РЕШЕНИЕ № 804/2004/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма Херкулес)

Обн. L ОВ. бр.143 от 30 Април 2004г.

(ОВ L 143, 30.4.2004, p.9)

Изменен с О


No page date


>M1 Решение № 878/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2007 година


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 280, параграф 4 от него,


като взеха предвид предложението на Комисията,


като взеха предвид становището на Сметната палата 1 ,


като действат в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора2,


като имат предвид, че:


(1) Общността и държавите-членки са си поставили за цел борбата с измамите и всички други незаконни действия, които влияят на финансовите интереси на Общността. Всички възможни средства трябва да бъдат разгърнати за постигане на тази цел, докато отстояват настоящото разпределение и баланс на отговорностите между национално и общностно равнище.


(2) Действия с цел осигуряване на по-добра информация, провеждане на изследвания и осигуряване на подготовка, техническа или научна субсидия в борбата срещу измамите, помагат значително за защита на финансовите интереси на Общността.


(3) Действия в тази област се насърчават и образуванията, които са ангажирани с тази дейност, се подпомагат чрез предоставяне на безвъзмездни средства. Опитът показва значението на оказване на подкрепа на общностно равнище във връзка с национални действия за насърчаване.


(4) Подкрепа за образувания и дейности е давана до 2003 г. чрез кредити, включени в линии А03600 и А03010 (Конференции, конгреси и срещи във връзка с дейностите на асоциации на европейски юристи за защита на финансовите интереси на Общността) и в линия В5-910 (Общи мерки за борба с измамите) на общия бюджет на Европейския съюз.


(5) Член 112 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. за финансов регламент, който се прилага за общия бюджет на Европейските общности3, определя точните условия за безвъзмездни средства за мерки, определени в основен акт, които вече са влезли в ход.


(6) Затова е необходимо да се приеме основен акт, такъв,че чрез приемане на настоящото решение, което създава структурирана, специфична и мултидисциплинарна програма за действие на Общността за значителен период, всички съществуващи мерки за подкрепа се усъвършенстват и допълват.


(7) Програмата е отворена за всички държави-членки и съседни страни с оглед на важността от осигуряване на ефикасна и равностойна защита на финансовите интереси на Общността извън самите държави-членки.


(8) Европейският парламент, Съветът и Комисията, когато приемат Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, приемат да постигнат целта да осигурят влизането в сила на този основен акт от финансовата 2004 година.


(9) Мерките за подкрепа следва да вземат предвид специфичните характеристики на властите, които участват при защитата на финансовите интереси на Общността.


(10) Настоящото решение предвижда за цялата продължителност на програмата финансова рамка, която определя първичната препоръка по смисъла на точка 33 от Институционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и подобряване на бюджетната процедура4, за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура.


(11)Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета вътрешен доклад от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за приложението на тази програма и окончателен доклад за постигането целите на програмата.


(12) Настоящото решение е в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност.


(13) Настоящото решение не засяга безвъзмездните средства, предоставени в областта на защитата на финансовите интереси на Общността, на базата на програми, свързани с изпълнението на закона.


РЕШИХА:


>M1


Член 1


Цели на програмата


1. С настоящото решение се създава програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Общността. Програмата е известна като програма „Херкулес II“ (наричана по-долу „програмата“).


2. Програмата ще насърчава дейности съгласно общите критерии, установени в настоящото решение. Тя ще обръща внимание, по-специално, на следните цели:


а) засилване на транснационалното и мултидисциплинарно сътрудничество между органите на държавите-членки, Комисията и OLAF;


б) изграждане на мрежи в държавите-членки, присъединяващите се страни и страните кандидатки в съответствие с меморандум за разбирателство, които да улеснят обмена на информация, опит и най-добри практики, като същевременно се зачитат различните традиции на всяка държава-членка;


в) оказване на техническа и оперативна подкрепа на правоохранителните органи на държавите-членки в борбата им срещу незаконните трансгранични дейности, с акцент върху подкрепата за митническите органи;


г) без да се подронва оперативната ефективност, установяване на географски баланс чрез включване, по възможност, на всички държави-членки, присъединяващи се страни и страни кандидатки в съответствие с меморандум за разбирателство във финансираните по програмата дейности;


д) умножаване и засилване на мерките в сферите, определени като най-чувствителни, по-специално в областта на контрабандата и фалшифицирането на цигари.

