ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ (ШИС II) януари 2011 г. - юни 2011 г. /* COM/2011/0907 окончателен */

Внесен на 20 декември 2011 г.


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение 3

2. Състояние на проекта 3

2.1. Преглед на постигнатия през разглеждания период напредък 3

2.2. Техническа рамка за приключването на проекта 4

2.3. Подготовка за изпитването на втори етап 5

2.4. Подготовка за цялостното изпитване 5

2.5. Подготовка за миграцията 5

2.6. Мрежата ШИС II 7

2.7. Оперативно управление 8

2.8. Сигурност 8

3. Управление 8

3.1. Финансови последици 8

3.2. Управление на проекта 10

3.2.1. Съвет за управление на цялостната програма (СУЦП) 10

3.2.2. Комитет за ШИС-ВИС (ШИС ІІ) 10

3.2.3. Национално планиране и координиране 11

3.2.4. Съветът 11

3.2.5. Европейският парламент 11

4. Приоритети за следващия отчетен период 12

5. Заключения 12

1. Въведение

В настоящия доклад за напредъка се описва работата, извършена през първата половина на 2011 г. по разработването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и по миграцията от ШИС 1+ към ШИС II. Докладът се представя на Съвета и на Европейския парламент в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета и Решение 2008/839/ПВР на Съвета относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към ШИС II.

2. Състояние на проекта

2.1. Преглед на постигнатия през разглеждания период напредък

През октомври 2010 г. Съветът по ПВР разгледа новия цялостен график и бюджет за ШИС II и призова всички участници в процеса да възползват от този нов устрем и да положат всички необходими усилия за изпълнението на проекта.

След приемането на заключенията на Съвета през октомври 2010 г. всички участници в процеса правят всичко възможно, за да изпълнят съответните си задачи, свързани с ШИС II. Техническото разработване на актуализираната централна ШИС II е в ход, като се извършват важни изпитвания на централната система и в държавите-членки. Всеки потенциален проблем се обсъжда с участниците в процеса, така че рисковете да могат да бъдат отстранени и сведени до минимум на ранен етап.

Постигнатото в края на 2010 г. споразумение за окончателните технически спецификации, с което се урежда взаимодействието между централната система и националните системи, беше предпоставка за приключване на техническото разработване на проекта. Процесът на приемане на спецификациите приключи. Договорът с главния изпълнител на разработването, включително окончателно договорените актуализирани изисквания за ШИС II, беше подписан на 29 ноември 2010 г.

По-рано през отчетния период вниманието на държавите-членки беше насочено към два риска: а) наличието на среда за изпитвания ШИС 1+ и б) подготвеността на държавите-членки да участват в разширените изпитвания за съответствие. Благодарение на ранното идентифициране на тези проблеми бяха предприети съвместни действия за намаляване на последиците, свързани с двата риска.

След етапа на разработване, през който и централната система, и националните системи бяха актуализирани в съответствие с новите спецификации, участниците преминаха към изпитвания:

- извършените на централно равнище фабрични изпитвания (factory acceptance test) на актуализираната система приключиха успешно;

- на национално равнище първата серия разширени изпитвания за съответствие, чрез които се проверява съгласуваността между централната система и националните системи, започна през април.

Разработването на проекта продължава да протича безпроблемно в положителен и конструктивен дух.

2.2. Техническа рамка за приключването на проекта

Допълнителен хардуер за пускането в действие

Целият допълнителен хардуер за резервното централно звено в Австрия бе доставен по план. Основната част от новия хардуер за централното звено в Страсбург бе доставена на 17 декември 2010 г., а останалите елементи — на 25 януари 2011 г.

Разработване на национални системи ШИС II

На 22 декември 2010 г. Комисията изпрати на държавите-членки писмо, в което потвърди, че документът за контрол на интерфейса 3.0 (Interface Control Document (ICD)) е окончателен и стабилен. Тази версия представлява основният документ, като централната система и националните системи трябва да бъдат приведени в съответствие с него. Държавите-членки бяха приканени да предприемат необходимите действия за националното разработване и планиране на изпитванията за ШИС II, за да бъдат готови за първите официални изпитвания с централната система, които започнаха през май 2011 г.

