РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2006 година относно невключването на амониев сулфат, хексаконазол, натриев тетратиокарбонат и 8-хидроксиквинолин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттеглянето на разрешителни за продукти за растителна защита, които съдържат тези активни вещества

Обн. L ОВ. бр.324 от 23 Ноември 2006г.

(нотифицирано под номер C(2006) 5535)

(текст от значение за ЕИП)


(2006/797/ЕО)


(ОВ L 324, 23.11.2006 г., стр. 8)

Изменено с


>M1 Регламент (ЕО) № 1980/2006 на Комисията от 20 декември 2006

година


(нотифицирано под номер C(2006) 5535)

(текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид

Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита1, и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея, като има предвид, че:


(1) Член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО предвижда че държава-членка може, в срок от 12 години след нотифи- кацията на посочената директива, да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита със съдържание на активни вещества, които не са изброени в приложение I към упоменатата директива, които вече са на пазара две години след датата на нотификация, докато тези вещества постепенно са изследвани в рамките на работна програма.


(2) Регламенти (ЕО) № 451/2000 2 и (ЕО) № 1490/2002 3 на Комисията определят подробните правила за изпълнението на втория и третия етап от работната програма съгласно член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО. За активни вещества, за които заявителят не е изпълнил своите задължения съгласно тези регламенти, не се извършва цялостна проверка или оценка на досието. За амониев сулфат, хексаконазол, натриев тетратиокарбонат и 8-хидрок- сиквинолин в рамките на определеното време не е пред- ставено пълно досие. Следователно не е демонстрирано, че при предложените условия за употреба, продуктите за растителна защита, които съдържат тези активни вещества, като цяло удовлетворяват изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви a) и б) от Директива 91/414/ЕИО. Като резултат тези активни вещества не се включват в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и държавите- членки оттеглят всички разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат тези вещества.


(3) За активните вещества, за които има само кратък срок на предварително съобщение за оттеглянето на продукти за растителна защита, които съдържат такива вещества, е разумно да се предвиди гратисен срок за обезвреждане, съхранение, пускане на пазара и употребата на съществуващи Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1744/2004 (ОВ L 311, 8.10.2004 г., стр. 23). запаси за срок не по-дълъг от 12 месеца, за да се позволи съществуващите запаси да се използват в не повече от едно допълнително отглеждане.

В случаи, където е предвиден по- дълъг период на предварително съобщение, такъв период може да бъде съкратен, така че да изтече в края на сезона на растеж.


(4) За натриев тетратиокарбонат и 8-хидроксиквинолин е пред- ставена информация, оценена от Комисията заедно с експерти от държави-членки, която е показала нужда за по- нататъшна употреба на засегнатите вещества. Следователно е оправдано при сегашните обстоятелства, при стриктни условия насочени към намаляване на риска, да се определи по-дълъг срок за оттеглянето на съществуващи разрешения за ограничените употреби, считани за съществени, за които изглежда понастоящем няма ефикасни алтернативи.


(5) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съот- ветствие със становището на Постоянния комитет по храни- телната верига и здравето на животните,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:


Член 1Амониев сулфат, хексаконазол, натриев тетратиокарбонат и 8- хидроксихинолин не се включват в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.Член 2


Държавите-членки гарантират, че: a) разрешителни за продукти за растителна защита, съдържащи амониев сулфат, хексаконазол, натриев тетратиокарбонат и 8- хидроксиквинолин, са оттеглени до 22 май 2007 г.; б) от 23 ноември 2006 г. не са дадени или подновени разре- шителни за продукти за растителна защита, съдържащи амониев сулфат, хексаконазол, натриев тетратиокарбонат и 8- хидроксиквинолин, съгласно дерогацията, предвидена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО.Член 3


1. Чрез дерогация от член 2 държавата-членка, която е посочена в колона Б на приложението, може да поддържа разрешителни за продукти за растителна защита, които съдържат вещества, изброени в колона A, за употреби, изброени в колона В на това приложение до 31 май 2010 г. Държава-членка, която се възползва от деро- гацията, предвидена в първата алинея, гарантира спазването на следните условия:

a) продължителната употреба е приемлива само доколкото няма вредни въздействия върху здравето на хората и животните и няма нежелано влияние върху околната среда;

б) продуктите за растителна защита, които остават на пазара след 22 май 2007 г., се етикетират повторно, с цел да отговарят на условията за ограничена употреба;

в) всички целесъобразни мерки за смекчаване на риска са наложени, за да намалят всички възможни рискове;

г) сериозно са били търсени алтернативи за тези употреби.


2. Чрез дерогация от първия параграф и от член 2 България може да остави в сила разрешителни за продукти за растителна защита, които съдържат натриев тетратиокарбонат, за видовете употреба, посочени в колона В, до 30 юни 2009 г., при условие че:

a) продължаването на употребата се приема, доколкото това няма да има каквито и да било вредни последици върху здравето на човека или животните и никакво неприемливо влияние върху околната среда,

б) на такива продукти за растителна защита, които остават на пазара, се поставят нови етикети, с цел да съответстват на условията за ограничена употреба;

в) са наложени всички подходящи мерки за смекчаване на риска, за да се ограничи какъвто и да е възможен риск;

г) сериозно се търсят други възможности за такива начини на употреба.

3. Заинтересованите държави-членки информират Комисията за мерките, предприети относно прилагането на параграфи 1 и 2, и по-специално за действията, предприети съгласно букви а)—г) от всеки параграф, до 31 декември всяка година.Член 4


Всеки преходен период, даден от държави-членки в съответствие с член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най- кратък. Когато разрешенията се оттеглят в съответствие с член 2 най-късно до 22 май 2007 г., периодът изтича най-късно на 22 май 2008 г. >M1 Когато разрешителните подлежат на оттегляне, в съответствие с член 3, параграф 1, най-късно до 31 май 2010 г., периодът изтича не по-късно от 30 ноември 2010 г. Когато разрешителните подлежат на оттегляне, в съответствие с член 3, параграф 3, най-късно до 30 юни 2009 г., периодът изтича не по-късно от 31 декември 2009 г.

>B


Член 5


Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

>M1


>M1

Списък на разрешителните, посочени в член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2

>B


Колона А Колона Б Колона В
Активно вещество Държава-членка Употреба
Натриев тетратиокарбонат Гърция Дезинфекция на почва градинарството.
  Испания Дезинфекция на почва в градинарството и дървесни култури.
>M1    
  България Дезинфекция на почвата при градински култури и лозя.
8-хидроксиквинолин Франция Употребата на лозови резници.
  Гърция Локална дезинфекция на почва в градинарството, овощните градини, маслиновите овощни градини и лозя.
    Употребата на лозови резници.
  Испания Предпазване от наранявания при резитба на дървесни култури.
    Локална дезинфекция на почва в градинарството.
    Употребата на лозови резници.


_________________________


Untitled Page