на други участници в пътното движение (ако е възможно); движение покрай препятствия, например паркирани автомобили; изпреварване от други участници в пътното движение (ако е подходящо);

6.3.8. Специални характеристики на пътя (ако има такива): кръгови кръстовища; ж.п. прелези; трамвайни/автобусни спирки; пешеходни пътеки; изкачване и спускане по дълги наклони; >M9 тунели; <

6.3.9. Вземане на необходимите предпазни мерки при слизане от превозното средство.


7. Умения и поведение, подлежащи на проверка за категории В, В1 и В+Е

7.1. Подготовка и техническа проверка на превозното средство с оглед на пътната безопасност (ЕО) Кандидатите трябва да покажат способност да се подготвят за безопасно управление чрез изпълнение на следните изисквания:

7.1.1. Регулиране на седалката, при необходимост, за постигане на правилна стойка в седнало положение;

7.1.2. Регулиране на огледалата за гледане назад, предпазните колани и облегалките за глава, ако има такива;

7.1.3. Проверка дали вратите са затворени;

7.1.4. Извършване на произволна проверка на състоянието на гумите, кормилното управление, спирачната уредба, течностите (напр. моторно масло, охлаждаща течност, течност за чистачките), светлините, отражателите, пътепоказателите и клаксона;

7.1.5. Проверка на факторите за безопасност, свързани с товаренето на превозното средство: корпус, обшивка, врати на товарната секция, заключване на кабината, начин на товарене, обезопасяване на товара (само за категория B+E);

7.1.6. Проверка на съединителния механизъм, спирачните и електрически връзки (само за категория B+E);

7.2. Категории В и В1: специални маневри, подлежащи на проверка с оглед на пътната безопасност Проверява се утвърден набор от следните маневри (най-малко две маневри за четирите точки, включително една на заден ход):

7.2.1. Движение на заден ход в права посока или движение на заден ход наляво или надясно покрай ъгъл с придържане в рамките на правилната лента за движение;

7.2.2. Обръщане посоката на движение на превозното средство чрез използване на предавките за преден и заден ход;

7.2.3. Паркиране на превозното средство и напускане на мястото за паркиране (успоредно, косо или перпендикулярно, на преден или на заден ход, на равно място, на наклон нагоре или надолу); 7.2.4. Правилно намаляване на скоростта до пълно спиране; въпреки това, извършването на аварийно спиране не е задължително.

7.3. Категория B+E: специални маневри, подлежащи на проверка с оглед на пътната безопасност

7.3.1. Прикачване или откачане или откачане и повторно прикачване на ремарке към/от моторното превозно средство; маневрата трябва да включва и паркиран до ремаркето влекач (т.е. да не са на една линия);

7.3.2. Движение на заден ход по крива, чиято линия се определя от държавите-членки;

7.3.3. Безопасно паркиране за товарене/разтоварване.

7.4. Поведение на водача при участие в пътното движение Кандидатите трябва да извършат всички долуизброени действия в нормални пътни ситуации при пълна безопасност и вземане на всички предпазни мерки:

7.4.1. Потегляне: след паркиране, след спиране в пътното движение; отбиване от пътното платно;

7.4.2. Движение в права посока; разминаване с насрещно движещи се превозни средства, включително на стеснени участъци;

7.4.3. Управление на завои;

7.4.4. Кръстовища: приближаване и пресичане на кръстовища и пътни възли;

7.4.5. Смяна на посоката на движение: леви и десни завои; престрояване;

7.4.6. Приближаване/излизане от магистрали или подобни (ако има такива): включване от ускорителната лента; напускане от лентата за намаляване на скоростта;

7.4.7. Изпреварване/разминаване: изпреварване на други участници в пътното движение (ако е възможно); управление покрай препятствия, например паркирани автомобили; изпреварване от други участници в пътното движение (ако е подходящо);

7.4.8. Специални характеристики на пътя (ако има такива): кръгови кръстовища, ж.п. прелези; трамвайни/автобусни спирки; пешеходни пътеки; изкачване и спускане по дълги наклони; >M9 тунели;

< 7.4.9. Вземане на необходимите предпазни мерки при слизане от превозното средство.


