РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1177/205 НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 за установяване на въвеждащите правила за прилагане на Регламент(ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, платими на Службата за растително многообразие на Общността


КОМИСИЯТА НА EURПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правата на Общността върху растителните сортове, и по-специално член 113 от него,


след консултации с Административния съвет,


като има предвид, че:


(1) Регламент (ЕО) № 1238/95 от 31 май 1995 г., който установява правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, платими на Службата за растително многообразие на Общността1, определя таксите, налагани от Службата за растително многообразие на Общността (Службата) и размерите на тези такси.


(2) Очаква се, че поне до края на 2005 г., финансовите резерви на Службата ще превишат количеството, необходимо за осигуряване на последователността на нейните операции. Годишната такса, платима на Службата, от притежателите на права за растителни видове на Общността за 2006 и 2007 г. и таксите, свързани с техническите прегледи през 2006 година, следователно не трябва да бъдат увеличавани, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1238/95.


(3) Разпоредбата на Регламент (ЕО) № 1238/95 относно таксите за издаване на копия трябва да бъде променена, като се отчитат изменението на Регламент(ЕО) № 1239/95 на Комисията от 31 май 1995 г., което установява правила за прилагане на Регламента (ЕО)2100/94 на Съвета относно процедурите пред Службата за растително многообразие на Общността2 с Регламент (ЕО) № 1002/2005.


(4) Регламент (ЕО) 1238/95 следователно, следва да бъде съответно изменен.


(5) Мерките, постановени в настоящия регламент са в съответствие със становището на Службата за растително многообразие на Общността,


ПРИЕ НАСОТЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Регламент (ЕО) 1238/95 се изменя, както следва:


1. Член 9, параграф1 се заменя със следното:


" Службата налага на държателя на правото на собственост върху растителния сорт на Общността (наричан по-долу "собственик") такса за всяка година от валидността на правото на собственост върху растителното многообразие на Общността (годишна такса) от 300 EUR за годините 2003 - 2007 и 435 EUR за 2008 година и за следващите години.";


2. Член 12, параграф 1, буква б) се заменя със следното:


"б) таксите за издаване на заверени копия на документите; и";


3. В приложение I таблицата се изменя, както следва:


а) заглавието на втората колона се замества със следното:


"Такса за годините 2003 - 2006";


б) заглавието на третата колона се замества със следното:


"Такса за 2007 година и следващите."


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник наEвропейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 20 юли 2005 година.


За Комисията:


Markos KYPRIANOU


Заместник-председател


_________________________

(1)OВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 31. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 569/2003 ( OВ L 82, 29.3.2003 г. стр. 13).

(2)OВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 37. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1002/2005 (OВ L170, 1.7.2005 г. стр. 7).

32005R1177- редактиран


Untitled Page