РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1002/2005 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1239/95 относно предоставянето на задължителни лицензии за използване и правилата за обществена проверка и достъп до документи на службата на Общността за сортовете растения


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност ,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. за правната защита на Общността на сортовете растения1, и по-специално член 114 от него,


като има предвид, че:


(1) Член 29 от Регламент (ЕО) № 2100/94 бе изменен, с цел да бъде включена препратка към задължителните лицензии за използване, предвидени по силата на член 12 на Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 г. за правната защита на биотехнологичните изобретения2, и понятието "задължително право за експлоатация" да бъде заменено със "задължителна лицензия".


(2) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно обществения достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията3, който установява общите принципи и ограничения, които регламентират правото на достъп до документи, предвидено по силата на член 255 от Договора за създаване на ЕО, стана приложим и за документите на службата на Общността за сортовете растения чрез добавянето на нов член 33а към Регламент (ЕО) № 2100/94.(3) Поради това е целесъобразно да се внесат съответните изменения в Регламент (ЕО) № 1239/95 на Комисията от 31 май 1995 г. за установяването на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно процедурите пред службата на Общността за сортовете растения4.


(4) Бяха проведени консултации с Административния съвет на Службата на Общността за сортовете растения.(5) Предвидените по силата на настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Постоянния комитет по правна закрила на сортовете растения в Общността.ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Регламент (ЕО) № 1239/95 се изменя, както следва:


1. Глава IV от дял II се заменя със следния текст:


"ГЛАВА IV


ЛИЦЕНЗИИ НА ОБЩНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СЛУЖБАТА


Раздел 1


Задължителни лицензии за ползване по силата на разпоредбите на член 29 на основния регламент


Член 37


Молби за издаване на задължителна лицензия за ползване


1. Молбата за издаване на задължителна лицензия за ползване по силата на разпоредбите на член 29, параграфи 1, 2 и 5 на основния регламент следва да съдържа:


а) наименованието на заявителя и на титуляра на съответния растителен сорт, противопоставящ се на предоставянето на лицензия за използване, като страни по производството;

б) названието на сорта и на растителния вид, към който принадлежи съответния сорт;

в) предложение за видовете дейности, които следва да бъдат включени в задължителната лицензия за използване;

г) декларация, разкриваща съответния обществен интерес, включително подробни данни за факти, доказателствени материали и доводи в подкрепа на този обществения интерес;

д) когато се касае за молба, упомената в член 29, параграф 2 от основния регламент - предложение за категорията лица, на които следва да се предостави задължителната лицензия за използване, включително, в зависимост от обстоятелствата, и специфичните изисквания, свързани с тази категория лица.

е) предложение за справедливо възнаграждение и базата за изчисляване на възнаграждението.


2. Молбата за издаване на задължителната лицензия за използване, упомената в член 29, параграф 5а от основния регламент следва да съдържа:


а) наименованието на заявителя, притежаващ патентно право и на титуляра на съответния растителен сорт, като страни по производството;

б) названието на сорта и на растителния вид, към който принадлежи съответния сорт;

в) заверено копие на патентното свидетелство, от което да е виден номера му и предявените искания за патента за биотехнологично изобретение, както и органа, предоставил патентното право;

г) предложение за видовете дейности, които следва да бъдат включени в задължителната лицензия за използване;

(д) предложение за справедливо възнаграждение и базата за изчисляване на възнаграждението;

е) декларация за причините, поради които се смята, че биотехнологичното изобретение представлява важен технически прогрес от значителен икономически интерес сравним със защитения сорт, включително подробни данни за факти, доказателствени материали и доводи в подкрепа на предявения иск;

ж) предложение за териториалния обхват на лицензията, който не може да надхвърля териториалния обхват на патента, упоменат в буква в).


3. Молбата за издаване на насрещна лицензия за използване, упомената в член 29, параграф 5а от основния регламент следва да съдържа:


а) наименованието на заявителя, притежаващ патентно право и на титуляра на съответния растителен сорт, като страни по производството;

б) названието на сорта и на растителния вид, към който принадлежи съответния сорт;

в) заверено копие на патентното свидетелство, от което да е виден номера му и предявените искания за патента за биотехнологично изобретение, както и органа, предоставил патентното право;

г) официален документ, удостоверяващ, че на титуляра на растителния сорт е предоставена задължителната лицензия за използване за патентовано биотехнологично изобретение;

д) предложение за видовете дейности, които следва да бъдат включени в насрещната лицензия за използване;

е) предложение за справедливо възнаграждение и базата за изчисляване на възнаграждението;

ж) предложение за териториалния обхват на насрещната лицензия за използване, който не може да надхвърля териториалния обхват на патента, упоменат в буква (в).


4. Молбата за издаване на задължителна лицензия за използване следва да бъде съпроводена от документи, удостоверяващи, че заявителят е подал молба за получаване на договорна лицензия до титуляра на този растителен сорт, но не без резултат. Когато заявителят за издаване на задължителната лицензия за използване по силата на член 29, параграф 2 от основния регламент е Комисията или държава-членка, Службата може да не спази това изискване в случай на непреодолима сила.