Изпитвания

На 11 и 12 януари 2011 г. се проведе семинар за изпитванията, в който акцентът беше поставен върху плана и стратегията за изпитванията. На 25 януари 2011 г. консултативната група по изпитванията обсъди и взе предвид последните коментари на държавите-членки по предложението за стратегия за изпитванията на ШИС II. Това позволи на Комисията да представи на Комитета за ШИС-ВИС за одобрение плана за изпитванията на ШИС II и документа с предложението за стратегия за изпитванията на ШИС II на 23 февруари 2011 г. Дадено беше положително становище.

Във връзка с разширените изпитвания за съответствие наличието на осем среди за изпитвания означава, че държавите-членки могат да извършат изпитванията в четири групи, като във всяка група може да има не повече от осем държави-членки. При започването на периода на изпитвания бяха срещнати известни трудности при равномерното разпределение на държавите-членки между групите.

В съответствие с цялостния график първите неформални елементи на разширените изпитвания за съответствие стартираха за група 1 на 12 април 2011 г., а формалните — на 23 юни 2011 г. Тези разширени изпитвания за съответствие дават възможност на държавите-членки да покажат, че има съответствие между техните актуализирани национални системи и ICD 3.0. Останалите три групи ще започнат изпитванията последователно до края на 2011 г.

Ако държавите-членки не могат да приключат тези изпитвания по план, има опасност това да се отрази на цялостния график за изпълнението на проекта, както беше съобщено на Съвета през октомври 2010 г. Вземайки предвид този въпрос и, най-вече, отчитайки опита на първата група, Комисията и специализираната група за ШИС II работиха в тясно сътрудничество, за да осигурят възможно най-голяма гъвкавост при използване на свободните периоди с цел способността на държавите-членки за извършване на изпитванията да бъде адаптирана към правените в последния момент промени.

2.3. Подготовка за изпитването на втори етап

Членовете на Съвета за управление на цялостната програма (СУЦП) и Комисията започнаха подготовката за изпитването на втори етап. За тази цел ще бъде необходимо да се изготви документ с изисквания, който ще служи като основа на описанието на начина на изпитването на втори етап през следващия отчетен период.

2.4. Подготовка за цялостното изпитване

На 8 февруари 2011 г. в Страсбург се състоя среща с членовете на СУЦП и техническият съветник на Работната група по въпросите на Шенген към Съвета (състав SIS-TECH). Основната тема на срещата бяха дейностите, свързани с цялостното изпитване, което е предвидено в правните инструменти относно миграцията[1]. На срещата бяха направени уточнения, беше постигнато споразумение, бяха намерени потенциални решения на важни въпроси и бяха обсъдени действия и графици във връзка с широк кръг дейности.

2.5. Подготовка за миграцията

Изпитване на конвертора

За успешната миграция от ШИС 1+ към ШИС II, ще бъде създадена временна миграционна архитектура. Тя ще съдържа конвертор, който ще преобразува данните в две посоки между сегашната Ц.ШИС и централната ШИС II и ще поддържа двете системи синхронизирани за времето, което е необходимо на държавите-членки да се прехвърлят от едната система към другата[2].

За толкова важен компонент от миграционната архитектура е необходимо да се извърши подробно изпитване. За тази цел е необходима среда за изпитвания ШИС 1+. Предвидено беше да се използва съществуваща среда за изпитвания за Ц.ШИС. В края на 2010 г. обаче Франция уведоми Комисията, че предвидената за тези изпитвания среда няма да бъде вече на разположение, тъй като ще бъде необходима за актуализирането на ШИС 1+, което изостава.

