ДИРЕКТИВА 2011/87/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември 2011 година за изменение на Директива 2000/25/ЕО във връзка с прилагането на етапи на пределните стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея (текст от значение за ЕИП)

Обн. L ОВ. бр.301 от 18 Ноември 2011г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,


като взеха предвид предложението на Европейската комисия,


след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,


като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,


в съответствие с обикновената законодателна процедура2,


като имат предвид, че:


(1) С Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2000 г. относно мерките, които следва да бъдат предприети срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански и горски трактори3 се регулират емисиите отработени газове от двигатели, монтирани в селскостопански и горски трактори, с цел допълнително опазване на човешкото здраве и на околната среда. Директива 2000/25/ЕО предвижда, че пределните стойности на емисиите, приложими през 2010 г. по отношение на одобрението на типа на повечето двигатели с компресионно запалване, познати като пределни стойности на етап IIIA, трябва да бъдат заменени от по-строгите пределни стойности на етап IIIВ, които постепенно да влязат в сила от 1 януари 2010 г. по отношение на одобрението на типа на посочените двигатели и от 1 януари 2011 г. по отношение на пускането на пазара. Етап IV, в който са предвидени по-строги, отколкото в етап IIIВ пределни стойности на емисиите, ще влезе в сила постепенно от 1 януари 2013 г. нататък по отношение на одобрението на типа на посочените двигатели и от 1 януари 2014 г. по отношение на пускането на пазара.


(2) В член 2, буква б) от Директива 2004/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за изменение на Директива 97/68/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките за намаляване на емисиите на замърсяващи газове и частици от двигатели с вътрешно горене, предназначени за извънпътни подвижни машини4 се предвижда, че Комисията обсъжда наличната технология, включително отношението разходи/печалби, с цел потвърждаване на граничните стойности на етапи IIIВ и IV и оценка на евентуалната необходимост от допълнителни гъвкави механизми, освобождавания или по-късни дати на въвеждане за някои типове съоръжения или двигатели, вземайки под внимание двигателите, монтирани в извънпътна подвижна техника, предназначена за сезонно използване. Освен това в член 4, параграф 8 от Директива 2000/25/ЕО е предвидена клауза за преразглеждане с оглед да се вземат под внимание особеностите на тракторите от категории Т2, Т4.1 и С2.


(3) Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета5 бе предмет на няколко технически проучвания. В резултат на техническите проучвания, проведени през 2007, 2009 и 2010 г., потвърдени от оценката на въздействието, извършена от Комисията, бе установено, че не е технически постижимо тракторите от категории Т2, Т4.1 и С2 да изпълнят изискванията на етапи IIIВ и IV към датите, предвидени в посочената директива.


(4) За да избегне определянето от страна на законодателството на Съюза на технически изисквания, които още не могат да бъдат спазени, и за да се предотврати положение, при което тракторите от категории Т2, Т4.1 и С2 да не могат да получават одобрение на типа, да бъдат пускани на пазара или пускани в употреба, е необходимо да бъде предвиден преходен период от три години, през който тракторите от категории Т2, Т4.1 и С2 да могат да получават одобрение на типа и да бъдат пускани на пазара или пускани в употреба.


(5) Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета за постигнатия напредък в разработването на технически решения за технология, съобразена с етап IV.


(6) Поради това Директива 2000/25/ЕО следва да бъде съответно изменена,


ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Изменения на Директива 2000/25/ЕО


В член 4 от Директива 2000/25/ЕО се добавя следният параграф:


„9. Чрез дерогация датите, посочени в параграф 2, букви г) и д) и в параграф 3, се отлагат с три години за тракторите от категории Т2, Т4.1 и С2, както са определени съответно в глава А, точка А.1, второ тире, в глава Б, допълнение 1, част I, точка 1.1 и приложение II, глава А, точка А.2 към Директива 2003/37/ЕО, и оборудвани с двигател от категории от L до R. До тези дати продължават да се прилагат изискванията на етап IIIА от настоящата директива.“


Член 2


Наличност на съвместима технология


Комисията преценява в срок до 31 декември 2014 г. коя налична технология е способна да изпълни изискванията на етап IV и е съвместима с нуждите на категории T2, T4.1 и C2, и представя, когато е уместно, предложения до Европейския парламент и до Съвета.


Член 3


Транспониране


1. Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 9 декември 2012 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.


Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите-членки.


2. Държавите-членки незабавно съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта от приложното поле на настоящата директива.


Член 4


Влизане в сила


Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 5


Адресати


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Страсбург на 16 ноември 2011 година.


За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK


За Съвета

Председател

W. SZCZUKA


_________________________

1 ОВ C 132, 3.5.2011 г., стр. 53.

2 Позиция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 8 ноември 2011 г.

3 ОВ L 173, 12.7.2000 г., стр. 1.

4 ОВ L 146, 30.4.2004 г., стр. 1.

5 ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.


32011L0087


Untitled Page