>M1


Член 1a


Дейности


Програмата се изпълнява посредством следните дейности в сферата на защитата на финансовите интереси на Общността, включително и в областта на превенцията и борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари:

а) техническа помощ за националните органи посредством:

i) предоставяне на специални знания, оборудване и информационно-технологични (ИТ) средства за улесняване на транснационалното сътрудничество и сътрудничеството с OLAF;

ii) поддръжка за съвместни операции;

iii) подобряване на обмена на служители;

б) обучение, семинари и конференции, насочени към:

i) насърчаване на по-доброто разбиране на общностните и националните механизми;

ii) обмен на опит между съответните органи в държавите-членки, присъединяващите се страни и страните кандидатки;

iii) координиране на дейностите на държавите-членки, присъединяващите се страни, страните кандидатки и трети страни;

iv) разпространяване на знания, особено от оперативен характер;

v) подпомагане на напредничави научноизследователски дейности, включително проучвания;

vi) подобряване на сътрудничеството между практици и теоретици;

vii) изостряне на вниманието на представителите на съдебната власт и други клонове на правната професия към защитата на финансовите интереси на Общността;

в) подкрепа посредством:

i) разработване и осигуряване на специфични бази данни и ИТ средства за улесняване на достъпа до данни и техния анализ;

ii) засилване на обмена на данни;

iii) разработване и осигуряване на ИТ средства за разследване, наблюдение и разузнаване.

>M1


Член 2


Финансиране от Общността


1. Съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 финансирането от Общността може да приеме следните правни форми:

а) безвъзмездни средства;

б) договори за възлагане на обществени поръчки.


2. За да придобият право на получаване на безвъзмездни средства от Общността за дейност, която цели защита на финансовите интереси на Общността, получателите на безвъзмездни средства трябва да се съобразят с разпоредбите, предвидени в настоящото решение. Дейността трябва да съответства на основополагащите принципи на дейността на Общността в областта на защитата на финансовите интереси на Общността и да взема предвид специфичните критерии, предвидени в съответните покани за предложения, в съответствие с приоритетите, определени в годишната програма за безвъзмездни средства, която обяснява подробно общите критерии, определени в настоящото решение.


3. Финансирането от Общността обхваща, посредством договори за възлагане на обществени поръчки или чрез предоставянето на безвъзмездни средства, оперативните разходи, свързани с дейности в сферата на защитата на финансовите интереси на Общността.


4. Дейностите, осъществявани от структури, които могат да получават финансиране от Общността (договори за възлагане на обществени поръчки или безвъзмездни средства) по програмата попадат в групата дейности, насочени към засилване на общностните мерки за защита на финансовите интереси и преследват цели от общоевропейски интерес в тази сфера или цел, която е част от политиката на Европейския съюз в тази област.

>M1


Член 2а


Структури, които отговарят на изискванията за финансиране от Общността

Следните структури отговарят на изискванията за финансиране от Общността по програмата:

а) всички национални или местни администрации на държава-членка или страна извън Общността, както е определена в член 3, които насърчават засилването на общностните действия за защита на финансовите интереси на Общността;

б) всички изследователски и образователни институции, които притежават правосубектност най-малко от една година, установени са и упражняват своята дейност в държава-членка или в страна извън Общността, както е определена в член 3, и насърчават засилването на общностните действия за защита на финансовите интереси на Общността;

в) всички структури с нестопанска цел, които притежават правосубектност най-малко от една година и са установени и упражняват своята дейност в държава-членка или в страна извън Общността, както е определена в член 3, и насърчават засилването на общностните действия за защита на финансовите интереси на Общността.


Член 2б


Избор на бенефициери


Структурите, които имат право да получават безвъзмездни средства за дейност съгласно член 2а, се избират въз основа на покани за предложения в съответствие с приоритетите, определени в годишната програма за безвъзмездни средства, която уточнява общите критерии, установени в настоящото решение. Безвъзмездните средства, отпуснати за дейност по програмата, следва да отговарят на основните критерии, установени в настоящото решение.


Член 2в


Критерии за оценяването на заявленията за безвъзмездни средства

Заявленията за безвъзмездни средства за дейности се оценяват с оглед на:

а) съответствието на предложената дейност с целите на програмата;

б) взаимното допълване на предложената дейност с други подпомагани дейности;

в) осъществимостта на предложената дейност, тоест реалната възможност тя да бъде осъществена чрез предложените средства;

г) съотношението разходи—ползи от предложената дейност;

д) добавената стойност на предложената дейност;

е) частта от обществото, към която е насочена предложената дейност;

ж) транснационалните и мултидисциплинарните аспекти на дейността;

з) географския обхват на предложената мярка.


Член 2г


Допустими разходи


Съгласно член 2, параграф 4 единствено разходите, необходими за успешното

осъществяване на дейността, се вземат предвид при изчисляването на безвъзмездните средства.

Допустими са също разходи във връзка с участието на представители на страни от Балканския полуостров, които са част от процеса на стабилизиране и асоцииране за страните от Югоизточна Европа5, на Руската федерация, на страните, обхванати от Европейската политика на съседство6, и някои страни, с които Общността е сключила споразумение за взаимопомощ по митнически въпроси.