Въпросът за наличността на средата за изпитвания ШИС 1+ беше определен като риск от основно значение за цялостния график на ШИС II. За ограничаване на ефекта от този проблем Комисията и френските власти обсъдиха прагматични и функционални варианти, включващи определяне на периодите от свободно време в съществуващата среда, за да може това време да се използва за изпитванията на ШИС II. Въпреки това предвид интензивността и продължителността на изпитванията стана ясно, че създаването на специална среда е единственият реален вариант.

Комисията, със съдействието на СУЦП, работи за намирането на решение в извънредни ситуации. В анализа отново бе направено заключението, че няма друг осъществим вариант освен закупуването на нова среда за изпитвания ШИС 1+ (от сегашния доставчик на ШИС 1+). За тази цел беше необходимо тясното сътрудничество на Франция, тъй като френският технически персонал беше в най-добра позиция да идентифицира точните изисквания на необходимото оборудване и да направи така, че тази нова среда за изпитвания да може да бъде приведена изцяло в съответствие с функциониращата ШИС 1+, ако ШИС 1+ се развие.

Това решение в извънредни ситуации неминуемо ще се отрази на бюджета и на графика.

- Що се отнася до графика, за създаването на такава среда са необходими 19 седмици. Това време беше включено в цялостния график, като дейностите бяха извършени едновременно със съществуващи задачи по проекта. Причина за този по-скоро дълъг срок е фактът, че единственият доставчик даде приоритет на актуализирането на ШИС 1+ и не сформира отделен екип за проекта ШИС II.

- Що се отнася до бюджета, новата среда за изпитвания ще струва приблизително 3 милиона EUR, които ще бъдат платени от бюджета на ЕС. В тази цена не са включени текущите разходи, свързани с използването на системата.

При отстраняването на този риск Комисията имаше две цели: да се избегне отрицателното отражение върху цялостния график на ШИС II и да няма прекъсвания на текущата работа, извършвана от Франция при актуализирането на ШИС 1+. И двете цели бяха изпълнени и рискът беше ограничен. Решението за възлагане на договора за среда ШИС 1+ на доставчика беше публикувано на 11 юни 2011 г. Процедурите по възлагане на договора приключиха, а рискът постоянно се следи.

Трябва обаче да се обърне внимание на един основен аспект. Дори на този етап отражението върху цялостния график да е ограничено, трябва да се има предвид, че решението за закупуване на нова среда за изпитвания има бюджетни отражения върху дейностите по централното разработване — сума, която не беше предвидена, когато Комисията докладва за цялостния бюджет и график пред Съвета през октомври 2010 г.

Планиране на миграцията

Комисията работи в тясно сътрудничество с главния изпълнител по договора за разработване и с експерти от държавите-членки за уточняване на подробния план за миграцията от ШИС 1+ към ШИС II.

На 23 февруари 2011 г. Комитетът за ШИС-ВИС даде положително становище по три важни документа, подготвящи дейностите по миграцията — планът за миграция към ШИС II, стратегията за изпитвания на ШИС II и планът за изпитвания на ШИС II.

Целта на плана за миграция беше да се удовлетворят техническите нужди на експертите от държавите-членки чрез отразяване на предпочитания от тях технически подход. Тъй като такъв подход не съответства напълно на правните инструменти, свързани с миграцията, Комисията възнамерява да предложи в началото на 2012 г. изменение на правната рамка с оглед на привеждането на правните разпоредби в съответствие с този технически подход.

За безпроблемното протичане на миграцията е необходимо да се обърне специално внимание на качеството на данните. Единствено данните, които отговарят на правилата на ШИС 1+ за качество на данните, могат да мигрират към ШИС II. Данните, които не отговарят на тези правила, трябва да бъдат прецизирани преди преминаването към ШИС II, тъй като не могат да бъдат прехвърлени в несъответстващ формат. От техническа гледна точка това означава, че тези данни трябва да се приведат в съответствие със стандарта или да се заличат. Полското председателство определи прецизирането на данните за приоритет през втората половина на 2011 г.