5. За безрезултатна по смисъла на параграф 4 се счита всяка молба за предоставяне на договорна лицензия за използване, по отношение на която:


а) в рамките на един разумен срок титулярът на правата не е дал окончателен отговор на лицето, което желае да получи тези права, или

б) титулярът на правата е отказал да предостави договорна лицензия на лицето, което желае да я получи, или

в) титулярът на правата е предложил да предостави договорна лицензия за използване на лицето, което желае да я получи, при явно неизгодни базови условия, включително такива, които се отнасят до възнаграждението, което трябва да се заплати, или при условия, които като цяло са явно неприемливи.


Член 38


Разглеждане на молбата за издаване на задължителна лицензия за използване


1. Устното производство и снемането на доказателства следва принципно да се извършат в рамките на едно и също процедурно заседание.

2. Искания за допълнително разглеждане не се допускат, освен при такива, които се базират на обстоятелства, които са претърпели промени по време или след процедурното заседание.

3. Преди да вземе решение Службата следва да призове засегнатите страни да се споразумеят за уреждане на спора помежду си чрез предоставянето на договорна лицензия за използване. Когато това е уместно, Службата следва да направи предложение за извънсъдебно уреждане на спора.


Член 39


Ползване на правото на закрила на Общността на сортовете растения по време на производството


1. Когато завеждането на иск, упоменат в член 98, параграф 1 на основния регламент, срещу титуляр е вписано в регистъра за правна закрила на Общността на сортовете растения, Службата може временно да преустанови производството за предоставянето на задължителна лицензия за използване. То не може да бъде възобновено преди в същия регистър да бъде вписано окончателното решение по тези искове, или всякакво друго решение за прекратяване на производството по иска.

2. Ако прехвърлянето на право на закрила на Общността на сортовете растения произвежда ефект спрямо Службата, новият титуляр участва в производството като страна по искане на заявителя, и ако молбата за предоставяне на договорна лицензия за използване пред новия титуляр е останала без резултат в рамките на два месеца от получаването на известие от Службата, че името на новия титуляр е вписано в регистъра за правната закрила на Общността на сортовете растения. Искането на заявителя се придружава от достатъчно писмени доказателства за неговия безрезултатен опит и, по целесъобразност, за поведението на новия титуляр.

3. В случай на молба, посочена в член 29, параграф 2 от основния регламент, новият титуляр участва в производството като страна. Разпоредбите на параграф 1 от настоящия член не се прилагат.


Член 40


Съдържание на решението по молбата


Писменото решение се подписва от председателя на Службата. Решението следва да съдържа:


а) декларация, че решението е взето от Службата;

б) дата, на която е взето решението;

в) имената на членовете на комисията, участвала в производството;

г) имената на страните в производството и на техните процесуални представители;

д) позоваване на становището на Административния съвет;

е) списък на въпросите, по които службата е призована да се произнесе;

ж) резюме на фактите;

з) мотивите, на които се основава решението;

и) заповедта на службата; при необходимост, заповедта включва постановените актове, обхванати от задължителната лицензия, специфичните условия, регулиращи тази лицензия и категорията лица, включително, когато е необходимо, специфичните изисквания, свързани с тази категория.


Член 41


Предоставяне на задължителна лицензия за използване


Към решението за предоставяне на задължителна лицензия за използване съгласно член 29, параграфи 1, 2 и 5 от основния регламент, се добавя обосновка на съответния обществен интерес.


1. Следните основания могат по-специално да представляват обществен интерес:

а) защита на живота и здравето на хора, животни или растения;

б) нуждата да се задоволява пазара с материал, предлагащ специфични качества;

в) нуждата да се поддържа стимула за непрекъснато селекциониране на подобрени сортове.


2. Решението за предоставяне на задължителна лицензия за използване съгласно член 29, параграф 5а на основния регламент, следва да съдържа декларация за основанията, поради които изобретението представлява важен технически прогрес от значителен икономически интерес. Следните основания могат по-специално да представляват основания, поради които изобретението представлява важен технически прогрес от значителен икономически интерес сравним със защитения сорт растение:

а) подобрения в културните техники;

б) подобрения в околната среда;

в)подобрения в техниките за улесняване използването на генетичното биоразнообразие;

г) подобрения в качеството;

д) подобрения в добивите;

е) подобрения в устойчивостта;

ж) подобрения в приспособимостта към специфични климатични и/или екологични условия.

3. Задължителната лицензия за използване е не-изключителна.

4. Задължителната лицензия за използване може да бъде прехвърляна само заедно с тази част от предприятието, която използва тази задължителна лицензия или, при обстоятелствата, предвидени в член 29, параграф 5 от основния регламент, заедно с предоставяне на правата за производен по същество сорт.