>B


Член 3


Участие на страни извън Общността


В допълнение към бенефициерите и образуванията, които се намират в държавите-членки, за участие в програмата за действие на Общността се допускат такива, намиращи се в:

>M1

а) присъединяващи се страни;

>B

б) страните от ЕАСТ/ЕИП в съответствие с условията, предвидени в Споразумението за ЕИП;

>M1

в) страни кандидатки, асоциирани към ЕС по силата на условията, предвидени в споразуменията за асоцииране или в допълнителните протоколи към тях относно участието в програми на Общността, които са сключени или предстои да бъдат сключени с тези страни.


Член 4


Прилагане


Финансирането от Общността се прилага в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

>B


Член 5


Отпускане на безвъзмездните средства


1. Безвъзмездните средства, отпускани за дейности, могат да не покриват всички допустими разходи. Размерът на безвъзмездните средства за дейност, одобрена по програмата, не може да надвишава следните равнища:

а) 50 % от разходите за техническа помощ;

>M1

б) 80 % от разходите за мерки по обучение, насърчаване на обмена на специализирани служители и провеждането на семинари и конференции, при условие че бенефициерите са тези, посочени в член 2а, буква а);

в) 90 % от разходите за провеждането на семинари и конференции и други, при условие че бенефициерите са тези, посочени в член 2а, букви б) и в).

>M1 —————

>M1


Член 5а


Проверки и одити


1. Бенефициерът на безвъзмездни средства обезпечава, когато е приложимо, предоставянето на Комисията на удостоверяващи документи, които са във владение на партньори или членове.


2. Комисията може да извършва одит на използването на финансирането от Общността чрез собствени служители или чрез избрана от нея компетентна външна структура. Такива одити могат да се извършват през целия период на действие на договора или на споразумението и в срок от пет години след последното плащане. Когато е подходящо, резултатите от одита могат да доведат до решения на Комисията за възстановяване на суми.


3. Служителите на Комисията и външният персонал, оправомощен от Комисията, имат подходящи права за достъп до местата и сградите, където се осъществява дейността, и до всяка информация, включително информация в електронен формат, необходима за извършването на одитите, посочени в параграф 2.


4. Сметната палата и OLAF се ползват от същите права, особено от правата за достъп, както лицата, посочени в параграф 3.


5. Освен това, за да се защитят финансовите интереси на Общността срещу измами и други нередности, Комисията извършва проверки и инспекции на място в рамките на настоящата програма в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета7. При необходимост разследванията се провеждат от OLAF съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета8.

>B


Член 6


Финансови разпоредби


>M1


1. Програмата се удължава от 1 януари 2007 г. и ще приключи на 31 декември 2013 г.


2. Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2007—2013 г. е 98 525 000 EUR.

>B


3. Годишните отпускани суми се одобряват от бюджетния орган в рамките на лимитите на финансовата перспектива.

>M1


Член 7


Наблюдение и оценка


Комисията (OLAF) информира ежегодно Европейския парламент и Съвета относно резултатите от програмата. Включва се и информация относно последователността и допълването с други програми и дейности на равнище Европейски съюз.


До 31 декември 2010 г. се извършва независима оценка на изпълнението на програмата, включваща преглед на резултатите и постигането на целите на програмата.

До 31 декември 2014 г. Комисията (OLAF) представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно постигането на целите на програмата.

>M1


Член 7а


Управление на програмата


Въз основа на анализ на съотношението разходи—ефективност Комисията може да назначи експерти и да се възползва от други форми на техническа и административна помощ, която не включва задачи на публичния орган, възложени на външни изпълнители по ad hoc договори за услуги. Тя може също така да финансира проучвания и да организира срещи на експерти, за да улесни изпълнението на програмата, както и да предприема мерки по отношение на информацията, публикуването и разпространението, пряко свързани с осъществяването на целите на програмата.

>B


Член 8


Влизане в сила


Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


_________________________

1 ОВ С 318, 30.12.2003 г., стр. 5.

2 Становище на Европейския парламент от 9 май 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 5 април 2004 г.

3 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Поправка в ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 43.

4 ОВ С 172, 18.6.1999 г., стр. 1. Споразумение, изменено с Решение 2003/429/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 147, 14.6.2003 г., стр. 25).

5 Албания, Бившата югославска република Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Хърватия и Черна гора.

6 Азербайджан, Алжир, Армения, Беларус, Грузия, Египет, Израел, Йордания, Либия, Ливан, Мароко, Молдова, Палестинската автономна власт, Сирия, Тунис и Украйна.

7 ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

8 ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.


32004D0804


Untitled Page