На заседания на работната група държавите-членки повдигнаха въпроса за миграцията на SIRENE. Това всъщност е промяната от съществуващите системи на бюра SIRENE в рамките на ШИС 1+ в държавите-членки към техните нови системи SIRENE в рамките на ШИС II. В правните инструменти, свързани с миграцията, се посочва участващите в ШИС 1+ държави-членки ще проведат функционални изпитвания на SIRENE[3]. Комисията признава важността на тази дейност, извършваща се в рамките на Съвета, и значението ? за цялостния успех на проекта.

Комисията подкрепи предложението на унгарското председателство за анализиране на въпросите, уточняване на това какво е необходимо да се постигне и проучване на правното положение. Комисията ще осигури достъп до централната ШИС II и до нейната комуникационна инфраструктура по време на изпитването на обмена на допълнителна информация[4].

2.6. Мрежата ШИС II

Проектът ШИС II предвижда осигуряването на комуникационна мрежа, покриваща голямо пространство, която отговаря на изискванията за наличност, сигурност, географско покритие и ниво на обслужване и благодарение на която ще се осъществява комуникацията между националните системи и централната система.

Основните правни инструменти за ШИС II съдържат описание на комуникационната инфраструктура, предназначена за данните от ШИС II и за обмена на данни между бюрата SIRENE[5]. През отчетния период държавите-членки потвърдиха пред Комисията техническите спецификации на релейното предаване на електронната поща на SIRENE в рамките на ШИС II, което е необходимо за правилното насочване и доставяне на обменяните между бюрата данни. Вследствие на това Комисията стартира процедури за възлагане на поръчки.

2.7. Оперативно управление

След съвместните изявления на Съвета и Европейския парламент, направени при приемането на правните инструменти за ШИС II и ВИС, през юни 2009 г. Комисията предложи да бъде създадена агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Регламентът за създаването на агенцията беше приет на 26 октомври 2011 г. Агенцията ще започне да изпълнява задачите си по оперативното управление на системите на 1 декември 2012 г.

Тя ще се занимава основно с оперативното управление на ШИС II (след пускането ? в експлоатация), ВИС и Евродак. В бъдеще на агенцията може да бъдат възложени и други широкомащабни информационни системи, ако това е предвидено в съответните законодателни инструменти.

2.8. Сигурност

На 17 и 18 януари 2011 г. в Братислава се проведе семинар за сигурността на мрежата. На него бяха обсъдени притесненията, свързани с възможността организацията, обслужваща мрежата — оперативният център за сигурност, управляван от HP/ Orange Business Services — да има достъп до данните в ШИС II. Въз основа на заключенията от семинара и предложението, направено от Комисията в Комитета за ШИС-ВИС на 26 януари 2011 г., Комисията започна проучване относно възможността за добавяне на ниво на криптиране към нивото на сигурност на ШИС II. Държавите-членки бяха приканени да дадат становището си относно общите условия за извършване на проучването, в резултат на което бяха получени няколко полезни предложения.

Резултатите от проучването за осигуряване на допълнителна сигурност за мрежата на ШИС II бяха представени на Комитета за ШИС-ВИС на 25 май 2011 г. Беше намерено едно техническо решение, което съответства на всички изисквания. Следващата стъпка ще бъде извършването на пилотно проучване, в което е необходимо да участват три държави-членки на доброволен принцип. Германия и Австрия вече изразиха желанието си да участват.

3. Управление

3.1. Финансови последици

До края на разглеждания в доклада период общите бюджетни задължения, поети от Комисията по проекта ШИС II от 2002 г. насам, достигнаха 135 146 000 EUR. Съответните договори включват проучвания за осъществимост, разработването на самата централна ШИС II, поддръжката и гарантирането на качеството, мрежата ШИС II, подготовката на оперативното управление в Страсбург, сигурността, подготовката, свързана с биометричните данни, комуникацията и командировъчните разходи на експертите.

От тази сума 72 661 169 EUR бяха реално платени между 2002 г. и края на юни 2011 г. Основните разходни пера бяха разработване (34 867 228 EUR), мрежа (21 520 620 EUR), поддръжка и гарантиране на качеството (8 592 178 EUR ) и подготовка на оперативното управление в Страсбург (6 236 058 EUR).