8. Умения и поведение, подлежащи на проверка за категории C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 и D1+E

8.1. Подготовка и техническа проверка на превозното средство с оглед на пътната безопасност (ЕО) Кандидатите трябва да покажат способност да се подготвят за безопасно управление чрез изпълнение на следните изисквания:

8.1.1. Регулиране на седалката, при необходимост, за постигане на правилна стойка в седнало положение;

8.1.2. Регулиране на огледалата за обратно виждане, предпазните колани и облегалките за глава, ако има такива;

8.1.3. Произволни проверки на състоянието на гумите, кормилното управление, спирачната уредба, светлините, отражателите, пътепоказателите и клаксона;

8.1.4. Проверка на електрическите спирачни и кормилни системи; проверка на състоянието на колелата, болтовете на колелата, калобраните, предното стъкло, прозорците и чистачките, течностите (например моторното масло, охладителната течност, течността за чистачките); проверка и използване на арматурното табло, включително уредите за регистриране на движението, определено в Регламент (ЕИО) № 3821/85; 8.1.5. Проверка на въздушното налягане, въздушните резервоари и окачването;

8.1.6. Проверка на факторите за безопасност, свързани с товаренето на превозното средство: корпус, обшивка, врати на товарната секция, товарен механизъм (ако има такъв), заключване на кабината (ако има такова), начин на товарене, обезопасяване на товара (само за категории C, C+Е, C1, C1+E);

8.1.7. Проверка на съединителния механизъм, спирачните и електрически връзки (само за категории C+E, C1+E, D+E, D1+E); 8.1.9. Способност за вземане на специални мерки за безопасност на превозното средство; контролиране на корпуса, сервизни врати, аварийни изходи, оборудване за първа помощ, пожарогасители и друго оборудване за безопасност (само за категории D, D+E, D1, D1+E);

8.1.9. Разчитане на пътна карта, планиране на маршрут, включително използване на електронни навигационни системи (не е задължително).

8.2. Специални маневри, подлежащи на проверка с оглед на пътната безопасност;

8.2.1. Прикачване или откачане или откачане и повторно прикачване на ремарке към/от моторното превозно средство; маневрата трябва да включва и паркиран до ремаркето влекач (т.е. да не са на една линия) (само за категории C+E, C1+E, D+E, D1+E);

8.2.2. Движение на заден ход по крива, чиято линия се определя от държавите-членки;

8.2.3. Безопасно паркиране за товарене/разтоварване на товарна рампа/ платформа или подобно съоръжение (само за категории C, C+E, C1, C1+E);

8.2.4. Паркиране за безопасно слизане и качване на пътници от автобуса (само за категории D, D+E, D1, D1+E).

8.3. Поведение при участие в пътното движение Кандидатите трябва да извършат всички долуизброени действия в нормални пътни ситуации при пълна безопасност и вземане на всички предпазни мерки:

8.3.1. Потегляне: след паркиране, след спиране в пътното движение; излизане от пътното платно;

8.3.2. Движение в права посока; разминаване с насрещно движещи се превозни средства, включително на стеснени участъци;

8.3.3. Управление в завои;

8.3.4. Кръстовища: приближаване и пресичане на кръстовища и пътни възли;

8.3.5. Смяна на посоката на движение: леви и десни завои; престрояване;

8.3.6. Приближаване/излизане от магистрали или подобни (ако има такива): включване в движението от ускорителната лента; напускане от лентата за намаляване на скоростта;

8.3.7. Изпреварване/разминаване: изпреварване на други участници в пътното движение (ако е възможно); управление покрай препятствия, например паркирани автомобили; изпреварване от други участници в пътното движение (ако е подходящо);

8.3.8. Специални характеристики на пътя (ако има такива): кръстовища с кръгово движение, ж.п. прелези; трамвайни/автобусни спирки; пешеходни пътеки; изкачване и спускане по дълги наклони; >M9 тунели; <

8.3.9. Вземане на необходимите предпазни мерки при слизане от превозното средство.


9. Оценки на изпита за проверка на умения и поведение

9.1. За всяка от гореспоменатите пътни ситуации оценяването трябва да отразява лекотата, с която кандидатът борави с уредите за управление на МПС на превозното средство и проявената способност да шофира при участие в пътното движение в условия на пълна безопасност. Изпитващият трябва да се чувства в безопасност по време на изпита. Грешки при управлението или опасно поведение, което пряко застрашава безопасността на изпитното превозно, пътниците в него или други участници в движението, се наказват чрез неуспешно полагане на изпита, независимо дали се налага намеса от страна на изпитващия или придружаващото лице. Въпреки това, изпитващият има право да реши дали да бъде завършен или не изпитът за проверка на умения и поведение. Изпитващите лица трябва да бъдат обучени правилно да оценяват способността на кандидатите да управляват безопасно.

Работата на изпитващите трябва да се наблюдава и контролира от упълномощен от държавата-членка орган, за да се гарантира правилно и последователно прилагане на оценяването на грешки в съответствие с определените в настоящото приложение стандарти.

