РЕГЛАМЕНТ (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 НА СЪВЕТА от 25 март 1969 година относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, втори параграф на член 13 и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

Обн. L ОВ. бр.74 от 27 Март 1969г.

Източник


Изменен с


>M1 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕОВС, ЕИО) № 2532/72 на Съвета от 4 декември 1972 година


>M2 Регламент (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ) № 1545/73 на Съвета от 4 юни 1973 година


>M3 Регламент (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ) № 2152/82 на Съвета от 28 юли 1982 година


>M4 Регламент (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ) № 3520/85 на Съвета от 12 декември 1985 година


>M5 Council Regulation (ECSC, EC, Euratom) No 3607/93 of 13 November 1993 (*)


>M6 Регламент (ЕОВС, ЕО, ЕВРАТОМ) № 3163/94 на Съвета от 19 декември 1994 година


>M7 Регламент (ЕОВС, ЕО, ЕВРАТОМ) № 2191/97 на Съвета от 30 октомври 1997 година


>M8 Регламент (ЕО, ЕОВС, ЕВРАТОМ) № 1198/98 на Съвета от 5 юни 1998 година


>M9 Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1749/2002 на Съвета от 30 септември 2002 година


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности и по-специално първия параграф на член 28 от него;


като взе предвид Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности и по-специално членове 16 и 22 от него;


като взе предвид предложението на Комисията;


като взе предвид Становището на Европейския парламент1;


като взе предвид Становището на Съда на Европейските общности;


като има предвид, че привилегиите, имунитетите и средствата, които се предоставят на длъжностните лица и други служители на Общностите чрез Протокола за привилегиите и имунитетите се предоставят единствено в интерес на Общностите;


като има предвид, че е от значение да се гарантира, че длъжностните лица и другите служители, с оглед на техните задължения и отговорности и на тяхното особено положение се възползват от онези привилегии, имунитети и средства, които са необходими за правилното функциониране на Общностите;


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Разпоредбите на член 12 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите се прилагат за следните категории:


a) длъжностни лица, обхванати от Правилника за служителите относно длъжностните лица на Общностите, с изключение на длъжностни лица, които са със статут на недействащ служител, за които се прилагат само член 12, буква a) и, по отношение на добавките, изплащани от Общностите, член 12, буква в);


б) персонал, обхванат от условията за назначаване на други служители на Общностите, с изключение на:


1. Местния персонал, за който се прилага само член 12, буква a);


2. Спомагателния персонал на непълно работно време, за който се прилага само член 12, букви a) и б) и, по отношение на възнагражденията, изплащани от Общностите, член 12, буква в).


Член 2


Разпоредбите на втори параграф на член 13 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите се прилага за следните категории:


a) лица, обхванати от Правилника за служителите относно длъжностните лица или условията за назначаване на други служители на Общностите, включително тези, които получават компенсация, предвидена в случай на пенсиониране в интерес на службата, с изключение на местния персонал;


б) лица, които получават пенсии за инвалидност, за възраст или наследствени пенсии, изплащани от Общностите;


в) лица, които получават компенсация, предвидена в член 15 от Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 259/682 в случай на прекратяване на служебното отношение.

>M1


г) лицата, които имат право на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение съгласно член 3 от Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 2530/72;


д) лицата, които имат право на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение съгласно член 4 от Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 2530/72;


>M2


е) тези, които имат право на парична помощ, предоставяна в случай на прекратяване на служебното правоотношение в съответствие с членове 3 и 4 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1543;


ж) тези, които имат право на парична помощ при прекратяване на служебното правоотношение в съответствие с член 5 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1543;


>M3


з) тези, които имат право на обезщетение при прекратяване на служебните правоотношения в съответствие с член 2 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 2150/82;


>M4


и) тези, които имат право на обезщетение при прекратяване на служебните правоотношения в съответствие с член 3 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1679/85;


й) тези, които имат право на обезщетение за безработица, предвидено съгласно член 28а от Условията за наемане на работа на другите служители вследствие на член 33 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 2799/85;


к) тези, които имат право на обезщетение при прекратяване на служебните правоотношения в съответствие с член 4 от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 3518/85;


>M7


л) лица, които имат право на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение съгласно член 4 от Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 2247/87 ( 3 );


м) лица, които имат право на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение съгласно член 3 от Регламент (ЕИО) № 1857/89 ( 4 );


н) лица, които имат право на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение съгласно член 4 от Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2688/96 ( 5 );


о) лица, които имат право на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение съгласно член 4 от Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2668/96 ( 6 );


>M9


п) онези, имащи право да получат добавки в случай на прекратяване на службата съгласно член 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1746/2002;


р) онези, имащи право да получат обезщетение при прекратяване на служебните правоотношения съгласно член 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1747/2002;


с) онези, имащи право да получат обезщетение при прекратяване на служебните правоотношения съгласно член 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1748/2002.Член 3


Разпоредбите на член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите се прилагат за следните категории:


a) длъжностни лица, обхванати от Правилника за длъжностните лица на Общностите;


б) персонал, обхванат от Условията за назначаване на други служители на Общностите, с изключение на местния персонал.


Член 4


Без да е в ущърб на разпоредбите на първия параграф на член 22 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската Общност относно членовете на органите на Европейската инвестиционна банка, привилегиите и имунитетите, предвидени в член 12, във втория параграф на член 13 и в член 14 от Протокола се прилагат при същите условия и в същите граници като тези, определени в членове 1, 2 и 3 от настоящия регламент за:


- персонала на Европейската инвестиционна банка;


- лица, които получават пенсии за инвалидност, за възраст или наследствени пенсии, изплащани от Европейската инвестиционна банка.


>M8 —————


>M6


>M6


Член 4б


Привилегиите и имунитетите, предвидени в член 12, в член 13, втори параграф и в член 14 от Протокола, се прилагат при същите условия и в същите размери, както тези, постановени в член 1, 2 и 3 от настоящия регламент за:


— членове на органите на Европейския инвестиционен фонд при изпълнение на техните служебни задължения като такива,


— служители на Европейския инвестиционен фонд,


— лица, получаващи пенсии за инвалидност, осигурителен стаж и наследствени пенсии, които Европейския инвестиционен фонд изплаща.


>M8


Член 4в


Без да се накърнява член 23 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите по отношение на членовете на Управителния съвет и Генералния съвет на Европейската централна банка, се прилагат привилегиите и имунитетите, предвидени в член 12, в член 13, втора алинея, и в член 14 от Протокола при същите условия и в същите граници като тези, определени в членове 1, 2 и 3 от настоящия регламент за:


— персонала на Европейската централна банка,


— лицата, получаващи пенсии за инвалидност, за осигурителен стаж или наследствени пенсии, изплащани от Европейската централна банка.Член 5


Регламент № 8/63 Eвратом, 127/63/EИО3 се отменя.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 25 март 1969 година.


За Съвета:

Председател

G. THORN


_________________________

1 ОВ C 135, 14.12.1968 г., стр. 31.


2 ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


3 ОВ 181, 11.12.1963 г., стр. 2880/63.Untitled Page