(в EUR)  Изпълнение на бюджета      
        от 2002 г. до юни 2011 г. от януари до юни 2011 г.
    Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
  Разработване 80 458 863 34 867 228 81 407 1 431 933
  Поддръжка и гарантиране на качеството 11 068 521 8 592 178 1 081 180 467 791
  Мрежа 32 375 954 21 520 620 0 1 149 233
  Подготовка на оперативното управление 7 675 715 6 236 058 207 500 1 398 107
  Сигурност 1 354 283 217 712 479 568 0
  Проучвания / Консултантски дейности 961 131 942 261 20 650 20 650
  Информационна кампания 33 373 33 373 0 0
  Командировъчни разходи на експертите 1 203 286 236 866 0 40 745
  Други 14 874 14 874 0 0
  ОБЩО: 135 146 000 72 661 169 1 870 304 4 508 459


При приключването на бюджетната процедура за 2011 г. една трета от бюджетните кредити за поети задължения и плащания за ШИС II в бюджета на ЕС бяха запазени в резерв, който възлиза на 10 милиона EUR бюджетни кредити за поети задължения и 6 642 473 EUR бюджетни кредити за плащания. Освобождаването на тези ресурси беше обвързано с предоставянето на подробна информация от Комисията на бюджетния орган за графика за ШИС II, включително необходими действия от техническо естество, разходи, отговорност за всяко действие и осигуряване на пълен достъп до договора с доставчика на услуги за разработването на системата ШИС II.

Освен информацията, изпратена на Европейския парламент в края на отчетния период, през януари, май и юни 2011 г. беше изпратена допълнителна информация по тези въпроси, а на 12 януари 2011 г. и 31 май 2011 г. се състояха технически брифинги с членове на Европейския парламент, за да се отговори на конкретни въпроси и да се даде актуална информация за състоянието на проекта. На заседанието на комисията по бюджети на 14 юни 2011 г. беше взето решение за освобождаване на резерва.

Предвид загрижеността, изразена в края на 2010 г. във връзка с нуждата от допълнително финансиране за разработването на ШИС II на национално равнище, Комисията разгледа отговорите на въпросника, изпратен на държавите-членки в края на 2010 г., за да определи техните потребности и да ги адаптира във възможно най-голяма степен към предвидените средства за Европейския фонд за външните граници (ЕФВГ). В момента се водят дискусии относно вариантите за евентуално осигуряване на допълнителни средства.

3.2. Управление на проекта

3.2.1. Съвет за управление на цялостната програма (СУЦП)

Чрез измененията на правните инструменти относно миграцията, приети на 3 юни 2010 г., СУЦП бе официално призната за консултативен орган, който да оказва съдействие по проекта за централна ШИС II, за да се улесни съгласуваността между проектите за централна ШИС II и национални ШИС II[6]. Съветът за управление няма правомощия за вземане на решения, нито мандат да представлява Комисията или държавите-членки.

Представените от него общи условия влязоха в действие, след като генералният директор на отговaрящата Генерална дирекция на Комисията и държавите-членки дадоха положително становище на заседание в рамките на Комитета за ШИС-ВИС на 23 март 2011 г.

СУЦП заседава 21 пъти през разглеждания в настоящия доклад период.

3.2.2. Комитет за ШИС-ВИС (ШИС ІІ)

При разработването на ШИС II Комисията се подпомага от Комитета за ШИС-ВИС. През периода януари—юни 2011 г. бяха проведени пет заседания на Комитета за ШИС-ВИС по технически въпроси, свързани с ШИС II. Беше докладвано, че са постигнати няколко одобрения от основно значение относно миграцията, изпитванията и процедурния правилник на СУЦП.