9.2. По време на оценяването изпитващите лица обръщат специално внимание на това, дали кандидатът показва предохранително и социално шофьорско поведение. Това би следвало да отразява цялостния стил на шофиране и изпитващият следва да го вземе предвид при цялостното представяне на кандидата. Това включва съобразено и уверено (безопасно) управление при отчитане на пътните и метеорологични условия, останалото пътно движение, интересите на другите на другите участници в движението (особено по-уязвимите) и способност за предвиждане.

9.3. Освен това, изпитващият оценява дали кандидатът:

9.3.1. Контролира превозното средство; като взема предвид: правилното използване на предпазните колани, огледалата за обратно виждане; облегалките за глава; седалката; правилното използване на светлините и друго оборудване; правилно боравене със съединителя, предавателната кутия, педала за газ, спирачната уредба (включително трета спирачна система, ако има такава), кормилното управление; контролиране на превозното средство при различни обстоятелства и при различни скорости; стабилност на пътя; масата, габаритите и характеристиките на превозното средство; теглото и типа на товара (само за категории B+E, C+E, C1, C1+E, D+E, D1+E); удобството на пътниците (само за категории D, D+E, D1, D1+E) (без бързо ускоряване, плавно управление и без рязко спиране);

9.3.2. Шофира икономично и природосъобразно, като отчита оборотите на двигателя, смяната на предавките, използването на спирачките и ускоряването (само за категории B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E);

9.3.3. Наблюдение: наблюдение на цялостната обстановка наоколо; правилно използване на огледалата за обратно виждане; видимост на дълго, средно и близко разстояние; 9.3.4. Предимство/даване на път: предимство на кръстовища и пътни възли; даване на път при други случаи (например смяна посоката на движение, престрояване, специални маневри);

9.3.5. Правилно положение на пътя: правилно положение на пътя, в лентите, на кръстовища с кръгово движение, в завои, подходящо за типа и характеристиките на превозното средство; предварително престрояване;

9.3.6. Спазва дистанция: спазва подходяща предна и странична дистанция; спазва подходяща дистанция спрямо другите участници в пътното движение;

9.3.7. Скорост: не превишава максимално разрешената скорост; съобразява скоростта с метеорологичните/пътните условия; управлява със скорост, позволяваща спиране в рамките на видимия и свободен участък от пътя; съобразява скоростта с общата скорост на същия вид участници в движението;

9.3.8. Светофари, пътни знаци и други указателни знаци: правилно реагира на светлинните сигнали; спазва сигналите на регулировчиците; правилно реагира на пътните знаци (забранителни или задължителни); предприема подходящи действия по отношение на пътните маркировки;

9.3.9. Сигнализиране: правилно и навреме подава сигнали, когато е необходимо; правилно указва посоките; предприема подходящи действия по отношение на всички подавани от другите участници в движението сигнали;

9.3.10. Задействане на спирачките и спиране: своевременно намалява скоростта, натиска спирачки и спира съобразно обстоятелствата; предвиждане на обстоятелствата; използва различни спирачни уредби (само за категории C, C+E, D, D+E); използва системи за намаляване на скоростта, различни от основната спирачна уредба (само за категории C, C+E, D, D+E);

10. Продължителност на изпита Продължителността на изпита и изминатото разстояние трябва да бъдат достатъчни за оценяване на уменията и поведението, посочени в параграф Б от настоящото приложение. При никакви обстоятелства прекараното в шофиране на пътя време не трябва да бъде по-малко от 25 минути за категории A, A1, B, B1 и B+E и 45 минути за останалите категории. Това не включва приемането на кандидата, подготовката на превозното средство, техническата проверка на превозното средство с оглед на пътната безопасност, специалните маневри и обявяването на резултата от практическия изпит.


11. Място за провеждане на изпита


Частта от изпита за оценяване на специалните маневри може да се проведе на специален изпитен полигон. Когато има практическа възможност, частта от изпита за оценяване на поведението при участие в пътното движение трябва да се провежда на пътища извън застроени райони, скоростни и обикновени магистрали (или подобни), както и по всички видове градски улици (жилищни райони, райони с ограничение на скоростта 30 и 50 км/час, градски скоростни булеварди), които следва да представляват различните видове трудности, с които могат да се сблъскат водачите.

Също така е желателно изпитът да се провежда в различни условия на натовареност на пътното движение. Прекараното в шофиране на пътя време трябва да се използва оптимално за оценяване на кандидата във всички различни зони на пътно движение, в които може да попадне, като се обръща специално внимание на редуването между тези райони.


II. ПОЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Водачите на моторни превозни средства трябва във всеки момент да притежават описаните в точки 1—9 по-горе познания, умения и поведение с оглед на способността им:

— да разпознават опасностите на пътното движение и да оценяват тяхната сериозност,

— да упражняват достатъчен контрол над превозното си средство, за да не създават опасни ситуации и да реагират подходящо при настъпване на такива ситуации,

— да спазват правилата за движение по пътищата и по-специално онези, които са предназначени за предотвратяване на пътно-транспортни произшествия и за поддържане на пътния поток,

— да установяват всички сериозни технически повреди в превозните си средства и по-специално онези, които представляват опасност за безопасността, и по подходящ начин да ги отстраняват,

— да отчитат всички фактори, които влияят върху поведението при управление на МПС (например алкохол, умора, слабо зрение и др.), така че в пълна степен да използват необходимите средства за безопасно управление,

— да спомагат за осигуряване на безопасността на всички участници в движението, и по-специално на най-слабите и най-уязвимите, като показват дължимото уважение към другите. Държавите-членки могат да прилагат подходящи мерки, с които да се гарантира, че водачите, които са изгубили описаните в точки 1—9 знания, умения и поведение, могат да ги възстановят и да продължат да проявяват поведението, което се изисква за управление на МПС на моторно превозно средство.ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ


МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА И ПСИХИЧЕСКА ГОДНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО СЪС СИЛОВО ЗАДВИЖВАНЕ


ДЕФИНИЦИИ


1. За целите на настоящото приложение, водачите се класифицират в две групи:


1.1. Първа група:

водачи на превозни средства от категории А, В и В+Е и подкатегории А1 и В1;


1.2. Втора група:

водачи на превозни средства от категории C, C+Е, D, D+E и подкатегории C1, C1+E, D1+E.


1.3. В националните законодателства може да се предвиди разпоредбите на настоящото приложение за водачите от втора група да важат и за тези водачи на превозни средства от категория В, които използват своите свидетелства за управление за професионални цели (таксита, линейки и т.н.).


2. Аналогично, кандидатите за първо свидетелство за управление или за подновяване на свидетелство за управление се класифицират в групата, към която ще спадат след като свидетелството за управление бъде издадено или подновено.


МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ


3. Група 1:


От кандидатите се изисква да преминат медицински преглед, ако стане очевидно, докато се извършват необходимите формалности или по време на изпитите, които трябва да преминат преди да получат свидетелство за управление, че имат едно или няколко от заболяванията, упоменати в настоящото приложение.


4. Група 2:


Кандидатите преминават медицински преглед преди свидетелство за управление да им бъде издадено за първи път и след това преминават периодични медицински прегледи съгласно предвиденото в националното законодателство.


5. Изискванията, установени от държавите-членки за издаване и всяко едно последващо подновяване на свидетелствата за управление, могат да бъдат по-строги от изложените в настоящото приложение.


>M10

ЗРЕНИЕ

6. Всички кандидати за свидетелство за управление преминават подходяща проверка, за да се установи дали имат острота на зрението, адекватна за управление на превозно средство със силово задвижване.

Ако има основания за съмнение относно адекватността на зрението, кандидатът се преглежда от компетентен медицински орган. При този преглед особено внимание се обръща на следното:

острота на зрението, зрително поле, виждане в здрач, чувствителност към блясък и контраст, диплопия и други зрителни функции, които могат да изложат на риск безопасността на управлението.

Когато изискванията за зрително поле и острота на зрението не са изпълнени, издаването на свидетелство за управление на водачи от група 1 е възможно да се допусне в „извънредни случаи“. В тези случаи от водача се изисква да премине преглед пред компетентен медицински орган, за да докаже, че не съществуват други функционални нарушения на зрението, включително на чувствителността към блясък и контраст и виждането в здрач. От водача или кандидата също така се изисква да премине позитивно практическо изпитване, проведено от компетентен орган.


Група 1:

6.1. Кандидатите за свидетелство за управление или за подмяна на такова свидетелство трябва да имат бинокулярна острота на зрението, при необходимост с коригиращи лещи, минимум 0,5, като си служат и с двете очи. Освен това хоризонтът на зрителното поле трябва да е поне 120° и да обхваща поне 50° наляво и надясно и 20° надолу и нагоре. Не трябва да съществува дефект в радиус от 20° от централната ос. При установяване или обявяване на прогресиращо очно заболяване свидетелства за управление се издават или подновяват, при условие че кандидатът се подлага на редовни прегледи от компетентен медицински орган.