Член 41


Условия, отнасящи се до лицето, на което е предоставена задължителна лицензия за използване


1. Без да се засягат останалите условия, посочени в член 29, параграф 3 от основния регламент, лицето, на което е предоставена задължителна лицензия за използване, трябва да разполага с подходящ финансов и технически капацитет да използва лицензията.

2. Спазването на условията, определени от задължителната лицензия за използване и изложени в решението за нейното предоставяне, се счита за "обстоятелство" съгласно член 29, параграф 4 от основния регламент.

3. Службата следва да гарантира, че лицето, на което се предоставя задължителна лицензия за използване, не може да заведе иск за нарушение на правната закрила на Общността на сортовете растения, освен ако титулярът е отказал или пропуснал да го направи в рамките на два месеца след като е бил призован за това.


Член 43


Категория лица, отговарящи на специфичните изисквания съгласно член 29, параграф 2 от основния регламент


1. Всяко лице, възнамеряващо да използва задължителна лицензия за използване, което попада в категорията лица, отговарящи на специфичните изисквания, посочени в член 29, параграф 2 от основния регламент, декларира своето намерение пред службата и пред титуляра, чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Декларацията следва да включва:

а) името и адреса на това лице, както е предвидено за страните в производството, съгласно член 2 от настоящия регламент;

б) становище по фактите, отговарящи на специфичните изисквания;

в) становище, определящо дейностите, които следва да се извършват; и

г) гаранция, че това лице притежава подходящи финансови ресурси, а също и информация за техническия капацитет за използване на задължителната лицензия.


2. При поискване службата вписва лицето в регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения, ако това лице отговаря на условията, свързани с декларацията, посочена в параграф 1. Това лице няма право да използва задължителната лицензия преди вписването в регистъра. Лицето и титулярът се уведомяват за вписването.

3. Член 42, параграф 3 от настоящия регламент се прилага mutatis mutandis към лицето, вписано съгласно параграф 2 на настоящия член в регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения. Всяко решение по иск за нарушение или всеки друг акт, прекратяващ иск по отношение на това нарушение, са приложими за останалите лица, които са вписани или които предстои да бъдат вписани в регистъра.

4. Вписването, посочено в параграф 2, може да бъде заличено само на основание, че специфичните изисквания, определени в решението за предоставяне на задължителна лицензия за използване или финансовия и технически капацитет, установени съгласно параграф 2, са се променили в срок от една година след предоставянето на задължителна лицензия и в рамките на евентуалния срок, предвиден в това предоставяне на лицензия. Вписаното лице и титулярът се уведомяват за заличаването им от регистъра.


Раздел 2


Лицензия съгласно член 100, параграф 2 от основния регламент


Член 44


Лицензия съгласно член 100, параграф 2 от основния регламент


1. Молбата за не-изключителна договорна лицензия, подадено до новия титуляр, както е посочено в член 100, параграф 2 от основния регламент, трябва да бъде подадена в срок от два месеца от датата на получаване на известието от службата, с което тя информира за вписването на името на новия титуляр в регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения, когато искането е подадено от предходния титуляр, или в срок от четири месеца от същата дата, когато искането е подадено от бенефициент на лицензия.

2. Заявлението за издаване на лицензия по член 100, параграф 2 от основния регламент, се придружава от документите, които са били представени при безрезултатна молба, посочена в параграф 1. Разпоредбите на член 37, параграф 1, букви а), б), в) и параграф 5, членове 38, 39, параграф 3, член 40, с изключение на буква е), член 41, параграфи 3 и 4 и член 42 от настоящия регламент, се прилагат mutatis mutandis.";


3. Член 82 се заменя със следния член:


"Член 82


Публична проверка на регистрите


1. Всеки може да проверява регистрите в помещенията на службата.


Достъп до регистрите и съдържащите се в тях документи се предоставя при същите срокове и условия, които са валидни за достъпа до документи на службата по смисъла на член 84.


2. Проверката на място на регистрите е безплатна.


Извлечения от регистрите под каквато и да е форма, която изисква обработка или манипулации с данни, различни от копирането на документ или на части от него, се предоставят срещу заплащане на такса.


3. Председателят на службата може да осигури публична проверка на регистрите в помещенията на националните агенции, или определените подразделения, съгласно член 30, параграф 4 от основния регламент.";


3. Член 84 се заменя със следния член:


" Член 84


Достъп до документите на службата


1. Административният съвет следва да приеме практическия ред за достъп до документи на службата, включително до регистрите.

2. Административният съвет следва да приеме категориите документи на службата, които да се предоставят директно на разположение на широката общественост чрез публикации, включително публикации в електронните средства за информация."


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 30 юни 2005 година.

За Комисията:


Markos KYPRIANOU


Член на Комисията


_________________________

1 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) №873/2004 (ОВ L 162, 30.04.2004 г., стр.38).

2 ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13.

3 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

4 ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 37, Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) №2181/2002 (ОВ L 331, 7.12.2002 г., стр. 14).


32005R1002- редактиран


Untitled Page