Освен редовните заседания на Комитета за ШИС-ВИС се организират и срещи на работни групи на комитета и семинари с участието на експерти на държави-членки, на които подробно се обсъждат технически въпроси. Обикновено тези семинари и срещи се съсредоточават върху въпроси, възникнали в контекста на постигането на конкретни резултати по проекта:

- „Консултативната група по изпитванията“ (КГИ) предоставя на Комитета за ШИС-ВИС становища по въпроси, свързани с организацията, осъществяването и тълкуването на резултатите от изпитванията. През отчетния период групата проведе 18 заседания.

- „Съветът за управление на промените“ (СУП) дава съвети относно класификацията, окачествяването и потенциалното отражение от коригирането на проблеми, за които е докладвано. Заради огромните усилия, положени за постигането на споразумение по актуализираните технически спецификации на централната система през 2010 г. и за последващото определяне на изискванията, тази работна група, която докладва и пред Комитета за ШИС-ВИС, не беше свикана на официално заседание през отчетния период.

- През този период бяха проведени три семинара/срещи по въпросите на миграцията към ШИС ІІ, чиято цел беше да се дадат съвети на Комитета за ШИС-ВИС и да се осъществят дейности по тази тема от основно значение.

3.2.3. Национално планиране и координиране

С цел предоставянето на консултации на работещия по проекта екип от Комисията е създадена работна група, съставена от националните ръководители на проекта (НРП) в държавите-членки. На заседанията си НРП обсъждат въпроси, свързани с подробното планиране, рисковете и дейностите по проекта на централно и национално равнище. През настоящия отчетен период се проведоха пет заседания на НРП.

3.2.4. Съветът

Срещите в Съвета се характеризираха с положителна атмосфера.

Както бе посочено в заключенията на Съвета и в съответствие с желанието на всички участници в проекта да бъде запазена пълна прозрачност, Комисията редовно уведомява Съвета за изпълнението на цялостния график за ШИС II и разходите по централния проект.

Комисията участва в заседанията на подготвителните органи на Съвета, отговарящи за Шенгенската информационна система, и във всяко заседание на Съвета на министрите, в чийто дневен ред е включена ШИС II. Комисията представя доклади за актуалното състояние на проекта ШИС II и предвидените следващи стъпки.

Сред колегите, участващи в проекта на национално равнище, Комисията разпространява седмичен бюлетин, в който са обобщени техническите развития.

3.2.5. Европейският парламент

Комисията продължaва да информира Европейския парламент за актуалното състояние на ШИС II, използвайки надеждни, проверими и актуализирани факти и данни. Освен че изпълнява задълженията си за информиране съгласно правните инструменти за ШИС II[7], Комисията предоставя на Европейския парламент допълнителна информация във връзка с финансовите и договорните въпроси, въпросите, свързани с графика, и състоянието на проекта в контекста на обсъжданията относно освобождаването на бюджетните кредити за ШИС II за 2011 г. от резерва (вж. точка 3.1). Актуална информация за състоянието на ШИС II се предоставя и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

Комисията отговори и на два парламентарни въпроса по теми, свързани с ШИС II.

4. Приоритети за следващия отчетен период

През следващия отчетен период ще се работи в три основни области:

- циклите на изпитвания и съответното отстраняване на бъговете с оглед на подготовката за изпитването на втори етап и цялостното изпитване през 2012 г.;

- текущата работа по въпросите, свързани със сигурността, ще продължи, като през второто и третото тримесечие на 2012 г. ще бъде извършен одит на сигурността;

- изпитвания на конвертора преди първата пробна миграция между ШИС 1+ и ШИС II през второто тримесечие на 2012 г., общата пробна миграция през второто и третото тримесечие на 2012 г. и миграцията на данни в реално време към ШИС II преди пускането ? в действие през 2013 г.

5. Заключения

Този отчетен период не приключи без инциденти. Въпреки това, благодарение на сътрудничеството между основните участници в процеса и откритата комуникация между институциите на ЕС бяха установени на ранен етап сериозни рискове и проблеми и бяха предприети действия за ограничаване на последиците или коригиращи действия. Активните изпитвания между държавите-членки и централната система през втората половина на 2011 г. ще бъдат подготовка за поредица от важни изпитвания, които ще се проведат през 2012 г., а именно изпитването на втори етап и цялостното изпитване. Възможността да бъде спазен цялостният график за проекта ще зависи до голяма степен и от успешното приключване на етапа на активни изпитвания през 2011 г.