6.2. Кандидатите за свидетелство за управление или за подмяна на такова свидетелство, които имат обща функционална загуба на зрението с едното око или които използват само едното око (например в случай на диплопия), трябва да имат острота на зрението минимум 0,5, при необходимост с коригиращи лещи. Компетентният медицински орган трябва да установи, че такова състояние на монокулярно виждане е налице от достатъчно дълго време, за да даде възможност за адаптация, както и това, че зрителното поле на това око е в съответствие с изискванията, посочени в параграф 6.1.

6.3. След наскоро развита диплопия или след загуба на зрението с едното око следва да измине подходящ период за адаптация (например 6 месеца), през който не е позволено управлението на МПС. След този период управлението на МПС е разрешено само след благоприятно становище от експерти по зрението и управлението на МПС.


Група 2:

6.4. Кандидатите за свидетелство за управление или за подмяна на такова свидетелство трябва да имат острота на зрението, при необходимост с коригиращи лещи, минимум 0,8 с по-силното око и минимум 0,1 с по-слабото око. При използване на коригиращи лещи за достигане на стойности 0,8 и 0,1 минималната острота (0,8 и 0,1) трябва да се достига или чрез коригиране с помощта на очила, коригиращи не повече от плюс осем диоптъра, или с помощта на контактни лещи.

Към тази корекция трябва да има добра поносимост.

Освен това хоризонтът на зрителното поле и на двете очи трябва да е поне 160° и да обхваща поне 70° наляво и надясно и 30° надолу и нагоре. Не трябва да съществува дефект в радиус от 30° от централната ос.

Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи без нормална чувствителност към контраст или страдащи от диплопия.

След значителна загуба на зрението с едното око следва да измине подходящ период за адаптация (например 6 месеца), през който на лицето не е позволено да управлява МПС. След този период управлението на МПС е разрешено само след благоприятно становище от експерти по зрението и управлението на МПС.


СЛУХ


7. Свидетелства за управление се издават или подновят на кандидати или водачи от група 2 само при наличие на заключение от компетентните медицински власти; особено внимание се отделя на медицинския преглед на степента на компенсация.


ЛИЦА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ


8. Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи, страдащи от заболявания или аномалии на опорно-двигателния апарат, които правят опасно управлението на превозно средство със силово задвижване.


Група 1:


8.1. Свидетелства за управление, при определени ограничения, ако такива са необходими, може да бъдат издавани на кандидати или водачи с физически увреждания, след издаване на заключение от компетентен медицински орган. Това заключение трябва да се основава на медицинска оценка на съответното заболяване или аномалия и, ако е необходимо, на практическо изпитване. В заключението трябва да е указано и какви промени са необходими на превозното средство и дали водачът трябва да носи ортопедичен уред, доколкото изпитът за проверка на уменията и способностите покаже, че с такъв уред управлението няма да е опасно.


8.2. Свидетелства за управление могат да бъдат издавани или подновявани на всеки кандидат, страдащ от прогресиращо заболяване, при условие, че инвалидизираното лице бива редовно преглеждано, за да се провери дали все още е в състояние безопасно да управлява превозно средство.


Когато увреждането е статично, свидетелства за управление може да се издават или подновяват без кандидатът да се подлага на редовни медицински прегледи.


Група 2:


8.3. Компетентният медицински орган внимателно отчита допълнителните рискове и опасности, свързани с управлението на превозните средства, попадащи в дефиницията на тази група.


СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


9. Всяко заболяване, при което кандидатът за първо свидетелство или водачът, кандидатстващ за подмяна на свидетелство, е изложен на риск от внезапен срив на сърдечносъдовата система, при който настъпва внезапно влошаване на мозъчните функции, представлява опасност за безопасността на движението по пътищата.


Група 1:


9.1. Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи със сериозна аритмия.


9.2. Свидетелства за управление могат да бъдат издавани или подновявани на кандидати или водачи, носещи сърдечно-съдови стимулатори, при наличие на квалифицирано медицинско заключение и при провеждане на редовни прегледи.

9.3. Въпросът дали да бъде издадено или подновено свидетелството на кандидат или водач с ненормално артериално кръвно налягане се разглежда имайки предвид другите резултати от прегледа, наличието на евентуални усложнения и опасността, която те може да представляват за безопасността на движението по пътищата.

9.4. По принцип, свидетелство за управление не се издава или подновя на кандидати или водачи, страдащи от ангина в състояние на покой или емоционална възбуда. Условие за издаване или подновяване на свидетелство за управление на кандидат или водач, преминал инфаркт на миокарда, е наличието на квалифицирано медицинско заключение и при необходимост - извършването на редовни медицински прегледи.


