РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1918/2006 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2006 година за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис

Обн. L ОВ. бр.365 от 21 Декември 2006г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Изменен с Официален вестник


>M1 Регламент (ЕО) № 514/2008 на Комисията от 9 юни 2008 година


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 1 и по-специално член 10, параграф 4 от него,


като има предвид, че:


(1) Член 3 от протокол № 1 към Евро-Средиземноморското споразумение за установяване на връзки между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга 2, изменено с член 3, параграф 1 от ротокола към Евро-Средиземноморското споразумение за установяване на връзки на сътрудничество между Евро- пейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз 3, одобрен с Решение 2005/720/ЕО на Съвета 4, открива тарифна квота за внос при нулева ставка на митото на 56 700 тона маслиново масло с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90 с произход изцяло от Тунис и транс- портирано директно от там в Общността.


(2) Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос 5 се прилага за лицензиите за внос за периодите на тарифните квоти за внос, които започват от 1 януари 2007 г.


(3) Регламент (ЕО) № 1301/2006 определя подробни разпоредби за заявленията, статута на кандидатите и издаването на лицензиите. Този регламент ограничава сроковете на валидност на издадените лицензии до последния ден на периода на тарифната квота за внос.


(4) Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране на селскостопански продукти 6, Регламент (ЕО) № 1345/2005 на Комисията от 16 август 2005 г. за установяване на подробни правила за приложение на системата на лицензии за внос на маслиново масло7 и Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да се прилагат, без да се накърняват допълнителните условия и дерогации, установени в настоящия регламент.


(5) Доставката на маслиново масло за пазара на Общността квота да бъде на пазара, при условие че вносът не е съсредоточен в един кратък период от време в рамките на пазарната година. Поради това следва да се предвиди възможност вносните лицензии да бъдат издавани между месеците януари и октомври по установен месечен график.


(6) Като се отчита предимството на нулевата ставка на митата, гаранцията по вносните лицензии, издавани в рамките на откритите с настоящия регламент тарифни квоти, следва да се фиксира на по-висок размер от този, определен в Регламент (ЕО) № 1345/2005.


(7) В интерес на по-голямата яснота следва да бъде отменен Регламент (ЕО) № 312/2001 на Комисията от 15 февруари 2001 г. за определяне на подробни правила на прилагане за внос на маслиново масло с произход от Тунис и за дерогация от някои разпоредби на Регламенти (ЕО) № 1476/95 и (ЕО) № 1291/20008.


(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот- ветствие със становището на Управителния комитет по маслиновото масло и трапезните маслини,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Регламент (ЕО) № 1291/2000, Регламент (ЕО) № 1345/2005 и Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да се прилагат, без да се засягат разпоредбите на настоящия регламент.


Член 2


1. Открива се тарифна квота с пореден номер 09.4032 във връзка с вноса в Общността на нерафинирано маслиново масло с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90 с произход изцяло от Тунис и транс- портирано директно от там в Общността при условията, установени в настоящия регламент. Обемът на тарифната квота е 56 700 тона. Митническата ставка, която трябва да се прилага за нея, е 0 %.


2. Квотата се открива от 1 януари всяка година. Без да се накърнява обемът на квотата, посочен в параграф 1, лицензиите за внос за всяка година могат да се издават в рамките на следните месечни ограничения:


— 1 000 тона за всеки от месеците януари и февруари,


— 4 000 тона за месец март,


— 8 000 тона за месец април,


— 10 000 тона за всеки месец от май до октомври.


Чрез дерогация от член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 неизползваните количества в даден месец се добавят към тези за следващия месец, но не и към тези за по-следващия месец.


3. За целите на изчисляването на разрешеното количество за всеки месец, когато една седмица започва в един месец и завършва в следващия, тя се счита за част от месеца, в който се пада денят четвъртък.


Член 3


1. Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 кандидатите могат да подават по едно заявление за издаване на лицензия за внос на седмица, като това може да става в дните понеделник или вторник. Заявленията за лицензии за дадена седмица, подадени от един кандидат, не могат да се отнасят за количества, които преминават месечния лимит, установен в член 2, параграф 2 от настоящия регламент.


2. Всяка седмица, на следващия работен ден след вторник, държавите-членки уведомяват Комисията за количествата, за които са подадени заявления за лицензии. Нотификацията се предоставя в разбивки по кодове по КН.


3. Лицензиите за внос се издават от компетентните органи на държавите-членки на четвъртия работен ден след края на периода за нотифициране, предвиден в параграф 2.4. Лицензията за внос е валидна 60 дни от датата на действи- телното ? издаване в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/20089, а размерът на гаранцията възлиза на 15 EUR на 100 kg нетно тегло.


Член 4


Регламент (ЕО) № 312/2001 се отменя.


Член 5


Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Той се прилага от 1 януари 2007 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


_________________________

1 ОВ L 161, 30.4 2004 г., стр. 97. Коригирана версия в ОВ L 206, 9.6.2004 г., стр. 37.

2 ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 2. Споразумение, последно изменено с Решение 2006/612/ЕО на Съвета (ОВ L 260, 21.9.2006 г., стр. 1).

3 ОВ L 278, 21.10.2005 г., стр. 3.

4 ОВ L 278, 21.10.2005 г., стр. 1.

5 ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

6 ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1713/2006 (ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11).

7 ОВ L 212, 17.8.2005 г., стр. 13.

8 ОВ L 46, 16.2.2001 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1721/2005 на Комисията (ОВ L 276, 21.10.2005 г., стр. 3).

9 ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.


Untitled Page