Освен това ще се работи за това системата да бъде в съответствие с изискванията на одита на сигурността, който се предвижда също за 2012 г.

Подготовката за миграцията между ШИС 1+ и ШИС II ще продължи с активното изпитване на конвертора, който ще даде възможност целият процес да се извърши с необходимата увереност.

Приложение I

Заседания на Комитета за ШИС-ВИС (ШИС ІІ) и на работната група

Заседания, проведени през отчетния период


  ЯНУАРИ 2011 г.
12, 19, 25 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
18 Семинар по въпросите на миграцията към ШИС II
26 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
26 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на ШИС ІІ)
11 Семинар относно стратегията за изпитвания на ШИС II
4, 18, 25 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
  ФЕВРУАРИ 2011 г.
2, 9, 22 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
23 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
23 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на ШИС ІІ)
1, 15, 22 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
  МАРТ 2011 г.
2, 9, 16, 22, 30 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
23 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на ШИС ІІ)
23 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
29 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
22 Семинар за разширените изпитвания за съответствие във връзка с ШИС II — Описания на концепцията на изпитването (Test Design Descriptions — TDD)
24 Семинар по въпросите на миграцията към ШИС II
  АПРИЛ 2011 г.
6, 13, 27 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
5, 12, 19, 26 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
  МАЙ 2011 г.
10, 18, 24 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
25 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на ШИС ІІ)
25 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
17 Заседание по въпросите на миграцията към ШИС II
12, 17, 24, 31 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
  ЮНИ 2011 г.
1, 8, 15, 28 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
23 Семинар за разширените изпитвания за съответствие във връзка с ШИС II
29 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на ШИС ІІ)
29 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
7, 14, 21 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
   
  ЮЛИ 2011 г.
6, 12, 19, 27 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
20 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на ШИС ІІ)
20 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
5, 12, 19, 26 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
14 Заседание за подготовката за изпитванията във връзка с ШИС II M2
  АВГУСТ 2011 г.
10, 23 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
2 , 9 , 16 , 23 , 30 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
  СЕПТЕМВРИ 2011 г.
7 , 14 , 21 , 28 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
21 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на ШИС ІІ)
21 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
6 , 13 , 20 , 27 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
  ОКТОМВРИ 2011 г.
5 , 19 , 26 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
24 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на ШИС ІІ)
24 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
4 , 11 , 18 , 25 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
  НОЕМВРИ 2011 г.
9 , 16 , 23 , Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
23 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на ШИС ІІ)
23 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
8 , 15 , 22 , 29 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)
  ДЕКЕМВРИ 2011 г.
7 , 14 , 21 Съвет за управление на цялостната програма ШИС ІІ
21 Комитет за ШИС-ВИС (заседание на техническата формация на ШИС ІІ)
21 Заседание на националните ръководители на проекта ШИС II
6 , 13 , 20 Заседание на КГИ за ШИС II (Консултативна група по изпитванията)


[1] Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 1) и Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 43).

[2] Общ член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 и от Решение 2008/839/ПВР.

[3] Общ член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 и от Решение 2008/839/ПВР.

[4] Общ член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 и от Решение 2008/839/ПВР.

[5] Общ член 4 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4) и от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) ) (OВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63).

[6] Регламент (ЕС) № 541/2010 на Съвета от 3 юни 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 155, 22.6.2010 г., стр. 19) и Регламент (ЕС) № 542/2010 на Съвета от 3 юни 2010 г. за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 155, 22.6.2010 г., стр. 23), въвеждащи член 17а в правните инструменти относно миграцията.

[7] Общ член 18 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета и Решение 2008/839/ПВР на Съвета относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към ШИС II.


52011DC0907


Untitled Page