Група 2:

9.5. Компетентният медицински орган внимателно отчита допълнителните рискове и опасности, свързани с управлението на превозните средства, попадащи в дефиницията на тази група.


>M10


ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

10. В следващите параграфи „остра хипогликемия“ означава, че е необходима помощта на друго лице, а „повтаряща се хипогликемия“ се определя като втори пристъп на остра хипогликемия в период от 12 месеца.


Група 1:

10.1. Свидетелства за управление могат да бъдат издавани или подновявани на кандидати или водачи, страдащи от захарен диабет. Когато се лекуват с лекарствени средства, лицата следва да представят заключение за годност от медицинска комисия и да се подлагат редовно на медицински прегледи, които са съобразени с всеки отделен случай и се провеждат поне веднъж на максимум пет години.

10.2. Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи, които страдат от повтаряща се остра хипогликемия и/или не са в състояние да осъзнават напълно състояние на хипогликемия. Водач, страдащ от захарен диабет, трябва да докаже, че разбира риска от хипогликемия и да демонстрира подходящ контрол на състоянието.


Група 2:

10.3. Възможно е издаването/подновяването на свидетелство за управление от група 2 на водачи, страдащи от захарен диабет. При лечение с лекарствени продукти, което крие риск от предизвикване на хипогликемия (т.е. лечение с инсулин и някои таблетки), следва да се прилагат следните критерии:

— няма случаи на остра хипогликемия през предходните 12 месеца,

— водачът напълно осъзнава състоянието на хипогликемия,

— водачът трябва да демонстрира подходящ контрол на състоянието посредством редовно наблюдение на кръвната захар, най-малко два пъти на ден и в моменти, имащи отношение към управлението на МПС,

— водачът трябва да демонстрира, че осъзнава риска от хипогликемия,

— няма други възпиращи усложнения от захарния диабет.

Освен това в тези случаи свидетелствата се издават, при условие че е налице становище от компетентен медицински орган и се извършват редовни медицински прегледи поне веднъж на максимум три години.

10.4. Състояние на остра хипогликемия в будно състояние, дори когато не е свързано с управление на МПС, следва да бъде докладвано и трябва да доведе до преразглеждане на издаденото разрешително за управление на МПС.


Група 2:


10.1. Само в много изключителни случаи свидетелства за управление може да бъдат издавани или подновявани на кандидати или водачи, страдащи от захарен диабет и нуждаещи се от лечение с инсулин, и то само ако е надлежно обосновано в квалифицирано медицинско заключение и под условие, че се провеждат редовни прегледи.


НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


11. Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи, страдащи от сериозно неврологично заболяване, освен ако молбата е подкрепена от квалифицирано медицинско заключение.


Неврологични нарушения, свързани със заболявания или хирургическа намеса, засягащи централната или периферната нервна система, които водят до сетивни или двигателни дефицити и засягат равновесието и координацията, трябва да бъдат внимателно отчетени от гледна точка на функционалните им последствия и опасността от прогресиране. В такъв случай свидетелството може да бъде издадено или подновено под условие да се правят периодични оценки при наличие на опасност от влошаване.


>M10


ЕПИЛЕПСИЯ

12. Епилептичните припадъци или други внезапни смущения на съзнанието съставляват сериозна опасност за безопасността на движението, ако възникнат при лице, управляващо моторно превозно средство. Счита се, че е налице епилепсия, когато лицето е имало два или повече епилептични припадъка в разстояние от по-малко от пет години. Провокиран епилептичен припадък се определя като припадък, причинен от установим фактор, който може да бъде избегнат. На лице, което има начален или изолиран епилептичен припадък или което е губило съзнание, следва да се препоръча да не управлява МПС. Необходимо е да се изготви специален доклад, който посочва периода на забрана за управление на МПС и изискваното проследяване на здравословното състояние. От изключителна важност е да се определи конкретният вид на епилептичен синдром или припадък на лицето, за да се извърши подходяща оценка на възможността на лицето да управлява МПС безопасно (като се отчита и рискът от следващи припадъци) и за да се назначи подходяща терапия. Това се прави от невролог.


Група 1:

12.1. Свидетелствата за управление на водачи от група 1 с епилепсия се преразглеждат до момента, в който лицата нямат епилептични припадъци в продължение на най-малко пет години. Ако лицето страда от епилепсия, критериите за безусловно свидетелство за управление не са изпълнени. Това следва да се съобщи на органа, който издава свидетелството.

12.2. Провокиран епилептичен припадък: кандидат, който е имал провокиран епилептичен припадък поради установим фактор, който има малка вероятност да се прояви по време на управление на МПС, може, като случаят се преценява индивидуално, и след становище на невролог, да бъде обявен за годен да управлява МПС (оценката, по целесъобразност, може да е в съответствие с други раздели от приложение III (например в случай на употреба на алкохол или други свързани заболявания).

12.3. Първи и единствен непровокиран припадък: кандидат, който е имал първи непровокиран епилептичен припадък, може да бъде обявен за годен да управлява МПС след период от шест месеца, в който не е имал припадъци, при условие че е извършена подходяща медицинска оценка. Националните органи могат да позволят на водачи с добри прогностични показатели да управляват МПС по-рано от този срок.

12.4. Други случаи на загуба на съзнание: загубата на съзнание се оценява с оглед на риска от повторна загуба по време на шофиране.

12.5. Епилепсия: водачите или кандидатите могат да бъдат обявени за годни да управляват МПС след едногодишен период без припадъци.

12.6. Припадъци единствено по време на сън: кандидат или водач, който има припадъци единствено по време на сън, може да бъде обявен за годен да управлява МПС, ако тази тенденция е установена за период, не по-малък от изисквания при епилепсия период без припадъци. В случай на пристъп/припадък в будно състояние, преди да се издаде свидетелство, е необходим период от една година, през който няма друг такъв случай (вж. „Епилепсия“).

12.7. Припадъци, които не засягат съзнанието или способността за действие: кандидат или водач, който има единствено припадъци, които е доказано, че не засягат неговото съзнание, нито пък предизвикват каквото и да било функционално нарушение, може да бъде обявен за годен да управлява МПС, ако тази тенденция е установена за период не по-малък от изисквания при епилепсия период без припадъци. В случай на какъвто и да било друг вид пристъп/припадък, преди да се издаде свидетелство, е необходим период от една година, през който няма друг такъв случай (вж. „Епилепсия“).

12.8. Припадъци поради промени или намаляване по лекарско предписание на противоепилептична терапия: на пациента може да бъде препоръчано да не управлява МПС от началото на периода на постепенно спиране на лечението и за период от шест месеца след пълното му прекратяване. Припадъци по време на промяна или спиране по лекарско предписание на лечението изискват срок от три месеца, през който управляването на МПС не е разрешено, ако предишното ефективно лечение е подновено.

12.9. След хирургическа намеса за лечение на епилепсия: вж. „Епилепсия“.


Група 2:


12.10. Кандидатът трябва да не е приемал противоепилептични лекарствени средства по време на изисквания при епилепсия период без припадъци. Осъществено е подходящо медицинско проследяване. След подробни неврологични изследвания не е установена никаква значима церебрална патология и на електроенцефалограмата не се открива епилептично огнище. След остър пристъп е необходимо провеждането на подходяща неврологична оценка и електроенцефалограма.

12.11. Провокиран епилептичен припадък: кандидат, който е имал провокиран епилептичен припадък поради установим фактор, който има малка вероятност да се прояви по време на управление на МПС, може, като случаят се преценява индивидуално, и след становище на невролог, да бъде обявен за годен да управлява МПС. След остър >M10 пристъп е необходимо провеждането на подходяща неврологична оценка и електроенцефалограма. На лице, което страда от структурно вътрешно церебрално поражение и е с повишен риск от припадъци, не следва да се разрешава да управлява превозни средства от група 2, докато рискът от епилепсия не спадне до поне 2 % на година. Оценката следва, при целесъобразност, да е в съответствие с други раздели от приложение III (например в случай на употреба на алкохол).

12.12. Първи и единствен непровокиран припадък: кандидат, който е имал първи непровокиран епилептичен припадък, може да бъде обявен за годен да управлява МПС след изтичането на период от пет години, в който не е имал припадъци и през който не е употребявал лекарствени продукти против епилепсия, при условие че е извършена подходяща неврологична оценка. Националните органи могат да позволят на водачи с добри прогностични показатели да управляват МПС преди изтичането на този срок.

12.13. Други случаи на загуба на съзнание: загубата на съзнание се оценява с оглед на риска от повторна загуба на съзнанието по време на шофиране. Този риск следва да бъде 2 % на година или по-нисък.

12.14. Епилепсия: следва да измине период от десет години, през който лицето няма припадъци и не употребява противоепилептични лекарствени продукти. Националните органи могат да позволят на водачи с добри прогностични показатели да управляват МПС преди изтичането на този срок. Това се прилага и в случай на фокални припадъци. Някои нарушения (например артеро-венозни нарушения или вътрешномозъчен кръвоизлив) водят до повишен риск от припадъци, дори ако такива все още не са се появили. В такива ситуации е необходимо провеждането на оценка от компетентен медицински орган; рискът от припадъци следва да бъде 2 % на година или по-нисък, за да е възможно издаването на свидетелство за управление на МПС.Група 1:


12.1. Свидетелство за управление може да бъде издадено или подновено след преглед от компетентен медицински орган и под условие за провеждане на редовни прегледи. При вземане на решение органът се съобразява със състоянието на епилепсията или другите смущения на съзнанието, клиничната му форма или прогресиране (примерно без припадъци през последните две години), преминатото лечение и резултатите от него.


Група 2:


12.2. Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи, страдащи от или склонни към епилептични припадъци или други внезапни смущения на съзнанието.


ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Група 1:


13.1. Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи, страдащи от:


- дълбоки психични разстройства, независимо дали вродени или причинени от заболяване, травма или неврохирургическа интервенция;


- силно изоставане в умственото развитие;


- тежки поведенчески проблеми поради старост; или личностни недостатъци, водещи до силно влошаване на разсъдъка, поведението или адаптивността,


освен ако молбата е подкрепена от квалифицирано медицинско заключение и, ако е необходимо, под условие за провеждане на редовни медицински прегледи.


Група 2:


13.2. Компетентният медицински орган внимателно отчита допълнителните рискове и опасности, свързани с управлението на превозните средства, попадащи в дефиницията на тази група.


АЛКОХОЛ


14. Употребата на алкохол е една от най-големите опасности за безопасността на движението по пътищата. Предвид мащабността на този проблем, медицинската колегия трябва да бъде много бдителна.


Група 1:

14.1. Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи с алкохолна зависимост или които не могат да се въздържат от употреба на алкохол преди шофиране.


След доказан период на въздържание, след представяне на квалифицирано медицинско заключение и под условие за редовни прегледи, може да бъде издадено или подновено свидетелство за управление на кандидати или водачи, които в миналото са били зависими от алкохол.


Група 2:


14.2. Компетентният медицински орган внимателно отчита допълнителните рискове и опасности, свързани с управлението на превозните средства, попадащи в дефиницията на тази група.


ЛЕКАРСТВЕНИ И ЛЕЧЕБНИ СРЕДСТВА


15. Злоупотреба:


Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи, които са зависими от психотропни вещества или които не са зависими от такива вещества, но ги употребяват редовно, за каквато и категория свидетелство да се отнася заявлението.


Редовна употреба:


Група 1:


15.1. Свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи, редовно употребяващи психотропни вещества под каквато и да е форма, които могат да увредят способността за безопасно управление, ако поеманите количества са такива, че имат отрицателен ефект върху шофирането. Това се отнася и за всички други лечебни средства или комбинации от лечебни средства, които влияят на способността за управление.


Група 2:

15.2. Компетентният медицински орган внимателно отчита допълнителните рискове и опасности, свързани с управлението на превозните средства, попадащи в дефиницията на тази група.


БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Група 1:


16.1. Свидетелства за управление може да бъдат издавани или подновявани на кандидати или водачи, страдащи от значителна бъбречна недостатъчност, при наличие на квалифицирано медицинско заключение и под условие за провеждане на редовни медицински прегледи.


Група 2:


16.2. Освен в изключителни случаи, надлежно обосновани от квалифицирано медицинско заключение и под условие за провеждане на редовни медицински прегледи, свидетелства за управление не се издават или подновяват на кандидати или водачи, страдащи от значителна и необратима бъбречна недостатъчност.


ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Група 1:


17.1. При наличие на квалифицирано медицинско заключение и под условие, при необходимост, за провеждане на редовни медицински прегледи, свидетелства за управление може да бъдат издавани или подновявани на кандидати или водачи с трансплантиран орган или имплантиран изкуствен орган, който засяга способността за шофиране.


Група 2:


17.2. Компетентният медицински орган внимателно отчита допълнителните рискове и опасности, свързани с управлението на превозните средства, попадащи в дефиницията на тази група.


18. По принцип, ако кандидатът или водачът страда от заболяване, което не е упоменато в предходния параграф, но предполага или води до функционална недостатъчност, засягаща сигурността зад волана, свидетелството за управление не се издава или подновява, освен ако молбата е подкрепена от квалифицирано медицинско заключение и под условие, ако е необходимо, за провеждане на редовни медицински прегледи.


_________________________

1 ОВ № C 48, 27.2.1989 г., стр. 1.

2 ОВ № C 175, 16.7.1990 г., стр. 40.

3 ОВ № C 159, 26.6.1989 г., стр. 21.

4 ОВ № L 375, 31.12.1980 г., стр. 1.

5 ОВ № L 370, 31.12.1985 г., стр. 1.


Untitled Page